Presentatie wonen en grondbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie wonen en grondbeleid"

Transcriptie

1 Presentatie wonen en grondbeleid Commissie ROM 11 april 2013 HJ CN

2 Inhoud 1. Grondbedrijf - terugblik 2012 en monitoring Grondbeleid: - terugblik en herijking uitgangspunten elementen: - verkoop overbodige gronden en opstallen - strategische locaties; wel/geen regie - CV-constructie vastgoed 3. Wonen: stimuleren woningmarkt en anders ontwikkelen 4. Tips en suggesties voor sessie raad 25 april

3 Input en begeleidende context voor: 25 april: informele vervolgsessie voor gehele raad - inhoudelijke discussie op kaders - oriëntatie op vervolgproces V&P-nota: in de V&P nota worden kaders op hoofdlijnen gegeven t.b.v. de afzonderlijk aan de raad voor te leggen deelbesluiten (in een latere fase). Zoals: -uitwerking nota grondbeleid -wel/niet afstoten afzonderlijke complexen -woningbouwprojecten (felxibiliteit, planologie, prijsbeleid etc)

4 Terugblik grondbedrijf en ontwikkeling Terug naar de schaalsprong periode Nota grondbeleid 2008 Financiële crisis en demografische ontwikkeling Twee gelijktijdige elkaar versterkende bewegingen Analyse V&R i.s.m. Deloitte Terugblik presentatie Deloitte aan de raad maart 2012

5 Grondbedrijf Schaalsprong zichtbaar in boekwaarde Kwetsbaar: investeringen moeten worden terugverdiend in de komende 10 jaren Huidige afzetproblemen en trend (structurele afname groei) leiden tot verliezen grondbedrijf ontwikkeling Grondbedrijf Boekwaarde Reserve grondbedrijf gewenste reserve grondbedrijf

6

7

8 Schaalsprong Samenhang met ombouw N32 tot A32 Gemeentelijke rondweg/tunnels etc gefinancierd uit grondexploitaties H veen NO en Stadiongebied ontstaan a.g.v. verplaatsen N32 Skoatterwald: overkant rijksweg dus integrale ontwikkeling incl. waarderijp maken Kavels/IBF/KNO

9

10 Financiele crisis en demografie Langdurige dip in grondverkopen en Bijgestelde programma s als gevolg nieuwe inzichten in autonome demografische ontwikkelingen en doorwerking naar functies: Bijstelling woningbouw (halvering t.o.v. topjaren) Bedrijventerreinen: regionaal overaanbod na 2020 nihil (we zien nu wat anders tijdelijk?) Kantoren: drastische duurzame afname Retail: geen uitbreiding: accent op handhaven en kwaliteit/compacter centrum

11 Financiële positie Grondbedrijf Heerenveen Grondbedrijf gemeente Heerenveen per Totale boekwaarde gronden 142 mln. Totaal nog te realiseren opbrengsten grondexploitaties: 147,8 mln. (nominaal)* Totaal nog te realiseren kosten grondexploitaties: 64,9 mln. (nominaal)* Algemene reserve Grondbedrijf 31/12/2011 2,9 mln. 11 Herziening grondportefeuille gemeente Heerenveen 2012 Deloitte The Netherlands

12 Werking en sturing grondexploitaties 12 Herziening grondportefeuille gemeente Heerenveen 2012 Deloitte The Netherlands

13 Factor tijd bij gebiedsontwikkeling: parameters Grootschalige gebiedsontwikkeling kennen relatief lange doorlooptijden (5-25 jaar) Factoren inflatie en rente (parameters) gaan een rol spelen en kunnen aanzienlijke impact hebben op het projectresultaat. Door de rekenwaarden van deze grondexploitaties naar hetzelfde moment door te rekenen, worden waarden vergelijkbaar en is een totaal te berekenen (NCW). 13 Herziening grondportefeuille gemeente Heerenveen 2012 Deloitte The Netherlands

14

15 Resultaten herziening grondportefeuille: 2 scenario s (maart 2012) Project Huidige voorziening Scenario 1 Scenario 2 Skoatterwâld 1,64 14,00 22,30 IBF 4,30 15,30 22,80 Stadiongebied 5,30 10,30 14,90 H veen NO 1,00 5,00 6,50 Subtotaal 12,24 44,60 66,50 Overige gronden/projecten 2,99 7,34 9,24 Totaal 17 mln. 52 mln. 75 mln. Excl. 27,5 mln euro KNO + 35 mln mln. 15 Herziening grondportefeuille gemeente Heerenveen 2012 Deloitte The Netherlands

16 Globale analyse Deloitte op herziening (3) Aannames scenario 1 zijn aanmerkelijk realistischer Wèl risico s! (o.a. uitgiftetempo en opbrengstenstijging) Jaarlijks ontwikkelingen monitoren en grondexploitaties herzien 16 Herziening grondportefeuille gemeente Heerenveen 2012 Deloitte The Netherlands

17 Monitoring febr Woningbouwlokaties: werkelijkheid ligt tussen scenario 1 en 2 Uitgiftetempo lager (skw 20 ipv 60 won) Nieuwehorne/Tjalleberd: vertraging/rente Regionale daling VON: 15 tot 20% i.p.v. 8% Kantorenprogramma: nog verder terug Bedrijventerreinen: piek in verkopen; financieel budgettair neutraal t.o.v. afw Bandbreedte: tussen 6 en 13 mln euro verlies 50% Skoatterwald, 20% dorpen Oplossing: alle plankosten naar AD en komende jaren eenmalig financieren 1,4 mln restant via V&P nota éénmalig afwaarderen

18 Nota grondbeleid 2008 (1) Centraal begrip: grip op de grond Vanwege: ontwikkelopgave en realisatie maatschappelijke doelen Instrumenteel: spelregels, transparantie, informatievoorziening en bevoegdheden raad/college Relatie grondexploitatiewet en regelgeving Zichtbaar: Bijlage projecten bij begroting Grondprijsbepaling + jaarlijks scan alle complexen

19 Nota grondbeleid 2008 (2) Context: situatie van groei in combinatie met gebiedsontwikkeling/herstructurering Opgave integrale visie, Heerenveen West, KNO, spoorlijn, infrastructuur etc, centrumbreed. Dus: vastleggen achterliggende periode (schaalsprong) Direct na 2008: geen feitelijk actief grondbeleid meer gevoerd

20 Herijking nota grondbeleid (1) Actief grondbeleid feitelijk al verlaten: Geen verwervingen (hveen-west passief) Tjalleberter Krite: laatste verwerving Nieuwehorne: idem i.c.m. risicodragend investeren in sport Falkena Binnen/O. Veenscheiding: keuze faciliterend, marktpartijen dragen risico Beperken rentelasten: uitstel investeren 3e fase skw Brug Fokus: geen automatisme tot aanleg Bosaanplant IBF: minimaal

21 Herijking nota grondbeleid (2) Actief passief? Grip op grond, sta in de weg tenzij? Actief afstoten gronden teneinde Schuldenpositie verminderen Risicoprofiel verminderen In welke mate en wanneer wel/niet Criteria? Risico s afwegen tegen regie op ontwikkelen Korte termijn versus lange termijn (liquide versus kapitaallasten etc.

22 Herijking nota grondbeleid (3) Flexibiliteit in grondprijzen Allianties en Samenwerking Samen aan knoppen draaien, maatwerk, kleinschalig Energie en duurzaamheid Bouwclaims herijken en zo veel mogelijk heroverwegen cq beperken (gemeente verlies op grond; partners bouwclaim vrij van risico s) Spelregels: mandaat raad aan college voor treffen maatwerk

23 Actuele boekwaarden en opbrengsten (zoals nu opgenomen in grexxen en uitgaande van NCW sluitend saldo) Boekwaarde per Opbrengsten nominaal per stadiongebied 3,1 8,9 Heerenveen NO 2,5 4,4 KNO 4,4 4,4 Skoatterwald 32,2 64,5 (waarvan 3 e fase) 8,0 38,5 (w.v.10 voor 2 e f) Tjalleberd De eide 2,2 5,1 Nieuwehorne Fjilden 3,4 6,5 IBF 9,5 28,0 overig 4,7 6,2 TOTAAL 60 mln 128 mln

24 Grondposities en schuldenproblematiek 1. Verkoop overbodige gronden en opstallen 2. Strategische locaties 3. Parkeren bij belegger? - schuldenproblematiek: raad november 2012: - Versoberen gepland investeringsvolume (vigerend bij grexen) - Versneld verkopen voorraad bouwgrond - Verkoop overbodig gemeentebezit - Meevallers naar algemene reserve

25 Verkoop overbodige gronden en opstallen Inventarisatie: haalbaar resultaat van ca 2 tot 3 miljoen euro Zeer divers en versnipperd Binnenkort def. verkoopvoorstel Opbrengst afhankelijk van vraag Risico op lagere opbrengst dan taxatie

26

27 Strategische locaties Stadiongebied Heerenveen noord oost Klaverblad noord oost Skoatterwald deel 3e fase

28

29

30

31 Stadiongebied

32 stadiongebied A: wachten op programma; cruciale schakel centrum sportstad -rol gemeente: regie op maatschappelijke en stedelijke meerwaarde B: mogelijk leisure ontwikkeling + ruimte stapeling lopende initiatieven (compact) ontwikkeling derden of evt markttender op termijn C: reserveren voor aanvullend programma verlengde sportstad D: transitie tijdelijk of permanent naar CTO/buitensport E: initiatief SC extra velden: rol gemeente: inkaderen totaal heeerenveen/quick scan

33 Heerenveen Noord Oost Optie verkennen om grond te parkeren bij belegger Publiekrechtelijke invloed is toereikend Geen strategisch belang Wonen/gemengd pas op langere termijn Kan voor belegger interessante locatie zijn

34 Heerenveen Noord Oost

35 Klaverblad Noord Oost Stand van zaken energielandschap Lopende acquisities IBF: let op ontwikkelingen zuivel + attractie aanpalende bedrijvigheid Kansen energiecentrale (geo-thermie) Voorlopig regie gemeente handhaven zowel privaat als publiekrechtelijk

36

37 Skoatterwald 3 e fase Plaatje Skoatterwald 3 e fase

38 Skoatterwald deel 3e fase Functie staat vast (structuur- en bestemmingsplan) Van actief naar passief ontwikkelen? Interesse beleggers? Actuele bouwclaims van tafel? Risico bij markt: wat kost afkoop risico en weegt dat op tegen liquide middelen?

39 Afstoten gemeentelijk vastgoed (1) i.k.v. wens schuldenpositie te verbeteren Vorm van erfpacht via CV lijkt aantrekkelijk Gemeente verkoopt aan CV CV verhuurt aan gemeente tegen erfpachtcanon Financiers: rendement = pacht/huursom Haalbaar voor: GW garage, Werkstate, Gemeentewerf, gemeentehuis: 18 mln. Euro Nadere verkenning start (jaarlijkse lasten moeten niet hoger zijn dan de pacht/huursom).

40 Afstoten gemeentelijk vastgoed (2) Gemeente: geen investeringsruimte en geen tijd Belegger: tijd en grote behoefte geld zonder risico weg te zetten Vraag: weegt korte termijn belang op tegen wellicht hogere lasten op termijn? Herstructurering schuldenpositie i.r.t. kapitaallasten kan ook op langere termijn gunstig uitpakken

41 Wonen

42 1.Crisis op de Woningmarkt 2.Wat speelt er in Heerenveen? thema wonen en zorg Woningbouwprojecten 3. Anders ontwikkelen

43 Crisis Woningmarkt Dalende huizenprijzen Financieringsmogelijkheden Consumentenvertrouwen Financieringsruimte corporaties beperkt..

44 Even wat cijfers Aantal verhuisgeneigden 2008: 1,6 mln 2012: 1,2 mln Waarom niet verhuizen: 80% onzekerheid economie; 75% huidige woning slecht verkoopbaar; 75% prijsdaling; 37% hypotheekverstrekking Aantal jonge (<35 jaar) potentiele huizenkopers 2010: naar 2012:

45 Aantal oudere (60+) verhuisgeneigden groeit van 2010: naar 2012: Ouderen wachten op jongeren om hun huis te kopen, die krijgen financiering niet rond, waardoor ouderen blijven wachten.. Demografische verandering (vergrijzing/ontgroening) zorgt voor minder doorstroming Er zijn genoeg gezinswoningen en starterswoningen in de bestaande voorraad 85% meer invloed bij nieuwbouw

46 Woonakkoord Verhuurdersheffing: 2,1 1,7 miljard Blokhypotheek Huur stijgt max. met 6% (ipv 9%) Btw bij renovatie naar 6% Energiebesparingsfonds 150 mln Startersleningen 20 mln 50 mln Hoogte huur niet gekoppeld aan WOZ waarde

47 Wat speelt er in Heerenveen? Landelijke ontwikkeling bepalend Eigen invloed beperkt Corporatiesector het vitale noorden investeringsmogelijkheden beperkt Thema Wonen en Zorg Afnemende groei woningbehoefte

48

49 Thema wonen en zorg aantal : : 5870 (=48,8%) Volop in ontwikkeling: 3 decentralisaties + bezuiniging Scheiden van budgetten wonen en zorg (ZZP) Gevolgen voor bestaand vastgoed Verouderde serviceconcepten Financiering, kapitaalvernietiging? Nieuwe zorgconcepten Zoektocht voor alle betrokken partijen!

50 Thema Wonen en zorg Gebiedsvisie Heerenveen Zuid Oude Veenscheiding Zorgcentra

51 woningbouw

52 Wijkvernieuwing

53 Projecten die stil liggen

54 Projecten niet opstarten Heerenveen NoordOost OSG Sevenwolden Wijngaard /Rank

55 Schoollocaties Bontebok Jubbega (2) De Akkers: mr. Duisterhout, Commanderije Midden: Letterbeam, Petraschool De Greiden: Ynlaet, Oerset Oudeschoot: Rank, Wijngaard Herijken? Wel/niet woningbouw (starters)? Andere functies? Nu slopen? Boekwaarde?

56 Dorpen Nieuwehorne de Fjilden Tjalleberd de Eide Oranjewoud (gevellocatie) Bontebok (zuivelfabriek) Jubbega (schoollocatie) Mildam Molenlaan

57 Skoatterwald Vrije kavels Afronden 2 e fase De Eilanden

58 Wonen: Strategische Woonvisie Strategische Woonvisie in grote lijnen nog geldig maar vergt aanscherping / aanvulling: aandacht voor kwaliteit bestaande voorraad meer keuzevrijheid, bijv. CPO nieuwbouw vooral in de plaats Heerenveen focus meer op inbreiding tov uitbreiding (maar nu al teveel appartementen) aandachtsgebied / nieuwe kansen: wonen en zorg

59 Anders ontwikkelen Manier van werken voor crisistijd, maar ook daarna! Focus ligt op kansen Geen statische aanpak, maar dashboard met verschillende knoppen om aan te draaien. Elke plek vraagt om maatwerk

60

61 1. Klant aan boord Aanbod Vraag! Actief klant opzoeken om tafel social media Ogen en oren open

62 2. Allianties met andere partijen Terugtrekkende overheid Financiële mogelijkheden beperkt Gemeente als netwerkorganisatie Voorbeeld: thema wonen en zorg Binnenkort: gesprekstafels

63 3. Flexibiliteit Voorwaarden scheppen om in te kunnen spelen op markt Planologisch Differentiatie woningtypen/ woonmilieus Flexibele grondexploitatie

64 4. Duurzaamheid Zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw Stimuleren energiezuinige nieuwbouw Energetische aanpak huursector Stimuleren particuliere eigenaren (smuk en sunich +)

65 5. Stimuleringsmaatregelen Verlagen grondprijzen Erfpacht Startersleningen Welstandsvrij bouwen Goedkope starterswoningen bouwen MGE Flexibele kavelgroottes CPO Duokoop Etc

66 Skoatterwald

67 1. Vrije kavels watervelden 2. Vrije kavel Eilandenrijk 3. De Eilanden 4. Heijmans: in aanbouw 5. Herontwikkeling Brugwoningen Afronding 2 e fase 6. Kop Middenzone 7. 2 e fase Middenzone 8. 3 e fase 9. Nieuw landgoed?

68 Voorbeeld: Kavelverkoop Welstandsvrij Grondprijs verlagen Extra grondprijs verlagen icm hogere epc-eis In overleg met banken: groene hypotheek Investering terugverdienen in woonlasten

69 Voorbeeld: De Eilanden

70 Tekening Christiaan

71 Tips en suggesties voor sessie raad 25 april?

72

Grondbedrijf; stand van zaken grotere complexen

Grondbedrijf; stand van zaken grotere complexen Grondbedrijf; stand van zaken grotere complexen Inhoudsopgave: Inleiding Samenvatting 1. Grondexploitatie Skoatterwâld 2. Stand van zaken overige grondexploitaties 2.1. IBF 2.2. Stadiongebied 2.3. Heerenveen

Nadere informatie

Nota grondbeleid Gemeente Heerenveen. Anders ontwikkelen Op weg naar een proactieve grond- en vastgoedportefeuillesturing

Nota grondbeleid Gemeente Heerenveen. Anders ontwikkelen Op weg naar een proactieve grond- en vastgoedportefeuillesturing Nota grondbeleid Gemeente Heerenveen Anders ontwikkelen Op weg naar een proactieve grond- en vastgoedportefeuillesturing Oktober 2013 Inhoud Beleidsregels 5 1. Inleiding 8 1.1 Wat is grondbeleid 8 1.2

Nadere informatie

NOTA GROND- EN VASTGOEDEXPLOITATIES DEEL A. Het Portefeuillekader. Versie 10 juni 2014

NOTA GROND- EN VASTGOEDEXPLOITATIES DEEL A. Het Portefeuillekader. Versie 10 juni 2014 NOTA GROND- EN VASTGOEDEXPLOITATIES DEEL A Het Portefeuillekader 2014 2023 Versie 10 juni 2014 Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder de heer W.A. (Helm) Verhees Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtnemer:

Nadere informatie

Nota grondbeleid 2013-2016. Vastgesteld gemeenteraad 2 oktober 2012

Nota grondbeleid 2013-2016. Vastgesteld gemeenteraad 2 oktober 2012 Nota grondbeleid 2013-2016 Vastgesteld gemeenteraad 2 oktober 2012 Afdeling Grondzaken 2 oktober 2012 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 6 2.1. Inleiding: beheersing gevolgen economische

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID WESTLAND 2013

NOTA GRONDBELEID WESTLAND 2013 NOTA GRONDBELEID WESTLAND 2013 Nieuwe realiteit, nieuwe uitdagingen en ambities Auteur(s) Planontwikkeling/Grondzaken/Orbiters Datum 25 juni 2013 Versie 4.0 Status Definitief, vastges teld in de raadsvergadering

Nadere informatie

KADER Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015

KADER Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015 KADER Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2015 GEMEENTE LELYSTAD APRIL / MEI 2015 KADER MEERJARENPERSPECTIEF GRONDBEDRIJF 2015 GEMEENTE LELYSTAD Gemeente Lelystad, Kader Meerjarenperspectief Grondbedrijf

Nadere informatie

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT Stec Groep B.V. Hans van den Moosdijk en Frans Wittenberg 4 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WOONVISIE KATWIJK 2012-2017

WOONVISIE KATWIJK 2012-2017 WOONVISIE KATWIJK 2012-2017 De woningmarkt in beweging Katwijk, oktober 2012 versie 9 1 INHOUD Inleiding 4 Leeswijzer 4 1. De Katwijkse woningmarkt: analyse op hoofdlijnen 5 1.1. Ontwikkeling van de bevolking

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Grondexploitaties

Meerjarenprogramma Grondexploitaties MPG 2015 Meerjarenprogramma Grondexploitaties Versie 1.0 5 maart 2015 Pagina 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Het MPG: doel en functie... 3 3. Productieprogramma... 5 3.1 Woningbouw... 5 3.2 Programma Bedrijven...

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

GRONDPRIJZENBELEID 2014 2018. gemeente Groningen

GRONDPRIJZENBELEID 2014 2018. gemeente Groningen GRONDPRIJZENBELEID 2014 2018 gemeente Groningen December 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING Pag. 1.1 Status en functies nota Grondprijzenbeleid 2014-2018 3 1.2 Uitvoering grondprijzenbeleid 3 1.3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Nota Grondbeleid 2014

RAADSVOORSTEL. TITEL Nota Grondbeleid 2014 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4606859 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 februari 2014 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Woonvisie Hoorn 2013-2020

Woonvisie Hoorn 2013-2020 Woonvisie Hoorn 2013-2020 Prettig! Inhoudsopgave pagina 1. de Visie op het wonen in Hoorn 2 samenvatting 2 Woonvisie 2004-2009/Regionale Woonvisie 2011-2020 4 Procesbeschrijving 4 Leeswijzer 4 2. de huidige

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblik en context. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

1. Inleiding. 2. Terugblik en context. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00368

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00368 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00368 Van college van burgemeester en wethouders Datum 18 augustus 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder Schreurs Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres : Financiën

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststelling nota Grondbeleid Gemeente Haarlem Reg.nummer: 2012/472445

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststelling nota Grondbeleid Gemeente Haarlem Reg.nummer: 2012/472445 Raadsstuk Onderwerp: Vaststelling nota Grondbeleid Gemeente Haarlem Reg.nummer: 2012/472445 1. Inleiding Het Grondbeleid van de Gemeente Haarlem is voor het laatst vastgesteld in 2006. Sindsdien heeft

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Wegwijzer Gebiedsontwikkeling. Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s

Wegwijzer Gebiedsontwikkeling. Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s Wegwijzer Gebiedsontwikkeling Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s Wegwijzer Gebiedsontwikkeling Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Jeroen Hatenboer Portefeuillehouder Talent- en Stedelijke Ontwikkeling

Met vriendelijke groet, Jeroen Hatenboer Portefeuillehouder Talent- en Stedelijke Ontwikkeling Woonvisie Enschede 2025: Stad in Beweging INLEIDING In mei 2011 heeft de gemeenteraad in een interactief proces kaders voor de Woonvisie 2025 gegeven aan het college van B&W. Deze kaders waren voor het

Nadere informatie

Rfv. Grond, geld en gemeenten. De betekenis en gevolgen van de gemeentelijke grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen

Rfv. Grond, geld en gemeenten. De betekenis en gevolgen van de gemeentelijke grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen Grond, geld en gemeenten De betekenis en gevolgen van de gemeentelijke grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen Juli 2015 Rfv Inhoud Ten geleide 5 Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Contouren. Vennootschapsbelasting (VPB) Gemeentelijk Grondbedrijf 3 juli 2015

Contouren. Vennootschapsbelasting (VPB) Gemeentelijk Grondbedrijf 3 juli 2015 Contouren Vennootschapsbelasting (VPB) Gemeentelijk Grondbedrijf 3 juli 2015 Contouren Vennootschapsbelasting Gemeentelijk Grondbedrijf - Consultatieversie 1 Inhoudsopgave Structuur... 5 1. Ruimtelijk

Nadere informatie

Een woonvisie voor De Friese Meren

Een woonvisie voor De Friese Meren 1 Woonvisie De Friese Meren 214-218 Een woonvisie voor De Friese Meren Voorwoord Een nieuwe woonvisie In deze woonvisie beschrijft de gemeente De Friese Meren het beleid op het gebied van wonen voor de

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Informatie over grondprijzen bij gemeentelijke gronduitgifte Ontwikkelingen vastgoedmarkten en grondprijzen Utrecht.nl Inhoudsopgave grondprijzenbrief 2015 SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 DOEL

Nadere informatie

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'.

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Woonvisie 2013-2020 Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Inhoudsopgave Inhoud 0. Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Leeswijzer 10

Nadere informatie