AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / = 2,70

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / 2018+2019 = 2,70"

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 3590 DIEPENBEEK Overleg strategische financiële cel Maandag 15 september 2014 raadzaal ocmw, Visserijstraat 10 Aanvang 14:00 uur Einde uur Aanwezig: Leroi Jos, eerste schepen (financiën), voorzitter gemeenteraad Kriekels Rik, voorzitter ocmw Omer Jouck, gemeentesecretaris Daniels An, afdelingshoofd financiën gemeente Rita Stokmans, ocmw-secretaris wnd. Eddy Schoefs, financieel beheerder ocmw Verontschuldigd: Hermans Patrick, burgemeester Monique Aerts, financieel beheerder gemeente Verslaggevers: secretaris en financieel beheerder ocmw OCMW-bestuur vraagt schriftelijk advies van het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 24 september 2014, verwijzende naar artikel 270 1,1 van het ocmw-decreet. De definitieve verslaggeving en de tijdens het overleg geprojecteerde stavingsstukken worden digitaal overgemaakt aan het gemeentebestuur op woensdag 17/09/2014. Het budget 2015 en de MP worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ocmwraadsleden in zitting van woensdag 22 oktober De dames en heren van het schepencollege worden bij deze uitgenodigd. DAGORDE Naamsverandering en wijziging samenstelling Het informeel overleg gemeente-ocmw van voorheen wordt aangepast naar strategische financiële cel gemeente-ocmw (ifv project krachten bundelen ). De samenstelling wordt gewijzigd als volgt: toevoeging van de schepen van financiën. Nieuwe samenstelling: Burgemeester, schepen financiën, voorzitter ocmw, secretaris gemeente en ocmw, financieel beheerder gemeente en ocmw. Agendapunten gemeentebestuur Nihil Agendapunten ocmw 1. Doelstellingen / acties ocmw De secretaris overloopt de overzichtslijst beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 1)). Actualisatie doelstellingenboom is nodig a.d.h.v. deze overzichtslijst. De geactualiseerde doelstellingenboom dient voorgelegd aan de respectievelijke bestuursorganen. 2. Bijdrage mantelzorgtoelage Sinds 01/01/2014 geen nieuwe mantelzorg dossiers meer. Oude dossiers blijven behouden (uitdovend). De jaarlijkse afbouw van de kosten zoals afgesproken in vorige MJP blijven behouden. De bedragen voor blijven behouden. Uit de huidige stand voor 2014 blijkt dat de ramingen realistisch zijn, nl euro t/m september 2014 (= euro, voor gans 2014 budget = euro).

2 2015: : : : : Detail is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 2). De afspraken met het gemeentebestuur om de maandelijkse betalingen van de mantelzorgtoelage vanaf 1 januari 2002 te laten uitvoeren door het ocmw en de administratieve afhandeling dienaangaande blijven behouden. 3. Project juridische advisering : Het ocmw is tewerkstellend bestuur. Met het gemeentebestuur werd afgesproken om per kwartaal de gezamenlijke kosten door te rekenen. Er zal hiervoor na ieder kwartaal een factuur overgemaakt worden aan het gemeentebestuur. De kosten voor verminderen tgv de vermindering van de index lonen en opzegging van een aantal abonnementen. De kosten voor het gemeentebestuur worden geraamd als volgt (= minder dan vorige mjp: 2015: (vorige MP = ) 2016: (vorige MP = ) 2017: (vorige MP = ) 2018: (vorige MP = ) 2019: (vorige MP = ) Detail is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 3). 4. Samenwerking technische diensten ocmw-gemeente: Aansturing technische dienst ocmw: Gemeentesecretaris geeft aan dat vanaf 01/01/2015 een nieuw personeelslid (gemeente is tewerkstellend bestuur) geworven zal zijn ter vervanging van Kris. Hij/zij zal de taken van Kris mbt de aansturing van de ocmw-technische dienst verder ter harte nemen. Er dienen duidelijke organisatorische afspraken gemaakt te worden gezien de administratieve ondersteuning die Kris kreeg van Brenda komt te vervallen (cfr. nieuwe taakinvulling Brenda ifv krachten bundelen ). Interne preventie: Kris heeft op 19 september met IDEWE. Hij belegt nadien een vergadering om de mogelijke piste mbt de interne preventie verder uit te klaren: Mark (ocmw) Katrien (gemeente). Zoals in vorige MP heeft het ocmw jaarlijks voorzien in het kader van deze samenwerking. Voor wat betreft de nieuwe taakinvulling van Brenda (ocmw is tewerkstellend bestuur) in het kader van de beleidsondersteuning van beide secretarissen en de opname van de projectcoördinatie krachten bundelen voor beide besturen werden er nog geen concrete financiële afspraken vastgelegd. 5. Aanbestedingen Daar waar kan zal verder samengewerkt worden om de markt te verkennen voor leveringen en diensten ocmw-gemeente. Het ocmw-bestuur kan verder beroep blijven doen op de expertise van de gemeentelijke dienst overheidsopdrachten. Het gegeven van overheidsopdrachten wordt verder uitgewerkt in het kader van het project krachten bundelen. De opdrachtencentrale PROCLIM (in het leven geroepen door het provinciebestuur): beide bestuursorganen hebben beslist om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit biedt ook mogelijkheden van schaalvoordelen. 6. Gebudgetteerde exploitatierekening Aankopen goederen en diensten (60/1-rek.) + ontvangsten (70/9-rek.) Ondersteunende diensten: o Gemeentefonds: verlaging ontvangst met +/ euro (cfr website)

3 o Beleggingen: verlaging ontvangsten van euro naar euro o Onderhoudswerkzaamheden kasteel: verhoging uitgave met +/ euro (o.a. verven kelderruimten, doorgangsarchief en verwijderen oude nutsleidingen uitvoering ism gemeentelijke technische diensten) o Begeleiding en ondersteuning software toepassingen: verhoging uitgave met euro o Consultants: project krachten bundelen : verhoging uitgave met euro Sociaal Huis: o Onderhoud sociaal huis blijft behouden bij externe firma gezien gemeentelijke poetspool aangeeft dit niet te kunnen opnemen in hun planning. o Groenonderhoud: blijft behouden bij externe firma gezien gemeentelijke groendienst aangeeft dit niet te kunnen opnemen in hun planning. o Leefloon (55% terugbetaling door Ministerie vanaf juni 2014): van 22 dossiers in juni 2013 naar 43 dossiers in juni Het voorziene budget 2014 = euro, werd reeds opgebruikt in juli Voor 2014 wordt het budget verhoogd tot euro via budgetwijziging. o Financiële steun: stijging uitgaven met 15% (2015= euro). o Lokaal opvang initiatief (LOI): huidige 5 woningen blijven behouden voor 2015 en volgende jaren. o Tewerkstelling art. 60 7: aantal FTE (= 6) blijft behouden. o Kosten opvang via onthaaltehuizen: verhoging van de uitgaven met euro. o Werkingskosten SVK: vanaf 01/01/2015: bovenop bijdrage per inwoner ook bijdrage per woning die niet voorzien is in basisbijdrage. De huidige basisbijdrage (= op basis van het inwonersaantal) dekt de werkingskost voor 16 woningen. Momenteel beschikt Diepenbeek over 23 SVK-woningen: = 7 * 350 euro = euro. Er werd een maximale groei overeengekomen van 2 woningen per jaar vanaf Dit betekent dus een verhoging van het budget vanaf 2015 met euro + 2 * 750 euro (groei) = euro. De jaarlijkse groei van 2 woningen werd voorzien t/m Thuiszorgdiensten: o Gebudgetteerde prestatie-uren blijven behouden: 2015 = gezinszorg uren, dienstenscheques uren, poetsdienst uren. o Subsidies NMBS zijn uitdovend = 10% vermindering per jaar vanaf o Subsidies dienstencheques: Vorige MP werd 1% stijging voorzien. Momenteel blijkt dat er geen stijging meer toegepast wordt. OCMW ontvangt per gepresteerd uur 22,04 euro (bedrag gebruiker = 9,00 euro / subsidie = 13,04 euro). Voor 2015 was er euro voorzien, dit wordt nu euro tot WZC: o Budget voeding blijft behouden. o Elektriciteit en gas: verlaging met euro gezien aanbesteding provinciebestuur. o Dagprijs: jaarlijkse verhoging met 4%. o Kortverblijf: vermindering ontvangsten met euro/jaar omwille van lagere bezettingsgraad. o ROB/RVT ontvangsten: volgens de berekeningen pakket PartnerPlan stijgen deze van 60,40 euro/per resident/dag naar 60,88 in Vanaf ,3% voorzien (NOB euro / RVT euro). Personeelskosten (62-rek.) In de berekeningen van de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met de kerncijfers zoals in bijlage (nr 4) gevoegd: - Index 2014: geen verhoging van + 2 % (=1,6084) - Jaarlijkse indexaanpassing vanaf 2015: + 2% voor 2015 (=1,6406), 2016 (=1,6734), 2017 (=1,7069), 2018 (=1,7410), 2019 (=1,7758). - Oppensioenstellingen tijdens periode : Elk huidig personeelslid werd doorgeteld met zijn/haar respectievelijke loonschaal, anciënniteit, prestatiebreuk en huidig statuut / contractvorm.

4 Een hertelling zal enkel gebeuren op basis van een definitieve pensioenaanvraag van het betrokken personeelslid en de beslissing van het bestuursorgaan om de functie al dan niet verder of anders in te vullen. - De toekenning van periodieke salarisschaalverhogingen, volgens het tijdstip waarop deze verhogingen worden toegekend. - De stijgende werkgeversbijdrage voor pensioenverzekering statutairen van 26% in 2014 naar 31% in Voor de 2 de pensioenpijler contractuelen werd er een jaarlijkse kost van 4,75% ingeschreven (2015= ) Overzichtslijst aantal/fte Wijzigingen tov vorige MP : - Maatschappelijk werker sociale dienst: 0,50 FTE loopbaanonderbreking tot op heden niet ingevuld wordt voorzien per 01/01/ Jobstudent gezinszorg: uitbreiding één student één maand aangezien lage loonkost tov te ontvangen subsidie ministerie. Overzicht aantal personeelsleden ocmw : 2015: vorige MP = 117,05 nieuw MP = 117,59 = + 0, : vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0, : vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0, : vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0, : vorige MP = 117,06 nieuw MP = 117,60 = + 0,54 AR opvang eindeloopbaan: blijft behouden tov vorige MP: 2015 = 2,25 / 2016 = 2,50 / 2017 = 2,60 / = 2,70 Overzichtslijsten in bijlage bij dit verslag: - Personeel per categorie in FTE (nr 5) - Personeel per statuut in FTE en in aantal (nr 5) - Personeel per niveau in FTE (nr 6) Exploitatierekening OCMW : Het exploitatieresultaat OCMW wijzigt als volgt: 2015: vorige MP = nieuw MP = = euro 2016: vorige MP = nieuw MP = = euro 2017: vorige MP = nieuw MP = = euro 2018: vorige MP = nieuw MP = = euro 2019: vorige MP = nieuw MP = = euro Overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 7). 7. Berekening gecumuleerd resultaat vorig jaar (jaarrekening NOB 31/12/2013) is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 8). 8. Schema M2 staat van financieel evenwicht is in bijlage gevoegd bij dit verslag (nr 9). 9. Planning investeringen Overzicht investeringen : jaar MP MP TOTAAL De lopende en nieuwe investeringsprojecten van het OCMW voor de periode bedragen euro waarvan t/m 06/9/2014 reeds euro gerealiseerd werden.

5 Voor de periode werden investeringsprojecten voorzien voor een bedrag van euro (t/m 06/09/2014 reeds euro reeds gerealiseerd). Overzichtslijst in bijlage bij dit verslag (nr 10). Volgende investeringen werden nog niet voorzien in MP Afbraakwerkzaamheden oude bouw ( incl BTW 12%), herstel gevel kasteel inclusief ocmw+ ( incl BTW 12%) en omgevingsaanleg na afbraak ( incl. BTW 21%). Onder ocmw+ dient te worden verstaan de beperkte uitbreiding administratieve voorzieningen en sanitaire ruimten voor personeel. Herbestemming van de vrijgekomen ruimte voor het zorggegeven: noch herbestemming noch raming gekend. Het OCMW verzoekt om goedkeuring van de planning investeringen OCMW Er wordt eveneens verzocht om goedkeuring te hechten aan de gewijzigde investeringen 2014 (welzijnsparking, tijdsregistratie en planning personeel). 10. Financiering investeringen In de NOB werd tot 31/12/2013 in overleg met het gemeentebestuur een werkkapitaal investeringen aangelegd voor de financiering van de investeringen ocmw. Het saldo (van de rekening 177 vooruitbetalingen op investeringssubsidies) op 31/12/2013 bedraagt ,95 euro. Het saldo (van de rekening 13 gemeentelijke bijdrage) op 31/12/2013 bedraagt ,10 euro. Het ocmw-bestuur verzoekt om dit saldo te kunnen behouden om de investeringen te kunnen realiseren. Tevens verzoekt het OCMW om de overeengekomen storting voor de realisatie van de welzijnsparking, euro, vanuit het gemeentebestuur (oorspronkelijk voorzien voor parking LOEP), te bevestigen. Financiering investeringen : omschrijving MP MP Leningen ocmw vipa Subsidies gemeente Subsidies gemeente groendak Subsidies infrax TOTAAL Overzichtslijst is gevoegd in bijlage bij dit verslag (nr 11). Het OCMW verzoekt om goedkeuring van de financiering van de investeringen OCMW Er wordt eveneens verzocht om goedkeuring te hechten aan de financiering van de gewijzigde investeringen 2014 (welzijnsparking, tijdsregistratie en planning personeel). Het OCMW verzoekt tevens, zo uit toekomstige jaarrekeningen blijkt dat er een terug te storten saldo is van de gemeentelijke bijdrage, dit saldo te kunnen bestemmen voor ocmw-investeringen. 11. Vaststelling gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage zoals goedgekeurd in de MP blijft behouden. De huidige gemeentelijke bijdrage 2014 = Als gemeentelijke bijdrage blijft ingeschreven zoals in de vorige MP goedgekeurd: voor 2015: voor 2016: voor 2017: voor 2018: voor 2019:

6 (= jaarlijkse verhoging van euro vanaf 2015). Ter info nieuwe BBC-wetgeving: Resultaat op kasbasis moet ieder jaar positief zijn. Autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning (2019) en de som van de AFM over de ganse periode moet eveneens positief zijn (is enkel voor ocmw en niet voor gemeente)

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD DINSDAG 30 maart 2015 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Stefan Daniels. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4 BUDGET 214 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Beleidsnota 3 Doelstellingennota 4 Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 Lijst met daden van beschikking 12

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 budget 2015 Blz. 1 INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 BELEIDSNOTA 3 I. Inleiding 5 II. Ontstaan : procedure 8 III. Opbouw en opvolging 10 IV. Berekening 14 V. Dubbel evenwichtscriterium 28 VI. Doelstellingennota

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 december 2013 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 28 januari 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 28 januari 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de vergaderzaal woonzorgcentrum, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, H. Hoeymans, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2011 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2011 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

DAGORDE. 1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bourgondisch Kruis. Voorlopige vaststelling ontwerp.

DAGORDE. 1 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bourgondisch Kruis. Voorlopige vaststelling ontwerp. Aanwezig: ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 JANUARI 2015 ---------------------------------------------------------------- Michaël Vannieuwenhuyze: Voorzitter; Alain Top: Burgemeester; Annick Vandebuerie,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 24 JUNI 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 17 december 2013

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 17 december 2013 AANVANG: Te 20:00 uur in de vergaderzaal woonzorgcentrum, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, M. Steyaert, leden de heren: de heer: G. Verelst, H. Vermeiren,

Nadere informatie

Vergadering van 14.10.13

Vergadering van 14.10.13 Vergadering van 14.10.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 20 OKTOBER 2011

MEMORIE RAAD VAN 20 OKTOBER 2011 MEMORIE RAAD VAN 20 OKTOBER 2011 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2009 en kwijting aan de financieel beheerder. 3 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015...

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Punt 02: Kerkfabriek Sint-Michiel Kieldrecht: goedkeuring investering nieuwe vloer. (BM). De gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 2 september 2013 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Jacques Leten. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR.

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1 BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1. INLEIDING. p. 3 2. VOORAFGAAND. p. 3 3. OMKADERING p.4 3.1. Wettelijk 3.2. Juridisch 3.3. Financieel 3.4. Organisatorisch 3.5. Samenwerkingsverbanden 4.

Nadere informatie

Het verslag van de zitting van 17 oktober 2013 wordt goedgekeurd. [21 november 2013]

Het verslag van de zitting van 17 oktober 2013 wordt goedgekeurd. [21 november 2013] VERSLAG Openbare zitting van 21 november 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Johan Coulembier, Els Deleu, Stefanie Demeyer, Thomas Holvoet, Yann

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

Notulen uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Herentals. dinsdag 27 januari 2015

Notulen uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Herentals. dinsdag 27 januari 2015 Notulen uit de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Herentals dinsdag 27 januari 2015 Aanwezig : Afwezig en verontschuldigd : Michiels Alfons - voorzitter De Wijze Marie Hélène, Ryken Tom,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 12 december 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk de Meesterstraat

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting

Nadere informatie

art. 1 art. 2 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING

art. 1 art. 2 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING 1 OCMW GROBBENDONK PROVINCIE ANTWERPEN OCMW GROBBENDONK ARRONDISSEMENT TURNHOUT RAADSVERGADERING VAN 04/02/2013 PUBLIEKE ZITTING Aanwezig: Beullens Els - Voorzitter Appeltans-Janssen Anne, Cambré Walter,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2015

Nadere informatie