Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding"

Transcriptie

1 Notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Rolverdeling... 5 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie... 7 Hoofdstuk 3. Uitwerking en toelichting op de te nemen acties Bijlage 1. Subsidies en regelingen Bijlage 2. Deskundigenoordeel UWV Bijlage 3. Sancties Bijlage 4. Formulieren Bijlage 5. Afkortingen... 25

3 Voorwoord Waarom deze notitie? In september 2008 is de ziekteverzuimanalyse opgemaakt over het totale ziekteverzuimpercentage van O2A5 op stichtingsniveau. Deze analyse richt zich op de ziekteverzuimcijfers van het gehele kalenderjaar 2007 en een gedeelte van het kalenderjaar 2008 (januari 2008 tot half augustus Uit deze analyse blijkt dat het ziekteverzuimpercentage stijgt. De cijfers van 2007 zijn niet verontrustend, maar de cijfers van 2008 zijn dat helaas wel. Om die reden moet de trend van 2008 worden doorbroken en is er in de ziekteverzuimanalyse een aantal doelstellingen opgenomen. Eén daarvan is dat de verantwoordelijkheid van het casemanagerschap, zowel inhoudelijk als procedureel, bij de direct leidinggevende (de schooldirecteur) moet worden neergelegd. De MT-leden en de beleidsmedewerker personeel zijn verantwoordelijk voor het ziekteverzuimbeleid. Tevens hebben zij een controlerende, adviserende en ondersteunende functie in de ziekteverzuimbegeleiding. Om de volgende reden is gemeend deze notitie te moeten opstellen. De stijging van het ziekteverzuim is o.a. te doorbreken door de directeur zowel inhoudelijk als procedureel casemanager te maken. Dit komt, doordat de schooldirecteur door de kleine afstand met de werknemer beter is staat is om de inhoudelijke gesprekken te voeren en de procedurele handelingen uit te voeren. Zowel de werkgever als de werknemer zijn gebaat bij een goed reïntegratietraject. In deze notitie is getracht om bondig en duidelijk aan te geven wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Hierbij is gekozen om de verantwoordelijkheid van functie casemanager te verschuiven van de beleidsmedewerker naar de schooldirecteur. In hoofdstuk 1 (Rolverdeling) wordt dit verder toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast wordt het totale proces van ziekteverzuimbegeleiding in een schematisch overzicht weergegeven. In dit overzicht is tevens opgenomen wat er van de schooldirecteur, de MT-leden, de beleidsmedewerker personeel en de werknemer wordt verwacht. In hoofdstuk 3 worden de verschillende stappen nader toegelicht. Deze notitie bevat een aantal bijlagen over relevante onderwerpen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een verschil van mening is tussen werkgever en werknemer over de reïntegratie. In dat geval kan een deskundigenoordeel (bijlage 2) worden aangevraagd. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden (bijlage 1) beschreven en wordt ingegaan op sanctiemogelijkheden (bijlage 3) indien een van de partijen niet aan de verplichtingen voldoet.

4 Van belang is te vermelden dat in de bovengenoemde ziekteverzuimanalyse meerdere doelstellingen zijn opgenomen ten aanzien van het verlagen van het ziekteverzuimpercentage. Deze doelstellingen worden niet in deze notitie beschreven, aangezien hiervoor een aparte beleidsnotitie wordt opgemaakt. Het ziekteverzuimbeleidsplan wordt afgerond in mei Op grond van het Reglement voor de medezeggenschapsraden O2A5 heeft de personeelsgeleding van de GMR instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid (artikel 17, lid l.) Na instemming van het bestuur en de PGMR volgt vaststelling van de notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Vervolgens zal implementatie van de notitie en professionalisering van de schooldirecteuren plaatsvinden. Bij de professionalisering van de schooldirecteuren zullen o.a. de volgende onderdelen aan de orde komen: - coaching, advies en ondersteuning door de beleidsmedwerker personeel, - de mogelijkheden voor reïntegratie die zijn opgenomen in het dienstverleningscontract met de Arbo-dienst en - een workshop in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast zal worden gekeken naar een ondersteunend instrument, dat de schooldirecteuren kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de ziekteverzuimbegeleiding.

5 Hoofdstuk 1. Rolverdeling Deze notitie is bedoeld om een duidelijke rolverdeling vast te leggen tussen de schooldirecteur en het bestuursbureau op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding. Daarbij zal een verschuiving van taken plaatsvinden. De schooldirecteur wordt naast voor de inhoud ook verantwoordelijk voor de procedure. Kortom, de schooldirecteur wordt zowel de inhoudelijke als de procedurele casemanager. Daarnaast behoudt de beleidsmedewerker personeel een aantal procedurele taken. Deze notitie is in belangrijke mate dan ook bedoeld om antwoord te geven op de vraag: wie doet wat en wanneer?. Als belangrijkste reden voor de verschuiving van de procedurele taken kan worden aangevoerd dat door de kleine afstand tussen de schooldirecteur en werknemer de schooldirecteur beter in staat is om de inhoudelijke gesprekken met de werknemer te voeren en de procedurele handelingen uit te voeren. Daarnaast kan de schooldirecteur, in vergelijking met de beleidsmedewerker personeel, een betere rol vervullen in het reïntegratietraject van de werknemer. De schooldirecteur is namelijk in staat om de werknemer zoveel mogelijk betrokken te houden bij de school en het arbeidsproces. Een andere belangrijke reden is dat kan worden gesteld dat er momenteel sprake is van overlappende overlegstructuren. Zowel de schooldirecteur als de beleidsmedewerker personeel hebben contact met de Arbo-dienst over dezelfde ziekteverzuimcasus. In het licht van effectiviteit en efficiëntie kan hier dus een slag worden geslagen. Dat een verschuiving plaatsvindt richting de schooldirectie is voornamelijk het gevolg van het feit, dat de schooldirecteur een directer contact heeft met het betreffende personeelslid dan de beleidsmedewerker personeel. Wat is de rol van de schooldirecteur? In alle situaties van ziekteverzuim is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de uitvoering van de inhoudelijke en de procedurele taken. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als er sprake is van een niet regulier ziektescenario (zeer complexe ziekteverzuimcasussen) of als een schooldirecteur te zeer (persoonlijk) betrokken is en waardoor hij/zij als casemanager een belemmering kan vormen voor een optimaal reïntegratietraject. De beleidsmedewerker personeel zal dan zowel procedurele als (ten dele) inhoudelijke taken kunnen uitvoeren. In dergelijke situaties is specifieke afstemming nodig tussen schooldirecteur, beleidsmedewerker personeel en lid managementteam.

6 Interventies: Als casemanager heeft de schooldirecteur ook contact met de Arbo-dienst over het inzetten van interventies, zoals: psychologische begeleiding, maatwerkanalyse, etc.. De schooldirecteur ontvangt de offerte en neemt hierover contact op met de beleidsmedewerker personeel om te kijken of er sprake is van subsidiemogelijkheden. Is hiervan geen sprake dan regelt de schooldirecteur de interventie en draagt zorg voor de bekostiging. Is er wel een mogelijkheid voor subsidie, dan wordt de (ondertekende) offerte overgenomen door de beleidsmedewerker personeel. Deze verzorgt de subsidieaanvraag en handelt de offerte verder af. Zowel de subsidie-inkomsten als de interventiekosten worden op schoolniveau verwerkt. Interventies zijn niet opgenomen in het dienstverleningscontract met de Arbo-dienst. Deze worden separaat geoffreerd. Wat is de rol van de beleidsmedewerker personeel? Door de verschuiving van de procedurele taken verandert de rol van de beleidsmedewerker personeel. Deze krijgt een (passieve) adviserende en ondersteunende taak ten behoeve van de schooldirecteur. Vanaf week 46, gerekend vanaf de eerste ziektedag, krijgt de beleidsmedewerker personeel een (actieve) adviserende rol. Vanzelfsprekend kunnen ook voor dit moment advies en coaching worden gevraagd (passieve rol van de beleidsmedewerker personeel). Daarnaast krijgt de beleidsmedewerker personeel een controlerende rol en draagt zij zorg voor het formele ziekteverzuimdossier. Dit dossier is aanwezig bij het bestuursbureau en bevat alle relevante informatie omtrent de zieke werknemer. De schooldirecteur zorgt ervoor dat de beleidsmedewerker personeel een kopie krijgt van alle relevante stukken in het kader van de re-ïntegratie en een kopie van alle gespreksverslagen van voortgangsgesprekken en eventueel van andere relevante gespreksmomenten. De beleidsmedewerker personeel zal (ongeacht de aard van de ziekte) bij een aantal specifieke gespreksmomenten aanwezig zijn. In ieder geval zal dit van toepassing zijn op de volgende gespreksmomenten: - gesprek met de reïntegratiedeskundige voorafgaande aan de eerstejaarsevaluatie, - gesprek in het kader van de eerstejaarsevaluatie en - gesprek in het kader van de eindevaluatie. Na het gesprek van de eindevaluatie wordt de beleidsmedewerker personeel verantwoordelijk voor de procedurele taken ten aanzien van de WIA-aanvraag. De taken ten aanzien van de Arbo-dienst voor wat betreft het dienstverleningscontract, budgetrealisatie en evaluatie van het dienstverleningscontract blijven de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker personeel.

7 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie Wet Verbetering Poortwachter Op 1 april 2002 is in Nederland de Wet Verbetering Poortwachter van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd welke rechten en plichten de werkgever en de werknemer hebben, als de werknemer langdurig dreigt uit te vallen wegens ziekte. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de reïntegratie van de zieke werknemer te bespoedigen en instroom in de WIA te voorkomen. In de wet zijn regels opgenomen ten aanzien van het ziekteverzuim voor zowel de werkgever als de werknemer. Het is van belang dat alle betrokkenen de regels kennen. Ze zijn namelijk niet vrijblijvend. Als de regels niet worden opgevolgd, kunnen er sancties worden opgelegd aan zowel de werkgever als de werknemer. Wat is het bijzondere van deze wet? Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer met elkaar samenwerken om het doel van de wet te kunnen behalen. Hiervoor heeft de wetgever rechten en plichten opgesteld voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo is de werkgever verplicht zorg te dragen voor een volledig reïntegratietraject. De werknemer is verplicht om aan dit reïntegratietraject mee te werken. Andersom geredeneerd heeft de werknemer recht op een volledig reïntegratietraject en de werkgever heeft het recht op de medewerking van de werknemer. Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is samenwerken het sleutelwoord. Hierbij is ook een duidelijk rol weggelegd voor de Arbo-dienst. Deze is verantwoordelijk voor advies en informatie gedurende het reïntegratietraject van de zieke werknemer. Om het doel van de Wet Verbetering Poortwachter te kunnen behalen is de functie van casemanager gecreëerd. De casemanager houdt overzicht over alle lopende zaken en acties m.b.t. de zieke werknemer.

8 Alle belangrijke acties vanaf de eerste ziektedag op een rij Eerste dag Moment Actie Wie Sanctie - Werknemer meldt zich vóór uur ziek bij schooldirecteur. - meldt zich vóór uur ziek bij MTleden Werknemer Eerste dag - heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer, gesprekspunten o.a. aard van het ziekteverzuim en de door de werknemer verwachte verzuimduur. Binnen vier dagen Week 1 - meldt werknemer ziek via AFS aan OSG - MT-leden melden schooldirecteur ziek via AFS aan OSG - OSG meldt aan Arbo Unie heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer. Zie actie eerste ziektedag voor gesprekspunten. De schooldirecteur maakt een beknopte notitie van dit gesprek. MT-leden OSG Niet gedaan of te laat? Dan is geen recht op een vergoeding door UWV Na twee weken Na twee weken ziekteverlof wordt de reiskostenvergoeding stopgezet OSG Week 2 * Als de werknemer AT-werkzaamheden gaat verrichten, dan kan hij/zij reiskosten woon- werkverkeer aanvragen middels een daarvoor bestemd formulier. De schooldirecteur moet dit formulier ondertekenen en doorsturen naar het bestuursbureau. heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer. Zie actie eerste dag voor de gesprekspunten. De schooldirecteur maakt beknopte notitie van het gesprek. Werknemer Week 3 1 e spreekuur bij de verzuimconsulente van de Arbo-dienst. De terugkoppeling vindt plaats aan de hand van werkhervattingsadviezen die via mail worden verzonden aan bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt vanuit het bestuursbureau een kopie. Arbo-dienst Bestuursbureau

9 Week 3 Starten aanleg reïntegratiedossier * de directeur maakt een beknopte registratie van ieder contactmoment en stuurt hiervan een kopie naar het bestuursbureau (een exemplaar van het registratieformulier is te vinden op de site van O2A5) * de beleidsmedewerker personeel start met de aanleg van het formele reïntegratiedossier Beleidsmedewerker Week 3 Attentieregeling boeket bij 3 weken ziekteverlof. informeert het bestuursbureau over de verwachte ziekteverzuimduur. Duurt het verzuim langer dan 3 weken, dan wordt er vanuit het bestuursbureau een boeket verzonden aan de zieke werknemer. Bestuursbureau Voor week 6 Arbo-dienst maakt een probleemanalyse. Deze wordt verzonden naar Bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Bestuursbureau Te laat? Sanctie UWV mogelijk Vanaf week 6 Arbo-dienst heeft minimaal één keer in de vier tot zes weken een gesprek met de betrokken werknemer. Terugkoppeling vindt plaats middels werkhervattingsadviezen. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk Vanaf week 6 heeft minimaal één keer in de vier tot zes weken een voortgangsgesprek met de betrokken werknemer. Een verslag hiervan gaat naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. De schooldirecteur heeft elke week contact met de betrokken werknemer Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk Voor week 8 De schooldirecteur initieert het opstellen van het plan van aanpak WIA. Hij/zij stelt het plan op samen met de werknemer. De schooldirecteur stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. De schooldirecteur stuurt ook een kopie naar de Arbo-dienst. Vervolgens voeren de schooldirecteur en de werknemer het plan samen uit. Werknemer Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 8 tot week 41 * een exemplaar van het plan van aanpak WIA is te vinden op de site van O2A5. De schooldirecteur en de werknemer voeren samen de reïntegratieafspraken uit, die in het plan van aanpak WIA zijn opgenomen. Werknemer Niet gedaan of onvoldoende? Sanctie UWV mogelijk.

10 Week 42 meldt de betrokken medewerker ziek bij UWV. Een meldingsformulier wordt aangetekend verzonden. Kopie van de aanvraag (met verzenddatum) naar bestuursbureau t.b.v. dossier. * Het meldingsformulier dient uiterlijk naar UWV te worden gestuurd op de eerste werkdag, nadat de werknemer 42 weken met ziekteverlof is. Niet gedaan of te laat? UWV kan sanctie opleggen van max. 455,-. * een exemplaar van meldingsformulier is te vinden op de site van O2A5. Week 44 UWV verstuurt een bevestiging van de ziekmelding. Hierin worden eveneens de verwachte re-integratie activiteiten in het tweede ziektejaar van de werknemer vermeld. Dit wordt toegestuurd naar het bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. UWV Week De zieke werknemer ontvangt een brief van OSG met informatie over de salariskorting bij één jaar ziekte. Tevens wordt de eerstejaarsevaluatie aangekondigd. OSG Week 46 Gesprek met re-integratiedeskundige van het Vervangingsfonds. De beleidsmedewerker arrangeert het gesprek en de schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. *bespreken re-integratie inspanningen, plan van aanpak, advies en informatie, subsidiemogelijkheden (o.a. preadvies en subsidie Individuele stimulans). *Indien advies is re-integratie 2 e spoor, dan wordt beleidsmedewerker bestuursbureau casemanager. Schooldirecte ur Reïntegratiedeskundige VF Beleidsmedewerker Week De eerstejaarsevaluatie., de zieke werknemer en de beleidsmedewerker personeel evalueren het re-integratieverloop van het eerste jaar en bepalen eventueel toekomstige stappen. De beleidsmedewerker arrangeert het gesprek en de schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. Schooldirecte ur Werknemer Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk * Indien het plan van aanpak moet worden bijgesteld dan gebruikt de schooldirecteur hiervoor het formulier bijstelling plan van aanpak WIA. Dit formulier is te vinden op de site van O2A5. Een kopie van het ingevulde formulier wordt door de schooldirecteur verzonden aan het bestuursbureau.

11 Week 52 De werknemer wordt voor maximaal 30% gekort op het salaris op de arbeidsongeschikte uren. OSG Niet gedaan? Sanctie voor mogelijk voor werknemer (korting op evt. uitkering) Week 85 De werknemer krijgt van UWV informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. Re-integratie activiteiten van de werknemer lopen door tot het moment dat het dienstverband wordt beëindigd. UWV Werknemer Week 88 Arbo-dienst maakt Actueel oordeel Arbo-dienst. Deze wordt verzonden naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 89 stelt samen met de zieke werknemer en de beleidsmedewerker personeel een eindevaluatie op. De beleidsmedewerker arrangeert dit gesprek en schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. * beleidsmedewerker personeel verstrekt het reintegratieverslag. De verslaglegging rondom de eindevaluatie wordt nagestuurd door de schooldirecteur. Werknemer Beleidsmedewerker Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 89 tot 91 De werknemer vult het formulier oordeel van de werknemer WIA in en voegt dit toe aan het re-ïntegratieverslag Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk? Week 91 Deadline voor het indienen van de aanvraag WIA uitkering & reïntegratieverslag. De WIA-aanvraag moet door de zieke werknemer worden ingediend bij UWV. Werknemer Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 92 tot 103 * Beoordeling re-integratieverslag * WIA-keuring werknemer (bepalen van mate van arbeidsongeschiktheid) * bepalen uitkering op basis van WGA of IVA UWV

12 Week 104 * Start WIA (uitkering op basis van WGA of IVA) * Start eventuele ontslagprocedure * Start herplaatsing bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% Beleidsmedewerker ** Als er sprake is van een zieke schooldirecteur, dan worden de inhoudelijk en procedurele taken waargenomen door de MT-leden en de beleidsmedewerker personeel. ** Attentieregeling: per kwartaal wordt vanuit het bestuursbureau bekeken wie er in aanmerking komt voor een attentie op basis van de attentieregeling. De uitvoering en de betaling (vanuit het bovenschoolsbudget) worden tevens vanuit het bestuursbureau geregeld. Wat te doen als de werknemer hersteld is? Moment actie wie Sanctie Hersteld voor week 44 * schooldirecteur meldt de werknemer schooldirecteur hersteld via AFS aan OSG * vervanging zieke werknemer komt te vervallen. Hersteld na week 44 * schooldirecteur meldt de werknemer hersteld via AFS aan OSG * schooldirecteur meldt via AFS aan OSG dat de vervanging van de zieke werknemer komt te vervallen. * schooldirecteur meldt de werknemer hersteld bij UWV via het formulier melding werknemer volledig hersteld * schooldirecteur stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. Niet gedaan of te laat? Sanctie via UWV mogelijk. Voor week 52 mag een zieke werknemer zichzelf hersteld melden zonder daarvoor advies te vragen bij de Arbo-dienst. Na week 52 kan een zieke werknemer zich alleen hersteld melden met een advies van de Arbo-dienst.

13 Hoofdstuk 3. Uitwerking en toelichting op de te nemen acties In dit hoofdstuk wordt een beknopte toelichting gegeven op de belangrijkste acties, die moeten worden ondernomen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. 1e ziektedag Is de werknemer te ziek om te werken, dan meldt hij of zij dit op de eerste ziektedag (vóór 8 uur) bij de schooldirecteur. De schooldirecteur vraagt daarbij o.a. naar de aard van het ziekteverzuim en de door de werknemer verwachte verzuimduur. 1e tot 4e dag De schooldirecteur geeft de ziekmelding binnen 4 dagen door aan OSG. Op haar beurt verzorgt OSG middels een geautomatiseerd systeem de meldingen richting de Arbo Unie. Bij dreigend langdurig ziekteverzuim legt het bestuursbureau een zogenoemd re-integratiedossier aan. Daarin worden alle afspraken en ondernomen activiteiten opgenomen, die te maken hebben met het ziekteverzuim, het herstel en de re-integratie. Ook voor werknemers is het raadzaam een re-integratiedossier aan te leggen met bijvoorbeeld kopieën van schriftelijke afspraken en de bevestiging van mondelinge afspraken. Belangrijk is dat de schooldirecteur regelmatig contact opneemt met de zieke werknemer, zodat tijdig kan worden ingeschat of er sprake is van kort of langdurig ziekteverzuim. Regelmatig contact is echter ook belangrijk, omdat dit de terugkeer naar het werk makkelijker maakt voor de werknemer. Week 1: schooldirecteur vraag naar de aard van het verzuim en de verwachte duur. Week 2: schooldirecteur vraagt naar het verloop en verwachte datum van volledig herstel. Indien geen verwachte datum is aan te geven, spreken schooldirecteur en werknemer een vast wekelijks contactmoment af. Ook geeft de schooldirecteur een uitleg over de verdere procedure. Week 3: tijdens het vast wekelijks contactmoment komen aan de orde het verloop, de wensen t.a.v. bezoek/contact met collega s, ervaringen met re-integratie activiteiten. Werknemer kan vanaf deze week worden opgeroepen door de Arbo Unie. Vanaf week 8 heeft de werknemer minimaal één keer in de vier tot zes weken een gesprek met de Arbodienst. Daarnaast heeft de medewerker minimaal één keer in de vier tot zes weken een voortgangsgesprek met de schooldirecteur. Dit vindt plaats naast de wekelijkse contactmomenten. Let op! Zorg dat (indien sprake is van verzuim langer dan 2 weken) alle contactmomenten schriftelijk worden vastgelegd en opgeslagen in het re-integratiedossier. Dit betekent dat van alle afspraken en acties een kopie moet worden verzonden naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. Week 3 1 e Spreekuur bij de verzuimconsulente van de Arbo Unie. In het dienstverleningscontract tussen O2A5 en de Arbo Unie is opgenomen dat het eerste spreekuur plaatsvindt bij de verzuimconsulente. In principe blijft de verzuimconsulente tijdens het reïntegratietraject het aanspreekpunt voor de zieke werknemer. In geval van zeer complexe ziekteverzuimcasussen zal de bedrijfsarts de begeleiding overnemen.

14 Week 6 Bij dreigend langdurig ziekteverzuim, maar uiterlijk wanneer een medewerker zes weken ziek is, brengt de Arbo-dienst een advies uit over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. De Arbo-dienst doet dat door een probleemanalyse te maken. In de probleemanalyse komt o.a. het volgende aan de orde: wat is er aan de hand? Wat beperkt de werknemer om weer aan het werk te gaan? Hoe komt dat? Wat is er aan te doen? De Arbo-dienst stuurt een exemplaar van de probleemanalyse naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt hiervan een kopie. Het origineel wordt opgeborgen in het reintegratiedossier. Vanaf week zes worden er allerlei reïntegratieactiviteiten opgepakt, zoals: het opmaken van het plan van aanpak reïntegratie, werken op arbeidstherapeutische basis en eventueel het zoeken naar andere, passende werkzaamheden. Week 8 Als er door de Arbo-dienst is aangegeven dat er nog mogelijkheden zijn om de medewerker weer aan het werk te helpen, moet de schooldirecteur uiterlijk in de achtste week sámen met de werknemer een schriftelijk plan van aanpak opstellen. Dit plan moet worden ondertekend door de schooldirecteur en de betrokken werknemer. De schooldirecteur geeft hiervan een afschrift aan de werknemer en hij/zij stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het reintegratiedossier. Daarnaast stuurt hij/zij een kopie naar de Arbo-dienst. In het plan van aanpak moet duidelijk worden of de verwachting is dat de medewerker weer aan het werk kan gaan in de eigen functie of in een andere, eventueel aangepaste functie, binnen of buiten het bedrijf. Het advies van de Arbo-dienst dient daarbij als basis. Het plan is gericht op herstel en werkhervatting. Gesprekken in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Minimaal één keer in de vier tot zes weken wordt de werknemer opgeroepen door de Arbo Unie. Het werkhervattingsadvies wordt opgestuurd naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie. Dit advies en de implementatie wordt door de schooldirecteur als gesprekspunt ingebracht in het voortgangsgesprek met de werknemer. Minimaal één keer in de vier tot zes weken (tot het moment van herstel of tot het einde van het tweede ziektejaar) evalueren de schooldirecteur en de werknemer de re-integratieafspraken in het plan van aanpak middels een voortgangsgesprek. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Een kopie hiervan wordt toegestuurd naar het bestuursbureau t.b.v. re-integratiedossier. In het gesprek wordt het werkhervattingsadvies van de arbodienst besproken en geïmplementeerd. Het is dan ook van belang dat dit gesprek plaatsvindt, nadat het voortgangsgesprek bij de arbodienst heeft plaatsgevonden. Het kan nodig zijn dat het plan van aanpak in de loop der tijd moet worden aangepast. Dit kan ter sprake komen in één van de voortgangsgesprekken of tijdens de eerstejaarsevaluatie. Het plan kan worden aangepast door gebruik te maken van het formulier bijstelling plan van aanpak WIA. Dit formulier moet door zowel de schooldirecteur als de werknemer worden ondertekend. Een kopie hiervan wordt toegestuurd naar het bestuursbureau t.b.v. het re-integratiedossier.

15 Week 8 tot week 41 De schooldirecteur en de werknemer voeren samen de re-integratieafspraken uit, die in het plan van aanpak WIA zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat er tussentijds een bijstelling van het plan van aanpak moet worden uitgevoerd. Als dit van toepassing is, wordt er eerst door de Arbo-dienst een bijstelling opgemaakt van de probleemanalyse. Week 42 De schooldirecteur doet middels een daartoe bestemd formulier aangifte van ziekte bij het UWV. Dit formulier moet uiterlijk op de 1 e werkdag, nadat de werknemer 42 weken ziek is, aangetekend naar UWV worden verzonden. Indien deze actie niet of te laat wordt uitgevoerd dan kan UWV een sanctie opleggen van maximaal 455,-. Binnen twee weken ontvangt het bestuursbureau een ontvangstbevestiging van UWV. De schooldirecteur ontvangt een kopie en het origineel wordt opgeborgen in het reintegratiedossier. Week 46 Gesprek met de reïntegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. In dit gesprek bespreekt de schooldirecteur de reïntegratieafspraken en de ondernomen acties met de reintegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. Daarnaast vraagt de schooldirecteur advies en informatie over het tweede ziektejaar. Tot slot bespreekt de schooldirecteur de mogelijkheden voor subsidie, zoals; het inzetten van het pre-advies (arbeidsdeskundige) en de subsidie individuele stimulans. De beleidsmedewerker is bij dit voorgesprek aanwezig voor een actieve adviserende rol. Het is mogelijk dat de reïntegratiedeskundige adviseert om het traject 2 e spoor op te pakken. Concreet betekent dit dat de werknemer niet kan reïntegreren in de eigen functie. Als dat van toepassing is, wordt het verdere reïntegratietraject overgenomen door de beleidsmedewerker personeel. Week 47 tot week 48 De eerstejaarsevaluatie. Werknemer en schooldirecteur evalueren het afgelopen jaar met betrekking tot het re-integratieverloop. Vervolgens bespreken zij de verder te nemen stappen in het tweede ziektejaar. Het plan van aanpak kan eventueel worden bijgesteld. Uitgangspunt voor de schooldirecteur is het gesprek met de reïntegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. In dit gesprek zijn adviezen in het kader van re-integratie en subsidies aan de orde gekomen. Naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie dient het formulier eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak te worden ingevuld en ondertekend door zowel de schooldirecteur als de betrokken werknemer. Daarnaast dient deze evaluatie schriftelijk te worden vastgelegd. De schooldirecteur stuurt een kopie hiervan naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. De eerstejaarsevaluatie is een belangrijk moment in het reïntegratietraject. Om die reden zal de beleidsmedewerker personeel van het bestuursbureau bij het gesprek aanwezig zijn.

16 Week 52 Werknemer wordt gekort op het salaris. De korting bedraagt 30% en wordt berekend over het gedeelte dat de werknemer met ziekteverlof is. Als een medewerker werkzaam is op arbeidstherapeutische basis, dan is er toch sprake van ziekteverlof. Concreet betekent dit dat de werknemer, die uitsluitend werkzaam is op arbeidstherapeutische basis, 30% op zijn/haar salaris zal worden gekort. De salariskorting wordt uitgevoerd door het administratiekantoor (OSG). In week 44 tot week 46 ontvangt de zieke werknemer een brief van OSG met informatie over de salariskorting. Tevens wordt in deze brief de eerstejaarsevaluatie aangekondigd. Zowel de schooldirecteur als het bestuursbureau ontvangen een kopie van deze brief. Week 85 Werknemer ontvangt vanuit UWV een aanvraagformulier WIA. Week 88 De Arbo-dienst maakt het Actueel Oordeel op en stuurt dit naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie en het origineel wordt opgeborgen in het reïntegratiedossier. Het Actueel Oordeel is een onderdeel van de WIA-aanvraag / reïntegratieverslag. Het omvat belangrijke informatie over de actuele situatie van de zieke werknemer. UWV heeft deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of de zieke werknemer in aanmerking kan komen voor een WIA-uiterking (dit voorafgaande aan de definitieve WIA-beoordeling). Week 89 De schooldirecteur en de werknemer hebben een gesprek in het kader van de eindevaluatie. Tijdens dit gesprek wordt teruggeblikt op het doorlopen reïntegratietraject. Naar aanleiding van dit gesprek dient het formulier eind evaluatie van het plan van aanpak te worden ingevuld en ondertekend door zowel de schooldirecteur als de betrokken werknemer. Daarnaast dient deze evaluatie schriftelijk te worden vastgelegd. De schooldirecteur stuurt een kopie hiervan naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. De eindevaluatie is een belangrijk moment in het reïntegratietraject. Om die reden zal de beleidsmedewerker personeel van het bestuursbureau bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek zal de beleidsmedewerker personeel het reïntegratieverslag overhandigen aan de betrokken werknemer. Alleen het formulier eind evaluatie van het plan van aanpak zal door de beleidsmedewerker worden nagestuurd.

17 Week 89 tot 91 De werknemer vult het formulier oordeel van de werknemer WIA in en voegt dit toe aan het reïntegratieverslag. Middels dit formulier moet de werkgever UWV informeren over zijn/haar visie van het reïntegratietraject. week 91 De werknemer moet de WIA-aanvraagformulieren en het reïntegratieverslag naar UWV zenden. De werknemer stuurt een kopie van de WIA-aanvraagformulieren naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. Op die manier kan worden gecontroleerd of de werknemer de WIA-aanvraagformulieren heeft verzonden. Documenten die moeten worden bijgevoegd bij de WIA aanvraag: De probleemanalyse, met eventuele bijstellingen; Het plan van aanpak, ook met duidelijk aangegeven bijstellingen; Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak; Het actueel oordeel bij de probleemanalyse; De evaluatie bij de WIA-aanvraag; De medische informatie van de bedrijfsarts en eventueel medisch specialist; Het oordeel van de werknemer; Een eventueel aanwezige rapportage van een reïntegratiebedrijf, arbeidsdeskundige of andere deskundige(n); Verslaglegging gesprekken. Al deze documenten moeten afzonderlijk voorzien zijn van datum, naam en functie van de ondertekenaars. Week 104 Afhankelijk van de uitkomst van de WIA beschikking zullen verdere stappen worden ondernomen. Deze stappen worden uitgevoerd door het bestuursbureau in samenwerking met de schooldirecteur. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden. De werknemer kan volledig wegstromen in de WIA, maar dat is alleen in uitzonderlijke gevallen van toepassing. In de meeste gevallen zal het gaan om werknemers, die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Indien mogelijk wordt voor deze werknemers een ontslagprocedure opgestart (indien sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid), waarbij de werknemer wordt herplaatst conform zijn restverdiencapaciteit (het arbeidsgeschikte gedeelte). Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn mogen niet worden ontslagen en moeten worden herplaatst. Declaratie vervangingskosten bij het Vervangingsfonds. Op grond van artikel 2 van het reglement Vervangingfonds mogen de kosten van de vervanger van de zieke werknemer worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds voor een periode van 30 maanden, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Doel is om een ziekteverzuimcasus binnen deze termijn af te handelen. Vanaf week 104 zijn er 6 maanden beschikbaar om een passende oplossing te vinden.

18 Bijlage 1. Subsidies en regelingen Tijdens het reïntegratietraject kan gebruik worden gemaakt van twee soorten subsidies ter ondersteuning van het traject en als tegemoetkoming in de kosten. Het gaat hierbij om de subsidie Individuele Stimulans van het Vervangingsfonds en Pre advies van het Participatiefonds o.b.v. het project Sluitende Aanpak. Beide subsidies worden hieronder verder uitgewerkt. Subsidie Individuele Stimulans Doelgroep Zieke personeelsleden (directieleden, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) in dienst van onderwijsinstellingen voor primair onderwijs waarbij de reïntegratie moeizaam verloopt. Doel Vergoeding van de kosten van reïntegratieactiviteiten die uit het advies van de reïntegratiedeskundige voortvloeien. Inhoud subsidie De subsidie vergoedt de reïntegratieactiviteiten eerste spoor. De subsidie Individuele Stimulans is speciaal bedoeld voor werknemers waarbij de reïntegratie complex is en waarbij de normale reïntegratie-inspanningen ontoereikend zijn. Daarom komt in principe alle begeleiding voor vergoeding in aanmerking als dit een oplossing kan bieden voor de geconstateerde problematiek. Hierbij kan worden gedacht aan begeleiding in psychische of sociaal-emotionele problematiek, burn-out, stress e.d. Ook begeleiding die gericht is op het vergroten van de pedagogische en/of didactische vaardigheden of ondersteuning op het terrein van de communicatieve en sociale vaardigheden kan door Stimulans worden betaald. Daarnaast wordt begeleiding bij fysieke problematiek vergoed als daar aantoonbaar geen andere financieringsbronnen voor beschikbaar zijn. Een aantal activiteiten wordt niet door Stimulans vergoed. Her-, om- en bijscholingscursussen en activiteiten op het gebied van outplacement zijn hiervoor nadrukkelijk uitgesloten. Subsidie aanvragen is alleen mogelijk met een positief advies van de reïntegratiedeskundige onderwijs van het Vervangingsfonds. Er moet eerst een advies bij reïntegratie worden opgevraagd bij de reïntegratiedeskundige. In de praktijk betekent dit dat de reïntegratiedeskundige in gesprek zal gaan met de zieke werknemer, de schooldirecteur en de beleidsmedewerker personeel over de voorgestelde interventie. Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie Individuele Stimulans is dat de medewerker minimaal 6 maanden met ziekteverlof moet zijn.

19 Subsidie Sluitende aanpak Doel Het doel van de Subsidie Sluitende Aanpak is het voorkomen dat iemand in een WGAvervolguitkering terechtkomt. De WGA-vervolguitkering is een onderdeel van de WIAuitkering. Kenmerkend hierbij is dat de werknemer wordt geconfronteerd met enorm inkomstenverlies. Doelgroep De Subsidie Sluitende Aanpak richt zich op de volgende doelgroepen: zieke werknemers die mogelijk tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zullen worden; zieke werknemers die daadwerkelijk tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn geworden en die na ontslag bij hun eigen werkgever niet in staat zijn om elders een baan te vinden voor tenminste 50% van de resterende verdiencapaciteit. Beschikbare instrumenten Sinds de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) gaat iemand die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen, na verloop van tijd veelal enorm in inkomen achteruit. Daarom hebben de minister van Onderwijs én de vakbonden, met instemming van de werkgevers, de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Het Participatiefonds voert de Subsidie Sluitende Aanpak uit voor het primair onderwijs en betaalt ook de kosten ervan. Afhankelijk van de doelgroep biedt de Subsidie Sluitende Aanpak de volgende reïntegratiebevorderende middelen: 1. het preadvies 2. de aanvullende intensieve trajectbegeleiding 3. de loonkostensubsidie Instrument 1: Preadvies Na 12 maanden ziekteverzuim verwacht UWV dat werkgever en (zieke) werknemer kritisch kijken naar de reïntegratieactiviteiten tijdens het eerste ziektejaar. Deze uitgebreide evaluatie van het reïntegratieplan wordt ook wel het opschudmoment genoemd. Werkgever en werknemer kunnen als extra onderdeel van de uitgebreide evaluatie een zogenaamd preadvies laten opstellen door een arbeidsdeskundige. De kosten van het preadvies, of een deel daarvan, worden betaald door het Participatiefonds. Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde reïntegratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien worden werkgever en werknemer geïnformeerd over mogelijke consequenties na 2 jaar ziekte.

20 Instrument 2: Reïntegratietraject Instrument 3: Loonkostensubsidie Deze twee instrumenten zijn van toepassing na het eindedienstverband en zullen we daarom hier verder niet behandelen.

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies. Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim

Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies. Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim 2 Subsidie Sluitende Aanpak Inhoud 1. Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies 3 2. Het opschudmoment

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie