Operationele planning Departement LNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationele planning 2008. Departement LNE"

Transcriptie

1 Operationele planning 2008 Departement LNE

2 Operationele planning 2008 Departement LNE

3 Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling Internationaal Milieubeleid Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen..52 Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Afdeling Managementondersteunende diensten Afdeling Milieu-inspectie...92 Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Afdeling Milieuvergunningen Secretariaat-Generaal

4 Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst 3

5 SD 1 Departement LNE Vanuit de ondersteunende rol naar de minister en de bewaking van de coherente aanpak in het beleidsdomein, intensifieert het departement de samenwerking met de agentschappen Subdoelstelling 1.3 Het departement bouwt de managementondersteunende functies voor entiteiten van het beleidsdomein klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het verder uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor de juridische dienstverlening aan het kabinet en het ministerie, teneinde het beleid en de werking van deze entiteiten te ondersteunen. Deze dienstverlening impliceert o.m. de juridische toetsing van de beheersovereenkomsten met de diverse agentschappen van het beleidsdomein LNE. Naast de deelname aan overlegfora en welbepaalde advies- en beroepsinstanties, fungeert de Juridische Dienst als een centraal aanspreekpunt voor juridische dienstverlening. De Juridische Dienst verleent ANB ondersteuning op het vlak van rechtsbijstand, advisering en procesbegeleiding. Dit is geregeld via een op 2 maart 2007 afgesloten protocol. De ondersteuning van het INBO betreft rechtsbijstand en verstrekken van juridische adviezen. VEA doet momenteel geen beroep op de ondersteuning van de Juridische Dienst. De diverse facetten van de juridische ondersteuning die de Juridische Dienst biedt, zullen toegelicht worden aan het INBO en VEA. Voorafgaand zal VEA bevraagd worden over de wijze waarop het voorziet in zijn rechtsbijstand, ook wat betreft geschillen die niet specifiek zijn voor het agentschap (cf. geschillen inzake schadedossiers zoals ongevallen met voertuigen en arbeidsongevallen). Daarna zullen afspraken gemaakt worden met INBO en VEA voor het kanaliseren van hun juridische vragen aan de Juridische Dienst. Dit houdt ook in dat personen worden aangeduid langs wie vragen tot juridische ondersteuning aan de dienst kunnen gericht worden. Een draaiboek voor de interne, eerste behandeling van schadedossiers door de agentschappen van het ministerie (ANB, INBO en eventueel VEA) zal worden opgesteld, met het oog op een doelmatige afhandeling ervan door de Juridische Dienst. In een ontwerpfase zal dit draaiboek met de agentschappen worden besproken. Er wordt meegewerkt aan de opmaak van regelgeving van het ministerie, waaronder strategische regelgevingsprojecten (o.m. milieuhandhaving, milieuschade). Na de definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement van het ontwerp van Milieuhandhavingsdecreet op 12/12/2007 spitsen de werkzaamheden in dit project zich in 2008 toe op volgende fasen: Opmaak uitvoeringsbesluit. Globaal zijn er 50 uit te voeren bepalingen op het Milieuhandhavingsdecreet. Met het oog op de operationalisering ervan in 2009 zal er één groot uitvoeringsbesluit worden voorbereid. Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet met het Mestdecreet, het milieubeheersrecht, het Grinddecreet en het Oppervlaktedelfstoffendecreet. Een specifiek project wordt opgezet om de achterstand weg te werken bij de behandeling van de beroepsdossiers inzake bodemsanering. Deze achterstand is historisch gegroeid als gevolg van een wijziging van de beroepsprocedure, een toename van het aantal dossiers en een onderschatting bij de overdracht van de behandeling (voorjaar 2002) van AMV naar de vroegere afdeling Juridische 4

6 Dienstverlening (LIN) - van het aantal in te zetten VTE s voor de behandeling ervan. De achterstand bedraagt momenteel ca. 220 dossiers. Het kabinet wenst dat deze achterstand tegen medio 2009 is weggewerkt. Op 1 juni 2008 zal het nieuwe Bodemdecreet in werking treden dat voorziet in meer administratieve beroepsmogelijkheden dan thans het geval is. In alle gevallen zal het administratief beroep door de Juridische Dienst moeten worden behandeld. Daarom wordt het team bodemsanering van de Juridische Dienst verder versterkt door de aanwerving van twee bijkomende juristen (voorzien in het personeelsplan 2008). Zolang de Adviescommissie Bodemsanering nog blijft bestaan zal een externe juridische expert, nu werkzaam bij de Adviescommissie, ingeschakeld worden bij de afwerking van een aantal beroepsdossiers. Te bereiken mijlpaal Toelichting van de door de Jur.Dienst geboden ondersteuning aan INBO en VEA Bevragen van VEA over de wijze waarop dit agentschap voorziet in de Maart 2008 diverse aspecten van rechtsbijstand Toelichten aan INBO en VEA van de diverse facetten van juridische Mei 2008 ondersteuning geboden door de Juridische Dienst Afspraken kanaliseren juridische vragen Afspraken met het INBO voor het kanaliseren van zijn vragen tot September 2008 juridische ondersteuning Afspraken met het VEA voor het kanaliseren van zijn vragen tot Oktober 2008 juridische ondersteuning Opmaak draaiboek Overleg met ANB en INBO i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de Mei 2008 eerste behandeling van schadedossiers afgerond Ter beschikking stellen aan ANB en INBO van het draaiboek. Juni 2008 Overleg met VEA i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de eerste Juni 2008 behandeling van schadedossiers afgerond. Ter beschikking stellen aan VEA van het draaiboek. September 2008 Opmaak regelgeving Afwerken ontwerpbesluit Milieuhandhavingsdecreet April 2008 Principiële goedkeuring ontwerpbesluit Milieuhandhavingsdecreet door Oktober 2008 Vlaamse Regering Screening milieubeheerswetgeving afgerond Januari 2008 Afwerking ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het April 2008 Milieuhandhavingsdecreet Eerste principiële goedkeuring door Vlaamse Regering van Augustus 2008 ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet Tweede principiële goedkeuring door Vlaamse Regering van November 2008 ontwerpdecreet Uitbreiding toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet Wegwerken achterstand beroepsdossiers bodemsanering Aanwerving en indiensttreding van twee bijkomende juristen voor het April 2008 team bodemsanering van de Juridische Dienst Indicator: % van de achterstand van de hangende beroepsdossiers afgewerkt door inschakeling een externe juridische expert uit de Adviescommissie Bodemsanering Doelstelling 7,5% tegen Juni 2008 % van de achterstand van de hangende beroepsdossiers door de eigen Doelstelling: 65% tegen 5

7 juristen weggewerkt december 2008 Medewerking van de betrokken agentschappen; Betrokkenheid en medewerking van de afdelingen van het departement en entiteiten van het beleidsdomein LNE (ANB, VLM, OVAM); Tijdig nemen van de nodige beleidsbeslissingen door het kabinet; Evolutie van aantal nieuwe administratieve beroepsdossiers bij in werking treden van nieuwe Bodemdecreet en nieuwe Vlarebo; Degelijke technische en juridische onderbouwing van bodemsaneringsbeslissingen door OVAM; De opname van overgangsbepalingen in het nieuwe Bodemdecreet teneinde te vermijden dat het in werking treden van het nieuwe Bodemdecreet voor extra en tijdrovende juridische problemen zorgt bij de behandeling van de reeds hangende beroepsdossiers; De mogelijkheid tot ondersteuning van de Juridische Dienst door derden (bijv. VITO) bij de beoordeling van sommige milieutechnische aspecten van de administratieve beroepen. 6

8 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.2 Het departement ontwikkelt beleidsuitvoerende instrumenten (sociale, economische en juridische instrumenten) en zet deze gericht in volgens een afgewogen en optimale instrumentenmix Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het uitbouwen van een beleid inzake wetsmatiging en wetskwaliteit, klachtenbeheer, kwaliteitsmanagement, communicatie en emancipatie- en gelijke kansenbeleid, teneinde te streven naar een transparant en klantgericht departement Gelijke kanden- en diversiteitsbeleid In het kader van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid dient jaarlijks een Gelijkekansen- en Diversiteitsplan opgesteld te worden voor de dienst Emancipatiezaken. Op basis van de uitgevoerde resultaten gelijkekansenmeting zullen de criteria om tot een kansengroep te behoren opnieuw gedefinieerd worden en zullen de voorlopige streefcijfers voor de kansengroepen voor het departement bepaald worden. Vervolgens zullen in overleg met de emancipatieambtenaren van de entiteiten streefcijfers voor het beleidsdomein worden voorgesteld. Tweejaarlijks dient ook een Actieplan gelijke kansen te worden opgesteld voor de cel Gelijke Kansen. Het Actieplan gelijke kansen voor het beleidsdomein LNE is op 14 december 2007 bezorgd aan de cel Gelijke Kansen. In uitvoering van dit actieplan zullen o.m. een 10-tal publicaties van het departement worden doorgelicht met het oog op het actualiseren van een beeldvormingchecklist tegen december In samenspraak met projectverantwoordelijke bij dienst Communicatie zullen inspanningen gebeuren om het Anysurferlabel voor intranet te behalen. Driemaandelijks zal een bespreking van een artikel, boek of website in verband met gender of toegankelijkheid op het intranet worden geplaatst. Over dit actieplan zal eind 2009 gerapporteerd worden door de verantwoordelijke voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid voor het Beleidsdomein LNE, dit in overleg met de entiteiten. Klachtenbeleid In het kader van het klachtenmanagement zullen een protocol voor klachtenmanagement en instrumenten voor klachtennotitie worden ontworpen. Een klachtenformulier en klachtennotitieblad zal via resp. de lne-website en het intranet ter beschikking worden gesteld. De huidige Access-toepassing voor klachten-registratie - nu enkel toegankelijk voor de klachtenmanager zal worden vervangen door een andere databanktoepassing. De eerste analyses hiervoor worden in 2008 uitgevoerd. Eenmaal per jaar (tegen 10 februari) wordt er gerapporteerd aan de Vlaamse ombudsman. Kwaliteitsbeleid Om een uitgebreid kwaliteitsbeleid op te zetten binnen het Departement LNE is de aanwerving van een kwaliteitsmanager met voldoende ervaring nodig. Niettemin wordt er voortdurend gewerkt kwaliteitsverbetering (opstellen van strategische en operationele doelstellingen gekoppeld aan kerntaken, peiling over personeelstevredenheid, informatisering, wetsmatiging, acties door de cel Interne Milieuzorg, klachtenmanagement,...). Wanneer een geschikte kwaliteitsmanager kan worden aangetrokken, kan tegen eind 2008 een eerste aanzet worden gegeven voor een kwaliteitszorgsysteem onder de vorm van een audit, een stappenplan, e.d. 7

9 Communicatiebeleid De website van het Departement worden verder op een gebruiksvriendelijke en behoeftegeoriënteerde manier uitgebouwd. Voor de NME-onderdelen Helix, Vroente, Vergroening en Niet voor Groentjes en andere digitale informatie die momenteel nog niet geïntegreerd is, is een doordachte en in het globale kader passende integratie gepland.. De webstrategie, in het bijzonder de afstemming met de huisstijl, wordt geactualiseerd. Instrumenten ter ondersteuning van de beheerders van de website zullen worden ontwikkeld. De website zal worden uitgebreid met een kalenderfunctie en databanken. Verouderde websites worden verwijderd met bijzondere aandacht voor de informatiezoekende gebruikers. Een gecoördineerd communicatieplan voor milieucommunicatie zal worden opgesteld in nauwe samenwerking met de afdelingen en afgestemd op de behoefte van de doelgroepen. De focus ligt hierbij op een beperkt aantal acties met een groot bereik, afgestemd op de beleidsprioriteiten en de begroting. De nadruk ligt op doelgerichtheid, doelgroepgerichtheid en kwaliteit. Wetsmatiging Op vlak van wetsmatiging komen diverse uitdagingen af op het departement, zowel wat betreft de wetgeving waarvoor het zelf bevoegd is als voor de wetgeving waarvoor de agentschappen bevoegd zijn, in dit laatste geval door de coördinerende rol van het departement. Belangrijk voor 2008 wordt het meten van administratieve lasten verbonden aan Vlaamse milieuregelgeving en het formuleren van reductiedoelstellingen. Vertrekkende van een nulmeting van de administratieve lasten moeten deze doelstellingen bepaald zijn tegen eind Een eerste stap is de inventarisatie van alle Vlaamse milieuregelgeving die informatieverplichtingen oplegt aan derden. De Juridische Dienst werd belast met de coördinatie en opvolging van deze inventarisatie van de voor het beleidsdomein LNE relevant geachte regelgeving.. Te bereiken mijlpaal Gelijke-kansen en Diversiteit Streefcijfers voor kansengroepen laten goedkeuren op het MCB. Februari - maart 2008 Evaluatie van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2007 April 2008 Opvragen insteek voor het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 April 2008 Finaliseren van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 Mei 2008 Overmaken van het Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2008 aan de dienst 1 juni 2008 Emancipatiezaken Behalen van het Anysurfer-label voor het intranet van het departement December 2008 LNE Geactualiseerde beeldvormingschecklist December 2008 Klachtenbeleid Klachtenformulier met duiding op Maart 2008 Klachtennotitieblad op intranet Maart 2008 Rapportering aan Vlaamse ombudsman 10 februari 2008 Protocol klachtenmanagement goedgekeurd door DR April 2008 Evaluatie protocol klachtenmanagement November 2008 Analyse voor andere databanktoepassing i.v.m. klachtenregistratie Eind 2008 afgewerkt Communicatie Integratie van aparte websites in de LNE-site 30 september 2008 Opstart onderzoek naar gebruiksvriendelijke en behoeftegeoriënteerde 1 oktober 2008 uitbouw van de website Geactualiseerde webstrategie gepubliceerd op het intranet 1 juli 2008 Beschikbaar stellen instrumenten ter ondersteuning webbeheerders 1 juli

10 Beschikbaarheid kalender en databanken voor gebruik op website 30 september 2008 Oude websites aangepast 30 september 2008 Gecoördineerd milieucommunicatieplan juni 2008 Wetsmatiging Coördinatie en opvolging van alle Vlaamse milieuregelgeving die april 2008 administratieve verplichtingen oplegt aan derden afgewerkt Indicator Aantal besprekingen van publicaties/website i.v.m. gender of toegankelijkheid op intranet geplaatst Doelstelling 4 per jaar Uitvoering van gelijkekansenmeting door alle entiteiten van het beleidsdomein tijdig overmaken van de insteek i.v.m. gelijkekansen door de entiteiten. Medewerking van en timing werkzaamheden uit te voeren door andere afdelingen en diensten De afdelingen ontwikkelen geen eigen websites Optimaal werkende technische infrastructuur en technische ondersteuning Opname onderzoek uitbouw website binnen TWOL-programma. Medewerking van alle agentschappen en van de afdelingen binnen het departement, voor inventarisatie wetgeving; Mogelijkheid tot voldoende ruimte voor inzet van het betrokken personeelslid voor deze opvolging en coördinatie van de inventarisatie wetgeving, gelet op andere taken. 9

11 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het optimaliseren van de informatie- en dossierstromen, teneinde de interne werking van het departement te verbeteren en haar ondersteunende en coördinerende rol binnen het beleidsdomein te verstevigen Algemene Zaken De personeelsleden van het departement zullen worden geïnformeerd over de uitgewerkte protocols rond informatie- en dossierdoorstroming, om de implementatie ervan te versterken. Het betreft hier de dienstorders rond behandeling van kabinetsnota s, parlementaire vragen en ministeriële besluiten. Indien nodig worden enkele aanpassingen doorgevoerd om maximaal werkbare protocols te verkrijgen, in het bijzonder voor de behandeling van parlementaire vragen en ministeriële besluiten. Communicatie Een specifiek project wordt opgezet voor de uitwerking van een actieplan interne communicatie. (zie hiervoor ook projectfiche) In het voorjaar 2008 zullen de doelgroepen bevraagd worden en worden de resultaten verwerkt tot een intern communicatieplan. De vragenlijsten zijn reeds opgesteld. In de zomer 2008 wordt het implementatieplan opgesteld en prioritaire acties gekozen. De uitwerking kan dan vanaf het najaar in functie van de prioriteiten. Te bereiken mijlpaal Algemene Zaken aangepast dienstorder voor behandeling parlementaire vragen Januari 2008 Goedkeuring door DR van aangepast dienstorder voor behandeling Januari 2008 Ministeriele besluiten Goedkeuring door DR en BR van aangepast dienstorder voor behandeling Februari 2008 van parlementaire vragen Informatieronde in Departement LNE en Beleidsdomein LNE over April 2008 behandeling van kabinetsnota s, parlementaire vragen en ministeriële besluiten afgewerkt. Communicatie Intern communicatieplan klaar 31 augustus 2008 Voldoende respons bij de bevraging i.v.m. interne communicatie Technische ondersteuning voor de digitale toepassing 10

12 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het verder uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor de juridische dienstverlening aan het kabinet en het ministerie, teneinde het beleid en de werking van deze entiteiten te ondersteunen. Deze dienstverlening impliceert o.m. de juridische toetsing van de beheersovereenkomsten met de diverse agentschappen van het beleidsdomein LNE. Naast de deelname aan overlegfora en welbepaalde advies- en beroepsinstanties, fungeert de Juridische Dienst als een centraal aanspreekpunt voor juridische dienstverlening ten behoeve van de eigen afdelingen van het departement. Deze dienstverlening heeft betrekking op rechtsbijstand (uitgezonderd voor geschillen voor Europeesrechtelijke instanties of geschillen betreffende overheidsopdrachten) en juridische advisering. Inzake juridische advisering is er - wanneer de vragen om juridisch advies uitgaan van afdelingen met eigen juristen en handelen over specifieke milieuregelgeving - soms onduidelijkheid over welke aspecten een taak van de betrokken afdeling en welke een taak van de Juridische Dienst zijn. Daarom zal de Juridische Dienst de diverse facetten van de door haar geboden juridische ondersteuning toelichten aan alle afdelingen van het departement. Dit moet ertoe leiden dat de afdelingen een preciezer beeld krijgen van datgene waarvoor zij bij de Juridische Dienst wel of niet terecht kunnen. Daaraan voorafgaand wordt een overleg gepland met de afdelingen AIM, AMI, AMV en AMNE, teneinde in de mate van het mogelijke het takenpakket van de Juridische Dienst ten opzichte van deze afdelingen af te bakenen. Adviesvragen van meerdere afdelingen bereiken de Juridische Dienst via de meest uiteenlopende kanalen. Daarom zullen met elke afdeling afspraken worden gemaakt voor het kanaliseren van juridische vragen aan de Juridische Dienst. Dit houdt ook in dat personen worden aangeduid langs wie vragen tot juridische ondersteuning aan de dienst kunnen gericht worden. Een draaiboek en richtlijnen voor de interne, eerste behandeling van schadedossiers door de afdelingen van het departement zal,,met het oog op een doelmatige afhandeling ervan door de Juridische Dienst, worden opgemaakt. In een ontwerpfase zal dit draaiboek met de afdelingen worden besproken. Te bereiken mijlpaal Overleg en afspraken over taakafbakening met AIM, AMI, AMV en April 2008 AMNE vastgelegd Toelichten aan de afdelingen, op de Directieraad, van de diverse facetten Mei 2008 van juridische ondersteuning geboden door de Juridische Dienst Afspraken met alle afdelingen voor het kanaliseren van de vragen tot Juni 2008 juridische ondersteuning zijn vastgelegd. Overleg i.f.v. de opmaak van een draaiboek voor de eerste behandeling Mei 2008 van schadedossiers afgerond Ter beschikking stellen aan alle afdelingen van het draaiboek Juni 2008 Medewerking van de afdelingen. 11

13 SD 2 Departement LNE Het departement ondersteunt de minister bij de uitvoering van de beleidscyclus voor de eigen bevoegdheidsmaterie Subdoelstelling 2.3 Het departement bouwt de ondersteunende functies voor de eigen afdelingen klantgericht uit Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst Het uitbouwen van een beleid inzake klachtenbeheer, kwaliteitsmanagement, communicatie en emancipatie- en gelijke kansenbeleid, teneinde te streven naar een transparant en klantgericht departement Klachtenbeleid Ter ondersteuning van de afdelingen van het departement zal een ontwerpprotocol voor de klachtenbehandeling in het algemeen worden opgesteld. Daarnaast zullen instrumenten worden ontwikkeld die de doorstroming van klachten bij betrokken personeelsleden tot bij de klachtenmanager bevorderen. Meerdere afdelingen, en dan vooral die afdelingen met een duidelijk dienstverlenend karakter, zullen in 2008 een toelichting krijgen in verband met het klachtendecreet en de klachtenbehandeling. Communicatiebeleid Er wordt een praktische toepassing uitgewerkt en geïmplementeerd m.b.t. registratie en opvolging van de vragen die in het kader van de openbaarheid van bestuur worden gesteld. Er is reeds een handleiding opgemaakt door de afdeling Internationaal milieubeleid en een format voor de registratie van de vragen opgesteld. Dit jaar volgt de ontwikkeling van een digitaal registratiesysteem en de vertaling van de handleiding naar een praktische checklist voor de behandeling van de vragen. Richtlijnen voor milieuvriendelijke communicatiedragers zullen worden uitgewerkt en verspreid in het departement, en in een volgende stap naar de andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Dit in het kader van Interne Milieuzorg. Een overzicht van milieuvriendelijke communicatiedragers is reeds beschikbaar. Er zal onder andere een checklist voor het opstellen van offertevragen of bestekken worden gemaakt. Te bereiken mijlpaal Klachtenbeleid klachtendecreet, protocol en doorstroming (notitieblad) toegelicht aan juni 2008 afdelingen Communicatiebeleid Handleiding behandeling vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur klaar Eind maart 2008 Checklist behandeling vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur klaar Juli 2008 Digitaal registratiesysteem i.k.v. openbaarheid van bestuur is klaar Eind maart 2009 Checklist voor opstellen van offertevragen of bestekken is beschikbaar juli 2008 aanbesteding voor de ontwikkeling digitaal registratiesysteem van vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur door ACD. Steun van de klankbordgroep, ICOLEV en COLEV en andere betrokken personen 12

14 SD 4 Departement LNE Het departement zorgt voor een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het milieubeleid Subdoelstelling 4.4 Het departement versterkt de externe communicatie Uitvoering via SD Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst De efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie verhogen, teneinde de bekendheid van het departement als spil in het Vlaamse leefmilieubeleid te vergroten, een milieuvriendelijk gedrag te stimuleren bij de bevolking en specifieke doelgroepen, en het draagvlak voor milieumaatregelen van de Vlaamse overheid te verbreden De wijze waarop een administratie omgaat met vragen en opmerkingen van de burger bepaalt mee hoe de burgers over deze administratie denkt. Daarom zal een charter voor het omgaan met vragen en opmerkingen van de burger worden opgesteld, waarin kwaliteitscriteria worden vastgelegd. Daartoe zal het bestaande bestand van vragen van de burgers grondig geëvalueerd worden en zal er op zoek gegaan worden naar bestaande charters (Vlaamse overheid) om zo de kwaliteitcriteria te kunnen bepalen. Nadien kunnen dan de richtlijnen worden opgesteld voor intern gebruik. Tegen eind 2008 zal het charter afgewerkt zijn en bekendgemaakt worden via het web. Burgers mogen immers weten welke kwaliteit ze kunnen verwachten van de overheid. Het consequent hanteren van de huisstijl, officieel gelanceerd op 1 januari 2007, versterkt de herkenbaarheid en zorgt mee voor een hogere betrouwbaarheid De richtlijnen voor de implementatie van de nieuwe huisstijl van het departement werden door de Directieraad goedgekeurd. In het voorjaar 2008 wordt de implementatie geëvalueerd. Er zal verder toegekeken worden op het gebruik van de huisstijl, met speciale aandacht voor de digitale dragers. Publicaties die nu nog niet in de huisstijl zijn opgemaakt worden stelselmatig herwerkt. Aangezien het meten van communicatie voor elke entiteit binnen het beleidsdomein belangrijk is, zal een set van communicatie-indicatoren ontwikkeld worden om de efficiëntie en de effectiviteit van de communicatie te meten tegen eind Op het niveau van het beleidsdomein zal dit gebeuren voor drie communicatie-instrumenten: websites, sensibiliseringscampagnes en informatiestands op publieksbeurzen. Op het niveau van het Departement LNE wordt een insteek geleverd aan de hand van volgende concrete cases: website de campagnes ECOSCORE en de Dikke-truiendag. Voor deze acties zullen specifieke indicatoren worden gezocht. Ook voor het Infoloket LNE en de ) zullen specifieke indicatoren worden bepaald. Voor beurzen worden indicatoren bepaald op niveau van beleidsdomein. Te bereiken mijlpaal Charter opgesteld en bekendgemaakt December indicatoren voor de website en 2 voor het Infoloket LNE bepaald eind juni indicatoren voor ECOSCORE en Dikke-truiendag bepaald medio oktober

15 Afdeling Centraal Databeheer 14

16 SD 1 Departement LNE Vanuit de ondersteunende rol naar de minister en de bewaking van de coherente aanpak in het beleidsdomein, intensifieert het departement de samenwerking met de agentschappen Subdoelstelling 1.2 Het departement bouwt een gecoördineerde en planmatige aanpak uit voor het beleidsdomein inzake gegevensverzameling en monitoring; gegevens- en informatiedoorstroming en -ontsluiting, en beleidsopvolging en evaluatie Uitvoering via SD Afdeling Centraal Databeheer Opzetten en beheren van een geïntegreerd en interactief milieuloket als digitale communicatie tussen de milieuoverheid en de bedrijven/burgers/organisaties Met betrekking tot het IMJV 1. Verdere stapsgewijze integratie van informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu in het IMJV: implementatie meldingsformulier voor verbrandingsovens implementatie meldingsformulier voor stortplaatsen implementatie Co2-emissiejaarrapportering 2. Verdere optimalisatie van de delen grondwater en afvalstoffenmelding in het internetloket (opladen van grote hoeveelheden gegevens, meer gegevens vooringevuld aanbieden,...) 3. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe IMJV-backoffice en communicatie met CBB. 4. Uitbreiding van de (nieuwe) backoffice met een archief (document management systeem) waarin alle ingediende IMJV s sinds rapporteringjaar 2004 digitaal en online raadpleegbaar zullen zijn voor verschillende overheidsinstanties. In het archief zullen zowel de pdf en als xml s en metadata beschikbaar zijn. 5. Nieuw xml-schema om de gegevensuitwisseling tussen IMJV, partners en bedrijven te optimaliseren. 6. Opzetten van de IMJV-communicatie: 1) Voor uitwisseling van de gegevens voor upload in het loket - Vaste gegevens van de IMJV-partners - Afvalgegevens van de afvaloverbrengers 2) Aanleveren van de gegevens van ingediende IMJV s in xml en pdf formaat, per partner en via 1 centraal systeem (archief) Met betrekking tot de milieuvergunningendatabank (MVDB) 1. De bevragingstoepassing voor burger, bedrijf en ambtenaar Deze bevragingstoepassing laat toe aan burger en bedrijf om gegevens op te zoeken door minimale ingave bedrijfs- of straatnaam gecombineerd met postnummer of gemeente. De ambtenaar krijgt veel meer zoekmogelijkheden zoals bijvoorbeeld (Klasse, MER-, VR-plicht, rubriek, enz.). Op het aantal zoekresultaten na krijgen burger, bedrijf en ambtenaar dezelfde zoekresultaten. o een lijst met bedrijven die aan het zoekcriterium voldoen o de dossiers van één bedrijf uit de lijst o statusgegevens van een dossier uit de lijst o de op het dossier van toepassing zijnde rubrieken o het besluitdocument 2. de verbetering en vervollediging van de gegevens in de huidige MVDB. o verbetering batchoplaadprogramma Na invoering van BBB heeft de ACD het initiatief genomen om de kwaliteit van de data in 15

17 o o o de MVDB te onderzoeken. Zo werd er vastgesteld dat het batch-oplaadprogramma onterecht records weigert en niet oplaadt. Dit komt vooral voor bij de CEVI-bestanden. wegwerken ontdubbelde gegevens in databank De voorbereidende dataconversie voor integratie van de MVDB in het CBB heeft als resultaat dat Exploitanten die meermaals voorkomen in de MVDB (met andere naam en/of adres) eenvoudig terug te vinden zijn. Het terug bij elkaar brengen van deze gegevens geeft een belangrijke kwaliteitsverbetering van de MVDB. het opladen van ingescande besluiten in de MVDB ontwikkeling webservices (VIP-project) Het ontwikkelen van webservices voor gegevensinvoer in de bestaande informixdatabank. Pas na de realisatie van dit project zal het aantal gemeentelijke dossiers gevoelig stijgen Met betrekking tot het emil emil staat voor de elektronische milieuvergunning en bestaat uit een frontoffice, welke toegankelijk, raadpleegbaar en bruikbaar is voor burgers en bedrijven, en een backoffice, waaronder het archiveringssysteem, de eigenlijke milieuvergunningendatabank en een service oriënted architecture systeem voor communicatie tussen alle betrokken overheden en adviesverleners in de milieuvergunningsprocedure en statusopvolging in de procedure van de individuele dossierstukken. Het frontoffice milieuvergunningen bestaat uit drie geïntegreerde luiken: emil-wegwijzer, de milieuvergunningenwegwijzer: Deze gebruiksvriendelijke toepassing waarmee burgers en bedrijven kunnen nagaan of een geplande activiteit meldings- of milieuvergunningplichtig is, aan de hand van de VLAREM-rubrieken (wegwijs VLAREM I), geeft de gebruiker ook de, voor de betrokken activiteiten, geldende algemene en sectorale milieuvoorwaarden (wegwijs VLAREM II). Deze toepassing is momenteel operationeel voor een beperkt aantal activiteiten en wordt door een gezamenlijke inspanning van VLAO en AMV inhoudelijk aangevuld. ACD volgt de vooruitgang hiervan op, wijst de taken toe aan resp. VLAO en AMV en gaat na of deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. ACD volgt ook de aanpassingen op die uitgevoerd moeten worden door een Perl-programmeur. emil-loket, het milieuvergunningenloket: Via deze web-applicatie vullen burgers en bedrijven een correct en volledig ingevulde aanvraag of een melding/mededeling voor een milieuvergunning in. Het resultaat is een ingevuld wettelijk digitaal document in pdf formaat, dat kan worden afgedrukt en op papier ingediend (wat momenteel nog wettelijk verplicht is) en een xml-bestand waarmee de bevoegde instanties alle gegevens, vermeld in het formulier makkelijk in hun eigen opvolgingssysteem kunnen inladen. Bij het elektronisch indienen worden de pdf- en xml-bestanden in, een aan de bevoegde instantie eigen, folder geplaatst, wordt de betrokken milieuambtenaar hiervan op de hoogte gebracht en verzocht deze documenten af te halen. Hierna kan de procedure starten (volledig en ontvankelijk verklaren etc.). emil-mvdb, de raadplegingstoepassing van de milieuvergunningendatabank: Hiermee kunnen burgers, bedrijven en ambtenaren, met de voor hen specifieke permissies, bepaalde gegevens in de milieuvergunningendatabank raadplegen. (cfr. fiche MVDB) 16

Rapportering 2008 en Operationele planning 2009. Departement LNE

Rapportering 2008 en Operationele planning 2009. Departement LNE Rapportering 2008 en Operationele planning 2009 Departement LNE Rapportering 2008 en Operationele planning 2009 Departement LNE Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Inhoud toelichting Voorgeschiedenis: emil en MVDB Digitale Omgevingsvergunning Opvolging binnen AMV 1. Voorgeschiedenis emil-loket voor digitaal indienen milieuvergunning

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

Infosessies IMJV 2009

Infosessies IMJV 2009 21 januari 2009 Elektronische Nieuwsbrief In de kijker: Uw gepersonaliseerde aangifteformulier NIEUWE EXCELTOOL VOOR DE AFVALSTOFFEN- MELDING -internetloket: wat wijzigt er? Inhoud: aangifte 2009 2 Wat

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge

Digitale Milieuvergunningsaanvraag. Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Info- en demosessie Versie 8 juli 2013 - Brugge Agenda Digitale Milieuvergunningsaanvraag Inleiding en projectverloop Regelgeving Pilootfase Toekomstperspectief (omgevingsvergunning) Indienen en ophalen

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Handleiding Document Management Systeem (DMS)

Handleiding Document Management Systeem (DMS) Handleiding Document Management Systeem (DMS) 1/16 INDEX: 1.Wat?... 3 2.URL + aanmelding... 3 3.Opladen van documenten*... 7 4.Link voor externen:... 9 Download url:... 12 Inleiding:... 12 Instellingen...

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

over het ontwerp van besluit betreffende het elektronisch indienen van een milieuvergunningsaanvraag

over het ontwerp van besluit betreffende het elektronisch indienen van een milieuvergunningsaanvraag Brussel, 6 juli 2007 Advies SERV en Minaraad Advies op hoofdlijnen over het ontwerp van besluit betreffende het elektronisch indienen van een milieuvergunningsaanvraag Contactpersoon Minaraad: Francis

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Klantentevredenheidsonderzoek voorzieningen Methodologie 2 Computer Aided Telephone Interviewing (CATI) Aankondiging van onderzoek d.m.v. introductiebrief

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur (2)

Openbaarheid van bestuur (2) Openbaarheid van bestuur (2) Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker Instituut voor Administratief

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Ontwerp Milieubeleidsplan

Ontwerp Milieubeleidsplan HOOFDSTUK I : ALGEMEEN MILIEUBELEID Doelstellingen Uit het stedelijk beleidsplan 2008-2013: In het stedelijk beleidsplan worden de missie, de strategische en tactische doelstellingen voor de beleidsperiode

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie