ICT in de Schommel Beleidsvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT in de Schommel Beleidsvisie 2011 2012"

Transcriptie

1 ICT in de Schommel Beleidsvisie Beleidsvisie ICT doc 1

2 1. Algemene beleidsvisie Het is altijd een huzarenstuk om de eigen visie goed op papier te krijgen. Vaak beperkt een dergelijk document zich tot een aantal krijtlijnen die in de praktijk van alledag heel wat moeilijker stand houden. Toch een poging om onze ideeën op een rij te zetten: Het pedagogisch project van de Schommel In de stedelijke basisschool De Schommel willen wij de mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie verkennen en ten dienste te stellen van de medewerkers en de kinderen. Enerzijds is het onze overtuiging dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogische project van de school. Het kan daar niet los van staan. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een vooraanstaande rol zal spelen. Daarnaast dient ICT ook te worden ingezet om allerlei administratieve en didactische processen, die het leren ondersteunen, te optimaliseren. Wij denken dan in eerste instantie aan het secretariaat en de communicatie tussen de leerkrachten maar ook aan lesvoorbereidingen, toetsen en verbeterwerk Tijdens het vorige en het huidige schooljaar werden de agenda en de rapporten op een elektronische manier aangepakt. De agenda wordt binnen Omniwize ingevuld en opgevolgd, ook een eerste elektronische aanmaak van de rapporten wordt dit jaar getest. In de loop van dit schooljaar zal van hiervan een grondige evaluatie moeten gebeuren. Onze kinderen in de kennismaatschappij We leven in een samenleving die in toenemende mate gericht is op kennis, de zogenaamde informatiemaatschappij zet zich steeds verder door. Ook onze kinderen worden dagelijks met deze realiteit geconfronteerd. Ze nemen er vaak, zonder het goed te weten, gulzig aan deel. Er is in de afgelopen jaren nogal wat onderzoek gedaan naar wat onderwijs met ICT kan opleveren. Daaruit blijkt dat het gebruik van ICT op zich maar een beperkt effect heeft op onderwijs. Veel belangrijker zijn zaken als het enthousiasme waarmee de docent les geeft, de kwaliteit van de feedback die hij geeft en de kennis die de docent heeft van wat de leerling, weet en kan, van wat hem boeit en hoe hij leert. Heel kort gezegd komt het er volgens deze onderzoekers, op neer dat een goede docent goed onderwijs geeft. Daar kunnen wij ons wel in vinden, het is nog altijd de leerkracht die het verschil maakt. Ook in Nederland is ook nogal wat onderzoek gedaan naar de bijdrage die ICT kan leveren aan het onderwijs. Uit de meeste van die onderzoeken blijkt volgens Margreet van den Bergh dat lesgeven met ICT ten minste evenveel (en soms meer) kan opleveren dan onderwijs zonder ICT. Natuurlijk moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden: ICT moet met het juiste doel en op een goede manier ingezet worden. Dat is natuurlijk van toepassing op heel veel (onderwijs)instrumenten: als je iets gebruikt voor een verkeerd doel of niet vakkundig toepast, dan helpt het je weinig verder. Een leerkracht die beschikt over hulpmiddelen en weet wanneer en hoe hij die het beste in kan zetten, geeft effectiever, beter of leuker onderwijs dan een docent die niet over die middelen beschikt. Beleidsvisie ICT doc 2

3 ICT is een gereedschap dat op zoveel verschillende manieren in de maatschappij wordt ingezet, dat we als onderwijs de plicht hebben om onze leerlingen te leren hoe ze daarvan gebruik moeten maken, zowel later in hun beroep, als om door te gaan met leren èn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dat te bereiken moeten scholen een visie ontwikkelen waarin leerlingen leren ICT in te zetten om hun doel te bereiken. Om informatie te zoeken, te beoordelen en te presenteren, om met anderen te communiceren en om dingen te creëren. Die leerdoelen moeten door alle vakken heen gerealiseerd worden, waarbij wat in het ene vak geleerd en geoefend wordt, wordt toegepast in de andere vakken. Dat betekent niet dat alle vakken op dezelfde wijze en in even grote mate aandacht moeten besteden aan ICT: elk vak biedt daarvoor specifieke mogelijkheden. Op basis daarvan moet een leerlijn ontwikkeld worden, en dat vraagt veel tijd, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat alle leerlingen in aanraking komen met alle facetten van ICT die ze nodig hebben, nu en straks, en dat ze bij het gebruik daarvan begeleid worden. Alleen dan is ICT zowel een gereedschap dat goede docenten kunnen gebruiken om nog beter onderwijs te geven èn leren leerlingen op hun beurt hoe dit gereedschap hen zelf kan helpen om hun doelen te bereiken. De huidige technologie, die meer dan ooit gericht is op efficiënter informatieverwerking, vormt onmiskenbaar een hoeksteen van die informatiemaatschappij. Om zich in die maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, moeten (àlle) kinderen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Eén van de krachtlijnen van het huidige beleid van de onderwijsminister is de strijd voor gelijke kansen. Het spreekt voor zich dat dit aspect ook m.b.t. tot ICT veel aandacht krijgt. Binnen de context van ICT spreken we van de digitale kloof. Voor ICT is een belangrijke rol weggelegd in het dichten van die kloof. Die rol situeert zich op 2 niveaus: Eén, jongeren die thuis niet over ICT beschikken, via de school toegang verlenen tot deze technologie en ze er mee leren werken. En twee, op een hoger niveau brengen van de ICT kennis en vaardigheden. ICT als hefboom ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs in onze school te vernieuwen. ICT is niet het doel maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren. Het is onze overtuiging dat de computer als vernieuwend en complementair leermiddel een belangrijke rol zal spelen in de eigen klas, denk maar aan de mogelijkheden van onze smartboards. Maar ook de totaal vernieuwde computerklas kan als katalysator van deze onderwijsvernieuwing worden gezien. De lesgever treedt hierbij meer als coach op dan als instructeur. Dit sluit perfect aan bij de visie op een participatief en leerling gecentreerd leerproces. Het aanreiken van voldoende ICT kansen binnen de schoolomgeving is voor zowel de leerling als voor de leerkracht een extra stimulus. Welke is de opdracht van het basisonderwijs en meer specifiek welke rol kan ICT spelen? Die vraag dienen we ons als beleidsverantwoordelijken vooraf te stellen. De ICT eindtermen? Niemand twijfelt er nog aan dat informatie en communicatietechnologie (ICT) een blijvend fenomeen is dat bij steeds meer aspecten van het dagelijkse leven een plaats verovert. Beleidsvisie ICT doc 3

4 Bij de inhoudelijke invulling van de eindtermen voor ICT steunde de minister op de volgende uitgangspunten: de samenleving vraagt om een onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; ICT draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs en leerproces te veranderen en te verbeteren; de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT moet rekening houden met de buitenschoolse context; een ICT stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen; de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om vanuit een eigen visie en beleidskader de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen; ICT gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is; het verwerven van ICT competenties bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. Sinds september 2007 werden 8 leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het einde van de basisschool voorgesteld. 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. Een globale visie en een duidelijke toelichting bij elk van deze eindtermen kan je lezen op Beleidsvisie ICT doc 4

5 Een nieuwe ICT diamant Bij de nieuwe ICT eindtermen werd meteen een nieuw schema gelanceerd. De nieuwe diamant bevat nog slechts twee soorten eindtermen: leerprocesgerichte (hoe kan ik beter?) en sociaalethische (hoe ga ik er mee om?). Samenwerking en instrumentele vaardigheden werden niet meer opgenomen als eindterm. Deze vaardigheden liggen bij wijze van spreke impliciet in de andere doelen vervat. ICT competenties Aan deze eindtermen zou je een reeks zogenaamde ICT competenties kunnen verbinden: 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 1.1 De leerlingen kunnen door middel van overleg uitmaken bij welke onderdelen van de opdracht het nuttig is ICT als hulpmiddel in te schakelen. 1.2 De leerlingen kunnen met elkaar afspreken hoe ze ICT zullen benutten bij het werken aan de opdracht en wie welke taken op zich zal nemen. 1.3 De leerlingen kunnen doelgericht informatie, inzichten en meningen samenbrengen, vergelijken en verwerken tot een groepsresultaat. 1.4 De leerlingen kunnen de vorderingen van de groep tussentijds evalueren en daarbij constructieve feedback geven en benutten. Beleidsvisie ICT doc 5

6 1.5 De leerlingen kunnen afwegen wat de specifieke meerwaarde van het ICT gebruik was binnen hun samenwerking. 1.6 De leerlingen respecteren elkaars bijdrage en mening. 1.7 De leerlingen respecteren afspraken en timing. 1.8 De leerlingen zijn bereid elkaar te helpen rekening houdend met de verschillen in Cdcompetenties. 2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 2.1 De leerlingen zijn in staat om functioneel gebruik te maken van een correcte basisterminologie. 2.2 De leerlingen zijn in staat om de elementaire functies van een computer en voor hen beschikbare randapparatuur te gebruiken. 2.3 De leerlingen zijn in staat om hun eigen gegevens op een gestructureerde wijze digitaal op te slaan. 2.4 De leerlingen zijn in staat om de basishandelingen uit te voeren van een vertrouwd besturingssysteem. 2.5 De leerlingen zijn in staat om de basishandelingen uit te voeren van eenvoudige schrijf, teken en presentatieprogramma s, van zoek en communicatieprogramma s. 2.6 De leerlingen zijn in staat om de elementaire bedienings en veiligheidsvoorschriften toe te passen. 2.7 De leerlingen gaan op een kritisch waarderende wijze om met ICT als maatschappelijk gegeven. 2.8 De leerlingen werken nauwkeurig en verzorgd en controleren hun werk op fouten. 2.9 De leerlingen dragen zorg voor de apparatuur en de software De leerlingen signaleren contact met schadelijke of discriminerende inhouden aan een vertrouwde volwassene De leerlingen werken op een ergonomische manier met de computer De leerlingen proberen de duur van een ICT opdracht realistisch in te schatten en te bewaken De leerlingen geven of vragen spontaan hulp bij computerproblemen. Beleidsvisie ICT doc 6

7 2.14 De leerlingen hebben respect voor de intellectuele eigendom van anderen bij het gebruik van informatie en software De leerlingen houden rekening met de financiële en ecologische aspecten van ICT gebruik De leerlingen hebben weet van het bestaan van virussen, spam, pop ups, en signaleren spontaan voor hen ongewone berichten. 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving 3.1 De leerlingen zijn in staat een eigen leertraject te volgen aan de hand van een elektronisch gestuurd stappenplan. 3.2 De leerlingen kunnen zelfstandig leren aan de hand van een vertrouwd educatief programma. 3.3 De leerlingen kunnen een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. 3.4 De leerlingen kunnen reflecteren op hun gevolgde werkwijze en op wat ze geleerd hebben in combinatie met de vooropgestelde doelen. 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving 4.1 De leerlingen zijn in staat een eigen leertraject te volgen aan de hand van een elektronisch gestuurd stappenplan. 4.2 De leerlingen kunnen zelfstandig leren aan de hand van een vertrouwd educatief programma. 4.3 De leerlingen kunnen een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. 4.4 De leerlingen kunnen reflecteren op hun gevolgde werkwijze en op wat ze geleerd hebben in combinatie met de vooropgestelde doelen. 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven 5.1 De leerlingen kunnen oordelen welke ICT hulpmiddelen hen kunnen helpen bij het creëren. 5.2 De leerlingen kunnen, met behulp van ICT, eigen ideeën met tekst en beeld creatief vormgeven en beschikbaar maken. 5.3 De leerlingen kunnen oordelen of zij de opdracht tot een goed einde hebben gebracht en Beleidsvisie ICT doc 7

8 reflecteren op hun werkwijze. 5.4 De leerlingen kunnen feedback geven op het werk van hun medeleerlingen en aangeven hoe zij het zelf zouden aanpakken. 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 6.1 De leerlingen kunnen adequaat kiezen welke informatiebronnen het meest geschikt zijn om bepaalde informatie op te zoeken. 6.2 De leerlingen kunnen beslissen op welke manier zij de gevonden informatie zullen opslaan om ze later opnieuw te kunnen raadplegen. 6.3 De leerlingen kunnen met behulp van ICT een zoekopdracht formuleren en uitvoeren. 6.4 De leerlingen kunnen onder begeleiding oordelen welke informatie relevant en interessant is binnen de onderzoeksopdracht. 6.5 De leerlingen kunnen onder begeleiding de bruikbare informatie ordenen en bewaren. 6.6 De leerlingen kunnen het eigen zoekproces bijsturen in functie van de reeds bekomen resultaten. 6.7 De leerlingen kunnen aangeven waarom hun eigen aanpak wel of niet succesvol was. 6.8 De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover de beschikbare informatie. 6.9 De leerlingen streven naar nauwkeurigheid en systematiek bij het raadplegen, ordenen en bewaren van informatie De leerlingen vermelden spontaan de bronnen die ze gebruikt hebben De leerlingen tonen bereidheid en volharding bij het zoeken naar informatie De leerlingen zijn in staat om zoekopdrachten uit te voeren d.m.v. eenvoudige procedures zoals: invoeren van een website adres, zoeken via zoekrobot, navigeren d.m.v. hyperlinks, hanteren van relevante menu opties. 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 7.1 De leerlingen kunnen vastleggen in welke volgorde en onder welke vorm de informatie voorgesteld zal worden. 7.2 De leerlingen kunnen bepalen welke ICT toepassingen het meest geschikt zijn om (delen van) de informatie voor te stellen. Beleidsvisie ICT doc 8

9 7.3 De leerlingen kunnen doelgericht informatie (tekst, beeld en geluid) voorstellen aan hun doelpubliek met ondersteuning van ICT. 7.4 De leerlingen kunnen reflecteren over de gevolgde werkwijze en daaruit conclusies trekken. 7.5 De leerlingen kunnen oordelen en feedback geven over de kwaliteit van de eigen of andermans voorstelling. 7.6 De leerlingen houden bij hun voorstelling rekening met de kenmerken en verwachtingen van hun doelpubliek. 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. 8.1 De leerlingen maken een doelgerichte keuze uit verschillende communicatiemiddelen rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen ervan. 8.2 De leerlingen kunnen vooraf aangeven wat de essentie is van hun boodschap. 8.3 De leerlingen kunnen in het kader van een opdracht efficiënt communiceren via de gangbare communicatiemiddelen. 8.4 De leerlingen kunnen oordelen of de communicatie efficiënt was en indien nodig bijsturen. 8.5 De leerlingen houden rekening met de kostprijs van elektronische communicatie. 8.6 De leerlingen respecteren de algemene omgangsvormen bij het elektronisch communiceren (ook wel netiquette genoemd). 8.7 De leerlingen reageren alert en weerbaar op ongewone boodschappen. 8.8 De leerlingen verspreiden geen vertrouwelijke informatie via elektronische weg. 8.9 De leerlingen zijn in staat om de gangbare communicatiemiddelen te hanteren. ICT leerlijn De term leerlijn ICT suggereert dat er zoiets zou bestaan als een leerdomein ICT dat je vrij precies kunt afbakenen en beschrijven. In werkelijkheid is dit niet het geval. Hoogstens vinden we in de eindtermen enkele verwijzingen naar het gebruik van ICT op school. Over een echte leerlijn beschikt onze school nog niet. Het is de bedoeling deze leerlijn in de loop van de volgende schooljaren op punt te zetten. Beleidsvisie ICT doc 9

10 Een min of meer bruikbare en uitgebreide leerlijn vinden we op platform.be. Kijk onder de rubriek ict leerlijn. Op deze website vinden jullie per leeftijdsgroep ook een massa werkbladen, websites, vrije software, werkfiches, stappenplannen Kortom heel veel materiaal om deze leerlijn vorm te geven en ICT makkelijker te integreren in de klaspraktijk. Andere opdrachten voor ICT ICT kan, indien het verstandig en zinvol wordt toegepast, zowel op het vlak van organisatie als inhoudelijk in de klas een duidelijke meerwaarde bieden. Een goede organisatie laat toe dat leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. De computer heeft oneindig veel geduld en goede software kan inspelen op verschillen. Inhoudelijk is er de mogelijkheid om leerstof op een gedifferentieerde manier aan te bieden. De Schommel wenst in haar schoolwerkplan duidelijke mogelijkheden en/of verwachtingen in te schrijven voor wat betreft het gebruik van ICT binnen de school. Volgende opdrachten kunnen, aansluitend bij de verwachte competenties, een rol spelen: Het verwerven en gebruiken van informatie Het gebruik van educatieve software Communicatie tussen leerlingen en leerkrachten Informatie zoeken door leerkrachten Administratie Leren van leraren Begeleiding van leerlingen door leerkrachten Gebruik van multimedia Gebruik van internet Leren door leerlingen Het leerlingvolgsysteem beheren Afnemen van toetsen/proefwerken Gebruik van ICT in het kader van de zorgverbreding Gecentraliseerde (on line) leerlingendossiers Inschakeling van ICT in hoekenwerk / contractwerk Dit lijstje kan nog aangevuld worden, maar we willen tegelijkertijd realistisch blijven. Dromen is één, het verwezenlijken is nog iets anders. Een veranderingsproces realiseer je niet van de ene dag op de andere. Een ICT coördinator kan hierin het voortouw nemen, maar hij is niet alleen. Het vraagt een grote inspanning qua middelen, qua infrastructuur, qua opleiding en bijscholing, zowel van de leerkrachten, van de leerlingen, van de ouders kortom van iedereen die bij dit ingrijpende veranderingsproces betrokken is. We onthouden voor nu dat we door een zinvolle inpassing van ICT meer flexibiliteit, meer differentiatie en wellicht meer kwaliteit kunnen bereiken. Beleidsvisie ICT doc 10

11 2. Hoe willen wij dit bereiken? Wij geloven in een duidelijke meerwaarde van de computer. Maar het gebruik van ICT in het onderwijs heeft enkel recht van bestaan als het ten dienste staat van goed onderwijs. Dit wil zeggen: ICT die ten dienste staat van het onderwijs en het onderwijs versterkt. Op niveau van de klas / de kinderen Naar onze mening kan het werken met computers het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloeden. Wij gaan er wel degelijk vanuit dat ICT in de basisschool geen apart vak is, geen doel op zichzelf. We streven ernaar om het werken met de PC te integreren binnen de bestaande leerdomeinen: wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming ICT kan een bijdrage leveren bij het verrijken van de lespraktijk op diverse vlakken: Variatie: hoe kan ik breuken gevarieerder of gedifferentieerder aanbieden, webquests Differentiatie: aangepast aan de individuele noden van de leerling Remediëren: de computer heeft eindeloos geduld en kijkt permanent toe, vb. Ambrasoft Samenwerking: de communicatiemogelijkheden zijn door de nieuwe media grenzeloos Realiteitsgericht onderwijs: het groeiende aanbod aan beeldmateriaal Begeleid zelfstandig leren Creativiteit: diverse middelen en media Actualiteitsgebonden: nieuwe informatie is continu beschikbaar Op niveau van de leerkracht De klastitularis is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het optimaal computergebruik binnen de eigen klasgroep. Hiertoe zal hij/zij zoeken naar een zinvolle inschakeling van ICT in de lespraktijk: gebruik maken van de computer bij het opstellen van het agenda, de lesvoorbereidingen, evaluaties, rapporten, het LVS, gebruik maken van de op de computers geïnstalleerde programma s gebruik maken van het internet gebruik maken van de aanwezige smartboards gebruik maken van de beschikbare software (op school/op het internet/via de Openbare Bibliotheek) uitwisseling van succeservaringen zoeken naar zinvolle toepassingen binnen de ICT leerlijn, eventueel met steun van de ICTcoördinator gebruik maken van de computer om te remediëren in de klas (in hoeken of contractwerk) of in de computerklas (functioneel gebruik van de infrastructuur). Beleidsvisie ICT doc 11

12 Op niveau van de school Binnen de OVSG koepel nemen we regelmatig deel aan ICT bijeenkomsten. Wij willen tevens participeren aan een schooloverstijgend netwerk. Op het niveau van de scholengemeenschap blijven we naar samenwerking streven via de werkgroep ICT. Een regelmatige deelname aan de ICT praktijkdagen laat toe om met ICT coördinatoren van gans Vlaanderen in contact te komen en aan netwerking te doen. De ICT coördinator heeft op school een coördinerende en ondersteunende functie (zie verder). Om bovenstaande doelen te verwezenlijken kan de klastitularis beroep doen op de ICTcoördinator: om de beschikbare computers gebruiksklaar te houden, om mee te helpen zoeken naar nieuwe zinvolle toepassingen, om zich tijdelijk te laten bijstaan bij het implementeren van toepassingen of het groeien in de integratie van de computer in het lessenpakket. Nascholing speelt een voorname rol. De leerkrachten worden elk jaar op de hoogte gehouden van het nascholingsaanbod inzake ICT. Zij kunnen zich hiervoor inschrijven wanneer de nascholing past binnen onze visie op ICT. De ICT coördinator volgt eventueel specifieke nascholingen om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen op gebied van hard en software of om tegemoet te komen aan vragen vanuit het team. Als uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er vraag is naar bijkomende opleiding, zoekt de ICT coördinator het daarop volgende schooljaar naar mogelijkheden voor interne of externe nascholingen. De website wordt gezien als een krachtig instrument om informatie door te spelen aan de leerkrachten. Voor het optimaal gebruik van het digiboard voorzien we een aparte webpagina waar nieuwe tools, knappe toepassingen worden samengebracht. Een directe link naar de bingel site vergemakkelijkt de toegang en het gebruik van deze krachtige oefensite. Per klas is er een afzonderlijke site om snel toegang te verlenen tot allerhande bruikbare oefeningen. Ook thuis kunnen de ouders en leerlingen hier gemakkelijk oefeningen vinden. Via het foto album geven we de ouders een aangename kijk achter de schermen en een mooi overzicht van de vele projecten en klasactiviteiten. Evaluatie De ICT coördinator streeft naar een aparte werkgroep ICT. Van de kleuters en van elke graad in de lagere school zou hier één teamlid in vertegenwoordigd kunnen zijn. Eventueel ook IT specialisten en vrijwilligers van de ouders. ICT zal als afzonderlijk item worden geagendeerd op de personeelsvergadering. Alle teamleden kunnen hier hun bevindingen, ideeën en voorstellen over de ICT werking kwijt. De werkgroep ICT informeert de vergadering over nieuwe acties, aankopen en plannen inzake ICT. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast en aangevuld door de ICT coördinator en wordt voorgelegd aan het voltallige team. Ook de oudervereniging kan hierbij betrokken worden. Beleidsvisie ICT doc 12

13 3. De ICT coördinator De ICT coördinator speelt een belangrijke rol in onze beleidsvisie. Maar ook van de leerkrachten en de leerlingen wordt een grote inbreng verwacht. Om ICT succesvol te integreren in de klassen moet iedereen van het belang ervan doordrongen zijn. In algemene termen kunnen we de rol van de ICTcoördinator als volgt omschrijven: "De rol van ICT coördinator bestaat in het plannen en begeleiden van een veranderingsproces dat het onderwijzend personeel en de leerlingen moet leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk." De volgende zaken behoren tot het takenpakket van de ICT coördinator: Inhoudelijk bijhouden van ontwikkelingen op gebied van ICT en onderwijs op de hoogte zijn van didactische methodes, leerprocessen en recente opvattingen over leren leren informatie geven, voorstellen doen waar ICT binnen de leergebieden kan worden geïntegreerd beoordelen van educatieve software adviseren van leraren bij de keuze van educatieve software demonstraties geven over ICT stimuleren van leraren om ICT in de lessen te integreren ontwikkelen en onderhouden van de website voor de school... Beleidsondersteunend in overleg met de directie en leerkrachten het ICT beleidsplan voorbereiden en uitwerken opstellen van criteria voor (beleids)beslissingen adviezen uitbrengen over de gewenste inzet en implentatie van ICT deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen plannen en bewaken van de uitvoering van het ICT beleid... Organisatie leiding geven aan bepaalde stuur en werkgroepen initiëren, begeleiden en coördineren van ICT projecten coachen en ondersteunen van leraren bij het gebruiken van programmatuur budgetteren en bewaken van begrotingen omgaan met problemen en weerstanden... Beleidsvisie ICT doc 13

14 Technische ondersteuning inventariseren van hard en software in de school in overleg met technici ontwikkelen van een onderhouds en beheersplan voorstellen doen en adviezen geven voor de aanschaf van hard en software ontwikkelen en bewaken van gebruikersregels beheren van software (nieuwe versies) kiezen en bewaken van een goed beveiligingssysteem installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur technische problemen oplossen... Communicatie in staat zijn om kennis aan anderen over te dragen zodat er een efficiënte doorstroming van informatie ontstaat fungeren als gesprekspartner van schoolleiding, schoolteam, ICT leveranciers,... plannen en uitvoeren van systematische evaluaties wat betreft het ICT beleid voorbereiden van voorlichtingsbijeenkomsten en besprekingen organiseren en managen van informatie en communicatiekanalen... Het is duidelijk dat voor dit takenpakket een uitgebreid aantal uren en middelen beschikbaar moeten zijn. Die enkele uurtjes ICT per week waarover de Schommel beschikt zijn ontoereikend om aan dit uitgebreide en veeleisende takenpakket tegemoet te komen. Maar we doen onze uiterste best. Er moeten daarom prioriteiten worden gesteld! Die prioriteitenlijst wordt door de ICT coördinator in samenspraak met de werkgroep ICT en het schoolteam opgesteld en bijgestuurd. Beleidsvisie ICT doc 14

15 4. Infrastructuur en opleiding Om prioriteiten te bepalen is het goed om, wat betreft het gebruik van de computer door de leerkrachten, de stand van zaken in kaart te brengen en regelmatig naar hun wensen en verwachtingen te polsen. Computers in de klassen We streven naar een zinvolle en ruime integratie van ICT in de klassen. Elke klas beschikt daarom over minstens één krachtige PC. Ook iedere kleuterklas beschikt op dit ogenblik over minstens één degelijke PC. Alle Pc s beschikken over een snelle internetverbinding. Wat betreft de infrastructuur werden grote inspanningen geleverd. Dank zij de nieuwbouw en de aanleg van een eigen netwerk is De Schommel op dit ogenblik goed uitgerust. De wil om mee te zijn is aanwezig, maar door de razendsnelle ontwikkelingen is veel materiaal ook weer snel verouderd. Vanuit de stad worden ook inspanningen gedaan, binnenkort zou onze school over een nog snellere internetverbinding moeten beschikken. In de loop van 2012 zal dit realiteit worden. De PC kan worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen bij zijn administratieve en bepaalde didactische taken. Het is de bedoeling om ook het interactieve LVS voor elke leerkracht toegankelijke te maken via een gebruikersnaam en een paswoord. ( ) Helaas voldoet Omniwize vaak niet of niet vaak aan de verwachtingen. Vanuit de uitgeverij komen signalen dat men aan een omniwize plus werkt, maar concreet hebben we daarvan nog niets gezien. Voor de digitale agenda, de zorgdossiers en rapportering werd een eerste stap gezet. Dit heeft bij leerkrachten en ict coördinator tot heel wat frustraties geleid. Zoals aangegeven stellen we onze hoop nu op een sterk verbeterde versie met Omniwize plus. Integratie van de PC in de lespraktijk kan op vele manieren bvb door de leerlingen bepaalde zoekopdrachten te laten uitvoeren, tijdens het contractwerk, voor de differentiatie, het zelfstandig oefenen en leren, en ga zo maar verder. In het 6 e leerjaar worden bij wijze van proef 2 extra PC s voorzien. Dit om het gebruik van ICT nog te vergemakkelijken. Opzoeken via Google, wiki s, woordenboeken moet voor de leerlingen van de derde graad nog meer vanzelfsprekend worden. Interactieve borden De Schommel beschikt over 8 interactieve schoolborden, ook wel smartboards of slimme borden genaamd. Volgende lokalen beschikken over een slim bord : 3 e kleuterklas 1 e tot en met het 6 e leerjaar Ondersteuningsklas Deze borden werden ondertussen onmisbaar. Voor het eerste leerjaar werd een licentie voor een interactief pakket aangeschaft om de leerkracht te ondersteunen via het smartboard Veilig leren lezen. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Allerhande bordboeken werden aangeschaft, de inzet en het succes van deze bordboeken is wisselend. De kwaliteit ervan eveneens. Beleidsvisie ICT doc 15

16 Laptops Directie, zorgleerkrachten en ict coördinator beschikken over een laptop, dit om nog flexibeler te kunnen inspelen op de behoeften in de klassen. De bedoeling van deze aanschaf is meervoudig. Vooreerst kunnen deze laptops op ieder moment gebruikt worden in alle klassen. Wanneer men een extra PC voor een bepaalde les nodig heeft, kan een laptop worden aangevraagd. Computerklas De school beschikt over een degelijke computerklas: Breedbandverbinding (Cisco ADSL modem), binnenkort is een upgrade voorzien via de ITdiensten van de stad Lommel Netwerk: switches, 100 Mbits gecertificeerd UTP bekabeling naar alle werkstations 24 up to date PC s (Win7 of Vista, met officiële Office licenties via MS KIS) NAS server voor back up, filebeheer, servertoepassingen (Ambrasoft)... Elke PC beschikt over een geluidskaart Hoofdtelefoons Shared Printer (QMS PagePro 2400 zwart/wit Laserprinter) Elke leerkracht kan printen op de Rico copy machine CD schrijvers Multi functionele printer scanner De administratie is uitgerust met 2 PC s met breedband internetconnectie en een gedeelde kleurenlaserprinter (HP Colorprinter). Multimedia De Schommel beschikt over 6 digitale fototoestellen: één voor de kleuters, 4 voor de lagere school en nog één spiegelreflex voor de ict /zorg coördinator. Deze toestellen worden door de leerkrachten veelvuldig gebruikt tijdens de activiteiten. De fotoreportages verschijnen op korte termijn op de schoolwebsite. De volgende stap is om ook de leerlingen meer te betrekken. Samen met Villa Basta werd in een digitaal videoproject opgezet. Dit kreeg al meerdere malen een vervolg in de klassen via eigen projecten. Enkele leerkrachten en de leerlingen maakten op deze manier kennis met de brede waaier aan mogelijkheden van digitale video, fotografie. Onze school beschikt naast de beamers van de interactieve borden nog over 2 extra beamers. Deze kunnen los gebruikt worden door het ganse team, eventueel in combinatie met de laptops. Software Bijna alle PC s, zowel in de klassen als in de mediatheek, draaien al op Windows 7 of Vista. De administratie en de directie zijn wellicht het eerst toe aan een nieuwe computer. Sinds vorig schooljaar werken we met licenties via MS KIS voor zowel Windows als MS Office. Beleidsvisie ICT doc 16

17 De soft op de PC s in de mediatheek is overigens erg uiteenlopend en dient verder te worden uitgebreid. Een inventaris van de beschikbare toepassingen zal dit jaar worden opgesteld. Dit is een werkpunt. Voor de installatie van extra software, bepaalde online toepassingen, andere vragen kan men steeds beroep doen op de ICT coördinator. Van de ICT coördinator wordt verwacht dat hij in de klassen technische ondersteuning levert: installaties, hardwareproblemen, nieuwe software, updates. Opleidingen De meeste leerkrachten beschikken nog steeds over een eerder beperkte computerkennis. Hier willen we via gerichte nascholingen blijven aan werken. Dit kan intern gebeuren door een leerkracht of extern via het nascholingsaanbod. Overigens doen meerdere leerkrachten ook buiten de schooltijd inspanningen om een stukje bij te benen. Communicatie Wat betreft communicatie met de leerlingen en de ouders is er ook al heel wat werk verricht. De school beschikt nu over een eigen website: schommel.be. Inhoudelijk zal er door de gehele schoolgemeenschap een extra inspanning geleverd moeten worden. Elke klas beschikt over een eigen e mailadres (op het domein van de school vb. schommel.be ) dit kan de samenwerking en de ondersteuning van de leerkrachten vergemakkelijken en verbeteren. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor het maken van accounts op diverse sites. We verzamelen dit jaar ook mailadressen van zoveel mogelijk ouders zo kunnen de agenda van de maand en de nieuwsbrieven per mail worden bezorgd dit is milieuvriendelijker dan de massa papier die wordt verspild aan briefjes enz We willen ook experimenteren met het platform van een soort blog voor scholen en verenigingen. Nieuws, de agenda, enkele foto s, korte berichten kunnen op eenvoudige manier worden aangemaakt de ouders kunnen inschrijven op verschillende kanalen (wel opletten dat we de digitale kloof niet vergroten in plaats van verkleinen) Via Omniwize.net krijgen de leerkrachten toegang tot de leerlingendossiers, agenda, toetsen en rapporten. Ook de outputgegevens van de leerlingen kunnen op deze manier sterk verbeteren. We betrachten tevens een betere communicatie met het CLB via de online dossiers. Wel zullen we alert moeten blijven voor de veiligheid. Het gaat immers om persoonlijke informatie. Beleidsvisie ICT doc 17

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

ICT. zonder beperkingen. Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

ICT. zonder beperkingen. Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ICT zonder beperkingen Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 2 Voorwoord ICT zonder beperkingen Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school

Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg 11 12 Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014

ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014 ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014 1. Inleiding:... 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school... 3 1.2 Periode:... 4 1.3 Bijstelling / evaluatiemomenten:... 4 2. Betrokken scholen:...

Nadere informatie

De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school

De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school Bachelor Lager Onderwijs De meerwaarde van multimedia in de derde graad van de lagere school CAMPUS Vorselaar Sanna Bluekens Sanne Demedts Evy Hens Academiejaar 2011-2012 2 3 Bachelor Lager Onderwijs De

Nadere informatie

ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015. ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1

ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015. ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1 ICT-beleidsplan ROOS 2014-2015 ICT- Beleidsplan Stichting ROOS 2014-2015 1 Inleiding Dit bovenschool-beleidsplan is richtinggevend voor de ICT-ontwikkelingen binnen de scholen. Het streven is dat voor

Nadere informatie

AWBR Beleidsplan ICT. Amsterdam West Binnen de Ring Stichting voor openbaar basisonderwijs

AWBR Beleidsplan ICT. Amsterdam West Binnen de Ring Stichting voor openbaar basisonderwijs AWBR Beleidsplan ICT Amsterdam West Binnen de Ring Stichting voor openbaar basisonderwijs Opgesteld door de projectgroep ICT: Bouwien van Weringh, Jolanda Pauw, Mark Veenstra, Carol Moes, Marius Voerman

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad Leerjaar BSO Project algemene vakken 3e graad 3e leerjaar Leerplannummer 2014/044 (vervangt 2006/065) Nummer inspectie 2014/1000/6//D (vervangt 2006/42//1/A/BV/1/III3//D/)

Nadere informatie

AAN ICT-DOELEN WERKEN IN DE BASISSCHOOL

AAN ICT-DOELEN WERKEN IN DE BASISSCHOOL AAN ICT-DOELEN WERKEN IN DE BASISSCHOOL Jan Saveyn 1 Nieuwe ICT-doelen Als we de leerlingen willen helpen om zichzelf te realiseren in de samenleving van vandaag en morgen, dan moeten we ze ook competent

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

Samen bouwen aan sterk schoolbeleid

Samen bouwen aan sterk schoolbeleid Samen bouwen aan sterk schoolbeleid Handleiding en werkvormen Colofon Deze brochure is een uitgave van stad Antwerpen, afdeling algemeen onderwijsbeleid. Samenstelling en redactie: Johan Huybrechts en

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit. Industriële wetenschappen. (Vervangt 2002/317)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Mechanica-elektriciteit. Industriële wetenschappen. (Vervangt 2002/317) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica-elektriciteit Optie(s) Industriële wetenschappen Vak(ken): TV Elektriciteit/mechanica 2/2

Nadere informatie

Basiseducatie - Leergebied ICT. Leerplan ICT 2013/820/6/D 2013 01 31

Basiseducatie - Leergebied ICT. Leerplan ICT 2013/820/6/D 2013 01 31 Basiseducatie - Leergebied ICT Leerplan ICT Goedkeuringscode 2013/820/6/D Indieningdatum 2013 01 31 1 Leerplancommissie An Scheurweghs, CBE Mechelen Annelies De Pelsemaeker, CBE Brussel Aram De Rijck,

Nadere informatie

Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008. [Homo Zappiens Desing en planning document versie 3.

Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008. [Homo Zappiens Desing en planning document versie 3. Design en planningdocument HOMO ZAPPIENS TOF Onderwijs; versie 3; augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Wat is ons stipje op de horizon?... 5 Wat willen wij?... 5 Waar werken we

Nadere informatie

BCO Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding

BCO Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding BCO Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding BELEIDSPLAN @ LAND VAN CUIJK 2005-2008 BCO Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding BELEIDSPLAN @ LAND VAN CUIJK 2005-2008 Vanaf schooljaar 2001-2002

Nadere informatie

Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen.

Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen. Op weg naar een Elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen. Jan Angevaare Ron Does Sjaak Janssen Joost Adema november 2011 augustus 2012 Op weg naar een elektronische Leer Omgeving voor Delta scholen.

Nadere informatie

LEERLIJN ICT ICT-onderwijs realiseren in Vlaamse Steinerscholen

LEERLIJN ICT ICT-onderwijs realiseren in Vlaamse Steinerscholen LEERLIJN ICT ICT-onderwijs realiseren in Vlaamse Steinerscholen 15 november 2009 Auteur: Inge De Cnodder Supervisie vanuit de stuurgroep: Floris Bekkers Inhoudstafel Verantwoording 4 1 Leerplandoelstellingen:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inleiding blz. 4 Totstandkoming blz. 5 1. Uitgangspunten van het bestuur blz. 6 1.1. De missie 1.2. De visie blz. 7 1.3. Identiteit 1.4. Het team 1.5. De school in de wijk blz. 8 1.6.

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE EERSTE GRAAD EERSTE LEERJAAR A EN/OF TWEEDE LEERJAAR RAAMPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Standpunt van het VVKSO ten aanzien van ICT en informatica

Standpunt van het VVKSO ten aanzien van ICT en informatica Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-092 datum : 2006-09-01 gewijzigd : contact : Dienst Leren en onderwijzen, lieve.werbrouck@vsko.be,

Nadere informatie

Ict in het schoolplan. leren vernieuwen

Ict in het schoolplan. leren vernieuwen Ict in het schoolplan leren vernieuwen leren vernieuwen Inleiding In 2011 staan alle basisscholen van Nederland voor de taak een nieuw schoolplan op te stellen met daarin de doelstellingen en ambities

Nadere informatie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie Tijd voor 2011-2015 Beleidsnotitie Vastgesteld op 3 maart 2011 ICT Beleidsnotitie 2011-2015 O2A5 Arkel Auteurs: Jan Vermeulen Coen Prenger Leo den Ottelander Robert Pastoor (MHR architecten in leren) O2A5

Nadere informatie

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Waarom een nieuw raamleerplan? De evolutie De eindtermen Basisonderwijs De accenten Beginsituatie Technische/instrumentele vaardigheden Integratie

Nadere informatie

HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS

HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs Inhoud HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS 1 Inleiding... 3 2 Visie en beleid... 3 2.1 Heeft de school nagedacht over de reden

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie