Operationele planning Departement LNE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationele planning 2008. Departement LNE"

Transcriptie

1 Operationele planning 2008 Departement LNE

2 Operationele planning 2008 Departement LNE

3 Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling Internationaal Milieubeleid Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen..52 Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Afdeling Managementondersteunende diensten Afdeling Milieu-inspectie...92 Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Afdeling Milieuvergunningen Secretariaat-Generaal

4 Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst 3

5 SD 1 Departement LNE Vanuit de ondersteunende rol naar de minister en de bewaking van de coherente aanpak in het beleidsdomein, intensifieert het departement de samenwerking met de agentschappen Subdoelstelling 1.3 Het departement bouwt de managementondersteunende functies voor entiteiten van het beleidsdomein klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het verder uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor de juridische dienstverlening aan het kabinet en het ministerie, teneinde het beleid en de werking van deze entiteiten te ondersteunen. Deze dienstverlening impliceert o.m. de juridische toetsing van de beheersovereenkomsten met de diverse agentschappen van het beleidsdomein LNE. Naast de deelname aan overlegfora en welbepaalde advies- en beroepsinstanties, fungeert de Juridische Dienst als een centraal aanspreekpunt voor juridische dienstverlening. De Juridische Dienst verleent ANB ondersteuning op het vlak van rechtsbijstand, advisering en procesbegeleiding. Dit is geregeld via een op 2 maart 2007 afgesloten protocol. De ondersteuning van het INBO betreft rechtsbijstand en verstrekken van juridische adviezen. VEA doet momenteel geen beroep op de ondersteuning van de Juridische Dienst. De diverse facetten van de juridische ondersteuning die de Juridische Dienst biedt, zullen toegelicht worden aan het INBO en VEA. Voorafgaand zal VEA bevraagd worden over de wijze waarop het voorziet in zijn rechtsbijstand, ook wat betreft geschillen die niet specifiek zijn voor het agentschap (cf. geschillen inzake schadedossiers zoals ongevallen met voertuigen en arbeidsongevallen). Daarna zullen afspraken gemaakt worden met INBO en VEA voor het kanaliseren van hun juridische vragen aan de Juridische Dienst. Dit houdt ook in dat personen worden aangeduid langs wie vragen tot juridische ondersteuning aan de dienst kunnen gericht worden. Een draaiboek voor de interne, eerste behandeling van schadedossiers door de agentschappen van het ministerie (ANB, INBO en eventueel VEA) zal worden opgesteld, met het oog op een doelmatige afhandeling ervan door de Juridische Dienst. In een ontwerpfase zal dit draaiboek met de agentschappen worden besproken. Er wordt meegewerkt aan de opmaak van regelgeving van het ministerie, waaronder strategische regelgevingsprojecten (o.m. milieuhandhaving, milieuschade). Na de definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement van het ontwerp van Milieuhandhavingsdecreet op 12/12/2007 spitsen de werkzaamheden in dit project zich in 2008 toe op volgende fasen: Opmaak uitvoeringsbesluit. Globaal zijn er 50 uit te voeren bepalingen op het Milieuhandhavingsdecreet. Met het oog op de operationalisering ervan in 2009 zal er één groot uitvoeringsbesluit worden voorbereid. Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet met het Mestdecreet, het milieubeheersrecht, het Grinddecreet en het Oppervlaktedelfstoffendecreet. Een specifiek project wordt opgezet om de achterstand weg te werken bij de behandeling van de beroepsdossiers inzake bodemsanering. Deze achterstand is historisch gegroeid als gevolg van een wijziging van de beroepsprocedure, een toename van het aantal dossiers en een onderschatting bij de overdracht van de behandeling (voorjaar 2002) van AMV naar de vroegere afdeling Juridische 4

6 Dienstverlening (LIN) - van het aantal in te zetten VTE s voor de behandeling ervan. De achterstand bedraagt momenteel ca. 220 dossiers. Het kabinet wenst dat deze achterstand tegen medio 2009 is weggewerkt. Op 1 juni 2008 zal het nieuwe Bodemdecreet in werking treden dat voorziet in meer administratieve beroepsmogelijkheden dan thans het geval is. In alle gevallen zal het administratief beroep door de Juridische Dienst moeten worden behandeld. Daarom wordt het team bodemsanering van de Juridische Dienst verder versterkt door de aanwerving van twee bijkomende juristen (voorzien in het personeelsplan 2008). Zolang de Adviescommissie Bodemsanering nog blijft bestaan zal een externe juridische expert, nu werkzaam bij de Adviescommissie, ingeschakeld worden bij de afwerking van een aantal beroepsdossiers. Te bereiken mijlpaal Toelichting van de door de Jur.Dienst geboden ondersteuning aan INBO en VEA Bevragen van VEA over de wijze waarop dit agentschap voorziet in de Maart 2008 diverse aspecten van rechtsbijstand Toelichten aan INBO en VEA van de diverse facetten van juridische Mei 2008 ondersteuning geboden door de Juridische Dienst Afspraken kanaliseren juridische vragen Afspraken met het INBO voor het kanaliseren van zijn vragen tot September 2008 juridische ondersteuning Afspraken met het VEA voor het kanaliseren van zijn vragen tot Oktober 2008 juridische ondersteuning Opmaak draaiboek Overleg met ANB en INBO i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de Mei 2008 eerste behandeling van schadedossiers afgerond Ter beschikking stellen aan ANB en INBO van het draaiboek. Juni 2008 Overleg met VEA i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de eerste Juni 2008 behandeling van schadedossiers afgerond. Ter beschikking stellen aan VEA van het draaiboek. September 2008 Opmaak regelgeving Afwerken ontwerpbesluit Milieuhandhavingsdecreet April 2008 Principiële goedkeuring ontwerpbesluit Milieuhandhavingsdecreet door Oktober 2008 Vlaamse Regering Screening milieubeheerswetgeving afgerond Januari 2008 Afwerking ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het April 2008 Milieuhandhavingsdecreet Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering van Augustus 2008 ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet Tweede principiële goedkeuring door Vlaamse Regering van November 2008 ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet Wegwerken achterstand beroepsdossiers bodemsanering Aanwerving en indiensttreding van twee bijkomende juristen voor het April 2008 team bodemsanering van de Juridische Dienst Indicator: % van de achterstand van de hangende beroepsdossiers afgewerkt door inschakeling een externe juridische expert uit de Adviescommissie Bodemsanering Doelstelling 7,5% tegen Juni 2008 % van de achterstand van de hangende beroepsdossiers door de eigen Doelstelling: 65% tegen 5

7 juristen weggewerkt december 2008 Medewerking van de betrokken agentschappen; Betrokkenheid en medewerking van de afdelingen van het departement en entiteiten van het beleidsdomein LNE (ANB, VLM, OVAM); Tijdig nemen van de nodige beleidsbeslissingen door het kabinet; Evolutie van aantal nieuwe administratieve beroepsdossiers bij in werking treden van nieuwe Bodemdecreet en nieuwe Vlarebo; Degelijke technische en juridische onderbouwing van bodemsaneringsbeslissingen door OVAM; De opname van overgangsbepalingen in het nieuwe Bodemdecreet teneinde te vermijden dat het in werking treden van het nieuwe Bodemdecreet voor extra en tijdrovende juridische problemen zorgt bij de behandeling van de reeds hangende beroepsdossiers; De mogelijkheid tot ondersteuning van de Juridische Dienst door derden (bijv. VITO) bij de beoordeling van sommige milieutechnische aspecten van de administratieve beroepen. 6

8 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.2 Het departement ontwikkelt beleidsuitvoerende instrumenten (sociale, economische en juridische instrumenten) en zet deze gericht in volgens een afgewogen en optimale instrumentenmix Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het uitbouwen van een beleid inzake wetsmatiging en wetskwaliteit, klachtenbeheer, kwaliteitsmanagement, communicatie en emancipatie- en gelijke kansenbeleid, teneinde te streven naar een transparant en klantgericht departement Gelijke kanden- en diversiteitsbeleid In het kader van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid dient jaarlijks een Gelijkekansen- en Diversiteitsplan opgesteld te worden voor de dienst Emancipatiezaken. Op basis van de uitgevoerde resultaten gelijkekansenmeting zullen de criteria om tot een kansengroep te behoren opnieuw gedefinieerd worden en zullen de voorlopige streefcijfers voor de kansengroepen voor het departement bepaald worden. Vervolgens zullen in overleg met de emancipatieambtenaren van de entiteiten streefcijfers voor het beleidsdomein worden voorgesteld. Tweejaarlijks dient ook een Actieplan gelijke kansen te worden opgesteld voor de cel Gelijke Kansen. Het Actieplan gelijke kansen voor het beleidsdomein LNE is op 14 december 2007 bezorgd aan de cel Gelijke Kansen. In uitvoering van dit actieplan zullen o.m. een 10-tal publicaties van het departement worden doorgelicht met het oog op het actualiseren van een beeldvormingchecklist tegen december In samenspraak met projectverantwoordelijke bij dienst Communicatie zullen inspanningen gebeuren om het Anysurferlabel voor intranet te behalen. Driemaandelijks zal een bespreking van een artikel, boek of website in verband met gender of toegankelijkheid op het intranet worden geplaatst. Over dit actieplan zal eind 2009 gerapporteerd worden door de verantwoordelijke voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid voor het Beleidsdomein LNE, dit in overleg met de entiteiten. Klachtenbeleid In het kader van het klachtenmanagement zullen een protocol voor klachtenmanagement en instrumenten voor klachtennotitie worden ontworpen. Een klachtenformulier en klachtennotitieblad zal via resp. de lne-website en het intranet ter beschikking worden gesteld. De huidige Access-toepassing voor klachten-registratie - nu enkel toegankelijk voor de klachtenmanager zal worden vervangen door een andere databanktoepassing. De eerste analyses hiervoor worden in 2008 uitgevoerd. Eenmaal per jaar (tegen 10 februari) wordt er gerapporteerd aan de Vlaamse ombudsman. Kwaliteitsbeleid Om een uitgebreid kwaliteitsbeleid op te zetten binnen het Departement LNE is de aanwerving van een kwaliteitsmanager met voldoende ervaring nodig. Niettemin wordt er voortdurend gewerkt kwaliteitsverbetering (opstellen van strategische en operationele doelstellingen gekoppeld aan kerntaken, peiling over personeelstevredenheid, informatisering, wetsmatiging, acties door de cel Interne Milieuzorg, klachtenmanagement,...). Wanneer een geschikte kwaliteitsmanager kan worden aangetrokken, kan tegen eind 2008 een eerste aanzet worden gegeven voor een kwaliteitszorgsysteem onder de vorm van een audit, een stappenplan, e.d. 7

9 Communicatiebeleid De website van het Departement worden verder op een gebruiksvriendelijke en behoeftegeoriënteerde manier uitgebouwd. Voor de NME-onderdelen Helix, Vroente, Vergroening en Niet voor Groentjes en andere digitale informatie die momenteel nog niet geïntegreerd is, is een doordachte en in het globale kader passende integratie gepland.. De webstrategie, in het bijzonder de afstemming met de huisstijl, wordt geactualiseerd. Instrumenten ter ondersteuning van de beheerders van de website zullen worden ontwikkeld. De website zal worden uitgebreid met een kalenderfunctie en databanken. Verouderde websites worden verwijderd met bijzondere aandacht voor de informatiezoekende gebruikers. Een gecoördineerd communicatieplan voor milieucommunicatie zal worden opgesteld in nauwe samenwerking met de afdelingen en afgestemd op de behoefte van de doelgroepen. De focus ligt hierbij op een beperkt aantal acties met een groot bereik, afgestemd op de beleidsprioriteiten en de begroting. De nadruk ligt op doelgerichtheid, doelgroepgerichtheid en kwaliteit. Wetsmatiging Op vlak van wetsmatiging komen diverse uitdagingen af op het departement, zowel wat betreft de wetgeving waarvoor het zelf bevoegd is als voor de wetgeving waarvoor de agentschappen bevoegd zijn, in dit laatste geval door de coördinerende rol van het departement. Belangrijk voor 2008 wordt het meten van administratieve lasten verbonden aan Vlaamse milieuregelgeving en het formuleren van reductiedoelstellingen. Vertrekkende van een nulmeting van de administratieve lasten moeten deze doelstellingen bepaald zijn tegen eind Een eerste stap is de inventarisatie van alle Vlaamse milieuregelgeving die informatieverplichtingen oplegt aan derden. De Juridische Dienst werd belast met de coördinatie en opvolging van deze inventarisatie van de voor het beleidsdomein LNE relevant geachte regelgeving.. Te bereiken mijlpaal Gelijke-kansen en Diversiteit Streefcijfers voor kansengroepen laten goedkeuren op het MCB. Februari - maart 2008 Evaluatie van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2007 April 2008 Opvragen insteek voor het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 April 2008 Finaliseren van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 Mei 2008 Overmaken van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 aan de dienst 1 juni 2008 Emancipatiezaken Behalen van het Anysurfer-label voor het intranet van het departement December 2008 LNE Geactualiseerde beeldvormingschecklist December 2008 Klachtenbeleid Klachtenformulier met duiding op Maart 2008 Klachtennotitieblad op intranet Maart 2008 Rapportering aan Vlaamse ombudsman 10 februari 2008 Protocol klachtenmanagement goedgekeurd door DR April 2008 Evaluatie protocol klachtenmanagement November 2008 Analyse voor andere databanktoepassing i.v.m. klachtenregistratie Eind 2008 afgewerkt Communicatie Integratie van aparte websites in de LNE-site 30 september 2008 Opstart onderzoek naar gebruiksvriendelijke en behoeftegeoriënteerde 1 oktober 2008 uitbouw van de website Geactualiseerde webstrategie gepubliceerd op het intranet 1 juli 2008 Beschikbaar stellen instrumenten ter ondersteuning webbeheerders 1 juli

10 Beschikbaarheid kalender en databanken voor gebruik op website 30 september 2008 Oude websites aangepast 30 september 2008 Gecoördineerd milieucommunicatieplan juni 2008 Wetsmatiging Coördinatie en opvolging van alle Vlaamse milieuregelgeving die april 2008 administratieve verplichtingen oplegt aan derden afgewerkt Indicator Aantal besprekingen van publicaties/website i.v.m. gender of toegankelijkheid op intranet geplaatst Doelstelling 4 per jaar Uitvoering van gelijkekansenmeting door alle entiteiten van het beleidsdomein tijdig overmaken van de insteek i.v.m. gelijkekansen door de entiteiten. Medewerking van en timing werkzaamheden uit te voeren door andere afdelingen en diensten De afdelingen ontwikkelen geen eigen websites Optimaal werkende technische infrastructuur en technische ondersteuning Opname onderzoek uitbouw website binnen TWOL-programma. Medewerking van alle agentschappen en van de afdelingen binnen het departement, voor inventarisatie wetgeving; Mogelijkheid tot voldoende ruimte voor inzet van het betrokken personeelslid voor deze opvolging en coördinatie van de inventarisatie wetgeving, gelet op andere taken. 9

11 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het optimaliseren van de informatie- en dossierstromen, teneinde de interne werking van het departement te verbeteren en haar ondersteunende en coördinerende rol binnen het beleidsdomein te verstevigen Algemene Zaken De personeelsleden van het departement zullen worden geïnformeerd over de uitgewerkte protocols rond informatie- en dossierdoorstroming, om de implementatie ervan te versterken. Het betreft hier de dienstorders rond behandeling van kabinetsnota s, parlementaire vragen en ministeriële besluiten. Indien nodig worden enkele aanpassingen doorgevoerd om maximaal werkbare protocols te verkrijgen, in het bijzonder voor de behandeling van parlementaire vragen en ministeriële besluiten. Communicatie Een specifiek project wordt opgezet voor de uitwerking van een actieplan interne communicatie. (zie hiervoor ook projectfiche) In het voorjaar 2008 zullen de doelgroepen bevraagd worden en worden de resultaten verwerkt tot een intern communicatieplan. De vragenlijsten zijn reeds opgesteld. In de zomer 2008 wordt het implementatieplan opgesteld en prioritaire acties gekozen. De uitwerking kan dan vanaf het najaar in functie van de prioriteiten. Te bereiken mijlpaal Algemene Zaken aangepast dienstorder voor behandeling parlementaire vragen Januari 2008 Goedkeuring door DR van aangepast dienstorder voor behandeling Januari 2008 Ministeriele besluiten Goedkeuring door DR en BR van aangepast dienstorder voor behandeling Februari 2008 van parlementaire vragen Informatieronde in Departement LNE en Beleidsdomein LNE over April 2008 behandeling van kabinetsnota s, parlementaire vragen en ministeriële besluiten afgewerkt. Communicatie Intern communicatieplan klaar 31 augustus 2008 Voldoende respons bij de bevraging i.v.m. interne communicatie Technische ondersteuning voor de digitale toepassing 10

12 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het verder uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor de juridische dienstverlening aan het kabinet en het ministerie, teneinde het beleid en de werking van deze entiteiten te ondersteunen. Deze dienstverlening impliceert o.m. de juridische toetsing van de beheersovereenkomsten met de diverse agentschappen van het beleidsdomein LNE. Naast de deelname aan overlegfora en welbepaalde advies- en beroepsinstanties, fungeert de Juridische Dienst als een centraal aanspreekpunt voor juridische dienstverlening ten behoeve van de eigen afdelingen van het departement. Deze dienstverlening heeft betrekking op rechtsbijstand (uitgezonderd voor geschillen voor Europeesrechtelijke instanties of geschillen betreffende overheidsopdrachten) en juridische advisering. Inzake juridische advisering is er - wanneer de vragen om juridisch advies uitgaan van afdelingen met eigen juristen en handelen over specifieke milieuregelgeving - soms onduidelijkheid over welke aspecten een taak van de betrokken afdeling en welke een taak van de Juridische Dienst zijn. Daarom zal de Juridische Dienst de diverse facetten van de door haar geboden juridische ondersteuning toelichten aan alle afdelingen van het departement. Dit moet ertoe leiden dat de afdelingen een preciezer beeld krijgen van datgene waarvoor zij bij de Juridische Dienst wel of niet terecht kunnen. Daaraan voorafgaand wordt een overleg gepland met de afdelingen AIM, AMI, AMV en AMNE, teneinde in de mate van het mogelijke het takenpakket van de Juridische Dienst ten opzichte van deze afdelingen af te bakenen. Adviesvragen van meerdere afdelingen bereiken de Juridische Dienst via de meest uiteenlopende kanalen. Daarom zullen met elke afdeling afspraken worden gemaakt voor het kanaliseren van juridische vragen aan de Juridische Dienst. Dit houdt ook in dat personen worden aangeduid langs wie vragen tot juridische ondersteuning aan de dienst kunnen gericht worden. Een draaiboek en richtlijnen voor de interne, eerste behandeling van schadedossiers door de afdelingen van het departement zal,,met het oog op een doelmatige afhandeling ervan door de Juridische Dienst, worden opgemaakt. In een ontwerpfase zal dit draaiboek met de afdelingen worden besproken. Te bereiken mijlpaal Overleg en afspraken over taakafbakening met AIM, AMI, AMV en April 2008 AMNE vastgelegd Toelichten aan de afdelingen, op de Directieraad, van de diverse facetten Mei 2008 van juridische ondersteuning geboden door de Juridische Dienst Afspraken met alle afdelingen voor het kanaliseren van de vragen tot Juni 2008 juridische ondersteuning zijn vastgelegd. Overleg i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de eerste behandeling Mei 2008 van schadedossiers afgerond Ter beschikking stellen aan alle afdelingen van het draaiboek Juni 2008 Medewerking van de afdelingen. 11

13 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het uitbouwen van een beleid inzake klachtenbeheer, kwaliteitsmanagement, communicatie en emancipatie- en gelijke kansenbeleid, teneinde te streven naar een transparant en klantgericht departement Klachtenbeleid Ter ondersteuning van de afdelingen van het departement zal een ontwerpprotocol voor de klachtenbehandeling in het algemeen worden opgesteld. Daarnaast zullen instrumenten worden ontwikkeld die de doorstroming van klachten bij betrokken personeelsleden tot bij de klachtenmanager bevorderen. Meerdere afdelingen, en dan vooral die afdelingen met een duidelijk dienstverlenend karakter, zullen in 2008 een toelichting krijgen in verband met het klachtendecreet en de klachtenbehandeling. Communicatiebeleid Er wordt een praktische toepassing uitgewerkt en geïmplementeerd m.b.t. registratie en opvolging van de vragen die in het kader van de openbaarheid van bestuur worden gesteld. Er is reeds een handleiding opgemaakt door de afdeling Internationaal milieubeleid en een format voor de registratie van de vragen opgesteld. Dit jaar volgt de ontwikkeling van een digitaal registratiesysteem en de vertaling van de handleiding naar een praktische checklist voor de behandeling van de vragen. Richtlijnen voor milieuvriendelijke communicatiedragers zullen worden uitgewerkt en verspreid in het departement, en in een volgende stap naar de andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Dit in het kader van Interne Milieuzorg. Een overzicht van milieuvriendelijke communicatiedragers is reeds beschikbaar. Er zal onder andere een checklist voor het opstellen van offertevragen of bestekken worden gemaakt. Te bereiken mijlpaal Klachtenbeleid klachtendecreet, protocol en doorstroming (notitieblad) toegelicht aan juni 2008 afdelingen Communicatiebeleid Handleiding behandeling vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur klaar Eind maart 2008 Checklist behandeling vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur klaar Juli 2008 Digitaal registratiesysteem i.k.v. openbaarheid van bestuur is klaar Eind maart 2009 Checklist voor opstellen van offertevragen of bestekken is beschikbaar juli 2008 aanbesteding voor de ontwikkeling digitaal registratiesysteem van vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur door ACD. Steun van de klankbordgroep, ICOLEV en COLEV en andere betrokken personen 12

14 SD 4 Departement LNE Het departement zorgt voor een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het milieubeleid Subdoelstelling 4.4 Het departement versterkt de externe communicatie Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst De efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie verhogen, teneinde de bekendheid van het departement als spil in het Vlaamse leefmilieubeleid te vergroten, een milieuvriendelijk gedrag te stimuleren bij de bevolking en specifieke doelgroepen, en het draagvlak voor milieumaatregelen van de Vlaamse overheid te verbreden De wijze waarop een administratie omgaat met vragen en opmerkingen van de burger bepaalt mee hoe de burgers over deze administratie denkt. Daarom zal een charter voor het omgaan met vragen en opmerkingen van de burger worden opgesteld, waarin kwaliteitscriteria worden vastgelegd. Daartoe zal het bestaande bestand van vragen van de burgers grondig geëvalueerd worden en zal er op zoek gegaan worden naar bestaande charters (Vlaamse overheid) om zo de kwaliteitcriteria te kunnen bepalen. Nadien kunnen dan de richtlijnen worden opgesteld voor intern gebruik. Tegen eind 2008 zal het charter afgewerkt zijn en bekendgemaakt worden via het web. Burgers mogen immers weten welke kwaliteit ze kunnen verwachten van de overheid. Het consequent hanteren van de huisstijl, officieel gelanceerd op 1 januari 2007, versterkt de herkenbaarheid en zorgt mee voor een hogere betrouwbaarheid De richtlijnen voor de implementatie van de nieuwe huisstijl van het departement werden door de Directieraad goedgekeurd. In het voorjaar 2008 wordt de implementatie geëvalueerd. Er zal verder toegekeken worden op het gebruik van de huisstijl, met speciale aandacht voor de digitale dragers. Publicaties die nu nog niet in de huisstijl zijn opgemaakt worden stelselmatig herwerkt. Aangezien het meten van communicatie voor elke entiteit binnen het beleidsdomein belangrijk is, zal een set van communicatie-indicatoren ontwikkeld worden om de efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie te meten tegen eind Op het niveau van het beleidsdomein zal dit gebeuren voor drie communicatie-instrumenten: websites, sensibiliseringscampagnes en informatiestands op publieksbeurzen. Op het niveau van het Departement LNE wordt een insteek geleverd aan de hand van volgende concrete cases: website de campagnes ECOSCORE en de Dikke-truiendag. Voor deze acties zullen specifieke indicatoren worden gezocht. Ook voor het Infoloket LNE en de ) zullen specifieke indicatoren worden bepaald. Voor beurzen worden indicatoren bepaald op niveau van beleidsdomein. Te bereiken mijlpaal Charter opgesteld en bekendgemaakt December indicatoren voor de website en 2 voor het Infoloket LNE bepaald eind juni indicatoren voor ECOSCORE en Dikke-truiendag bepaald medio oktober

15 Afdeling Centraal Databeheer 14

16 SD 1 Departement LNE Vanuit de ondersteunende rol naar de minister en de bewaking van de coherente aanpak in het beleidsdomein, intensifieert het departement de samenwerking met de agentschappen Subdoelstelling 1.2 Het departement bouwt een gecoördineerde en planmatige aanpak uit voor het beleidsdomein inzake gegevensverzameling en monitoring; gegevens- en informatiedoorstroming en -ontsluiting, en beleidsopvolging en evaluatie Uitvoering via SD Afdeling Centraal Databeheer Opzetten en beheren van een geïntegreerd en interactief milieuloket als digitale communicatie tussen de milieuoverheid en de bedrijven/burgers/organisaties Met betrekking tot het IMJV 1. Verdere stapsgewijze integratie van informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu in het IMJV: implementatie meldingsformulier voor verbrandingsovens implementatie meldingsformulier voor stortplaatsen implementatie Co2-emissiejaarrapportering 2. Verdere optimalisatie van de delen grondwater en afvalstoffenmelding in het internetloket (opladen van grote hoeveelheden gegevens, meer gegevens vooringevuld aanbieden,...) 3. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe IMJV-backoffice en communicatie met CBB. 4. Uitbreiding van de (nieuwe) backoffice met een archief (document management systeem) waarin alle ingediende IMJV s sinds rapporteringjaar 2004 digitaal en online raadpleegbaar zullen zijn voor verschillende overheidsinstanties. In het archief zullen zowel de pdf en als xml s en metadata beschikbaar zijn. 5. Nieuw xml-schema om de gegevensuitwisseling tussen IMJV, partners en bedrijven te optimaliseren. 6. Opzetten van de IMJV-communicatie: 1) Voor uitwisseling van de gegevens voor upload in het loket - Vaste gegevens van de IMJV-partners - Afvalgegevens van de afvaloverbrengers 2) Aanleveren van de gegevens van ingediende IMJV s in xml en pdf formaat, per partner en via 1 centraal systeem (archief) Met betrekking tot de milieuvergunningendatabank (MVDB) 1. De bevragingstoepassing voor burger, bedrijf en ambtenaar Deze bevragingstoepassing laat toe aan burger en bedrijf om gegevens op te zoeken door minimale ingave bedrijfs- of straatnaam gecombineerd met postnummer of gemeente. De ambtenaar krijgt veel meer zoekmogelijkheden zoals bijvoorbeeld (Klasse, MER-, VR-plicht, rubriek, enz.). Op het aantal zoekresultaten na krijgen burger, bedrijf en ambtenaar dezelfde zoekresultaten. o een lijst met bedrijven die aan het zoekcriterium voldoen o de dossiers van één bedrijf uit de lijst o statusgegevens van een dossier uit de lijst o de op het dossier van toepassing zijnde rubrieken o het besluitdocument 2. de verbetering en vervollediging van de gegevens in de huidige MVDB. o verbetering batchoplaadprogramma Na invoering van BBB heeft de ACD het initiatief genomen om de kwaliteit van de data in 15

17 o o o de MVDB te onderzoeken. Zo werd er vastgesteld dat het batch-oplaadprogramma onterecht records weigert en niet oplaadt. Dit komt vooral voor bij de CEVI-bestanden. wegwerken ontdubbelde gegevens in databank De voorbereidende dataconversie voor integratie van de MVDB in het CBB heeft als resultaat dat Exploitanten die meermaals voorkomen in de MVDB (met andere naam en/of adres) eenvoudig terug te vinden zijn. Het terug bij elkaar brengen van deze gegevens geeft een belangrijke kwaliteitsverbetering van de MVDB. het opladen van ingescande besluiten in de MVDB ontwikkeling webservices (VIP-project) Het ontwikkelen van webservices voor gegevensinvoer in de bestaande informixdatabank. Pas na de realisatie van dit project zal het aantal gemeentelijke dossiers gevoelig stijgen Met betrekking tot het emil emil staat voor de elektronische milieuvergunning en bestaat uit een frontoffice, welke toegankelijk, raadpleegbaar en bruikbaar is voor burgers en bedrijven, en een backoffice, waaronder het archiveringssysteem, de eigenlijke milieuvergunningendatabank en een service oriënted architecture systeem voor communicatie tussen alle betrokken overheden en adviesverleners in de milieuvergunningsprocedure en statusopvolging in de procedure van de individuele dossierstukken. Het frontoffice milieuvergunningen bestaat uit drie geïntegreerde luiken: emil-wegwijzer, de milieuvergunningenwegwijzer: Deze gebruiksvriendelijke toepassing waarmee burgers en bedrijven kunnen nagaan of een geplande activiteit meldings- of milieuvergunningplichtig is, aan de hand van de VLAREM-rubrieken (wegwijs VLAREM I), geeft de gebruiker ook de, voor de betrokken activiteiten, geldende algemene en sectorale milieuvoorwaarden (wegwijs VLAREM II). Deze toepassing is momenteel operationeel voor een beperkt aantal activiteiten en wordt door een gezamenlijke inspanning van VLAO en AMV inhoudelijk aangevuld. ACD volgt de vooruitgang hiervan op, wijst de taken toe aan resp. VLAO en AMV en gaat na of deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. ACD volgt ook de aanpassingen op die uitgevoerd moeten worden door een Perl-programmeur. emil-loket, het milieuvergunningenloket: Via deze web-applicatie vullen burgers en bedrijven een correct en volledig ingevulde aanvraag of een melding/mededeling voor een milieuvergunning in. Het resultaat is een ingevuld wettelijk digitaal document in pdf formaat, dat kan worden afgedrukt en op papier ingediend (wat momenteel nog wettelijk verplicht is) en een xml-bestand waarmee de bevoegde instanties alle gegevens, vermeld in het formulier makkelijk in hun eigen opvolgingssysteem kunnen inladen. Bij het elektronisch indienen worden de pdf- en xml-bestanden in, een aan de bevoegde instantie eigen, folder geplaatst, wordt de betrokken milieuambtenaar hiervan op de hoogte gebracht en verzocht deze documenten af te halen. Hierna kan de procedure starten (volledig en ontvankelijk verklaren etc.). emil-mvdb, de raadplegingstoepassing van de milieuvergunningendatabank: Hiermee kunnen burgers, bedrijven en ambtenaren, met de voor hen specifieke permissies, bepaalde gegevens in de milieuvergunningendatabank raadplegen. (cfr. fiche MVDB) 16

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Inhoud 1. 2011 in het kort...5 2. Stuurgroep en OC-DOV...7 3. Verwezenlijkingen op IT-vlak...8

Inhoud 1. 2011 in het kort...5 2. Stuurgroep en OC-DOV...7 3. Verwezenlijkingen op IT-vlak...8 1 Inhoud 1. 2011 in het kort...5 2. Stuurgroep en OC-DOV... 7 3. Verwezenlijkingen op IT-vlak...8 3.1. DOV-toepassingen op huidige omgeving...8 3.2. DOV-toepassingen: uitbouw van een vernieuwde set aan

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie