Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord"

Transcriptie

1 Bezoekadres Buikslotermeerplein XL Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Postbus BB Amsterdam Telefoon: Fax: Retouradres: Postbus BB Amsterdam Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Faxnummer il 2012 R \29821 M. Visser Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam T.a.v. mevr. M. Min Postbus BB AMSTERDAM, i lli,i l,,i,,i,,i,,,i,,,i Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen Geachte mevrouw Min, Op 20 februari 2012 jl. heeft u schriftelijke vragen ingediend over kernenergie. Puntsgewijs treft u onder uw vragen het antwoord van het bestuur aan. 1) Welke leverancier(s) levert/leveren nu elektriciteit aan het stadsdeel? Stadsdeel Noord koopt via de gemeente Amsterdam elektriciteit in voor haar eigen organisatie. De elektriciteit wordt opgewekt bij het AfvalEnergieBedrijf in het Westelijk Havengebied en geleverd door Nuon. De elektriciteit wordt opgewekt uit verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. Door middel van groencertificaten is de elektriciteit 100% groen. Recent is door de gemeente Amsterdam besloten om de komende jaren te streven naar vergroenen van de stroom met windcertificaten. 2) Is dit een leverancier die ook voor een gedeelte gebruik maakt van kernenergie? Energieleverancier Nuon maakt onderdeel uit van het Zweedse bedrijf Vattenfall. Nuon bezit geen kerncentrale en het moederbedrijf Vattenfall heeft geen plannen voor het bouwen van een kerncentrale. Naast eigen opwekking koopt Nuon dagelijks elektriciteit in via een groothandelsmarkt. Op deze markt bieden alle stroomproducenten hun energie aan. De herkomst van de elektriciteit is niet bekend behalve als deze duurzaam opgewekt is. Dan wordt de stroom voorzien van groencertificaten. 3) Zo ja, hoe gaat deze motie worden uitgevoerd In Amsterdam-Noord U doelt op het initiatiefvoorstel 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' uit april 2011, dat door de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en Red Amsterdam is ingediend en op de behandeling van het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 25 januari De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. Het college van B&W zal het voorstel vervolgens uitvoeren. * Z C 8 B A *

2 Aangezien er gemeentebrede afspral<en zijn over het centraal inkopen van elektriciteit en aangezien het energie- en klimaatbeleid van stadsdeel Noord 1-op-1 aansluit op het energie- en klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam, kan de inhoud van de brief van het college van B&W en de bijbehorende raadsflap gezien worden als antwoord op uw vraag. Een kopie van de brief van het college van B&W en van de raadsflap zijn als bijlage bijgevoegd. Wij vertrouwen erop uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

3 Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Beantwoording schrifteiijl<e raadsvragen Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie Zaaknummer Behandelend ambtenaar Unit/Afdeling Programma Doelstelling Bevoegd bestuursorgaan Procedure Na besluitvorming Soort notitie R M. Visser UOS/OFD IVlilieu en Water Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt. Dagelijks Bestuur, ter kennisneming aan Deelraad A Origineel met bijlagen (via JBZ) naar DDV Beantwoording schriftelijke raadsvragen

4 Besluit nr A Beantwoording schriftelijl<e raadsvragen fractie GroenLini<s Pagina 2 van 5 Nummer Onderwerp Bestuurlijke verantwoordelijkheid Bestuuriijk verantwoordelijke Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord Beantwoording schriftelijke raadsvragen Besluit dagelijks bestuur 5096-A Beantwoording schriftelijke raadsvragen Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie Portefeuille Milieu Het dagelijks bestuur van stadsdeei Noordf gemeente Amsterdam besiuit: De inhoud van de brief met kenmerk R /29821, waarin de schriftelijke vragen van de Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie worden beantwoord, vast te stellen. Ondertekening Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord mevr. mr. drs. H.B.P. Eibers secretaris

5 Besluit nr A Beantwoording scliriftelijl<e raadsvragen fractie GroenLinks Pagina ^van 5 Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord Beantwoording schriftelijke raadsvragen Publiekssamenvatting N.v.t.

6 Juridisch l<ader - art. 155, lid 1 Gemeentewet - art. 42 Reglement van Orde - onderdelen t/m Protocol Informatievoorziening Wat is het? Een sciiriftelijk verzoek om inliclitingen over elk ondenverp. Procedure - schriftelijk indienen bij raadsvootzitter - afschrift naar raadsleden - op ingekomen-stukkenlijst bij eerstvolgende vergadering dagelijks bestuur beantwooidt vragen binnen 14 dagen na ontvangst afschrift antwoord naar raadsleden Indiener Mariska M in Fractie GroenLinks Datum indiening 19 februari 2012 Aan de voorzitter van de deelraad van Amsterdam-Noord Het dagelijks bestuur/de voorzitter van het dagelijks bestuur*) wordt verzocht de volgende vragen te beanwoorden Welke leverancier (s) levert/leveren nu electriciteit aan het stadsdeel? Is dit een leverancier die ook voor een gedeelte gebruik maakt van kernenergie? Zo ja, hoe gaat deze motie worden uitgevoerd in Amsterdan Noord? *) Doorhalen wat niet verlangd wordt. Toelichting De gemeenteraad van Amsterdam heeft een motie aangemomen, waarin zij het gebruik van electriciteit uit kerncentrales wordt afgewezen. De meeste energieleveranciers leveren electriciteit, die voor een gedeelte geproduceerd worden door kerncentrales. Handtekening ^littw 'l>lr,16ir lir:f:ïéiix'6lii1pt(-' Datum ontvangst Nummer schriftelijke vraag Datum antwoord reg. nr.

7 X X X Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 Jaar 2012 Afdeling 1 Nummer 1234 Publicatiedatum 18 Januari 2012 Agendapunt 16 Datum initiatiefvoorstel 14 april 2011 Onderwerp Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann van 14 april 2010, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' en kennisnemen van de bestuurlijke reactie Met dit initiatiefvoorstel stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd gemeenteraad van Amsterdam Gezien fiet initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente'; ivlede gezien de bestuurlijke reactie op genoemd initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Klimaat en Energie, Openbare Ruimte en Groen, Zeehaven en Westpoort, Volkshuisvesting, Wijkaanpak en Stedenbeleid, Besluit: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de implementatie van onderstaande voorsteilen ter hand te nemen: a. de gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn; b. de gemeente neemt alleen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier; 0. de gemeente roept het rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland; d. de gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of verwerking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied; e. de gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Aliander om te onderzoeken of het mogelijk is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming; f. de gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenval om kernenergie uit het stroompakket van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie- contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuon-aandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen; 1

8 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam [3 Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 g. de gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid; h. de gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen; III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op genoemd initiatiefvoorstel. Wettelijke grondslag Gemeentewet art. 147a, lid 1 Initiatiefvoorstel Introductie In de strijd tegen klimaatverandering heeft Nederland als doel de C02-uitstoot in 2020 met 20% te verminderen in ten opzichte van Een flinke, maar noodzakelijke opgaaf. Om dat snel te bereiken wil het huidige kabinet een nieuwe kerncentrale gaan bouwen. Dit is echter een schijnoplossing waarmee we toekomstige generaties opzadelen met onverantwoorde risico's. Tot vijfjaar geleden was de consensus in Nederland dat het opwekken van kernenergie onwenselijk en onverantwoordelijk is, met name door de problematiek rond het opslaan van kernafval. Dit is in korte tijd veranderd. En dat is raar. In de afgelopen vijfjaar is er geen oplossing gevonden voor de problematiek rondom kernafval. Kernenergie zadelt toekomstige generaties voor honderdduizenden jaren ongevraagd op met zeer giftig en radioactief afval. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is kernenergie duur: Wind op land is nu al concurrerend qua prijs, en alle kerncentrales die nu draaien of in aanbouw zijn, worden mede gefinancierd door overheden. Bovendien raakt uranium op. Tot slot betekent kernenergie een enorme pas op de plaats voor een doorbraak van veilige en schone alternatieven als groene stroom. Kortom, behalve de consensus is er de laatste vijfjaar toch echt niets veranderd. Vanwege de gevaren rondom kernafval bepleiten Red Amsterdam en GroenLinks dat Amsterdam een kernenergie vrije gemeente wordt. De problematiek Waarom is kernenergie geen duurzame oplossing? Uranium is eindig De grondstof voor het opwekken van kernenergie is uranium (en soms plutonium.) Net als olie en kolen zijn dit brandstoffen met een eindige voorraad. De definitie van duurzame energie luidt dat de bron (vrijwel) onuitputtelijk is, zoals de zon, de wind of aardwarmte. Uranium is dat niet. Sterker nog, gezien de uraniumbehoefte van landen als de VS, China en India, zijn binnen 50 tot 100 jaar de economisch winbare uraniumvoorraden op. In de tussenliggende periode zal de prijs van uranium verveelvoudigen, waardoor in de (nabije) toekomst de opwekking van kernenergie 2

9 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 economisch niet meer haalbaar is. Zeker niet ten opzichte van duurzame energieopwekkers, waan/an de prijs alleen maar zal dalen. De eindigheid van de voorraad uranium is daarmee zeer vergelijkbaar met die van kolen en olie. Kernenergie is daarmee geen oplossing maar uitstel van executie. Toch C02-uitstoot. Ofschoon er bij de opwekking van energie in een kerncentrale nauwelijks 002 vrijkomt, is kernenergie niet zo duurzaam als velen ons willen doen geloven. Bij de rest van de cyclus ( (van ontginning van uranium tot de definitieve opslag van het kernafval) lopen de schattingen van diverse onderzoekers uiteen van 80 tot 150 gram per kilowatt/uur. Dat is lager dan die van kolencentrales, maar nog steeds aanzienlijk. En een veelvoud van de uitstoot bij opwekking van energie met duurzame methoden, zoals zon en wind. Het gevaar van opslag Zolang kernenergie wordt opgewekt door middel van kernsplitsing (kernfusie is nog slechts een theoretische oplossing) hebben we te maken met sterk radioactief afval. Dit moet opgeslagen worden in een gecontroleerde en bewaakte omgeving. In Nederland bestaat daar de COVRA in Vlissingen voor, waar het radioactieve afval voor een periode van jaar tijdelijk opgeslagen zal worden. Wat er daarna mee moet gebeuren is onduidelijk. Men denkt over het algemeen aan ondergrondse opslag, onderzoek naar opslag in zoutkoepels vindt in Nederland vanaf 1976 piaats, maar zonder resultaat. De periode waarin het afval afgeschermd moet worden van de omgeving is honderdduizenden jaren. Nergens ter wereld is er een definitieve opslagfaciliteit voor warmteproducerend hoogradioactief afval. De periode van tijdelijke bovengrondse opslag lijkt in de huidige West-Europese samenleving op het eerste gezicht geen probleem. Maar als we naar de Europese geschiedenis kijken van de laatste honderd jaar - met twee wereldoorlogen - en de huidige situatie in de rest van de wereld, ook dichtbij zoals in Oost-Europa, is het alleen maar realistisch om rekening te houden met destabilisatie van de samenleving in de komende 50 tot 200. We kunnen simpelweg niet garanderen dat kernafval zo lang veilig en gecontroleerd opgeslagen kan blijven. We stellen onze (klein) kinderen bloot aan extreem onverantwoorde risico's. Zo lang we hier geen oplossing voor hebben, bepleiten GroenLinks en Red Amsterdam om de hoeveelheid kernafval tot het absolute minimum beperken. Amsterdam kan hier een bijdrage aan leveren en het goede voorbeeld stellen door een kernenergievrije gemeente te worden. Het gevaar van een ongeluk in een kerncentrale of andere nucleaire installatie Alhoewel de kans op een ongeluk met een kerncentrale klein is, zijn de gevolgen zeer extreem en buiten proportioneel. De (maatschappelijke) kosten van de ramp in Tsjernobyi worden geschat op 430 miljard dollar. In Nederland zijn we voor slechts 1,5 MRD euro verzekerd voor een kernramp. (Bron: rapport Externe kosten van kernenergie, CE Delft 2008) Tsjernobyi is een grote ramp, maar Three Mile Island, Harrisburg, Windscale en zeer recentelijk Fukushima in Japan ook catastrofes die de volksgezondheid generaties lang ernstig schaden en slachtoffers maken. Het ontwerp van een kerncentrale is nooit perfect en niet alle omstandigheden zijn te voorzien. 3

10 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voorde raadsvergadering van 25 januari 2012 Al is de kans zeer klein, de gevolgen als het toch flink mis gaat zijn zo groot dat ze uitgesloten moeten worden als ze niet volstrekt noodzakelijk zijn. Bovendien behoort afzien van de productie van kernenergie tot de mogelijkheid: duurzame energie en energiebesparing zijn veel veiliger antwoorden op het energieen klimaatvraagstuk. Het voorstel. De gemeente Amsterdam heeft al lange tijd duurzaamheid hoog op de agenda staan. Duurzaamheid en kernenergie zijn niet te verenigen. GroenLinks en Red Amsterdam zien modernere mogelijkheden om het energieprobleem op te lossen en willen dat Amsterdam het goede voorbeeld geeft. Daarom bepleiten beide partijen dat Amsterdam een kernenergievrije gemeente wordt. Om dit vorm te geven moet de gemeente een aantal acties ondernemen: De gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn. De gemeente neemt alleen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier. De gemeente roept het Rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland De gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of verwerking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied. De gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Aliander om te onderzoeken of het mogelijk is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming. De gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenval om kernenergie uit het stroompakket van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie-contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuonaandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen. De gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid. De gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Als Amsterdam zich als enige gemeente kernenergievrij verklaart, dan is dat een goed begin, maar om het echt kracht te geven is er meer nodig. Daarom zal gelijktijdig hetzelfde voorstel worden ingediend in andere gemeenten. Dit voorstel is 4

11 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18januari 2012 Initiatiefvoorstel voorde raadsvergadering van 25 januari 2012 daarom tegelijk ingediend in Rotterdam door GroenLinks, en in de Groningse gemeente De Marne door GroenLinks en de PvdA. Er volgt een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Zo komt het Rijk alleen te staan in haar voornemen nieuwe kerncentrales te bouwen en wordt de druk op de netwerkbeheerders om geen kernenergie op hun netwerk toe te laten alsmaar groter. Immers, de gemeentes en provincies zijn hiervan de eigenaar. stukken Meegestuurd Ter inzage gelegd Bestuurlijke reactie van 5 oktober 2011 op het initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann van 14 april 2010, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' n.v.t. De leden van de gemeenteraad van Amsterdam T.J. Combrink T.P. Treumann 5

12 Bezoekadres stadhuis, Amstel PN Amsterdam Poslbus AE Amsterdam Telefoon Fax Gemeente Amsterdam Retouradres: BDA, Postbus 202,1000 AE Amsterdam Aan de leden van de Gemeenteraad Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 5 Oktober / Frodo Bosman/Jannls van Zanten / Bijlage{n) initiatiefvoorstel Ondenwerp reactie op het initiatiefvoorstel Amsterdam, kernenergievrije gemeente Geachte leden van de gemeenteraad, De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en Red Amsterdam vragen het College via het initiatiefvoorstel 'Amsterdam, kernenergievrije gemeente om het idee te volgen dat Amsterdam zichzelf uitroept tot kernenergievrije gemeente. Hieronder ziet u per actie de reactie van'het College. De gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn. Onder kernenergievrije gemeente verstaat het College een gemeente die geen kernenergie produceert op haar grondgebied en ook geen kernenergie gebruikt voor zover dat binnen haar eigen mogelijkheden ligt. Op dit moment is er geen kerncentrale op Amsterdams grondgebied en de gemeente heeft in de beleidskeuzes in de Structuurvisie en Energiestrategie duidelijk gemaakt kernenergie niet als duurzame oplossing te beschouwen. Het Amsterdamse grondgebied is niet geschikt voor de opwekking van kernenergie of de opslag van kernafval. De gemeente koopt 100% groene stroom in. Groene stroom bevat geen kernenergie. Met het verklaren van Amsterdam als kernenergievrije gemeente wordt recht gedaan aan de huidige situatie, nu en in de toekomst. - De gemeente neemt alieen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier. Voor de elektriciteit voor de eigen organisatie verwijst het college naar de beantwoording van de vragen van raadslid De Goede (februari 2011). Hierin wordt beschreven dat de gemeente 100% groene stroom gebruikt op basis Het stadhuis Is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein

13 Pagina 2 van 3 Gemeente Amsterdam van groencertificaten van ons eigen AEB. Daarnaast is recent besloten om de l<omende jaren te streven naar het vergroenen van de stroom met windcertificaten. De uiteindelijl<e levering per gemeentelijl<e aansluiting en bijhorende facturering wordt, na een aanbestedingsprocedure, uitgevoerd door Nuon. Dit contract loopt maximaal tot eind Het College zal in 2014 over de selectiecriteria besluiten, hierbij zal dit verzoek worden meegenomen. - De gemeente roept het Rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland. Het College vindt het niet op zijn weg liggen het Rijk hiertoe op te roepen. Uiteraard draagt het College zijn duurzaamheidsstrategie actief uit. - De gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of vena/erking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied. Het College is van mening dat het geen plekken binnen de gemeentegrenzen kent die geschikt zijn voor een kerncentrale, opslag en/of venwerking van kernafval. Daarnaast heeft het college in het collegeprogramma aangegeven dat voor het verduurzamen van de energievoorziening de Energiestrategie 2040 zal worden gevolgd. In de raad is in 2009 de motie Van Drooge venworpen waarin werd verzocht om de mogelijkheden van kernenergie te onderzoeken in het kader van duurzame energieproductie. In de Energiestrategie wordt kernenergie dus niet beschouwd als duurzame energiebron. Ook in de recent vastgestelde Structuun/isie 2040 is geen ruimte gecreëerd voor een kerncentrale en/of kernopslag op Amsterdams grondgebied. - De gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Alliander om te onderzoeken of het mogelijk Is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming. Aan Alliander is gevraagd of het mogelijk is om kernenergie te weren op hef Amsterdamse netwerk naar aanleiding van deze vragen. Dat is zowel wettelijk als praktisch onmogelijk. Praktisch is het onmogelijk om aan de Amsterdamse gemeentegrens de elektronen van een kerncentrale of een windmolen te onderscheiden of zelfs te blokkeren. Het percentage nucleair opgewekte elektronen op het Amsterdamse netwerk is trouwens nihil. Elektronen kiezen de weg van de minste weerstand en Amsterdam heeft veel opwekcapaciteit in haar directe omgeving. Wettelijk is het onmogelijk omdat de netbeheerder een transportverplichting heeft. Discriminatie naar opwek van stroom is niet toegestaan. Deze wettelijke verplichting gaat boven eventuele aandeelhoudersbesluiten. Wel is sinds kort de Elektriciteitswet dusdanig aangepast dat duurzame stroom bij onvoldoende netcapaciteit voorrang krijgt boven niet duurzame stroom in combinatie met de verplichting voor de netbeheerder tot capaciteitsuitbreiding. In de Elektriciteitswet wordt kernenergie niet als duurzame stroom beschouwd. 2

14 Pagina 3 van 3 Gemeente Amsterdam De gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenfall om l<ernenergie uit het stroompal<l<et van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie-contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuonaandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen. Nuon Energy bezit geen kerncentrales en Vattenfall heeft geen bouwplannen voor een kerncentrale in Nederland. De Duitse centrales zullen als gevolg van de besluiten van de Duitse overiieid in de komende jaren worden stilgelegd en ontmanteld. De Zweedse staat gaat als 100% aandeelhouder over de energiestrategie van Vattenfall als geheel. Het uitoefenen van invloed op de productiewijze of inkoop van stroom bij Nuon is niet mogelijk. Dit komt omdat het Amsterdamse aandeel en daaraan gekoppelde zeggenschap in Nuon Energy na de tweede tranche van 1 juli 2011 ca. 3% bedraagt. Daarnaast wordt de samenstelling van het stroompakket bepaald door de dagelijkse productie en aan- en verkoop van elektriciteit. Deze aan- en verkoop vindt plaats op een groothandelsmarkt. Deze groothandelsmarkt waaraan alle partijen meedoen, labelt de opwek van de stroom niet. Dit gebeurt alleen voor de opwek van duurzame stroom via groen-certificaten. - De gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid. De middelen zijn schaars. Het college stelt daarom voor om de voor duurzaamheid bestemde middelen in de begroting en uit het AIF op een andere wijze in te zetten dan in een voorlichtingscampagne over keuzes rond kernenergie in diverse stroompakketten van commerciële leveranciers. Op het internet is voldoende informatie te vinden over aanbieders met of zonder kernenergie. Uiteindelijk is het de consument zelf die de keuzes maakt over zijn elektriciteitsinkoop. Vanzelfsprekend hoopt het College dat zoveel mogelijk mensen een duurzame keuze maken. De gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Het College zai haar visie op een duurzame energievoorziening daar waar het kan uitdragen. IVlet vriendelijke groet. Namens het College van B&W, Maarten van Poelgeest Wethouder Kiimaat en Energie 3

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Maarzijde 60, 6467 GC Kerkrade, andyrossel@telfort.nl

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Maarzijde 60, 6467 GC Kerkrade, andyrossel@telfort.nl Aan gemeente Kerkrade T.a.v. de griffie Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 26 mei 2011 Behandeld door: M.A.H. van Aken Subject: initiatiefvoorstel ex artikel 36 reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord Bezoekadres Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Stadsdeel Noord Postbus 37608 1030 BB Amsterdam Telefoon: 14 020 Fax: 020 634 9340 www.noord.amsterdam.nl Retouradres: Postbus 37608 1030 BB Amsterdam

Nadere informatie

Bestuursflap. {^^ Stadsdeel Noord. >J Gemeente Amsterdam

Bestuursflap. {^^ Stadsdeel Noord. >J Gemeente Amsterdam >J Gemeente Amsterdam {^^ Stadsdeel Noord Bestuursflap Samenvatting Ondenwerp Beantwoording schriftelijl

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M.

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M. WZS Uitgaand - 26804 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Bezoekadres Stadhuis,Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Postbus 202 Wethouder E. van der Burg 1000 AE AMSTERDAM Portefeuille Zorg

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Agendapunt 11 Datum initiatiefvoorstel 18 maart 2013 Onderwerp Nader gewijzigd initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering/ Nummer raadsvoorstel 14 maart 2007 / 62/2007 Naar een klimaatplan...een goed klimaat voor

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport;

Initiatiefvoorstel. Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Zorg en Sport; Gemeenteblad Jaar 2014 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 21-11-2014 Onderwerp ter instemming van het raadslid mevrouw Femke oosma (GroenLinks) van 21-11-2014, getiteld: Een Toegankelijke

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Dame, Herman wo 25-04-2012 12:17 gemeente@aalburg.nl , gemeente@aalten.nl

Dame, Herman <HDame@baarle-nassau.nl> wo 25-04-2012 12:17 gemeente@aalburg.nl <gemeente@aalburg.nl>, gemeente@aalten.nl Zarafa WebAccess http://wricfomre/webaccess/index.php?load=dialog&task==printite.. Gemeente Woerden 12.008221 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Gewijzigd: Bijlagen: Registratiedatum: Behandelend afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Resolutie: Energie Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Resolutie: Energie Definitieve versie op het JOVD Najaarscongres van 3 en 4 december 2011 te s Gravenhage Maarten Oude Kempers, politiek commissaris Milieu en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Bestuursflap. Incidentele begrotingswijzigingen niet begrote uitgaven en inkomsten Ontwikkelen en Strategie 2010.

Bestuursflap. Incidentele begrotingswijzigingen niet begrote uitgaven en inkomsten Ontwikkelen en Strategie 2010. Bestuursflap Samenvatting Onderwerp begrote uitgaven en 2010. Zaaknummer Z10-28289 Behandelend ambtenaar L.E. Marinissen (020 634 9293) Unit/Afdeling O&S/ Ontwikkeling Sociaal Domein Programma Onderwijs

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

voor tegen gemaakt door: 2009

voor tegen gemaakt door: 2009 In oktober 2008 maakte De Argumentenfabriek in opdracht van De Volkskrant een overzicht van de argumente n - en het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederlan d. De Argumenten kaart Kernenergie is gefabriceerd

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken.

De leden van de raadscommissie Algemene Zaken. Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 020 552 2000 Fax 020 552 3100 www.amsterdam.nl E.E. van der Laan Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3 Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Atoomstroom.nl claimt dat de opwekking van elektriciteit met kerncentrales I. schoon, II. CO 2 -vrij en III. vrij van subsidies is. Ik zal u aangeven waarom

Nadere informatie

a DEC /49/A.31, OMB/PB Adema E.F. (050)

a DEC /49/A.31, OMB/PB Adema E.F. (050) ^^^ groningen bezoekadres: postadres: Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Ministerie van ELI t.a.v. Minister M.J.M. Verhagen Postbus 20.101 2500 EC DEN HAAG algemeen telefoonnr:. 050 316 49

Nadere informatie

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording:

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording: Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 College van B&W 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2013 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening Tekst wordt gepubliceerd in Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

raiiüflihhiiii < 2 6 APR2012 Baarle-Nassau P/ 2 5 APR. 2012 Gemeente Waterland GESCAND Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant

raiiüflihhiiii < 2 6 APR2012 Baarle-Nassau P/ 2 5 APR. 2012 Gemeente Waterland GESCAND Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant Baarle-Nassau Gemeente Waterland 2 6 APR2012 GESCAND Provincie Noord-Brabant (NL) 30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 12uK01172 raiiüflihhiiii < uw bericht van

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

GHA 26.04.2012 Q639 C;

GHA 26.04.2012 Q639 C; Page 1 of3 MPGHA2012042611220639 GHA 26.04.2012 Q639 C; Van: Dame, Herman [HDame@baarle-nassau.nl] Verzonden: woensdag 25 april 2012 12:16 Aan: gemeente@aalburg.nl; gemeente@aalten.nl; gemeente@achtkarspelen.nl;

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom Zaaknummer 00492010 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Raadslid de heer J.W. Vonk (D66 Heusden) stelt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas

Nieuws uit Dordrecht: Dordrecht lanceert zonatlas L.S., Opdat bijgaande berichtgeving u allen bereikt moge hebben, Mvrgr Funs Bergmans Van: Ruud Lammers [mailto:rl@dds.nl] Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 17:11 Aan: Bergmans, APMAF Onderwerp: contract

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

MPGSD2012042512170690

MPGSD2012042512170690 MPGSD2012042512170690 H Baarle-Nassau GSD 25.04.2012 0690 9*öfl* Provincie Noord-Brabant (NL) Gemeenteraden in de provincie Noord-Brabant 30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen immmmmt J?J*WH172 HHIIIIIU uw

Nadere informatie

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Nieuwe Energie Aanboren PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Verduurzaming van onze energievoorziening hapert De zekerstelling van onze energievoorziening is één van de grootste uitdagingen voor

Nadere informatie

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: nvt

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 1 mei 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Torn (VVD) van 1 mei 2015, getiteld: Stop riante verlofregeling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Betreft Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Vergaderdatum 4 februari 2010 Gemeenteblad 2010 / 7 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Nadere informatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie 000498632 Zaaknummer: KCSVH02 Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie Collegevoorstel Inleiding Bij brief van 10 juni jl vraagt mevrouw Rijnders-Huisman namens

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl Aan gemeente Kerkrade T.a.v. college van Burgemeester & Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 14

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10)

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Programma Stedelijke ontwikkeling B. Velthuis Samenvatting Het plangebied ligt centraal in stadsdeel Dukenburg,

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Raad 23 februari februari Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Strategie & Control Voorstelnummer 182166 Datum 14 februari 2017 Onderwerp Programma Wob-verzoek informatie DEVO Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

1))^ provincie ^ groningen

1))^ provincie ^ groningen 1))^ provincie ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw S.J.F van der Graaf postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Fractie Beter Oss T.a.v. Joop van Orsouw Litherweg 64 5346 JE Oss Juridische Zaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand Behoudens advies van de commissie B&W-nr.: 07.0466 d.d. 8-5-2007 Onderwerp Wijziging van het Reglement Burgerlijke Stand BESLUITEN 1. Het Reglement burgerlijke stand 2007 vast te stellen, waarin is opgenomen

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA?

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA? Gemeentebelangen BES Hans Haring Meidoornweg 141 1871 SM SCHOORL beantwoording schriftelijke vragen fractie GBB inzake waterinjectie Bergemee uitgaand Afdeling : Bedrijfsvoering en Control Ons kenmerk

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25616 zaaknr.: Z/C/16/32727 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Verlichting fietspad Cuijk-Beers Aard : Beantwoording schriftelijke vragen Datum indiening : 4 juli 2016 Fractie : CDA

Nadere informatie

Beantwoording vragen fractie GroenLinks inzake beleggingen fossiele industrie en oproep divestment ABP

Beantwoording vragen fractie GroenLinks inzake beleggingen fossiele industrie en oproep divestment ABP Collegevoorstel Openbaar Beantwoording vragen fractie GroenLinks inzake beleggingen fossiele industrie en oproep divestment ABP Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1

1 Kunt u zich de antwoorden herinneren van eerdere vragen over de import van groen gas? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

NIVE masterclass Kansen van duurzaam ondernemen

NIVE masterclass Kansen van duurzaam ondernemen NIVE masterclass Kansen van duurzaam ondernemen Felix Gruijters Nuon Amsterdam ArenA 12 oktober 2011 1 A convenient truth 44 triljard dollar staat op het spel Die waarde biedt kansen A convenient truth

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie. Ons kenmerk: pvda2005_196 Postbus AA ZEVENBERGEN Betreft: Initiatiefvoorstel

Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie. Ons kenmerk: pvda2005_196 Postbus AA ZEVENBERGEN Betreft: Initiatiefvoorstel Moerdijk Telefoon (0168) 46 20 71 Fax (0168) 46 20 71 Specht 30 moerdijk@pvda.nl 4793 HN Fijnaart www.moerdijk.pvda.nl Gemeente Moerdijk Fijnaart, 12 september 2005 t.a.v. Raadsgriffie Ons kenmerk: pvda2005_196

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst.

Duurzame biomassa. Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Duurzame biomassa Een goede stap op weg naar een groene toekomst. Nuon Postbus 4190 9 DC Amsterdam, NL Spaklerweg 0 1096 BA Amsterdam, NL Tel: 0900-0808 www.nuon.nl Oktober 01 Het groene alternatief Biomassa

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie