VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST"

Transcriptie

1 VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim Ziekmelding De eerste 6 weken Bij 6 weken (Probleemanalyse en Plan van Aanpak) Van Plan van Aanpak tot week Van week 52 tot week Van week 87 tot aanvraag WIA Van aanvraag WIA tot week Einde wachttijd na 104 weken... 5 Van ziek naar hersteld melding Herstelmelding Gedeeltelijke herstelmelding... 6 Verzuimbegrippen A t/m Z... 7 Pagina 2 van 13

3 Inleiding Voor je ligt het verzuimreglement van Pieter van Foreest. In dit reglement wordt weergegeven welke afspraken er gemaakt zijn met betrekking tot verzuim. Ziek zijn is vervelend en duidelijke afspraken zijn hierbij belangrijk. In het kader van verzuim en re-integratie hebben de leidinggevende en de medewerker beiden rechten en plichten. De leidinggevende moet al het nodige doen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. De medewerker is verplicht mee te denken en mee te werken aan gehele of gedeeltelijke terugkeer. Ziek zijn is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt zijn. Natuurlijk kan het zo zijn dat je door je klachten je werkzaamheden niet kunt uitvoeren, maar wellicht kun je (tijdelijk) ander werk verrichten. Het gaat erom dat jij met je leidinggevende samen gaat kijken wat er moet gebeuren in geval van verzuim: thuis blijven óf tijdelijk aangepast werk doen. Het uitgangspunt hierbij is om na te gaan welke mogelijkheden er nog wél zijn. Bij de verzuimbegeleiding speelt je leidinggevende een belangrijke rol. De leidinggevende is namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van een goed personeelsbeleid en de verzuimbegeleiding. De leidinggevende laat zich hierbij ondersteunen door de HR adviseur, de casemanager verzuim en de bedrijfsarts. Pagina 3 van 13

4 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim 1 Ziekmelding De verzuimbegeleiding begint bij de ziekmelding. Zodra je meent dat je niet in staat bent om te werken, geef je dit direct én persoonlijk bij je leidinggevende of diens plaatsvervanger aan. Actie medewerker bij verzuimmelding Bij de verzuimmelding wordt gesproken over: De melding; verlof of verzuim? De verwachte verzuimduur In hoeverre het verzuim werk- of privé gerelateerd is Wat zijn je beperkingen en mogelijkheden Wat je eventueel wel kunt doen (aanpassen werkzaamheden of werktijden) Welke lopende afspraken en werkzaamheden er liggen waardoor het werk zou kunnen stagneren Bereikbaarheidsgegevens en het volgende contactmoment Je houdt zelf contact met je direct leidinggevende tijdens de verzuimperiode en informeert je leidinggevende over de te verwachte duur van het verzuim, de beperkingen en de mogelijkheden tot het verrichten van aangepast werk. Als je je niet op de boven beschreven wijze ziek meldt, is het mogelijk dat je leidinggevende de melding niet accepteert en besluit tot het opleggen van één of meerdere sancties. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Bij een vervolgcontact zal onder andere worden besproken wat de stand van zaken is. Indien je niet op je eigen adres aanwezig bent, dien je dit bij je verzuimmelding aan je leidinggevende door te geven. Actie leidinggevende bij verzuimmelding Bij de verzuimmelding zal de leidinggevende; Nagaan of de verzuimmelding moet leiden tot verzuim. Daar betrekt de leidinggevende vanaf het eerste moment de mogelijkheden tot het verrichten van aangepast werk en/of het werken op aangepaste tijden bij. Wanneer de verzuimmelding leidt tot verzuim: registreert de leidinggevende dit in het verzuimvolgsysteem (VerzuimXpert). Vervolgafspraken met je maken over het volgende contact en de mogelijkheden tot re-integratie. Nagaan welke interventies ingezet kunnen worden om het herstel te bevorderen. 2 De eerste 6 weken De eerste zes weken van het verzuim zijn vaak bepalend voor de duur van het verzuim. Tijdens de eerste zes weken heb je regelmatig contact met je leidinggevende over de mogelijkheden tot terugkeer naar je werk. 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse en Plan van Aanpak) Indien je na zes weken nog arbeidsongeschikt bent, ontvang je een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts (mogelijk eerder). De bedrijfsarts stelt dan een Probleemanalyse op. Hierin staat zijn advies met betrekking tot je belastbaarheid en de mogelijkheden tot werkhervatting. Samen met je leidinggevende maak je binnen twee weken nadere afspraken in het Plan van Aanpak naar aanleiding van dit advies. 4 Van Plan van Aanpak tot week 42 Gedurende deze periode voeren jij en je leidinggevende de afgesproken activiteiten zoals beschreven in het Plan van Aanpak uit. Wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt, wordt er een Bijstelling van het Plan van Aanpak opgesteld (minimaal elke zes weken). Pagina 4 van 13

5 5 Van week 42 tot week 52 De contact- en evaluatiemomenten in het kader van de voortgang van het Plan van Aanpak ten behoeve van de re-integratie blijven noodzakelijk. In week 42 van het verzuim is de werkgever verplicht om je verzuim aan het UWV te melden. Daarnaast wordt het verzuim aan de verzekeraar vermeld. In ieder geval maken jij en je leidinggevende na 52 weken samen een Eerstejaarsevaluatie. 6 Van week 52 tot week 87 Na 52 weken wordt je salaris aangepast van 100% naar 70% van het loon. Dit vloeit voort uit de CAO VVT. De contact- en evaluatiemomenten in het kader van de voortgang van het Plan van Aanpak ten behoeve van de re-integratie blijven ook na een jaar verzuim noodzakelijk. Rond de 87 e verzuimweek stelt de bedrijfsarts een Actueel Oordeel op in voorbereiding op de WIAaanvraag 1. 7 Van week 87 tot aanvraag WIA In de 87 e verzuimweek evalueer je samen met je direct leidinggevende het Plan van Aanpak in een Eindevaluatie. Ook maak je samen het volledige re-integratieverslag compleet in voorbereiding op de WIA-aanvraag. Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende documenten 2 : Probleemanalyse, inclusief bijstellingen; Plan van Aanpak, inclusief bijstellingen; Eerstejaarsevaluatie; Actueel Oordeel (wordt opgesteld door bedrijfsarts); Eindevaluatie van het Plan van Aanpak; Oordeel van de werknemer (wordt ingevuld door de medewerker); Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de WIA bij het UWV. Het UWV stuurt een herinneringsbrief naar je huisadres en geeft hierbij aan hoe de aanvraag gedaan kan worden. Hierbij kun je ondersteuning krijgen van je leidinggevende en de HR adviseur/ casemanager verzuim. Uiterlijk in de 91 e ziekteweek dien je de aanvraag in te leveren bij het UWV. 8 Van aanvraag WIA tot week 104 Voor de WIA-aanvraag hebben jij en je leidinggevende weergegeven wat de laatste stand van zaken is, maar het Plan van Aanpak hoeft natuurlijk nog niet afgerond te zijn. Zolang het einddoel van de re-integratie nog niet is bereikt, blijven jullie hier samen aan werken. Deze verplichting loopt door tot het einde van de wachttijd na 104 weken. 9 Einde wachttijd na 104 weken Vóór het verlopen van de 104 weken is duidelijk of je een WIA-uitkering krijgt. Afhankelijk van de beschikking worden er vervolgafspraken gemaakt. 1 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 2 Zie checklist Pagina 5 van 13

6 Van ziek naar hersteld melding 10 Herstelmelding Indien je (gedeeltelijk) herstelt, dien je dit (dezelfde dag) door te geven aan je leidinggevende. 11 Gedeeltelijke herstelmelding Je hoeft niet volledig arbeidsgeschikt te zijn om weer aan het werk te kunnen. Als je aan de slag kunt in aangepaste werkzaamheden of werktijden, is het mogelijk om gedeeltelijk hersteld gemeld te worden. De bedrijfsarts geeft advies aan je leidinggevende over de mate van belastbaarheid. De bedrijfsarts kan hiervoor (met toestemming van jou) medische informatie bij de behandelaar(s) opvragen, zodat de belastbaarheid beter kan worden vastgesteld. Als je niet bereid bent de medische machtiging te tekenen, valt dit onder niet meewerken aan de reintegratie. Dit kan dus een sanctie opleveren. Pagina 6 van 13

7 Verzuimbegrippen A t/m Z Arbeidsconflict 3 Conflicten tussen de medewerker en leidinggevende of tussen collega s zijn geen reden voor een verzuimmelding. De betrokken partijen moeten in dat geval alles in het werk stellen om het conflict op te lossen. Mocht het conflict niet oplosbaar zijn, dan kan de medewerker contact op nemen met de direct leidinggevende of met de naast hogere leidinggevende. Zij kunnen wellicht bemiddelen in het conflict of de medewerker helpen het op een andere manier op te lossen. Arbeidsdeskundige Een arbeidsdeskundige wordt ingezet om door een onafhankelijke partij te laten bepalen of het juiste spoor in het proces wordt gevolgd. Concreet betekent dit dat de arbeidsdeskundige op basis van de FML 4 in een rapportage aangeeft welke passende functies er binnen de organisatie zijn of dat er gezocht moet worden naar de passende functie elders. Arbeidsongeschikt We maken een verschil tussen ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim. Je kunt klachten hebben, maar nog wel je eigen werk (gedeeltelijk) kunnen uitvoeren. Als je niet geschikt bent voor je eigen werk, noemen we dat arbeidsongeschikt. Ziek of arbeidsongeschikt zijn hoeft niet te leiden tot verzuim (afwezigheid). Er zijn immers mogelijk nog taken of werkzaamheden die je wel kunt uitvoeren. In overleg met je leidinggevende bepalen jullie welke arbeidsmogelijkheden er zijn. De werkgever is verplicht om aangepast werk aan te bieden en als aangepast werk mogelijk is, is de werknemer verplicht dit uit te voeren. Afspraken hierover worden vastgelegd in een (Bijstelling) Plan van Aanpak. Bedrijfsarts De bedrijfsarts beoordeelt de medische beperkingen en adviseert over de mogelijkheden tot werkhervatting. Dit advies vormt de basis voor de leidinggevende en de medewerker om afspraken te maken over de inzetbaarheid en werkhervattingsmogelijkheden. De bedrijfsarts; Houdt spreekuur voor de medewerkers van Pieter van Foreest. In de terugkoppeling van dit spreekuur geeft de bedrijfsarts aan welke beperkingen een medewerker heeft. Ook wordt de verwachte duur van het verzuim aangegeven en de mate waarin de medewerker arbeidsongeschikt is. Signaleert of er sprake is van dreigend langdurig verzuim en stelt in principe uiterlijk in de zesde week een Probleemanalyse op waarin de re-integratie van de medewerker centraal staat. Adviseert over het bevorderen van het herstel, bijvoorbeeld door de inzet van interventies of eventuele aanpassingen en werkvoorzieningen die de werkgever kan treffen. Bedrijfsfysiotherapie Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn een veelvoorkomend probleem in de verpleging en verzorging. Wanneer medewerkers verzuimen of dreigen te verzuimen met rug-, nek- of schouderklachten kan een bedrijfsfysiotherapeut begeleiding bieden voor een gezonde terugkeer op de werkvloer. Deze interventie dient via de leidinggevende aangevraagd te worden of wordt door de bedrijfsarts geadviseerd. Cosmetische ingreep en arbeidsongeschiktheid 5 Cosmetisch verzuim is een voorziene arbeidsongeschiktheid welke is te onderscheiden in noodzakelijke en vrijwillige ingrepen. Indien de ingreep niet op medisch advies is, dien je hier verlof voor op te nemen. Complicaties als gevolg van een cosmetische ingreep zijn niet te voorzien en vallen onder ziekteverzuim. 3 Zie procedure arbeidsconflict 4 Functionele Mogelijkheden Lijst 5 Zie procedure Cosmetisch ingreep Pagina 7 van 13

8 Regres Indien de arbeidsongeschiktheid van een medewerker het gevolg is van een ongeval of de oorzaak ligt op een andere manier bij een andere partij, dient dit gemeld te worden bij de ziekmelding. Er is dan namelijk de mogelijkheid om de financiële schade te verhalen op de verzekering van de andere partij. Deskundigenoordeel Als de medewerker het niet eens is met de uitspraken van de bedrijfsarts of vindt dat de werkgever niet voldoende re-integratie-inspanningen verricht, kan hij een Deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een onafhankelijke second opinion. Eerste spoor Wanneer een medewerker na een verzuimperiode terugkeert bij de werkgever, wordt dit reintegratie in het 1 e spoor genoemd. Hierbij kan de medewerker terugkeren op de eigen werkplek óf bij dezelfde werkgever in een andere functie worden geplaatst. Eerstejaarsevaluatie De Eerstejaarsevaluatie is een verplicht onderdeel van het re-integratiedossier. Het UWV heeft hiervoor een formulier ontwikkeld dat de leidinggevende en de medewerker rond 52 weken arbeidsongeschiktheid samen invullen. Eigenrisicodragerschap (ERD) Pieter van Foreest heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor een deel van de WIA. Dit houdt in dat de financiële lasten van de (door het UWV toegekende) WGA uitkeringen ook na 104 weken arbeidsongeschiktheid gedurende tien jaar voor rekening van de organisatie komen. Hiervoor is Pieter van Foreest echter particulier verzekerd. Naast de financiële verplichting houdt de organisatie gedurende tien jaar ook de verantwoording voor de re-integratie van de medewerker. Uiterlijk in week 42 moet de ziekmelding worden doorgegeven aan de verzekeraar. De reintegratieafdeling van de verzekeraar mag beschikken over ten behoeve van de re-integratie noodzakelijke gegevens. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er een strikte scheiding bestaat tussen de afdeling die zich bezighoudt met de claimbeoordeling bij de verzekeraar en de afdeling re-integratie of het re-integratiebedrijf van de verzekeraar. De afdeling claimbeoordeling mag alleen de volgende gegevens verwerken: NAW-gegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; loongegevens van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; datum eerste verzuimdag; datum van (gedeeltelijk) herstel; (vermoedelijke) duur van het verzuim; arbeidsongeschiktheidspercentage of het percentage loonwaarde; aantal uren per dag of per week dat de werknemer eigen of passend werk kan verrichten, met vermelding van de aanvangsdatum (opbouwschema); of sprake is van een vangnetsituatie; of regres mogelijk is; of sprake is van loonopschorting of loonstopzetting; of en wanneer een interventie is ingezet; of een plan van aanpak is opgesteld; of de activiteiten uit het plan van aanpak (tijdig) worden uitgevoerd. Pagina 8 van 13

9 De re-integratieafdeling van de verzekeraar mag daarnaast nog beschikken over de volgende ten behoeve van de re-integratie noodzakelijke gegevens: visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer; poortwachterrapportages, zoals het plan van aanpak en de probleemanalyse; belastbaarheid: de werkzaamheden waartoe de zieke en/of arbeidsongeschikte werknemer nog wel of niet meer toe in staat is, de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen; advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn; advies over een interventie gericht op het verhogen van de belastbaarheid; planning traject van de re-integratie; de wens van de werknemer ten aanzien van soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing; fase-indeling met betrekking tot de arbeidsmarkt. Deze informatie wordt gebruikt om de schade voor de verzekeraar te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is het financieren van interventies waardoor instroom in de WGA voorkomen kan worden. Eindevaluatie De Eindevaluatie van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van het reintegratiedossier. Het UWV heeft hiervoor een formulier ontwikkeld dat de leidinggevende en de medewerker samen invullen (na ongeveer 87 weken arbeidsongeschiktheid). Frequent verzuim 6 Er is sprake van frequent verzuim als een medewerker voor de derde keer (of vaker) verzuimt in een voortschrijdende periode van 12 maanden. In dat geval nodigt de leidinggevende de medewerker uit voor een verzuimgesprek. De insteek van dit gesprek is het voorkomen van verder verzuim door onderwerpen bespreekbaar te maken rondom het welzijn en de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Informatieverplichting / Privacy De medewerker verstrekt de leidinggevende de benodigde informatie die met de arbeidsongeschiktheid te maken heeft. De medewerker hoeft geen informatie te geven over medische gegevens of de oorzaak van het verzuim. Indien de medewerker vrijwillig informatie verschaft aan de werkgever over de aard en oorzaak van ziekte mag de werkgever dit slechts in uitzonderlijke situaties in het personeelsdossier opnemen, bijvoorbeeld indien het noodzakelijk is in verband met het gezondheidsbelang van de medewerker. De bedrijfsarts heeft tegenover Pieter van Foreest een geheimhoudingsplicht en zal zonder toestemming geen medische informatie doorgeven. De medewerker moet de bedrijfsarts wel alle informatie geven die redelijkerwijs nodig is om zijn taken bij de verzuimbegeleiding te kunnen uitvoeren 7. Interventie Pieter van Foreest maakt voor de ondersteuning bij de re-integratie activiteiten gebruik van een aantal verschillende dienstverleners (providers). Deze dienst noemen wij een interventie, die zowel vanuit preventief als vanuit curatief oogpunt ingezet kan worden. Een interventie is een actie die in ieder geval bijdraagt aan voorkoming van uitval of leidt tot re-integratie en herstel van de medewerker in het werkproces. Je kunt hierbij denken aan therapie, training, coaching of bemiddeling. Pieter van Foreest heeft hiervoor een vaste groep providers, de zogenaamde providerboog. Interventies kunnen geadviseerd worden door de bedrijfsarts en worden via de leidinggevende aangevraagd. 6 Zie procedure frequent verzuim 7 BW 7:452 Pagina 9 van 13

10 Loondoorbetaling In het eerste ziektejaar vindt 100% loondoorbetaling plaats. Dit betekent dat de medewerker ongeacht het percentage arbeidsongeschiktheid 100% van zijn salaris behoudt, op voorwaarde dat hij al zijn verplichtingen nakomt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid in het tweede ziektejaar bedraagt het salaris 70% van het salaris. Wanneer de medewerker gedeeltelijk aan het werk is, worden de uren die hij werkt tegen 100% uitbetaald, voor de overige uren geldt 70% loondoorbetaling. Deze regeling is conform CAO VVT. Plan van Aanpak De bedrijfsarts stelt na uiterlijk zes weken een Probleemanalyse op. Naar aanleiding hiervan maken leidinggevende en de medewerker een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staan alle acties die gedaan worden om de medewerker zo spoedig mogelijk te laten herstellen. Dit plan wordt gedurende het re-integratietraject aangepast. Het UWV heeft voor het Plan van Aanpak en voor de Bijstelling Plan van Aanpak een formulier opgesteld. Probleemanalyse De bedrijfsarts stelt na uiterlijk zes weken een Probleemanalyse op. Hierin staat zijn advies met betrekking tot de belastbaarheid en de werkhervatting van de medewerker. Leidinggevende en medewerker maken nadere afspraken naar aanleiding van dit advies. Providers De organisatie maakt voor de tweedelijns ondersteuning gebruik van een aantal verschillende dienstverleners (providers). Deze dienst noemen wij een interventie, die zowel vanuit preventief als vanuit curatief oogpunt ingezet kan worden. Pieter van Foreest heeft een vaste groep providers (de zogenaamde Providerboog) zoals een bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker en een arbeidsdeskundige. Re-integratiebureau Een re-integratiebureau zorgt voor de professionele begeleiding en ondersteuning richting terugkeer naar betaalde arbeid bij een andere werkgever (tweede spoor). Gebruikte middelen kunnen trainingen, individuele begeleiding, coaching of een combinatie hiervan zijn. Van tevoren wordt (na een intake) een plan van aanpak opgesteld om het traject te bepalen. Sancties De werkgever heeft mogelijkheden om sancties op te leggen aan de medewerker indien hij niet voldoende re-integratie-inspanningen verricht (m.a.w. niet meewerkt aan de reintegratie). De sancties kunnen variëren van een officiële waarschuwing tot het uiteindelijk aanzeggen van ontslag. 8 Sancties UWV Tijdens de eerste 104 weken moeten zowel de werkgever als de medewerker kunnen aantonen dat zij zich beide voldoende hebben ingespannen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Het UWV beoordeelt deze inspanningen. Als blijkt dat de re-integratieinspanningen onvoldoende zijn, kan het UWV sancties opleggen (dit kan ook na 104 weken). Voor de werkgever kan het betekenen dat de loondoorbetalingsverplichting wordt verlengd. Voor de medewerker kan dit een korting of onthouding van de eventuele WIA-uitkering inhouden. Tweede spoor Indien er geen passende functie bij de huidige werkgever is en gezocht moet worden naar een passende functie bij een nieuwe werkgever is er sprake van re-integratie in het tweede spoor. Dit kan ondersteund worden door een re-integratiebureau. Bij de aanmelding voor een spoor 2 traject wordt de rapportage van de arbeidsdeskundige door de werkgever naar het reintegratie bureau gestuurd. 8 Zie procedure sancties Pagina 10 van 13

11 Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid De opbouw van wettelijke verlofuren loopt gedurende de verzuimperiode door. Opnemen van vakantie gebeurd in overleg met de leidinggevende. Het is mogelijk dat de leidinggevende advies vraagt aan de bedrijfsarts, omtrent medische bezwaren tegen de vakantie. Vervolgens zullen er met de medewerker afspraken gemaakt worden over het opnemen van vakantiedagen. Indien de medewerker ziek wordt in het buitenland is er een Nederlandstalige of Engelstalige verklaring van een arts nodig om de ziekmelding te accepteren. Vergoedingen tijdens arbeidsongeschiktheid Als de medewerker langer dan een maand verzuimt, worden vergoedingen zoals de uitbetaling van de woon-werk reiskostenvergoeding en de uitbetaling van de onkostenvergoeding (indien van toepassing) stopgezet tot de hervatting van de werkzaamheden. Over een periode van arbeidsongeschiktheid wordt een compensatie voor de onregelmatigheidstoeslag (ORT) gegeven. Hiervoor wordt eenmalig de gemiddelde ORT per dag van de afgelopen drie maanden berekend. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is dit naar rato. Over het algemeen wordt de vergoeding een maand later uitbetaald. Deze regeling is conform CAO VVT. Vervoer Indien u door uw beperkingen niet in staat bent om naar het werk te komen, wordt er nagegaan of er gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer. Als dit niet mogelijk is, wordt bekeken of u bijvoorbeeld met een collega kunt meerijden. In het uiterste geval wordt gekeken of de inzet van een taxi rendabel is. Eén en ander is maatwerk en afhankelijk van de situatie. WIA-uitkering De WIA-uitkering wordt toegekend als de medewerker door ziekte niet of minder kan verdienen. De uitkering kan aangevraagd worden als 104 weken arbeidsongeschiktheid is bereikt. Bij de WIA geldt dat iemand zoveel werkt als mogelijk is. WIA staat voor: Wet werk en Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen. Er wordt een uitkering toegekend die bij de situatie past. 9 De WIA-uitkering wordt toegekend als iemand vanwege ziekte 65% of minder van het oude loon kan verdienen. Ook als iemand tijdelijk helemaal niet kan werken, maar er wel een kans is op herstel kan een WIA-uitkering toegekend worden. Als iemand vanwege ziekte helemaal niet meer kan werken en de kans op herstel klein is, komt iemand in aanmerking voor een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Zwangerschap en arbeidsongeschiktheid Als de medewerker voor zes weken voor het zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt is ten gevolge van zwangerschap, moet de zwangerschapsverklaring eerder worden aangeleverd. De salarisadministratie meldt aan het UWV de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap en de medewerker komt in een vangnetregeling. Hier ondervindt de medewerker geen financieel nadeel van. Bij arbeidsongeschiktheid gaat het zwangerschapsverlof altijd zes weken van tevoren in (in plaats van de keuze tussen 4 en 6 weken), ongeacht de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. 9 Bron: UWV.nl Pagina 11 van 13

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Verzuimreglement WorkingStyle 2014

Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Verzuimreglement WorkingStyle 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding. 2 1. De aanvraag voor verzuimverlof. 3 2. Informatieverplichting.. 3 3. Thuis blijven... 4 4. Afspraak bedrijfsarts of VerzuimCoördinator...

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie