Procesbeheer in perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesbeheer in perspectief"

Transcriptie

1 Procesbeheer in perspectief Binnen zorginstellingen worden veel processen uitgevoerd, van het ontvangen van zorgaanvragen via de planning tot en met de declaratie van de geleverde zorg, salarisbetaling, etc. Sommige processen daarvan zijn op zichzelf al complex, maar vooral in samenhang is er sprake van grote complexiteit. Iedereen begrijpt wel dat die processen iets met elkaar te maken hebben, maar welke samenhang er precies is, dat is toch vaak een black box. Zeker als processen worden ondersteund door ICT applicaties neemt de kennis sterk af van wat er precies gebeurt binnen processen, wie daarin welke taak of rol heeft en welke transformatie informatie doormaakt. Het is ook duidelijk dat het goed inrichten van alle processen van groot belang is. Het niet goed inrichten van processen leidt tot veel herstelwerk achteraf, dubbel werk, fouten zoals niet of dubbel inplannen van medewerkers of foutieve declaraties met alle gevolgen van dien. Kortom: het kost veel geld en leidt de tijd en aandacht af van waar je als zorginstelling eigenlijk mee bezig wil zijn: cliëntzorg. Dimensies van het proces Wat is een proces? Een proces is niets meer dan een samenhangende reeks activiteiten. Een proces start om een bepaalde reden (de trigger : bijvoorbeeld doordat een bericht wordt ontvangen of omdat het de derde van de maand is), gebruikt bepaalde informatie (de input ) en levert een bepaald resultaat op (de output ). Je kunt vanuit allerlei invalshoeken of dimensies kijken naar zo n proces. Bijvoorbeeld of de juiste functiescheiding is toegepast (AO-IC), hoe de autorisatiestructuur in applicaties zich verhoudt tot de taken en bevoegdheden in het proces (ICT), welke vaardigheden medewerkers moeten hebben om de processen goed te kunnen uitvoeren (HRM), etc. Welke dimensie ook gekozen wordt, uiteindelijk is de belangrijkste vraag: leveren de processen wel op waarom we ze überhaupt uitvoeren? Je kan een rooster maken dat volledig rekening houdt met de CAO, Arbeidstijdenwet en andere regelgeving, het wordt tijdig gepubliceerd, op basis van actuele contractgegevens van medewerkers, leidend tot juiste salarissen, optimaal ondersteund door de daarvoor bestemde applicatie maar nog steeds te veel medewerkers inzetten! De procesbeheerder moet zich vooral richten op het resultaat van de processen. Als daarin haperingen worden gesignaleerd (te veel personele inzet i.r.t. de zorgvraag, ongedekte zorg, uitval bij externe verantwoording, etc.) moet terug in het proces worden bekeken wat de oorzaak is en hoe dat kan worden opgelost. Dit veronderstelt dus een diep inzicht in 1. wat zou het resultaat moeten zijn van de processen?, 2. hoe meten we of die resultaten ook bereikt worden? en 3. alle voorliggende processen (de output van de voorliggende processen is immers voor een belangrijk deel de input voor een proces waarvan het resultaat te wensen overlaat). Daarom speelt de procesbeheerder ook een belangrijke rol bij het definiëren van prestatie-indicatoren voor (deel)processen, noodzakelijke controlelijsten en managementrapportages, met name op tactischoperationeel niveau. Bij de inrichting van een bedrijfsproces moet o.a. glashelder zijn: taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van medewerkers; de wijze waarop de resultaten van het proces moeten worden bereikt (procedures, richtlijnen, instructies, e.d.); de toepassing van informatiesystemen/ applicaties en hun inrichting; de interactie en afstemming met andere bedrijfsprocessen; de resultaten, producten en diensten van een bedrijfsproces. Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 1 van 9

2 Hieruit volgt dat de procesbeheerder voortdurend bezig is met de kernvragen: wat is het beoogde resultaat van onze (deel)processen? behalen we die beoogde resultaten ook? zo niet, waar ligt dat dan aan? hoe brengen we zo vroeg mogelijk in het proces in beeld welke haperingen te verwachten zijn en wat kunnen we daar vervolgens aan doen? hoe passen we wijzigingen (bijvoorbeeld in externe regelgeving of interne wijzigingen zoals de inrichting van de organisatie) in de bedrijfsprocessen in? weet iedereen binnen het proces wat zijn/haar rol is? zijn de spelers binnen het proces voldoende toegerust qua kennis, vaardigheden en instrumenten? gebruiken we de aanwezige instrumenten/applicaties optimaal? (bijvoorbeeld: zijn er modules van applicaties die we onvoldoende of onjuist gebruiken?) zijn er instrumenten/applicaties die de processen beter zouden kunnen ondersteunen? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zal de procesbeheerder actief op zoek moeten gaan naar verbetermogelijkheden. Er moet een sterke wisselwerking zijn met alle spelers binnen de processen. Deze zullen de procesbeheerder ook actief moeten benaderen als er zich knelpunten voordoen of ideeën zijn hoe zaken verbeterd kunnen worden. Van de procesbeheerder wordt de helicopterview verwacht die kan beoordelen wat de impact van wijzigingen in het ene proces betekent voor andere processen, voor de inrichting en het gebruik van instrumenten/applicaties, etc. Hoewel de insteek van de procesbeheerder zoals uit bovenstaande blijkt vooral bedrijfskundig is, is er een heel sterke relatie met de informatievoorziening in de breedste zin van het woord. Vooral door de steeds belangrijkere rol van ICT in het volledige proces van zorginstellingen vraagt dit specifieke toelichting. Informatievoorziening Doordat de procesbeheerder de samenhang tussen processen en de ondersteunende applicaties bewaakt, speelt zij een belangrijke rol in het beheer van de informatievoorziening. Een bruikbaar model om vraagstukken op dat gebied (en de relatie tussen de diverse dimensies) te kunnen plaatsen is de zogenaamde 4-lagen-structuur : Beheer van de informatievoorziening Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Databasearchitectuur Architectuur van de technische (ICT-) infrastructuur Organisatiestructuur Procesbeschrijvingen Gegevensverzamelingen Onderlinge relaties Applicatiebeschrijvingen Relaties tussen applicaties Relaties tussen applicaties en gegevensverzamelingen Databasebeschrijvingen Relaties tussen databases Relatie tussen databases en applicaties Beschrijvingen en schema s van: hardware, systeemsoftware, netwerk, datacommunicatie, etc. Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 2 van 9

3 Hoe hoger de laag in het plaatje, hoe dichter deze het (primaire) proces nadert; hoe lager in het plaatje, hoe technischer de aspecten zijn die daarbij komen kijken. Het beheer op de bovenste 2 lagen wordt ook wel functioneel beheer genoemd. Het is belangrijk dat op elke laag beheer gevoerd wordt. Dit beheer per laag kan niet uitgevoerd worden zonder afstemming met het beheer op de andere lagen. Als voorbeeld: een proces kan niet wijzigen (beheerd worden) zonder daarover afstemming te hebben met de eigenaar en de beheerder van de applicatie die door dat proces gebruikt wordt. Anderzijds, als er een nieuwe release van een applicatie komt, kan functioneel applicatiebeheer niet deze release zomaar in productie laten nemen bij gebruikers, als niet goed en adequaat vooraf afstemming heeft plaatsgevonden met de procesbeheerder en gebruikers. Voor dit beheer zijn standaarden ontwikkeld, die de specifieke aspecten op elke laag afdekken. BiSL is ontstaan als reactie en aanvulling op de eerder ontwikkelde standaarden ITIL en ASL. Waar ITIL en ASL zich vooral richten op het beheer van informatietechnologie zelf (hardware, software, databases e.d.), richt BiSL zich veel meer op de bedrijfsvoering, op de processen en (behoeften van) de klant en daarmee op de toepassing en functionaliteit van informatietechnologie. Onderstaand is de standaard voor het (wijzigings)beheer op de diverse lagen en hun interactie weergegeven in een schema, waarbij iedere laag zo kort mogelijk wordt gekenmerkt, maar overeenkomst met de 4 lagen in het schema hierboven. Proces & applicatie-eigenaar BiSL laag 4 Organisatie, proces, gebruik Procesbeheerder laag 3 applicaties Functioneel applicatiebeheerder Technisch applicatiebeheerder ASL laag 2 database Databasebeheerder ITIL laag 1 hardware & systeem software Netwerkbeheerder/ Systeembeheerder In dit beheermodel worden ook verschillende rollen en onderwerpen onderscheiden. De rollen staan aan de rechterzijde van het plaatje. Binnen informatiemanagement zal elk van deze rollen moeten zijn ingevuld. N.B.: wij spreken nadrukkelijk van rollen; dat wil dus niet zeggen dat voor elk hiervan functies worden gecreëerd. Wij onderscheiden in dit model per laag het volgende: de inhoud van die laag, zoals de inhoud van de processen, de inhoud (inrichting) van de applicaties, de inhoud van de database en de inrichting van de infrastructuur. Deze moet je niet alleen beheren, maar het moet ook helder zijn wie hiervoor eindverantwoordelijk is. Met andere woorden, per laag moet een eigenaar vastgesteld worden; het beheer moet per laag geregeld worden. Dus er moet helder worden wie voor het beheer verantwoordelijk is. Er moeten per laag beheerders benoemd worden (let op, dit zijn rollen, kunnen ook functies zijn, maar hoeft niet). Deze beheerders moeten zeer intensief met de eigenaren samenwerken. Tevens moeten de beheerders van de verschillende lagen met elkaar samenwerken en minimaal van elkaar weten wat zij doen; Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 3 van 9

4 er moet per laag en over de lagen heen, helder zijn hoe het beheer wordt uitgevoerd, hoe de beheerprocessen lopen. Dus per laag en over lagen heen, moeten bedrijfsprocessen opgesteld worden; een belangrijk aspect is de toegankelijkheid voor gebruikers. Voor hen moet heel helder zijn, waar zij met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Anderzijds is dit contact met de gebruikers van wezenlijk belang om je dienstverlening continue te kunnen toetsen en af te stemmen. Een vorm van een helpdesk en supergebruikers spelen hierin een essentiële rol. Om de informatievoorziening echt ten dienste te laten zijn en blijven aan de primaire (zorg)processen, zal de communicatie tussen de rollen binnen elk van die domeinen veel aandacht moeten krijgen, bijvoorbeeld in een platform proces- en applicatie-eigenaren en de drie-eenheid van functioneel beheer : Proces- en applicatie-eigenaar Procesbeheerder Functioneel applicatiebeheerder De proces- en applicatie-eigenaar vanuit een strategisch-/tactische verantwoordelijkheid en procesbeheerder en functioneel applicatiebeheerder vanuit een tactisch/operationele verantwoordelijkheid vormen samen een drie-eenheid, die (eenmaal goed op elkaar ingespeeld) een doorslaggevende rol speelt in het realiseren van de toegevoegde waarde van bedrijfsprocessen en applicaties voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Een vraag die regelmatig opdoemt, is welke rollen te splitsen en/of te delegeren zijn. Dit vraagstuk zou benaderd kunnen worden vanuit de startpositie van een eenmanszaak: daarbij vervult één persoon alle rollen. Wat is het moment om rollen uit elkaar te trekken en/of te delegeren? De omvang van de organisatie en het benodigde specialisme spelen daarbij een belangrijke rol. Zo worden in grotere organisaties de rollen van proceseigenaar en applicatie-eigenaar gesplitst, waarbij een lijnverantwoordelijke de rol van proceseigenaar krijgt en een hoofd ICT de rol van applicatie-eigenaar. In een organisatie waarbij de klant-leverancier relatie professioneel wordt gehanteerd, is dat een optie. In de praktijk blijkt het echter grote voordelen te hebben juist deze rollen in één hand te houden, namelijk bij degene die uiteindelijk de besluiten neemt over hoe de organisatie (en processen) worden ingericht en wanneer het moment is gekomen een nieuwe applicatie aan te schaffen en welke. Dit is een rol die op het niveau van eindverantwoordelijken dient te worden ingevuld. Hoewel de tactisch-operationele taken kunnen worden gedelegeerd, is het advies uiteindelijke besluitvorming op het niveau van eindverantwoordelijken te houden. De praktijk wijst uit dat daar waar eindverantwoordelijken zich niet interesseren en actief bezighouden met keuzes in de inrichting van processen en de bijbehorende informatisering/ict de performance van die organisaties achterblijft bij die organisaties waarbij op het hoogste niveau die belangstelling en bemoeienis wel is. De proceseigenaar en procesbeheerder moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. De proceseigenaar moet een abstracte vraag kunnen neerleggen bij de procesbeheerder, zoals: kunnen wij iets met ipad s in de zorg? of wordt ons ECD wel optimaal gebruikt? De procesbeheerder kan hiermee in de organisatie aan de slag en een advies formuleren. Hoe diep zo n advies moet zijn, is een kwestie van wennen aan elkaar (zie hierboven: het op elkaar ingespeeld raken). Aan de andere kant is het van grote meerwaarde als de procesbeheerder op eigen initiatief komt Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 4 van 9

5 met adviezen hoe de instrumenten in de organisatie (zoals informatiesystemen of ICT-hulpmiddelen) beter aangewend kunnen worden en vooral! hoe processen beter kunnen worden ingericht om aan de doelstellingen van de organisatie bij te dragen. Frequent formeel en informeel overleg is essentieel. Wanneer je naar bedrijfsprocessen van een organisatie kijkt, kun je verschillende hoofdprocessen onderscheiden die vaak hun eigen procesdetails kennen, met een eigen module (of soms zelfs applicatie). Denk aan intramurale zorg, extramurale zorg, justitiële zorg, hospice, etc. Per hoofdproces dat een zorginstelling op deze wijze mogelijk gaat onderscheiden, moet je als organisatie een proceseigenaar en procesbeheerder benoemen. Tevens moet, indien een applicatie wordt gebruikt, een functioneel applicatiebeheerder benoemd worden. Let op, we hebben het hier over rollen, dus kunnen ook in bepaalde functies verzameld worden. Zo kun je bijvoorbeeld ook spreken van functioneel beheerder, die zowel functioneel applicatiebeheer als procesbeheer uitvoert. Natuurlijk is het ook zo, dat op de laag van de database en de infrastructuur vastgesteld moet worden wie eigenaar en beheerder is. Vanuit een hoofdproces beschouwd, moet er dan voor gezorgd worden dat de eigenaar met alle beheerders het beheer van de hele kolom gaat organiseren en regelen. Daartoe kun je een overlegstructuur opzetten, waarin wijzigingen in één van de lagen, worden ingediend en besproken. Wij noemen dat overleg in ons model: de wijzigingsadviescommissie (WAC). Elke wijziging in deze keten of kolom, moet hier ingediend, besproken, uitgewerkt en vastgesteld worden, alvorens de wijziging ook doorgevoerd kan worden. Op deze wijze wordt voorkomen dat gebruikers, beheerders en eigenaren verrast worden door wijzigingen in de dagelijkse gang van zaken, het dagelijkse proces. En bereik je een essentiële doelstelling, namelijk een beheerde werkomgeving zonder onnodige (en daarmee zo min mogelijke) ad hoc verstoringen. Binnen het functioneel beheer kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen eenvoudige en specialistische taken en reguliere en projectmatige taken. Vanuit de informatiestrategie kan op basis van die onderverdeling worden gekeken bij welke functionarissen de verschillende rollen worden belegd, waarbij tevens de afweging kan worden meegenomen of (alle) specialistische taken intern moeten kunnen worden verricht of extern ingehuurd kunnen/ moeten worden. Complexiteit Implementeren wijzigingen Kleine en eenvoudige wijzigingen Grote en/of complexe wijzigingen Beheer en onderhoud Eenvoudige standaard werkzaamheden Specialistische en/of complexe werkzaamheden Bij de keuzes zal nadrukkelijk een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de structurele invulling op de (middel)lange termijn en de periode waarin een achterstand moet worden ingelopen. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de super-users. Dit zijn medewerkers die processen dagelijks uitvoeren, zoals het inlezen en verwerken van indicaties (AZR-berichtenverkeer), cliëntplanning, opstellen dienstroosters van medewerkers, etc. Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 5 van 9

6 Voor de meest complexe en (meestal) centrale taken worden hiervoor vaak specifiek medewerkers vrijgemaakt. Zij heten zorgadministrateurs of iets dergelijks. Meestal zitten diverse medewerkers decentraal die de dagelijkse processen uitvoeren, zoals planners, medewerkers bedrijfsbureau of hoe zij ook heten. Het is van groot belang hen te betrekken bij wijzigingen in processen en daarmee samenhangend de inrichting van de informatiesystemen. Zij weten immers als geen ander wat wijzigingen in de praktijk betekenen, waar bij de implementatie aan gedacht moet worden, welke instructie nodig is, etc. Zij moeten nauw betrokken worden bij de ontwerpfase, testfase en implementatiefase. Op die manier wordt voorkomen dat er tekentafeltrajecten ontstaan, die op papier prima lijken te werken, maar in de weerbarstige praktijk volledig mislukken. Een nauwe relatie tussen de procesbeheerder en super-users is van essentieel belang. Zij dienen elkaar over en weer van input te voorzien. De verantwoordelijkheden taken op hoofdlijnen De procesbeheerder is verantwoordelijk voor het optimaal inrichten van de bedrijfsprocessen zodat de beoogde resultaten ervan worden behaald. Hierbij hoort ook het afstemmen van de inzet van een applicatie (of meerdere applicaties) op die bedrijfsprocessen, zodat deze maximaal bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Vanuit die rol heeft de procesbeheerder interactie met de managers van de bedrijfsprocessen en de eindgebruikers van applicaties. Vanuit zijn/haar (bedrijfskundige) expertise en de interactie met de gebruikersorganisatie richt de procesbeheerder zich hoofdzakelijk op: Signaleren, analyseren en beschrijven van vragen, problemen en beoogde/noodzakelijke (her)inrichting van processen en informatievoorziening. Afhankelijk van het type vraagstuk verkent de procesbeheerder, in samenwerking met de proceseigenaar, de functioneel applicatiebeheerder, super-users of anderen, het vraagstuk of probleem om de proces- /applicatie eigenaar te adviseren welke opdracht moet worden gegeven om het vraagstuk/probleem op te lossen. In opdracht van de proces/applicatie eigenaar verandering in de bedrijfsprocessen doorvoeren. Het gaat hierbij om het (her)ontwerpen, inrichten en/of aanpassen van bedrijfsprocessen. Ondersteunen besluitvorming rond versiebeheer. Het bepalen van de impact van een nieuwe versie/ release van de applicatie is gedelegeerd aan de functioneel applicatiebeheerder en procesbeheerder. De functioneel applicatiebeheerder analyseert wijzigingen in de functionaliteit, tabelstructuur en/ of onderliggende gegevens van de applicatie. De procesbeheerder signaleert wat de gevolgen van een nieuwe versie zijn voor de bedrijfsprocessen en als er nieuwe functionaliteit is hoe de applicatie (her)ingericht moet worden om de processen optimaal te ondersteunen. De functioneel applicatiebeheerder en procesbeheerder stellen een advies op aan de proces-/applicatie eigenaar. De impact van een nieuwe versie/ release wordt op basis van het advies van de functioneel applicatiebeheerder en de procesbeheerder beoordeeld door proces-/applicatie eigenaar. De proces/applicatieeigenaar bepaalt of de nieuwe versie/ release in productie wordt genomen of niet. Indien de proces/applicatie-eigenaar besluit tot in productie nemen, initieert hij vervolgacties naar de functioneel applicatiebeheerder, zoals het opstellen van werkinstructies, het voorbereiden van instructiesessies, e.d. De procesbeheerder is verantwoordelijk voor het aanpassen van procesbeschrijvingen, de beschrijving van de administratieve organisatie, etc. Zodra deze gereed zijn, geeft de applicatie-eigenaar opdracht tot in productie nemen van de nieuwe versie/ release. Meestal delegeert de proces-/applicatie eigenaar het implementatieproces en het nemen (kleinere /deel-) besluiten daarbinnen aan de procesbeheerder; de procesbeheerder vertegenwoordigt dan de proces-/applicatie eigenaar bijvoorbeeld richting de afdeling ICT. Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 6 van 9

7 Taakbeschrijving conform FWG Hoofdtaken/activiteiten 1. Signaleren, analyseren en beschrijven van vragen, problemen en daaraan gerelateerde beoogde dan wel noodzakelijke (her)inrichting van bedrijfsprocessen en informatievoorziening: De procesbeheerder verkent een vraagstuk of probleem om de proces/applicatie eigenaar te adviseren over de wijze waarop het vraagstuk/probleem dient te worden opgelost; de procesbeheerder analyseert en beschrijft daarbij op hoofdlijnen een vraagstuk of probleem in de informatievoorziening, al dan niet voortkomend uit een bedrijfskundig vraagstuk; De procesbeheerder voert in opdracht van de proces/applicatie eigenaar verandering in de bedrijfsprocessen door. Het gaat hierbij om het (her)ontwerpen, inrichten en/of aanpassen van bedrijfsprocessen; De procesbeheerder inventariseert, analyseert en beschrijft in opdracht van de proces/applicatie eigenaar de gewenste informatievoorziening, specifiek met betrekking tot de applicatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering; Vaststellen van beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten bij het aanpakken van vraagstukken en/of van mogelijke oplossingen; Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld. De beschrijving op hoofdlijnen heeft zowel betrekking op de informatievoorziening (inclusief het definiëren van (controle- en stuur)rapportages, alsook op sociale, organisatorische, technische en economische factoren die daarmee samenhangen; Het implementeren van nieuwe processen en werkwijzen n.a.v. wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. 2. Ondersteunen besluitvorming rond versiebeheer: De procesbeheerder bepaalt, in overleg met overig betrokken (zoals de controller, de zorgadministrateur, de functioneel applicatiebeheer en super-users), de impact van een nieuwe versie/release van de applicatie; De procesbeheerder analyseert wijzigingen in de functionaliteit, en signaleert wat de gevolgen van een nieuwe versie zijn voor de bedrijfsprocessen en als er nieuwe functionaliteit is hoe de applicatie (her)ingericht moet worden om de processen optimaal te ondersteunen; De procesbeheerder stelt gevraagd en ongevraagd adviezen op ten behoeve van de proces/applicatie eigenaar. 3. Opstellen wijzigingsvoorstellen en migratie-/implementatieplannen: De procesbeheerder stelt vast welke best practices worden toegepast en implementeert deze op alle locaties, vooral gericht op de verbetering van de bedrijfsprocessen; De procesbeheerder analyseert (in samenwerking met de super-users) de toepasbaarheid van een nieuwe versie/ release van een applicatie met betrekking tot wijzigingen in de functionaliteit ervan en het initiëren dan wel uitvoeren van de noodzakelijke acties hierop wanneer deze voortvloeien uit keuzes m.b.t. de bedrijfsvoering (met name bij het verbeteren daarvan); De procesbeheerder formuleert op basis van analyse van de huidige en gewenste situatie een voorstel voor wijziging van componenten van de informatievoorziening ten aanzien van de bedrijfsprocessen (zoals zorgtoekenning, zorgplanning/levering en cliënt- en medewerkersplanning) wanneer deze voortvloeien uit keuzes m.b.t. de bedrijfsvoering (met name bij het verbeteren daarvan); De procesbeheerder formuleert uitgangspunten en criteria die gelden voor de invoering van nieuwe werkwijzen, functies en/of systeemcomponenten wanneer deze voortvloeien uit keuzes m.b.t. de bedrijfsvoering (met name bij het verbeteren daarvan); Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 7 van 9

8 De procesbeheerder zorgt dat de werkprocessen zowel centraal als decentraal optimaal functioneren en dat de werkprocessen decentrale organisatie-onderdelen onderling op elkaar afgestemd/ uniform ingericht zijn. De procesbeheerder is verantwoordelijk voor de implementatie van veranderingen binnen de werkprocessen wanneer deze voortvloeien uit keuzes m.b.t. de bedrijfsvoering (met name bij het verbeteren daarvan). 4. Verrichten van overige werkzaamheden: Neemt deel aan verschillende werkoverlegvormen; Neemt in opdracht deel aan projecten en treedt in voorkomende gevallen op als (deel)projectleider. (Toelichting op) Functie-eisen en verantwoordelijkheden Kennis Afgeronde HBO opleiding (bijv. bedrijfskunde/ bestuurlijke informatiekunde). Kennis van methodieken inzake projectmatig werken (bijv. Prince2). Kennis van bedrijfsprocessen, zowel theoretisch als toegepast. Kennis van de organisatie en de samenhang tussen de diverse onderdelen is nodig. Kennis van en inzicht in (geautomatiseerde) informatiesystemen, zowel theoretisch als toegepast. Kennis van relevante wet- en regelgeving. Zelfstandigheid De werkzaamheden worden verricht binnen de vastgestelde (concernbrede) kaders. Vindingrijkheid is benodigd bij het bedenken van nieuwe oplossingen binnen bestaande kaders en het doen van voorstellen om de standaarden binnen de verschillende systemen aan te passen. Analytisch vermogen is van belang voor het overzien van consequenties die het beheren en inrichten van systemen heeft op het bedrijfsproces. Sociale vaardigheden Dienstverlenend, tactvol en servicegericht bij het doorvragen om het probleem helder te krijgen en het onderhouden van contacten. Beïnvloedingsvermogen en het kunnen overtuigen van anderen is vereist bij het oplossen van (complexe) vraagstukken en/of problemen, het uitvoeren van projecten en bij het geven van adviezen. Daarnaast is het kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met weerstand van belang. Kunnen aanpassen van de communicatie aan het niveau van de verschillende contactpersonen (van het niveau van eindverantwoordelijken tot en met uitvoerend medewerkers). Risico s, verantwoordelijkheden en invloed Er is kans op materiële schade bij het realiseren van de inrichting van de bedrijfsprocessen en het afstemmen van de inzet van een applicatie op die bedrijfsprocessen en het aansturen van projecten. Er is afbreukrisico bij het uitvallen van kritieke systemen. Het is de verantwoordelijkheid van de procesbeheerder noodprocedures/ fall-backscenario s uit te werken. Uitdrukkingsvaardigheid Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is benodigd bij het opstellen van de adviezen, het beschrijven van de gewenste informatievoorziening, het maken van een projectplan, het aansturen van een project en het instrueren van super-users en overige uitvoerenden van de bedrijfsprocessen. Bewegingsvaardigheid Bewegingsvaardigheid is nodig voor het werken met een pc. Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 8 van 9

9 Oplettendheid Oplettendheid is van belang bij het analyseren van een (complex) vraagstuk of probleem, rekening houdend met de diverse aspecten. Opmerkzaamheid is benodigd bij het signaleren dat er zich een knelpunt in het bedrijfsproces voordoet en het achterhalen van de achterliggende boodschap van gebruikers en het ondernemen van actie. Overige functie-eisen Volharding en geduld zijn vereist in verband met het oplossen van diverse problemen bij de uitvoering van genoemde processen en het afstemmen met de verschillende partijen, met name bij de implementatie van wijzigingen, en het signaleren en onder de aandacht brengen van knelpunten. Ordelijkheid en systematiek zijn vereist voor het inrichten en beheren van processen, het verzamelen en onderzoeken van gegevens ten behoeve van analyses en het onderbouwen van adviezen; Integriteit is van belang bij het werken met vertrouwelijke informatie; Representativiteit en eisen aan voorkomen en gedrag zijn van belang bij het deelnemen aan diverse besprekingen. Bezwarende omstandigheden (inconveniënten) Fysieke belasting kan optreden bij het langdurig verrichten van werkzaamheden in eenzelfde houding achter een ICT-werkplek. Mentale belasting kan optreden bij het zich gelijktijdig voordoen van (complexe) storingen in systemen en de impact die dit heeft op het primaire en secundaire proces. Bezwarende werkomstandigheden: niet van toepassing. Risico op persoonlijk letsel niet van toepassing Procesbeheer in perspectief ME docx pag. 9 van 9

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden Functieprofiel Woonondersteuner A Functienaam : Woonondersteuner A Inschaling : FWG-25 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie De woonondersteuner A zorgt voor een goed verloop van

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Business Information Management Library. BiML Introductie

Business Information Management Library. BiML Introductie Business Information Management Library BiML Introductie Auteur Remko van der Pols Redactie René Sieders Pauline van Boven Illustraties Remko van der Pols Status en versie Status: Versie 0.5 Datum: 5 oktober

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Stafmedewerker opleiden

Stafmedewerker opleiden Wij zijn op zoek naar een: Stafmedewerker opleiden Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: Contract: 32-36 uur per week maakt deel uit van de afdeling Zorgkwaliteit, HBO

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

MEDEWERKER AO-IC (M/V) (voor 32 uur per week voor bepaalde tijd)

MEDEWERKER AO-IC (M/V) (voor 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne / externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Planning & Control Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is

Nadere informatie

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal :

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Functiebeschrijving Functie-informatie Code : ICT 01 Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Indelingsniveau : Kenmerkscores

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE GESPECIALISEERD Barema 5 / functieschaalniveau 7 ONDERSTEUNING MEDEWERKER A versie15 april 2013

GESPECIALISEERDE GESPECIALISEERD Barema 5 / functieschaalniveau 7 ONDERSTEUNING MEDEWERKER A versie15 april 2013 Kern van de functie Gespecialiseerde ondersteuning draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door het toepassen van vastgestelde beleidsproducten volgens gestandaardiseerde methoden, technieken

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

1/7. Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN

1/7. Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN Research note op basis van inzichten uit ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 FUNCTIONEEL APPLICATIE- BEHEER IN ZIEKENHUIZEN 1/7 \ De toenemende digitalisering en integratie van systemen in ziekenhuizen maakt

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP)

WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) WAB*info Inhoud Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning WAB*info WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) Activiteitenkalender WAB*info Colofon Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat (januari

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie