Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB RV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154"

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB RV Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Aan de gemeenteraad. 0. SAMENVATTING In december 2004 besloot u in te stemmen met de bouw van een nieuw zwembad, inclusief therapiebad en een nieuwe sporthal. September 2006 is het gloednieuwe sportcentrum De Zandzee geopend. De belangstelling voor de voorzieningen in De Zandzee is groot en de reacties zijn zeer positief te noemen. Evenals vorig najaar met bibliotheek en Spant! is gebeurd dient de gemeente echter nog wel met De Zandzee meerjarenafspraken vast te leggen voor de nieuwe budgetperiode. Deze zouden worden gemaakt voor de periode vanaf de start van het nieuwe bad/sporthal (vanaf 1 september 2006) en definitief worden vastgelegd, nadat er een volledig jaar gedraaid zou zijn, d.w.z. na het beschikbaar komen van de jaarrekening De Raad van Beheer heeft de jaarrekening 2007 in oktober 2008 ingediend. Vervolgens is met de Raad van Beheer intensief overlegd en overeenstemming bereikt over vier belangrijke onderwerpen, t.w. de bijdragen t.b.v. de kapitaallasten, het groot onderhoud, het exploitatietekort en de huur/het opstalrecht. Bijgaand treft u onze voorstellen inzake de financiële meerjarenafspraken voor de nieuwe budgetperiode aan (par. 2) en de consequenties daarvan voor de gemeente in verband met de jaarrekeningen 2006, 2007 en 2008(par. 3 en 4) en de begroting 2009 (par. 6) van de NV Sportfondsenbad Bussum. Telefoon (035) Fax (035) Website: Inlichtingen bij: E. Hogenbirk Doorkiesnummer: INLEIDING Eind 2005 werd bij de aanbieding van de begroting 2006 van De Zandzee afgesproken dat er tot afspraken zou worden gekomen over budgettering van de gemeentelijke bijdrage t.b.v. het nieuwe sportcentrum, nadat daarmee ervaring vanaf september 2006 en het gehele jaar 2007 zou zijn opgedaan (CN ). Het zou dan met name gaan over de te betalen bijdrage in de kapitaallasten, groot onderhoud en het exploitatietekort. De op 2007 betrekking hebbende jaarstukken zijn oktober 2008 ontvangen en zijn in eerste instantie aan de orde geweest in de raadscommissie van december Conform uw verzoek komen wij terug met een integraal voorstel waarin naast de rekening 2007 ook de begroting 2009 en met name een definitieve regeling voor groot onderhoud zijn opgenomen. Werd bij het oude zwembad het groot onderhoud nog ad hoc geregeld, bij het nieuwe bad waren partijen (Raad van Beheer N.V. Sportfondsenbad Bussum en gemeente) het er over eens dat er nu een structurele regeling moest komen op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MOP). 1

2 Ter bepaling van de hoogte van het groot onderhoud is door N.V. Sportfondsenbad Bussum een meerjarenonderhoudsplan opgesteld (MOP ). Het gaat hier om een gemiddeld jaarlijks bedrag van ingaande september Over de dekking en beheer van deze onderhoudsgelden is de afgelopen periode intensief overleg geweest tussen de gemeente en de Raad van Beheer van N.V. Sportfondsenbad Bussum. 2. INHOUDELIJK 2.1. Meerjarenafspraken. Met de Raad van Beheer is in principe overeengekomen dat er, terugwerkend tot 1 september 2006, een subsidieovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 10 jaar, met een herijking na vijf jaar. In deze overeenkomst worden de volgende zaken geregeld: een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten, in het exploitatietekort, groot onderhoud, kosten schoolzwemmen en een bijdrage in de kosten van huur/pacht Kapitaallasten (annuïtair versus lineair). Aan de N.V. Sportfondsenbad Bussum zal gedurende de looptijd van de lening (25 jaar) een gelijkblijvende jaarlijkse (annuïtaire) bijdrage worden verstrekt van ,-- in de kapitaallasten. Volgens de accountant van NV Sportfondsenbad Bussum vereist fiscale regelgeving echter dat de afschrijving voor het Sportcentrum De Zandzee op basis van lineaire afschrijving geschiedt. Zo is bijv. voor het jaar 2007 op begrotingsbasis bij de gemeente Bussum rekening gehouden met ,-- terwijl de kapitaallasten op rekeningbasis bij N.V. Sportfondsen Bussum ,-- bedragen. Het nadelig verschil van het zwembad bedraagt derhalve ,--. Over de totale looptijd van de lening (25 jaar) heffen deze jaarlijkse verschillen elkaar echter op. Met de Raad van Beheer is geconcludeerd dat deze operatie (lineair versus annuïtair) per saldo budgettair neutraal, en daarmee geen probleem meer is Exploitatietekort. Met de Raad van Beheer van de Zandzee is overeengekomen dat er jaarlijks een bijdrage zal worden gegeven in verband met de exploitatietekorten. Werd er bij de start van het nieuwe complex in 2006 nog rekening gehouden met een jaarlijks gemiddeld exploitatietekort van ,-- in het laatste overleg tussen de Raad van Beheer van N.V. Sportfondsenbad Bussum en de gemeente op 15 mei j.l. over het realiseren van een goede onderhoudsvoorziening is, mede gebaseerd op recente ervaringen, de Raad van Beheer gekomen met de mededeling dat zij uitgaat van een exploitatietekort van ,-- over Het voordelig verschil van ,-- (in de gemeentelijke ramingen is immers rekening gehouden met ,--). Deze positieve ontwikkeling wordt verwerkt in de meerjarenafspraken. 2

3 2.4. Regeling Groot Onderhoud. In overleg met de Raad van Beheer van N.V. Sportfondsenbad Bussum is voor wat betreft het groot onderhoud uitgegaan van een drietal uitgangspunten: 1. Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) van N.V. Sportfondsenbad Bussum is uitgangspunt voor reserveringen groot onderhoud. 2. De gemeente staat garant voor de kapitaallasten van de afgesloten lening gedurende 25 jaar en gedurende die periode ook voor het groot onderhoud. 3. De gemeente reserveert jaarlijks in de begroting voor het jaar X plus 1, een bedrag voor groot onderhoud; in het jaar X is tussen de gemeente en N.V. Sportfondsenbad Bussum tijdig overleg over het budget dat in het jaar X plus 1 nodig is. Kosten en dekking. Op basis van het door N.V. Sportfondsenbad Bussum opgesteld Meerjarenonderhoudsplan is er jaarlijks een gemiddeld budget nodig van , - om aan het groot onderhoud te voldoen. Wij gaan voor gebouwen uit van een gemiddelde levensduur van 40 jaar. Als we kijken naar de gemiddelde kosten van het zwembad (gebouw en onderhoud) en het beschikbare budget is dit met elkaar in evenwicht. Zoals bij het onderdeel kapitaallasten (paragraaf 2.2) is aangegeven houdt het zwembad in haar exploitatie rekening met de looptijd van de lening van 25 jaar. Gekeken is naar 2 oplossingen: Omzetten van lening van 25 naar 40 jaar Vorming voorziening groot onderhoud Omzetten lening. Door NV Sportfondsenbad Bussum is een geldlening aangetrokken ter financiering van de nieuwbouw van het sportcomplex. In eerste instantie is gekeken of de extra ruimte voor groot onderhoud kon worden gerealiseerd door het verlengen van de duur van deze lening van 25 naar 40 jaar, maar dit gaf niet het gewenste resultaat. Er is dan sprake van een hoger rentepercentage en boeterente. Dit leidt tot aanzienlijke extra rentekosten over de totale looptijd. Vervolgens is bekeken of de gemeente Bussum deze lening kon overnemen. Dit bleek op hetzelfde probleem (veel hogere kosten) te stuiten en geeft bovendien juridische complicaties, aangezien het pand geen eigendom van de gemeente is. Vorming voorziening groot onderhoud. De gemiddelde kosten voor groot onderhoud bedragen De werkelijke kosten variëren jaarlijks. Om de fluctuaties op te vangen is het gebruikelijk om met een voorziening te werken. Wij stellen voor dit ook voor het groot onderhoud van het zwembad te doen. Dit betekent dat de gemiddelde kosten jaarlijks in de voorziening worden gestort en de werkelijke kosten jaarlijks aan de voorziening worden onttrokken. 3

4 Binnen de bestaande budgetten voor het zwembad is er in de eerste 25 jaar een lager budget voor onderhoud beschikbaar en in de laatste 15 jaar een aanzienlijk hoger budget voor onderhoud beschikbaar. Dit komt doordat de kapitaallasten/lening de eerste 25 jaar tot kosten leidt en daarna niet meer. Per saldo zijn er over de gehele periode van 40 jaar voldoende middelen voor de kosten van het onderhoud. Dit zou betekenen dat de voorziening in de begin periode negatief staat en op termijn wordt aangevuld. Aangezien vanuit de comptabiliteitsvoorschriften een voorziening niet negatief mag staan, wordt deze voorziening in de eerste periode aangevuld vanuit de Algemene reserve. In de tweede periode wordt dit gecompenseerd. Dit betekent dat in de tweede periode de algemene reserve weer wordt aangevuld. Per saldo is dit over de gehele periode van 40 jaar zowel voor de begroting als de algemene reserve budgettair neutraal Kosten schoolzwemmen. Jaarlijks vergoedt de gemeente aan N.V. Sportfondsenbad Bussum de kosten die zij maakt i.h.k.v. het schoolzwemmen. Hiervoor is een jaarlijks bedrag van ,-- geraamd Regeling huur en opstalrecht. Met ingang van 1 januari 2009 zijn de kosten van huur en opstalrecht van de grond onder en om het sportcomplex aanzienlijk verhoogd. De gemeente Bussum heeft hierover een 25-jarige overeenkomst opgesteld. Met de Raad van Beheer is overeengekomen deze verhoging weliswaar in rekening te brengen, maar dat hier een gelijk bedrag aan subsidiëring tegenover zal staan. Voorgesteld wordt uw college te machtigen een en ander te formaliseren. Voor de gemeentelijke begroting is dit budgettair neutraal.. 3. REKENING 2006, 2007, In december 2007 heeft NV Sportfondsenbad Bussum (SFB) ons haar jaarrekening 2006 toegezonden. Deze bevat de exploitatiecijfers van het zwembad en 6 gemeentelijke gymnastieklokalen. Bij deze rekening is een goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. De jaarrekening 2006 geeft de jaarresultaten van de vennootschap weer. Dit betekent dat de resultaten van de exploitatieperiode van het oude Sportfondsenbad ( ) en het nieuwe Sportcentrum De Zandzee ( ) zijn samengevoegd. Er heeft wel een gescheiden boekhouding plaatsgevonden, zodat er inzicht bestaat in de afzonderlijke periodes en exploitaties van beide sportcomplexen. Het nadelig resultaat over de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2006 was Dit is bij raadsbesluit van 10 april 2008 afgehandeld (RV ). In de definitieve subsidiebeschikking worden voor de periode vanaf 1 september 2006 tot en met 31 december 2008 de saidi van de laatste vier maanden van 2006, van 2007 en 2008 conform de afspraken in par. 2 geregeld. Hierbij wordt tevens de noodzakelijke storting in de voorziening groot onderhoud meegenomen. 4

5 4. BEGROTING Op 27 oktober 2008 ontvingen wij van de Raad van Beheer (RvB) de Exploitatiebegroting 2009 van N.V. Sportfondsenbad Bussum. Bij het opstellen van de begroting 2009 heeft het bestuur van NV Sportfondsenbad Bussum beoogd een begroting te presenteren die als basis kan dienen voor de komende jaren. Het tekort van de begroting 2009 (exclusief reservering onderhoud en kapitaallasten) bedraagt ,-- (afgerond). Zoals in par aangegeven heeft de Raad van Beheer zeer recent (in het laatste overleg van 15 mei jl.) aangegeven voor 2009 uit te gaan van een exploitatietekort van Het verschil met de begroting 2008 wordt ondermeer veroorzaakt door een geraamde stijging van energiekosten van 20%. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met het wegvallen van huurinkomsten van Squash en Wellness. Tabel 2: Samenvatting van de cijfers De Zandzee. Omschrijving (cijfers in euro s) Jaarrekening 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Baten Recreatief zwemmen Overig zwemmen , , , , , ,-- Sporthal Gymnastieklokalen Horeca/pacht Huuropbrengsten Diverse overige baten , , , , , , , , , , , , , ,-- Totaal baten , , ,-- Lasten Inkoop horeca Personeelskosten Overige bedrijfslasten , , , , , , , , , , , ,-- Rente en afschrijving ,-- ( ,--) ( ,--) Totaal lasten , , ,-- Bedrijfsresultaat incl. kapitaallasten/leningen , , ,-- 5

6 De begroting 2009 van De Zandzee sluit met een tekort van ,-- Bij de opzet van deze begroting is rekening gehouden met een bezoekersaantal aan het zwembad en therapiebad van ruim (begroting ). In de begroting 2009 van de Zandzee zelf zijn de kapitaallasten nog als pm-post opgenomen. De rente en aflossing voor de geldlening, die ten behoeve van de nieuwbouw van Sportcentrum De Zandzee is afgesloten bedraagt definitief ,--, gebaseerd op een annuïteit. In de begroting 2009 van de Zandzee zelf zijn de kosten voor reserveringen voor groot onderhoud eveneens als pm-post opgenomen. Het groot onderhoud wordt geregeld conform de toelichting in paragraaf 2.4. Er is nog geen rekening gehouden met het voordelig exploitatieresultaat van ,--. De uitwerking van dit raadsvoorstel betekent voor de subsidiëring van 2009 het volgende: Aan N.V. Sportfondsenbad Bussum wordt een bijdrage verstrekt in de volgende posten. Exploitatiekosten ,-- Kapitaallasten ,-- Schoolzwemmen ,-- Daarnaast wordt door de gemeente een voorziening voor groot onderhoud getroffen en wordt De Zandzee gecompenseerd voor de stijging van huur en pacht. 5. VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. het college van Burgemeester en wethouders te machtigen tot het afsluiten van een 10-jarige subsidie-overeenkomst met N.V. Sportfondsenbad Bussum ingaande 1 september 2006; 2. de tekorten van NV Sportfondsenbad Bussum over de jaren 2006 en 2007 af te wikkelen; 3. de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2009 vast te stellen op ,- inclusief ,- ten behoeve van groot onderhoud; 4. de hierop betrekking hebbende concept-begrotingswijzigingen vast te stellen. Bespreking in commissie welzijn d.d. 9 juni Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker 6

7 Raadsbesluit Gemeente Bussum De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV ; Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Telefoon: Fax: Website: b e s l u i t : 1. het college van Burgemeester en wethouders te machtigen tot het afsluiten van een 10-jarige subsidie-overeenkomst met N.V. Sportfondsenbad Bussum ingaande 1 september 2006; 2. de tekorten van NV Sportfondsenbad Bussum over de jaren 2006 en 2007 af te wikkelen; 3. de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2009 vast te stellen op ,- inclusief ,- ten behoeve van groot onderhoud; 4. de hierop betrekking hebbende concept-begrotingswijzigingen vast te stellen. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 2 juli de griffier, de voorzitter, 7

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423 1. Inleiding In het coalitieakkoord Het oog op morgen staat dat de coalitie in deze collegeperiode kansen

Nadere informatie

Hardenberg, 18 oktober 2011

Hardenberg, 18 oktober 2011 Zaak kenmerk: 244800 Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: 244808 Hardenberg,

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010 3 A Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 JAARVERSLAG Paragrafen Lokale heffingen 9 Onderhoud kapitaalgoederen 16 Bedrijfsvoering 18 Grondbeleid 21 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND Datum : 15-4-15 Verzonden : 15-4-15 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Aan de gemeenteraadsleden van de Westfriese gemeenten Inlichtingen bij : De heer K. Schoenaker Doorkiesnummer : 0228-565760

Nadere informatie