Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief"

Transcriptie

1 Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 15 maart 2011 Ons kenmerk L110/ Contactpersoon Otto Ritsema Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Tijdens de politieke avond van 10 november 2010 heeft uw raad de motie Goedkopere energie voor lage inkomens aangenomen. Uw raad verzoekt daarmee ons college om te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het collectieve contract dat de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) voor huishoudens met een laag inkomen met een energieleverancier wil afsluiten. Het doel van het collectieve contract is om voor huishoudens met een laag inkomen structurele besparingen te creëren op de tarieven van energie. Naast deze kostenbesparing, is het doel om bewustwording en gedragverandering bij het energieverbruik te realiseren, als ook het voorkomen van schuldenproblematiek. Wij voeren de motie uit. Met deze brief willen wij u informeren over onze eerste bevindingen en de te volgen werkwijze. Aansluiting op collectief contract en raamovereenkomst mogelijk Uit ambtelijk contact met de gemeente Amsterdam is duidelijk dat het voor andere gemeenten mogelijk is om reeds in 2011 in te stappen in het collectieve contract. Dit betekent dat we als gemeente gebruik maken van het voorwerk van de G4 wat betreft de aanbesteding en deze niet opnieuw hoeven doen. Dit betekent tegelijkertijd dat we dan akkoord gaan met de randvoorwaarden waarbinnen de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Na de aanbesteding ondertekenen de G4 een gezamenlijke raamovereenkomst met de energieleverancier. Deze raamovereenkomst omvat de definitieve afspraken, bepalingen en voorwaarden over taken en bevoegdheden, rechten en plichten van de energieleverancier en gemeente. Uit het ambtelijk contact met de gemeente Amsterdam blijkt dat we de mogelijkheid zouden hebben om de raamovereenkomst van de G4 over te nemen, maar het zou ook mogelijk zijn om een eigen raamovereenkomst met de betreffende energieleverancier af te kunnen sluiten.

2 1 Het voordeel van het overnemen van de raamovereenkomst is dat dit niet herschreven hoeft te worden. Anderzijds zou het dus mogelijk moeten zijn om de raamovereenkomst aan te passen. Dit betekent dat er in beperkte mate mogelijkheden zijn om een lokale invulling aan de uitvoering te geven. Dit zal zich dan vooral richten op de wijze waarop inwoners de energierekening betalen. Zo kunnen wij als gemeente bijvoorbeeld besluiten bij bijstandsgerechtigden de maandelijke voorschotten in te houden op de uitkering, maar we kunnen dit ook niet doen. Het is namelijk niet helder wat de omvang van de extra uitvoeringkosten zal zijn. Zie voor een nadere toelichting op dit punt ook de bijlage (Toelichting uitvoeringskosten). Alternatieven Voor een goede keuze is het belangrijk alternatieven te onderzoeken. We zien op zowel het terrein van de inkoop, de doelgroep als in de uitvoering alternatieven. Inkoop Ook via de Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) wordt collectief duurzame energie ingekocht. In principe dient de MARN op dit punt alleen overheidsinstellingen, maar we kunnen onderzoeken of in regioverband er interesse is voor een dergelijk initiatief. Alternatieven kunnen vervolgens onderling vergeleken worden op de maximale winst voor huishoudens, milieu en eventuele gemeentelijke uitvoeringskosten. Aansluiten bij de G4 zal waarschijnlijk minder werk zijn dan aansluiten op inkoop via de MARN. Doelgroep Een ander alternatief richt zich op de samenstelling van de doelgroep. De G4 richt zich specifiek op huishoudens met een laag inkomen. Een andere mogelijkheid is om een collectiviteit voor de gehele stad te treffen. Dit betekent dat alle Nijmeegse huishoudens op deze collectiviteit zouden kunnen instappen. Als gemeente faciliteren we dan de collectiviteit, maar huishoudens kunnen dan zelf het contract met de betreffende energieleverancier kunnen afsluiten. Er is alleen sprake van uitvoeringskosten t.a.v. de aanbesteding, maar geen structurele uitvoeringskosten. We stellen huishoudens dan zelf voor de keuze in te stappen of niet. Uitvoering Ook t.a.v. de uitvoering van de regeling zijn er alternatieven. Zo kan de klimaatwinkel Ons groene hert in het centrum van Nijmegen in de uitvoering een rol spelen. In de klimaatwinkel kan iedereen terecht voor informatie over energiebesparing, klimaatverandering, duurzaam bouwen, wonen en leven. De winkel moet het inwoners en bedrijven van de stad makkelijker maken in het woud van aanbieders, subsidies en regelingen. De winkel biedt een totaal overzicht aan producten, diensten en mogelijkheden en helpt met het invullen van de papieren. Indien we een collectiviteit zouden treffen, dan zou de klimaatwinkel dus een uitvoerende rol kunnen spelen. Vervolg Omdat we in een periode zitten waarin financiële middelen beperkt zijn en we weloverwogen keuzes moeten maken, willen we de periode tot na het zomerreces gebruiken om meer informatie te verzamelen over de collectieve inkoop van duurzame energie (voor minima). We willen de periode tot en met september 2011 benutten om te leren van de ervaringen van de G4.

3 2 Zowel ten aanzien van het verloop van de aanbesteding, als ook in hun ervaringen met de uitvoering van de regeling. We willen uit de ervaringen van de G4 inzichtelijk krijgen: hoe de aanbesteding is verlopen, hoeveel inwoners met een laag inkomen op de voorziening instappen, en wat de uitvoeringskosten zijn die samenhangen met de uitvoering van de regeling. In september 2011 zou het dan mogelijk moeten zijn om op basis van voldoende informatie een keuze te kunnen maken al dan niet een dergelijke collectieve voorziening voor huishoudens met een laag inkomen te creëren. We zullen uw raad hierover te zijner tijd wederom informeren. We zullen er de alternatieven bij betrekken. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 1

4 3 Bijlage Toelichting op uitvoeringskosten In het huidige aanbestedingsdocument van de G4 is opgenomen dat de gemeente in overleg met de energieleverancier afspraken maakt over hoe deelnemers aan de collectiviteit de maandelijke voorschotten betalen en hoe te handelen bij betalingsachterstanden. De aanbesteding gaat uit van betaling via automatische incasso. De gemeente biedt vervolgens via twee wegen ondersteuning aan de energieleverancier, namelijk: 1. De gemeente kan faciliteren bij de incasso van de energierekening. Bij bijstandsgerechtigden kan bijvoorbeeld het maandelijks voorschot van de energierekening ingehouden worden. 2. De gemeente treedt op bij betalingsachterstanden. De energieleverancier dient deze direct bij de gemeente te melden. Vervolgens zijn zijn er twee situaties te onderscheiden: a. Bij bijstandsgerechtigden: De gemeente heeft na melding één maand de tijd om met de bijstandsgerechtigden in overleg te treden en waar mogelijk te komen tot een regeling. De gemeenten zullen waar mogelijk en onder nader te bepalen voorwaarden bereid zijn de inhouding van de maandbedragen te faciliteren. b. Bij overige minima: De gemeente heeft na melding één maand de tijd om met het betreffende huishouden in overleg te treden over de achterstallige betaling en waar mogelijk te komen tot een regeling. Uitgaande van bovenstaande maatregelen, draagt de gemeente een verantwoordelijkheid richting de energieleverancier in het geval van betaling(sachterstanden). Het voordeel van deze maatregelen is wel dat we huishoudens in beeld krijgen bij wie de inkomenspositie niet optimaal is. Dit kan bijvoorbeeld door niet-gebruik van minima- of rijksregelingen, schulden of problematiek op andere leefgebieden. Met deze methode kun je deze huishoudens doorgeleiden naar de formulierenbrigade of andere instellingen. Er zijn echter uitvoeringskosten aan verbonden. Het inhouden van het maandelijkse voorschot op de uitkering klinkt eenvoudig. Maar door een voortdurend wisselend bestand van uitkeringsgerechtigden moeten doorlopend administratieve werkzaamheden worden verricht om de betalingen correct te laten verlopen. Daarnaast zou de gemeente inspanning moeten leveren bij betalingsachterstanden. Het treffen van een betalingsregeling met een inwoner kost niet alleen capaciteit maar kan ook leiden tot oninbare vorderingen. In dat geval is er dus sprake van een financieel risico voor de gemeente. De uitvoeringskosten en het financieel risico voor de gemeente zijn nihil, wanneer alle huishoudens zelf volledig verantwoordelijk zijn voor de maandelijkse betaling van de energienota. Uit navraag bij de gemeente Amsterdam blijkt dat er geen directe berekening beschikbaar is van de mogelijke additionele (uitvoerings)kosten. In een periode waarin de financiële positie van het programma Werk en Inkomen absoluut geen ruimte bied om (zelfstandig) extra taken te bekostigen, is nadere overweging op dit punt noodzakelijk. We zullen dit punt meenemen bij de beoordeling om wel of niet over te gaan tot deelname aan het collectieve contract.

5 INIJMEG Motie bij agendapunt 6 Stadsbegroting (raadsvoorstel 134/2010) Motie: Goedkopere energie voor lage inkomens De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 10 november 2010, Overwegende dat - Divosa^ in samenwerking met de vier grote steden een haalbaarheidsonderzoek gedaan heeft naar het collectief inkopen van energie voor sociale minima (bijstandsgerechtigden en personen met een inkomen tot maximaal 130% van het minimumloon); - de vier grote steden op basis van dit onderzoek opdracht hebben gegeven voor een openbare aanbesteding; - het doel hiervan is verlaging van kosten en bewustwording van energieverbruik; - hierbij vooral ingezet wordt op duurzame energie; - dat andere gemeenten hierbij later zouden kunnen aansluiten; - het wenselijk is dat ook mensen met lage inkomens kunnen besparen op energielasten en gebruik maken van duurzame energie; - we mogelijk ook andere inkomensgroepen hieraan mee kunnen laten doen Verzoekt het college - te onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij deze raamovereenkomst zodat inwoners van de gemeente Nijmegen kunnen profiteren van goedkopere energie GroenLinks Noel Vergunst VSP Gewoon Nijmegen Stadspartij Nijmegen Nu \JQct- 3<3 -A/eoHTieef informatiegehttp://w\aaa/.divosa.nl/dossiers/armoede-en-sq6ialemjitjlijitingh

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d.

Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten. Besluitronde 21 maart 2012. Van: College van B&W d.d. Toelichting over de behandeling van: Debatstuk - Parkeerautomaten Besluitronde 21 maart 2012 Van: College van B&W d.d. 7 februari 2012 Doel: Toelichting: Bespreken in besluitronde Doel van de bespreking

Nadere informatie

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties

Page 1 of3. Inlichten instantie via e-mail. Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Inlichten instantie via e-mail Page 1 of3 Info Den Helder - Uitvoerbaarheid Decentralisaties Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 16 Januari 2013 16:38 Onderwerp: Uitvoerbaarheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006

Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12. Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 1 Raadsvergadering van 24 januari 2006 Agendapunt 12 Onderwerp: Evaluatie, wijziging en uitbreiding collectieve zorgverzekering Schiermonnikoog, 12 januari 2006 Aan de Gemeenteraad A EVALUATIE COLLECTIEVE

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ).

Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Bijlage 3 Toelichting op de re-integratieverordening ( Re-integratieverordening 2013 ). Inleiding De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) valt uiteen in een opdracht

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie