Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief"

Transcriptie

1 Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 15 december 2009 Ons kenmerk A400/ Contactpersoon Ellen de Swart/Bert Swartjes Onderwerp Voortgangsmelding Triavium Datum uw brief Doorkiesnummer / Geachte leden van de raad, Op 9 juni 2009 hebben we maatregelen genomen om de continuïteit van de bedrijfsvoering van ijsbaan Triavium te waarborgen. Directe aanleiding was de financiële situatie bij het Triavium en het door ziekte uitvallen van de directeur. Wij hebben toen besloten o.a. een waarnemend directeur te benoemen en een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit onderzoek is afgerond en dient als basis voor keuzes ten aanzien van de toekomstige bedrijfsvoering en exploitatie, de wijze van sturing en structuur en de verdere stappen. In deze brief informeren wij u achtereenvolgens over: 1. Het onafhankelijk onderzoek van Grondmij I Marktplan naar de bedrijfsvoering van het Triavium. We geven een samenvatting van het onderzoek en geven inzicht in de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. De belangrijkste structurele blokkade voor een sluitende exploitatie blijkt het huurcontract, dat in 1998 voor een periode van 35 is afgesloten, en de daaruitvoortvloeiende verplichtingen. Het volledige onderzoek is als bijlage bij deze brief toegevoegd; 2. De uitgangspunten en de maatregelen die wij nemen om de bedrijfsvoering op korte en lange termijn te borgen. Daarbij zal 2010 gelden als overgangsjaar, waarin de inpassing van Triavium per in de gemeentelijke organisatie wordt voorbereid. Kader Sportbeleid IJsbaan Triavium maakt deel uit van de Nijmeegse sportinfrastructuur, die staat voor een hoogwaardig kwalitatief sportaanbod met als doel dat inwoners van Nijmegen plezier en voldoening beleven aan het actief en passief beoefenen van schaatssport, zowel recreatief als in wedstrijdverband. Door middel van een jaarlijkse subsidie worden de toegangsprijzen voor het gebruik van de ijsbaan aantrekkelijk gehouden. Op 9 oktober 2007 heeft uw raad het beleidskader ten behoeve van de budgetsubsidieovereenkomst voor ijsbaan Triavium vastgesteld. De hierin genoemde prestaties zijn: het stimuleren van schaatsen voor de jeugd; het Triavium positioneren voor schaatsevenementen; Raadsbrief Triavium

2 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 1 het bevorderen van de sportdeelname via de verenigingen; het waarborgen van gezond en duurzaam ijshockey d.w.z. een doorlopende lijn van jeugdijshockey (breedtesport) naar professioneel ijshockey (topsport); het ontwikkelen van doelgroepactiviteiten tegen betaalbare prijzen. 1. Samenvatting onafhankelijk onderzoek Triavium BV Onderstaand een korte samenvatting van het onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering. Algemene indruk De onderzoeker constateert dat ijsbaan Triavium naar behoren functioneert, alle bedrijfsonderdelen zijn voldoende georganiseerd. Triavium is een seizoensbedrijf en in het schaatsseizoen bijna een continubedrijf. De werksfeer is goed en er is sprake van een grote mate van betrokkenheid van het personeel. Het ziektepercentage is laag. De klant van het Triavium is de recreatieve schaatser ( bezoekers), de verenigingsleden (22.000), en de scholieren (3000). De bezoekers van het Triavium zijn in algemene zin tevreden over het product. Als er klachten zijn, dan betreffen deze veelal de parkeertarieven en de schaatsverhuur, zaken waar het Triavium geen invloed op heeft. In Nederland is het Triavium uniek vanwege de ringbaan van 333 meter. Qua bezoekersaantallen haalt Triavium niet de aantallen per seizoen van de 400-meterijsbanen, maar scoort wel beter dan de ijsbanen met een kortere ringbaan. Het Triavium heeft een regionale aantrekkingskracht. De prijs van schaatsen en subsidie Schaatsen is één van de duurdere sporten, omdat de accommodatie en het operationeel houden van een ijsbaan kostbaar is. Zonder financiële inbreng (subsidie) van de overheid zouden er niet zoveel ijsbanen in Nederland kunnen bestaan. De gebruikers betalen via ijshuur en/of entree behoorlijk mee. Op basis van tariefsvergelijking blijkt dat het Triavium een van de duurste banen van Nederland is. Uitzondering hierop is het tarief voor de professionele ijshockeysport. Dit tarief is in Nijmegen 132, terwijl landelijk tarieven ter hoogte van 240 gebruikelijk zijn. Daarnaast valt het op dat de bezettingsgraad tijdens het gebruik door verenigingen niet hoog is. Dit is te verklaren omdat een ijshockeyteam, kunstrijders en de schaatsers altijd sportspecifiek trainen in klein teamverband. Conclusies onafhankelijk onderzoek Structurele blokkades tav de exploitatie Het onderzoek maakt duidelijk dat er structurele blokkades zijn, die een sluitende exploitatie belemmeren. De belangrijkste structurele blokkade is: Huurlasten en kosten voor energie: De huurlasten (huurcontract en de verplichtingen die hieruit voortvloeien) en de kosten voor energie lopen almaar op. Deze vaste kosten stijgen sneller dan de inkomsten. Ondanks het feit dat de bedrijfsvoering voldoende is georganiseerd, is het nagenoeg onmogelijk om tegen deze stijgende lasten op te werken. Overige blokkades zijn: Organisatie van evenementen: Voor het organiseren van (sport-)evenementen buiten het schaatsseizoen, zijn nauwelijks mogelijkheden. Zowel het bestemmingsplan als de milieuwetgeving en het feit dat het zomerseizoen niet het seizoen voor binnenevenementen is, beperken de mogelijkheden hiertoe aanzienlijk. Raadsbrief Triavium

3 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 2 BV-structuur: de BV-structuur blijkt, als het gaat om de realisatie van het einddoel en de prestaties, belemmerend en niet effectief te werken. Door Triavium op te nemen in de gemeentelijke organisatie ontstaat er meer grip en kan er efficiënter worden gewerkt. Bevindingen tav de bedrijfsvoering De reservering voor onderhoud blijkt onvoldoende: In de zomer van 2009 is in opdracht van een gespecialiseerd bureau een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Dit plan geeft aan dat er voor vervangingsinvesteringen onvoldoende wordt gereserveerd. Tot op heden waren hierin bijvoorbeeld de inventaris, de inrichting, maar ook computers, het toegangscontrolesysteem en de dweilmachines niet opgenomen. Hiervoor is extra noodzakelijk ten opzichte van de bestaande reservering van per jaar. Personeel: Het technisch personeel is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de ijsbaan. Om de diensten in het seizoen te kunnen draaien blijkt er een ondergrens van 4 FTE. Ten opzichte van de huidige formatie 4,7 FTE is hierop een kleine besparing mogelijk. In de horeca wordt met vast (3 FTE) en flexibel personeel gewerkt. Dit personeel wordt behalve in de horeca ook ingezet voor beveiliging en bij de organisatie van ijshockeywedstrijden. Voor het horecapersoneel blijkt de zomerperiode een improductieve fase (1200 uur). De administratieve taken worden voor een belangrijk deel door een externe partij uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn per jaar. Het ontbreken van deze expertise in het Triavium zelf, maakt dat er geen goed zicht is op het dagelijkse resultaat. In het onderzoek voorgestelde maatregelen t.a.v bedrijfsvoering en exploitatie 2010 In het rapport worden voor 2010 basismaatregelen (basismodel 2010) voorgesteld, dieop korte termijn bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering: Een inkrimping van technisch en horeca-personeel vanaf 2010 levert een besparing op van (vanaf ); De verschuiving van de administratie van buiten naar binnen heeft per saldo geen effect op de kosten, maar zorgt wel voor een betere grip op de financiën; Het ophogen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)van naar ; Afkoop van de horeca Uitgaande van dit basismodel is door Triavium een begroting 2010 opgesteld. In deze begroting is een subsidie opgenomen van Deze begroting 2010 sluit met een exploitatietekort van Het onderzoek stelt dat het niet realistisch is te veronderstellen dat de ijsbaan met de huidige subsidie kan functioneren, zoals is bedoeld. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om het tekort van ca te kunnen overbruggen. Aanbevelingen onafhankelijk onderzoek Ten aanzien van de bedrijfsvoering Het onafhankelijk onderzoek adviseert om in 2010 de bovengenoemde basismaatregelen ter verbetering van de bedrijfsvoering door te voeren en de aanvullende maatregelen te overwegen om het structurele tekort van te beperken. Het rapport doet hiervoor suggesties ten aanzien van energie en de aankoop van het pand. Deze suggesties nemen wij ter overweging mee, maar maken nu geen onderdeel uit van de maatregelen voor 2010 en Conform de vastgestelde stadsbegroting 2010 is het subsidiebedrag Om de aansluiting met het rapport te kunnen maken hebben wij het daarin vermelde bedrag van als uitgangspunt genomen. Raadsbrief Triavium

4 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 3 Ten aanzien van de sturing en structuur Het onafhankelijk onderzoek adviseert in 2010 de inpassing van Triavium BV in de Directie Stadsbedrijven van de gemeente Nijmegen uit te werken. Door de inpassing van het Triavium is er voortaan een constante sturing op de dagelijkse exploitatie en nog belangrijker, zal de gemeente de koers bepalen van het kostenefficiënte beleid binnen Triavium. Bijkomend voordeel is dat het Triavium-personeel binnen de gemeente breder inzetbaar is. 2. Maatregelen van ons college ter dekking van het structurele exploitatietekort In de brief aan uw raad van 10 juni 2009 meenden wij nog voldoende aanknopingspunten te hebben om de exploitatie van ijsbaan Triavium vanaf 2010 sluitend te maken en de verliezen uit het verleden in te lopen. Dit is, naar nu uit het onafhankelijk onderzoek blijkt, niet het geval. Maatregelen binnen de bedrijfsvoering van Triavium zijn slechts in zeer beperkte mate haalbaar. Belangrijke blokkade is het langlopende huurcontract en de daaruit voorvloeiende verplichtingen, die zeer zwaar op de exploitatie drukken. Structureel tekort Het onafhankelijk onderzoek toont aan dat er binnen de bestaande beleidskaders, de verwachte marktomstandigheden en op basis van de huidige bedrijfsvoering, sprake is van een structureel exploitatietekort van ca Het onafhankelijk onderzoek maakt bovendien duidelijk dat er gezocht moet worden naar ingrijpende maatregelen, die zorgen voor een sluitende begroting van het Triavium, waarbij het door de raad vastgestelde sportbeleid ten aanzien van Triavium, zoals vastgesteld op 9 oktober 2009, zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Uitgangspunten Alvorens wij de maatregelen ter dekking van het exploitatietekort nader toelichten, volgen de uitgangspunten die wij hebben gehanteerd: Triavium BV kan de exploitatie niet op eigen kracht sluitend krijgen Het onderzoek van Grondmij I Marktplan maakt duidelijk dat het niet realistisch is te veronderstellen dat Triavium binnen zijn eigen bedrijfsvoering het structurele exploitatietekort kan oplossen en in staat is verliezen uit het verleden in te lopen. De ijsbaan sluiten is geen optie Het huurcontract is in 1998 afgesloten voor een periode van 35 jaar en kan getypeerd worden als dé structurele blokkade voor een gezonde exploitatie van Triavium, omdat de kosten steeds zwaarder op de exploitatie drukken. De gemeente staat tot het jaar 2033 garant voor de huurbetalingen. De verplichting bij liquidatie bedraagt minimaal per jaar, nog afgezien van de kosten om het pand in goede conditie te houden en onze verplichtingen naar personeel en derden toe. Het is daarom geen optie om de ijsbaan te sluiten, omdat we tot 2033 aan deze verplichtingen moeten voldoen. Het Triavium behoudt de ijsbaanfunctie Het zou een overweging kunnen zijn om de ijsbaan tot 2033 een andere functie te geven, bijvoorbeeld door het gebouw als evenementenhal in te zetten. Mogelijke gedachte is dat dit zou kunnen leiden tot een beter exploitatieresultaat. Behalve het feit, dat daarmee de schaatssport ernstig wordt gedupeerd, is dit geen realistische oplossing. Het gebouw heeft Raadsbrief Triavium

5 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 4 niet de juiste kenmerken voor een evenementenhal. Hiervoor is een ingrijpende en kostbare verbouwing noodzakelijk. Bovendien zou de te realiseren omzet hoog moeten zijn. Dit is gezien de hevige concurrentie tussen evenementen niet reëel. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat het bestemmingsplan en milieueisen in algemene zin een obstakel vormen voor het organiseren van evenementen in het Triavium. Het Triavium verrijkt het totale scala aan sportaccommodaties De ijsbaan is een waardevolle aanvulling op het totaal aan kwaliteitsvolle sportaccommodaties in Nijmegen en draagt bij aan de sportdeelname. Het faciliteren van de schaatssport is een publieke taak Het onderzoek concludeert dat de kosten voor de exploitatie van een ijsbaan dermate hoog zijn, dat de overheid zal moeten bijdragen om de prijs van een kaartje op een acceptabel niveau te kunnen houden. Geen mogelijkheid om budget programma Sport tbv schaatsen structureel te verhogen De huidige financiële situatie van de gemeente Nijmegen laat het niet toe om vanuit de algemene middelen noch het programma Sport, noch andere programma's structureel te verhogen. 2 Maatregelen 2010 Grondmij I Marktplan berekent bij ongewijzigd beleid een exploitatietekort in 2010 van (Basismodel). Dit tekort is gebaseerd op de aanname dat de volgende basismaatregelen met ingang van 2010 worden doorgevoerd: een inkrimping van technisch en horeca-personeel vanaf 2010 levert een besparing op van (vanaf ); het ophogen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)van naar ; afkoop van de horeca Het volledige structurele effect van deze maatregelen is zichtbaar vanaf 2011, omdat dan de volledige besparing op technisch en horecapersoneel is bereikt. Wij hebben de door Grondmij I Marktplan voorgestelde basismaatregelen voor 2010 overgenomen. Maatregelen 2011 Uitgaande van het basismodel inclusief basismaatregelen zal het structurele tekort van Triavium rond een bedrag van 0,3 mln. liggen. De aanvullende maatregelen die wij nemen om dit structurele tekort te dekken, baseren wij in belangrijke mate op de conclusie van de onafhankelijke onderzoekers. Grondmij I Marktplan concludeert dat, zowel vanuit het perspectief van sturing en structuur en doelmatigheidsoverwegingen, het raadzaam is Triavium niet langer als afzonderlijke rechtspersoon (BV) te laten voortbestaan, maar onderdeel te maken van de gemeentelijke organisatie, bij voorkeur van de sector Vastgoed, Sportservice & Accommodaties (VSA) van de directie Stadsbedrijven. 2 De subsidie aan het Triavium is al jaren stabiel en wordt jaarlijks geïndexeerd. Raadsbrief Triavium

6 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 5 In 2010 willen wij de overheveling van Triavium BV naar Directie Stadsbedrijven van de gemeente Nijmegen nader uitwerken en voorbereiden. Belangrijk voordeel is dat het Triaviumpersoneel binnen de gemeente breder inzetbaar is. We zullen uw raad voor 1 juli 2010 in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van deze voorkeur aan te geven. In het verlengde van de inpassing van de exploitatie van het Triavium (de huidige BV) in de gemeentelijke organisatie nemen wij - ter dekking van het exploitatietekort - de volgende maatregelen: 1. Inpassing van de jaarlijkse onderhoudsuitgaven in het gemeentelijk investeringsprogramma, onderdeel bedrijfsinvesteringen, voor een bedrag van structureel Wij constateren dat Triavium binnen de exploitatie onvoldoende ruimte heeft om de investeringen op het gebied van onderhoud te kunnen bekostigen. Daarom gaan we binnen het gemeentelijke bedrijfsinvesteringenbudget met ingang van 2011 een bedrag van per jaar vrijmaken voor de noodzakelijke vervangingen. Dit ontlast de exploitatie van Triavium jaarlijks met eenzelfde bedrag. Het gemeentelijke budget voor bedrijfsinvesteringen bedraagt jaarlijks 3, 5 milj. 2. Inpassing van jaarlijkse rentelasten in de gemeentelijke treasurybegroting voor een bedrag van structureel Door inpassing in de gemeentelijke organisatie zal de financiering van Triavium onderdeel uitmaken van de totale financiering van de gemeente Nijmegen. In het basismodel wat uitgaat van een tekort van in 2010, is rekening gehouden met aan rentekosten. Op het moment dat Triavium - we gaan uit van onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, gaan wij de exploitatie van Triavium voor de rentecomponent ontlasten en daarvoor dekking zoeken binnen de totale gemeentelijke treasury-begroting. Dit zal verder worden uitgewerkt in het liquidatieplan van Triavium BV. 3.Taakstellende besparing van vanaf 2011 door inpassing bij Vastgoed, Sport en Accommodaties Voor inpassing van de exploitatie van Triavium nemen wij een taakstellende besparing op van De totale VSA-omzet is 31.2 miljoen, waarvan 10.4 miljoen kapitaallasten. Invulling van deze taakstelling zal in 2010 worden voorbereid. Hierbij zullen ook de aanbevelingen van Grondmij I Marktplan worden betrokken ten aanzien van realisatie van duurzame energie, verhoging van de bezettingsgraad van de ijsbaan en flexibele inzet van personeel, met name tijdens de zomermaanden. 4. Toepassing kostendekkende tarieven topsport Grondmij I Marktplan concludeert, op basis van tariefsvergelijking dat het Triavium een van de duurste banen van Nederland is. Uitzondering hierop is het tarief voor de professionele ijshockeysport. In Nijmegen draagt de club 30% bij aan de werkelijke kosten, terwijl dit percentage landelijk 80% is. Vanuit het sportbeleid is de lijn om aan professionele verenigingen, zoals NEC en Matrixx Magixx kostendekkende tarieven door te berekenen. De tarieven voor het professionele ijshockey, gaan we daarom (geleidelijk) aanpassen. Dit moet leiden tot een structurele resultaatsverbetering van Wij informeren de professionele ijshockeysport over deze maatregel. Dit is naar onze mening de zuivere lijn. Wij beseffen dat dit voor het professionele ijshockey een forse opgave is, ook gezien het feit dat de club hard werkt aan een Raadsbrief Triavium

7 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 6 versterking van de positie van het ijshockey. Het gaat daarbij om zowel de interne kwaliteitsslag als ook de samenwerking tussen top- en breedtesport. Samenvatting effect structurele maatregelen 2010 en 2011 In onderstaande tabel hebben we het effect van de maatregelen samengevat. We presenteren twee jaren, omdat de hiervoor genoemde maatregelen pas vanaf 2011 effect zullen hebben. Uitgaande van inpassing in de gemeentelijke organisatie zal de exploitatie vanaf 2011 volgens de gemeentelijke begrotingsystematiek (zowel kosten als opbrengsten) worden geïndexeerd. Ten aanzien van de kostendekkende tarieven topsport hebben we de volledige besparing in de kolom 2011 gepresenteerd om een beeld te geven van het structurele effect van de maatregelen die we nemen. Zoals bij de maatregel toegelicht (zie terug) zullen wij de kostendekkendheid geleidelijk invoeren. Begroting Begroting Omzet Triavium Subsidie gemeente Nijmegen Subtotaal omzet Totaal kosten Resultaat ( ) ( ) Maatregelen 2010 Afkoop horeca bij evenementen Besparing technisch en horecapersoneel (vanaf 2011 volledig structureel effect) Verhogen onderhoudsreservering (60.000) (60.000) Totaal maatregelen 2010 (25.500) (3.500) Resultaat na maatregelen 2010 ( ) ( ) Maatregelen inpassing van de jaarlijkse onderhoudsuitgaven in het gemeentelijk i nvesteringsprogramma, onderdeel bedrijfsinvesteringen inpassing van jaarlijkse rentelasten in de gemeentelijke treasurybegroting taakstellende besparing door inpassing bij Vastgoed, Sport en A ccommodaties toepassing kostendekkende tarieven topsport Totaal maatregelen Resultaat na maatregelen 2011 ( ) Wij verwachten dat hiermee de exploitatie van Triavium vanaf 2011 volledig kostendekkend is gemaakt en niet leidt tot een uitzetting van middelen. De oplossing die we vinden binnen de Stadsbegroting doet bovendien geen afbreuk aan de vastgestelde ambities voor het programma Sport of andere programma s. Raadsbrief Triavium

8 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 7 Overige maatregelen Sanering negatief eigen vermogen 2008 en verwacht tekort 2009 Het eigen vermogen van Triavium bedroeg eind 2008 negatief Het onafhankelijk onderzoek van Grondmij I Marktplan toont aan dat Triavium niet op eigen kracht in staat zal zijn dit tekort terug te verdienen. Voor 2009 verwacht Triavium een tekort van - afgerond Ook dat tekort zal Triavium niet zelf terug kunnen verdienen. Daarom reserveren wij in de gemeentelijke jaarrekening 2009 een bedrag van voor de sanering van eigen vermogen en het verwachte exploitatietekort Verwacht tekort 2010 Wij verwachten voor het exploitatiejaar 2010 van Triavium BV een tekort van ca Wij zullen bij voorjaarsnota 2010 voorstellen, hiervoor middelen ten laste van de begroting 2010 te reserveren. Verlenging kredietfaciliteit Om ervoor te zorgen dat Triavium aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen, hebben we dit jaar een financiering versterkt van met einddatum 31 december Wij hebben de raad hierover dit najaar geïnformeerd. Triavium is op dit moment niet in staat deze financiering af te lossen. Mede met het oog op het onderbrengen van Triavium in de gemeentelijke organisatie verlengen wij daarom deze kredietfaciliteit tot en met 31 december Het opheffen van deze kredietfaciliteit maakt onderdeel uit van het liquidatieplan dat we in 2010 opstellen. Naar verwachting zal Triavium BV begin 2010 vanwege de dringend noodzakelijke vervanging van één ijsdweilmachine behoefte hebben aan extra financieringsmiddelen. Wij zullen daarin voorzien op basis van een nog door Triavium op te stellen liquiditeitsbegroting voor Aanstelling beoogd bedrijfsleider De huidige interim-directie heeft in 2009 gezorgd voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Deze taak werd in deeltijd door de directeur DSB uitgevoerd. Voor de verdere uitwerking en doorvoering van maatregelen is een permanente en fulltime-voorziening in de directie/bedrijfsleiderfunctie noodzakelijk. Daarom stellen wij per 1 februari 2010 de heer Hans Akkers als beoogd bedrijfsleider/directeur ad interim aan. Hij zal op financieel en P&O terrein worden ondersteund. Zijn opdracht is de reguliere bedrijfsvoering van het Triavium te waarborgen en de voorbereidingen te treffen aan de kant van het Triavium voor de inpassing van het Triavium in VSA/DSB. Binnen VSA/DSB zal een projectstructuur worden opgezet die de voorbereiding en daarop volgend de inpassing binnen de gemeentelijke begroting van het Triavium op basis van de formele besluitvorming- ter hand neemt. Uiterlijk per 1 februari 2010 draagt de huidige directeur ad interim zijn functie over aan de beoogd bedrijfsleider/directeur a.i.. De directeur Triavium die begin dit jaar vanwege ziekte uitviel, zal zijn functie per 1 februari om gezondheidsredenen neerleggen. Raadsbrief Triavium

9 Gemeente Nijmegen Directie Concern Begroten en Verantwoorden Vervolgvel 8 Budgetsubsidieovereenkomst wordt bestek Aanvankelijk was het de bedoeling om als uitwerking van het in 2007 door uw raad vastgestelde beleidskader te vertalen in een budgetsubsidieovereenkomst voor Triavium BV. Bij het inpassen van Triavium BV in de gemeentelijke organisatie zal het budget dat nu binnen het programma Sport beschikbaar is voor subsidieverlening aan Triavium BV volledig worden ingezet voor exploitatie en beheer van het nieuwe organisatieonderdeel. De sportdoelstellingen zullen worden opgenomen in een bestek. In dit bestek nemen we de aanbevelingen die Marktplan doet over afdwingbaarheid van prestaties mee (zoals: taakstellend bedrag per bezoeker/verenigingsuur, percentage eigen bijdrage verenigingen). We komen na de raadsverkiezingen en voor 1 juli 2010 met een voorstel aan uw raad voor wensen en bedenkingen met betrekking tot het inpassen van Triavium BV in de gemeentelijke organisatie. Wij streven ernaar voor 1 juli 2010 een uitgewerkt sociaal plan voor het huidig personeel van Triavium gereed te hebben, evenals een liquidatieplan van de huidige BV per 31 december Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage: Onafhankelijk onderzoek Triavium Aanbiedingsbrief directie Triavium Raadsbrief Triavium

10

11 ijsbaan en evenementen Een variant die ziet op beperktere openstelling leidt nauwelijks tot financiele voordelen als gevolg van wegvallende omzet en hoge vaste kosten. Tevens onderbouwen de inzichten in de varianten dat er geen financiele basis wordt gevonden om de terugbetaling van de leningen aan de gemeente op te basereri Een sanering van het negatieve eigen vermogen moet daarbij m.i. in beschouwing worden genomen, zeker op het moment dat invlechting binnen VSA wordt overwogen. Tot slot beargumenteerd het rapport dat dc aanstelling van een fulltime directie om bovenstaande maatregelen door te voeren en/of voorte bereiden zo spoedig mogelijk moet geschieden. Dit is tevens noodzakelijk om bijvoorbeeld de mogelijkheden te bezien om de ijsuren op andere wijze uit te geven (combinatie ijsgebruik door verenigingen en recreanten om ijsuren vrij te spelen). Bezien moet worden of deze 'vergroting van flexibiliteit in de Ijsverhuur" in combinatie met een vergroting van bezoekersaantallen ook positieve effecten kunnen opieveren. Invlechting van Triavium BV binnen de gemeentelijke organisatie (DSBA/SA) wordt in de aansturing nadrukkelijk genoemd. De basisvariant lijkt daarbij op korte termijn een onvermijdelijke uitwerkingsrichting te bieden, die ook de grondslag zal moeten vormen voor de voorbereiding van de begroting van 2010 die ik op dit moment ter hand heb genomen. Met vriendelijke groet Rob van Wuijtswinkel, difecteurtriavi(uii-a:r I' cc. De heer J. van Boxtel, DIW, programmamanager Sport van iosenburg.;«g tm mjmegen T F W vjvwtriaviuti.nl E raboban'--nyrr.egen nr "?! btv. nr B01 IC/K

12 Onderzoek bedrijfsvoering Triavium BV Nijmegen Definitief Grontmij Marktplan Houten, 3 december 2009

13 Verantwoording Titel : Onderzoek bedrijfsvoering Triavium BV Nijmegen Subtitel : Adviesvoorstel naar stabilisatie van de exploitatie Projectnummer : Referentienummer : Revisie : Datum : 3 december 2009 Auteur : Wim van Rijswijk adres : Goedgekeurd door : Stuurgroep Triavium Paraaf goedkeuring : : : Contact : De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Pagina 2 van 41

14 Inhoudsopgave 1 Bij wijze van inleiding Leeswijzer Het Triavium De bedrijfsvoering Horeca, evenementen en organisatie Exploitatie en subsidie De vraagstellingen Conclusies, maatregelen en vervolg Advies en vervolg Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Het basismodel Variant I Variant II Variant III Detaillering van het ijssportseizoen Opdrachtformulering Pagina 3 van 41

15 1 Bij wijze van inleiding 1.1 De opdrachtformulering De gemeente Nijmegen en Triavium BV hebben opdracht verstrekt voor een onderzoek naar een financieel sluitende exploitatie. De aanleiding voor het externe onderzoek zijn de oplopende tekorten die een sluitende exploitatie verhinderen. De opdrachtformulering benadrukt de twee scenario s waarlangs het onderzoek moet verlopen. Samengevat gaat het om de legitimatie van publiek geld voor sport- en recreatievoorzieningen. Bij de scenario s staat de vraag centraal; wat is maximaal haalbaar met de huidige jaarlijkse subsidie ; wat is minimaal nodig om het huidige sportbeleid uit te voeren. De opdrachtformulering vervolgt om via een onafhankelijk onderzoek de bijdrage te analyseren die het Triavium levert aan de gemeentelijke doelstellingen op het sportbeleid. Tot slot dient het onderzoek een advies te geven om binnen vier jaar een solide vermogenspositie te creëren. De exacte opdrachtformulering is als bijlage opgenomen in deze rapportage. Om aan deze vraagstelling tegemoet te komen zijn onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd die verder gaan dan de bevestiging van wat algemeen bekend is bij de opdrachtgevers. 1.2 Toetsing van vermoedens Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het Triavium om een financieel sluitende exploitatie te voeren binnen de subsidie. Het onderzoek verdiept zich in de vermoedens over voor de hand liggende oorzaken. Inderdaad, het valt tegen voor het Triavium om een financieel sluitende exploitatie te voeren en betaalbare maatschappelijke prestaties te leveren aan de bevolking. Het lijkt op een fatale spiraal van oplopende kosten en teruglopende inkomsten. Niet omdat het ijsvermaak uit de tijd is geraakt, integendeel. Nooit eerder schaatste Nederland zo massaal als de afgelopen winter. Ook niet omdat er een riskant tarievenbeleid in stand wordt gehouden, of er lichtzinnig is omgesprongen met de liefhebberij in ijshockeysport. Het zijn eerder de alsmaar oplopende kosten zoals huur, onderhoud en energie en dergelijke die de resultaten negatief beïnvloeden. De grote ommezwaai om een financieel sluitende exploitatie te voeren op de lange termijn, begint bij het erkennen van de financiële feiten. De onderzoekers hebben de opdracht gekregen om vanaf 2010 een stabiele kostendekkende exploitatie op te zetten. Dat is hetzelfde als het opheffen van de fatale spiraal en tegelijkertijd het betaalbaar houden van de maatschappelijke prestaties. Dat veronderstelt een andere visie op het in stand houden van het Triavium. Wellicht is de reflectie naar de oorsprong van deze fatale spiraal daarbij behulpzaam. In ieder geval zijn er geen wonderen te verwachten van de private vorm waarin het Triavium wordt geëxploiteerd. Dat is geen kritiek, maar het signaal dat publieke idealen niet zonder meer door private tussenlagen zijn waar te maken. Logischerwijs is de overheid geen ideale exploitant voor ijsbanen, maar doet de markt het beter? Of andersom gesteld: het vermoeden van het falen van de overheid bewijst nog niet het gelijk van de markt. Pagina 4 van 41

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

NV DOS. De Scheg alles onder een dak.

NV DOS. De Scheg alles onder een dak. NV DOS De Scheg alles onder een dak. Een verkennende studie van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 NV DOS De Scheg alles onder een dak. Een verkennende

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie