Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel"

Transcriptie

1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2012 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel Notitie Ministerie van EL &I/ Dienst Landelijk Gebied Inleiding vanuit de gemeente Culemborg De bijgevoegde notitie geeft informatie over de ontwikkeling en verkoop van fort Everdingen zoals die plaats gaat vinden in combinatie met fort Honswijk en Lunet aan de Snel. Fort Everdingen is precies voor helft Culemborgs en voor de helft Vianens grondgebied. De notitie is opgesteld op verzoek van de betrokken gemeentelijke overheden om daarmee het bestuurlijke informatie te verstrekken. Het onderwerp staat al geruime tijd op de RTA. In de informatie kan nu worden voorzien omdat er nu vanuit de verantwoordelijke opdrachtgever helderheid is over hoe het ontwikkelingstraject gaat verlopen. De notitie gaat in op de volgende zaken. Allereerst op de ambitie voor de forten Honswijk en Everdingen zoals die is geformuleerd door 5 provincies en 5 ministeries in het landelijke uitvoeringsprogramma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie: door privaat initiatief laten herontwikkelen t.b.v. duurzaam gebruik op commerciële basis. Betrokken overheden dienen daarbij de publieke randvoorwaarden te formuleren. Doel is om de forten en hun omgeving met behoud en herstel van cultuur en natuurwaarden om te vormen tot een trekker met een maatschappelijke (toeristisch recreatieve) functie die een belangrijke economische pijler is voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. Vervolgens wordt de rol van de verkopende partij en haar relatie met de betrokken overheden aangegeven. Het ministerie van EL&I is eigenaar en opdrachtgever. De betrokken overige overheidspartijen participeren bestuurlijk en ambtelijk en hebben een coördinerende rol waarin ontwikkeling tot uitvoering komt. De ontwikkeling en verkoop vinden plaats via de concurrentiegerichte dialoog, een aanbestedingsvorm die vooral een proces is om tot afstemming te komen van vraag en aanbod. De notitie legt dit verder uit. De notitie geeft de projectorganisatie aan. Vanuit de opdrachtgever EL&I wordt de ontwikkeling getrokken en begeleid door de Dienst Landelijk Gebied (DLG).Van de lokale overheden wordt vooral inbreng van kennis en ervaring verwacht. Hiermee wordt de lijn doorgetrokken zoals wij de afgelopen periode hierin al betrokken waren, alleen zal op enkele momenten extra inbreng nodig zijn. De verwachting is dat dit niet leidt tot de inzet van extra capaciteit, omdat de uitvoerende werkzaamheden bij DLG liggen. De kosten van de begeleiding en onderzoek worden gedragen door de betrokken rijksen provinciale partijen. De notitie geeft tenslotte de verschillende besluitfasen aan. Over de uitkomsten zal aan de betrokken overheden nader gerapporteerd worden. Wanneer daar lokale besluitvorming voor nodig is zal deze worden voorgelegd. Gemeente Culemborg Ridderstraat 250 Postbus AC Culemborg Tel Fax

2 College van Burgemeester en Wethouders Gemeentenraden Gemeenten Houten, Culemborg en Vianen Rosendaalsestraat CM Postbus ED T F Informatie ontwikkeling/verkoop Forten Honswijk, Lunet ad Snel, Everdingen, Gedekte Gemeenschapsweg Bijlagen 5 Pagina 1 van 12

3 1. Bestuurlijke context/opgave In 2008 werd het Pact van Rijnauwen gesloten, waarin 5 provincies en 5 ministeries afspraken hebben gemaakt over het uitvoeringsprogramma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Behoud door ontwikkeling staat daarin centraal. Voor de forten Honswijk en Everdingen is de ambitie geformuleerd ze door privaat initiatief te laten herontwikkelen ten behoeve van een duurzaam nieuw gebruik op commerciële basis. Uitgangspunt daarvoor is dat de betrokken publieke partijen (rijk, provincies en gemeenten) randvoorwaarden formuleren waarbinnen herontwikkeling plaats kan vinden, waarna het aan private partijen is om de ontwikkeling en exploitatie ter hand te nemen. Doel: het fortenduo en hun omgeving, met behoud en herstel van cultuur- en natuurwaarden, omvormen tot een trekker met een maatschappelijke (toeristisch-recreatieve) functie, die een belangrijke (economische) pijler is voor een duurzame ontwikkeling van het totale gebied. Binnen de door de publieke partijen nog te formuleren randvoorwaarden, die worden vastgelegd in een Publiek Programma van Eisen (PPvE), zijn meerdere ontwikkelingsrichtingen denkbaar. Het PPvE is het ruimtelijk en juridisch kader waarbinnen private partijen voorstellen en plannen kunnen ontwikkelen voor herbestemming en exploitatie van de forten. Het vormt de basis voor de uitvraag. De markt wordt uitgedaagd om met voorstellen voor ontwikkeling en exploitatie te komen. De strategie voor de marktbenadering wordt samengevat als Richten zonder te verplichten. Gunning of verkoop vindt plaats aan die partij, die op grond van vooraf gedefinieerde criteria (prijs en kwaliteit), de meest waardevolle aanbieding indient. In het verleden is er door de publieke partijen reeds veel onderzoek verricht naar een mogelijke toekomstige ontwikkeling van de beide forten. Een belangrijk document vormt daarbij het Beeldkwaliteitsplan forten Honswijk, Everdingen en lunet aan de Snel (maart 2010 BDP.Khandahar en PRC B.V.). Dit document is geïnitieerd en uiteindelijk bestuurlijk vastgesteld door de Enveloppecommissie Linieland. Het plan is bestuurlijk niet besproken en vastgesteld in de respectievelijke gemeenteraden, ook niet in de Enveloppecommissie Pact van Loevestein. Het vormt daarmee geen vaststaand beleidsdocument vanuit de ruimtelijke ordening. Dat laat echter onverlet dat dit document zeer waardevolle informatie en randvoorwaarden levert en daarmee een belangrijke bouwsteen is voor het komende proces van de herontwikkeling. Pagina 2 van 12

4 Uiteraard liggen er directe relaties met de omgeving van de forten; de toekomstige ontwikkeling van de forten kan niet los worden gezien van de (landschappelijke) omgeving. Een gebiedsontwikkeling waar de forten onderdeel van uit maken is uitgangspunt voor de herbestemming. Overdracht van de forten van Defensie aan EL&I vindt plaats zodra Defensie de forten vrij geeft. Fort Everdingen is nog volledig in gebruik bij Defensie (EOD). Fort Honswijk voor een deel, onder meer de dienstwoning en het lunet aan de Snel. In de Contrascarpe bij het torenfort van Honswijk is inmiddels wel een expositie- en ontvangstruimte in gebruik. Naar verwachting zal Defensie de forten Honswijk / lunet aan de Snel rond de zomer van 2012 overdragen, Fort Everdingen mogelijk eind 2012, begin 2013, mede afhankelijk van de laatste bouwactiviteiten voor de EOD op hun nieuwe thuisbasis, de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het Lekacces binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een omvangrijk militair verdedigingswerk uit de 19 de eeuw. Het strekt zich uit van de Biesbosch tot aan de voormalige Zuiderzee. Vooral de onderwaterzetting van uitgestrekte gebieden voor de linie van verdedigingswerken moest vijandelijke legers buiten de vesting Holland houden. De meest kwetsbare plekken in de verdediging vormden de accessen: hoger gelegen gronden, wegen, spoorlijnen, dijken en rivieren. De forten Honswijk en Everdingen maken deel uit van het Lekacces (kaartbijlage 1). De Lek werd vanaf de noordoever verdedigd door de fort Honswijk en lunet aan de Snel. De zuidoever werd verdedigd door de forten Everdingen en werk aan het Spoel. Deze forten zijn aangevuld met een uitgebreid stelsel van groepsschuilplaatsen, kazematten, batterijopstelplaatsen en andere verdedigingswerken, inspelend op de voortschrijdende ontwikkeling van het militair geschut. Fort Honswijk en lunet aan de Snel liggen in de provincie Utrecht, binnen de gemeente Houten. Fort Everdingen ligt - precies in het verlengde van de Diefdijk richting de Lek - voor ongeveer de helft op het grondgebied van de gemeente Vianen / provincie Utrecht en voor de andere helft op grondgebied van de gemeente Culemborg / provincie Gelderland (kaartbijlage 2). De forten beslaan een oppervlakte van circa 17 ha (Honswijk en Lunet aan de Snel fotobijlage 3), respectievelijk 11 ha (Everdingen fotobijlage 4). Ze bestaan ieder uit een fortterrein met omwalling (deels als functie van dijklichaam voor de Lek), een torenfort en contrascarpe en diverse loodsen, gebouwen, groepsschuilplaatsen,bomvrije gebouwen en infrastructuur verharde pleintjes. Pagina 3 van 12

5 Voor herontwikkeling van de forten met zicht op duurzame exploitatie is samenwerking tussen projectontwikkelaars, bouwondernemingen, adviseurs en exploitanten op enige wijze noodzakelijk. Het is onwaarschijnlijk dat één partij alles in huis heeft om zelfstandig een bod te kunnen uitbrengen. De markt moet daarom tijdig geïnformeerd worden dat het rijk deze opdracht in de markt gaat zetten. Een vooraankondiging wordt breed uitgezet. Internationale Biënnale Herbestemming & Leegstand 2011 De herbestemming van de forten Honswijk en Everdingen is onderdeel geweest van een werkatelier op de Internationale Biënnale Herbestemming in Maastricht. De vraagstelling op deze bijeenkomst luidde: [1] het verkrijgen van nieuwe ideeën en inzichten voor de complexe opgave; [2] het richten van de spotlight op deze herbestemmingsopgave. Uit de werksessie kwamen ten aanzien van criteria die kunnen gaan wegen in de beoordeling van de conceptuele invullingen van de forten als het meest zwaarwegend naar voren: [1] de merkkracht van het concept, [2] de tijdelijke invulling / beheer, [3] de zelfstandige exploitatie. Het volledige eindresultaat van het werkatelier is vastgelegd in de Eindrapportage werkatelier Forten Honswijk en Fort Everdingen; Biënnale Herbestemming & Leegstand; 2011, Maastricht (losse bijlage 5). 2. Verkopende partij: de rijksoverheid Eigenaar van de forten Honswijk en Everdingen en het lunet aan de Snel is de Staat der Nederlanden, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het ministerie van EL&I verwierf de forten in 2005, in het kader van het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (53 overtollige defensiecomplexen). De forten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In dat kader zijn er bestuurlijke afspraken dat herbestemming van de forten in Linieverband zou worden voorbereid. In de zomer van 2011 is daartoe een (tijdelijke) Bestuurlijke Begeleidingsgroep Lekacces in het leven geroepen die gaat fungeren als richtinggevend klankbord voor EL&I als opdrachtgever voor verkoop van de forten Honswijk en Everdingen en het lunet aan de Snel. Deze bestuurlijke groep voor de totale Lekacces bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Houten, Culemborg en Vianen en staat onder voorzitterschap van het ministerie van EL&I. Het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een adviserende rol. Pagina 4 van 12

6 Na de gunning en de verkoop door het ministerie van EL&I aan de private partij zullen de betrokken Enveloppe-commissie s Linieland en Pact van Loevestein de verdere coördinerende rol vervullen omtrent de uitvoering van de dan gemaakte afspraken met betrekking tot de integrale gebiedsbrede wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, voorwaarden voor vergunningen en ontheffingen en de bewaking van het PPvE en het beeldkwaliteitsplan. Dit laat onverlet dat de bevoegde gezagen (provincie en gemeenten) in eerste instantie verantwoordelijk zijn en blijven voor het afgeven van de benodigde ontheffingen en vergunningen. 3. Concurrentiegerichte dialoog De ontwikkeling en verkoop van de forten wordt aanbesteed door middel van de procedure van concurrentiegerichte dialoog. Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Hiervoor worden voornamelijk de volgende werkzaamheden verricht: - samenstellen van een Publiek Programma van Eisen (PPvE) - organiseren van de uitvraag - maken van een selectieleidraad en het formeren van een selectiecommissie - voeren van de dialoog met geselecteerde partijen vanaf de uitnodiging tot deelname aan de dialoog en de definitieve bieding - beoordelen van de definitieve biedingen en opstellen van een advies voor de gunning (aanbestedingsgereed) - in opdracht van EL&I het verzorgen van de verkoop. De concurrentie gerichte dialoog is vooral een proces om tot afstemming te komen van vraag en aanbod. Het is geen prijsonderhandeling in de klassieke zin van het woord, omdat er geen sprake is van een openingsbod. Er ligt slechts een vraag, waarvoor een oplossing wordt gezocht. En in dit geval gaat het om een complexe vraag, waarvoor meerdere (deel)oplossingen denkbaar zijn. Doel is de optimale oplossing of combinatie van deeloplossingen te vinden. 4. Projectorganisatie Aan de projectorganisatie nemen de volgende partijen deel: 1. Bestuurlijke Begeleidingsgroep Lekacces Ministerie van EL&I (regioambassadeur - voorzitter) Gedeputeerde Provincie Utrecht Gedeputeerde provincie Gelderland (tevens vz. Pact van Loevestein) Wethouder gemeente Vianen Wethouder gemeente Culemborg Wethouder gemeente Houten (tevens vz. Enveloppecie. Linieland) Ministerie van EL&I (secretariaat) Dienst Landelijk Gebied (adviseur) Pagina 5 van 12

7 Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (adviseur) 2. Voorbereidingsgroep Lekacces (ambtelijk) Dienst Landelijk Gebied (voorzitter en secretariaat) Rijksdienst Cultureel Erfgoed (agendalid) Ministerie van EL&I (tevens secretaris Bestuurlijke Begeleidingsgroep) Provincie Utrecht Provincie Gelderland Gemeente Houten, Vianen, Culemborg (projectleiders NHW) 3. Werkgroep tijdelijk beheer, exploitatie en communicatie Dienst Landelijk Gebied (voorzitter) Extern communicatiebureau (inhuur) Gemeenten Houten, Vianen, Culemborg (communicatiemedewerkers) 4. Werkgroep Concurrentiegerichte dialoog, grondzaken, businesscase Dienst Landelijk Gebied (voorzitter) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Gemeenten Vianen, Culemborg, Houten (projectleiders NHW) 5. Werkgroep Flora en Fauna (i.c. vleermuizenadviesgroep) Dienst Landelijk Gebied (voorzitter) NCB Naturalis (specialist vleermuizen) Defensie (landelijke vleermuizenwerkgroep) Staatsbosbeheer (specialist vleermuizen) Zoogdiervereniging (specialisten vleermuizen) Bureau Waardenburg, Grontmij (specialisten vleermuizen) Dienst Regelingen EL&I (specialist Flora- en Faunawetgeving) 6. Werkgroep Monumenten, gebouwen, ontwerp en inrichting Dienst Landelijk Gebied (voorzitter) Rijksdienst Cultureel Erfgoed Gemeenten Houten, Vianen, Culemborg (projectleiders NHW) Gemeenten Houten, Vianen, Culemborg (Stedenbouw en R.O.) Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (deskundigen) In de werkgroepen worden de essentiële bouwstenen gemaakt voor het Publiek Programma van Eisen en de basis gelegd voor de uiteindelijke aanbesteding. Omdat communicatie zowel richting publieke partijen als de (directe) omgeving, maar straks ook de eventuele gegadigden voor de herontwikkeling, een cruciaal onderdeel vormt van het project, is er een werkgroep communicatie en tijdelijke exploitatie gevormd waarin ook de publieke partijen zitting hebben. De communicatie en het creëren van draagvlak binnen het project vindt planmatig en volgens een vast stramien, het communicatieplan, plaats. Als afgeleide van het communicatieplan kunnen er tussentijds om een bepaald doel of een bepaalde doelgroep te bereiken activiteitenplannen worden opgesteld. Pagina 6 van 12

8 Communicatie namens de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Lekacces naar externe partijen, waaronder de media, geschiedt in principe via EL&I / Dienst Landelijk Gebied. 5. Projectfasen Het project wordt volgens een vaste systematiek ontwikkeld. Aan het eind van iedere fase (in totaal 3 fasen) vindt besluitvorming in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep plaats. De inhoud van het voorstel is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Daarnaast geeft het voorstel een doorzicht naar de volgende fase over de te verrichten activiteiten (inclusief planning), de financiële opzet, het bijgesteld communicatieplan en de binnen de fase te verwachten keuze - en beslismomenten. De 3 projectfasen van belang voor de Bestuurlijke Begeleidingscommissie zijn: 1. Definitief PPvE en bijbehorende businesscase, uitmondend in het advies over de economische haalbaarheid van de herontwikkeling (najaar 2012); 2. Definitieve marktconsultatie/selectieleidraad waarmee proces van de concurrentiegerichte dialoog wordt opgestart (voorjaar 2013); 3. Beoordeling definitieve biedingen/advies voor gunning (najaar 2013). Omdat de feitelijke overdracht van de forten aan het ministerie van EL&I nog steeds niet heeft plaatsgevonden is de exacte planning van deze drie besluitvormingsmomenten op dit moment nog niet te geven. Vooralsnog is in de interne opdracht van het ministerie van EL&I aan Dienst Landelijk Gebied als streefdatum meegegeven voor de afronding van de concurrentiegerichte dialoog: september De snelheid van het beschikbaar krijgen van de forten is van grote invloed of op korte termijn ook echt gestart kan worden met de herontwikkeling. 6. Kosten Het voorbereiden van de aanbesteding (maken PPvE, businesscase e.d.) en de aanbestedingsfase (dialoog) vragen om inzet van een projectteam bestaande uit projectmanager, projectleider/-secretaris en jurist/aanbestedingsdeskundige. Ook de inzet van externe expertise en onderzoekskosten zijn in het budget opgenomen. De totale kosten voor de concurrentiegerichte dialoog, inclusief externe expertise en onderzoekskosten, zijn begroot op ,-. Het Ministerie van EL&I draagt voor ,- bij aan de projectkosten van de concurrentiegerichte dialoog. Daarnaast dragen de Enveloppecommissie Linieland ( ,- via de provincie Utrecht) en Het Pact van Loevestein ( ,- via de provincie Gelderland) bij in de projectkosten. Pagina 7 van 12

9 7. Tijdelijke beheer en exploitatie De kosten voor dagelijks beheer en onderhoud blijven voor rekening van Defensie zolang Defensie de forten nog in gebruik heeft. Inmiddels is er achterstand in onderhoud van gebouwen en beplantingen, vooral op Honswijk. Na overdracht door Defensie aan de eigenaar EL&I is het tijdelijk beheer en/of tijdelijke exploitatie voor rekening van EL&I. Tijdelijk beheer (instandhouding) en exploitatie voorkomt het negatieve effect van leegstand, zoals onder andere: kraken, verloedering en negatief imago. Zonder het plegen van onderhoud en tijdelijke exploitatie (inkomsten) gaat de toestand van de complexen achteruit, dit leidt tot hogere consolidatiekosten en een moeilijker toekomstige exploitatie. Ook de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Lekacces gaat actief op zoek naar mogelijkheden voor tijdelijk gebruik. 8. Loketfunctie Aanspreekpunt voor de publieke en private partijen (één loket functie) voor het tijdelijk beheer/exploitatie is Dienst Landelijk Gebied als projectorganisatie. Ook de verantwoording voor het sleutelbeheer van de locaties ligt bij de projectorganisatie. Met betrekking tot de tijdelijke exploitatie (verhuur, evenementen en mogelijke gebruiksmogelijkheden) volgt overleg met de (gemeentelijke) leden van de Voorbereidingsgroep. Bijlagen Bijlage 1 : Historische ligging Lekacces in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijlage 2 : Ligging forten aan de Lek Bijlage 3 : Fort Honswijk Bijlage 4 : Fort Everdingen Bijlage 5 : (los bijgevoegd) Eindrapportage Biënnale, 2011, Maastricht Pagina 8 van 12

10 Bijlage 1: Lekacces in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Pagina 9 van 12

11 Bijlage 2: Ligging forten aan de Lek Pagina 10 van 12

12 Bijlage 3: Fort Honswijk Pagina 11 van 12

13 Bijlage 4: Fort Everdingen Pagina 12 van 12

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland Midden Holland en wijze van uitvoering 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Herontwikkeling Ireneschool locatie. Gemeente Noordwijkerhout 28 augustus 2018, definitief 1.0 (vastgesteld)

Plan van aanpak. Herontwikkeling Ireneschool locatie. Gemeente Noordwijkerhout 28 augustus 2018, definitief 1.0 (vastgesteld) Plan van aanpak Herontwikkeling Ireneschool locatie Gemeente Noordwijkerhout Datum & versie Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtnemer 28 augustus 2018, definitief 1.0 (vastgesteld)

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

De rol van de gemeente is het stellen van beleidskaders en het benoemen van de gewenste maatschappelijke effecten, welke de gemeenteraad vast stelt.

De rol van de gemeente is het stellen van beleidskaders en het benoemen van de gewenste maatschappelijke effecten, welke de gemeenteraad vast stelt. Voorsorteren op deel B Deel B van de woonvisie wordt gevormd door het uitvoeringsprogramma. De kaders en doelen worden hierin doorvertaald naar projecten en inspanningen opdat de doelen behaald worden.

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2 Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 Inleiding Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een grote gebiedsontwikkeling waarin de gemeenten

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Codenaam: Operatie MiEr

Codenaam: Operatie MiEr Codenaam: Operatie MiEr Nieuwe functies voor militair erfgoed Randvoorwaarden Herontwikkelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van: Lokaal, regionaal of landelijk beleid Aard object Toestand object Ligging

Nadere informatie

De heer F.A. van der Lee. Beste meneer van der Lee,

De heer F.A. van der Lee. Beste meneer van der Lee, De heer F.A. van der Lee ONS KENMERK: 00592428 UW KENMERK: HT2019049 UW BRIEF VAN: 30 mei 2019 BEHANDELD DOOR: Yvonne Vos ONDERWERP: vragen ex artikel 43 RvO over uitspraak Raad van State betreffende het

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR BIJLAGE 3: PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR 1. Organisatiemodel Partijen en de publiekrechtelijke rechtspersoon Stadsregio Parkstad Limburg (gevestigd te 6412 CN Heerlen aan de Kloosterweg 1, Carbon

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid CONCEPT Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf 2007 Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid Versie 1, vastgesteld door EC d.d. 21 juni 2006 INHOUD 1 HET UITVOERINGSPROGRAMMA Inleiding Plaats van dit document

Nadere informatie

Noord-Holland. Procedure Postbus Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190

Noord-Holland. Procedure Postbus Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT BEL/ BOSE Gedeputeerde Staten uw contactpersoon J. van der Wal Doorkiesnummer

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De Concurrentie gerichte Dialoog

De Concurrentie gerichte Dialoog De Concurrentie gerichte Dialoog PIANOo lunch 23 maart 2010 Diederik van der Staay Handreiking Tien gouden regels voor de dialoog Kennis opgedaan bij: Defensie Kromhout Kazerne Rgd KV7 en IB groep RWS

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Intentieverklaring. Cultureel Erfgoed Rijksoverheid

Intentieverklaring. Cultureel Erfgoed Rijksoverheid Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Rijksoverheid Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Rijksoverheid 2 Intentieverklaring Cultureel Erfgoed Inleiding De Rijksoverheid is eigenaar van een deel van het

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam voorstel d.d. 16 april 2019 (CYCLISCHE) PROCEDURES VOOR DE BEOORDELING EN MONITORING VAN VOORSTELLEN VOOR HINDERBEPERKING ACTOREN: CRO: Dit is de plenaire vergadering van de Commissie

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Commissie RO Periode november januari College van B&W, A. Kirkels (wethouder) en H. Litjens (wethouder) opdrachtgever b) ambtelijk

Commissie RO Periode november januari College van B&W, A. Kirkels (wethouder) en H. Litjens (wethouder) opdrachtgever b) ambtelijk 7 e tussenrapportage commissie RO Project Complex Poort van Limburg Bestemd voor Commissie RO Periode november 2011 - januari 2012 Status Openbaar Datum 24 januari 2012 1. Organisatie Gemeente Weert a)

Nadere informatie

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding Omgevingsvisie Giessenlanden Plan van aanpak V1.3 Inleiding De omgevingsvisie van de gemeente Giessenlanden moet inspireren, ruimte bieden en uitnodigen. Een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Forten Honswijk en Fort Everdingen

Forten Honswijk en Fort Everdingen Eindrapportage werkatelier Forten Honswijk en Fort Everdingen Biënnale Herbestemming & Leegstand 2011, Maastricht Inhoud Inhoud... 2 Richten zonder verplichten... 3 Vraagstelling... 4 Situatie... 5 Aanpak...

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Aan SVP Postbus 465 3800 AL AMERSFOORT Scherpenzeel, 17 maart 2015 Uw brief d.d. ' Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon Bijlage(n) VROM/HvD/2058107 de heer H. van Doorn

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend 01/11/ /09/ /1/2019

Datum: Informerend. Datum: Adviserend 01/11/ /09/ /1/2019 Oplegvel 1. Onderwerp Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens

Nadere informatie

Verkoop kavels Dolderseweg

Verkoop kavels Dolderseweg ONDERZOEKSOPZET Verkoop kavels Dolderseweg Utrecht april 2018 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE... 4 3. UITWERKING ONDERZOEKSVRAGEN... 4 4. ORGANISATIE, RAPPORTAGE,

Nadere informatie

Agendapunt: 5 A. Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december. Titel: organisatie structuur

Agendapunt: 5 A. Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december. Titel: organisatie structuur Agendapunt: 5 A Advies tbv de Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen: vergadering 20 december Titel: organisatie structuur Samenvatting: De gebiedscommissie heeft zich uitgesproken in de vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN. Publicatiedatum 6 januari Referentienummer 8111C3C4

LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN. Publicatiedatum 6 januari Referentienummer 8111C3C4 LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN Publicatiedatum 6 januari 2015 Status concept Referentienummer 8111C3C4 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eiland van Schalkwijk Gebiedsovereenkomst Polder Blokhoven... 3

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083692 Datum: Behandeld door: 19 juni 2013 Brian Scott, Harm Jan Stalman Paul Heye Mare Jansen Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R college van burgemeester en wethouders. Datum : 4 juli 2017

17R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R college van burgemeester en wethouders. Datum : 4 juli 2017 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R. 00459 Van: Datum : 4 juli 2017 Portefeuillehouder(s) college van burgemeester en wethouders : wethouder Stolk 17R.00459 gemeente WOERDEN Portefeuille(s)

Nadere informatie

Strategie. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 27 september Agendapunt : 4.g. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Strategie. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 27 september Agendapunt : 4.g. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Titel voorstel : Ondersteunen Metropool Regio Eindhoven bij opstellen Regionale Energie Strategie Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 27 september 2018 Agendapunt : 4.g Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Notitie uitwerking governance HWH 2.0

Notitie uitwerking governance HWH 2.0 Notitie uitwerking governance HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Dagelijks bestuur Datum voorgelegd 11-06-2014 Agendapunt, Onderwerp 2.5a, Governance

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Polder de Dijken-Bakkerom Donderdag 19 april 2018 en De Drie Polders en Lettelberterbergboezem Donderdag 26 april 2018 Programma 19 en 26 april

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Steller : Jankees Salverda Telefoonnummer: (0343) 565681 E-mailadres : j.c.salverda@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang ontwikkelingen exploitatie en beheer

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief Kaderstellend. Statenvoorstel Toekomstvisie voor Zeeland in het jaar Naam voorstel SGR-21

Griffier van de Staten. Geleidebrief Kaderstellend. Statenvoorstel Toekomstvisie voor Zeeland in het jaar Naam voorstel SGR-21 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel SGR-21 Betreft vergadering Te verzenden aan Statenvoorstel Toekomstvisie voor Zeeland in het jaar 2040 PS van 8 juni 2012 Statenbreed Verzenddatum

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer 39710/40486 Datum raadsvergadering 17 mei 2016 Datum B&W besluit 12 april 2016

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer 39710/40486 Datum raadsvergadering 17 mei 2016 Datum B&W besluit 12 april 2016 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer 39710/40486 Datum raadsvergadering 17 mei 2016 Datum B&W besluit 12 april 2016 Portefeuillehouder C. Meuwissen Programma Wonen en leven

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en de antwoorden m.b.t. 'scholen voor morgen'

Veel gestelde vragen en de antwoorden m.b.t. 'scholen voor morgen' Veel gestelde vragen en de antwoorden m.b.t. 'scholen voor morgen' 14 februari 2019 Vraag: Waarom is het proces van 'scholen voor morgen' eigenlijk nodig? Antwoord: Het proces 'scholen voor morgen' is

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek

provincie imburg Onderwerp Herindelingsontwerp grenscorrectie Limburg - Gelderland/ Mook en Middelaar en Groesbeek provincie imburg Provincie Gelderland Provinciale Staten van de Provincie Gelderland & College van Gedeputeerde Staten Eusebiusplein 1-a 6811 HE ARNHEM Cluster STR Faxnummer Ons kenmerk 2015/46843 Bijlage(n)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Diefdijklinie

Nieuwsbrief Diefdijklinie Nieuwsbrief Diefdijklinie Versterking van een dijk met geschiedenis 19 2017 sterke dijken schoon water Een dijkversterking met karakter! De dijkversterking, de restauratie van Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST LINGEKWARTIER. t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd

INTENTIEOVEREENKOMST LINGEKWARTIER. t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd t.b.v. stuurgroep Lingekwartier (versie 12 november 2007) Het te tekenen exemplaar wordt u ter plaatse voorgelegd DE ONDERGETEKENDEN: 1. Gedeputeerde Staten van Gelderland ter uitvoering van hun besluit

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie

Collegevoorstel. Zaaknummer Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie Zaaknummer 00483015 Onderwerp Ondertekening intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 september a.s. vindt in Fort Isabella, in Vught, een conferentie plaats

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Overwinterende vleermuizen op Lunetten 2. Voortgangsrapport 2014

Overwinterende vleermuizen op Lunetten 2. Voortgangsrapport 2014 Overwinterende vleermuizen op Lunetten 2 Voortgangsrapport 2014 E.A. Jansen April 2014 Notitie van de Zoogdiervereniging In opdracht van de gemeente Utrecht Overwinterende vleermuizen op Lunetten 2 Voortgangsrapport

Nadere informatie

Grondbank RZG Zuidplas. Bijstelling AANKOOP STRATEGIEKADER

Grondbank RZG Zuidplas. Bijstelling AANKOOP STRATEGIEKADER Grondbank RZG Zuidplas Bijstelling AANKOOP STRATEGIEKADER 2008-2011 0 Inleiding Bij de vaststelling van het ASK op 18 juni 2007 door het Algemeen Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas is besloten tot een

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen"

GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning Mulligen GEMEENTE OLDEBROEK Plan van aanpak Onderzoek toestaan permanente bewoning "Mulligen" Kenmerk (Verseon): Versie: Status: Datum: 157133 versie 1 concept, intern 7 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt 2017-2026 Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt a Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt Gedeputeerde Staten van Drenthe Juni 2018 Colofon Dit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Partijen bij deze overeenkomst zijn: - De gemeente Den Helder te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en handelend ter

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Raadsfractie TROTS Haarlem t.a.v. De heer S. van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 2 februari 2016

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel walgebruik woonboten Weteringkade/ Almelose Pad Versienummer 1

Onderwerp Voorstel walgebruik woonboten Weteringkade/ Almelose Pad Versienummer 1 Voorstel walgebruik woonboten Weteringkade/ Almelose Pad Openbaar Onderwerp Voorstel walgebruik woonboten Weteringkade/ Almelose Pad Versienummer 1 Informant A.H.W. Koop Eenheid/Afdeling Ontwikkeling/

Nadere informatie

Hoogeveen. Gemeente. Raad 3 1 MRT Conform besloten. Raadsvoorstel. Datum raadsavond 31 maart 2017 Programma. Krachtige wijken & dorpen Onderwerp

Hoogeveen. Gemeente. Raad 3 1 MRT Conform besloten. Raadsvoorstel. Datum raadsavond 31 maart 2017 Programma. Krachtige wijken & dorpen Onderwerp Gemeente Hoogeveen Conform besloten Raad 3 1 MRT 2017 Raadsvoorstel Datum raadsavond 31 maart 2017 Programma Krachtige wijken & dorpen Onderwerp Kunstijsbaan Hoogeveen Samenvatting De stichting kunstijsbaan

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorkeurstrategie DeltaProgrammaRivieren (DPR)Maas. Nummer: 9h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorkeurstrategie DeltaProgrammaRivieren (DPR)Maas. Nummer: 9h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorkeurstrategie DeltaProgrammaRivieren (DPR)Maas. Nummer: 9h. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 28 januari 2014 Aanleiding In 2012 is de Deltawet van kracht geworden.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland ^PROVINCIE FLEVOLAND /^o Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland Tl SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MARITIEME SERVICEHAVEN NOORDELIJK

Nadere informatie