Aanbieding programmarekening Geachte leden van de raad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieding programmarekening 2007. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 Aanbieding programmarekening 2007 Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteren wij u de jaarrekening en het verslag over Dit boekjaar was het eerste volledige jaar onder de regie van dit college. Het genoegen is met name gelegen in het positieve financiële resultaat, waarmee we het boekjaar 2007 kunnen afsluiten sluit namelijk met een overschot van In de derde bestuursrapportage over 2007 gingen de verwachtingen nog uit van een nadelig saldo van In het jaarverslag zullen wij nader ingaan op de oorzaken van het uiteindelijke positieve resultaat. Feit is wel dat niet alleen boekjaar 2007 met een positief resultaat wordt afgesloten, maar dat onze financiële positie op meerdere fronten is verbeterd ten opzichte van het begin van dit jaar. Richting de toekomst blijft het echter prudent om deze gedegen positie goed te bewaken. Eind 2007 heeft uw raad een heroverwegingstraject opgestart, dat vanuit dat oogpunt dan ook zeer op zijn plaats is. Dit traject leidt tot de financiële kaders voor de toekomst. Niet alleen op financieel gebied maar vooral ook op het beleidsmatige vlak bezint onze gemeente zich nadrukkelijk op de toekomst. Medio 2007 is gestart met het nog lopende proces rondom het vernieuwen van de strategische visie. Hiermee worden de hoofdlijnen voor het gewenst toekomstbeeld Vaals 2020 geschetst. Het komt daarbij onder andere aan op het maken van duidelijke keuzes. In de samenwerking met andere lokale overheden zijn in 2007 wederom kleine stappen vooruit gezet. Als internationale gemeente is het van belang om duidelijk over de grenzen heen te kijken. De banden met de gemeenten Aken en Plombières zijn verder aangehaald. Wat betreft de samenwerking in het Heuvelland zijn we in 2007 verder opgeschoven in de richting van Gulpen-Wittem. Momenteel loopt een traject, waarin de mogelijkheden tot samenwerking tussen Vaals, Gulpen-Witten en Valkenburg a/d Geul onderzocht worden. De interne organisatie heeft niet stilgestaan. Ons college heeft de taak om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen, die ofwel van buitenaf op ons afkomen, ofwel vanuit de eigen beleidsmatige keuzes worden ingegeven. In 2007 is een organisatie-ontwikkelingstraject uitgevoerd, waarbij de organisatie op meerdere plaatsen is aangepast en het leveren van kwaliteit enerzijds en het klant- en oplossingsgericht werken anderzijds duidelijk centraal staan. Het jaar 2007 is uit bestuurlijk oogpunt gezien geen gemakkelijk jaar geweest. Uw raad stond gezamenlijk met ons college voor een zeer moeilijke opgave rondom de verkeerssituatie op de Maastrichterlaan. Een noordelijke Randweg zou daartoe mogelijke oplossingen kunnen bieden, echter de financiële impact van een dergelijke oplossing bleek voor Vaalser begrippen niet behapbaar. Zeker niet toen de Provincie liet weten geen financiële bijdrage te leveren. Op een ander vlak is er tijdelijk een lastige situatie ontstaan voor de verenigingen die gebruik maken van de uitvoeringszaal De Obelisk. Vanwege de problematiek rondom de exploitatie en de huurbedragen kwamen een aantal verenigingen tijdelijk op straat te staan. Middels intensief overleg is een oplossing voor deze situatie gevonden, waarmee zowel de verenigingen als ook de exploitanten vooruit kunnen. In 2007 is het ook tot een onvermijdelijke ontknoping gekomen wat betreft de Stichting Spuugh, die het jongerentrefcentrum aan de Sneeuwberglaan exploiteerde. De gedachten van het stichtingsbestuur inzake de wijze van exploiteren van het jongerentrefcentrum alsmede het poppodium waren niet meer in te passen in de financiële situatie, waardoor een faillissement onvermijdbaar bleek. Inmiddels heeft het college, na een constructieve en vooral intensieve voorbereiding met een nieuwe stichting Fraiche, het jongerentrefcentrum weer kunnen openen. Geen gemakkelijke opgave was ook het realiseren van een jongeren ontmoetingsplek (JOP) aan de Sneeuwberglaan. Het gemeentebestuur constateerde heel duidelijk de spanning tussen enerzijds de gewenste voorzieningen vanuit het oogpunt van de jeugd en anderzijds de overlast voor de buurt. In 2007 is gestart met een sober ingerichte JOP. Misschien wel het meest positieve nieuws over 2007 is de opening van de brede school De Tamboerijn afgelopen zomer. Een concept waar de gemeenschap van Vaals bijzonder trots op mag zijn. Een concept dat nauwelijks ergens anders geëvenaard is. In het prachtige gebouw zijn niet alleen twee basisscholen ondergebracht, maar ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de bibliotheek, het Groene Kruis, de Stichting Trajekt, het Bureau Jeugdzorg en de GGD. Een complete accommodatie waar alles, wat een kind van nul tot twaalf jaar nodig heeft, bijeen is gebracht. Medio 2007 is ook de nieuwe gemeentewerf aan de Sneeuwberglaan geopend. Ook hier is sprake van een prachtige lokatie, die een veelheid aan mogelijkheden biedt. Er is niet alleen voorzien in een adequate huisvesting en opslagruimte voor onze eigen buitendienst, maar ook de Licom NV heeft vanuit Vaals een prachtige uitvalsbasis voor haar groenwerkzaamheden in onze gemeente. En niet op de minste plaats is het van belang dat we onze inwoners de service van een goed bereikbaar milieupark kunnen bieden. Het college heeft samen met de ambtelijke organisatie veel energie gestoken in de nieuwe manier van werken, die bijvoorbeeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van een gemeente wordt gevraagd. Die nieuwe manier van werken vereist vooral een regierol van de gemeente. Een dergelijke rol is ook gehanteerd in de interactie met de dorpscommissie en het bewonersplatform uit Vijlen en Lemiers, waarbij het thema leefbaarheid zeer centraal heeft Pagina 1 van 138

2 gestaan. Verder is in 2007 ook een nieuwe benchmark ondernemingsklimaat uitgevoerd en is veel energie gestoken in de voorbereiding van de uitvoering van de projecten in het kader van de EuRegionale Tevens zijn de veiligheidsplannen voor de periode opgestart. Naast de grote projecten waren er ook diverse kleine successen, waar vaak te weinig bij stil wordt gestaan. We noemen bijvoorbeeld het feit dat na jarenlange afwezigheid er in 2007 weer een dorpskermis in Vijlen is gerealiseerd. Wij denken ook aan de invoering van de zogenaamde groene fiets, waarmee bezoekers van ons Heuvelland op een ondersteunde sportieve wijze door de omgeving kunnen fietsen. Het gaat te ver om in deze aanbiedingsbrief alle resultaten uit 2007 te benoemen. Daarvoor is het jaarverslag bedoeld, waar we dan ook graag uw aandacht voor vragen. Ter afsluiting nog iets over de jaarstukken zelf. Zoals al gezegd doet het ons genoegen om ze u te mogen presenteren. Wij zijn elk jaar weer opnieuw zeer verheugd als onze accountant na zijn controle meldt dat de stukken zeer helder zijn, de financiële situatie goed in beeld brengen en vooral de toets van getrouwheid en rechtmatigheid wederom hebben kunnen doorstaan. Ook dit jaar weer heeft de accountant kunnen constateren dat onze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van onze financiële balansposten op 31 december 2007 alsmede dat de verantwoorde baten en lasten op een rechtmatige manier tot stand zijn gekomen. Wij kijken dan ook uit naar een constructieve behandeling van de jaarstukken met uw raad en vertrouwen erop dat u met het vaststellen van deze stukken ons college decharge geeft over het gevoerde beleid in Het college van burgemeester en wethouders. Pagina 2 van 138

3 Deel 1. JAARVERSLAG 2007 Pagina 3 van 138

4 Pagina 4 van 138

5 Deel 1. JAARVERSLAG 2007 PROGRAMMAREKENING 2007 De indeling van dit eerste deel is als volgt: 1. Strategie en bestuur 2. Prioriteiten Financiële positie. Pagina 5 van 138

6 Pagina 6 van 138

7 Strategie en bestuur PROGRAMMAREKENING 2007 JAARVERSLAG 1.1. Strategische visie Het beleid voor de langere termijn is in 2002 vastgelegd in een zogenaamde strategische visie, genoemd Vernieuwend Besturen. Deze strategische visie geldt als absoluut kader voor het beleid van de komende jaar. In de strategsiche visie zijn de volgende prioriteiten opgenomen. Strategische prioriteiten Vaals aantrekkelijk voor alle inwoners en bezoekers door goede: voorzieningen voor wonen, werken, recreëren en onderwijs toerisme en recreatie vormen een belangrijke peiler voor de economie aandacht voor de feitelijke en beleefde veiligheid goede bereikbaarheid binnen en buiten Vaals zorg voor ruimtelijke kwaliteit zorgvoorzieningen In 2007 is gestart met het proces om de strategische visie uit 2002 te herijken. Medio 2008 zal de gemeenteraad dan ook een geactualiseerde lange termijnvisie vaststellen Besturingsfilosofie Naast het bepalen van de inhoudelijke prioriteiten die voor de langere termijn van belang zijn heeft de raad in de hiervoor genoemde strategische visie zich ook uitgesproken over de wijze waarop het gemeentebestuur die inhoudelijke zaken probeert te realiseren. In de visie Vernieuwend Besturen is namelijk een aantal bestuurlijke randvoorwaarden opgenomen. Bestuurlijke randvoorwaarden Besturen op hoofdlijnen Adequate inrichting van de organisatie Telkens bezien of samenwerking de gewenste uitvoeringsvorm is Open en voor alle burgers bereikbare communicatie Deze filosofie zal nog moeten worden omgezet in een heldere, eenduidige, missie. In dit kader zijn inmiddels wel de thermen betrouwbaarheid, transparantie en doelgerichtheid een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen. Pagina 7 van 138

8 1.3. Gemeentebestuur De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, is na de verkiezingen van maart 2006 veranderd en kent voor de komende periode de volgende zetelverdeling. Gemeenteraad Vaals C.D.A. 5 zetels: dhr. Velraad dhr. Van Vliet mw. Wilms mw. Jaegers dhr. De Regt Lijst Götz 1zetel: dr. Götz V.V.D. 1 zetel: dhr. Kompier Vrij & Onafhankelijk 2 zetels: mw. Van den Akker mw. Göttgens Burgerbelang 3 zetels: mw. Claessen dhr. Kleikers dhr. Delnoye P.v.d.A. 3 zetels: mw. Verbeek dhr. Verbeek dhr. Baltus Griffier dhr. Ummels Voorzitter burgemeester Drie van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties hebben na de verkiezingen een coalitie gevormd, te weten CDA Burgerbelang P.v.d.A. Vanuit deze coalitie zijn 3 wethouders (1 per fractie) door de raad benoemd, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Binnen dit college is de volgende portefeuilleverdeling tot stand gekomen. Burgemeester dhr. van Loo Voorzitter College van burgemeester en wethouders Wethouder dhr. Jaegers CDA Wethouder dhr. Sterck Burgerbelang Wethouder dhr. Lux P.v.d.A. Bestuur & Dienstverlening Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Algemene gemeentelijke belangen Algemene coördinatie eenheid van beleid Algemene kwaliteitszorg Balie-dienstverlening Communicatie en voorlichting Burgerjaarverslag Bovengemeentelijke samenwerking Openbare orde en veiligheid Rampenbestrijding Brandweer Sociale en fysieke veiligheid Algemene juridische zorg Plaatselijke verordeningen Handhaving Bovenregionale economische zaken Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Automatisering Breed Welzijn - Onderwijs en Educatie Sport Speelgelegenheden Volksgezondheid Ouderen Jongeren Gehandicapten Wijk- en buurtzaken - Maatschappelijk en sociaalcultureel werk Vrijwilligerswerk Kunst en cultuur Vreemdelingenbeleid Coördinatie beleidscyclus Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Leefbaarheid kernen Plattelandsontwikkeling Monumentenbeleid Verkeer en vervoer inclusief CVV Verkeersveiligheid Openbare verlichting Openbare werken Milieu Gemeentelijke eigendommen Woonwagenzaken Begraafplaatsen - Watermanagement Economische Zaken Toerisme en recreatie Evenementen Grensoverschrijdende projecten Markten en kermissen Arbeidsmarktbeleid Sociale zaken Armoede-/minimabeleid Financiën en belastingen - Accountantscontrole Pagina 8 van 138

9 1.4. Positie Vaals in de regio Vaals participeert in het zogenaamde Kerngebied Zuid-Limburg, een strategisch samenwerkingsverband van 9 kleinere plattelandsgemeenten, dat vanuit het concept Health, Care en Cure gezamenlijke programmalijnen en projecten probeert te ontwikkelen. Het jaar 2007 was het tweede levensjaar van het Kerngebied. Op diverse fronten wordt geprobeerd allerlei projecten, met participatie vanuit het bedrijfsleven, van de grond te krijgen, echter nog zonder al te veel succes. Eind 2007 hebben de burgemeesters van de 9 gemeenten een verdiepingsslag in dit samenwerkingsverband aangebracht, waarbij de vrijblijvendheid eruit is gehaald en gekozen is voor een versterking van de landschappelijke kwaliteit als hoofdthema. Met het uitgangspunt dat het Zuid-Limburgse Landschap geldt als basiskapitaal en drager van de economische activiteiten is het begrip Grand Design Heuvelland ontstaan. Het Grand Design Heuvelland kent twee niveaus, te weten het totale landelijke gebied en de in dat gebied te onderscheiden landschappen Geuldal, Geleenbeekdal, de plateaus en Maasdal. Het streven is erop gericht om de gemeenteraden in 2008 concrete besluiten over het Grand Design Heuvelland te laten nemen. Daarnaast is in 2007 duidelijk geworden dat het oorspronkelijke streven om met de 4 Heuvelland-gemeenten Margraten, Eijsden, Gulpen-Wittem en Vaals samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering te realiseren niet haalbaar is. Margraten en Eijsden denken na over een onderlinge fusie en willen zich vooralsnog niet op andere partners richten. Daardoor is de reeds lopende samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem in 2007 in een volgende fase gebracht. College en ambtelijke organisatie weten elkaar steeds meer te vinden bij de aanpak van allerlei vraagstukken. Zonder een duidelijk bestuurlijk kader dan wel opdracht is hier sprake van een samenwerking van onder op die eigenlijk gaandeweg steeds meer als vanzelfsprekend aanvoelt. Dat is ook de afspraak die op dit terrein met uw raad is gemaakt. Doe vooral de dingen op de manier die tot het beste resultaat voor de burgers leidt. Daarbij hoort dat je een natuurlijke partner als vanzelfsprekend op zoekt. Die natuurlijke partner blijkt steeds meer de gemeente Gulpen-Wittem te zijn. Vanuit dat perspectief hebben de colleges in december 2007 een bestuurlijk convenant ondertekend. In dit convenant zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de, met name nog ambtelijk gerichte, samenwerking. Daarbij is onder andere bepaald dat: beide gemeenten en hun inwoners veel overeenkomsten hebben, zowel sociaal-maatschappelijk, geologisch als ook economisch beide gemeenten vanuit de eigen kracht zelfstandig en dicht bij de burgers willen blijven staan beide gemeenten zoveel mogelijk willen samenwerken, niet vrijblijvend, maar met een min of meer verplichtend karakter. Per te onderscheiden beleidsterrein zal worden bezien of samenwerking lonend is. Daarvan is sprake indien de samenwerking leidt tot een meerwaarde, die zich vertaald in: a. kwaliteitsverbetering b. vermindering van de kwetsbaarheid/bevordering van de continuïteit c. het meer kunnen ontwikkelen van speciliastische kennis d. efficiencyverbetering. In de Code Interbestuurlijke Verhoudingen is geconstateerd dat overheid en burger de laatste jaren steeds meer uit elkaar groeien. De overheid zou zich moeite moeten doen om het contact met de burgers te verstevigen. Geconstateerd wordt ook dat binnen de overheidswereld gemeenten daartoe het best in staat zijn omdat deze het dichtst bij de burgers staan. Gemeenten krijgen in dat verband steeds meer overheidstaken toegeschoven en daarmee ook een andere rol, waarin ze meer probleem-, vraag- en vooral oplossings-gericht moeten gaan werken. Schaalvergroting blijkt daartoe niet altijd de beste oplossing te zijn. Het gaat niet zozeer om een andere organisatievorm maar veel meer om een andere benadering. Eind 2007 zijn door de colleges de eerste gedachten geopperd om de samenwerking vanuit dit perspectief niet alleen te beperken tot de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem maar ook de gemeente Valkenburg a/d Geul daarbij te betrekken. Alsdan ontstaan een nog te overzien samenwerkingsverband van 3 gemeenten met zo'n inwoners, die veel met elkaar gemeen hebben op het gebied van landschap, economie en sociaal-maatschappelijke achtergronden. In 2008 zal deze samenwerking in de drie gemeenteraden worden besproken en overwogen. Op internationaal vlak heeft Vaals in 2007 ook de banden met de colleges van Aken en Plombières nader aangehaald. Vooral met het college van Aken zijn in een gezamenlijke bijeenkomst diverse samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd. Mede ook vanuit de in ontwikkeling zijnde strategische visie vormt de gemeente Aken in de toekomst een belangrijke samenwerkingspartner voor Vaals. Pagina 9 van 138

10 Pagina 10 van 138

11 Prioriteiten 2007 PROGRAMMAREKENING 2007 JAARVERSLAG In het vorige deel is reeds aangegeven dat er een lange termijn visie is ontwikkeld. Daarnaast geldt voor de middellange termijn ook het zogenaamde coalitieprogramma, het akkoord dat tussen een aantal politieke partijen na de laatste verkiezingen is bereikt en op grond waarvan het beleid voor de komende termijn gestalte moet gaan krijgen. In dit deel wordt ingegaan op voortgang van de hoofdpunten van dit coalitieprogramma. Het programma dat de nieuwe coalitie CDA Burgerbelang PvdA na de verkiezingen van 2006 heeft opgesteld is voor een groot deel gebaseerd op de strategische visie uit 2002 en biedt voldoende duidelijkheid betreffende de speerpunten van beleid voor de huidige raadsperiode In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke manier dit programma, dat door de meerderheid van de gemeenteraad is goedgekeurd, nader wordt geëffectueerd. In onderstaand overzicht zijn de zogenaamde bestuurlijke prioriteiten oranje gearceerd. Coalitieprogramma Planning 2007 Stand MENS & VOORZIENINGEN Zorg voor jong en oud: stimuleren van de participatie van met name jongeren en ouderen in de samenleving, met aandacht voor de zorgbehoefte om die participatie te vergemakkelijken In overleg met buurtbewoners samenlevingsplekken maken waar jong en oud zich kunnen ontmoeten In overleg met buurtbewoners veilige en toegankelijke speelplekken realiseren en onderhouden Wederopbouwen relatie met Spuugh en verder ontwikkelen tot een jongerentrefcentrum Uitvoeren onderhouds-/ vervangingsplan Volledig draaiend jongerentrefcent. In 2007 zijn de speeltuinen Moceno en d'r Kingertreff opgeknapt. Op 14 november 2007 is het faillissement over de stichting Spuugh uitgesproken. Op 17 december heeft de raad besloten een nieuwe start met het jongerencentrum te maken. Op 1 maart 2008 is het jongerencentrum Fraiche feestelijk geopend. Organiseren van structureel overleg met jongeren Jongerenplatform In 2007 is geen (officieel) jongerenplatform ingesteld. Wel is er intensief overleg met jongeren geweest, onder andere over de in het najaar van 2007 gerealiseerde JOP. Professionele benadering risicojongeren met breed pakket van maatregelen Wegwerken van onderwijsachterstanden Veiligheidshuis (JPP) Opstellen Educatieve Agenda Het veiligheidshuis is op 1 december 2007 gestart. Regionale educatieve agenda is vrijwel gereed. Realiseren van ontmoetingsplekken kern Vaals. Verdere uitvoering van het onderhouds- en vervangingsplan. Verdere voortzetting van activiteiten door jongerencentrum Fraiche. Betrekken jongeren bij realiseren van de ontmoetingsplekken en jongeren een plek / stem geven in de WMO-raad. Afspraken rondom deelname aan het veiligheidshuis zijn voor 3 jaar gemaakt. Vertaling van regionale agenda naar lokale educatieve agenda. Vervolgens uitvoering hiervan. Pagina 11 van 138

12 Coalitieprogramma Planning 2007 Stand Realiseren Brede School als wijkvoorziening voor onderwijs, cultuur, ontspanning en sociale hulp Ouderen zo lang mogelijk actief in samenleving laten participeren via ontmoetingsprojecten en activiteiten Opening Brede School kern Vaals WMO De Brede School is op 1 juni feestelijk geopend. Ingebruikname door de scholen heeft per augustus plaatsgevonden. In 2007 (het eerste jaar van de WMO) is met name gefocust op de nieuwe wettelijke taken. ==> huishoudelijke hulp en PGB. Actualiseren ouderenbeleid/omzetten in actieplan WMO In 2007 (het eerste jaar van de WMO) is met name gefocust op de nieuwe wettelijke taken. ==> huishoudelijke hulp en PGB. Onderzoeken of vrijkomende schoolgebouwen geschikt zijn voor ouderenactiviteiten Actualiseren gezondheidsbeleid/omzetten in actieplan Voorzieningen voor WVG-geïndiceerden op kwalitatief hoger niveau brengen Accommodatie-beleid Lokale nota Volksgezondheid Individuele voorzieningen WMO In 2007 is een eerste aanzet gedaan. Actualisatie van het gezondheidsbeleid heeft plaatsgevonden. In 2007 (het eerste jaar van de WMO) is met name gefocust op de nieuwe wettelijke taken. ==> huishoudelijke hulp en PGB. Uitbouwen Brede School tot Centrum voor Jeugd en Gezin. In het uitvoeringsplan WMO wordt dit opgepakt middels het realiseren van een boodschappendienst, zorgwoningen, etc. In het uitvoeringsplan WMO wordt dit opgepakt middels het realiseren van een boodschappendienst, zorgwoningen, etc. Afronding en uitvoering van de nota herijking gemeentelijke gebouwen. Omzetting van de nota gezondheidsbeleid in een actieplan voor In het uitvoeringsplan WMO wordt dit opgepakt middels het realiseren van zorgwoningen (Wozoco; von Clermontpark). Inzet vrijwilligers: mogelijk maken en ondersteunen van de inzet van vrijwilligers ten behoeve van het bevorderen van de participatie van diverse groepen in de samenleving alsmede ten behoeve van de zorg voor hulpbehoevenden Ontwikkelen van faciliteiten waardoor vrijwilligers hun werk (zorg) beter kunnen leveren, zoveel mogelijk opheffen van barrières vanuit gemeentelijke regelgeving, faciliteren bij bestuursondersteuning en deskundigheidsbevordering, onderzoeken mogelijke inzet van jongeren bij maatschappelijke stages Cultureel verenigingsleven (cultuur en sport): ondersteunen van bestuur en leden van verenigingen In subsidiebeleid nadruk leggen op stimuleren activiteiten ten bate van de hele gemeenschap Opstellen gemeentelijk cultuurbeleid met prioriteiten, waarbij ondersteuning publieke initiatieven Ontwikkelen stimuleringsprogramma's om doelgroepen kennis te laten maken met cultuur- /sportverenigingen WMO (Vrijwillig.beleid) Nieuwe Subsidieverordening Welzijn Nota Cultuurbeleid BOS-project Nota Cultuurbeleid In 2007 (het eerste jaar van de WMO) is met name gefocust op de nieuwe wettelijke taken. ==> huishoudelijke hulp en PGB. Nieuwe subsidieverordening vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2007 Opstellen van de nota cultuurbeleid is opgeschort door de raad. BOS project heeft tal van niet sportende jongeren kennis laten maken met sport. In het uitvoeringsplan WMO wordt dit opgepakt middels ondermeer de vrijwilligersdag, de vrijwilligerscentrale n maatschappelijke stages. Uitvoering van de subsidieverordening. BOS project loopt nog tot 31 december Pagina 12 van 138

13 Coalitieprogramma Planning 2007 Stand Financieel ondersteunen grote investeringen verenigingen WONEN & VERKEER Volskhuisvesting: Instellen fonds - Subsidiebeleid De raad heeft bij het vaststellen van de subsidieverordening besloten geen fonds uniformen in te stellen. aanbod woningen beter afstemmen op de diverse doelgroepen ten einde mensen te binden aan Vaals Realisatie woningbouw Von Clermontpark, Eschberg- Noord en Brede School (meer levensloopbestendige woningen i.v.m. vergrijzing) Voorrang aan afronden bestemmingsplannen Vijlen en Lemiers Woningen Von Clermontpark Woningen Eschberg- Noord Best.plannen Vijlen en Lemiers Woningbouw Vijlen en Lemiers Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van bouw Wozoco en commerciële ruimtes.(von Clermontpark) en voor de woningbouw Eschberg- Noord. Afronding bestemmingsplannen Vijlen en Lemiers vertraagd => Doorgeschoven naar voorjaar Realisatie Wozoco en commerciële ruimtes, parkeergarage e.o. Realisatie van 30 woningen Eschberg Noord. Leefomgeving: Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van woningbouw Vijlen en Lemiers. verhogen leefbaarheid van de directe woonomgeving en de duurzaamheid van het buitengebied In samenwerking met buurtbewoners groen en openbare ruimte aanleggen en onderhouden Groenreconstr. A.d.Noot/Heuvel Afronding planvoorbereiding Vijlen en Lemiers en realisatie van minimaal 30 woningen. Groenreconstructie aan de Noot uitgevoerd in het voorjaar van 2008 / de Heuvel is meegenomen in de reconstructie. Aanbrengen evenwicht tussen beschermen natuur en landschap enerzijds en gebruik buitengebied door toerisme en recreatie anderzijds Herinrichting plein Vijlen Inspectie bomen (wettelijk) Best.plan Buitengebied Voorbereiding planvorming (varianten) Inhaalslag in 2007 gerealiseerd. Afronding bestemmingsplan Buitengebied aanzienlijk vertraagd (voorzien voor het 3 kwartaal van 2007). Afronding planvorming. => besluitvorming in raad van 7 april 2008 => Vervolgens uitvoering. Structurele verankering in de jaarplanning. Afronding opstellen bestemmingsplan en besluitvorming raad (voorzien voor eind 2008). Handhavingsprogramma Wordt meegenomen in het milieubeleidsplan. Aanwijzen gemeentelijke monumenten. Uitvoering mon.beleid Doorgeschoven naar Aanwijzing gem. monumenten voorzien voor eind 2008 en vervolgens ingaande 2009 uitvoering van het gemeentelijke monumentenbeleid. Pagina 13 van 138

14 Coalitieprogramma Planning 2007 Stand Preventie centraal stellen in milieubeleid/verruiming mogelijkheden milieupark Actualiseren duurzaamh.meter Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden en deels ook uitvoering voor wat betreft inkoop. Actualisatie en uitvoering actiepunten. Realisatie nieuwe milieupark/werf Gerealiseerd. Aanpak verkeersoverlast: aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid Aandacht voor de verkeersveiligheid Opstellen plan Verkeersprioriteiten Verkeersveiligheid Brede School (Kolmondstraat / St. Jozefplein en Prins Bernhardstr.) Invoering Gladheidmeldsys Plan opgesteld. Vastgesteld op 7 april Gerealiseerd. Nog afstemming met omringende gemeenten nodig => doorgeschoven naar Uitvoering projecten. Aanpakken verkeersproblematiek Maastrichterlaan Zorgen dat de kernen bereikbaar blijven met openbaar vervoer WERK & ECONOMIE Sociale activering minima: bevorderen uitstroom en sociale activering Stille armoede gerichter opsporen en aanpakken, waar nodig hulp organiseren via serviceloket en dienstverlening aan huis Bijstandsgerechtigden intensief begeleiden richting sociale activering en vrijwilligerswerk, aanpak van misbruik van sociale voorzieningen en ontduiken verplichtingen Toeristisch product: verbeteren en verbreden van het toeristisch product Aandacht voor kwaliteit van verblijfsaccommodaties, waar mogelijk verbreding van het toeristisch product, onderzoek naar mogelijkheden voor een betere wisselwerking tussen bezoek Drielandenpunt en centrum Vaals, bevorderen extensief medegebruik recreatiemogelijkheden in het buitengebied, uitbreiden Parkeervoorz. Sportpark Lemiers Besluitvorming Randweg-Noord Overleg met provincie Opstellen en uitvoeren armoedebeleid middels ondersteuning van het WMO-zorgloket Opstellen Uitstroombeleid(gerelat eerd aan WMO/vrijwill.bel. en nota Econ. Structuur) Uitvoeringsprogr. T&R Besluitvorming door de raad doorgeschoven naar De raad heeft in de raadsvergadering van 17 december 2007 afgezien van de aanleg Randweg Noord. Overleg met provincie heeft plaatsgevonden, echter nog geen concrete resultaten. Ruim een half jaar vertraagd als gevolg van late personele invulling. Eind 2007 gestart met het opstellen van beleid. Ruim een half jaar vertraagd als gevolg van late personele invulling. Eind 2007 gestart met het opstellen van beleid. Het merendeel van de 21 projecten van het Uitvoeringsprogramma T&R is inmiddels uitgevoerd. Vaststellen van het uitvoeringsbeleid en uitvoering van concrete maatregelen. Vaststellen van het uitvoeringsbeleid en uitvoering van concrete maatregelen. Uitvoering resterende projecten. Pagina 14 van 138

15 Coalitieprogramma Planning 2007 Stand van de samenwerking met Duitse en Belgische toerismebureau's, een actieve rol als gangmaker bij het ontwikkelen van toeristische mogelijkheden Economie: Projecten grensrouten- EuRegionale verhogen attractiviteit van het winkelgebied en het bedrijventerrein Winkelgebied als kloppend hart van de gemeentelijke economie attractief en toegankelijk maken/houden Opstellen Uitvoeringsnota Economische Structuur (actieplan winkelgebied) In de raadsvergadering van 17 december 2007 is het projectplan Euregionale grenzenroute, bestaande uit 5 deelprojecten, vastgesteld. Doorgeschoven naar 2008 vanwege onvoldoende personele capaciteit. Uitvoering van de deelprojecten. Opstellen nota en uitvoeren van de actiepunten (vanaf 2009). Bevorderen vestigingsmogelijkheden kleinere serviceverlenende bedrijven in Vaals-Noord Stimuleren duidelijke link en relatie tussen evenementen en economische effecten BESTUUR & DIENSTVERLENING Bestuur: Uitvoeren nota Ondernemings-klimaat (Nieuwe benchmark ondernemingskl.) Revitaliserings-studie bedrijventerrein Selzerbeeklaan Actualisatie Evenementebel. bevorderen interactiviteit met burgers en effectieve samenwerking Burgers zo vroeg mogelijk en structureel betrekken bij het beleidsvormingsproces, communicatie vanuit gemeente intensiever en gerichter op burgers Adviesraden omvormen tot denktanks en sparringpartners van de gemeente Gemeenteraad zal meer naar buiten toe treden Lijst interactieve projecten en beleidsnota's Pro-actieve consulentenrol communicatie Onderdeel van evaluatie Subsidiebeleid Werkbezoeken/- discussiebijeenk. In 2007 is een nieuwe benchmark uitgevoerd. Cijfers laten overwegend een positief beeld zien. Op 17 december 2007 heeft de raad besloten de Revitaliseringsstudie bedrijventerrein Selzerbeeklaan te schrappen. De subsidieverordening Vaals 2008 is op 17 december 2007 door de raad vastgesteld. In deze verordening is (de actualisatie van) het evenementenbeleid geïntegreerd. In de begrotingsspecial (apart infoblad) is middels een lijst aangegeven welke projecten e.d. interactief opgepakt gaan worden. ==> projecten zoals WMO, randweg Noord, verkeersprioriteiten e.d. zijn conform begrotingsspecial interactief (bijvoorbeeld door info-avonden) aangepakt. Bij de evaluatie van de subsidieverordening zijn in overleg met de adviesraden besluiten tot voortbestaan of omvorming genomen. In 2007 hebben diverse werkbezoeken en discussiebijeenkomsten Uitgifte bedrijvengids (als onderdeel van de gemeentegids)/ bedrijvenbezoek programma/ bedrijvencontactfunctionaris Uitvoering evenementenbeleid. Pagina 15 van 138

16 Coalitieprogramma Planning 2007 Stand Noodzaak tot (eu-)regionale samenwerking, gericht op verbetering van de dienstverlening aan de burgers Openbare orde en veiligheid: Strategische visie samenwerking vergroten van het (subjectief) veiligheidsgevoel binnen de directe woonomgeving Aanpak drugsverkoop vanuit woonhuizen, samen met politie meer aandacht voor geweld in de samenleving, met name huiselijk geweld, via regelmatige schouwen inzicht in aanpak van inbreuken op veiligheidsgevoel Afstemmen positie vrijwillige brandweer en brandweerkazerne op regionale visie/ontwikkelingen Dienstverlening: kwaliteit voor de klant centraal stellen Bereikbaarheid van de gemeente verbeteren, interne stroomlijning van informatie voor burgers, waardoor doorverwijzingen worden voorkomen Doorontwikkeling website tot een actueel, attractief en toegankelijk informatiepunt, aanbod van gemeentelijke producten via internet Uitvoeren Veiligheidsplan Besluitvorming consequenties regionalisering voor brandweer (en -kazerne) Opstellen integraal dienstverleningsconcept Burgeronderzoek Uitbreiden interactiviteit website (en productaanbod) plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: in het kader van de strategische visie, Randweg Noord, herinrichting plein Vijlen, e.d. De focus voor de samenwerking is in 2007 gericht op Gulpen- Wittem en Valkenburg. De projecten 'participatie Veiligheidshuis' en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Zuid- Limburg' zijn in 2007 opgestart. In 2007 heeft voorbereiding plaatsgevonden om te komen tot regionalisering van de brandweer; op 3 maart 2008 heeft de raad ingestemd met de regionalisering van de brandweerzorg. In 2007 is het dienstverleningsconcept 'de klant is koning' opgesteld, waarna besluitvorming op 28 januari 2008 heeft plaatsgevonden. Grotendeels doorgeschoven naar 2008, vanwege capaciteitsgebrek. Verdere uitvoering van de veiligheidsplannen. Uitvoering van het nieuwe dienstverleningsconcept. Op basis van o.a. raadpleging van de klankbordgroep vindt upgrading van de website plaats (vormgeving, toegankelijkheid) en de uitbreiding van het digitale productaanbod. Bij de programmaverantwoording (deel 2) wordt nader op deze prioriteiten ingegaan. Per prioriteit wordt een toelichting gegeven op de in 2007 uitgevoerde activiteiten en de mate waarin de realisatie van de doelstellingen en gewenste effecten heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt een toelichting gegeven op de in de begroting 2007 benoemde risico's. Pagina 16 van 138

17 Financiële positie Jaarrekening 2007 Onderstaand wordt nader inzicht gegeven in de financiële positie via de inmiddels bekende volgorde: A) Rekeningresultaat 2007 B) Analyse rekeningresultaat 2007: 1. Bijstellingen Mutaties per programma 3. Realisatie dekkingsplan 4. Consequenties geraamde p.m. -posten 5. Financiële effecten voor de komende jaren C) Rekeningresultaat vòòr en na reserveringen D) Reserves en voorzieningen E) Investeringsprojecten F) Oordeel financiële positie G) Besluitvorming jaarrekening A. Rekeningresultaat 2007 Het meest in het oog springend in een jaarrekening is natuurlijk het resultaat. Wordt het jaar afgesloten met een overschot of hebben we tekort? Het jaar 2007 laat een fors overschot zien van Het rekeningresultaat is het uiteindelijke verschil tussen baten en lasten. De primitieve begroting 2007 toonde een overschot van (stelpost vrije budgetruimte en stelpost onvoorzien). In de loop van 2007 is dat oorspronkelijke resultaat regelmatig aan veranderingen onderhevig geweest, zoals weergegeven in de verschillende bestuursrapportage s. In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2007 dan ook aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten gevolgd. Rekeningresultaat 2007 Mutaties Tussenstand Eindstand Primaire begroting 2007 (november 2006) e Burap 2006 Raadsbesluiten dec t/m mei e Burap 2007 Raadsbesluiten juni e Burap 2007 Raadsbesluiten september e Burap Effecten bij het opmaken van de jaarrekening Het saldo van de primaire begroting 2007 bestond uit enerzijds de zogenaamde vrije budgetruimte van en anderzijds de stelpost onvoorzien van , zoals opgenomen in de begroting Pagina 17 van 138

18 Het jaar 2007 leek uit te draaien op een duidelijk negatief resultaat. Toch is bij het definitief opmaken van de jaarrekening gebleken dat er een aanzienlijk, positief resultaat van uit de bus rolt. Rekening-resultaten gemeente Vaals Het gemiddelde resultaat over de periode is In de volgende onderdelen volgt een verdere analyse van het rekeningresultaat B. Analyse rekeningresultaat 2007 De totstandkoming van het uiteindelijke rekeningresultaat kan vanuit twee invalshoeken nader worden geanalyseerd. Bepalend daarbij is het onderscheid of de noodzakelijke bijstellingen reeds aan de raad ter autorisatie zijn voorgelegd of niet. De raad heeft ten behoeve van begrotingsjaar 2007 alle wijzigingen tot en met de 3e bestuursrapportage (in de raadsvergadering van 17 december 2007) geaccordeerd. Enerzijds zal dan ook de totstandkoming van het verschil tussen het positief saldo van bij de primaire begroting 2007 en het voorlopige negatieve saldo van bij de 3 e bestuursrapportage 2007 worden geanalyseerd (onderdeel A in de tabel in paragraaf B.1). Anderzijds zullen ook de verschillen bij het opmaken van de jaarrekening 2007 geanalyseerd worden (onderdeel B in de tabel in paragraaf B.1). In deze paragraaf wordt verder nog ingegaan op de afwijkingen per programma, de mate van realisatie van het dekkingsplan 2007 en de effecten van de oorspronkelijk in de begroting 2007 opgenomen p.m.-posten. Deze uitgebreide analyse heeft tot doel inzicht te krijgen in de redenen van aanpassing van de begroting 2007 maar vooral ook de leereffecten (in financieel opzicht) voor de volgende jaren. Daarom zal deze paragraaf worden afgesloten met het aangeven van de eventuele financiële effecten van deze jaarrekening voor het huidige begrotingsjaar en de komende begrotingsjaren. B.1. Bijstellingen 2007 In onderstaande tabel wordt een inzicht gegeven in de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2007, die hebben geleid tot het uiteindelijke rekeningresultaat Deze bijstellingen zijn voor een groot deel reeds door de raad geautoriseerd (deel A) en voor een bepaald deel gebleken bij het opmaken van de jaarrekening (deel B). Analyse rekeningresultaat 2007 Effecten 2007 Saldo 2007 Lasten Baten Primaire begroting A. Geautoriseerde bijstellingen (t/m 3 e bestuursrapportage 2007) Verhoging uitkeringsuitgaven inkomensdeel WWB (4 e Burap 2006) Verhoging rijksbijdrage inkomensdeel WWB (4 e Burap 2006) Veiligheidsplannen Onderzoek luchtkwaliteit Verhoging budget onderh. - en vervangingsplan speelter. (1 ste Burap 2007) Huur schoolwoningen Brede School (1 ste Burap 2007) Saneren woningen tegen verkeerslawaai (1 ste Burap 2007) Provinciale subsidie saneren woningen (1 ste Burap 2007) Verhoging budget uitbesteding parkeercontrole (1 ste Burap 2007) Daling parkeeropbrengsten (1 ste Burap 2007) Lagere subsidievaststelling project Tijdenregie (1 ste Burap 2007) Bijstelling dividend Essent (1 ste Burap 2007) Implementatie nota trouwen (1 ste Burap 2007) Pagina 18 van 138

19 Verlaging budget rampenbestrijding (1 ste Burap 2007) Aframing budget Veiligheidsplannen verschoven naar 2008 (Veiligh.huis/Project BAGC) (1 ste Burap 2007) Toename uitvoeringskosten Wet WOZ (1 ste Burap 2007) Bijstelling Dividend BNG (1 ste Burap 2007) Aanschaf Raadsinformatiesysteem Begroting Pentasz 2007 met name bedrijfsvoeringskosten (2 e Burap 2007) Toevoeging voorziening uitkeringen gewezen wethouders (2 e Burap 2007) Welkomstpakket nieuwe burgers (2 e Burap 2007) Verhoging motorrijtuigenbelasting wagens buitendienst (2 e Burap 2007) Toename financierings- en kapitaallasten (2 e Burap 2007) Stijging reiskosten (2 e Burap 2007) Toename personeelskosten; a.g.v. OOT Stijging inhuur personeel (WMO, Toerisme/economie, AOV) (2 e Burap 2007) Bijstelling begroting GGD 2007 (2 e Burap 2007) Daling kosten Burgeronderzoek 2007 (2 e Burap 2007) Toename algemene uitkering (2 e Burap 2007) Leasen servers (2 e Burap 2007) Toename telefoonkosten (2 e Burap 2007) Vrijval stelpost prijsstijgingen (2 e Burap 2007) Verhoging subsidie Kumulus Afhandeling woonkernschouwen (avondschouwen 2006) Aframing budget Kinderopvang doelgroepen (3 e Burap 2007) Verhoging budget WMO (3 e Burap 2007)) Verlaging bijdrage aan Pentasz i.z. bedrijfsvoeringskosten (3 e Burap 2007) Aanschaf applicatie Timewize (3 e Burap 2007) B. Nog niet geautoriseerde bijstellingen (i.v.m. opmaken jaarrekening 2007): Meerlasten WMO (met name rolstoelen en woonvoorzieningen) Meerlasten Trajekt (maatschappelijk werk) Minderlasten Spuugh (reserve overloop) Minderlasten groot onderhoud woonwagenwerk (reserve overloop) Minderlasten brand- en stormschade verzekeringen schoolgebouwen Meerlasten Leerlingenvervoer Minderlasten subsidies culturele verenigingen Meerlasten elektriciteit sportcomplexen/gebouwen Minderlasten rekenkamerfunctie Minderlasten vergunningverlening/handhaving (reserve overloop) Minderlasten voor opst. GRP (reserve overloop) Meerbaten inzake dwangsom wet milieuhinder Minderlasten wegen e.d. (wegmark., klein onderhoud en graffitiverwijdering) Meerbaten parkeeropbrengsten Meerlasten stortrechten inzake zwerf/veegvuil Minderbaten afvalstoffenheffing Meerbaten Essent dividend (verkoop Kabelcom) Minderlasten bijdrage werkvoorzieningsschap OZL Meeropbrengst afrekening Yonder voorgaande jaren Minderlasten bedrijfsvoering Pentasz (personeel en materieel) Minderlasten advieskosten uitvoeringsnota Econ. Beleid (reserve overloop) Minderlasten uitvoeringskosten ondernemingsklimaat (reserve overloop) Minderlasten evenementensubsidie Meerlasten juridische advieswerkzaamheden Meerlasten salarislasten vrijwillige brandweer Minderbaten algemene uitkering Meerlasten automatisering Meerlasten aanschaf producten publieksbalie Meerbaten leges publieksbalie Minderlasten accountantskosten (reserve overloop) Minderlasten veiligheidsplannen (reserve overloop) Minderlasten opleidingen en kleding brandweer (reserve overloop) Minderlasten nota trouwen (reserve overloop) Minderlasten uitvoering wet WOZ (reserve overloop) Minderlasten vastgoedbeh. (onderhoud beheersapplicaties] Minderlasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Minderlasten onderhoud Civision Middelen Meerlasten telefoonkosten Minderl. kap. last (met name Brede School, BMA-Lemiers, Wegen/Heuvel) Vervallen onttrekking 1/30 deel algemene reserve Overige bijstellingen per saldo Totaal bijstellingen begrotingsjaar Pagina 19 van 138

20 Hier blijkt dus gedetailleerd hoe het verschil is ontstaan tussen het geraamde overschot in de begroting en het uiteindelijke rekeningresultaat. Er is sprake van een zeer fors verschil tussen het geprognosticeerde saldo van de bestuursrapportage 3 e kwartaal 2007 van negatief en het uiteindelijke rekeningresultaat van positief. Dit aanzienlijke verschil wordt veroorzaakt door een veelvoud aan posten. De voornaamste afwijkingen (positief en negatief) worden hieronder toegelicht: meerlasten WMO (met name rolstoelen en woonvoorzieningen) Het gaat hier vooral om meerlasten bij WMO rolstoelen en in mindere mate bij WMO woonvoorzieningen. De meerlasten bij WMO rolstoelen van betreffen het toegenomen gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobiels, e.d. Daarnaast vanwege hoger uitgevallen lasten vanwege woningaanpassingen WMO meerbaten Essent dividend Vanwege het afketsen van de fusie tussen Nuon en Essent is eind 2007 besloten ook de restant opbrengst van de verkoop van Kabelcom aan de aandeelhouders uit te keren minderbaten algemene uitkering De minderbaten algemene uitkering worden veroorzaakt doordat de behoedzaamheidsreserve over 2007 niet tot uitkering komt vanwege lagere rijksuitgaven minderlasten bedrijfsvoering Pentasz (personeel en materieel) De bedrijfsvoeringslasten van Pentasz worden verdeeld naar rato van het aantal bijstandscliënten (personele kosten) en het aantal inwoners (materiele kosten). De forse daling van de bedrijfsvoeringslasten voor Vaals wordt vooral veroorzaakt door twee factoren, namelijk: - doorberekening van (totaal Pentasz) aan salarissen aan het werkdeel WWB en dus geen verdeling van deze lasten naar de gemeenten; - minder bedrijfsvoeringslasten Pentasz van (totaal Pentasz), veroorzaakt door onder andere minder automatiseringskosten en minder overige personeelskosten minderlasten vergunningverlening/handhaving Over de jaren 2006 en 2007 was voorzien voor bouwhandhaving en toezicht bij de projecten von Clermontpark en Eschberg-Noord (zie ook pagina 27 jaarrekening 2006). Als gevolg van de vertraging bij de totstandkoming van deze bouwprojecten zijn de middelen nog niet uitgegeven. De betreffende werkzaamheden zullen in 2008 en 2009 worden uitgevoerd; middels de vorming van een reserve overloop worden de toekomstige kosten ondervangen minderlasten kapitaallasten met name Brede School, BMA-Lemiers, Wegen/Heuvel De genoemde projecten zijn niet vertraagd, echter de uitgaven op de betreffende kredieten hebben met name eind 2007 plaatsgevonden aanzienlijk lagere rentelasten meerlasten salarissen brandweer en minderlasten opleidingen/kleding brandweer De meerlasten van salarissen worden met name veroorzaakt doordat ongeveer extra uren aan de vrijwillige brandweer zijn vergoed. Dit betreft extra uren voor inzetten, voor oefeningen en met name voor opleidingen. De minderlasten voor opleiding/kleiding zijn veroorzaakt doordat opleidingen later gestart zijn en doordat de aanschaf van kleding tot 2008 is uitgesteld. Middels de vorming van een reserve overloop worden deze kosten in 2008 ondervangen. Pagina 20 van 138

21 B.2. Mutaties per programma In dit onderdeel wordt belicht op welke wijze het rekeningresultaat 2007 tot stand is gekomen, bezien vanuit de afwijkingen per programma ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Rekeningresultaat 2007 Begroting 2007 Rekening 2007 Resultaat (bedragen x 1.000) Programma s Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Bestuur & Dienstverlening Afwijking -1% 1% 154% -7% SubTotaal programma s Financiering/Algemene dekkingsmiddelen % -895 Totaal begroting-rekening Bovenstaand zijn de afwijkingen van de werkelijke saldi per programma (baten -/- lasten) afgezet tegen de geraamde saldi. Bij het programma Werk & Economie springt de afwijking erg in het oog: werd in de begroting nog uitgegaan van een negatief saldo van , in de jaarrekening bedraagt het saldo voor dit programma positief, een afwijking van 154%. Deze afwijking heeft met name te maken met de bij de primitieve begroting niet geraamde fors hogere extra dividenduitkering Essent van In 2007 was voor de dividenduitkering Essent begroot, terwijl de uiteindelijke dividenduitkering bedroeg. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Primitief begroot e bijstelling (1e bestuursrapportage 2007) 2e bijstelling (2e bestuursrapportage 2007) (hoger dividend over 2006 t.g.v. saldo vrije budgetruimte) (verkoop Essent Kabelcom, toevoeging alg. reserve) * * Essent heeft in december 2007 (o.a. in verband met het afketsen van de fusie met Nuon) besloten de gehele opbrengst van de verkoop van Essent Kabelcom uit te keren aan de aandeelhouders => voor Vaals bedroeg dit Van de meeropbrengsten ad is dus toegevoegd aan de algemene reserve (geen invloed op het resultaat) en ten gunste van het resultaat (saldo vrije budgetruimte) gekomen. Bij onderdeel G van dit deel III Financiële positie volgt een voorstel tot bestemming van dit resultaat (het positieve saldo vrije budgetruimte) Voor meer gedetailleerde informatie zij in dit verband ook verwezen naar de financiële toelichtingen in de programmaverantwoording (deel 2 van deze jaarstukken). Rechtmatigheid - begrotingscriterium Bovenstaand zijn steeds de verschillen belicht tussen de oorspronkelijke ramingen in de begroting 2007 en de uiteindelijke realisatie in de jaarrekening Aangegeven is dat het grootste deel van deze wijzigingen reeds door de gemeenteraad bij eerdere raadsbesluiten is geaccordeerd. In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen omtrent het al dan niet autoriseren van begrotingsoverschrijdingen. In art. 7 lid 5 is opgenomen dat de raad overschrijdingen, die per programma het totaal van de programmalasten niet met te boven gaan, niet vooraf behoeft te autoriseren. Bij investeringskredieten geldt hier eveneens conform de genoemde verordening een marge van 10% of (art. 9 lid 4). De wijzigingen, die bij het opmaken van de jaarrekening naar voren komen, zijn per definitie nog niet door de raad geautoriseerd. Door het vaststellen van de jaarrekening stemt de raad achteraf in met de gehele verantwoording en verleent het college op die manier decharge van het gevoerde bestuur en de financiële verantwoording. De niet eerder geautoriseerde overschrijdingen zijn strikt genomen onrechtmatig. Echter de overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven, betrekt de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden afgegeven. De accountant stelt de bedragen waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog door de raad geautoriseerd dienen te Pagina 21 van 138

22 worden, in het verslag van bevindingen aan de orde. Rekeningresultaat 2007 Begroting 2007 Rekening 2007 (bedragen x 1.000) Na wijzigingen Programma s Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Bestuur & Dienstverlening Totaal programma s Financiering/Algemene dekkingsmiddelen Totaal begroting-rekening Geconstateerd is dat bij drie programma s de overschrijdingen van de werkelijke totale lasten, afgezet tegen de laatst bijgestelde begroting (3 e bestuursrapportage 2007), de vooraf toegestane marge van te boven gaan. Het gaat hier om de programma s Mens& Voorzieningen, Wonen & Verkeer en Bestuur & Dienstverlening. Bij het programma Mens & Voorzieningen betreft het een overschrijding van De overschrijding is met name te wijten aan de volgende posten: Beheer Brede School (In de begroting is een netto last van voor beheer Brede School opgenomen. In de realisatie zijn de lasten en baten voor het beheer apart verantwoord, waardoor de gerealiseerde lasten de begrote lasten overschrijden. Per saldo bedraagt de netto last voor beheer Brede School overigens , een voordeel van 3.000) Wonen Welzijn en Zorg. Deze aan derden doorbelaste bijdrage wordt volledig gedekt uit ontvangen provinciale subsidie meerlasten WMO (huishoudelijke hulp en persoonsgebonden budget). Deze meerlasten worden grotendeels ( ) gedekt uit hogere hiervoor te ontvangen eigen bijdragen meerlasten WMO. Het gaat hier vooral om meerlasten bij WMO rolstoelen en in mindere mate bij WMO woonvoorzieningen. De meerlasten bij WMO rolstoelen van betreffen het toegenomen gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobiels, e.d. De overschrijding past binnen het door de raad vastgestelde beleid BOS project. Deze kosten worden gedekt uit een ontvangen rijksbijdrage. De overschrijdingen bij het programma Mens & Voorzieningen passen binnen het bestaande beleid en worden grotendeels gedekt uit meerbaten. De overschrijdingen vallen hiermee binnen het begrotingscriterium. Bij het programma Wonen & Verkeer betreft het een overschrijding van De overschrijding is te wijten aan diverse kleine posten en met name de twee volgende grotere posten: meerlasten monumentenbeleid (opstellen monumentenlijst), geheel afgedekt middels een onttrekking uit de reserve Toersime & Recreatie hogere stortrechten voor zwerf/veegvuil. Deze meerlasten zijn veroorzaakt doordat de verwerking van het zwerf/veegvuil door Essent tegen een hoger tarief plaatsvindt (zie begroting 2008). De overschrijdingen bij het programma Wonen & Verkeer zijn relatief klein en passen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen vallen hiermee binnen het begrotingscriterium. Bij het programma Bestuur & Dienstverlening betreft het een overschrijding van De overschrijding is te wijten aan diverse posten, ondermeer de volgende grotere posten: meerlasten salarissen vrijwillige brandweer (met name veroorzaakt doordat ongeveer extra uren aan de vrijwillige brandweer zijn vergoed) aan lasten voor opstellen van de nieuwe strategische visie; deze lasten worden gedekt uit de reserve strategische visie. De overschrijdingen bij het programma Bestuur & Dienstverlening passen binnen het bestaande beleid en vallen hiermee binnen het begrotingscriterium. Pagina 22 van 138

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aanbieding programmarekening 2009

Aanbieding programmarekening 2009 Aanbieding programmarekening 2009 Geachte leden van de raad, De jaarrekening over het jaar, voorafgaand aan een verkiezingsjaar, is altijd een vreemd document. Een nieuwe raadsperiode is al begonnen als

Nadere informatie

Aanbieding. Geachte leden van de raad,

Aanbieding. Geachte leden van de raad, Aanbieding Geachte leden van de raad, Dit is de derde programmabegroting, die wij u in deze raadsperiode aanbieden. Een programmabegroting, waarvoor inhoudelijk en financieel de basis is gelegd bij de

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011 Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan 44.322-72.625-97.5-455.57-455.57 Decembercirculaire -97.938-75.789 158.92-111.618 Meerjarenraming

Nadere informatie

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004

a b Voorstel: Type voorstel: Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Vaststellen jaarrekening 2004 RAADSVERGADERING Gemeente eente ^ ij n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Vaststellen jaarrekening 2004 SM/05/07 Sector 27 juni 2005 Afdeling Middelen Middelen

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 20 december 2016 RV/16/00724 Z16-44594 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp E.A. Grudzinska A.K.

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 007 op 18 oktober 006 beantwoording agendapunt vraag gesteld door 3 p. 98 begroting: Waarom 100.000,- voor het lightrail traject uit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015 Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Sirnpelveld Datum advies: 23 november 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

1 4 JUL Kopie aan: 9

1 4 JUL Kopie aan: 9 PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Lelystad Ingekomen Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 1 4 JUL 2014 Kopie aan: 9 Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige

Nadere informatie