Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding"

Transcriptie

1 Notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Rolverdeling... 5 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie... 7 Hoofdstuk 3. Uitwerking en toelichting op de te nemen acties Bijlage 1. Subsidies en regelingen Bijlage 2. Deskundigenoordeel UWV Bijlage 3. Sancties Bijlage 4. Formulieren Bijlage 5. Afkortingen... 25

3 Voorwoord Waarom deze notitie? In september 2008 is de ziekteverzuimanalyse opgemaakt over het totale ziekteverzuimpercentage van O2A5 op stichtingsniveau. Deze analyse richt zich op de ziekteverzuimcijfers van het gehele kalenderjaar 2007 en een gedeelte van het kalenderjaar 2008 (januari 2008 tot half augustus Uit deze analyse blijkt dat het ziekteverzuimpercentage stijgt. De cijfers van 2007 zijn niet verontrustend, maar de cijfers van 2008 zijn dat helaas wel. Om die reden moet de trend van 2008 worden doorbroken en is er in de ziekteverzuimanalyse een aantal doelstellingen opgenomen. Eén daarvan is dat de verantwoordelijkheid van het casemanagerschap, zowel inhoudelijk als procedureel, bij de direct leidinggevende (de schooldirecteur) moet worden neergelegd. De MT-leden en de beleidsmedewerker personeel zijn verantwoordelijk voor het ziekteverzuimbeleid. Tevens hebben zij een controlerende, adviserende en ondersteunende functie in de ziekteverzuimbegeleiding. Om de volgende reden is gemeend deze notitie te moeten opstellen. De stijging van het ziekteverzuim is o.a. te doorbreken door de directeur zowel inhoudelijk als procedureel casemanager te maken. Dit komt, doordat de schooldirecteur door de kleine afstand met de werknemer beter is staat is om de inhoudelijke gesprekken te voeren en de procedurele handelingen uit te voeren. Zowel de werkgever als de werknemer zijn gebaat bij een goed reïntegratietraject. In deze notitie is getracht om bondig en duidelijk aan te geven wie, wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Hierbij is gekozen om de verantwoordelijkheid van functie casemanager te verschuiven van de beleidsmedewerker naar de schooldirecteur. In hoofdstuk 1 (Rolverdeling) wordt dit verder toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast wordt het totale proces van ziekteverzuimbegeleiding in een schematisch overzicht weergegeven. In dit overzicht is tevens opgenomen wat er van de schooldirecteur, de MT-leden, de beleidsmedewerker personeel en de werknemer wordt verwacht. In hoofdstuk 3 worden de verschillende stappen nader toegelicht. Deze notitie bevat een aantal bijlagen over relevante onderwerpen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een verschil van mening is tussen werkgever en werknemer over de reïntegratie. In dat geval kan een deskundigenoordeel (bijlage 2) worden aangevraagd. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden (bijlage 1) beschreven en wordt ingegaan op sanctiemogelijkheden (bijlage 3) indien een van de partijen niet aan de verplichtingen voldoet.

4 Van belang is te vermelden dat in de bovengenoemde ziekteverzuimanalyse meerdere doelstellingen zijn opgenomen ten aanzien van het verlagen van het ziekteverzuimpercentage. Deze doelstellingen worden niet in deze notitie beschreven, aangezien hiervoor een aparte beleidsnotitie wordt opgemaakt. Het ziekteverzuimbeleidsplan wordt afgerond in mei Op grond van het Reglement voor de medezeggenschapsraden O2A5 heeft de personeelsgeleding van de GMR instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid (artikel 17, lid l.) Na instemming van het bestuur en de PGMR volgt vaststelling van de notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Vervolgens zal implementatie van de notitie en professionalisering van de schooldirecteuren plaatsvinden. Bij de professionalisering van de schooldirecteuren zullen o.a. de volgende onderdelen aan de orde komen: - coaching, advies en ondersteuning door de beleidsmedwerker personeel, - de mogelijkheden voor reïntegratie die zijn opgenomen in het dienstverleningscontract met de Arbo-dienst en - een workshop in het kader van ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast zal worden gekeken naar een ondersteunend instrument, dat de schooldirecteuren kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de ziekteverzuimbegeleiding.

5 Hoofdstuk 1. Rolverdeling Deze notitie is bedoeld om een duidelijke rolverdeling vast te leggen tussen de schooldirecteur en het bestuursbureau op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding. Daarbij zal een verschuiving van taken plaatsvinden. De schooldirecteur wordt naast voor de inhoud ook verantwoordelijk voor de procedure. Kortom, de schooldirecteur wordt zowel de inhoudelijke als de procedurele casemanager. Daarnaast behoudt de beleidsmedewerker personeel een aantal procedurele taken. Deze notitie is in belangrijke mate dan ook bedoeld om antwoord te geven op de vraag: wie doet wat en wanneer?. Als belangrijkste reden voor de verschuiving van de procedurele taken kan worden aangevoerd dat door de kleine afstand tussen de schooldirecteur en werknemer de schooldirecteur beter in staat is om de inhoudelijke gesprekken met de werknemer te voeren en de procedurele handelingen uit te voeren. Daarnaast kan de schooldirecteur, in vergelijking met de beleidsmedewerker personeel, een betere rol vervullen in het reïntegratietraject van de werknemer. De schooldirecteur is namelijk in staat om de werknemer zoveel mogelijk betrokken te houden bij de school en het arbeidsproces. Een andere belangrijke reden is dat kan worden gesteld dat er momenteel sprake is van overlappende overlegstructuren. Zowel de schooldirecteur als de beleidsmedewerker personeel hebben contact met de Arbo-dienst over dezelfde ziekteverzuimcasus. In het licht van effectiviteit en efficiëntie kan hier dus een slag worden geslagen. Dat een verschuiving plaatsvindt richting de schooldirectie is voornamelijk het gevolg van het feit, dat de schooldirecteur een directer contact heeft met het betreffende personeelslid dan de beleidsmedewerker personeel. Wat is de rol van de schooldirecteur? In alle situaties van ziekteverzuim is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de uitvoering van de inhoudelijke en de procedurele taken. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als er sprake is van een niet regulier ziektescenario (zeer complexe ziekteverzuimcasussen) of als een schooldirecteur te zeer (persoonlijk) betrokken is en waardoor hij/zij als casemanager een belemmering kan vormen voor een optimaal reïntegratietraject. De beleidsmedewerker personeel zal dan zowel procedurele als (ten dele) inhoudelijke taken kunnen uitvoeren. In dergelijke situaties is specifieke afstemming nodig tussen schooldirecteur, beleidsmedewerker personeel en lid managementteam.

6 Interventies: Als casemanager heeft de schooldirecteur ook contact met de Arbo-dienst over het inzetten van interventies, zoals: psychologische begeleiding, maatwerkanalyse, etc.. De schooldirecteur ontvangt de offerte en neemt hierover contact op met de beleidsmedewerker personeel om te kijken of er sprake is van subsidiemogelijkheden. Is hiervan geen sprake dan regelt de schooldirecteur de interventie en draagt zorg voor de bekostiging. Is er wel een mogelijkheid voor subsidie, dan wordt de (ondertekende) offerte overgenomen door de beleidsmedewerker personeel. Deze verzorgt de subsidieaanvraag en handelt de offerte verder af. Zowel de subsidie-inkomsten als de interventiekosten worden op schoolniveau verwerkt. Interventies zijn niet opgenomen in het dienstverleningscontract met de Arbo-dienst. Deze worden separaat geoffreerd. Wat is de rol van de beleidsmedewerker personeel? Door de verschuiving van de procedurele taken verandert de rol van de beleidsmedewerker personeel. Deze krijgt een (passieve) adviserende en ondersteunende taak ten behoeve van de schooldirecteur. Vanaf week 46, gerekend vanaf de eerste ziektedag, krijgt de beleidsmedewerker personeel een (actieve) adviserende rol. Vanzelfsprekend kunnen ook voor dit moment advies en coaching worden gevraagd (passieve rol van de beleidsmedewerker personeel). Daarnaast krijgt de beleidsmedewerker personeel een controlerende rol en draagt zij zorg voor het formele ziekteverzuimdossier. Dit dossier is aanwezig bij het bestuursbureau en bevat alle relevante informatie omtrent de zieke werknemer. De schooldirecteur zorgt ervoor dat de beleidsmedewerker personeel een kopie krijgt van alle relevante stukken in het kader van de re-ïntegratie en een kopie van alle gespreksverslagen van voortgangsgesprekken en eventueel van andere relevante gespreksmomenten. De beleidsmedewerker personeel zal (ongeacht de aard van de ziekte) bij een aantal specifieke gespreksmomenten aanwezig zijn. In ieder geval zal dit van toepassing zijn op de volgende gespreksmomenten: - gesprek met de reïntegratiedeskundige voorafgaande aan de eerstejaarsevaluatie, - gesprek in het kader van de eerstejaarsevaluatie en - gesprek in het kader van de eindevaluatie. Na het gesprek van de eindevaluatie wordt de beleidsmedewerker personeel verantwoordelijk voor de procedurele taken ten aanzien van de WIA-aanvraag. De taken ten aanzien van de Arbo-dienst voor wat betreft het dienstverleningscontract, budgetrealisatie en evaluatie van het dienstverleningscontract blijven de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker personeel.

7 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie Wet Verbetering Poortwachter Op 1 april 2002 is in Nederland de Wet Verbetering Poortwachter van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd welke rechten en plichten de werkgever en de werknemer hebben, als de werknemer langdurig dreigt uit te vallen wegens ziekte. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de reïntegratie van de zieke werknemer te bespoedigen en instroom in de WIA te voorkomen. In de wet zijn regels opgenomen ten aanzien van het ziekteverzuim voor zowel de werkgever als de werknemer. Het is van belang dat alle betrokkenen de regels kennen. Ze zijn namelijk niet vrijblijvend. Als de regels niet worden opgevolgd, kunnen er sancties worden opgelegd aan zowel de werkgever als de werknemer. Wat is het bijzondere van deze wet? Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgever en werknemer met elkaar samenwerken om het doel van de wet te kunnen behalen. Hiervoor heeft de wetgever rechten en plichten opgesteld voor zowel de werkgever als de werknemer. Zo is de werkgever verplicht zorg te dragen voor een volledig reïntegratietraject. De werknemer is verplicht om aan dit reïntegratietraject mee te werken. Andersom geredeneerd heeft de werknemer recht op een volledig reïntegratietraject en de werkgever heeft het recht op de medewerking van de werknemer. Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is samenwerken het sleutelwoord. Hierbij is ook een duidelijk rol weggelegd voor de Arbo-dienst. Deze is verantwoordelijk voor advies en informatie gedurende het reïntegratietraject van de zieke werknemer. Om het doel van de Wet Verbetering Poortwachter te kunnen behalen is de functie van casemanager gecreëerd. De casemanager houdt overzicht over alle lopende zaken en acties m.b.t. de zieke werknemer.

8 Alle belangrijke acties vanaf de eerste ziektedag op een rij Eerste dag Moment Actie Wie Sanctie - Werknemer meldt zich vóór uur ziek bij schooldirecteur. - meldt zich vóór uur ziek bij MTleden Werknemer Eerste dag - heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer, gesprekspunten o.a. aard van het ziekteverzuim en de door de werknemer verwachte verzuimduur. Binnen vier dagen Week 1 - meldt werknemer ziek via AFS aan OSG - MT-leden melden schooldirecteur ziek via AFS aan OSG - OSG meldt aan Arbo Unie heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer. Zie actie eerste ziektedag voor gesprekspunten. De schooldirecteur maakt een beknopte notitie van dit gesprek. MT-leden OSG Niet gedaan of te laat? Dan is geen recht op een vergoeding door UWV Na twee weken Na twee weken ziekteverlof wordt de reiskostenvergoeding stopgezet OSG Week 2 * Als de werknemer AT-werkzaamheden gaat verrichten, dan kan hij/zij reiskosten woon- werkverkeer aanvragen middels een daarvoor bestemd formulier. De schooldirecteur moet dit formulier ondertekenen en doorsturen naar het bestuursbureau. heeft (telefonisch) contact met de zieke werknemer. Zie actie eerste dag voor de gesprekspunten. De schooldirecteur maakt beknopte notitie van het gesprek. Werknemer Week 3 1 e spreekuur bij de verzuimconsulente van de Arbo-dienst. De terugkoppeling vindt plaats aan de hand van werkhervattingsadviezen die via mail worden verzonden aan bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt vanuit het bestuursbureau een kopie. Arbo-dienst Bestuursbureau

9 Week 3 Starten aanleg reïntegratiedossier * de directeur maakt een beknopte registratie van ieder contactmoment en stuurt hiervan een kopie naar het bestuursbureau (een exemplaar van het registratieformulier is te vinden op de site van O2A5) * de beleidsmedewerker personeel start met de aanleg van het formele reïntegratiedossier Beleidsmedewerker Week 3 Attentieregeling boeket bij 3 weken ziekteverlof. informeert het bestuursbureau over de verwachte ziekteverzuimduur. Duurt het verzuim langer dan 3 weken, dan wordt er vanuit het bestuursbureau een boeket verzonden aan de zieke werknemer. Bestuursbureau Voor week 6 Arbo-dienst maakt een probleemanalyse. Deze wordt verzonden naar Bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Bestuursbureau Te laat? Sanctie UWV mogelijk Vanaf week 6 Arbo-dienst heeft minimaal één keer in de vier tot zes weken een gesprek met de betrokken werknemer. Terugkoppeling vindt plaats middels werkhervattingsadviezen. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk Vanaf week 6 heeft minimaal één keer in de vier tot zes weken een voortgangsgesprek met de betrokken werknemer. Een verslag hiervan gaat naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. De schooldirecteur heeft elke week contact met de betrokken werknemer Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk Voor week 8 De schooldirecteur initieert het opstellen van het plan van aanpak WIA. Hij/zij stelt het plan op samen met de werknemer. De schooldirecteur stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. De schooldirecteur stuurt ook een kopie naar de Arbo-dienst. Vervolgens voeren de schooldirecteur en de werknemer het plan samen uit. Werknemer Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 8 tot week 41 * een exemplaar van het plan van aanpak WIA is te vinden op de site van O2A5. De schooldirecteur en de werknemer voeren samen de reïntegratieafspraken uit, die in het plan van aanpak WIA zijn opgenomen. Werknemer Niet gedaan of onvoldoende? Sanctie UWV mogelijk.

10 Week 42 meldt de betrokken medewerker ziek bij UWV. Een meldingsformulier wordt aangetekend verzonden. Kopie van de aanvraag (met verzenddatum) naar bestuursbureau t.b.v. dossier. * Het meldingsformulier dient uiterlijk naar UWV te worden gestuurd op de eerste werkdag, nadat de werknemer 42 weken met ziekteverlof is. Niet gedaan of te laat? UWV kan sanctie opleggen van max. 455,-. * een exemplaar van meldingsformulier is te vinden op de site van O2A5. Week 44 UWV verstuurt een bevestiging van de ziekmelding. Hierin worden eveneens de verwachte re-integratie activiteiten in het tweede ziektejaar van de werknemer vermeld. Dit wordt toegestuurd naar het bestuursbureau. De betrokken schooldirecteur ontvangt een kopie. UWV Week De zieke werknemer ontvangt een brief van OSG met informatie over de salariskorting bij één jaar ziekte. Tevens wordt de eerstejaarsevaluatie aangekondigd. OSG Week 46 Gesprek met re-integratiedeskundige van het Vervangingsfonds. De beleidsmedewerker arrangeert het gesprek en de schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. *bespreken re-integratie inspanningen, plan van aanpak, advies en informatie, subsidiemogelijkheden (o.a. preadvies en subsidie Individuele stimulans). *Indien advies is re-integratie 2 e spoor, dan wordt beleidsmedewerker bestuursbureau casemanager. Schooldirecte ur Reïntegratiedeskundige VF Beleidsmedewerker Week De eerstejaarsevaluatie., de zieke werknemer en de beleidsmedewerker personeel evalueren het re-integratieverloop van het eerste jaar en bepalen eventueel toekomstige stappen. De beleidsmedewerker arrangeert het gesprek en de schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. Schooldirecte ur Werknemer Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk * Indien het plan van aanpak moet worden bijgesteld dan gebruikt de schooldirecteur hiervoor het formulier bijstelling plan van aanpak WIA. Dit formulier is te vinden op de site van O2A5. Een kopie van het ingevulde formulier wordt door de schooldirecteur verzonden aan het bestuursbureau.

11 Week 52 De werknemer wordt voor maximaal 30% gekort op het salaris op de arbeidsongeschikte uren. OSG Niet gedaan? Sanctie voor mogelijk voor werknemer (korting op evt. uitkering) Week 85 De werknemer krijgt van UWV informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. Re-integratie activiteiten van de werknemer lopen door tot het moment dat het dienstverband wordt beëindigd. UWV Werknemer Week 88 Arbo-dienst maakt Actueel oordeel Arbo-dienst. Deze wordt verzonden naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie. Arbo-dienst Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 89 stelt samen met de zieke werknemer en de beleidsmedewerker personeel een eindevaluatie op. De beleidsmedewerker arrangeert dit gesprek en schooldirecteur is verantwoordelijk voor de verslaglegging. * beleidsmedewerker personeel verstrekt het reintegratieverslag. De verslaglegging rondom de eindevaluatie wordt nagestuurd door de schooldirecteur. Werknemer Beleidsmedewerker Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 89 tot 91 De werknemer vult het formulier oordeel van de werknemer WIA in en voegt dit toe aan het re-ïntegratieverslag Werknemer Niet gedaan? Sanctie UWV mogelijk? Week 91 Deadline voor het indienen van de aanvraag WIA uitkering & reïntegratieverslag. De WIA-aanvraag moet door de zieke werknemer worden ingediend bij UWV. Werknemer Beleidsmedewerker Niet gedaan of te laat? Sanctie UWV mogelijk Week 92 tot 103 * Beoordeling re-integratieverslag * WIA-keuring werknemer (bepalen van mate van arbeidsongeschiktheid) * bepalen uitkering op basis van WGA of IVA UWV

12 Week 104 * Start WIA (uitkering op basis van WGA of IVA) * Start eventuele ontslagprocedure * Start herplaatsing bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% Beleidsmedewerker ** Als er sprake is van een zieke schooldirecteur, dan worden de inhoudelijk en procedurele taken waargenomen door de MT-leden en de beleidsmedewerker personeel. ** Attentieregeling: per kwartaal wordt vanuit het bestuursbureau bekeken wie er in aanmerking komt voor een attentie op basis van de attentieregeling. De uitvoering en de betaling (vanuit het bovenschoolsbudget) worden tevens vanuit het bestuursbureau geregeld. Wat te doen als de werknemer hersteld is? Moment actie wie Sanctie Hersteld voor week 44 * schooldirecteur meldt de werknemer schooldirecteur hersteld via AFS aan OSG * vervanging zieke werknemer komt te vervallen. Hersteld na week 44 * schooldirecteur meldt de werknemer hersteld via AFS aan OSG * schooldirecteur meldt via AFS aan OSG dat de vervanging van de zieke werknemer komt te vervallen. * schooldirecteur meldt de werknemer hersteld bij UWV via het formulier melding werknemer volledig hersteld * schooldirecteur stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. Niet gedaan of te laat? Sanctie via UWV mogelijk. Voor week 52 mag een zieke werknemer zichzelf hersteld melden zonder daarvoor advies te vragen bij de Arbo-dienst. Na week 52 kan een zieke werknemer zich alleen hersteld melden met een advies van de Arbo-dienst.

13 Hoofdstuk 3. Uitwerking en toelichting op de te nemen acties In dit hoofdstuk wordt een beknopte toelichting gegeven op de belangrijkste acties, die moeten worden ondernomen op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. 1e ziektedag Is de werknemer te ziek om te werken, dan meldt hij of zij dit op de eerste ziektedag (vóór 8 uur) bij de schooldirecteur. De schooldirecteur vraagt daarbij o.a. naar de aard van het ziekteverzuim en de door de werknemer verwachte verzuimduur. 1e tot 4e dag De schooldirecteur geeft de ziekmelding binnen 4 dagen door aan OSG. Op haar beurt verzorgt OSG middels een geautomatiseerd systeem de meldingen richting de Arbo Unie. Bij dreigend langdurig ziekteverzuim legt het bestuursbureau een zogenoemd re-integratiedossier aan. Daarin worden alle afspraken en ondernomen activiteiten opgenomen, die te maken hebben met het ziekteverzuim, het herstel en de re-integratie. Ook voor werknemers is het raadzaam een re-integratiedossier aan te leggen met bijvoorbeeld kopieën van schriftelijke afspraken en de bevestiging van mondelinge afspraken. Belangrijk is dat de schooldirecteur regelmatig contact opneemt met de zieke werknemer, zodat tijdig kan worden ingeschat of er sprake is van kort of langdurig ziekteverzuim. Regelmatig contact is echter ook belangrijk, omdat dit de terugkeer naar het werk makkelijker maakt voor de werknemer. Week 1: schooldirecteur vraag naar de aard van het verzuim en de verwachte duur. Week 2: schooldirecteur vraagt naar het verloop en verwachte datum van volledig herstel. Indien geen verwachte datum is aan te geven, spreken schooldirecteur en werknemer een vast wekelijks contactmoment af. Ook geeft de schooldirecteur een uitleg over de verdere procedure. Week 3: tijdens het vast wekelijks contactmoment komen aan de orde het verloop, de wensen t.a.v. bezoek/contact met collega s, ervaringen met re-integratie activiteiten. Werknemer kan vanaf deze week worden opgeroepen door de Arbo Unie. Vanaf week 8 heeft de werknemer minimaal één keer in de vier tot zes weken een gesprek met de Arbodienst. Daarnaast heeft de medewerker minimaal één keer in de vier tot zes weken een voortgangsgesprek met de schooldirecteur. Dit vindt plaats naast de wekelijkse contactmomenten. Let op! Zorg dat (indien sprake is van verzuim langer dan 2 weken) alle contactmomenten schriftelijk worden vastgelegd en opgeslagen in het re-integratiedossier. Dit betekent dat van alle afspraken en acties een kopie moet worden verzonden naar het bestuursbureau t.b.v. het ziekteverzuimdossier. Week 3 1 e Spreekuur bij de verzuimconsulente van de Arbo Unie. In het dienstverleningscontract tussen O2A5 en de Arbo Unie is opgenomen dat het eerste spreekuur plaatsvindt bij de verzuimconsulente. In principe blijft de verzuimconsulente tijdens het reïntegratietraject het aanspreekpunt voor de zieke werknemer. In geval van zeer complexe ziekteverzuimcasussen zal de bedrijfsarts de begeleiding overnemen.

14 Week 6 Bij dreigend langdurig ziekteverzuim, maar uiterlijk wanneer een medewerker zes weken ziek is, brengt de Arbo-dienst een advies uit over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. De Arbo-dienst doet dat door een probleemanalyse te maken. In de probleemanalyse komt o.a. het volgende aan de orde: wat is er aan de hand? Wat beperkt de werknemer om weer aan het werk te gaan? Hoe komt dat? Wat is er aan te doen? De Arbo-dienst stuurt een exemplaar van de probleemanalyse naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt hiervan een kopie. Het origineel wordt opgeborgen in het reintegratiedossier. Vanaf week zes worden er allerlei reïntegratieactiviteiten opgepakt, zoals: het opmaken van het plan van aanpak reïntegratie, werken op arbeidstherapeutische basis en eventueel het zoeken naar andere, passende werkzaamheden. Week 8 Als er door de Arbo-dienst is aangegeven dat er nog mogelijkheden zijn om de medewerker weer aan het werk te helpen, moet de schooldirecteur uiterlijk in de achtste week sámen met de werknemer een schriftelijk plan van aanpak opstellen. Dit plan moet worden ondertekend door de schooldirecteur en de betrokken werknemer. De schooldirecteur geeft hiervan een afschrift aan de werknemer en hij/zij stuurt een kopie naar het bestuursbureau t.b.v. het reintegratiedossier. Daarnaast stuurt hij/zij een kopie naar de Arbo-dienst. In het plan van aanpak moet duidelijk worden of de verwachting is dat de medewerker weer aan het werk kan gaan in de eigen functie of in een andere, eventueel aangepaste functie, binnen of buiten het bedrijf. Het advies van de Arbo-dienst dient daarbij als basis. Het plan is gericht op herstel en werkhervatting. Gesprekken in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Minimaal één keer in de vier tot zes weken wordt de werknemer opgeroepen door de Arbo Unie. Het werkhervattingsadvies wordt opgestuurd naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie. Dit advies en de implementatie wordt door de schooldirecteur als gesprekspunt ingebracht in het voortgangsgesprek met de werknemer. Minimaal één keer in de vier tot zes weken (tot het moment van herstel of tot het einde van het tweede ziektejaar) evalueren de schooldirecteur en de werknemer de re-integratieafspraken in het plan van aanpak middels een voortgangsgesprek. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Een kopie hiervan wordt toegestuurd naar het bestuursbureau t.b.v. re-integratiedossier. In het gesprek wordt het werkhervattingsadvies van de arbodienst besproken en geïmplementeerd. Het is dan ook van belang dat dit gesprek plaatsvindt, nadat het voortgangsgesprek bij de arbodienst heeft plaatsgevonden. Het kan nodig zijn dat het plan van aanpak in de loop der tijd moet worden aangepast. Dit kan ter sprake komen in één van de voortgangsgesprekken of tijdens de eerstejaarsevaluatie. Het plan kan worden aangepast door gebruik te maken van het formulier bijstelling plan van aanpak WIA. Dit formulier moet door zowel de schooldirecteur als de werknemer worden ondertekend. Een kopie hiervan wordt toegestuurd naar het bestuursbureau t.b.v. het re-integratiedossier.

15 Week 8 tot week 41 De schooldirecteur en de werknemer voeren samen de re-integratieafspraken uit, die in het plan van aanpak WIA zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat er tussentijds een bijstelling van het plan van aanpak moet worden uitgevoerd. Als dit van toepassing is, wordt er eerst door de Arbo-dienst een bijstelling opgemaakt van de probleemanalyse. Week 42 De schooldirecteur doet middels een daartoe bestemd formulier aangifte van ziekte bij het UWV. Dit formulier moet uiterlijk op de 1 e werkdag, nadat de werknemer 42 weken ziek is, aangetekend naar UWV worden verzonden. Indien deze actie niet of te laat wordt uitgevoerd dan kan UWV een sanctie opleggen van maximaal 455,-. Binnen twee weken ontvangt het bestuursbureau een ontvangstbevestiging van UWV. De schooldirecteur ontvangt een kopie en het origineel wordt opgeborgen in het reintegratiedossier. Week 46 Gesprek met de reïntegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. In dit gesprek bespreekt de schooldirecteur de reïntegratieafspraken en de ondernomen acties met de reintegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. Daarnaast vraagt de schooldirecteur advies en informatie over het tweede ziektejaar. Tot slot bespreekt de schooldirecteur de mogelijkheden voor subsidie, zoals; het inzetten van het pre-advies (arbeidsdeskundige) en de subsidie individuele stimulans. De beleidsmedewerker is bij dit voorgesprek aanwezig voor een actieve adviserende rol. Het is mogelijk dat de reïntegratiedeskundige adviseert om het traject 2 e spoor op te pakken. Concreet betekent dit dat de werknemer niet kan reïntegreren in de eigen functie. Als dat van toepassing is, wordt het verdere reïntegratietraject overgenomen door de beleidsmedewerker personeel. Week 47 tot week 48 De eerstejaarsevaluatie. Werknemer en schooldirecteur evalueren het afgelopen jaar met betrekking tot het re-integratieverloop. Vervolgens bespreken zij de verder te nemen stappen in het tweede ziektejaar. Het plan van aanpak kan eventueel worden bijgesteld. Uitgangspunt voor de schooldirecteur is het gesprek met de reïntegratiedeskundige van het Vervangingsfonds. In dit gesprek zijn adviezen in het kader van re-integratie en subsidies aan de orde gekomen. Naar aanleiding van de eerstejaarsevaluatie dient het formulier eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak te worden ingevuld en ondertekend door zowel de schooldirecteur als de betrokken werknemer. Daarnaast dient deze evaluatie schriftelijk te worden vastgelegd. De schooldirecteur stuurt een kopie hiervan naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. De eerstejaarsevaluatie is een belangrijk moment in het reïntegratietraject. Om die reden zal de beleidsmedewerker personeel van het bestuursbureau bij het gesprek aanwezig zijn.

16 Week 52 Werknemer wordt gekort op het salaris. De korting bedraagt 30% en wordt berekend over het gedeelte dat de werknemer met ziekteverlof is. Als een medewerker werkzaam is op arbeidstherapeutische basis, dan is er toch sprake van ziekteverlof. Concreet betekent dit dat de werknemer, die uitsluitend werkzaam is op arbeidstherapeutische basis, 30% op zijn/haar salaris zal worden gekort. De salariskorting wordt uitgevoerd door het administratiekantoor (OSG). In week 44 tot week 46 ontvangt de zieke werknemer een brief van OSG met informatie over de salariskorting. Tevens wordt in deze brief de eerstejaarsevaluatie aangekondigd. Zowel de schooldirecteur als het bestuursbureau ontvangen een kopie van deze brief. Week 85 Werknemer ontvangt vanuit UWV een aanvraagformulier WIA. Week 88 De Arbo-dienst maakt het Actueel Oordeel op en stuurt dit naar het bestuursbureau. De schooldirecteur ontvangt een kopie en het origineel wordt opgeborgen in het reïntegratiedossier. Het Actueel Oordeel is een onderdeel van de WIA-aanvraag / reïntegratieverslag. Het omvat belangrijke informatie over de actuele situatie van de zieke werknemer. UWV heeft deze informatie nodig om te kunnen beoordelen of de zieke werknemer in aanmerking kan komen voor een WIA-uiterking (dit voorafgaande aan de definitieve WIA-beoordeling). Week 89 De schooldirecteur en de werknemer hebben een gesprek in het kader van de eindevaluatie. Tijdens dit gesprek wordt teruggeblikt op het doorlopen reïntegratietraject. Naar aanleiding van dit gesprek dient het formulier eind evaluatie van het plan van aanpak te worden ingevuld en ondertekend door zowel de schooldirecteur als de betrokken werknemer. Daarnaast dient deze evaluatie schriftelijk te worden vastgelegd. De schooldirecteur stuurt een kopie hiervan naar het bestuursbureau t.b.v. het reïntegratiedossier. De eindevaluatie is een belangrijk moment in het reïntegratietraject. Om die reden zal de beleidsmedewerker personeel van het bestuursbureau bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek zal de beleidsmedewerker personeel het reïntegratieverslag overhandigen aan de betrokken werknemer. Alleen het formulier eind evaluatie van het plan van aanpak zal door de beleidsmedewerker worden nagestuurd.

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

U bent ziek en dan. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid U bent ziek en dan Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 13.0678 DP/KW/IO September 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3-4 2. Ziekmelding en arbodienst 5 3. Het traject vanaf de eerste ziektedag 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie