Aanbieding. Geachte leden van de raad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbieding. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 Aanbieding Geachte leden van de raad, Dit is de derde programmabegroting, die wij u in deze raadsperiode aanbieden. Een programmabegroting, waarvoor inhoudelijk en financieel de basis is gelegd bij de constructieve voorbereiding van de kadernota en sessies inzake de heroverwegingsoperatie, die wij als college gezamenlijk met u hebben mogen ervaren dit voorjaar. Door de bij de kadernota gedane kaderstelling was de klus om een structureel evenwichtige begroting voor te bereiden goed haalbaar. Het is een begroting die oog heeft voor de uitvoering van de beleidsplannen de komende jaren en het binnen de perken blijven van de lastendruk voor onze burgers. Deze begroting toont ruimte, in 2009 een financiële ruimte van , als ook een structurele beleidsruimte van ongeveer ingaande Toch blijft het ook de komende periode gezien de p.m.-posten zaak alert te zijn! De wereld om ons heen verandert namelijk snel (globalisering) en kent veel turbulenties ( kredietcrisis ). Dit alles heeft ook zijn weerslag op Nederland. Daarnaast verandert ook in gemeenteland het een en ander in rap tempo. De rijksoverheid leunt bij de uitvoering van zijn plannen zwaar op de gemeente. De jaren geleden ingezette decentralisatietrend met WWB en WMO zet ook de komende jaren met onder andere de modernisering WSW en Centrum voor Jeugd en Gezin door. Hierdoor komen steeds meer taken op het bord van de gemeente terecht. Verder stelt ook de 'mondige' burger' steeds hogere eisen aan de gemeente. Zo wordt onder meer een veilige woon- en leefomgeving, schone lucht, een verantwoord stelsel van sociale voorzieningen, goede onderwijsfaciliteiten, filevrije wegen als ook hoogwaardige (gezondheids)zorg verwacht. Voor al deze wensen draagt de gemeente verantwoordelijkheid en wordt naar haar gekeken. Ontwikkelingen op demografisch, economisch, technologisch en maatschappelijk vlak voltrekken zich sneller dan vroeger en vragen een slagvaardige gemeente. Zeker de demografische ontwikkelingen ( bevolkingskrimp ) heeft ook in toenemende mate invloed op de beleidsruimte die de gemeente ter beschikking staat. Toch bieden al deze veranderingen ook kansen voor de gemeente Vaals. De gemeente beschikt namelijk over 3 kenmerken, waardoor zij potentieel in staat is een krachtige en zeer betekenisvolle rol te vervullen in onze maatschappij en ook in te spelen op genoemde ontwikkelingen. De gemeente staat het dichtst bij de inwoners. Denk hierbij niet alleen aan het afgeven van een bouwvergunning of paspoort, maar ook aan het leveren van huishoudelijke hulp (via de WMO), het toeleiden van mensen naar werk via uitstroombeleid. De gemeente werkt aan concrete en herkenbare vraagstukken. Inwoners identificeren zich dikwijls sterk met de buurt waarin ze wonen. De gemeente houdt zich bezig met de ruimtelijke, sociale en economische zaken die in de buurt spelen, concrete zaken die direct herkenbaar zijn voor inwoners en waarbij zij zich betrokken voelen. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte, bouwplannen zijn voorbeelden van onderwerpen waarover de gemeente beslist en waarmee inwoners direct te maken hebben. De brede taakstelling van de gemeente maakt samenhangende oplossingen mogelijk. Maatschappelijke vraagstukken vragen om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Als de gemeente een wijk herstructureert, spelen niet allen ruimtelijke maar ook sociale en economische invalshoeken een belangrijke rol. Intern heeft de gemeente Vaals reeds voorbereidingen getroffen, die verwacht mogen worden van een organisatie in een sterk veranderende omgeving. Van onze ambtelijke organisatie mag worden verwacht dat ze adequaat kan inspelen op de hogere eisen die door de veranderende omstandigheden aan haar worden gesteld. Cruciaal daarbij is dat binnen onze organisatie hoogwaardige kennis aanwezig is om de noodzakelijke organisatorische, beleidsmatige en financiële aanpassingen in goede banen te leiden. Maar met name de in de begroting opgenomen plannen en projecten, die ook reeds veelal in uitvoering zijn, tonen het beeld van een gemeente die zeker in staat is adequaat in te spelen op genoemde ontwikkelingen en opgaven. In deze begroting wordt namelijk voortvarend verder gewerkt aan de uitvoering van het dienstverleningsconcept en het EGEM-project en het werken met buurtplatforms ( de gemeente Vaals dichtbij de inwoners ). Bovendien wordt middels de begroting aan concrete activiteiten / projecten zoals het realiseren van ontmoetingsplekken, het realiseren van een boodschappendienst (WMO), het toegankelijk maken van gebouwen (WMO) het uitvoeren van verkeersprioriteiten gewerkt ( de gemeente Vaals werkt aan concrete en herkenbare vraagstukken ). Verder werkt de gemeente in 2009 ook aan de herstructurering van het gebied Von Clermontpark. In dit project worden niet alleen woningen, maar ook commerciële ruimtes, parkeergarage en groen gerealiseerd ( de gemeente Vaals werkt aan samenhangende oplossingen voor problemen ). Het woord is nu aan u als raad. Wij verheugen ons in ieder geval op een constructief debat over deze begroting. Laten wij hopen dat we de behandeling van deze programmabegroting met uw raad even voortvarend kunnen voeren als de besprekingen rondom kadernota / heroverwegingsoperatie en strategische visie. Het college van burgemeester en wethouders. Pagina 1 van 139

2 Pagina 2 van 139

3 Deel 1. BEGROTINGSPERSPECTIEF Pagina 3 van 139

4 Pagina 4 van 139

5 Deel 1. BEGROTINGS- PERSPECTIEF Programmabegroting Vaals 2009 Begrotingsperspectief Het eerste deel van deze programmabegroting is bedoeld als een soort samenvatting van de totale programmabegroting. Het geeft de hoofdlijnen van de begroting aan alsmede het (financieel) perspectief waarbinnen deze begroting tot stand is gekomen. In onderdeel 1 wordt eerst ingegaan op de strategische uitgangspunten voor de lange termijn, het huidige coalitieprogramma voor de komende 4 jaar alsmede de prioriteiten die daaruit zijn afgeleid voor begrotingsjaar Verder wordt een samenstelling van het huidige gemeentebestuur en de portefeuilleverdeling binnen het college gepresenteerd. Uiteindelijk worden de begrotingssaldi voor de komende jaren gepresenteerd en een nadere analyse gegeven van de totstandkoming van deze saldi. Daarbij worden de aanpassingen in het bestaande beleid verder uitgesplitst. Tevens wordt aangeduid wat de financiële consequenties van het nieuwe beleid en de nieuwe investeringsprojecten zijn. Bovendien wordt het dekkingsplan nader uiteengezet. Om een juist inzicht in de financiële situatie te krijgen wordt ook stilgestaan bij de ontwikkelingen in de reservepositie van de gemeente. Verder worden zowel de nieuwe alsook de lopende investeringsprojecten in beeld gebracht. Afgesloten wordt met een overzicht van de zogenaamde (niet geraamde) p.m.-posten, ook wel te zien als het zogenaamde 'wensenlijstje'. De indeling van dit eerste deel is als volgt: 1. Strategie en bestuur 2. Prioriteiten Financiële positie. Pagina 5 van 139

6 Pagina 6 van 139

7 Strategie en bestuur Programmabegroting Vaals 2009 Begrotingsperspectief In de programmabegroting wordt met name het beleid voor het komende begrotingsjaar neergezet. Dit beleid staat echter niet op zichzelf. Het vormt een voortvloeisel van een langere termijn visie. In deze langere termijn visie worden een aantal prioriteiten gesteld om de reeds geldende dan wel te verwachten specifieke problematiek van de gemeente het hoofd te bieden. In dit deel wordt deze langere termijn visie nader in beeld gebracht, samen met de samenstelling van het gemeentelijke bestuur alsmede de wijze waarop dit bestuur haar taken wil uitvoeren Strategische visie Het beleid voor de langere termijn is onlangs hernieuwd vastgelegd in de nieuwe strategische visie Geef vorm aan Vaals. Deze strategische visie geldt als absoluut kader voor het beleid van de komende jaar, met als tijdshorizon het jaar De visie moet antwoord geven op de vraag wat we over een bepaalde tijd zouden willen zijn en willen bereiken. We focussen ons op de lange termijn en zetten ons toekomstig beleid in om richting 2020 onze visie te realiseren. De toekomstvisie hebben we in het onderstaande kader geformuleerd. VISIE: De gemeente Vaals anno 2020 is een aantrekkelijke woon- en leefgemeente, met een internationaal karakter dat met name op Aken georiënteerd is. De inwoners van onze gemeente merken duidelijk de voordelen van het leven in de Euregio. De dynamische leefgemeenschap bestaat uit een evenwichtig opgebouwde, zelfredzame en pluriforme bevolking, waarin de onderlinge verbondenheid groot is. De leefbaarheid van de gemeenschap en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wordt aangedreven door een sterke economische motor. Deze motor draait op de samenhang en kwaliteit van het unieke Drielandenpunt, het hoogwaardig buitengebied met aantrekkelijke kleine kernen en de monumentale historische kern met een attractief winkelcentrum. De toekomstvisie van Vaals is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de leefbaarheid van onze samenleving. Het streven is de gemeenschapszin te behouden. Wij zullen streven naar het versterken van de sociale cohesie. Daarbij hebben we een samenleving voor ogen, waarin zowel de zelfredzaamheid als ook de onderlinge samenhang groot is. We kiezen hierbij bewust voor een gedifferentieerde aanpak van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers, gezien de grote verschillen tussen deze drie kernen. Geredeneerd vanuit de voor Vaals kenmerkende geaccepteerde verscheidenheid is de samenleving gebaat bij een evenwichtige en multiculturele samenstelling. Dat betekent dat wij ons gaan inspannen voor het behouden en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Hiertoe is een goed vestigingsklimaat nodig alsmede het behoud en deels uitbouwen van het goede voorzieningenniveau. Wij moeten gebruik maken van de centrale ligging in de Euregio alsmede de ontwikkelingen die in de regio Aken (RWTH) als ook Avantis plaatsvinden. Dat betekent onder andere zorgen voor goede meertalige onderwijsvoorzieningen, het afstemmen van voorzieningen en vereenvoudigen van allerlei procedures voor nieuwvestigers en een betere integratie van onze nieuwe inwoners middels gerichte meertalige informatie. Er liggen kansen om een betere positionering van onze inwoners op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Een aantrekkelijke woonomgeving kan ons streven naar het behouden en aantrekken van inwoners, en dus een goede leefbaarheid in de wijken, voor een belangrijk deel ondersteunen. Het is van belang de balans in het woningaanbod te herstellen en de woonomgeving op te waarderen. Daarbij staan kwaliteit en duurzaamheid voorop. In onze stadse kern kunnen de historische omgeving en een attractief winkel- en verblijfscentrum een belangrijke kwaliteitsimpuls bieden. In het buitengebied dienen we vooral in te zetten op natuur- en landschapsherstel. De kwaliteit van de leefbaarheid en woonomgeving is gebaat bij een goed draaiende lokale economie. Onze kracht ligt in de toeristische kwaliteit van onze gemeente. Dankzij de vele bezoekers kunnen we een voorzieningenniveau voor onze inwoners overeind houden, dat anders voor een gemeente van onze omvang waarschijnlijk niet realistisch zou zijn. We zullen moeten investeren in de toeristische sector om de aantrekkelijkheid voor de langere termijn te waarborgen. Het doel daarbij is meer spreiding van bezoekers in de tijd en een hoger toeristisch bestedingenniveau. Verbeteren van de kwaliteit en de onderlinge samenhang is daarbij onze inzet. Vooral de ontwikkeling van het Drielandenpunt en de combinatie middels fysieke verbindingen van dit punt met het buitengebied en de historische kern biedt veel kansen. Pagina 7 van 139

8 De ambities van de gemeente Vaals De bovenstaande visie is kernachtig weergegeven. Aan deze kernachtige visie zijn diverse ambities gekoppeld, die een meer concrete vertaling van de visie vormen. Door het verwezenlijken van de ambities realiseren we - voorzover we daar als gemeente invloed op kunnen uitoefenen - het beeld dat we met deze toekomstvisie beogen. De ambities vormen een samenhangend geheel van beleidslijnen, waarbinnen de toekomstige plannen en projecten zich zullen bewegen om de visie waar te kunnen maken. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven. AANTREKKELIJK WONEN Opwaardering woonomgeving kernen Sfeervol winkelen verblijfscentrum Evenwichtig gebruik buitengebied T O E K O M S T V I S I E LEEFBAARHEID Evenwichtige bevolkingsopbouw TOERISTISCHE KWALITEIT Sterke sociale cohesie Unieke kwaliteit Drielandenpunt Euregionale oriëntatie Drieslag 3lpbuitengebiedhistorisch centrum bevolkingsopbouw Positie op de arbeidsmarkt Uit dit schema blijkt de (noodzaak van de) onderlinge verbondenheid van onze toekomstplannen. Deze strategische visie vormt een integraal concept om de toekomst tegemoet te treden. Alle hierin verwoorde ambities zijn gericht op het instandhouden van de gemeenschapszin, zich uitend in een goede leefbaarheid van onze samenleving. Pagina 8 van 139

9 1.2. Gemeentebestuur De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, ziet er als volgt uit: Gemeenteraad Vaals Groep Götz 1 zetel: Dhr. Götz P.v.d.A. 2 zetels: mw. Verbeek dhr. Verbeek V.V.D. 1 zetel: dhr. Kompier Vrij & Onafhankelijk 2 zetels: mw. Van den Akker mw. Göttgens C.D.A. 5 zetels: dhr. Coenen dhr. Van Vliet mw. Wilms mw. Jaegers dhr. vd Meij Burgerbelang 3 zetels: mw. Claessen dhr. Kleikers dhr. Delnoye Groep Baltus 1 zetel: dhr. Baltus Griffier dhr. Ummels Voorzitter burgemeester Na de verkiezingen is een coalitie gevormd, te weten CDA Burgerbelang P.v.d.A. Vanuit deze coalitie zijn 3 wethouders (1 per fractie) door de raad benoemd, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Binnen dit college is de volgende portefeuilleverdeling tot stand gekomen. Burgemeester: dhr. van Loo Voorzitter College van burgemeester en wethouders Wethouder dhr. Jaegers CDA Wethouder dhr. Sterck Burgerbelang Wethouder dhr. Lux P.v.d.A. Bestuur & Dienstverlening Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Algemene gemeentelijke belangen Algemene coördinatie eenheid van beleid Algemene kwaliteitszorg Balie-dienstverlening Communicatie en voorlichting Burgerjaarverslag Bovengemeentelijke samenwerking Openbare orde en veiligheid Rampenbestrijding Brandweer Sociale en fysieke veiligheid Algemene juridische zorg Plaatselijke verordeningen Handhaving Bovenregionale economische zaken Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Automatisering Breed Welzijn - Onderwijs en Educatie Sport Speelgelegenheden Volksgezondheid Ouderen Jongeren Gehandicapten Wijk- en buurtzaken - Maatschappelijk en sociaalcultureel werk Vrijwilligerswerk Kunst en cultuur Woonwagenzaken - Vreemdelingenbeleid Coördinatie beleidscyclus Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening Leefbaarheid kernen Plattelandsontwikkeling Monumentenbeleid Verkeer en vervoer inclusief CVV Verkeersveiligheid Openbare verlichting Openbare werken Milieu Gemeentelijke eigendommen Begraafplaatsen - Watermanagement Economische Zaken Toerisme en recreatie Evenementen Grensoverschrijdende projecten Markten en kermissen Arbeidsmarktbeleid Sociale zaken Armoede-/minimabeleid Financiën en belastingen - Accountantscontrole Pagina 9 van 139

10 Pagina 10 van 139

11 Prioriteiten 2009 Programmabegroting Vaals 2009 Begrotingsperspectief Het beleid in deze begroting vormt een onlosmakelijk onderdeel van een meerjarig plan. In het vorige deel is reeds aangegeven dat er een lange termijn visie is ontwikkeld. Daarnaast geldt voor de middellange termijn ook het zogenaamde coalitieprogramma, het akkoord dat tussen een aantal politieke partijen na de laatste verkiezingen is bereikt en op grond waarvan het beleid voor de komende termijn gestalte moet gaan krijgen. In dit deel wordt ingegaan op de hoofdpunten van dit coalitieprogramma. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen voor 2009 (zogenaamde prioriteiten) nader in beeld gebracht. Het programma dat de coalitie na de verkiezingen van 2006 heeft opgesteld is voor een groot deel gebaseerd op de strategische visie uit 2002 en biedt voldoende duidelijkheid betreffende de speerpunten van beleid voor de huidige raadsperiode Inmiddels is via een uitgebreid interactief proces een herijking uitgevoerd van de strategische visie. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategische visie, genaamd Geef vorm aan Vaals, met een tijdshorizon tot De ambities, die voortkomen uit deze strategische visie, zullen hun weerslag hebben op de lopende beleidsplannen van de gemeente Vaals. De ambities zullen nader uitgewerkt worden in concrete plannen en projecten. Voor een deel zijn er reeds in deze begroting plannen en projecten, voortkomende uit deze strategische visie, opgenomen (b.v. Centrumplan, buitengebied, Drielandenpunt, maar ook mantelzorg, vrijwilligers, aanvalsplan werkloosheid-uitstroombeleid). Voor een deel betreft dit intensivering van lopend beleid (WMO, uitstroombeleid), voor een deel ook zijn het nieuwe projecten, waarvan de impact (financieel en inhoudelijk) nog niet geheel duidelijk is. Wij willen er dan ook op wijzen dat een en ander in de loop van 2009 kan gaan leiden tot het verschuiven van prioriteiten (capaciteit) en inzet van financiële middelen. Ook een exacte planning is op dit moment nog niet te geven. In de bestuursrapportages zal hier uitgebreid op worden ingegaan en ruimte geboden worden om eventueel bij te sturen. In onderstaand overzicht worden de prioriteiten, voortkomend uit het coalitieprograma weergegeven. Daarnaast wordt ook een eerste premature doorkijk van de nieuwe strategische visie naar concrete plannen gegeven. In onderstaand overzicht zijn de zogenaamde bestuurlijke prioriteiten oranje gearceerd. Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten MENS & VOORZIENINGEN Zorg voor jong en oud: Stand van zaken eind 2008 Uitvoering 2009 stimuleren van de participatie van met name jongeren en ouderen in de samenleving, met aandacht voor de zorgbehoefte om die participatie te vergemakkelijken In overleg met buurtbewoners samenlevingsplekken maken waar jong en oud zich kunnen ontmoeten In overleg met buurtbewoners veilige en toegankelijke speelplekken realiseren en onderhouden Wederopbouwen relatie met Spuugh en verder ontwikkelen tot een jongerentrefcentrum / Organiseren van structureel overleg met jongeren Professionele benadering risicojongeren met breed pakket van maatregelen Realiseren van twee ontmoetingsplekken in de kern Vaals Uitvoeren onderhouds- /vervangingsplan speelterreinen Realisatie van een volledig draaiend jongerentrefcentrum Realisatie Veiligheidshuis Een eerste inventarisatie heeft uitgewezen dat de locatie speeltuin d'r Kinger Treff een goede locatie voor de 1e ontmoetingsplek zou zijn Plan wordt sinds begin 2007 uitgevoerd Op 1 maart 2008 is jongerentrefcentrum Fraiche officieel geopend. Operationeel sinds 1 dec Daarnaast is er ook een Driehoeksoverleg Vaals (gemeente, politie, jongerenwerker) gestart. Realisatie 1e ontmoetingsplek, parallel hieraan planvorming en daarna realisatie 2e ontmoetingsplek Continuering uitvoering onderhouds- /vervangingsplan speelterreinen Proefperiode behelst de jaren 2008 en 2009 met onder andere een jaarlijkse, gemeentelijke bijdrage van Medio 2009 vindt een evaluatie plaats. Continuering participatie in Veiligheidshuis (afspraken vooralsnog voor 3 jaar) Pagina 11 van 139

12 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Wegwerken van onderwijsachterstanden Realiseren Brede School als wijkvoorziening voor onderwijs, cultuur, ontspanning en sociale hulp Ouderen zo lang mogelijk actief in samenleving laten participeren via ontmoetingsprojecten en activiteiten Actualiseren ouderenbeleid/omzetten in actieplan Onderzoeken of vrijkomende schoolgebouwen geschikt zijn voor ouderenactiviteiten Actualiseren gezondheidsbeleid/omzetten in actieplan Voorzieningen voor WVG-geïndiceerden op kwalitatief hoger niveau brengen Een (open) stijl van besturen waarin gemeente en inwoners zoveel en zo vroeg mogelijk samen nadenken over mogelijkheden en oplossingen als het gaat om beleid op het vlak van welzijn, zorg en voorzieningen. Inzet vrijwilligers: Opstellen en uitvoeren Educatieve Agenda Realisatie Brede School kern Vaals en uitbouw / doorontwikkeling naar Centrum voor Jeugd en Gezin Vormgeven middels WMO en realisatie ontmoetingsplekken Vormgeven middels WMO Vormgeven middels accommodatiebeleid Vormgeven middels lokale nota Volksgezondheid Vormgeven middels WMO Opzetten buurtplatforms en aansluitend opstellen en uitvoeren leefbaarheidsagenda's Stand van zaken eind 2008 De regionale Educatieve Agenda is gereed en met schoolbesturen vertaald in een lokale Educatieve Agenda De Brede School is in augustus 2007 in gebruik genomen door de scholen. V.w.b. het Centrum voor Jeugd en Gezin is een regionale visie opgesteld, die als basis voor het lokale plan dient. Wordt opgepakt door uitvoeringsplan WMO 2008 (o.a. realisatie van boodschappendienst) Wordt opgepakt door uitvoeringsplan WMO 2008 (o.a. realisatie van boodschappendienst) Opgepakt door opstellen nota herijking gemeentelijke gebouwen Uitvoering lokale nota Volksgezondheid (vastgesteld in raad van 28 januari 2008) en bijbehorend uitvoeringsplan Opgepakt door uitvoering van het uitvoeringsplan WMO 2008 => realisatie zorgwoningen (Wozoco), oprichten buurtplatforms De buurtplatforms in Vijlen en Lemiers zijn opgericht. Hetzelfde geldt voor de leefbaarheidsagenda's Uitvoering 2009 Uitvoeren lokale Educatieve Agenda Realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin Verdere uitvoering WMO => uitvoeringsplan WMO 2009 (boodschappendienst, toegankelijk maken bushaltes, toegankelijk maken gebouwen) Verdere uitvoering WMO => uitvoeringsplan WMO 2009 (programma tegen vereenzaming ouderen, boodschappendienst, toegankelijk maken bushaltes, toegankelijk maken gebouwen) Uitvoeren nota herijking gemeentelijke gebouwen Continuering uitvoering lokale nota Volksgezondheid Verdere uitvoering WMO => uitvoeringsplan WMO 2009 Oprichten buurtplatforms (4) in Vaals en aansluitend opstellen en uitvoeren leefbaarheidsagenda's mogelijk maken en ondersteunen van de inzet van vrijwilligers ten behoeve van het bevorderen van de participatie van diverse groepen in de samenleving alsmede ten behoeve van de zorg voor hulpbehoevenden Ontwikkelen van faciliteiten waardoor vrijwilligers hun werk (zorg) beter kunnen leveren, zoveel mogelijk opheffen van barrières vanuit gemeentelijke regelgeving, faciliteren bij bestuursondersteuning en deskundigheidsbevordering, onderzoeken mogelijke inzet van jongeren bij maatschappelijke stages Vormgeven middels WMO (beleid t.b.v.vrijwilligers en mantelzorgers) Opgepakt door uitvoering van het uitvoeringsplan WMO 2008 => onder andere organisatie van een vrijwilligersdag. Verdere uitvoering WMO => uitvoeringsplan WMO 2009 (nulmeting vrijwilligersondersteuning en afgestemde acties, maatschappelijke stages, vrijwilligersdag) Pagina 12 van 139

13 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Cultureel verenigingsleven (cultuur en sport): ondersteunen van bestuur en leden van verenigingen In subsidiebeleid nadruk leggen op stimuleren activiteiten ten bate van de hele gemeenschap Opstellen gemeentelijk cultuurbeleid met prioriteiten, waarbij ondersteuning publieke initiatieven Ontwikkelen stimuleringsprogramma's om doelgroepen kennis te laten maken met cultuur- /sportverenigingen Financieel ondersteunen grote investeringen verenigingen WONEN & VERKEER Volskhuisvesting: Vormgeven middels nieuwe Subsidieverordening Welzijn Vormgeven middels nota Cultuurbeleid BOS-project Instellen fonds Stand van zaken eind 2008 Nieuwe Subsidieverordening vastgesteld in de raad van 17 december Opgeschort door de raad. BOS-project loopt sinds 2006 en heeft tal van jongeren - ook niet sportende - kennis laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen. De gemeenteraad heeft op 22 mei 2008 ingestemd met de vorming van een uniformenfonds aanbod woningen beter afstemmen op de diverse doelgroepen ten einde mensen te binden aan Vaals Realisatie woningbouw Von Clermontpark, Eschberg- Noord en Brede School (meer levensloopbestendige woningen i.v.m. vergrijzing) Voorrang aan afronden bestemmingsplannen Vijlen en Lemiers Uitvoering door projecten Von Clermontpark en Eschberg Noord Opstellen bestemmingsplannen Vijlen en Lemiers Bouwwerkzaamheden bij het project Von Clermontpark in uitvoering. De Wozoco is eind augustus 2008 opgeleverd. Voor wat betreft Eschberg Noord is de Wolfskoele gesloopt en zijn de vrije kavelwoningen in de verkoop gegaan. Het bestemmingsplan Lemiers is op 3 maart 2008 vastgesteld; vaststelling van het bestemmingsplan Vijlen door de raad is voorzien voor de raad van december Uitvoering 2009 BOS-project loopt nog door t/m 2009 Onder andere uitvoering bouwwerkzaamheden commerciële ruimtes met bovenliggende appartementen en de parkeergarage. Bouwwerkzaamheden vrije kavelwoningen en projectwoningen. Leefomgeving: Planvoorbereiding en uitvoering woningbouw Vijlen en Lemiers De raad heeft op 23 juni 2008 ingestemd met de planvoorbereiding woningbouw Vijlen en Lemiers verhogen leefbaarheid van de directe woonomgeving en de duurzaamheid van het buitengebied In samenwerking met buurtbewoners groen en openbare ruimte aanleggen en onderhouden Uitvoering Groenreconstructies (aan de Noot, Heuvel, park Bloemendal) Groenreconstructies aan de Noot en Heuvel uitgevoerd, park Bloemendal wordt in het najaar van 2008 opgepakt. Start bouwwerkzaamheden voorzien voor medio Pagina 13 van 139

14 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Aanbrengen evenwicht tussen beschermen natuur en landschap enerzijds en gebruik buitengebied door toerisme en recreatie anderzijds Herinrichting plein Vijlen Opstellen Groenstructuurplan Opstellen bestemmingsplan Buitengebied Stand van zaken eind 2008 Uitvoering werkzaamheden in het najaar van 2008, oplevering in december. Sinds begin 2008 wordt aan het Groenstructuurplan gewerkt. Een van de tussenstappen de groenvisie is vrijwel gereed. Ontwerp bestemmingsplan buitengebied is eind 2008 gereed. Uitvoering 2009 Bespreking en vaststelling van het Groenstructuurplan door de raad is voorzien voor het voorjaar van Vervolgens uitwerking in in beheersplannen en ontwikkelingsplannen Na volgen formele procedure (terinzagelegging) kan vaststelling door de raad naar verwachting medio 2009 plaatsvinden. Preventie centraal stellen in milieubeleid/verruiming mogelijkheden milieupark Opstellen en uitvoeren handhavingsprogramma Opstellen en uitvoeren gemeentelijk monumentenbeleid Verbeteren score duurzaamheidsmeter Integraal handhavingsprogramma is gereed en wordt uitgevoerd. Proces van aanwijzen gemeentelijke monumenten wordt eind 2008 afgerond Eind 2006 is plan van aanpak duurzaamheid door de raad vastgesteld. Uitvoering maatregelen plan van aanpak loopt. Uitvoering handhavingsprogramma Uitvoering monumentenbeleid Uitvoering maatregelen plan van aanpak. Opstellen en uitvoeren nieuwe milieubeleidsvisie Realisatie nieuwe milieupark/werf Milieubeleidsvisie nieuwe stijl voor de periode is vrijwel gereed => bespreking / vaststelling door de raad voorzien voor de raad van december Medio 2007 is de nieuwe gemeentewerf gerealiseerd Uitvoeren nieuwe milieubeleidsvisie (o.a. opstellen klimaatbeleidsplan) Aanpak verkeersoverlast: aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid Aandacht voor de verkeersveiligheid Realisatie vrijliggend fietspad Mamelisserweg Uitvoering in het najaar van 2008 Aanpakken verkeersproblematiek Maastrichterlaan Opstellen en uitvoeren plan Verkeersprioriteiten Besluitvorming en planvoorbereiding inzake aanleg Randweg Noord Plan opgesteld en vastgesteld door de raad op 7 april Uitvoering voor 2008 geplande projecten verloopt voorspoedig. In de raad van 17 december 2007 heeft de raad afgezien van de aanleg van de Randweg Uitvoeren projecten uit het plan Verkeersprioriteiten voor het jaar Besluitvorming over de plannen maatregelen Maastrichterlaan is voorzien voor het Pagina 14 van 139

15 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Stand van zaken eind 2008 Noord => vervolgens focus op treffen van maatregelen Maastrichterlaan Uitvoering 2009 voorjaar van 2009 => uitvoering in het jaar 2011 Zorgen dat de kernen bereikbaar blijven met openbaar vervoer WERK & ECONOMIE Sociale activering minima: bevorderen uitstroom en sociale activering Overleg met provincie Overleg met de provincie heeft plaatsgevonden, echter beperkte, concrete resultaten. Stille armoede gerichter opsporen en aanpakken, waar nodig hulp organiseren via serviceloket en dienstverlening aan huis Bijstandsgerechtigden intensief begeleiden richting sociale activering en vrijwilligerswerk, aanpak van misbruik van sociale voorzieningen en ontduiken verplichtingen Toeristisch product: verbeteren en verbreden van het toeristisch product Aandacht voor kwaliteit van verblijfsaccommodaties, waar mogelijk verbreding van het toeristisch product, onderzoek naar mogelijkheden voor een betere wisselwerking tussen bezoek Drielandenpunt en centrum Vaals, bevorderen extensief medegebruik recreatiemogelijkheden in het buitengebied, uitbreiden van de samenwerking met Duitse en Belgische toeristenbureaus, een actieve rol als gangmaker bij het ontwikkelen van toeristische mogelijkheden Economie: Opstellen en uitvoeren armoedebeleid (o.a. middels WMO-loket) Opstellen en uitvoeren uitstroombeleid (gerelateerd aan WMO en nota Econ. Structuur) Uitvoering uitvoeringsprogr. T&R Opstellen projectplan Euregionale Grenzenr. en vervolgens uitvoering verhogen attractiviteit van het winkelgebied en het bedrijventerrein Winkelgebied als kloppend hart van de gemeentelijke economie attractief en toegankelijk maken/houden Opstellen en uitvoeren nota Economische Structuur Armoedebeleid inclusief concrete maatregelen (o.a. schoolkostenfonds) is op 23 juni 2008 vastgesteld door de raad. Op 23 juni 2008 heeft de raad de kaders voor uitstroombeleid vastgesteld. De vertaling naar een nota met concrete maatregelen is vrijwel gereerd (bespreking / vaststelling door de raad is voorzien voor de raad van december) Het uitvoeringsprogr. T&R is vrijwel geheel uitgevoerd, behoudens het project websites kleinschalige verblijfsaccommodaties. Vanaf begin 2008 worden de 5 deelprojecten uit het project Euregionale Grenzenroute uitgevoerd. Uitvoering verloopt voorspoedig. Kadernota Economische Structuur is op 23 juni 2008 vastgesteld. De vertaling hiervan naar een nota met concrete acties is vrijwel gereed (bespreking en vaststelling van de nota Economische Structuur is voorzien voor de raad van december)) Continuering uitvoering armoedebeleid Uitvoeren nota uitstroombeleid Continuering uitvoering. Uitvoeren nota Economische Structuur Pagina 15 van 139

16 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Bevorderen vestigingsmogelijkheden kleinere serviceverlenende bedrijven in Vaals-Noord Stimuleren duidelijke link en relatie tussen evenementen en economische effecten BESTUUR & DIENSTVERLENING Bestuur: Uitvoeren nota Ondernemings-klimaat (Nieuwe benchmark ondernemingskl.) Revitaliseringsstudie bedrijventerrein Selzerbeeklaan Actualisatie evenementenbeleid bevorderen interactiviteit met burgers en effectieve samenwerking Burgers zo vroeg mogelijk en structureel betrekken bij het beleidsvormingsproces, communicatie vanuit gemeente intensiever en gerichter op burgers Adviesraden omvormen tot denktanks en sparringpartners van de gemeente Lijst interactieve projecten en beleidsnota's (infoblad) Opstellen plan interactieve beleidsvorming Vormt onderdeel van evaluatie Subsidiebeleid Gemeenteraad zal meer naar buiten toe treden Werkbezoeken / discussiebijeenkomsten Noodzaak tot (eu-)regionale samenwerking, gericht op verbetering van de dienstverlening aan de burgers Samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering (belastingen, personeelszaken) Stand van zaken eind 2008 De benchmark ondernemingsklimaat 2007 heeft een overwegend positief beeld laten zien. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2007 besloten de revitaliseringsstudie Selzerbeek te schrappen. Actualisatie van het evenemtenbeleid heeft plaatsgevonden (geïntegreerd in de nieuwe Subsidieverordening) In de jaarlijkse begrotingsspecial wordt aangegeven welke projecten (uitvoering) en (opstellen van) beleidsnota's interactief wordt opgepakt. Een en ander is meegenomen bij de nieuwe Subsidieverordening => hier zijn in overleg met de adviesraden besluiten over voortbestaan of omvorming genomen. De gemeenteraad treedt veelvuldig naar buiten => Randweg Noord, Strategische visie, Brede School Bestuurlijk proces opgestart tot uitbreiding samenwerking met Gulpen-Wittem en Valkenburg. Uitvoering 2009 Continuering uitvoering nota Ondernemingsklimaat (onder andere bedrijvenbezoekprogramma) Faciliteren spraakmakende evenementen. Continuering ingezette pad middels begrotingsspecial, Inrichten interactieve beleidsvorming via internet (website) Continuering ingezette pad. Na besluitvorming gemeenteraden uitwerken nauwere samenwerking Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg. Openbare orde en veiligheid: vergroten van het (subjectief) veiligheidsgevoel binnen de directe woonomgeving Nadere afstemming met Aken en Plombières inzake (wegnemen) belemmeringen wet- en regelgeving. Aanpak drugsverkoop vanuit woonhuizen, samen met politie meer aandacht voor geweld in de samenleving, met name huiselijk geweld, via regelmatige schouwen inzicht in aanpak van inbreuken op veiligheidsgevoel Uitvoeren Veiligheidsplannen (Veiligheidshuis, project BAGC e.d) Uitvoeren van de Veiligheidsplannen verloopt voorspoedig (Veiligheidshuis, woonkernschouwen, project BAGC e.d) Continuering uitvoering Veiligheidsplannen Pagina 16 van 139

17 Coalitieprogramma Projecten / Activiteiten Afstemmen positie vrijwillige brandweer en brandweerkazerne op regionale visie/ontwikkelingen Dienstverlening: kwaliteit voor de klant centraal stellen Bereikbaarheid van de gemeente verbeteren, interne stroomlijning van informatie voor burgers, waardoor doorverwijzingen worden voorkomen Regionalisering brandweer (1 brandweerkorps in Zuid- Limburg) Opstellen en uitvoeren dienstverleningsconcept Stand van zaken eind 2008 De raad van Vaals heeft op 3 maart 2008 ingestemd met de regionalisering van de brandweer per 1/1/2009. Een oplossing voor de verouderde brandweerkazerne wordt gezocht in een gezamenlijk trajekt met de buurgemeenten Simpelveld, Gulpen- Wittem en de regionale brandweer. Vanaf begin 2008 wordt gewerkt aan de uitvoering van het dienstverleningsconcept (integratie tot één gemeentewinkel) Uitvoering 2009 Start (1/1/2009) regionale brandweer Continuering uitvoering dienstverleningsconcept (opstellen kwaliteitshandvest => servicenormen, doorontwikkeling WMOloket en dergelijke). Doorontwikkeling website tot een actueel, attractief en toegankelijk informatiepunt, aanbod van gemeentelijke producten via internet Realisatie BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Uitbreiden interactiviteit website (en productaanbod) Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het operationeel zijn van de BAG per 1/7/2009 vorderen gestaag => Basisregistratie Adressen inmiddels gereed Eind 2008 is projectplan onder ander bevattend maatregen inzake uitbreiden interactiviteit website en productaanbod gereed. Afrondende werkzaamheden t.b.v. implementatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Verbreding tot overkoepelend EGEM-project. Uitvoeren projectplan De (oranje gearceerde) bestuurlijke prioriteiten zullen, met name via de bestuursrapportages, nauwlettender dan andere beleidsonderwerpen gevolgd worden. Pagina 17 van 139

18 Onderstaand wordt een eerste premature doorkijk van de nieuwe strategische visie gegeven, waarbij tevens getracht wordt inzicht te geven omtrent de nieuwe manier van werken. Ambities strategische visie 2020 Lopend beleid Uitwerking ambities strategische visie via het vormen van strategische allianties (onder andere door middel van intentieovereenkomsten) Leefbaarheid Bevorderen van een sterke sociale cohesie => stimuleren onderlinge betrokkenheid, ondersteunen zelfredzaamheid in de samenleving, ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, ontwikkelen maatschappelijk ondernemerschap Opzetten buurtplatforms en aansluitend opstellen en uitvoeren leefbaarheidsagenda's Doorontwikkeling Brede School tot Centrum voor Jeugd en Gezin Gebruiken buurtplatforms als verlengstuk tussen burger en bestuur, het faciliteren van (culturele) activiteiten enz. IOK vorming en ontwikkeling jeugd Plan van aanpak participatie mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4 van de WMO) op basis van nulmeting opstellen en uitvoeren IOK participatie in mantelzorg en vrijwilligerswerk Focus op een evenwichtige bevolkingsopbouw => zorgen voor kwalitatief goede voorzieningen, zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aantrekken jonge inwoners / gezinnen Bevorderen deelname ouderen, gehandicapten aan de samenleving (realisatie zorgwoningen, boodschappendienst, toegankelijk maken gebouwen) Opwaarderen woonomgeving kernen (Von Clermontpark, woningbouw Vijlen e.d.) IOK zorg IOK maatschappelijk ondernemen IOK centrumplan (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het centrum) Verbeteren voorzieningen op vlak van kinderopvang en bieden van meertalige onderwijsvoorzieningen (IOK meertalig onderwijs) Focus op de Euregionale oriëntatie => internationale scholing en vorming, verbeteren integratie nieuwkomers Verbeteren positie inwoners op de arbeidsmarkt => actieve benadering Duitse arbeidsmarkt, vergroten economische zelfstandigheid van de inwoners) Uitvoeren nota armoedebeleid (schoolkostenfonds, participatiefonds) Plan van aanpak Vaals krimpproof (monitor ontwikkeling sociale gegevens) IOK meertalig onderwijs Introductieprogramma nieuwe inwoners IOK aanvalsplan armoedebestrijding Uitvoeren nota uitstroombeleid (instroombeperkende en uitstroomgerichte maatregelen) IOK aanvalsplan arbeidsmarkt / uitstroom Uitvoeren nota Economische Structuur (creëren van nieuwe werkgelegenheid, gebruik maken van de kansen die Aken biedt, investeren in horeca, toerisme en recreatie) IOK aanvalsplan arbeidsmarkt / uitstroom Pagina 18 van 139

19 Ambities strategische visie 2020 Lopend beleid Uitwerking ambities strategische visie via het vormen van strategische allianties (onder andere door middel van intentieovereenkomsten) Aantrekkelijk wonen Opwaardering woonomgeving kernen => evenwichtigere woningvoorraad, meer de historische omgeving van Vaals benadrukken Uitvoeren projecten zoals Von Clermontpark, woningbouw Vijlen en Eschberg Noord) IOK centrumplan (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het centrum) Uitvoeren gemeentelijk monumentenbeleid Historisch karakter van Vaals o.a. de monumenten benadrukken door deze te verbinden door pleinen, looproute's. Creëren van een sfeervol winkel- en verblijfscentrum => creëren looproute's winkels en pleinen, ontwikkelen kwalitatief winkelcentrum, aantrekken verblijfsaccommodaties Uitvoeren maatregelen Maastrichterlaan IOK centrumplan (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het centrum) Evenwichtig gebruik buitengebied => natuurontwikkeling en landschapsherstel, verminderen / reguleren verkeersdruk Ontwikkelen pleinenstructuur. IOK buitengebied (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het buitengebied) Toeristische kwaliteit Verkeersplan buitengebied met toename fiets- en wandelmogelijkheden Focus op unieke kwaliteit Drielandenpunt => omvorming van Drielandenpunt tot prachtig park voor recreatie en toerisme Verbinden Drielandenpunt met buitengebied en historisch centrum Vaals => realisatie van een uitnodigende fysieke verbinding Euregionale 2008 (deelproject 'opwaarderen Drielandenpunt') IOK Drielandenpunt (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het Drielandenpunt) => samenhang met IOK buitengebied en IOK centrumplan v.w.b. de realisatie van de fysieke verbinding tussen Drielandenpunt, buitengebied en historisch centrum Vaals. IOK Drielandenpunt (opstellen gebiedsontwikkelingsplan voor het Drielandenpunt) => samenhang met IOK buitengebied en IOK centrumplan v.w.b. de realisatie van de fysieke verbinding tussen Drielandenpunt, buitengebied en historisch centrum Vaals. De ambities uit de strategische visie 2020 worden de komende tijd nader vertaald naar opgaven en daaraan te koppelen plannen en projecten (financiën en capaciteit). Deze doorvertaling in een zogenaamd uitvoeringsplan zal begin 2009 gereed zijn en dan ook besproken worden met de raad. Voor wat betreft de kern Vaals, het buitengebied en Drielandenpunt is deze exercitie al reeds iets verder gevorderd. Derhalve zijn deze prioriteiten ook reeds concreet in deel 2 Programmaplan van deze begroting opgenomen. Pagina 19 van 139

20 Pagina 20 van 139

Aanbieding programmarekening 2009

Aanbieding programmarekening 2009 Aanbieding programmarekening 2009 Geachte leden van de raad, De jaarrekening over het jaar, voorafgaand aan een verkiezingsjaar, is altijd een vreemd document. Een nieuwe raadsperiode is al begonnen als

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Aanbieding programmarekening 2007. Geachte leden van de raad,

Aanbieding programmarekening 2007. Geachte leden van de raad, Aanbieding programmarekening 2007 Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteren wij u de jaarrekening en het verslag over 2007. Dit boekjaar was het eerste volledige jaar onder de regie van dit college.

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMABEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING 2014 Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Programmabegroting Vaals 2014 Inhoudsopgave Aanbieding programmabegroting 2014 1 Deel 1 BEGROTINGSPERSPECTIEF 3 Strategie en bestuur 7 Financiële

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012

PROGRAMMABEGROTING 2012 PROGRAMMABEGROTING 2012 Meerjarenraming 2013 2015 Inhoudsopgave Programmabegroting Vaals 2012 Inhoudsopgave Aanbieding programmabegroting 2012 1 Deel 1 BEGROTINGSPERSPECTIEF 3 Strategie en bestuur 7 Prioriteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

Strategische Visie Gemeente Vaals

Strategische Visie Gemeente Vaals Strategische Visie Gemeente Vaals 2020 Vaals gaat de bakens verzetten. In een tijd van vergrijzing en pas op de plaats wil de gemeente tegen de stroom in een flinke kwaliteitsimpuls geven, om zo de leefbaarheid

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

E. Latuhihin / november 2016

E. Latuhihin / november 2016 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. Latuhihin 040-2083425 elatuhihin@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 44521/ 51991 3 november 2016 Portefeuillehouder M. Bax Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Inloopavond. 10 oktober 2016

Inloopavond. 10 oktober 2016 Inloopavond 10 oktober 2016 Agenda Technische behandeling Programmabegroting 2017 Vernieuwingen BBV Programmabegroting Niet beantwoorde vragen worden schriftelijk afgedaan Aanleiding 10 jaar BBV Doel versterking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee /Nee /nee / Nee Hoe? Begrote Daadwerkelijke 1 Bezoekersonderzoek Onderzoek Hoge Hotelschool uitgevoerd februari-juni 2005 en 2008 2 Behoefte onderzoek Trekkershutten 3 Website kleinschalige verblijfsaccommodaties

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording

Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 2007 op 18 oktober beantwoording Vragen en toezeggingen bijeenkomst 3 commissies inzake de begroting 007 op 18 oktober 006 beantwoording agendapunt vraag gesteld door 3 p. 98 begroting: Waarom 100.000,- voor het lightrail traject uit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie