metadata Zandvoort ordenen ZTC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "metadata Zandvoort ordenen ZTC"

Transcriptie

1 metadata Zandvoort ZTC ordenen

2 Programma 1. Voorstellen 2. Ordenen en digitaal werken 3. De begrippen: a. Ordeningsplan b. DSP c. Zaaktypencatalogus d. Metadata e. Zoeken en vinden f. PDC 4. Hoe moet ik kiezen? 5. Hoe pas ik toe? (in de prakkjk) a. Hoe willen we werken? b. Welke principes kiezen we?

3 Ordenen en digitaal werken

4

5 Doel van de cursus Waarom ordenen we en gooien we niet alles in een grote bak? Welke mogelijkheden van ordenen zijn er? Welke gedachten zit daarachter? Waarom kiest een gemeente voor zaakgericht werken? Op welke wijze kan ik zaakgericht werken vormgeven, inrichten, invoeren, gebruiken in de dagelijkse prakkjk? Welke keuzes heeq Zandvoort gemaakt? Welke (nog) niet? Hoe sluit zaakgericht werken aan op andere ordeningsprincipes zoals de PDC?

6 De basis: je informake op orde Digitaal werken: Medewerkers veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid geven (BYOD etc.) Als organisake optreden als eenheid, efficiënt en effeckef Als eenheid: samenwerken Efficiënt: eenvoudige, heldere werkprocessen EffecKef: de gewenste resultaten bereiken Als organisake verantwoording kunnen afleggen over je werk (een goed, geordend en toegankelijk archief) Direct beschikken over actuele kennis en informake Dat betekent voor je informakehuishouding: Eenvoudige ondersteunende middelen (generiek voor specifiek) Samenwerken in gezamenlijke ordening die herkenbaar is Samenwerken op basis van afspraken en werkwijze (maximaal) Naleven van afspraken en werkwijze toetsen (leidt eigen verantwoordelijkheid tot verantwoording?) Simpele ondersteuning van document- en recordmanagement

7 De uitdagingen Alle informake kunnen benaderen Alle kanalen afdekken AlKjd de juiste en actuele versie Weten wat gebeurd is met elk dossier en elk document Duurzaam archiveren & Gebruikers meekrijgen (gebruikersadopke) zonder zelf alles te hoeven doen Gebruikers met de menselijke maat benaderen Wat heeq dit met ordenen te maken?

8 In beeld De sturende ordening De ordening achteraf

9 De sturende ordening is het sterkst in zaakgericht werken!

10 Ordeningsprincipes Veel voorkomende principes: Afdelingsgericht Onderwerpsgericht Persoonsgericht Documencypegericht (beleidsstuk, overlegdocument) Documentsoortgericht (.xlsx,.pptx,.docx) Procesgericht Zaakgericht Procesgerichte ordening is de basis voor duurzaam samenwerken: Loskomen van persoonlijke ordeningen Herkenbaarheid voor de hele organisake Bruikbaarheid: samenwerken Duurzaamheid: relakef weinig veranderlijk Proces à dossier à document (incl. overerven metadata) Archivering op basis van proces (prakksch en formeel) Eerst opgave: Loskomen van de ingeburgerde mappenordening

11 Waarom kiezen voor ordenen in processen?

12 Procesgericht ordenen Werken in processen (zaaktypen) betekent dat iedereen dezelfde taal praat maar je moet wel eerst leren in die taal te praten Processen worden aan de achterkant aan bewaartermijnen, ahandeltermijnen, documencypes etc. gekoppeld eindgebruiker hoeq alleen proces (of vaker nog: dossier) te herkennen Processen maken een einde aan de verkokering en gaan over afdelingen heen Processen moeten elkaar uitsluiten Beantwoorden, brief sturen, archiveren zijn geen processen maar stappen in ieder proces Processen (moeten) leiden logisch tot dossiers en dus tot een logische werkwijze

13 Volgens sommigen is het een groeipad

14 PrakKjkoefening 1 Je krijgt een aantal ingekomen brieven Van deze brieven leg je vast: Zaaktype: van welk gemeentelijk proces is het document onderdeel? Zaaknaam (de meest waarschijnlijke) Twee metadata per document: Documentomschrijving Documencype

15 Ordeningsplan

16 Kenmerken ordeningsplan Kapstok voor je documenten Gebaseerd op/vergelijkbaar met werken met netwerkschijven Sluit aan bij belevingswereld van mensen: wat bij elkaar hoort, zit bij elkaar in een mapje Vaste structuur, strikt hiërarchisch Veel vrijheid om mappen aan te maken en documenten te benoemen Rigide toegangsrechten Beschikbaar: mapnaam, documentnaam, icoontje voor documentsoort (xlsx, pptx, docx) Slechts soms een zoekmachine ingericht (SharePoint of Google Search) Soms wel, vaak ook niet afgestemd op een seleckelijst Ondersteunt digitale opslag, niet digitale ahandeling en ook niet digitaal archiveren Geen mogelijkheden voor versiebeheer en audit trail Toch is een simpel ordeningsplan maken een goede eerste stap

17 Voorbeeld van een ordeningsplan

18 Documentair structuurplan (DSP)

19 Wat is een DSP? Officieel Regeling geordende en toegankelijke staat Archiemescheiden (2002): DSP is een plan waarin is vastgelegd de wijze waarop de toegankelijkheid van archiemescheiden is georganiseerd en de wijze waarop archiemescheiden zijn ingedeeld en gerangschikt (art. 1 lid 1 onder g) De zorgdrager zorgt voor een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende archiemescheiden, geordend overeenkomskg het ten Kjde van de vorming van het archief daarvoor geldende DSP (art. 3 RGTS) Archiefregeling 2010: DSP niet meer verplicht (ordeningsstructuur wel) Vanaf 2012 (wijziging Archiemesluit): seleckelijst moet nauw aansluiten op ordeningsstructuur en wel zo nauw dat ze tot één instrument worden

20 Wat is een DSP? De achtergronden Verplich<ng: Archiemescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren (Archiefwet). Zorgdrager zorgt voor een overzicht van archiemescheiden, geordend volgens een ordeningsstructuur Elk archiefstuk dient te worden gekoppeld aan een taak of werkproces (Archiefregeling, 17) Een werkproces is: een samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de uitvoering van een taak Waarom die verplich<ng? Toegankelijkheid Context: samenhang tussen archiefstukken die zijn gemaakt of ontvangen in het kader van hetzelfde proces (dezelfde zaak) Verantwoording Bedrijfsvoering Historisch belang

21 Wat is een DSP? In gewone mensentaal Een lijst van (werk)processen met hun kenmerken op basis waarvan je dossiers kunt vormen met dezelfde kenmerken

22 Werkprocessen Hebben in het DSP vrijwel alkjd een ackeve vorm: verlenen van een vergunning behandelen van een bezwaarschriq inkopen van goederen en diensten voeren van overleg

23 Wat staat in een DSP? (1 van 3) Maximaal DSP (lijkt op handboek vervanging): Context van de organisake Ordeningsstructuur Gebruik van dossiers Bewaartermijnen Metadata Documencypen InrichKng ondersteunend systeem Processen en verantwoordelijkheden informakehuishouding NaamconvenKes Rechten Compliance InrichKng van organisake rond bewaren en verniekgen InrichKng van toetsing informakehuishouding Overzicht archiemestanden

24 Wat staat in een DSP? (2 van 3) Minimaal bruikbaar DSP (in een excelbestand): Ordening: Hoofdstructuur (niet verplicht) Procesnamen Metadata van de processen, minimaal: Naam Bewaartermijn 2 van 2

25 Wat staat in een DSP? (3 van 3) Welke metadata zou je op procesniveau nog meer kunnen gebruiken: Standaarddossiernaam Taakveld Verantwoordelijke afdeling Vertrouwelijkheid Subdossiers Proceseigenaar Processysteem (corresponderend) Kwaliteitsproces Waardering Grondslag waardering Start bewaartermijn Documencypen AcKef?

26 DSP en archiveren Uitgangspunten De ordening in het DSP is de ordening in je archief Document en dossier vanaf begin koppelen aan proces Je kunt een proces koppelen aan een BAC- code (concordans) Bewaartermijn op proces is bewaartermijn op dossier Start bewaartermijn per proces vaststellen Soms speelt resultaat van het proces een rol

27 Conclusies DSP kent een place structuur DSP werkt met dossiers (deze volgen logisch uit proces) DSP afgestemd op seleckelijst DSP alkjd procesgericht DSP hanteert meestal naamgevingsconvenke voor processen

28 Zaaktypencatalogus (ZTC)

29 Zaakgericht werken Start van de zaak 1. De zaak wordt vastgelegd. Het zaakdossier ontstaat. Koppeling aan het zaaktype. De status: ontvangen. 1 Zaak vastleggen 2. De zaak wordt toegewezen aan de (groep van de) zaakeigenaar, op basis van metadata in zaaktypencatalogus. De status: toegewezen. 3. De zaakeigenaar accepteert de zaak. Vanaf dat moment is de zaakeigenaar verantwoordelijk voor <jdige en juiste anandeling van de zaak en volledigheid van het zaakdossiers. De status: geaccepteerd. 2 Toewijzen aan zaakeigenaar 3 Zaakeigenaar accepteert zaak 4 Zaakeigenaar behandelt zaak 5 Zaakeigenaar sluit zaak 4. De zaakeigenaar hees de zaak in behandeling. De wijze van behandelen is vrij binnen de kaders van organisa<e- afspraken en resultaten. De status: in behandeling. 5. De zaakeigenaar is klaar met behandeling. Resultaat is bekend, dossier is volledig. De status: gesloten. 6. Zaak wordt gearchiveerd 6. Als zaaktypencatalogus voldoende is uitgewerkt, is geen menselijke handeling nodig voor archiveren. Vaak vindt nog wel een toetsing op volledigheid plaats. Als het <jd is voor vernie<ging of overdracht, laat de zaak weer van zich horen. Status: gearchiveerd.

30 Zaakgericht werken Is realisake van dit model:

31 Verschillen ZTC en DSP DSP is beschrijvend, ZTC is ackef DSP is ordening, ZTC is de ackeve motor Routeren van de zaak naar de behandelaars en andere betrokkenen Leveren van statusinformake aan klant en eigen organisake Bewaken van doorloopkjden, servicenormen en wecelijke termijnen Bewaken van de kwaliteit van de ahandeling en dossiervorming met checklists

32 Wat staat in een ZTC (nog meer dan in DSP)? Eerste behandelaar Mogelijke behandelaars Afdoeningstermijn Verplichte documenten per statusovergang Extra statussen Resultaacypen Beroep mogelijk?

33 Doen we alles zaakgericht? Ja! (purisksche school) Nee zaakgericht werken is uitgevonden voor dienstverlening je hebt een andere dynamiek in: Projecten Eigen of afdelingsomgeving

34 Zaaktypes met een luchtje Processen met een korte doorloopkjd zoals informakevragen aan de balie waarbij een direct antwoord mogelijk is Processen die jaarlijks of periodiek terugkerend zijn, bijvoorbeeld jaarlijkse handhavingscontroles. Processen gekoppeld aan een persoon, zoals de informake in een personeelsdossier, opgebouwd uit meerdere werkprocessen (aanstelling, funckonering, ziekte, ontslag). Processen in ketenverband, bij meerdere organisakeonderdelen, gerelateerd zijn aan elkaar. Processen die te maken hebben met beleidsontwikkeling en de bestuurlijke accordering ervan. Processen waarvan het resultaat bepalend is voor de bewaartermijn. Zaken of documenten die louter ter informake worden toegezonden, maar waarvan het wel nodig is de ontvangst vast te leggen.

35 Zaakgericht projecten uitvoeren, hoe doen jullie dat? Processen die te groot zijn om onder een noemer op te slaan, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw bos.

36 Metadata

37 Wat is de rol van metadata? Metadata zijn: Kenmerken van processen, documenten en/of dossiers waarop je gericht kunt zoeken, kunt filteren en sorteren Metadata kunnen: Volledig dekkend zijn in kenniscentra, bibliotheken en schoenenwinkels Nutge aanvulling zijn bij procesgericht werken Overerven (juist in procesgericht werken) Rol van metadata in procesgericht werken: Aanvullend Koppeling van sjablonen en bepalen van volledigheid (documencype) Bijzonder geschikt om variakes of verhelderingen binnen zaakgericht werken te maken Varianten op archiefregels door te voeren Middelen voor zoeken en filteren Werken als subdossiers

38 Metadata

39 Metadata

40 Metadata die werken

41 Wanneer zijn metadata op zich voldoende? In kleine omgevingen Bijvoorbeeld omgevingen waarin slechts één of enkele gelijksoorkge processen worden afgehandeld Verbijzondering zaakgericht werken: per zaaktype verschillende zaaktypespecifieke kenmerken aan dossier of document kunnen toekennen Gebruik van generieke metadata binnen de omgeving mogelijk, bijvoorbeeld: Tijdsaanduiding Documencype Projecuase

42 Voorbeeld 1: in de schoenenwinkel De kleur De maat Hakken of geen hakken Spekzolen of niet Veters of geen veters Van leer, suède of plaskek Links of rechts maar welke schoenen bij elkaar horen, zie je pas in de doos

43 Voorbeeld 2: in de boekenkast Kleur Grooce Taal Genre Schrijver Waarde Gebonden of niet De metadata bepalen welke boeken bij elkaar horen, want boeken zijn geen zaken

44 maar zelfs in de boekenkast Robert Darnton over metadata in het kader van een internakonaal digitaliseringsproject bij bibliotheken: Boeken worden gescand en geïndexeerd. Bij dat laatste doet zich meteen een groot probleem voor, want de wijze waarop Harvard dat doet kan verschillen van de manier waarop dat op Yale gebeurt, omdat ze daar andere metadata hebben. Iedere bibliotheek gebruikt zijn eigen methode, die vaak niet compakbel is met die van andere bibliotheken. Belangrijk is daarom dat alle metadata op dezelfde manier werken, zodat je waar ook ter wereld met een muisklik het boek op je scherm krijgt dat je nodig hebt.

45 Procesgericht werken: metadata alkjd aanvullend 1 van 2 Heterogene informake laat zich moeilijk vangen in alleen metadata Context laat zich even moeilijk vangen in alleen metadata Met andere woorden: soms hebben documenten iets gemeenschappelijk dat niet in metadata te vangen is Afspraken over metadata moeilijker te maken en te handhaven dan het werk in zaakdossiers aanbieden Metadata als aanvulling zijn al?jd (voor zoeken, voor beter zicht op inhoud van zaakdossiers)

46 Procesgericht werken: metadata alkjd aanvullend 2 van 2 Aanbevelingen: Evenwicht zoeken tussen beheren ZTC en handmakg invullen Generieke en specifieke zaaktypen Ideaal - voor een zaak alleen aanvulling van de zaakomschrijving Ideaal - voor een document alleen het documencype

47 Overerven! Niveau van de metadata Metadata liefst op hoogste niveau (voor gebruikersgemak) Op welk niveau zet je de metadata om een evenwichkge verhouding te krijgen tussen werk dat je moet steken in het toekennen van metadata, het beheren van metadata(modellen) en het principe toegankelijkheid? Niveaus: Systeem (omgeving) Postboek, sitecollec?e, site ZTC, DSP, ordeningsplan Zaak, dossier, map Subdossier Document

48 Opdracht 2 Op welk niveau kun je de metadata zecen voor maximale overerving? De niveaus zijn: Proces/zaaktype Dossier/zaak Document De metadata zijn: Standaarddossiernaam Taakveld Verantwoordelijke afdeling Vertrouwelijkheid Subdossiers LocaKe - Dossieromschrijving Proceseigenaar Processysteem Dossiereigenaar - (corresponderend) Kwaliteitsproces Waardering - Grondslag waardering Bestandstype Zaaktype Zaaknaam - Documentomschrijving - Start bewaartermijn Opsteller - Documencypen - Bezwaar mogelijk? Telefoonnummer - Bewaartermijn Beleidsterrein - Eerste behandelaar - Mogelijke behandelaars Betrokkene Afzender - Documentsoort - Groep met inzagerechten Datum start behandeling - Gerelateerde zaak - Afdoeningstermijn Documentnummer - Verplichte documenten per statusovergang- Extra statussen Resultaacypen Beroep mogelijk? Vertrouwelijkheid

49 Invoeren van werken met metadata Welke groep stelt de metadata vast? Wie keuren de metadatavelden goed, wie de waardenlijsten, en wie gaat de hele boel beheren? Verplicht of niet verplicht? Inrichten van het toetsen van gebruik. AansluiKng op bijvoorbeeld PDC. Want anders: Worden metadata precies gebruikt zoals voorheen de netwerkschijf.. als je er eentje nodig hebt, maak je er eentje aan, en krijg je documencypes als: Projectdocument Onbenullig document Overdrachtsdocument Excel Geheim document Etc. En dan zijn metadata niet meer onderscheidend!

50 Werken met metadatamodel Voor overheid: Archiefregeling 2010, art 16 t/m 26 NEN- ISO 23081, deel 1 en 2 Dublin Core Richtlijn Metagegevens OverheidsinformaKe Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid

51 Dossiers en documenten

52 Het nut van een dossier Zaakgericht werken kan niet zonder dossiers: Dossier brengt de samenhang aan tussen documenten en (unieke) uitvoering van het proces, ze zijn (de neerslag van) de eenmalige uitvoering van een proces Dossier zorgt voor context Dossier heeq een begin en een eind Dossier brengt documenten samen die geen enkel kenmerk delen (behalve het proces) Dossier is onmisbare laag in de informakehiërarchie Dossiers hebben een resultaat en een product Dossiers moeten in omvang beperkt blijven

53 Dossiers en naamgevingsconvenkes Dossier bevat alle informake over de eenmalige uitvoering van het proces Voorbeeld zaakgericht werken: Aanvragen subsidie (zaaktype) Aanvragen subsidie jeugdsport vv De Bolle (zaak) En niet: Aanvragen subsidie bijlagen vv De Bolle 8 maart 2013 Werkt alleen als je zaaktypen goed zijn. Voorbeeld van hoe het niet moet: Jacht en visserij (zaaktype)? (zaak)

54 Documenten en naamgevingsconvenkes Uiteindelijk werk je op het laagste niveau aan documenten! Voorbeeld zaakgericht werken: Aanduiding van documencype kan voldoende zijn om rol van document in de zaak duidelijk te maken: documencype aanvraag in vergunningdossier In de prakkjk wil je iets meer zeggen over documenten en minstens een omschrijving maken. Let dan op: Standaard opbouw van bestandsnaam DatumnotaKe Gebruik hoofdlecers en kleine lecers Lengte van de bestandsnaam Wel of niet spakes gebruiken

55 Zoeken en vinden of: Zoeken is niet vinden

56 Zoeken wijst op Ordening die niet goed, niet goed afgesproken, niet door iedereen begrepen of in de loop van de jaren vervuild is Je zoekt naar zeer oude gegevens of gegevens waarvan je niet weet of ze bestaan Je bent met kennis bezig Zeggen ze dan, in SharePoint kun je niet zoeken op een mapnaam Zeg ik: ja du- huh! Een map gebruik je om te ordenen zodat je niet bent aangewezen op je vermaledijde zoekmachine!

57 Je vindt Veel informake Veel onnodige informake InformaKe die niet in context staat En je weet nooit of je alles gevonden hebt wat je zocht.

58 Beter zoeken is zoeken via metadata Gericht zoeken Beperkt zoeken Veel minder onnodige zoekresultaten Maar: Meer inspanning nodig aan de invoerkant

59

60

61 Het beslismodel

62 Beslismodel: hoe gaan we ordenen?

63 Beslismodel: hoe gaan we de ordening verder ondersteunen?

64 Checklist inrichkngskeuzes ZTC 5 inrich<ngskeuzes: 1. Op welk detailniveau gaan we zicen? i.v.m. onderscheid andere zaaktypen i.v.m. dossieromvang i.v.m. verniekgingstermijn 2. Hoe maak je herkenbare zaaktypen voor de business Wensen afdelingen < > bewaken grote lijn (uniformiteit) 3. Welke metadata zecen we op het zaaktype? Keuzes 4. Standaardiseren naam zaaktype en daaruit afleiden dossiernaam Keuzes 5. Toekomstvastheid ZTC Waar op lecen

65 InrichKngskeuzes (1 van 5) Welk detailniveau Generieke of specifieke zaaktypen? Vragen: Zo min mogelijk zaaktypen < > zo min mogelijk dagelijks registrakewerk? Hoe juiste evenwicht beheerbare < > herkenbare zaaktypen? Zijn generieke zaaktypen voor ons werkbaar? Zijn onderstaande zaaktypen niet te generiek? Aanvragen subsidie Opstellen beleid Voeren overleg

66 InrichKngskeuzes (1 van 5) Welk detailniveau Andere vragen: Is onderwerpsonderscheiding wenselijk binnen zaaktype? Dezelfde zaaktypen met een verschillend onderwerp > verschillende zaaktypen? Voorbeeld: Opstellen beleid privacybescherming Opstellen beleid informakebeveiliging Verschilt zaaktype duidelijk van elk ander zaaktype? Is sprake van duurzaam zaaktype? 66

67 InrichKngskeuzes (1 van 5) Welk detailniveau Andere overwegingen Zoeken en vinden: specifiekere zaaktypen > specifiekere metadata = minder ahankelijk van eindgebruiker (= beter zoeken en vinden) Documentaire component: veel documenten (= onoverzichtelijk dossier) weinig documenten (= zaaktypen samenvoegen) Archiefcomponent: alle dossiers binnen proces dezelfde V- termijn? Ahandelcomponent: alle dossiers binnen proces dezelfde vertrouwelijkheid? alle dossiers binnen proces dezelfde proceseigenaar? 67

68 InrichKngskeuzes (2 van 5) Herkenbare zaaktypen (voor de business ) Voortdurende afweging tussen: wensen afdelingen (zaaktypen herkenbaar) < > herkenbaarheid in het algemeen Duidelijke scheidslijn tussen: zaaktypen binnen afdeling < > zaaktypen over afdelingen heen Laat ook meewegen: Werken in ketens Herkenbaarheid voor burger en opdrachtgever

69 InrichKngskeuzes (3 van 5) Welke metadata op zaaktype Hoe meer metadata op zaaktype, des te minder werk bij registreren van zaak(dossier) en documenten (= eenvoudig digitaal vastleggen) maar ook hoe meer werk bij het beheren en onderhouden van de ZTC Specifieke metadata die invloed hebben op je inrichkngskeuze: Bewaartermijn Vertrouwelijkheid Specifieke onderwerpen (voorbeeld: woonwagenbewoners in Dordt) Ahandeltermijn Eerste behandelaar

70 InrichKngskeuzes (4 van 5) Hoe standaardiseren zaaktypebenamingen Alle benamingen volgens een standaardritme Niet zo: Jaarverslagen opstellen Klachtenbehandeling Onderzoek uitvoeren Maar zo: Opstellen jaarverslag Behandelen klacht Uitvoeren onderzoek Zorg voor uniformiteit!

71 InrichKngskeuzes (4 van 5) Hoe standaardiseren dossiernaam Afleiden van de dossiernaam uit zaaktype... Opstellen jaarverslag [2013] Behandelen klacht [Anton Jansen] [lange wachtjd] [ ] Uitvoeren onderzoek [TBC] [Sicard] [2013]

72 InrichKngskeuzes (5 van 5) Toekomstvastheid ZTC ZTC moet makkelijk aanpasbaar zijn voor nieuwe zaaktypen, andere manieren van werken etc. Let bij opstellen van nieuwe zaaktypen op: Tijdgebondenheid (geen jaartallen in benaming) Specifieke benamingen (geen namen van personen) Geen organisakegerichtheid in procesnamen Ter geruststelling: Je kunt processen alkjd samenvoegen of splitsen (indien nodig)

73 De balans ZTC Metadata Flexibiliteit Kan gaandeweg worden aangepast Moet van te voren goed worden ingeregeld Hiërarchisch Ja, kent meerdere (mappen)lagen Nee, kent geen hiërarchie Gebruiker Context Dient zijn document in juiste map te plaatsen Ja, door documenten in hetzelfde (dossier)mapje te plaatsen Moet meerdere metadatavelden invullen Moeilijk te regelen Geschikt voor Heterogene informa<e Homogene informa<e (eenvormige processen, dossiers) Voorbeeld Hele archief ZTC voor alle primaire en ondersteunende processen Kleinschalige omgeving of kennisomgeving Projectenarchief, Kennisbibliotheek

74 Hoe leg ik de ene ordening (ZTC) op de andere (PDC)

75 PDC en ZTC Wat is PDC? WebapplicaKe voor beschrijving en ontsluikng producten en diensten Beantwoordt veelgestelde vragen Vaak gestandaardiseerd geleverd door loketbouwer Toegang burger, bedrijf (en ambtenaar) via Digitaal loket elektronische dienstverlening (soms ook intern gericht: personeelsprocessen) Kent vaak honderden producten Vormt een ordening op zich (thema s, gerelateerde thema s, producten) Zogenaamd intuïkef voorbeeld: als je in Zandvoort overlast door de kermis wilt melden bij de gemeente, kom je uit bij een aanvraagformulier voor kermisvergunning

76 PDC en ZTC Hoe werkt PDC? Klant wil een product of dienst Klant zoekt via Digitaal Loket product of dienst uit PDC Klant vult vervolgens online (web)formulier in Klant voegt eventuele bijlagen toe Klant drukt op OK gedrukt (waarna formulier verzonden) Formulier komt op centrale plaats bij gemeente binnen, wordt gecontroleerd, daarna wordt er een zaak of worden er verschillende zaken van gemaakt handma?g werk meer inspanningen dan nodig, foutkansen

77 PDC en ZTC

78 PDC en ZTC

79 PDC en ZTC Belangrijke constateringen Klant zoekt naar product en niet naar zaaktype terecht! Product (PDC) vrijwel nooit 1 op 1 zaaktype (ZTC) Gevolg: zaak kan niet automaksch in behandeling worden genomen Uitdaging: koppeling ( naadloos matchen ) tussen PDC met ZTC noodzakelijk! Waarbij het gemak van burger en bedrijf voorop staat!

80 PDC en ZTC Juiste koppeling moet ervoor zorgen dat Formulier is gekoppeld aan zaaktype Als klant op OK drukt, gaat zaaksysteem aan het werk Zaaksysteem: stelt vast: klant wil een nieuwe zaak van zaaktype X in behandeling zecen zaakdossier aanmaken documenten toevoegen aan zaakdossier (incl. formulier als pdf- A) metadata (uit formulier) op de juiste plaats zaakdossier in behandeling geven bij (groep van de) zaakeigenaar Voordelen: Versimpelt en versnelt proces Niet DIV maar de burger zelf registreert

81 PDC en ZTC Koppelen Uitgangspunten: ZTC is leidend en geeq richkng aan PDC Het mag voor de burger niet moeilijk(er) worden Ieder product moet zijn te herleiden naar zaaktype Onderzoek eerst welke producten gelijk zijn aan zaaktypen Zoek vervolgens de verschillen Maak hiervoor een vertaaltabel Let hierbij op gebruik van metadata (bijvoorbeeld in formulier) Aandachtspunt: Niet ieder product leidt tot een aanvraag: product leidt ook weleens tot een vraag- antwoord

82 Oefening 3 Maak een vertaaltabel 1) In de eerste kolom zie je een aantal producten uit de PDC. 2) Vermeld in de tweede kolom bij welk zaaktype ze horen (ook het antwoord geen is mogelijk. 3) Vermeld in de derde kolom welke producten nog meer onder dit zaaktype vallen. Heb je als zaaktype geen ingevuld, vermeld dan waarom dit product onder geen zaaktype valt.

83 EvaluaKe eerste ochtend 1) Wat hebben we geleerd? 2) Wat hebben we gemist? 3) Wat willen we volgende week horen en zien en doen?

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN Auteur Jeffrey Gortmaker, KING Status Concept Versie 0.5 Datum woensdag 26 maart 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Doel van dit document 5 1.2 Leeswijzer Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Project invoering recordmanagement Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel Publicatie-exemplaar Eenheid: Facilitaire dienstverlening Versie 1.1 januari 2010 Registratiekenmerk:

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel B -Beleidstandpunten. Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel B -Beleidstandpunten. Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel B -Beleidstandpunten Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan de Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling Midoffice van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen Midoffice, hoe maakt ú de verbinding? Gemeenten die in zich in veel gevallen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all Copyright 2008, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere processen. Betere dienstverlening. Met GEMMA. Gemeenten worden e-gemeenten. De dienstverlening aan

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie