Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Noord"

Transcriptie

1 Bezoekadres Buikslotermeerplein XL Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Postbus BB Amsterdam Telefoon: Fax: Retouradres: Postbus BB Amsterdam Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Faxnummer il 2012 R \29821 M. Visser Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam T.a.v. mevr. M. Min Postbus BB AMSTERDAM, i lli,i l,,i,,i,,i,,,i,,,i Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen Geachte mevrouw Min, Op 20 februari 2012 jl. heeft u schriftelijke vragen ingediend over kernenergie. Puntsgewijs treft u onder uw vragen het antwoord van het bestuur aan. 1) Welke leverancier(s) levert/leveren nu elektriciteit aan het stadsdeel? Stadsdeel Noord koopt via de gemeente Amsterdam elektriciteit in voor haar eigen organisatie. De elektriciteit wordt opgewekt bij het AfvalEnergieBedrijf in het Westelijk Havengebied en geleverd door Nuon. De elektriciteit wordt opgewekt uit verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. Door middel van groencertificaten is de elektriciteit 100% groen. Recent is door de gemeente Amsterdam besloten om de komende jaren te streven naar vergroenen van de stroom met windcertificaten. 2) Is dit een leverancier die ook voor een gedeelte gebruik maakt van kernenergie? Energieleverancier Nuon maakt onderdeel uit van het Zweedse bedrijf Vattenfall. Nuon bezit geen kerncentrale en het moederbedrijf Vattenfall heeft geen plannen voor het bouwen van een kerncentrale. Naast eigen opwekking koopt Nuon dagelijks elektriciteit in via een groothandelsmarkt. Op deze markt bieden alle stroomproducenten hun energie aan. De herkomst van de elektriciteit is niet bekend behalve als deze duurzaam opgewekt is. Dan wordt de stroom voorzien van groencertificaten. 3) Zo ja, hoe gaat deze motie worden uitgevoerd In Amsterdam-Noord U doelt op het initiatiefvoorstel 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' uit april 2011, dat door de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en Red Amsterdam is ingediend en op de behandeling van het initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 25 januari De gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. Het college van B&W zal het voorstel vervolgens uitvoeren. * Z C 8 B A *

2 Aangezien er gemeentebrede afspral<en zijn over het centraal inkopen van elektriciteit en aangezien het energie- en klimaatbeleid van stadsdeel Noord 1-op-1 aansluit op het energie- en klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam, kan de inhoud van de brief van het college van B&W en de bijbehorende raadsflap gezien worden als antwoord op uw vraag. Een kopie van de brief van het college van B&W en van de raadsflap zijn als bijlage bijgevoegd. Wij vertrouwen erop uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

3 Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Beantwoording schrifteiijl<e raadsvragen Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie Zaaknummer Behandelend ambtenaar Unit/Afdeling Programma Doelstelling Bevoegd bestuursorgaan Procedure Na besluitvorming Soort notitie R M. Visser UOS/OFD IVlilieu en Water Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt. Dagelijks Bestuur, ter kennisneming aan Deelraad A Origineel met bijlagen (via JBZ) naar DDV Beantwoording schriftelijke raadsvragen

4 Besluit nr A Beantwoording schriftelijl<e raadsvragen fractie GroenLini<s Pagina 2 van 5 Nummer Onderwerp Bestuurlijke verantwoordelijkheid Bestuuriijk verantwoordelijke Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord Beantwoording schriftelijke raadsvragen Besluit dagelijks bestuur 5096-A Beantwoording schriftelijke raadsvragen Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie Portefeuille Milieu Het dagelijks bestuur van stadsdeei Noordf gemeente Amsterdam besiuit: De inhoud van de brief met kenmerk R /29821, waarin de schriftelijke vragen van de Fractie GroenLinks, deelraad Noord, gemeente Amsterdam inzake kernenergie worden beantwoord, vast te stellen. Ondertekening Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord mevr. mr. drs. H.B.P. Eibers secretaris

5 Besluit nr A Beantwoording scliriftelijl<e raadsvragen fractie GroenLinks Pagina ^van 5 Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord Beantwoording schriftelijke raadsvragen Publiekssamenvatting N.v.t.

6 Juridisch l<ader - art. 155, lid 1 Gemeentewet - art. 42 Reglement van Orde - onderdelen t/m Protocol Informatievoorziening Wat is het? Een sciiriftelijk verzoek om inliclitingen over elk ondenverp. Procedure - schriftelijk indienen bij raadsvootzitter - afschrift naar raadsleden - op ingekomen-stukkenlijst bij eerstvolgende vergadering dagelijks bestuur beantwooidt vragen binnen 14 dagen na ontvangst afschrift antwoord naar raadsleden Indiener Mariska M in Fractie GroenLinks Datum indiening 19 februari 2012 Aan de voorzitter van de deelraad van Amsterdam-Noord Het dagelijks bestuur/de voorzitter van het dagelijks bestuur*) wordt verzocht de volgende vragen te beanwoorden Welke leverancier (s) levert/leveren nu electriciteit aan het stadsdeel? Is dit een leverancier die ook voor een gedeelte gebruik maakt van kernenergie? Zo ja, hoe gaat deze motie worden uitgevoerd in Amsterdan Noord? *) Doorhalen wat niet verlangd wordt. Toelichting De gemeenteraad van Amsterdam heeft een motie aangemomen, waarin zij het gebruik van electriciteit uit kerncentrales wordt afgewezen. De meeste energieleveranciers leveren electriciteit, die voor een gedeelte geproduceerd worden door kerncentrales. Handtekening ^littw 'l>lr,16ir lir:f:ïéiix'6lii1pt(-' Datum ontvangst Nummer schriftelijke vraag Datum antwoord reg. nr.

7 X X X Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 Jaar 2012 Afdeling 1 Nummer 1234 Publicatiedatum 18 Januari 2012 Agendapunt 16 Datum initiatiefvoorstel 14 april 2011 Onderwerp Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann van 14 april 2010, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' en kennisnemen van de bestuurlijke reactie Met dit initiatiefvoorstel stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd gemeenteraad van Amsterdam Gezien fiet initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente'; ivlede gezien de bestuurlijke reactie op genoemd initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Klimaat en Energie, Openbare Ruimte en Groen, Zeehaven en Westpoort, Volkshuisvesting, Wijkaanpak en Stedenbeleid, Besluit: I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de implementatie van onderstaande voorsteilen ter hand te nemen: a. de gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn; b. de gemeente neemt alleen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier; 0. de gemeente roept het rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland; d. de gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of verwerking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied; e. de gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Aliander om te onderzoeken of het mogelijk is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming; f. de gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenval om kernenergie uit het stroompakket van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie- contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuon-aandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen; 1

8 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam [3 Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 g. de gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid; h. de gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen; III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op genoemd initiatiefvoorstel. Wettelijke grondslag Gemeentewet art. 147a, lid 1 Initiatiefvoorstel Introductie In de strijd tegen klimaatverandering heeft Nederland als doel de C02-uitstoot in 2020 met 20% te verminderen in ten opzichte van Een flinke, maar noodzakelijke opgaaf. Om dat snel te bereiken wil het huidige kabinet een nieuwe kerncentrale gaan bouwen. Dit is echter een schijnoplossing waarmee we toekomstige generaties opzadelen met onverantwoorde risico's. Tot vijfjaar geleden was de consensus in Nederland dat het opwekken van kernenergie onwenselijk en onverantwoordelijk is, met name door de problematiek rond het opslaan van kernafval. Dit is in korte tijd veranderd. En dat is raar. In de afgelopen vijfjaar is er geen oplossing gevonden voor de problematiek rondom kernafval. Kernenergie zadelt toekomstige generaties voor honderdduizenden jaren ongevraagd op met zeer giftig en radioactief afval. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is kernenergie duur: Wind op land is nu al concurrerend qua prijs, en alle kerncentrales die nu draaien of in aanbouw zijn, worden mede gefinancierd door overheden. Bovendien raakt uranium op. Tot slot betekent kernenergie een enorme pas op de plaats voor een doorbraak van veilige en schone alternatieven als groene stroom. Kortom, behalve de consensus is er de laatste vijfjaar toch echt niets veranderd. Vanwege de gevaren rondom kernafval bepleiten Red Amsterdam en GroenLinks dat Amsterdam een kernenergie vrije gemeente wordt. De problematiek Waarom is kernenergie geen duurzame oplossing? Uranium is eindig De grondstof voor het opwekken van kernenergie is uranium (en soms plutonium.) Net als olie en kolen zijn dit brandstoffen met een eindige voorraad. De definitie van duurzame energie luidt dat de bron (vrijwel) onuitputtelijk is, zoals de zon, de wind of aardwarmte. Uranium is dat niet. Sterker nog, gezien de uraniumbehoefte van landen als de VS, China en India, zijn binnen 50 tot 100 jaar de economisch winbare uraniumvoorraden op. In de tussenliggende periode zal de prijs van uranium verveelvoudigen, waardoor in de (nabije) toekomst de opwekking van kernenergie 2

9 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 25 januari 2012 economisch niet meer haalbaar is. Zeker niet ten opzichte van duurzame energieopwekkers, waan/an de prijs alleen maar zal dalen. De eindigheid van de voorraad uranium is daarmee zeer vergelijkbaar met die van kolen en olie. Kernenergie is daarmee geen oplossing maar uitstel van executie. Toch C02-uitstoot. Ofschoon er bij de opwekking van energie in een kerncentrale nauwelijks 002 vrijkomt, is kernenergie niet zo duurzaam als velen ons willen doen geloven. Bij de rest van de cyclus ( (van ontginning van uranium tot de definitieve opslag van het kernafval) lopen de schattingen van diverse onderzoekers uiteen van 80 tot 150 gram per kilowatt/uur. Dat is lager dan die van kolencentrales, maar nog steeds aanzienlijk. En een veelvoud van de uitstoot bij opwekking van energie met duurzame methoden, zoals zon en wind. Het gevaar van opslag Zolang kernenergie wordt opgewekt door middel van kernsplitsing (kernfusie is nog slechts een theoretische oplossing) hebben we te maken met sterk radioactief afval. Dit moet opgeslagen worden in een gecontroleerde en bewaakte omgeving. In Nederland bestaat daar de COVRA in Vlissingen voor, waar het radioactieve afval voor een periode van jaar tijdelijk opgeslagen zal worden. Wat er daarna mee moet gebeuren is onduidelijk. Men denkt over het algemeen aan ondergrondse opslag, onderzoek naar opslag in zoutkoepels vindt in Nederland vanaf 1976 piaats, maar zonder resultaat. De periode waarin het afval afgeschermd moet worden van de omgeving is honderdduizenden jaren. Nergens ter wereld is er een definitieve opslagfaciliteit voor warmteproducerend hoogradioactief afval. De periode van tijdelijke bovengrondse opslag lijkt in de huidige West-Europese samenleving op het eerste gezicht geen probleem. Maar als we naar de Europese geschiedenis kijken van de laatste honderd jaar - met twee wereldoorlogen - en de huidige situatie in de rest van de wereld, ook dichtbij zoals in Oost-Europa, is het alleen maar realistisch om rekening te houden met destabilisatie van de samenleving in de komende 50 tot 200. We kunnen simpelweg niet garanderen dat kernafval zo lang veilig en gecontroleerd opgeslagen kan blijven. We stellen onze (klein) kinderen bloot aan extreem onverantwoorde risico's. Zo lang we hier geen oplossing voor hebben, bepleiten GroenLinks en Red Amsterdam om de hoeveelheid kernafval tot het absolute minimum beperken. Amsterdam kan hier een bijdrage aan leveren en het goede voorbeeld stellen door een kernenergievrije gemeente te worden. Het gevaar van een ongeluk in een kerncentrale of andere nucleaire installatie Alhoewel de kans op een ongeluk met een kerncentrale klein is, zijn de gevolgen zeer extreem en buiten proportioneel. De (maatschappelijke) kosten van de ramp in Tsjernobyi worden geschat op 430 miljard dollar. In Nederland zijn we voor slechts 1,5 MRD euro verzekerd voor een kernramp. (Bron: rapport Externe kosten van kernenergie, CE Delft 2008) Tsjernobyi is een grote ramp, maar Three Mile Island, Harrisburg, Windscale en zeer recentelijk Fukushima in Japan ook catastrofes die de volksgezondheid generaties lang ernstig schaden en slachtoffers maken. Het ontwerp van een kerncentrale is nooit perfect en niet alle omstandigheden zijn te voorzien. 3

10 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18 januari 2012 Initiatiefvoorstel voorde raadsvergadering van 25 januari 2012 Al is de kans zeer klein, de gevolgen als het toch flink mis gaat zijn zo groot dat ze uitgesloten moeten worden als ze niet volstrekt noodzakelijk zijn. Bovendien behoort afzien van de productie van kernenergie tot de mogelijkheid: duurzame energie en energiebesparing zijn veel veiliger antwoorden op het energieen klimaatvraagstuk. Het voorstel. De gemeente Amsterdam heeft al lange tijd duurzaamheid hoog op de agenda staan. Duurzaamheid en kernenergie zijn niet te verenigen. GroenLinks en Red Amsterdam zien modernere mogelijkheden om het energieprobleem op te lossen en willen dat Amsterdam het goede voorbeeld geeft. Daarom bepleiten beide partijen dat Amsterdam een kernenergievrije gemeente wordt. Om dit vorm te geven moet de gemeente een aantal acties ondernemen: De gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn. De gemeente neemt alleen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier. De gemeente roept het Rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland De gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of verwerking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied. De gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Aliander om te onderzoeken of het mogelijk is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming. De gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenval om kernenergie uit het stroompakket van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie-contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuonaandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen. De gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid. De gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Als Amsterdam zich als enige gemeente kernenergievrij verklaart, dan is dat een goed begin, maar om het echt kracht te geven is er meer nodig. Daarom zal gelijktijdig hetzelfde voorstel worden ingediend in andere gemeenten. Dit voorstel is 4

11 Jaar 2012 Gemeente Amsterdam Afdeling 1 Gemeenteraad Nummer 1234 Datum 18januari 2012 Initiatiefvoorstel voorde raadsvergadering van 25 januari 2012 daarom tegelijk ingediend in Rotterdam door GroenLinks, en in de Groningse gemeente De Marne door GroenLinks en de PvdA. Er volgt een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Zo komt het Rijk alleen te staan in haar voornemen nieuwe kerncentrales te bouwen en wordt de druk op de netwerkbeheerders om geen kernenergie op hun netwerk toe te laten alsmaar groter. Immers, de gemeentes en provincies zijn hiervan de eigenaar. stukken Meegestuurd Ter inzage gelegd Bestuurlijke reactie van 5 oktober 2011 op het initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Combrink en de heer Treumann van 14 april 2010, getiteld 'Amsterdam kernenergievrije gemeente' n.v.t. De leden van de gemeenteraad van Amsterdam T.J. Combrink T.P. Treumann 5

12 Bezoekadres stadhuis, Amstel PN Amsterdam Poslbus AE Amsterdam Telefoon Fax Gemeente Amsterdam Retouradres: BDA, Postbus 202,1000 AE Amsterdam Aan de leden van de Gemeenteraad Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 5 Oktober / Frodo Bosman/Jannls van Zanten / Bijlage{n) initiatiefvoorstel Ondenwerp reactie op het initiatiefvoorstel Amsterdam, kernenergievrije gemeente Geachte leden van de gemeenteraad, De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en Red Amsterdam vragen het College via het initiatiefvoorstel 'Amsterdam, kernenergievrije gemeente om het idee te volgen dat Amsterdam zichzelf uitroept tot kernenergievrije gemeente. Hieronder ziet u per actie de reactie van'het College. De gemeente verklaart een kernenergievrije gemeente te zijn. Onder kernenergievrije gemeente verstaat het College een gemeente die geen kernenergie produceert op haar grondgebied en ook geen kernenergie gebruikt voor zover dat binnen haar eigen mogelijkheden ligt. Op dit moment is er geen kerncentrale op Amsterdams grondgebied en de gemeente heeft in de beleidskeuzes in de Structuurvisie en Energiestrategie duidelijk gemaakt kernenergie niet als duurzame oplossing te beschouwen. Het Amsterdamse grondgebied is niet geschikt voor de opwekking van kernenergie of de opslag van kernafval. De gemeente koopt 100% groene stroom in. Groene stroom bevat geen kernenergie. Met het verklaren van Amsterdam als kernenergievrije gemeente wordt recht gedaan aan de huidige situatie, nu en in de toekomst. - De gemeente neemt alieen maar energie af van een aanbieder die gegarandeerd direct en indirect geen kernenergie levert. Dit wordt expliciet opgenomen in het programma van eisen bij een volgende keuze voor energieleverancier. Voor de elektriciteit voor de eigen organisatie verwijst het college naar de beantwoording van de vragen van raadslid De Goede (februari 2011). Hierin wordt beschreven dat de gemeente 100% groene stroom gebruikt op basis Het stadhuis Is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein

13 Pagina 2 van 3 Gemeente Amsterdam van groencertificaten van ons eigen AEB. Daarnaast is recent besloten om de l<omende jaren te streven naar het vergroenen van de stroom met windcertificaten. De uiteindelijl<e levering per gemeentelijl<e aansluiting en bijhorende facturering wordt, na een aanbestedingsprocedure, uitgevoerd door Nuon. Dit contract loopt maximaal tot eind Het College zal in 2014 over de selectiecriteria besluiten, hierbij zal dit verzoek worden meegenomen. - De gemeente roept het Rijk op af te zien van het ontwikkelen van plannen rond de bouw van één of meerdere kerncentrales in Nederland. Het College vindt het niet op zijn weg liggen het Rijk hiertoe op te roepen. Uiteraard draagt het College zijn duurzaamheidsstrategie actief uit. - De gemeente verklaart op voorhand niet mee te willen werken aan opslag of vena/erking van kernafval en de mogelijke bouwplannen voor een kerncentrale op haar grondgebied. Het College is van mening dat het geen plekken binnen de gemeentegrenzen kent die geschikt zijn voor een kerncentrale, opslag en/of venwerking van kernafval. Daarnaast heeft het college in het collegeprogramma aangegeven dat voor het verduurzamen van de energievoorziening de Energiestrategie 2040 zal worden gevolgd. In de raad is in 2009 de motie Van Drooge venworpen waarin werd verzocht om de mogelijkheden van kernenergie te onderzoeken in het kader van duurzame energieproductie. In de Energiestrategie wordt kernenergie dus niet beschouwd als duurzame energiebron. Ook in de recent vastgestelde Structuun/isie 2040 is geen ruimte gecreëerd voor een kerncentrale en/of kernopslag op Amsterdams grondgebied. - De gemeente verzoekt, als aandeelhouder, energienetwerkbeheerder Alliander om te onderzoeken of het mogelijk Is in de toekomst kernenergie te weren op haar netwerk. Amsterdam is houder van 9,16% van de aandelen in deze onderneming. Aan Alliander is gevraagd of het mogelijk is om kernenergie te weren op hef Amsterdamse netwerk naar aanleiding van deze vragen. Dat is zowel wettelijk als praktisch onmogelijk. Praktisch is het onmogelijk om aan de Amsterdamse gemeentegrens de elektronen van een kerncentrale of een windmolen te onderscheiden of zelfs te blokkeren. Het percentage nucleair opgewekte elektronen op het Amsterdamse netwerk is trouwens nihil. Elektronen kiezen de weg van de minste weerstand en Amsterdam heeft veel opwekcapaciteit in haar directe omgeving. Wettelijk is het onmogelijk omdat de netbeheerder een transportverplichting heeft. Discriminatie naar opwek van stroom is niet toegestaan. Deze wettelijke verplichting gaat boven eventuele aandeelhoudersbesluiten. Wel is sinds kort de Elektriciteitswet dusdanig aangepast dat duurzame stroom bij onvoldoende netcapaciteit voorrang krijgt boven niet duurzame stroom in combinatie met de verplichting voor de netbeheerder tot capaciteitsuitbreiding. In de Elektriciteitswet wordt kernenergie niet als duurzame stroom beschouwd. 2

14 Pagina 3 van 3 Gemeente Amsterdam De gemeente pleit als aandeelhouder van energie-aanbieder NuonA/attenfall om l<ernenergie uit het stroompal<l<et van deze aanbieder te faseren en geen nieuwe kernenergie-contracten aan te gaan. Amsterdam heeft immers Nuonaandelen gehouden om invloed te kunnen uitoefenen. Nuon Energy bezit geen kerncentrales en Vattenfall heeft geen bouwplannen voor een kerncentrale in Nederland. De Duitse centrales zullen als gevolg van de besluiten van de Duitse overiieid in de komende jaren worden stilgelegd en ontmanteld. De Zweedse staat gaat als 100% aandeelhouder over de energiestrategie van Vattenfall als geheel. Het uitoefenen van invloed op de productiewijze of inkoop van stroom bij Nuon is niet mogelijk. Dit komt omdat het Amsterdamse aandeel en daaraan gekoppelde zeggenschap in Nuon Energy na de tweede tranche van 1 juli 2011 ca. 3% bedraagt. Daarnaast wordt de samenstelling van het stroompakket bepaald door de dagelijkse productie en aan- en verkoop van elektriciteit. Deze aan- en verkoop vindt plaats op een groothandelsmarkt. Deze groothandelsmarkt waaraan alle partijen meedoen, labelt de opwek van de stroom niet. Dit gebeurt alleen voor de opwek van duurzame stroom via groen-certificaten. - De gemeente gaat haar inwoners informeren over dit initiatief en geeft ze informatie over welke energie-aanbieders kernenergievrij werken. Dit wordt meegenomen als onderdeel van de huidige communicatie- en educatieprojecten van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid. De middelen zijn schaars. Het college stelt daarom voor om de voor duurzaamheid bestemde middelen in de begroting en uit het AIF op een andere wijze in te zetten dan in een voorlichtingscampagne over keuzes rond kernenergie in diverse stroompakketten van commerciële leveranciers. Op het internet is voldoende informatie te vinden over aanbieders met of zonder kernenergie. Uiteindelijk is het de consument zelf die de keuzes maakt over zijn elektriciteitsinkoop. Vanzelfsprekend hoopt het College dat zoveel mogelijk mensen een duurzame keuze maken. De gemeente doet een oproep naar alle andere gemeentes en provincies in Nederland om hetzelfde te doen. Het College zai haar visie op een duurzame energievoorziening daar waar het kan uitdragen. IVlet vriendelijke groet. Namens het College van B&W, Maarten van Poelgeest Wethouder Kiimaat en Energie 3

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Maarzijde 60, 6467 GC Kerkrade, andyrossel@telfort.nl

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Maarzijde 60, 6467 GC Kerkrade, andyrossel@telfort.nl Aan gemeente Kerkrade T.a.v. de griffie Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 26 mei 2011 Behandeld door: M.A.H. van Aken Subject: initiatiefvoorstel ex artikel 36 reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

DELTA en kernenergie

DELTA en kernenergie DELTA en kernenergie Kernenergie is nodig om elektriciteit betaalbaar te houden en het broeikaseffect terug te dringen. Door toepassing van kernenergie zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over voldoende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente

Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente Leidraad hernieuwbare energie ChristenUnie Twente Werkgroep Duurzaamheid ChristenUnie Twente Willie Roskam (Hellendoorn-Nijverdal) Kees van Dorth (Wierden) Jan Veenstra (Almelo) Ben Wolterink (Rijssen-Holten)

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Elektriciteitsleveranciers in kaart

Elektriciteitsleveranciers in kaart Elektriciteitsleveranciers in kaart Rapport Delft, februari 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman M. (Mart) Bles) B.L. (Benno) Schepers L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport:

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie