7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 ICT-trends en het effect op ICT-kosten"

Transcriptie

1 7 ICTtrends en het effect op ICTkosten Patrick van Eekeren en Ies van Rij Ontwikkelingen in het ICTdomein volgen elkaar in rap tempo op. Soms is sprake van een hype, in andere gevallen gaat het om een blijvertje, een trend. Deze trends doen zich ook gelden in de woningcorporatiesector. Om het verwachte effect van deze trends op de ICTkosten vast te stellen is het ICTtrendonderzoek inmiddels een vast onderdeel van de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties. Daarbij zijn twee vragen aan de orde: Welke ICTtrends zijn de komende vijf jaar naar alle waarschijnlijkheid bij uw corporatie aan de orde? Zal de betreffende ICTtrend volgens uw verwachting een verhogend, verlagend of neutraal effect hebben op de ICTkosten? Een verhogend effect betekent dat het netto effect van uitgaven en inverdieneffecten in het ICTdomein positief is: de netto ICTkosten gaan dus omhoog. Het zegt niets over de inverdieneffecten in het businessdomein. ICTtrends Voor de meeste trends is een definitie toegevoegd onder meer gebaseerd op een artikel van de Gartner Group (2004): Applicatieintegratie: het koppelen van bedrijfsprocesondersteunende applicaties, zodat de gebruiker vanuit één applicatie toegang heeft tot data en functionaliteit van verschillende onafhankelijk van elkaar ontworpen applicaties. Application Service Providing: het aanbieden van applicaties en bijbehorende services aan meerdere eindgebruikers. De gebruiker hoeft de applicatie en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen of te installeren, maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. De applicatie is namelijk geïnstalleerd bij de Application Service Provider en de eindgebruiker heeft toegang tot de applicatie via een netwerk, vaak via het internet. Breedband/glasvezel: betreft verbindingen met hoge bandbreedtes (vanaf 10 Mbps en hoger) met en tussen vestigingen 54

2 (dus niet breedband voor bewoners). Datawarehousing: een datawarehouse is een database van gegevens afkomstig uit verschillende applicaties. De gegevens uit het datawarehouse worden vervolgens gebruikt voor analyses en rapportages. Document Management Systeem (DMS): een softwarematige oplossing voor het beheren van de creatie, vastlegging, distributie, raadpleging en archivering van elektronische documenten. Een DMS is een middel om de vindbaarheid van documenten te vergroten en voor het managen van grote hoeveelheden documenten. Flexplekken. Niet sec een ICTtrend, maar mede mogelijk als gevolg van ICTontwikkelingen, met name op het gebied van (draadloze) telefonie en werkplekcommunicatie. (Nieuw) besturingssysteem. Outsourcing: uitbesteding van één of meer bedrijfsactiviteiten naar een dienstverlenende onderneming of toeleverancier. Of meer specifiek gericht op ICT: de uitbesteding van (een deel van) de hardware, software, verbindingen en het daarmee samenhangende ICTpersoneel van een organisatie naar een derde partij. Plaatsonafhankelijk werken. Niet sec een ICTtrend, maar mede mogelijk als gevolg van ICTontwikkelingen, met name op het gebied mobiele spraak en data. Scheiding Front, Mid en Back Office: het scheiden van de vraaggerichte Front Officesystemen van de aanbodgerichte Back Officesystemen. De Mid Officesystemen dragen zorg voor de koppeling en informatieuitwisseling tussen de Front en Back Office. Shared Service Center (SSC): een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke moederorganisaties op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs, zoals gedefinieerd door Strikwerda. Uitwijkvoorziening: het geheel van voorzieningen, procedures en de organisatie die nodig zijn ingeval van een calamiteit om de kritieke bedrijfsprocessen operationeel te houden, of binnen een gestelde tijd weer operationeel te krijgen. Virtualisatie: virtualisatie komt in verschillende vormen voor. Een thans veel gebruikte vorm van virtualisatie betreft server 55

3 virtualisatie. Op één fysieke server zijn virtueel meerdere servers beschikbaar. Een andere vorm is het draaien van meerdere besturingssystemen op één computer. De virtualisatie software bootst een complete computer na (bijvoorbeeld naast Windows ook Linux draaiend op één computer). Voice over IP: Voice over Internet Protocol (IP) is het voeren van een telefoongesprek over het Internet of een ander IPgebaseerd netwerk. De spraak wordt omgezet in data, die dan verstuurd worden op basis van het Internet Protocol. Ook IPtelefonie, Internettelefonie of Digitale Telefonie genoemd. Webservices. Webservices zijn diensten die beschikbaar zijn via internet. Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het Internet) vanaf een clientcomputer een dienst op te vragen aan een server. De kracht van webservices zit hem erin dat deze weinig van elkaar hoeven te weten om gebruik te maken van elkaars functionaliteit. Workflow management: het geheel van organisatorische en technische maatregelen, gericht op het besturen van werkstromen, door middel van inrichten, plannen en beheersen van werkstromen, ter realisatie van de organisatorische doelstellingen. ICTtrends Het trendonderzoek is de afgelopen drie jaar (2006 tot en met 2008) uitgevoerd. Vanwege de ontwikkeling in de trends zijn niet alle trends in deze drie jaar uitgevraagd. De trends die in 2008 met de ICT Benchmark Woningcorporaties zijn uitgevraagd zijn, waar nodig, nader gedefinieerd in het kader. Figuur 1 geeft aan welke ICTtrends voor de periode op de agenda staan voor de deelnemers aan de ICT Benchmark Op basis van het aantal vhe s vertegenwoordigen deze corporaties ruim 30% van de sector. De respondenten zijn ICTverantwoordelijken van de woningcorporaties. 56

4 Figuur 1: Welke trend staat op de agenda van uw corporaties tussen 2008 en 2012? Naast de vooraf gedefinieerde ICTtrends brachten de deelnemers de volgende trends naar voren: Business Process Management Enterprise Resource Planning Unified communications Figuur 2 laat vanuit het perspectief van de ICTtrends zien hoe de agenda luidde in 2006, 2007 en Daarbij passen twee kanttekeningen. Zoals eerder gesteld zijn vanwege ontwikkelingen in de trends niet in alle jaren dezelfde ICTtrends uitgevraagd. Daarnaast is over de periode 2006 t/m 2008 het aantal deelnemende corporaties (circa 40) ongeveer constant. Er is echter wel een mutatie van circa een kwart van de deelnemers. 57

5 Figuur 2: Welke trend staat de komende vijf jaar op uw agenda?, uitgevraagd in 2006, 2007 en Een nadere beschouwing van de figuren 1 en 2 geeft het volgende inzicht: Opvallend is dat de drie ICTtrends Scheiding Front, Mid en Back Office, Workflowmanagement en Datawarehousing die in 2008 zijn toegevoegd, meteen als hoogste scoren. Scheiding Front, Mid en Back Office. Dit is op dit moment onder meer in de gemeentelijke wereld een belangrijk thema in het kader van de ambities op het gebied van eoverheid. In essentie wordt de ICTomgeving op een zodanige wijze ingericht dat deze op een uniforme wijze de verschillende kanalen kan bedienen: click, call, face. Met name de invulling van de Mid Office als koppelvlak tussen de Front Office (balie, internet,telefoon) en het Back Office systeem is daarbij onderwerp van gesprek. Het raakt aan het thema applicatieintegratie. Workflowmanagement. Navraag bij de corporaties leert dat in veel gevallen de digitalisering van de factuurstroom en de daarmee gemoeide werkprocessen wordt bedoeld. Datawarehousing. Past in het beeld dat corporaties bezig zijn om steeds meer een samenhangend en eenduidig interpreteerbaar beeld van hun klanten, vastgoed en processen te organiseren. Daarnaast duidt dit ook op de ambitie om steeds meer met de beschikbare gegevens te doen. De trends Shared Service Center en Outsourcing maken een 58

6 enigszins vergelijkbare ontwikkeling door. In 2006 en 2008 staat het bij ongeveer 70% van de corporaties op de agenda met een dip in 2007 van 40%. In 2005 is binnen de ICT Benchmark Woningcorporaties het thema Outsourcing nader onderzocht. Gekeken is naar de mate van outsourcing van de objecten werkplekken, LAN, WAN, primaire applicaties, overige applicaties, vaste telefonie en website, alsmede het daarmee samenhangende beheer (functioneel, applicatief en technisch). Duidelijk werd dat het in de meeste gevallen gaat om het technisch en applicatiebeheer van de primaire applicaties. Rond het thema Shared Service Center kan worden vastgesteld dat links en rechts woningcorporaties met elkaar in gesprek zijn om op ICTgebied concreet samen te werken. Van echt grootschalige initiatieven zoals die in de gemeentelijke sector en inmiddels ook in de zorgsector aan de orde zijn, is nog geen sprake. Zoals hiervoor al aangegeven raakt het thema Applicatieintegratie aan Scheiding Front, Mid en Back Office. Waar het thema applicatieintegratie in 2006 en 2007 hoog scoorde, scoort het in 2008 opvallend laag. Vermoedelijk duidt het hoog scorende thema Scheiding Front, Mid en Back Office (dat in 2008 voor het eerst is genoemd) op een betere wijze wat aan de hand is bij de woningcorporaties. Het past binnen de trend van meer aandacht voor business en ICTarchitectuur binnen de sector, getuige ook de NetwITpublicatie Bedrijfs en ICTarchitectuur Verkenning van de COrporatie Referentie Architectuur (CORA) in Document Management Systeem en Workflow zijn in 2006 en 2007 nog als één trend DMS / Workflow uitgevraagd. Dit is verantwoord onder Document Management Systeem. In 2008 zijn deze trends uit elkaar getrokken. Uit onderzoek in het kader van de benchmark bleek in 2005 dat reeds 87% van de corporaties over een Document Management Systeem beschikte. Het feit dat het toch als een relevante trend wordt genoemd heeft te maken met het feit dat corporaties bestaande systemen breder binnen de organisatie willen gaan inzetten. Invloed van ICTtrends op de ICTkosten Figuur 3 laat zien welk effect een bepaalde trend naar verwachting van de respondenten heeft op de kosten. Hoger betekent dat het netto effect van uitgaven en inverdieneffecten in het ICTdomein 59

7 positief is: de netto ICTkosten gaan dus omhoog. Lager betekent dat de ICTkosten neto omlaag gaan. Het zegt niets over de inverdieneffecten in het businessdomein. In figuur 3 valt op dat de top drie trends in 2008 Scheiding Front, Mid en Back Office, Workflowmanagement en Datawarehousing hoog scoren in termen van verwachte kostenverhoging. Wanneer de corporaties die aan de benchmark deelnemen deze trends oppakken, lijkt het onvermijdelijk dat het kengetal ICTkosten per vhe met een gemiddelde waarde van 106 op dit moment de komende jaren stijgt. Van de trends Virtualisatie en Application Service Providing activiteiten worden de meeste inverdieneffecten in het ICTdomein verwacht. Figuur 3: Welk effect heeft deze trend op uw ICTkosten? (onderzoek 2008) Figuur 4 geeft inzicht van welke trends de respondenten in de jaren 2006, 2007 en 2008 de verwachting hadden dat deze tot hogere kosten zouden leiden. 60

8 Figuur 4: Welk trend leidt tot hogere kosten? (uitgevraagd in 2006, 2007 en 2008). Over de jaren heen wordt het kosteneffect van de trends verschillend beoordeeld. Kijken we naar de trends met de grootste variatie dan valt het volgende op: Shared Service Center. In 2006 verwacht meer dan 55% van de deelnemers dat deze trend een kostenverhogend effect heeft. In 2008 denkt nog maar kwart van de deelnemers dat Shared Service Center een kostenverhogend effect heeft en zelfs een kwart van de deelnemers verwacht dat het een kostenverlagend effect heeft. Flexwerkplekken. Circa 66% van de deelnemers verwacht in 2006 dat deze trend een kostenverhogend effect zal hebben. In 2008 denkt nog maar 25% van de deelnemers dat flexwerkplekken een kostenverhogend effect hebben en zelfs 25% denkt dat het een kostenverlagend effect zal hebben. Voice over IP. Voor deze trend verwacht 25% van de deelnemers in 2006 dat het een kostenverhogend effect heeft. In 2008 verwacht 50% van de deelnemers dat VoIP een kostenverhogend effect heeft. Document Management Systeem. in 2006 verwacht 23% van de deelnemers dat deze trend een kostenverhogend effect heeft (in 2006 en 2007 waren DMS en workflow management nog als één trend samengevoegd). In 2008 verwacht 75% van de deel 61

9 nemers dat DMS een kostenverhogend effect heeft. In 2008 verwacht geen van de deelnemers dat DMS een kostenverlagend effect zal hebben. Conclusies Het ICTtrendonderzoek binnen de ICT Benchmark Woningcorporaties geeft een goed beeld van enerzijds de ICTagenda binnen woningcorporaties en anderzijds de verwachte kosteneffecten. De top drie trends in 2008 Scheiding Front, Mid en Back Office, Workflowmanagement en Datawarehousing scoren ook hoog in termen van verwachte kostenverhoging. Wanneer de corporaties die aan de benchmark deelnemen deze trends daadwerkelijk oppakken, lijkt het onvermijdelijk dat het kengetal ICTkosten per vhe met een gemiddelde waarde van 106 op dit moment komende jaren stijgt. Interessant is om in vervolgonderzoek stil te staan bij de verwachte effecten van genoemde trends in het business domein. Bronnen: Eekeren, Patrick van, Ies van Rij en Henk Korevaar, ICT Benchmark 2008 (over boekjaar 2007), Amersfoort, M&I/Partners en Ffectis, 14 juni 2008 (alsmede de benchmark rapportages over voorgaande jaren). Gartner Group, The Gartner Glossary of Information Technology Acronyms and Terms,

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Project ICT Benchmark Versie 1.0 / 19 september 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN In 2014 is voor de tiende keer de ICT Benchmark Gemeenten

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

2 Raamwerk voor ICT-kosten/ batenmanagement

2 Raamwerk voor ICT-kosten/ batenmanagement 2 Raamwerk voor ICT-kosten/ batenmanagement Toegepast in goede en slechte tijden Menno Nijland en Patrick van Eekeren Wat levert ICT mij nu op? Het is een vraag die menig manager zich stelt in het licht

Nadere informatie

SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN. ICT in perspectief

SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN. ICT in perspectief SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN INZICHT IN KOSTEN EN BATEN ICT in perspectief SEMINAR TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN: INZICHT IN KOSTEN EN BATEN / 1 TIEN JAAR ICT BENCHMARK GEMEENTEN In 2005

Nadere informatie

Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013

Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013 Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013 Uitgevoerd door: In opdracht van: Auteurs: J.R. van Geffen en drs. F.C. Neuman Datum uitgave: 15 februari 2013 Onze dank gaat uit naar de Vroom HR consultants

Nadere informatie

Shared services binnen WIZ-diensten

Shared services binnen WIZ-diensten Shared services binnen WIZ-diensten Een verkenning van de vormen van shared services binnen de branche van WIZ-diensten, het proces waarlangs deze tot stand komen, alsmede een voorstel voor de inrichting

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Impactanalyse e-factureren

Impactanalyse e-factureren Impactanalyse e-factureren 2 Inhoud Management samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 E-factureren... 6 1.2 Impactanalyse... 6 1.3 Vraagstelling... 7 1.4 Buiten scope... 7 1.5 Aanpak en planning... 8 1.6

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen

ICT monitor mbo 2013. Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen ICT monitor mbo 2013 Vergelijking van ict- organisatie, visie, infrastructuur, applicaties, projecten, personeel en financiën van 24 mbo- scholen [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Het belang van ICT op de agenda van bestuurders enerzijds en inzichten uit onze benchmarks

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

4 Bestuur en beheers: verantwoordelijkheden

4 Bestuur en beheers: verantwoordelijkheden 4 Bestuur en beheers: verantwoordelijkheden in de kloof Communicatie Samenwerking Barry Derksen kennis van de organisatie door ICT kennis van ICT door de organisatie in en over organisaties heen educatie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Betere dienstverlening vraagt om slimme processen. Dienstbare gemeenten en ICT-kosten

Betere dienstverlening vraagt om slimme processen. Dienstbare gemeenten en ICT-kosten Betere dienstverlening vraagt om slimme processen Dienstbare gemeenten en ICT-kosten Ter introductie / 3 ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR UITBESTEDING IN DE PUBLIEKE SECTOR Colofon Auteurs: Paul de Kort en Teun Putter Eindredactie: Jac Gianotten Opmaak en omslagontwerp: Louise Stavast (Hilversum) Drukwerk: Hoonte Bosch & Keuning (Utrecht)

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.7. VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst

Vaals, juni 2013 Versie 1.7. VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst Vaals, juni 2013 Versie 1.7 VISIE Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. ICT triggert maatschappelijke ontwikkelingen... 4 3. ICT ambitie gemeente

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

(Facilitaire Samenwerking)

(Facilitaire Samenwerking) HOOFDSTUK 2 BIJLAGE 1 (Facilitaire Samenwerking) Voorstel IT-Beheer Onderdeel van eindrapport van Zevenvoud naar Eenvoud IT infrastructuur en Spoor 4 Backoffice applicatiebeheer 1 Alblasserdam Dordrecht

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Software. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Software. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Software Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM. Meer informatie

Nadere informatie

Voortgang actieplan NOiV

Voortgang actieplan NOiV Voortgang actieplan NOiV Voor u ligt de tweede Monitor NOiV, waarmee het Programmabureau NOiV jaarlijks een actueel beeld schetst van het beleid en de praktijk van de overheden op het gebied van open standaarden

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie