Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten"

Transcriptie

1 Titel: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Opgesteld door: TO Import / Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TU Import Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard door: d.d. BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 1 van 12

2 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1 Deze procedure beschrijft de materiële controle (M-controle) van partijen producten van dierlijke oorsprong met herkomst een Derde Land, die worden aangeboden bij een Nederlandse Buitengrensinspectiepost (BIP). Bij de M-controle wordt vastgesteld of de producten geschikt zijn voor het beoogd gebruik zoals aangegeven op het begeleidend (veterinair) certificaat of document of GDB en voldoen aan de EU regelgeving. 1.2 De te verrichten controles dienen uitsluitend plaats te vinden in het keurlokaal van de BIP/SIP met uitzondering van het laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd wordt in een aangewezen laboratorium. 2. DEFINITIES Zie definitielijst 2.1 Elektronisch formulier: formulier dat opgenomen is in het VGC systeem 2.2 Veterinair Grens Controle Systeem (VGC): computersysteem dat gebruikt wordt bij de Veterinaire Grenscontrole. 2.3 TRACES: Trade Control and Expert System; EU computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten EISEN De procedure is opgesteld rekeninghoudend met: 3.1 EG regelgeving Richtlijn 97/78/EG Verordening (EG) 853/ Nationale regelgeving Warenwet GWVD 4. HULPMIDDELEN 4.1 Inspectielabels en (in geval de VWA de partij verzegelt) voorgenummerd zegel. 4.2 Import Veterinair Online / webdossiers import op internet NVWA / interne instructies 4.3 Middelen voor het openen van verpakkingen en het nemen van monsters (zaag, mes, boor of anders) 4.4 (Digitale) thermometer 4.5 Magnetron 4.6 Materiaal voor het verpakken en verzegelen van monsters voor laboratoriumonderzoek. 4.7 Vrieskast, koelkast of afgesloten box in koelcel of vriescel, voor het opslaan van bevroren of gekoelde monsters. 4.8 Computerbestand voor de registratie van genomen monsters voor laboratoriumonderzoek. 4.9 VGC 4.10 TRACES BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 2 van 12

3 5. WERKWIJZE 5.1 Algemeen De M-controle wordt uitgevoerd met één van de onderstaande mogelijkheden: Het ingevoerd GDB en het gescande originele (veterinair) certificaat of document Het ingevoerd GDB en het originele (veterinair) certificaat of document 5.2 Bepalen en aangeven of de partij in aanmerking komt voor materiële controle In het geval van geharmoniseerde producten die in aanmerking komen voor Reduced Checks ondergaat slechts een deel van de partijen een materiële controle, mits er geen omissies zijn vastgesteld bij de document- of overeenstemmingscontrole die aanleiding geven tot het uitvoeren van een M-controle. De frequentie van materiële controle (M-controle) voor deze partijen is beschreven in de webdossiers import op internet NVWA, document lijst met producten met reduced checks. Het VGC systeem geeft aan welke partijen in aanmerking komen voor Reduced checks De frequentie van de M-controle van partijen die in aanmerking komen voor Reduced Checks kan door extra instructies of indien de officiële dierenarts daartoe aanleiding ziet, worden verhoogd. In geval er bij invoer o.b.v. artikel 24 van Richtlijn 97/78/EG voor een bepaalde combinatie van land/product/bedrijf een materiële controle is voorgeschreven, dient deze te allen tijde te worden uitgevoerd. De actuele stand van zaken van versterkte controles o.b.v. artikel 24 wordt aangegeven in TRACES in het overzicht Versterkte controle. Zie de Aanvullende Handleiding TRACES; RASFF en Versterkte Contoles. Niet-geharmoniseerde producten komen bij invoer altijd in aanmerking voor M-controle. Zie de webdossiers import op internet NVWA, document lijst met producten met reduced checks voor een nadere omschrijving van land- en productgegevens. Partijen waarbij omissies zijn geconstateerd tijdens de documenten- of overeenstemmingcontrole kunnen aan een M-controle worden onderworpen.(zie BIP Procedure 18 (VGC) Documentencontrole van producten en 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten). Bij partijen met bestemming doorvoer of bestemming opslag VVE wordt in de regel geen M- controle uitgevoerd. Als de officiële dierenarts daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld naar aanleiding van de bevindingen bij de O-controle kan M-controle worden uitgevoerd. Ontheffingen van de Nederlandse autoriteit voor een bepaald product en een bepaald derde land, stelt bestaande regelgeving en instructies voor dat product en dat derde land buiten werking. Retourpartijen ondergaan de materiële controle in het bedrijf van certificering, tenzij bij de voorafgaande controles ommissies zijn geconstateerd die aanleiding zijn tot materiële controle. (zie BIP Procedure 30 Retourpartijen) 5.3 Aanwijzen van het te onderzoeken deel van de partij De M-controle van verpakte producten wordt uitgevoerd op dezelfde verpakkingseenheden die gebruikt zijn voor de O-controle (zie BPR 19, (VGC) Overeenstemmingscontrole van produc- BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 3 van 12

4 ten). Na de M-controle identificeert de NVWA-medewerker de eindverpakkingen met het inspectielabel, zie 5.7. De M-controle voor onverpakte producten wordt uitgevoerd op ten minste vijf aparte monsters. Afhankelijk van de grootte van de partij, kunnen de verzamelmonsters uit een groter aantal ondermonsters bestaan. Zie interne instructies. Voor de werkwijze in geval van verdacht of afwijkend organoleptisch onderzoek bij het uitvoeren van de materiële controle, zie BIPVS-09 Indien er bij de M-controle een omissie wordt vastgesteld wordt in overleg met de officiële dierenarts de M-controle uitgebreid met de aantallen volgens tabel 1. De monsters moeten representatief worden genomen. 5.4 Monstername voor materiële controle zie MON Temperatuurafwijkingen veterinaire producten voor HC Zie voor specificatie per productsoort bijlage 2, voorgeschreven temperatuur per productsoort Indien bij de materiële controle wordt vastgesteld dat de temperatuur afwijkt van de in EUregelgeving vermelde temperatuur voor het betreffende product of indien de temperatuureis niet is vastgelegd in EU-regelgeving, maar de temperatuur niet overeenkomt met vermeldingen op het certificaat of de eisen uit de nationale wetgeving: uitgebreid organoleptisch onderzoek door 2 bevoegde NVWA-medewerkers, waarvan minimaal 1 officiële dierenarts uitgebreide verslaglegging van de bevindingen indien de 2 bevoegde NVWA-medewerkers geen twijfel hebben aan de veiligheid van het product: terugkoelen partij in overleg met de aanbieder. Als onveilig worden aangemerkt ontdooiingverschijnselen, organoleptische veranderingen, aantasting van verpakkingen en andere verschijnselen die op langdurige of herhaalde temperatuurverhogingen wijzen. na terugkoelen uitgebreide controle en verslaglegging: indien conform, vrijgeven. Indien op de verpakking een aanduiding THT of expiratiedatum of best before wordt vermeld, kan het terugkoelen consequenties hebben voor deze vermelding. In dergelijke gevallen wordt de ladingbelanghebbende schriftelijk op de hoogte gesteld van de toegepaste koelingprocedure zodat hiermee rekening kan worden gehouden i.v.m. het eventueel aanpassen van bovengenoemde vermeldingen. De informatie hierover dient door het bedrijf dat de koeling heeft uitgevoerd, verstrekt te worden. langdurig transport partij naar bestemming > terugkoelen kortdurend transport partij naar bestemming > ladingbelanghebbende informeren Indien de geconstateerde afwijking gering is en tijdens transport naar het ontvangende bedrijf de goederen na verwachting niet verder zullen opwarmen (containerkoeling intact, buitentemperaturen niet extreem hoog, transportduur kort) kan op aanvraag van de aanbieder ingestemd worden met transport naar het bedrijf van bestemming zonder de goederen eerst te koelen. Indien het vermoeden bestaat dat de koelketen kortdurend onderbroken is geweest, kan de kerntemperatuur vs. de oppervlaktetemperatuur in de beoordeling en het beslissingsproces worden meegenomen. BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 4 van 12

5 Indien de vermelding van de slacht-/invriesdatum in het certificaat is opgenomen, kan dit in de beoordeling en het beslissingstraject worden meegenomen. De uiteindelijke beslissing over een veterinaire partij goederen, met een bij de materiële controle vastgestelde kritische temperatuur, wordt genomen door de officiële dierenarts, na een uitgebreide materiële controle van de producten. 5.5 Uitvoering materiële controle De materiële controle bestaat uit verschillende onderdelen. De uitvoering van de M-controle met uitzondering van het laboratorium-onderzoek geschiedt door de NVWA-medewerker. Het organoleptisch onderzoek omvat: beoordeling van bijvoorbeeld geur, kleur, consistentie en eventueel smaak. Bevroren producten dienen ontdooid te worden t.b.v. het organoleptisch onderzoek. Ontdooien kan op natuurlijke wijze plaatsvinden, maar kan ook geschieden middels een magnetron. Eenvoudige fysische of chemische tests zoals o.a: In plakken snijden Meten van de temperatuur en beoordelen of deze in overeenstemming is met de voorschriften voor het soort product. Koken. Meten van de ph. Laboratoriumonderzoek voor de opsporing van o.a. Residuen Pathogenen Contaminanten Bederf of andere vormen van aantasting Bij het laboratoriumonderzoek dient onderscheid gemaakt te worden tussen partijen waarvoor de uitslag van het onderzoek bepalend is voor de keuringsbeslissing en partijen waarvoor dit niet het geval is: Partijen waarvoor de uitslag van het onderzoek bepalend is voor de keuringsbeslissing: de partij blijft aangehouden in afwachting van de uitslag zie BPR 21 ((VGC) aanhouden van producten) Partijen die onderzocht worden in het kader van een monitoringprogramma worden direct na de monsterneming vrijgegeven indien de DOM controle (m.u.v. het laboratoriumonderzoek) conform is. De officiële dierenarts brengt de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming op de hoogte van de te verrichten controle d.m.v. een TRACES-bericht (tenzij anders vermeld in een Interne Instructie). Bijzonderheden en specifieke aanvullende controles per product en land zijn opgenomen in Import Veterinair Online. In geval er bij invoer o.b.v. artikel 24 van Richtlijn 97/78/EG voor een bepaalde combinatie van land/product/bedrijf een laboratoriumonderzoek is voorgeschreven, dient deze te allen tijde te worden uitgevoerd. De actuele stand van zaken van versterkte controles o.b.v. artikel 24 wordt aange- BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 5 van 12

6 geven in TRACES in het overzicht Versterkte controle. Zie voor registratie en verwerking in TRACES verder de Aanvullende Handleiding TRACES; RASFF en Versterkte Contoles. 5.6 Laboratoriumonderzoek Monstername zie MON01 en MON Monsters registreren en monsterbegeleidingsformulier opstellen Elk genomen monster wordt geregistreerd in het VGC systeem ( met uitzondering van monstername ten behoeve van projekten) en in een computerbestand op de BIP/SIP waar de monsterneming heeft plaats gevonden. Het monsterbegeleidingsformulier (formulier VWA/F-BIP-011) wordt volledig ingevuld in het VGC systeem en uitgeprint. Het uitgeprinte monsterbegeleidingsformulier wordt gewaarmerkt door de uitvoerende (assistent)inspecteur door ondertekening en handgeschreven naam en/of naamstempel en moet het monster vergezellen naar het laboratorium. Invullen monsterbegeleidingsformulier: - Projecten: steekproef NP = nee spoed = nee - NP residuen en NP microbiologie: steekproef NP = ja spoed = nee - EU-regelgeving oa. art. 24: verdenking NP = nee spoed = ja/nee ; afhankelijk aanvraag ladingbelanghebbende Verpakken en identificeren zie MON01 en MON Verzending zie MON01 en MON Verwerken van de resultaten van het laboratoriumonderzoek Na ontvangst van de definitieve uitslag van het laboratorium, stuurt de officiële dierenarts een afschrift van deze uitslag naar de belanghebbende. Het resultaat wordt opgeslagen in het VGC. Partijbeslissing: indien uit de uitslag blijkt dat de betreffende partij aan de gestelde eisen voldoet, dan vermeldt de officiële dierenarts de uitslag van deze controles in vak 29 van het GDB in VGC en geeft de partij vrij en meldt dit aan de SIP-houder (i.v.m. opslaglocatie en stickeren) en de aanbieder. Partijen die niet voldoen aan de gestelde criteria worden geweigerd voor invoer in de EU. Zie BPR 22 (VGC) Weigeren van producten) Monitoringprogramma: De officiële dierenarts brengt de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming op de hoogte van de resultaten via TRACES (evt. uitz. zie Interne Instructies).. BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 6 van 12

7 Voor de definitieve afwerking van het GDB zie BPR 23 ((VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van producten). Elke laboratoriumuitslag Nationaal Plan wordt alsnog achteraf in TRACES vermeld. Bij een nietconforme uitslag Plan genereert de inspecteur dierenarts een RASFF-bericht in TRACES. Alle resultaten van laboratoriumonderzoeken moeten iedere maand worden gerapporteerd aan de EU-Commissie. Om hieraan te voldoen zendt iedere BIP, in de eerste week die volgt op de maand waarover gerapporteerd wordt, aan de afdeling TO Import/Export een digitaal overzicht van alle laboratoriumonderzoeken die hebben plaatsgevonden. De overzichten worden bijgehouden in de betreffende staffellijsten op de T-Schijf. In dit overzicht zijn opgenomen: GDB nummer, naam SIP, datum monstername, datum laboratoriumuitslag, productomschrijving, naam derde land, nummer gezondheidscertificaat, erkenningsnummer bedrijf derde land, resultaat laboratoriumonderzoek en bij een afwijkende uitslag aangetroffen stof en het gehalte of de gevonden ziektekiem(en). Indien de belanghebbende een contra expertise wenst verwijst de VWA-medewerker hem door naar het desbetreffende laboratorium. Voor de werkwijze m.b.t. heronderzoek / contraexpertise zie BIPVS-09 Contra-expertise. Het laboratorium is wettelijk verplicht om resultaten van componenten met een vastgestelde MRPL, die aangetoond zijn in een gehalte boven in de validatie vastgestelde beslisgrens (CC), te rapporteren als: Niet Conform. Eerder werden resultaten met een gehalte lager dan MRPL gerapporteerd als aangetoond, gehalte onder MRPL. Het laboratorium zal dergelijke resultaten voortaan rapporteren als Niet Conform, gehalte onder MRPL. De toevoeging gehalte onder MRPL is alleen voor import van belang. Partijen met een gehalte gelijk of hoger dan de MRPL worden als niet conform aangemerkt (B 2005/34/EG). De partijen met een gehalte lager dan de MRPL worden als conform afgewerkt maar het aantal waarnemingen lager dan de MRPL in partijen van gelijke herkomst moeten wel geregistreerd worden. Na vier van dergelijke waarnemingen moet de Europese Commissie worden ingelicht. Deze procedure is beschreven in Beschikking 2005/34/EG. 5.7 Sluiten geopende verpakkingen en containers en afvoer van monsters na onderzoek Slechts de onmiddellijke verpakkingen waarvoor dezelfde veterinaire garanties kunnen worden gegeven als vermeld op het begeleidend document worden opnieuw gesloten. De geopende verpakkingen worden gesloten en voorzien van het genummerde inspectielabel. De geopende containers worden verzegeld. Alle T1- en gekanaliseerde goederen worden door de Douane verzegeld. Bijkomend worden ook alle gekanaliseerde goederen (goederen die onder de T5-instructie vallen), aangehouden en geweigerde (BPR 21 en BPR 22) partijen die in de container blijven door de NVWA verzegeld. De volgnummers van de gebruikte inspectielabels en zegels worden op het DOM-formulier (VWA/F-BIP-028) vermeld. De door de NVWA-medewerker genomen (en onderzochte) monsters worden tot categorie 2- materiaal verklaard, en ter destructie bestemd. 5.8 Afhandelen van vastgestelde omissies BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 7 van 12

8 Indien de vastgestelde omissies geen aanleiding zijn tot aanhouden of afkeuren omschrijft de officiële dierenarts zijn argumentatie voor goedkeuring in de verklaring officiële dierenarts VWA/F-BIP-001 Indien de vastgestelde omissies hersteld kunnen worden, wordt gehandeld volgens BPR 21 ((VGC) Aanhouden van producten) Indien de vastgestelde omissies niet hersteld kunnen worden, wordt gehandeld volgens BPR 22 ((VGC) Weigeren van producten) 5.9 Vastleggen van het resultaat van de M-controle Indien de M-controle is uitgevoerd wordt het registratieformulier D-, O- en M- controle ingevuld. De ingevulde formulieren dienen gewaarmerkt te worden middels duidelijk geschreven naam en/of naamstempel en handtekening van uitvoerende (assistent) inspecteur. Voor de teams van de afdeling TUI te Rotterdam VWA/F-BIP-028 en voor de overige teams VWA/F-BIP-013. Het resultaat van de M-controle wordt door de NVWA-medewerker ingevuld in het daarvoor bestemde vak op het GDB in het VGC, zie BPR 23 ((VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming vandossier van producten). 6. REGISTRATIE 6.1 Resultaat M-controle: het resultaat van de M-controle worden geregistreerd in het VGC en uitgeprint als GDB. 6.2 Registratieformulier D-, O- en M-controle voor teams van de afdeling TUI te Rotterdam (VWA/F-BIP- 028) 6.3 Registratieformulier D-, O- en M-controle voor de overige teams (VWA/F-BIP-013) 6.4 Verklaring van officiële dierenarts bij accepteren van een omissie: elektronisch formulier VWA/F-BIP Registratie op de BIP/SIP van gegevens genomen monsters voor laboratoriumonderzoek. 6.6 Gegevens monster voor laboratoriumonderzoek bestemd voor het laboratorium: elektronisch Monsterbegeleidingsformulier: formulier VWA/F-BIP Controle monster verzending: formulier VWA/F-BIP VERANTWOORDELIJKHEDEN 7.1 Een daartoe bevoegde NVWA-medewerker voert de M-controle uit. 7.2 De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen in deze procedure. 8 OPMERKINGEN De formulieren Verklaring officiële dierenarts zoals genoemd bij 5.8 worden door de teamleider met de officiële dierenartsen besproken in een werkoverleg met het doel: uniformiteit van handelingen te verkrijgen binnen het team en de afdeling TUI vast te stellen of er een officiële klacht naar de bevoegde buitenlandse autoriteit en een waarschuwing naar de aanbieders moet worden gestuurd. In dat geval wordt (een kopie van) het dossier door de teamleider overgedragen aan het afdelingshoofd TUI: 1. Verzenden van een officiële klacht naar de bevoegde buitenlandse autoriteit: BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 8 van 12

9 het afdelingshoofd TUI omschrijft de klacht in een nota gericht aan de Hoofdinspecteur V&I en voegt (een kopie van) het dossier bij deze nota en verzoekt de hoofdinspecteur deze te versturen. Binnen drie maanden informeert het afdelingshoofd TUI bij de Hoofdinspecteur V&I naar de resultaten en verstuurt dit naar de teamleiders van de afdeling TUI. 2. Verzenden van een waarschuwing naar de aanbieder: Het afdelingshoofd TUI informeert per de oorspronkelijke aanbieder en het AIP. Daarbij wordt een termijn aangegeven waarna de omissie niet meer geaccepteerd wordt. Alle teamleiders van de afdeling TUI krijgen hiervan een afschrift. BIJLAGE: Bijlage 1: Tabel 1: Uitbreiding steekproef bij onregelmatigheid Bijlage 2: Tabel 2: Voorgeschreven temperatuur per productsoort BIJLAGE 1 Tabel 1. Uitbreiding Steekproef bij onregelmatigheid Aantallen bij productie eenheden < 1 kg. netto gewicht Aantal productie eenheden Aantal monsters < Aantallen bij productie eenheden > 1 kg. en < 4,5 kg. netto gewicht Aantal productie eenheden Aantal monsters < Aantallen bij productie eenheden > 4,5 kg. netto gewicht Aantal productie eenheden Aantal monsters < BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 9 van 12

10 BIJLAGE 2 Voor grondslag weigering op basis van temperatuureisen: zie BPR 22 (Weigeren van producten): en bijlage 2. Tabel 2: voorgeschreven temperatuur per productsoort Dit overzicht is van toepassing onverlet andere specifieke voorwaarden. Verordening (EG) 853/2004, bijlage III: Indien géén vermeldingen in Verordening (EG) 853/2004, bijlage III wordt de term te hanteren gebruikt. Vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en vlees van evenhoevige gekweekte wilde zoogdieren (cervidae en suidae), vlees van grof vrij wild Gekoeld: Max. 7 C voor vlees (sectie I, hoofdstuk VII onder 1,2 en 3 en sectie III onder 1 en sectie IV, hoofdstuk II onder 5) Max. 3 C voor slachtafvallen (idem) Bevroren: te hanteren: - 18 C Vlees van pluimvee, lagomorfen, gekweekte loopvogels, klein vrij wild Gekoeld: Max. 4 C (sectie II, hoofdstuk V onder 1b en 3 en sectie III onder 2 en sectie IV, hoofdstuk III onder 4) Bevroren: Te hanteren: max. 12 C (Vo (EG) 1234/2007, bijlage XIV, onder B, II, 3) Diepgevroren: Te hanteren: max. 18 (Vo (EG) 1234/2007, bijlage XIV, onder B, II, 4) Gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees Gekoeld: Max. 2 C voor gehakt vlees en separatorvlees (sectie V, hoofdstuk III onder 2c en 3c); max. 4 C voor vleesbereidingen (sectie V, hoofdstuk III onder 2c) Bevroren: Max. -18 C (sectie V, hoofdstuk III onder 2c en 3c) Vleesproducten (sectie VI) Gekoeld: Te hanteren: max. 4 C Bevroren: Te hanteren: C Levende tweekleppige weekdieren (sectie VII, hoofdstuk V onder 1) De weekdieren moeten de organoleptische kenmerken vertonen die in verband worden gebracht met versheid en houdbaarheid, de schelpen moeten vrij zijn van vuil, de dieren moeten adequaat reageren op beklopping en moeten een normale hoeveelheid lichaamsvocht bevatten. Visserijproducten Gekoeld: temperatuur van smeltend ijs (sectie VIII, hoofdstuk III onder A 1, hoofdstuk IV onder 1, hoofdstuk VII onder 1 en hoofdstuk VIII onder 1a) BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 10 van 12

11 Visserijproducten Bevroren: Levende visserijproducten: Max. -18 C // korte schommeling van 3 C toegestaan tijdens vervoer (sectie VIII, hoofdstuk I onder 2 I C, hoofdstuk III onder B, hoofdstuk VII onder 2 en hoofdstuk VIII onder 1b) Max. -9 C voor hele vis voor bereiding van conserven in pekel (sectie VIII, hoofdstuk I onder 2 II 7 en hoofdstuk VII onder 2) Niet van toepassing voor vervoer van te bewerken/verwerken visserijproducten, vervoer van korte duur. (sectie VIII, hoofdstuk VIII onder 2) Zodanig dat voedselveiligheid/houdbaarheid niet wordt aangetast. (sectie VIII, hoofdstuk VIII onder 4) Rauwe melk, colostrum, zuivelproducten en producten op basis van colostrum (sectie IX) Melk en gekoeld tot ten hoogste 6 C colostrum: Colostrum: invriezen Zuivelproducten en producten op basis van colostrum Gekoeld: Te hanteren: max. 6 C Bevroren: Te hanteren: C Eieren: Hele eieren: Constante temperatuur die meeste garanties biedt voor behoud hygiënische kwaliteit // levering aan consument max. 21 dagen na legdatum (sectie X, hoofdstuk I) Ei-inhoud voor verwerking Gekoeld: Max. 4 C voor max. 48u. (sectie X, hoofdstuk II, III onder 7) Bevroren: Te hanteren: -18 C Eiproducten Gekoeld: Te hanteren: max. 4 C Bevroren: Te hanteren: -18 C Kikkerbillen Gekoeld: temperatuur van smeltend ijs (sectie XI onder 5) Bevroren: Max. -18 C (idem) Slakken Gekoeld: Te hanteren: temperatuur van smeltend ijs (sectie XI onder 5) Bevroren: Te hanteren: max. -18 C (idem) BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 11 van 12

12 Kanen Gekoeld: Max. 7 C (Vo(EG) 853/2004, bijlage III, sectie XII, hoofdstuk II onder 5) Bevroren: min -18 C (idem) Gesmolten dierlijke vetten Gekoeld: Te hanteren: max. 7 C Bevroren: Te hanteren: min -18 C Behandelde magen, darmen en blazen (gezouten, verhit of gedroogd) Gekoeld: Indien ongezouten/ongedroogd: max. 3 C Vo(EG) 853/2004, bijlage III, sectie XIII) Bevroren: Te hanteren: C BPR 20 (VGC) Materiële controle van producten Pagina 12 van 12

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8

titel BPR 19 (VGC) Overeenstemmingscontrole van producten code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 code BPR_19 versie 09 ingangsdatum 01-12-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie datum 09 01-12-2015 Gewijzigde opmaak volgens sjabloon 1 Onderwerp Deze procedure

Nadere informatie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR 21 versie 08 ingangsdatum 24-02-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 08 24-02-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanvulling tekst bij Herstellen van geconstateerde omissies

Nadere informatie

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8

(VGC) Documentencontrole van producten en controle van bijbehorend GDB. code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 code BPR-18 versie 13 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 13 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag.

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag. code BPR 29 versie 7 ingangsdatum 03-06-2016 pag. 1 van 5 Versie Goedkeuring datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 07 Omzetten procedure in nieuw format 1 Onderwerp Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code BPR-26 versie 09 ingangsdatum 17-06-2015 pag. 1 van 6 Goedkeuring Versie datum 09 17-06-2015 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Aanpassing van de tekst m.b.t. de monsterneming van geregistreerde

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum pag. 1 van 5

code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum pag. 1 van 5 code BIPVS-03 versie 08 ingangsdatum 09-06-2015 pag. 1 van 5 Versie Goedkeuring datum 08 09-06-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7

code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 code BPR-17 versie 08 ingangsdatum 02-04-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 08 02-04-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie In deze versie is de lay-out aangepast met een verandering van

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5

code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 code BIPVS-17 versie 01 ingangsdatum 11-11-2013 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 01 11-11-2013 Dit voorschrift vervangt de op Schiphol gehanteerde afgesproken werkwijze. 1 Onderwerp Deze noodprocedure

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken. Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Ministerie van Economische Zaken Rinus Gerlofsma Senior veterinair inspecteur import ZIT ER EEN PLANK BIJ? Mag het erin en zo ja, keuren we het bij import. Veterinaire

Nadere informatie

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Modelscertificaat voor doorvoer door of opslag in de Europese Unie van voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten : Veterinair certificaat voor invoer in de EU I.1. Verzender I.2. Referentienummer

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie.

Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie. 2. WETTELIJKE BASIS 2.1 Europese regelgeving:

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen

1 Onderwerp. 2 Wettelijke basis. Erkende quarantainevoorzieningen voor vogels afkomstig uit 3 e landen code OVQV-01 versie 02 ingangsdatum 08-01-2014 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 02 December 2013 Aanpassing aan NVWA sjabloon en enkele correcties 1 Onderwerp Vogels, die ingevoerd worden uit 3e-landen,

Nadere informatie

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming

Geachte collegae, ARBO Werknemersbescherming Buitengrensinspectieposten, Aangewezen Punten van Binnenkomst, Inspecteur Dierenartsen, Controleurs, Administratief medewerkers, Douane (TVE) Westelijke Parallelweg 4 3331 EW Zwijndrecht Postbus 3000 3330

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Titel: BPR 30 Retourpartijen

Titel: BPR 30 Retourpartijen Titel: BPR 30 Retourpartijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI TO Import/Export Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen

Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Verificatielijst specifieke eisen voor uitsnijderijen Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Kunnen alle werkzaamheden

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 5.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 144/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 468/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN: PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG FAVV DG Controlebeleid - Internationale Zaken Brussel 25.07.2007 F.A.V.V. WTC III 19 de verdieping Simon Bolivarlaan 30 1000

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest

Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Instructie uitvoeren van de melding in TRACES voor DBP - mest Elke economische operator die gebruik wil maken van TRACES (Trade control and expert system) moet geregistreerd zijn. Dit wil zeggen dat u

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong

Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong Invoercontroles in de grensinspectieposten: Producten van dierlijke oorsprong FAVV DG Controlebeleid - Internationale Zaken F.A.V.V. FSC 5 de verdieping Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel. 02-208 86 23

Nadere informatie

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN

BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 1 van 52 BUITENGRENS INSPECTIEPOSTEN WERKHANDBOEK code WHB-BIP Versie: 17 Ingangsdatum: 26-01-2015 pag. 2 van 52 versie datum toelichting 15 30-01-2012

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 DECEMBER 2005 Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6

Algemene Informatie (ALIM12) IJsland, Noorwegen, Faeröer, Groenland, Zwitserland, Liechtenstein 09 november 2015 Versie: 1.1.6 1. DOEL Deze instructie beschrijft welke controles van toepassing zijn op producten van dierlijke oorsprong en levende dieren met herkomst IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland. Onder 4.7 is beschreven

Nadere informatie

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Juni 2014 Versie 1 Voor voedselveiligheid is de borging van de koelketen een belangrijk onderwerp. De temperatuur

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

OVERZICHT TARIEVEN VWA

OVERZICHT TARIEVEN VWA Bijgewerkt naar aanleiding van: - Wijziging Regeling Retributies VWA veterinaire en hygiënische aangelegenheden per 1-3-2008 (Stct. 20-12-2007) - Wijziging Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T regelgeving 079-368

Nadere informatie

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar

september 2014 Gezondheidscertificaat voor melk en zuivelproducten bestemd voor de uitvoer naar I. Geldigheidstermijn van de instructie Geldig vanaf 25/9/ II. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Melk 0401, 0402, 0403, 0404, Zuivelproducten 0405, 0406 II. Bilateraal certificaat Code

Nadere informatie

Versie 2.1 Aanpassingen en verbeteringen

Versie 2.1 Aanpassingen en verbeteringen Versie 2.1 Aanpassingen en verbeteringen I. Nieuwe modules I.1 Module: certificatie ter uitvoering naar de EU I.1.1 Doeleinden Deze module is zowel bestemd voor de Derde landen als voor de Lidstaten: om

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Algemene Informatie Invullen GDB (ALIM03) 25 juli 2011 Versie: 1.0.3

Algemene Informatie Invullen GDB (ALIM03) 25 juli 2011 Versie: 1.0.3 GDB Producten Invullen Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB) deel 1: informatie betreffende de aangeboden partij. Dit certificaat moet worden ingevuld voor alle partijen die in een

Nadere informatie

REGLEMENT VERBODEN STOFFEN

REGLEMENT VERBODEN STOFFEN REGLEMENT VERBODEN STOFFEN ALGEMEEN Artikel 1 I Het Reglement Verboden Stoffen is van toepassing op alle deelnemers, zoals omschreven in artikel 2, van het Deelnemers Reglement. II Het is verboden deel

Nadere informatie

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997

RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD. van 18 december 1997 30.1.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 24/9 RICHTLIJN 97/78/EG VAN DE RAAD van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s. EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van paarden naar de Republiek van Zuid-Afrika.

Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s. EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van paarden naar de Republiek van Zuid-Afrika. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Paarden 0101 21 ZA II. Bilateraal certificaat Code FAVV Titel van het certificaat Pagina s EX.VTL.ZA.06.02 Veterinair certificaat voor uitvoer van

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I

http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 BIJLAGE I BIJLAGE I Instructies en toelichtingen http://www.emis.vito.be Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 19-06-2006 1. Volledige naam en adres van de feitelijke (weder)uitvoerder, niet van een agent. In

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT01 Ingebruiksdatum: Versie: Titel: TOEZICHT LEEFTIJDSGRENZEN DRANK- EN HORECAWET Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d. Vervallen verklaard door: d.d. Ongeregistreerde kopie. Een actuele

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending I.1 Verzender I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer: I.3 Bevoegde centrale

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen?

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de opslag van producten die horecabedrijven in voorraad hebben. We vertellen waar je op moet letten bij de levering van producten en hoe je ze opslaat. Wat

Nadere informatie

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6

titel BELEIDSREGEL AANLEVERINGSTERMIJN VOEDSELKETEN INFORMATIE code VKI-03 versie 5 ingangsdatum pag. 1 van 6 code VKI-03 versie 5 ingangsdatum 15-04-2016 pag. 1 van 6 versie datum toelichting 4 15-01-2013 Enkele kleine wijzigingen 5 21-03-2016 Format gewijzigd. Opnemen beoordeling VKI op afstand bij pluimvee,

Nadere informatie

Food Safety and Inspection Service

Food Safety and Inspection Service Veterinary Certificate for Meat Preparations intended for Consignment to the European Community Netherlands Version : Deel I: Gegevens betreffende de zending I.1 Verzender I.2 I.3 Bevoegde centrale autoriteit

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE?

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKEREN Wat moet nu wel en wat hoeft niet gestickerd te worden? Een vraag die zeer actueel is en waar verschillend op gereageerd wordt. De een zegt

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008.

Bij een elektronische aangifte kunt u in vak 44 geen tekst invoeren en moet u de volgende code invullen: 95008. CIRCULAIRE Geïntegreerd 1: Gewijzigd met circulaire 83/2008 EIEREN VLEES VEE Nummer : 82/2008 Datum : 12 november 2008 onderwerp : Kwaliteitseisen voor bepaalde producten in de sector varkensvlees Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU

Veterinair certificaat voor de invoer in de EU Model van het gezondheidscertificaat voor bepaalde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor verzending uit een derde land naar de Europese Unie LAND: United States Veterinair

Nadere informatie

April 2014. EX.VTP.KR.01.03 Gezondheidscertificaat voor export naar Zuid-Korea 4 blz

April 2014. EX.VTP.KR.01.03 Gezondheidscertificaat voor export naar Zuid-Korea 4 blz I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte vleesproducten; gedroogde, gezouten, gerookte en gerijpte vleesproducten; bijproducten van dierlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild

Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het grensoverschrijdende handelsverkeer in niet-onthuid grof vrij wild Referentie PCCB/S3/EHC/1347004 Datum 25/02/2016

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 5 DECEMBER 1990. - Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere produkten. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-01-1991 en tekstbijwerking tot 29-09-2003)

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de controles van visserijproducten in de visafslagen

Omzendbrief met betrekking tot de controles van visserijproducten in de visafslagen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de controles van visserijproducten in de visafslagen Referentie PCCB/S2/1168818 Datum 07/03/2014 Huidige versie

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT VERBODEN STOFFEN

REGLEMENT VERBODEN STOFFEN REGLEMENT VERBODEN STOFFEN INHOUD ART ALGEMEEN 2 DE TAAKSTELLING VAN FUNCTIONARISSEN COMITE 2 WEDSTRIJDDIERENARTS 2 BAANCOMMISSARIS 3 DE VOORZIENINGEN AFNAMEBOX 3 AFNAMEHULPMIDDELEN-PAKKET 3 ADMINISTRATIEVOERING

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken

INSPECTIELIJST. Scoreberekening Lijst verstuurd Openbaar maken INSPECTIELIJST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contacpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie Medewerker Nummer controleur Regio Bezoekdetails

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen De Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen is een practische handleiding met vele voorbeelden en HACCP-plannen voor de bedrijven

Nadere informatie

PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE. Product beschrijving 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking

PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE. Product beschrijving 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Verkoopsbenaming Apero Feuilleté Provençale Product beschrijving Soort Apero 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking Naam Adres Van Eck

Nadere informatie