ICT in de Schommel Beleidsvisie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT in de Schommel Beleidsvisie 2011 2012"

Transcriptie

1 ICT in de Schommel Beleidsvisie Beleidsvisie ICT doc 1

2 1. Algemene beleidsvisie Het is altijd een huzarenstuk om de eigen visie goed op papier te krijgen. Vaak beperkt een dergelijk document zich tot een aantal krijtlijnen die in de praktijk van alledag heel wat moeilijker stand houden. Toch een poging om onze ideeën op een rij te zetten: Het pedagogisch project van de Schommel In de stedelijke basisschool De Schommel willen wij de mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie verkennen en ten dienste te stellen van de medewerkers en de kinderen. Enerzijds is het onze overtuiging dat de inbreng van ICT moet kaderen binnen het pedagogische project van de school. Het kan daar niet los van staan. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat binnen het streven naar kwalitatief goed onderwijs ICT een vooraanstaande rol zal spelen. Daarnaast dient ICT ook te worden ingezet om allerlei administratieve en didactische processen, die het leren ondersteunen, te optimaliseren. Wij denken dan in eerste instantie aan het secretariaat en de communicatie tussen de leerkrachten maar ook aan lesvoorbereidingen, toetsen en verbeterwerk Tijdens het vorige en het huidige schooljaar werden de agenda en de rapporten op een elektronische manier aangepakt. De agenda wordt binnen Omniwize ingevuld en opgevolgd, ook een eerste elektronische aanmaak van de rapporten wordt dit jaar getest. In de loop van dit schooljaar zal van hiervan een grondige evaluatie moeten gebeuren. Onze kinderen in de kennismaatschappij We leven in een samenleving die in toenemende mate gericht is op kennis, de zogenaamde informatiemaatschappij zet zich steeds verder door. Ook onze kinderen worden dagelijks met deze realiteit geconfronteerd. Ze nemen er vaak, zonder het goed te weten, gulzig aan deel. Er is in de afgelopen jaren nogal wat onderzoek gedaan naar wat onderwijs met ICT kan opleveren. Daaruit blijkt dat het gebruik van ICT op zich maar een beperkt effect heeft op onderwijs. Veel belangrijker zijn zaken als het enthousiasme waarmee de docent les geeft, de kwaliteit van de feedback die hij geeft en de kennis die de docent heeft van wat de leerling, weet en kan, van wat hem boeit en hoe hij leert. Heel kort gezegd komt het er volgens deze onderzoekers, op neer dat een goede docent goed onderwijs geeft. Daar kunnen wij ons wel in vinden, het is nog altijd de leerkracht die het verschil maakt. Ook in Nederland is ook nogal wat onderzoek gedaan naar de bijdrage die ICT kan leveren aan het onderwijs. Uit de meeste van die onderzoeken blijkt volgens Margreet van den Bergh dat lesgeven met ICT ten minste evenveel (en soms meer) kan opleveren dan onderwijs zonder ICT. Natuurlijk moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden: ICT moet met het juiste doel en op een goede manier ingezet worden. Dat is natuurlijk van toepassing op heel veel (onderwijs)instrumenten: als je iets gebruikt voor een verkeerd doel of niet vakkundig toepast, dan helpt het je weinig verder. Een leerkracht die beschikt over hulpmiddelen en weet wanneer en hoe hij die het beste in kan zetten, geeft effectiever, beter of leuker onderwijs dan een docent die niet over die middelen beschikt. Beleidsvisie ICT doc 2

3 ICT is een gereedschap dat op zoveel verschillende manieren in de maatschappij wordt ingezet, dat we als onderwijs de plicht hebben om onze leerlingen te leren hoe ze daarvan gebruik moeten maken, zowel later in hun beroep, als om door te gaan met leren èn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dat te bereiken moeten scholen een visie ontwikkelen waarin leerlingen leren ICT in te zetten om hun doel te bereiken. Om informatie te zoeken, te beoordelen en te presenteren, om met anderen te communiceren en om dingen te creëren. Die leerdoelen moeten door alle vakken heen gerealiseerd worden, waarbij wat in het ene vak geleerd en geoefend wordt, wordt toegepast in de andere vakken. Dat betekent niet dat alle vakken op dezelfde wijze en in even grote mate aandacht moeten besteden aan ICT: elk vak biedt daarvoor specifieke mogelijkheden. Op basis daarvan moet een leerlijn ontwikkeld worden, en dat vraagt veel tijd, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat alle leerlingen in aanraking komen met alle facetten van ICT die ze nodig hebben, nu en straks, en dat ze bij het gebruik daarvan begeleid worden. Alleen dan is ICT zowel een gereedschap dat goede docenten kunnen gebruiken om nog beter onderwijs te geven èn leren leerlingen op hun beurt hoe dit gereedschap hen zelf kan helpen om hun doelen te bereiken. De huidige technologie, die meer dan ooit gericht is op efficiënter informatieverwerking, vormt onmiskenbaar een hoeksteen van die informatiemaatschappij. Om zich in die maatschappij van vandaag en morgen te kunnen ontplooien, moeten (àlle) kinderen toegerust worden met kennis, vaardigheden en attitudes die met informeren en communiceren verband houden. Eén van de krachtlijnen van het huidige beleid van de onderwijsminister is de strijd voor gelijke kansen. Het spreekt voor zich dat dit aspect ook m.b.t. tot ICT veel aandacht krijgt. Binnen de context van ICT spreken we van de digitale kloof. Voor ICT is een belangrijke rol weggelegd in het dichten van die kloof. Die rol situeert zich op 2 niveaus: Eén, jongeren die thuis niet over ICT beschikken, via de school toegang verlenen tot deze technologie en ze er mee leren werken. En twee, op een hoger niveau brengen van de ICT kennis en vaardigheden. ICT als hefboom ICT kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs in onze school te vernieuwen. ICT is niet het doel maar wel het middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs, gelijke kansenbeleid en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren. Het is onze overtuiging dat de computer als vernieuwend en complementair leermiddel een belangrijke rol zal spelen in de eigen klas, denk maar aan de mogelijkheden van onze smartboards. Maar ook de totaal vernieuwde computerklas kan als katalysator van deze onderwijsvernieuwing worden gezien. De lesgever treedt hierbij meer als coach op dan als instructeur. Dit sluit perfect aan bij de visie op een participatief en leerling gecentreerd leerproces. Het aanreiken van voldoende ICT kansen binnen de schoolomgeving is voor zowel de leerling als voor de leerkracht een extra stimulus. Welke is de opdracht van het basisonderwijs en meer specifiek welke rol kan ICT spelen? Die vraag dienen we ons als beleidsverantwoordelijken vooraf te stellen. De ICT eindtermen? Niemand twijfelt er nog aan dat informatie en communicatietechnologie (ICT) een blijvend fenomeen is dat bij steeds meer aspecten van het dagelijkse leven een plaats verovert. Beleidsvisie ICT doc 3

4 Bij de inhoudelijke invulling van de eindtermen voor ICT steunde de minister op de volgende uitgangspunten: de samenleving vraagt om een onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; ICT draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs en leerproces te veranderen en te verbeteren; de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT moet rekening houden met de buitenschoolse context; een ICT stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen; de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om vanuit een eigen visie en beleidskader de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen; ICT gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is; het verwerven van ICT competenties bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. Sinds september 2007 werden 8 leergebiedoverschrijdende eindtermen voor het einde van de basisschool voorgesteld. 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. Een globale visie en een duidelijke toelichting bij elk van deze eindtermen kan je lezen op Beleidsvisie ICT doc 4

5 Een nieuwe ICT diamant Bij de nieuwe ICT eindtermen werd meteen een nieuw schema gelanceerd. De nieuwe diamant bevat nog slechts twee soorten eindtermen: leerprocesgerichte (hoe kan ik beter?) en sociaalethische (hoe ga ik er mee om?). Samenwerking en instrumentele vaardigheden werden niet meer opgenomen als eindterm. Deze vaardigheden liggen bij wijze van spreke impliciet in de andere doelen vervat. ICT competenties Aan deze eindtermen zou je een reeks zogenaamde ICT competenties kunnen verbinden: 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 1.1 De leerlingen kunnen door middel van overleg uitmaken bij welke onderdelen van de opdracht het nuttig is ICT als hulpmiddel in te schakelen. 1.2 De leerlingen kunnen met elkaar afspreken hoe ze ICT zullen benutten bij het werken aan de opdracht en wie welke taken op zich zal nemen. 1.3 De leerlingen kunnen doelgericht informatie, inzichten en meningen samenbrengen, vergelijken en verwerken tot een groepsresultaat. 1.4 De leerlingen kunnen de vorderingen van de groep tussentijds evalueren en daarbij constructieve feedback geven en benutten. Beleidsvisie ICT doc 5

6 1.5 De leerlingen kunnen afwegen wat de specifieke meerwaarde van het ICT gebruik was binnen hun samenwerking. 1.6 De leerlingen respecteren elkaars bijdrage en mening. 1.7 De leerlingen respecteren afspraken en timing. 1.8 De leerlingen zijn bereid elkaar te helpen rekening houdend met de verschillen in Cdcompetenties. 2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 2.1 De leerlingen zijn in staat om functioneel gebruik te maken van een correcte basisterminologie. 2.2 De leerlingen zijn in staat om de elementaire functies van een computer en voor hen beschikbare randapparatuur te gebruiken. 2.3 De leerlingen zijn in staat om hun eigen gegevens op een gestructureerde wijze digitaal op te slaan. 2.4 De leerlingen zijn in staat om de basishandelingen uit te voeren van een vertrouwd besturingssysteem. 2.5 De leerlingen zijn in staat om de basishandelingen uit te voeren van eenvoudige schrijf, teken en presentatieprogramma s, van zoek en communicatieprogramma s. 2.6 De leerlingen zijn in staat om de elementaire bedienings en veiligheidsvoorschriften toe te passen. 2.7 De leerlingen gaan op een kritisch waarderende wijze om met ICT als maatschappelijk gegeven. 2.8 De leerlingen werken nauwkeurig en verzorgd en controleren hun werk op fouten. 2.9 De leerlingen dragen zorg voor de apparatuur en de software De leerlingen signaleren contact met schadelijke of discriminerende inhouden aan een vertrouwde volwassene De leerlingen werken op een ergonomische manier met de computer De leerlingen proberen de duur van een ICT opdracht realistisch in te schatten en te bewaken De leerlingen geven of vragen spontaan hulp bij computerproblemen. Beleidsvisie ICT doc 6

7 2.14 De leerlingen hebben respect voor de intellectuele eigendom van anderen bij het gebruik van informatie en software De leerlingen houden rekening met de financiële en ecologische aspecten van ICT gebruik De leerlingen hebben weet van het bestaan van virussen, spam, pop ups, en signaleren spontaan voor hen ongewone berichten. 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving 3.1 De leerlingen zijn in staat een eigen leertraject te volgen aan de hand van een elektronisch gestuurd stappenplan. 3.2 De leerlingen kunnen zelfstandig leren aan de hand van een vertrouwd educatief programma. 3.3 De leerlingen kunnen een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. 3.4 De leerlingen kunnen reflecteren op hun gevolgde werkwijze en op wat ze geleerd hebben in combinatie met de vooropgestelde doelen. 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving 4.1 De leerlingen zijn in staat een eigen leertraject te volgen aan de hand van een elektronisch gestuurd stappenplan. 4.2 De leerlingen kunnen zelfstandig leren aan de hand van een vertrouwd educatief programma. 4.3 De leerlingen kunnen een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. 4.4 De leerlingen kunnen reflecteren op hun gevolgde werkwijze en op wat ze geleerd hebben in combinatie met de vooropgestelde doelen. 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven 5.1 De leerlingen kunnen oordelen welke ICT hulpmiddelen hen kunnen helpen bij het creëren. 5.2 De leerlingen kunnen, met behulp van ICT, eigen ideeën met tekst en beeld creatief vormgeven en beschikbaar maken. 5.3 De leerlingen kunnen oordelen of zij de opdracht tot een goed einde hebben gebracht en Beleidsvisie ICT doc 7

8 reflecteren op hun werkwijze. 5.4 De leerlingen kunnen feedback geven op het werk van hun medeleerlingen en aangeven hoe zij het zelf zouden aanpakken. 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 6.1 De leerlingen kunnen adequaat kiezen welke informatiebronnen het meest geschikt zijn om bepaalde informatie op te zoeken. 6.2 De leerlingen kunnen beslissen op welke manier zij de gevonden informatie zullen opslaan om ze later opnieuw te kunnen raadplegen. 6.3 De leerlingen kunnen met behulp van ICT een zoekopdracht formuleren en uitvoeren. 6.4 De leerlingen kunnen onder begeleiding oordelen welke informatie relevant en interessant is binnen de onderzoeksopdracht. 6.5 De leerlingen kunnen onder begeleiding de bruikbare informatie ordenen en bewaren. 6.6 De leerlingen kunnen het eigen zoekproces bijsturen in functie van de reeds bekomen resultaten. 6.7 De leerlingen kunnen aangeven waarom hun eigen aanpak wel of niet succesvol was. 6.8 De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover de beschikbare informatie. 6.9 De leerlingen streven naar nauwkeurigheid en systematiek bij het raadplegen, ordenen en bewaren van informatie De leerlingen vermelden spontaan de bronnen die ze gebruikt hebben De leerlingen tonen bereidheid en volharding bij het zoeken naar informatie De leerlingen zijn in staat om zoekopdrachten uit te voeren d.m.v. eenvoudige procedures zoals: invoeren van een website adres, zoeken via zoekrobot, navigeren d.m.v. hyperlinks, hanteren van relevante menu opties. 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 7.1 De leerlingen kunnen vastleggen in welke volgorde en onder welke vorm de informatie voorgesteld zal worden. 7.2 De leerlingen kunnen bepalen welke ICT toepassingen het meest geschikt zijn om (delen van) de informatie voor te stellen. Beleidsvisie ICT doc 8

9 7.3 De leerlingen kunnen doelgericht informatie (tekst, beeld en geluid) voorstellen aan hun doelpubliek met ondersteuning van ICT. 7.4 De leerlingen kunnen reflecteren over de gevolgde werkwijze en daaruit conclusies trekken. 7.5 De leerlingen kunnen oordelen en feedback geven over de kwaliteit van de eigen of andermans voorstelling. 7.6 De leerlingen houden bij hun voorstelling rekening met de kenmerken en verwachtingen van hun doelpubliek. 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. 8.1 De leerlingen maken een doelgerichte keuze uit verschillende communicatiemiddelen rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen ervan. 8.2 De leerlingen kunnen vooraf aangeven wat de essentie is van hun boodschap. 8.3 De leerlingen kunnen in het kader van een opdracht efficiënt communiceren via de gangbare communicatiemiddelen. 8.4 De leerlingen kunnen oordelen of de communicatie efficiënt was en indien nodig bijsturen. 8.5 De leerlingen houden rekening met de kostprijs van elektronische communicatie. 8.6 De leerlingen respecteren de algemene omgangsvormen bij het elektronisch communiceren (ook wel netiquette genoemd). 8.7 De leerlingen reageren alert en weerbaar op ongewone boodschappen. 8.8 De leerlingen verspreiden geen vertrouwelijke informatie via elektronische weg. 8.9 De leerlingen zijn in staat om de gangbare communicatiemiddelen te hanteren. ICT leerlijn De term leerlijn ICT suggereert dat er zoiets zou bestaan als een leerdomein ICT dat je vrij precies kunt afbakenen en beschrijven. In werkelijkheid is dit niet het geval. Hoogstens vinden we in de eindtermen enkele verwijzingen naar het gebruik van ICT op school. Over een echte leerlijn beschikt onze school nog niet. Het is de bedoeling deze leerlijn in de loop van de volgende schooljaren op punt te zetten. Beleidsvisie ICT doc 9

10 Een min of meer bruikbare en uitgebreide leerlijn vinden we op platform.be. Kijk onder de rubriek ict leerlijn. Op deze website vinden jullie per leeftijdsgroep ook een massa werkbladen, websites, vrije software, werkfiches, stappenplannen Kortom heel veel materiaal om deze leerlijn vorm te geven en ICT makkelijker te integreren in de klaspraktijk. Andere opdrachten voor ICT ICT kan, indien het verstandig en zinvol wordt toegepast, zowel op het vlak van organisatie als inhoudelijk in de klas een duidelijke meerwaarde bieden. Een goede organisatie laat toe dat leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. De computer heeft oneindig veel geduld en goede software kan inspelen op verschillen. Inhoudelijk is er de mogelijkheid om leerstof op een gedifferentieerde manier aan te bieden. De Schommel wenst in haar schoolwerkplan duidelijke mogelijkheden en/of verwachtingen in te schrijven voor wat betreft het gebruik van ICT binnen de school. Volgende opdrachten kunnen, aansluitend bij de verwachte competenties, een rol spelen: Het verwerven en gebruiken van informatie Het gebruik van educatieve software Communicatie tussen leerlingen en leerkrachten Informatie zoeken door leerkrachten Administratie Leren van leraren Begeleiding van leerlingen door leerkrachten Gebruik van multimedia Gebruik van internet Leren door leerlingen Het leerlingvolgsysteem beheren Afnemen van toetsen/proefwerken Gebruik van ICT in het kader van de zorgverbreding Gecentraliseerde (on line) leerlingendossiers Inschakeling van ICT in hoekenwerk / contractwerk Dit lijstje kan nog aangevuld worden, maar we willen tegelijkertijd realistisch blijven. Dromen is één, het verwezenlijken is nog iets anders. Een veranderingsproces realiseer je niet van de ene dag op de andere. Een ICT coördinator kan hierin het voortouw nemen, maar hij is niet alleen. Het vraagt een grote inspanning qua middelen, qua infrastructuur, qua opleiding en bijscholing, zowel van de leerkrachten, van de leerlingen, van de ouders kortom van iedereen die bij dit ingrijpende veranderingsproces betrokken is. We onthouden voor nu dat we door een zinvolle inpassing van ICT meer flexibiliteit, meer differentiatie en wellicht meer kwaliteit kunnen bereiken. Beleidsvisie ICT doc 10

11 2. Hoe willen wij dit bereiken? Wij geloven in een duidelijke meerwaarde van de computer. Maar het gebruik van ICT in het onderwijs heeft enkel recht van bestaan als het ten dienste staat van goed onderwijs. Dit wil zeggen: ICT die ten dienste staat van het onderwijs en het onderwijs versterkt. Op niveau van de klas / de kinderen Naar onze mening kan het werken met computers het leerklimaat en de leerprestaties positief beïnvloeden. Wij gaan er wel degelijk vanuit dat ICT in de basisschool geen apart vak is, geen doel op zichzelf. We streven ernaar om het werken met de PC te integreren binnen de bestaande leerdomeinen: wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming ICT kan een bijdrage leveren bij het verrijken van de lespraktijk op diverse vlakken: Variatie: hoe kan ik breuken gevarieerder of gedifferentieerder aanbieden, webquests Differentiatie: aangepast aan de individuele noden van de leerling Remediëren: de computer heeft eindeloos geduld en kijkt permanent toe, vb. Ambrasoft Samenwerking: de communicatiemogelijkheden zijn door de nieuwe media grenzeloos Realiteitsgericht onderwijs: het groeiende aanbod aan beeldmateriaal Begeleid zelfstandig leren Creativiteit: diverse middelen en media Actualiteitsgebonden: nieuwe informatie is continu beschikbaar Op niveau van de leerkracht De klastitularis is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het optimaal computergebruik binnen de eigen klasgroep. Hiertoe zal hij/zij zoeken naar een zinvolle inschakeling van ICT in de lespraktijk: gebruik maken van de computer bij het opstellen van het agenda, de lesvoorbereidingen, evaluaties, rapporten, het LVS, gebruik maken van de op de computers geïnstalleerde programma s gebruik maken van het internet gebruik maken van de aanwezige smartboards gebruik maken van de beschikbare software (op school/op het internet/via de Openbare Bibliotheek) uitwisseling van succeservaringen zoeken naar zinvolle toepassingen binnen de ICT leerlijn, eventueel met steun van de ICTcoördinator gebruik maken van de computer om te remediëren in de klas (in hoeken of contractwerk) of in de computerklas (functioneel gebruik van de infrastructuur). Beleidsvisie ICT doc 11

12 Op niveau van de school Binnen de OVSG koepel nemen we regelmatig deel aan ICT bijeenkomsten. Wij willen tevens participeren aan een schooloverstijgend netwerk. Op het niveau van de scholengemeenschap blijven we naar samenwerking streven via de werkgroep ICT. Een regelmatige deelname aan de ICT praktijkdagen laat toe om met ICT coördinatoren van gans Vlaanderen in contact te komen en aan netwerking te doen. De ICT coördinator heeft op school een coördinerende en ondersteunende functie (zie verder). Om bovenstaande doelen te verwezenlijken kan de klastitularis beroep doen op de ICTcoördinator: om de beschikbare computers gebruiksklaar te houden, om mee te helpen zoeken naar nieuwe zinvolle toepassingen, om zich tijdelijk te laten bijstaan bij het implementeren van toepassingen of het groeien in de integratie van de computer in het lessenpakket. Nascholing speelt een voorname rol. De leerkrachten worden elk jaar op de hoogte gehouden van het nascholingsaanbod inzake ICT. Zij kunnen zich hiervoor inschrijven wanneer de nascholing past binnen onze visie op ICT. De ICT coördinator volgt eventueel specifieke nascholingen om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen op gebied van hard en software of om tegemoet te komen aan vragen vanuit het team. Als uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er vraag is naar bijkomende opleiding, zoekt de ICT coördinator het daarop volgende schooljaar naar mogelijkheden voor interne of externe nascholingen. De website wordt gezien als een krachtig instrument om informatie door te spelen aan de leerkrachten. Voor het optimaal gebruik van het digiboard voorzien we een aparte webpagina waar nieuwe tools, knappe toepassingen worden samengebracht. Een directe link naar de bingel site vergemakkelijkt de toegang en het gebruik van deze krachtige oefensite. Per klas is er een afzonderlijke site om snel toegang te verlenen tot allerhande bruikbare oefeningen. Ook thuis kunnen de ouders en leerlingen hier gemakkelijk oefeningen vinden. Via het foto album geven we de ouders een aangename kijk achter de schermen en een mooi overzicht van de vele projecten en klasactiviteiten. Evaluatie De ICT coördinator streeft naar een aparte werkgroep ICT. Van de kleuters en van elke graad in de lagere school zou hier één teamlid in vertegenwoordigd kunnen zijn. Eventueel ook IT specialisten en vrijwilligers van de ouders. ICT zal als afzonderlijk item worden geagendeerd op de personeelsvergadering. Alle teamleden kunnen hier hun bevindingen, ideeën en voorstellen over de ICT werking kwijt. De werkgroep ICT informeert de vergadering over nieuwe acties, aankopen en plannen inzake ICT. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast en aangevuld door de ICT coördinator en wordt voorgelegd aan het voltallige team. Ook de oudervereniging kan hierbij betrokken worden. Beleidsvisie ICT doc 12

13 3. De ICT coördinator De ICT coördinator speelt een belangrijke rol in onze beleidsvisie. Maar ook van de leerkrachten en de leerlingen wordt een grote inbreng verwacht. Om ICT succesvol te integreren in de klassen moet iedereen van het belang ervan doordrongen zijn. In algemene termen kunnen we de rol van de ICTcoördinator als volgt omschrijven: "De rol van ICT coördinator bestaat in het plannen en begeleiden van een veranderingsproces dat het onderwijzend personeel en de leerlingen moet leiden tot een verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk." De volgende zaken behoren tot het takenpakket van de ICT coördinator: Inhoudelijk bijhouden van ontwikkelingen op gebied van ICT en onderwijs op de hoogte zijn van didactische methodes, leerprocessen en recente opvattingen over leren leren informatie geven, voorstellen doen waar ICT binnen de leergebieden kan worden geïntegreerd beoordelen van educatieve software adviseren van leraren bij de keuze van educatieve software demonstraties geven over ICT stimuleren van leraren om ICT in de lessen te integreren ontwikkelen en onderhouden van de website voor de school... Beleidsondersteunend in overleg met de directie en leerkrachten het ICT beleidsplan voorbereiden en uitwerken opstellen van criteria voor (beleids)beslissingen adviezen uitbrengen over de gewenste inzet en implentatie van ICT deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen plannen en bewaken van de uitvoering van het ICT beleid... Organisatie leiding geven aan bepaalde stuur en werkgroepen initiëren, begeleiden en coördineren van ICT projecten coachen en ondersteunen van leraren bij het gebruiken van programmatuur budgetteren en bewaken van begrotingen omgaan met problemen en weerstanden... Beleidsvisie ICT doc 13

14 Technische ondersteuning inventariseren van hard en software in de school in overleg met technici ontwikkelen van een onderhouds en beheersplan voorstellen doen en adviezen geven voor de aanschaf van hard en software ontwikkelen en bewaken van gebruikersregels beheren van software (nieuwe versies) kiezen en bewaken van een goed beveiligingssysteem installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur technische problemen oplossen... Communicatie in staat zijn om kennis aan anderen over te dragen zodat er een efficiënte doorstroming van informatie ontstaat fungeren als gesprekspartner van schoolleiding, schoolteam, ICT leveranciers,... plannen en uitvoeren van systematische evaluaties wat betreft het ICT beleid voorbereiden van voorlichtingsbijeenkomsten en besprekingen organiseren en managen van informatie en communicatiekanalen... Het is duidelijk dat voor dit takenpakket een uitgebreid aantal uren en middelen beschikbaar moeten zijn. Die enkele uurtjes ICT per week waarover de Schommel beschikt zijn ontoereikend om aan dit uitgebreide en veeleisende takenpakket tegemoet te komen. Maar we doen onze uiterste best. Er moeten daarom prioriteiten worden gesteld! Die prioriteitenlijst wordt door de ICT coördinator in samenspraak met de werkgroep ICT en het schoolteam opgesteld en bijgestuurd. Beleidsvisie ICT doc 14

15 4. Infrastructuur en opleiding Om prioriteiten te bepalen is het goed om, wat betreft het gebruik van de computer door de leerkrachten, de stand van zaken in kaart te brengen en regelmatig naar hun wensen en verwachtingen te polsen. Computers in de klassen We streven naar een zinvolle en ruime integratie van ICT in de klassen. Elke klas beschikt daarom over minstens één krachtige PC. Ook iedere kleuterklas beschikt op dit ogenblik over minstens één degelijke PC. Alle Pc s beschikken over een snelle internetverbinding. Wat betreft de infrastructuur werden grote inspanningen geleverd. Dank zij de nieuwbouw en de aanleg van een eigen netwerk is De Schommel op dit ogenblik goed uitgerust. De wil om mee te zijn is aanwezig, maar door de razendsnelle ontwikkelingen is veel materiaal ook weer snel verouderd. Vanuit de stad worden ook inspanningen gedaan, binnenkort zou onze school over een nog snellere internetverbinding moeten beschikken. In de loop van 2012 zal dit realiteit worden. De PC kan worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen bij zijn administratieve en bepaalde didactische taken. Het is de bedoeling om ook het interactieve LVS voor elke leerkracht toegankelijke te maken via een gebruikersnaam en een paswoord. ( ) Helaas voldoet Omniwize vaak niet of niet vaak aan de verwachtingen. Vanuit de uitgeverij komen signalen dat men aan een omniwize plus werkt, maar concreet hebben we daarvan nog niets gezien. Voor de digitale agenda, de zorgdossiers en rapportering werd een eerste stap gezet. Dit heeft bij leerkrachten en ict coördinator tot heel wat frustraties geleid. Zoals aangegeven stellen we onze hoop nu op een sterk verbeterde versie met Omniwize plus. Integratie van de PC in de lespraktijk kan op vele manieren bvb door de leerlingen bepaalde zoekopdrachten te laten uitvoeren, tijdens het contractwerk, voor de differentiatie, het zelfstandig oefenen en leren, en ga zo maar verder. In het 6 e leerjaar worden bij wijze van proef 2 extra PC s voorzien. Dit om het gebruik van ICT nog te vergemakkelijken. Opzoeken via Google, wiki s, woordenboeken moet voor de leerlingen van de derde graad nog meer vanzelfsprekend worden. Interactieve borden De Schommel beschikt over 8 interactieve schoolborden, ook wel smartboards of slimme borden genaamd. Volgende lokalen beschikken over een slim bord : 3 e kleuterklas 1 e tot en met het 6 e leerjaar Ondersteuningsklas Deze borden werden ondertussen onmisbaar. Voor het eerste leerjaar werd een licentie voor een interactief pakket aangeschaft om de leerkracht te ondersteunen via het smartboard Veilig leren lezen. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Allerhande bordboeken werden aangeschaft, de inzet en het succes van deze bordboeken is wisselend. De kwaliteit ervan eveneens. Beleidsvisie ICT doc 15

16 Laptops Directie, zorgleerkrachten en ict coördinator beschikken over een laptop, dit om nog flexibeler te kunnen inspelen op de behoeften in de klassen. De bedoeling van deze aanschaf is meervoudig. Vooreerst kunnen deze laptops op ieder moment gebruikt worden in alle klassen. Wanneer men een extra PC voor een bepaalde les nodig heeft, kan een laptop worden aangevraagd. Computerklas De school beschikt over een degelijke computerklas: Breedbandverbinding (Cisco ADSL modem), binnenkort is een upgrade voorzien via de ITdiensten van de stad Lommel Netwerk: switches, 100 Mbits gecertificeerd UTP bekabeling naar alle werkstations 24 up to date PC s (Win7 of Vista, met officiële Office licenties via MS KIS) NAS server voor back up, filebeheer, servertoepassingen (Ambrasoft)... Elke PC beschikt over een geluidskaart Hoofdtelefoons Shared Printer (QMS PagePro 2400 zwart/wit Laserprinter) Elke leerkracht kan printen op de Rico copy machine CD schrijvers Multi functionele printer scanner De administratie is uitgerust met 2 PC s met breedband internetconnectie en een gedeelde kleurenlaserprinter (HP Colorprinter). Multimedia De Schommel beschikt over 6 digitale fototoestellen: één voor de kleuters, 4 voor de lagere school en nog één spiegelreflex voor de ict /zorg coördinator. Deze toestellen worden door de leerkrachten veelvuldig gebruikt tijdens de activiteiten. De fotoreportages verschijnen op korte termijn op de schoolwebsite. De volgende stap is om ook de leerlingen meer te betrekken. Samen met Villa Basta werd in een digitaal videoproject opgezet. Dit kreeg al meerdere malen een vervolg in de klassen via eigen projecten. Enkele leerkrachten en de leerlingen maakten op deze manier kennis met de brede waaier aan mogelijkheden van digitale video, fotografie. Onze school beschikt naast de beamers van de interactieve borden nog over 2 extra beamers. Deze kunnen los gebruikt worden door het ganse team, eventueel in combinatie met de laptops. Software Bijna alle PC s, zowel in de klassen als in de mediatheek, draaien al op Windows 7 of Vista. De administratie en de directie zijn wellicht het eerst toe aan een nieuwe computer. Sinds vorig schooljaar werken we met licenties via MS KIS voor zowel Windows als MS Office. Beleidsvisie ICT doc 16

17 De soft op de PC s in de mediatheek is overigens erg uiteenlopend en dient verder te worden uitgebreid. Een inventaris van de beschikbare toepassingen zal dit jaar worden opgesteld. Dit is een werkpunt. Voor de installatie van extra software, bepaalde online toepassingen, andere vragen kan men steeds beroep doen op de ICT coördinator. Van de ICT coördinator wordt verwacht dat hij in de klassen technische ondersteuning levert: installaties, hardwareproblemen, nieuwe software, updates. Opleidingen De meeste leerkrachten beschikken nog steeds over een eerder beperkte computerkennis. Hier willen we via gerichte nascholingen blijven aan werken. Dit kan intern gebeuren door een leerkracht of extern via het nascholingsaanbod. Overigens doen meerdere leerkrachten ook buiten de schooltijd inspanningen om een stukje bij te benen. Communicatie Wat betreft communicatie met de leerlingen en de ouders is er ook al heel wat werk verricht. De school beschikt nu over een eigen website: schommel.be. Inhoudelijk zal er door de gehele schoolgemeenschap een extra inspanning geleverd moeten worden. Elke klas beschikt over een eigen e mailadres (op het domein van de school vb. schommel.be ) dit kan de samenwerking en de ondersteuning van de leerkrachten vergemakkelijken en verbeteren. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor het maken van accounts op diverse sites. We verzamelen dit jaar ook mailadressen van zoveel mogelijk ouders zo kunnen de agenda van de maand en de nieuwsbrieven per mail worden bezorgd dit is milieuvriendelijker dan de massa papier die wordt verspild aan briefjes enz We willen ook experimenteren met het platform van een soort blog voor scholen en verenigingen. Nieuws, de agenda, enkele foto s, korte berichten kunnen op eenvoudige manier worden aangemaakt de ouders kunnen inschrijven op verschillende kanalen (wel opletten dat we de digitale kloof niet vergroten in plaats van verkleinen) Via Omniwize.net krijgen de leerkrachten toegang tot de leerlingendossiers, agenda, toetsen en rapporten. Ook de outputgegevens van de leerlingen kunnen op deze manier sterk verbeteren. We betrachten tevens een betere communicatie met het CLB via de online dossiers. Wel zullen we alert moeten blijven voor de veiligheid. Het gaat immers om persoonlijke informatie. Beleidsvisie ICT doc 17

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784)

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) 1. Inleiding Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) Kinderen zijn de toekomst Later zullen ze leren, werken en leven in een andere maatschappij. Een samenleving waarvan

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

Planning Beleidsplan ICT BASIS PRINSSTRAAT (schooljaar 2010-2011)

Planning Beleidsplan ICT BASIS PRINSSTRAAT (schooljaar 2010-2011) We werken aan : PRIORITEITEN DOELEN (Pedagogisch) ACTIES op korte termijn tegen 30/06/11 - Uitbouwen van ICT binnen volgende leergebieden: Kleuters: MUVO & GEÏNTEGREERD 1 ste en 2 de graad: MUVO & WISKUNDE

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

Registratie ICT-doelen

Registratie ICT-doelen Registratie ICT-doelen Zesde leerjaar CB1 CB13 BG3 BG4 BG5 AG6 1. De computer bedienen De benaming van de verschillende randapparaten actief gebruiken Weten dat sommige toetsen (functietoetsen, pijltjestoetsen,

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Registratie ICT-doelen

Registratie ICT-doelen Registratie ICT-doelen Vijfde leerjaar 1. De computer bedienen CB1 De benaming van de verschillende randapparaten CB12 actief gebruiken Toetsen zoals Begin (home), Eind (end), vorige pagina (page up),

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool Molenveld te Denderhoutem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool Molenveld te Denderhoutem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 3 e graad basisonderwijs Leervak: WO Technologie - Maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K

D E K LE OPVOEDINGSPROJECT T E. Werken met een visie. R K D E K LE U TE T E R K OPVOEDINGSPROJECT Werken met een visie. O UT T E R OMDAT JE MET POËZIE ZOVEEL MEER ZEGT... Werken met visie Is als kijken in een spiegel. Als je in een spiegel kijkt, kijk je meestal

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO techniek maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector Chemie, kunststoffen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Gemeentelijke Lagere School Jongslag

Gemeentelijke Lagere School Jongslag Gemeentelijke Lagere School Jongslag Betreft: Ons pedagogisch project Een pedagogisch project is een opvoedingsproject. Bij het opstellen ervan moet je niet over één nacht ijs gaan. Er wordt over nagedacht.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

Kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. Onderwerp Voorkennis Leerlingen maken grotere projecten in Scratch. Ze moeten creatief zijn om problemen op te lossen en hun project vorm te geven. Leerlingen kregen een introductie les en hebben reeds

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker)

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp:

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

- ict leerlijnen Springplank Heusden-Zolder -

- ict leerlijnen Springplank Heusden-Zolder - Elementaire leerstof Aanvullende leerstof 1. Een positieve houding tegenover ict aannemen 1.1 Beseffen dat ict mogelijkheden en beperkingen heeft. 1.2 Apparatuur met zorg behandelen. De bedieningsvoorschriften

Nadere informatie

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters

1. Mindmap ICT-leerlijn. - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters 1. Mindmap ICT-leerlijn - Eenvoudig overzicht ICT in onze school (regelmatig bijwerken) 2. Kleuters - Volglijst per kleuter: 10 moetjes voor de 5-jarige kleuters - Andere mogelijkheid: observatielijst

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma.

Onderwerp. VVKBaO. Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma. Onderwerp Leerlingen maken een account, krijgen een rondleiding door Scratch en verkennen het programma. WO 2.13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; ICT 1 Hebben een positieve

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Een elektronische klasagenda met WORD

Een elektronische klasagenda met WORD Een elektronische klasagenda met WORD eenvoudig goedkoop functioneel OnderWijsTechnologie Geert Kraeye pagina 1 1. Waarom een elektronisch agenda? Het schrijven van een klasagenda behoort tot de dagdagelijkse

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek

HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek HOEKVERRIJKING IN DE KLEUTERSCHOOL Lesideeën voor de computerhoek 1. Syllabus www.digitips.be www.ictheek.be http://nieuws.ictheek.be http://ictkleuter.yurls.net p. 2 ICT Ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool?

Nadere informatie

Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT

Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT Deze leerlijn is geen leerplan. Het is een leidraad waarin de ICT basisvaardigheden in een aantal leerdoelen zijn omgezet. De school streeft

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor

Nadere informatie

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands LiNk! Nederlands 2 Evalueren om te leren LiNk! Nederlands 1 Agenda LiNk! Nederlands Krachtlijnen Leerwaaier Structuur Reflecteren en evalueren Waarom? Hoe? In de praktijk Vragen? 3 Krachtlijnen LiNk! Nederlands

Nadere informatie

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer.

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer. 'ico' (inventarisatie ICT-competenties) is een instrument om de implementatie van het ontwikkelingsplan ICT te ondersteunen. Door middel van een inventarisatie van de ICT- activiteiten binnen de school

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO WIS DO 8 In wiskundige situaties samenwerken en communiceren met anderen

Onderwerp. Voorkennis. VVKBaO WIS DO 8 In wiskundige situaties samenwerken en communiceren met anderen Onderwerp Voorkennis Leerlingen leren samenwerken om fouten in programma s op te sporen en om het programma bij te sturen. Ze leren kritisch kijken naar andere Scratch projecten. Leerlingen hebben een

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Registratie ICT-doelen

Registratie ICT-doelen Registratie ICT-doelen Vierde leerjaar 1. De computer bedienen CB1 De benaming van de verschillende randapparaten CB9 CB10 actief gebruiken Het alfanumeriek klavier hanteren. Toetsen die gebruikt worden

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren.

Onderwerp. VVKBaO. De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. Onderwerp De kinderen wegwijs maken in Scratch Junior en ze laten experimenteren. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Michel Habraken Peter te Riele Agenda donderdag 19 juni 2008 13.00 13.45 uur Welkom en opening Agenda Startopdracht Doelstelling Presentatie Digitale schoolborden

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding Ronde 1 Geert Kraeye en Barbara Linsen Arteveldehogeschool, Gent Contact: geert.kraeye@arteveldehs.be barbara.linsen@arteveldehs.be Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Nadere informatie

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1 Bosdamlaan 1 9120 Beveren-Waas Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje Pagina 1 INLEIDING Waarom een ICT zakboekje? ICT kan in alle vakken aan bod komen in de lagere school. Het is geen vak apart.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Pakket 5: auteursrechten

Pakket 5: auteursrechten Pakket 5: auteursrechten Inhoud 5. PAKKET 5: AUTEURSRECHTEN ENZ. 5.1 Eindtermen voor het lager onderwijs 3 5.2 Eindtermen voor het secundair onderwijs 4 5.3 Doelen 5 5.4 Links 6 5.5 Tip voor de leerkracht

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld.

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld. VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS MAROWIJNE DATUM: WOENSDAG 23 OKTOBER 2013 LOCATIE: RECREATIECENTRUM MARIJKEDORP Op woensdag 23 oktober werd in de recreatiezaal van Marijkedorp de regionale

Nadere informatie

2. Ons opvoedingsproject

2. Ons opvoedingsproject 2. Ons opvoedingsproject Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project Ons opvoedingsproject tracht te verwoorden welke doelstellingen we nastreven om onze kinderen

Nadere informatie

Leerlijn basisvaardigheden ICT

Leerlijn basisvaardigheden ICT Leerlijn basisvaardigheden ICT Deze leerlijn is geen leerplan. Het is een leidraad waarin de ICT basisvaardigheden in een aantal leerdoelen zijn omgezet. De school streeft ernaar dat basisvaardigheden

Nadere informatie

DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN

DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN ACTIEFICHE - SECUNDAIR DE ENERGIEKOFFER EN ONDERZOEKSVRAGEN VERZINNEN Soorten onderzoek: Bevestigend (vraag en methode door lkr, resultaat op voorhand gekend) Gestuurd (vraag en methode door lkr) Begeleid

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Doel 1: Het aantal kinderen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen.

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Dag van de slimme school Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Praktijkgetuigenis Mijn School op de Hei Even afspreken Om de andere workshop niet te storen, wees stil. Wil je graag iets

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ICT PLAN wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN. OMGAAN MET DIVERSITEIT Wat is diversiteit? Diversiteit betekent verscheidenheid. Mensen kunnen op heel veel vlakken van elkaar verschillen. Het is die veelheid die we in het begrip

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

JANUARI 2008 SEPTEMBER 2008 SEPTEMBER 2009 SEPTEMBER 2010

JANUARI 2008 SEPTEMBER 2008 SEPTEMBER 2009 SEPTEMBER 2010 ICT- BELEIDSPLAN 1. Historiek: beschrijving op een tijdspad hoe het begon; aankopen, aantal pc's, software. 2. Huidige situatie: hard- en software, netwerk, kennisniveau leerkrachten (groepen maken) 3.

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Onderwerp. VVKBaO. Het verloop van een sessie Scratch Junior.

Onderwerp. VVKBaO. Het verloop van een sessie Scratch Junior. Onderwerp Het verloop van een sessie Scratch Junior. ICT 1 Hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. ICT 2 Gebruiken ICT op een veilige,

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning ICT wordt kinderspel De volgende stap in onderwijsondersteuning i i-coaching Met Heutink ICT haalt u eruit wat erin zit Een verantwoord automatiseringtraject

Nadere informatie

Muzische Opvoeding. Eigenaarschap van leren. Uiteindelijk is elke afbeelding een metafoor voor een doelstelling uit het leerplan.

Muzische Opvoeding. Eigenaarschap van leren. Uiteindelijk is elke afbeelding een metafoor voor een doelstelling uit het leerplan. BASISONDERWIJS Muzische Opvoeding Eigenaarschap van leren I n zijn boek De Muzische Mens stelt de Noorse professor Björkvold dat het metier van leerkrachten niet zo zeer te maken heeft met leerkracht zijn,

Nadere informatie