TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst Utrecht als onderzoeker pag. 6 conclusie pag. 7 Wie we zijn.pag. 8 missie en visie pag. 8 doelstelling en werkwijze pag. 9 doelgroep pag. 9 producten pag. 10 De Telefoon.. pag. 11 Voor wie waren we er? pag. 11 aantallen pag. 11 wie belden ons? pag. 13 waarover gingen de gesprekken? pag. 15 Chat..pag. 16 afstemming vraag en aanbod pag. 16 Vrijwilligers..pag. 17 Vrijwilligers Vertegenwoordiging pag. 17 met hoeveel waren we? pag. 17 overzicht vrijwilligersgroep pag. 18 training, begeleiding, scholing pag. 19 Bestuur en staf.pag. 20 externe contacten.pag. 20 Gemeente Utrecht pag. 20 Samenwerken in overleggen pag. 20 Samenwerken en uitvoeren pag. 21 Telefonische Hulpdienst Utrecht... pag. 22 Colofon.. pag. 23 Bijlage 1: fondsen en donateurs pag. 24 Bijlage 2: jaarrekening en toelichting pag. 25 2

3 VOORWOORD De beller verslikt zich in zijn tranen, hij is wanhopig en zegt: ik wil er geen eind aan maken, ik wil alleen maar niet meer zo eenzaam zijn, ik wil iemand om mee te praten.. Ik ben blij dat ik er even voor hem kan zijn Volgens het oorlogsrecht heb ik het recht om te doden, zegt de beller. Ik schrik, hij blijkt een veteraan te zijn met grote problemen Een regelmatige beller: ik wil absoluut niet weer gaan drinken, maar wil het zo graag wel. Ik bel je even, om over dat moeilijke punt te komen... We praten wat en maken plannen wat ze de rest van de dag kan doen Of ik even tijd heb voor een praatje? Ze heeft vandaag nog niemand gesproken. We praten over het mooie weer, straks komt de thuiszorg nog Zomaar wat citaten uit gespreksverslagen, bijna 2 maal per uur wordt er een gesprek gevoerd, alle uren van de dag, alle dagen van het jaar. Het aantal mensen dat zich maar moeilijk staande houdt, lijkt toe te nemen. Het aantal crisissen en calamiteiten lijkt toe te nemen. Voor ons betekent dat, dat de zorg voor onze vrijwilligers ook toeneemt: goede scholing, begeleiding en ondersteuning zijn onontbeerlijk. In 2013 waren 90 mannen en vrouwen weer bereid om dag en nacht klaar te zitten aan de telefoon of chat: om er te zijn voor wie hen op dat moment ook maar nodig had. Over hun werk in 2013, en over de Telefonische Hulpdienst Utrecht, kunt u lezen in dit jaarverslag. M.A. Saat-Kuijer, Directeur Drs. H.M.H. Satijn, Bestuursvoorzitter 3

4 De vrijwilligers van de Telefonische Hulpdienst Utrecht zijn er, 24 uur per dag. Beller vraagt of ze 'even mag zeuren'. Dat mag van mij en ze gooit er een paar frustraties uit, die er allemaal op neer komen dat ze ervan baalt dat ze alleen is. Ik ga er een beetje op in, maar probeer het vooral licht te houden. We maken wat grapjes en lachen er allebei hard om. Als ze het gesprek beëindigt, zegt ze dat ze er weer even tegenaan kan. (uit het verslag van een vrijwilliger) INLEIDING Al 37 jaar zijn de vrijwilligers van de Telefonische Hulpdienst Utrecht er. Ze zijn er voor de bellers en de chatters, voor al die mensen die behoefte hebben aan contact, aan een gesprek, een luisterend oor, een meedenkend medemens of een woord van troost of ondersteuning. Anoniem, vertrouwelijk, gratis en 24 uur per dag kan er worden gebeld: de Telefonische Hulpdienst Utrecht is een collectieve voorziening die hoge kwaliteit dienstverlening biedt, zonder drempel, voor iedereen. De dienstverlening is gericht op het behouden en vergroten van de eigen kracht van de beller of chatter. Het is de beller of chatter die het initiatief neemt en het is de beller of chatter die leidend is in het contact. De gesprekken zelf zijn niet heel erg veranderd door de jaren heen, maar de wereld waarbinnen de organisatie opereert is dat wel. De organisatie Vanaf 2007 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich gericht op de ontwikkelingen binnen de gemeente Utrecht: de WMO, de Civil Society, de vormgeving van Vernieuwend Welzijn, Meedoen naar Vermogen. De Telefonische Hulpdienst Utrecht participeerde in veel bijeenkomsten, overleggen en symposia over de vormgeving en uitvoering van de WMO in Utrecht. Ook schoven wij aan bij wijkprojecten (Als meedoen niet lukt) en verzorgden we presentaties (o.a. voor medewerkers Ouderenwerk Binnenstad). Van een wat naar binnen gerichte organisatie heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich de laatste jaren ontwikkeld tot een open, participerende, meedenkende en uitvoerende organisatie. Dat is niet altijd een gemakkelijke combinatie met het volstrekt anonieme karakter van de dienstverlening. 4

5 Op 1 april 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht het lidmaatschap van de landelijke vereniging Sensoor Nederland opgezegd. De focus van de Telefonische Hulpdienst Utrecht lag al op de dienstverlening binnen de gemeente Utrecht en het was die weg waarop de Telefonische Hulpdienst Utrecht verder wilde gaan, in overleg met de gemeente Utrecht. Door de landelijke samenwerking te beëindigen en over te gaan tot een kleinschaliger, bilaterale samenwerking met de Hulplijn Amsterdam, kwamen er in 2013 aanzienlijk meer oproepen binnen via de eigen regionale lijn ( ). Het wegvallen van de oproepen via andere nummers (uit het landelijke samenwerkingsverband) zorgt voor meer ruimte voor bellers naar de Utrechtse lijn. De Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan een bijdrage leveren aan de uitvoering van de WMO binnen Utrecht: Binnen alle drie de sporen van de Kadernota kan de Telefonische Hulpdienst (aanvullend) dienst verlenen: -voor degenen die geen eigen netwerk hebben kunnen wij de plek zijn voor een praatje, ondersteuning of voor informatie -voor wie wel een netwerk heeft kunnen we een plek zijn juist buiten de eigen kring (gedachten over zelfmoord bijvoorbeeld, zijn moeilijk bespreekbaar in de eigen kring, schulden (en de gevolgen daarvan) zijn makkelijker bespreekbaar wanneer dat anoniem kan) -aanvullend op de Basiszorg kan de Telefonische Hulpdienst Utrecht van betekenis zijn voor frequent attenders en zorgmijders. -26% van de Utrechtse inwoners kampt met psychosociale problematiek, wij kunnen daarbij extra ondersteuning bieden - in aanvulling op het zorgaanbod aan mensen met een psychiatrische stoornis kan de Telefonische Hulpdienst Utrecht deze mensen ondersteunen, zelfs als zij verward zijn of agressief, in het overeind blijven in het dagelijks leven -voor inwoners die zeer beperkt zelfredzaam zijn kan contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht een verbetering van de kwaliteit van leven betekenen, door contact. In 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht een bijdrage geleverd aan de WMO: -door aan de gemeente te signaleren op basis van de anonieme casusregistratie -door deel te nemen aan verschillende overlegmomenten: - gemeentelijk overleg - de directeur neemt deel aan de Vrijwilligers Adviesraad - Netwerk Informele Zorg Utrecht 5

6 - door de samenwerking te zoeken met verschillende lokale organisaties: -buurtteams -U-Centraal -wijkteams -Humanitas -Moviera, ouderenmishandeling -Moviera, huiselijk geweld -politie -huisartsen De Telefonische Hulpdienst Utrecht als onderzoeker In 2013 zijn er 2 pilots gerealiseerd: 1) Pilot buurtteams Overvecht en Ondiep. De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan een bijdrage leveren aan de uitvoering van de WMO en de werking van de buurtteams. Om die bijdrage vorm te geven is er een pilot gestart met de buurtteams Overvecht en Ondiep. Voor deze pilot zijn speciale flyers gemaakt en er is een apart telefoonnummer opengesteld. Er zijn 66 oproepen gedaan via dit speciale nummer. De gesprekken die zijn gevoerd gaan veelal over eenzaamheid, in een aantal gevallen ten gevolge van psychiatrische stoornissen (bij de beller zelf of bij diens naasten/huisgenoten). De drempel om te bellen blijkt hoger dan verwacht. Het grootste deel van de problematiek betreft schulden: wellicht is het bellen te duur (de beller betaalt niet voor de dienstverlening, maar wel de eigen telefoonkosten). Binnen de inzet van vrijwilligers is de Telefonische Hulpdienst Utrecht de enige organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van emotionele en psychische ondersteuning. Dankzij het gebruikte medium (telefoon of chat) kunnen wij ook in contact blijven met mensen die (ernstig) verward zijn, agressief of gewelddadig. 2) Pilot ex-gedetineerden. De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan van betekenis zijn bij de emotionele en psychische ondersteuning van (ex)-gedetineerden. Om dat te onderzoeken is er een kleinschalig onderzoek gestart. Voor deze pilot heeft een onderzoekster van de Universiteit van Leiden informatie uitgedeeld aan gedetineerden van Utrechtse gevangenissen, die op het punt stonden de detentie te verlaten. Voor dit onderzoek was een aparte lijn geopend. 10% van de benaderde ex-gedetineerden heeft gebeld. De gesprekken gingen vooral over eenzaamheid en reintegratie. Er is informatie gegeven over verschillende praktische zaken. Het bleek dat de Telefonische Hulpdienst in een aantal gevallen werd ervaren als een mogelijkheid om op terug te vallen tijdens een kwetsbare periode (net na de detentie). 6

7 Conclusie De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een stevige organisatie, met een goede kwaliteitsborging, zowel ten aanzien van de kwaliteit in de contacten met bellers en chatters, als van de kwaliteit in de training, begeleiding van en de zorg voor de vrijwilligers. Daarnaast voelt de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich goed thuis binnen de WMO: Het aanbod van de Telefonische Hulpdienst Utrecht is een collectieve dienstverlening De dienstverlening van de Telefonische Hulpdienst Utrecht is aanvullend en kan, dankzij de 24-uurs bereikbaarheid, heel veel betekenen op andere vormen van hulp- en dienstverlening De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een echte vrijwilligersorganisatie met 90 vrijwilligers die worden begeleid en getraind door een kleine professionele staf De uitgangspunten van de dienstverlening sluiten aan bij Vernieuwend Welzijn en de nota Op eigen kracht en meedoen naar vermogen : eigen kracht, openheid, acceptatie, de zelfregie ligt bij de beller, de beller is leidend in het gesprek De vraag naar contact blijft groeien en de organisatie heeft de mogelijkheid om in die groeiende behoefte aan contact te blijven voorzien. Er is hard gewerkt aan (nog hogere) kwaliteit en de hulp aan (nog meer) mensen die dat nodig hebben. Dat zullen we blijven doen. In deze tijd waarin de gevolgen van de economische crisis nog meer op de individuele burgers gaan drukken, blijkt de noodzaak van de Telefonische Hulpdienst Utrecht duidelijk. De Telefonische Hulpdienst Utrecht is doeltreffend in de uitvoering van haar missie en doelstelling: velen weten de organisatie te vinden, uit alle lagen van de bevolking, met een grote diversiteit aan problematiek en thematiek. Dat wordt zichtbaar in de gesprekken die de vrijwilligers voerden in De Telefonische Hulpdienst Utrecht gaat uit van de eigen kracht: (het ondersteunen in de eigen) zelfredzaamheid is al van oudsher uitgangspunt in de benadering van bellers en chatters. Maar ook in de training en begeleiding van de vrijwilligers wordt uitgegaan van de eigen kracht van de vrijwilligers. De Telefonische Hulpdienst Utrecht biedt een collectieve dienstverlening aan die voor iedereen bereikbaar en geschikt is: laagdrempelig, zonder voorwaarden, 24 uur per dag, gratis en anoniem. Professionals en vrijwilligers werken samen: daarbij staat de vrijwilliger centraal. De training en begeleiding door de professionals stelt de vrijwilliger 7

8 in staat het werk aan telefoon en chat met voldoende kwaliteit te kunnen doen. WIE WE ZIJN Missie De Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt mensen in hun psychische en sociale behoefte door middel van contact per telefoon en internet. Visie De Telefonische Hulpdienst Utrecht werkt mee, en draagt bij, aan een samenleving waarin mensen respectvol en aandachtsvol met elkaar omgaan, waarbij de begrippen solidariteit en loyaliteit daadwerkelijk betekenis hebben. 8

9 De Telefonische Hulpdienst Utrecht geeft haar missie vorm door 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek per telefoon of via internet, waarbij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van degenen die contact met ons zoeken, het uitgangspunt zijn. Deze contacten van mens tot mens zijn gebaseerd op aandacht en empathie, zonder therapeutisch doel of pretentie. Onze doelgroep omvat alle inwoners van de stad en regio Utrecht en indien voorkomend, daarbuiten. Doelstelling De Telefonische Hulpdienst Utrecht biedt: 24-uurs bereikbaarheid anonimiteit en vertrouwelijkheid bellers/internet-zorgvragers de gelegenheid hun zorgen, maatschappelijke en/of psychosociale problemen te uiten de gelegenheid hun zelfredzaamheid daarmee te bevorderen d.m.v. een uniek, ondersteunend gesprek op (fysieke) afstand desgewenst informatie aan de beller/internet-zorgvrager waar specifieke hulp kan worden gevonden signalen naar de samenleving in het algemeen en naar de gemeente in het bijzonder over veralgemeniseerde problematiek, op basis van de uitkomst van de gevoerde gesprekken. Werkwijze De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week en alle weken van het jaar de gesprekken/chats zijn persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem de gesprekken/chats worden gevoerd door daarvoor geselecteerde en professioneel opgeleide vrijwilligers, die gedurende de tijd dat zij bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht werken intensief worden begeleid en geschoold de vrijwilligers voeren het gesprek onbevooroordeeld er wordt geen druk uitgeoefend t.a.v. geloof, politiek of ideologie zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de beller/chatter zijn de uitgangspunten in het contact iedere inwoner van Nederland wordt te woord gestaan. Doelgroep De doelgroep van de Telefonische Hulpdienst Utrecht omvat iedereen die behoefte heeft aan persoonlijk contact en/of structureel dan wel incidenteel in de eigen zelfredzaamheid gesteund wil worden. Dit betekent dat wij het contact aangaan met iedereen die ons benadert. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen: diegenen die ons benaderen voor seksueel genoegen kinderen onder de 18 jaar: zij worden doorverwezen naar de Kindertelefoon, buiten kantooruren kunnen zij wel bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht terecht. 9

10 Producten Onze producten zijn: 24-uurs bereikbaarheid (brandweerfunctie) telefoongesprekken, er valt een globaal onderscheid te maken in de aard van de gesprekken: - contactgesprek - probleemverhelderend gesprek - crisisgesprek - informatief gesprek chat- en internethulpverlening signaleren van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en hierover rapporteren en adviseren naar de gemeente. participeren in overlegorganen, o.a. werkgroepen gemeente, NIZU, 113 online, Coalitie Erbij etc. 10

11 DE TELEFOON VOOR WIE WAREN WIJ ER? Belster heeft opstartproblemen. Ze moet onder de douche en ziet daar wat tegenop. Verder is ze best opgewekt. Ze is dankbaar dat de nieuwe medicijnen nu zo goed werken. Daarnaast belooft het vandaag een gezellige dag te worden. We praten nog even over haar vader, die bijna 90 wordt en die nog zo helder is. Ook haar overleden moeder komt in het gesprek langs. Het is een prettig en harmonieus gesprek, waarin belster de moed verzamelt om onder de douche te stappen. Citaat uit het verslag van een vrijwilliger Aantallen In 2013 kwamen via de regionale lijn Utrecht ( ) oproepen binnen. Een toename ten opzichte van vorig jaar met ruim 22%. Deze toename is aanzienlijk hoger dan de trend de afgelopen jaren is geweest: aantal oproepen * beantwoorde oproepen ** ** niet beantwoorde oproepen, doorgeschakeld, antwoordapparaat, hoorn op haak** * (waarvan niet beantwoord, doorgeschakeld of meldtekst en hoorn op haak) totaal * gegevens onbekend (problemen met de registratie) ** hoorn op haak: de beller beëindigt de oproep voordat de vrijwilliger de telefoon heeft opgenomen In 2013 werd maal de oproep beantwoord, dat leidde tot gesprekken. Er waren silent calls (een silent call is een oproep waarbij de vrijwilliger opneemt, maar de beller niet spreekt en de verbinding verbreekt). Dat is een afname van 10% in de gesprekken t.o.v. het gespreksaantal in

12 In 2010 ging de landelijke samenwerking binnen een gezamenlijk VOIP systeem van start, dat betekende dat de binnenkomende oproepen over het hele land verspreid werden: was de Utrechtse vrijwilliger in gesprek, dan werd de oproep direct doorgezet naar een vrijwilliger van een andere stichting. Zodra de vrijwilliger vrij was, konden oproepen uit heel het land naar hem of haar worden doorgezet. De toevoer van oproepen was continue. In de eigenstandige situatie is de toevoer meer afhankelijk van het moment waarop een kleinere groep bellers belt. In 2010, 2011 en 2012 bestond deze landelijke samenwerking, daarvoor en daarna was er sprake van eigenstandig functioneren in samenwerking met Hulplijn Amsterdam: gesprekken silent calls beantwoorde oproepen vrijwilligersdiensten Een afname in het aantal gesprekken was verwacht: bellers die andere stichtingen benaderden zijn in 2013 niet meer naar Utrecht doorgezet, alleen bellers die het regionale nummer van Utrecht bellen, komen nog bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht terecht. Op deze wijze wordt extra ruimte gecreëerd voor bellers naar het Utrechtse nummer. Verdeling van de oproepen (gesprekken + silent calls) in 2013: silent calls 22% geregistreerde gesprekken 78% 12

13 WIE BELDEN ONS? TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een veilige plaats: anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat betekent dat we onze bellers, en onze doelgroep, niet echt kennen. Uit de anonieme casusregistratie, aangevuld met schattingen, kunnen we wel tot een beeld komen. Mannen en vrouwen Ook dit jaar waren er gesprekken met beroepskrachten : 1% van de gesprekken. 35% van onze bellers waren mannen, en 63% vrouwen, van 1% weten we het niet. De verhouding mannelijke en vrouwelijke bellers blijft precies gelijk. 63% 1% 35% mannen vrouwen beroepsmatig onbekend Leeftijd De leeftijd van de bellers is voor 17% onbekend, in de overige gevallen is de leeftijd bekend of is er een schatting gemaakt: 5% tot 30 jaar, 62% tussen de 30 en 60 jaar en 17% boven de 60 jaar, vergelijkbaar met eerdere jaren: 16% 17% 5% 62% < >60 onbekend Contactfrequentie In 2013 is het aantal incidentele gesprekken afgenomen: het aantal vaste bellers neemt toe. 13

14 incidenteel 33% 20% 23% 29% 4% 3% regelmatig 47% 55% 56% 55% 56% 53% vaste bellers 20% 25% 21% 16% 18% 23% onbekend 22% 21% 100% 80% 60% 40% 20% onbekend vast regelmatig incidenteel 0% Vaste bellers zijn trouwe bellers: mensen die zeer regelmatig bellen en voor wie contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht een wezenlijk deel uitmaakt van hun bestaan. Onder deze bellers wordt veel psychosociale problematiek gevonden, evenals psychiatrische stoornissen. Het regelmatige contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt hen in het (zelfstandig) functioneren, de gesprekken versterken de zelfredzaamheid. Regelmatige bellers zijn mensen die met enige regelmaat bellen, soms om een moeilijke periode in hun leven te overbruggen. In de tweede helft van 2013 is het aantal gesprekken met regelmatige en vaste bellers toegenomen: meer mensen raken in toenemende mate op zichzelf aangewezen, velen hebben geen sociaal netwerk en zien de professionele ondersteuning minder worden. Cliënt van GGZ 41% van de bellers geeft aan cliënt van de GGZ te zijn. Dit was in 2012 nog 37% en in 2011 meldde 32% van de bellers cliënt te zijn van de GGZ. 14

15 WAAROVER GINGEN DE GESPREKKEN? De eerste aanleiding om te bellen was in 24% van de gesprekken: eenzaamheid, dat is een toename van 2% ten opzichte van % van de gesprekken betrof psychosociale problematiek (een toename met 3%), gevolgd door relatieproblemen (13%). Op enige afstand gevolgd door psychiatrische problematiek (10%) en gezondheid (7%). Het aantal gesprekken over leven en dood bedroeg 4% (stijging met 1%). Psychiatrische problematiek is dit jaar voor het eerst apart opgenomen, voorheen was die aanleiding ondergebracht bij psychosociale problematiek. Een combinatie van beide aanleidingen levert een percentage van 31% op: een toename met 13% ten opzichte van Vaak is het lastig om aan te geven waarom een beller belt: veel bellers (en met name veel regelmatige bellers) bellen omdat ze zich eenzaam voelen ten gevolge van psychosociale problematiek. De vrijwilliger maakt in dergelijke situaties de keuze in de registratie: de aanleiding om te bellen kan dan liggen in de psychosociale problematiek, maar kan ook zijn: de eenzaamheid. Er blijft altijd een subjectiviteit in de registratie bestaan psychosociale 28,1% 35,3% 27,5% 18% 18% 21% problematiek psychiatrische 10% problematiek 2. eenzaamheid 12,5% 8,0% 11,5% 18% 22% 24% 3. relatieproblematiek 15,4% 16,2% 14,5% 17% 14% 13% 4. anders 3,4% 16,4% 20,4% 21% 17% 9% 5. gezondheid 8,1% 7,4% 9,1% 9% 8% 7% 6. seksualiteit 5,8% 4,0% 3,4% 4% 4% 3% 7. leven en dood 3,8% 2,9% 3,9% 3% 3% 4% 8. informatievraag 2,3% 2,0% 2,3% 4% 3% 2% 9.materiële problematiek 15,0% 2,1% 2,2% 2% 2% 2% 10. verslaving 1,5% 1,9% 1,7% 1% 1% 1% 11. geweld en agressie 1,2% 1,0% 1,4% 1% 1% 1% 12. cultuurverschillen 0,4% 0,3% 0,3% <1% <1% <1% Geen antwoord 2,5% 2,5% 1,8% 2% 6% 3% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Het aantal gesprekken over eenzaamheid neemt toe, is verdubbeld in 5 jaar, evenals het aantal gesprekken over psychosociale problematiek. Het aantal regelmatige bellers neemt toe, en ook het aantal bellers die cliënt zijn van de GGZ. Het lijkt erop dat een grotere groep kwetsbare burgers de ondersteuning van de Telefonische Hulpdienst Utrecht inroept. Die ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de bellers. 15

16 CHAT, Chathulpdienst Utrecht het is dus onrustig in je hoofd? ja en ik sliep altijd goed vond t heerlijk om aan niets te hoeven denken nu dringen de herinneringen zelfs door in m n slaap het voelt alsof ik nergens meer rust heb of ooit kan vinden dat klinkt heftig voor je. zou je iets meer over die herinneringen willen vertellen? dat vind ik moeilijk ik haat het dat alles weer boven komt Citaat uit chat vrijwilliger Tot 2013 maakte de Telefonische Hulpdienst Utrecht deel uit van de landelijke Sensoor chat-voorziening. Met de eigenstandigheid werd ook direct gestart met een eigen chatomgeving: Chathulpdienst Utrecht genaamd. Chathulpdienst Utrecht is geen aparte organisatie maar de naam van de chat dienstverlening van de Telefonische Hulpdienst Utrecht. De Chathulpdienst Utrecht heeft een eigen ingang tot de website: waarbij de chatter direct uitkomt bij de chatfunctie. In 2013 is er maal een bezoek gebracht aan deze website, waarvan 393 maal terwijl de chatvrijwilligers bereikbaar waren (online). Er zijn 41 aanvragen gedaan voor een chat en dat heeft geleid tot 28 geaccepteerde chats (13 aanvragen kwamen in de wachtrij en werden beëindigd door de chatter). Afstemming vraag en aanbod Het is bekend dat er veel vraag is naar contact per chat en de Chathulpdienst Utrecht heeft een goed aanbod. In 2013 zijn wij er nog niet in geslaagd om vraag en aanbod adequaat bijeen te brengen. De chatvrijwilligers hebben de chat bemenst op dinsdag- en donderdagavonden, van tot uur: een tijdstip waarop veel andere chatvoorzieningen niet meer bereikbaar zijn. Alle nieuwe vrijwilligers worden opgeleid tot all-rounders: zij kunnen zowel aan de telefoon als aan de chat werken. De mensen, de kennis, de expertise en de chatomgeving zijn beschikbaar. In 2014 zal gericht worden onderzocht hoe deze chatmogelijkheid kan worden ingezet binnen de uitvoering van de WMO in Utrecht. Naast het zoeken van samenwerkingsverbanden zal de Chathulpdienst Utrecht zich duidelijker zichtbaar maken binnen Utrecht, door middel van free publicity, Facebook en publieksacties. 16

17 VRIJWILLIGERS TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 vanavond een heel gewoon gesprek met een beller uit een penitentiaire inrichting, en ik voelde me oud toen mijn collega-vrijwilliger zei dat ze net 1 jaar was toen ik met mijn diensten begon.. Het was een fijne dienst, met ook nog een seksbeller in de aanbieding, een flinke rij Hoorn op Haak s en een aantal goede gesprekken. Citaat uit een verslag van een vrijwilliger De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een echte vrijwilligersorganisatie, d.w.z. dat de vrijwilligers de kern van de organisatie vormen: zij voeren de gesprekken en de chats. Dat doen ze met durf, betrokkenheid en enthousiasme. Hun inzet en aandacht verdienen het grootste respect en waardering. Sinds 2006 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht de NOV kwaliteitsonderscheiding: Vrijwillige inzet, goed geregeld. In 2011 werd deze inzet voor kwaliteit bekroond met de Vrijwilligersprijs van de gemeente Utrecht, in de categorie Competentie. Naast hun inzet aan telefoon en computer besteden de vrijwilligers tijd aan scholing en begeleiding. Een aantal vrijwilligers participeert daarnaast in verschillende overlegorganen, zowel op inhoudelijk gebied (zoals de bellersadviesgroep) als op organisatorisch terrein (de Vrijwilligers Vertegenwoordiging). Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die de maandelijkse kennismakingsvonden ten behoeve van de werving van nieuwe vrijwilligers verzorgen. Vrijwilligers Vertegenwoordiging In 2013 is de Vrijwilligers Vertegenwoordiging zeer actief geweest. De Vrijwilligers Vertegenwoordiging van de Telefonische Hulpdienst Utrecht bestaat uit 5 vrijwilligers en is een belangrijke gesprekspartner in onderwerpen die de organisatie en het werk van de vrijwilligers aangaan. MET HOEVEEL WAREN WE? Eind 2013 waren er 32 vrijwilligers meer aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht verbonden dan aan het begin van het jaar. Het is opvallend dat het aantal vrijwilligers dat vertrekt, steeds verder afneemt, terwijl de aanwas toeneemt. Onze doelstelling om meer jongeren binnen te halen, is in 2013 goed bereikt. Er zijn maandelijks kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd (die reeds lang van tevoren waren bekend gemaakt) en er hadden 3 basistrainingen plaats in De selectiegesprekken vonden steeds zeer snel na een kennismakingsavond plaats. 17

18 Overzicht vrijwilligersgroep. Hoewel de werving van vrijwilligers zich in 2013 ook duidelijk richtte op het vinden van allochtone vrijwilligers, zijn we daar niet succesvol in geweest. Wel werken er een paar vrijwilligers met een (veelal visuele) beperking bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht. Ook in 2014 blijft de Telefonische Hulpdienst Utrecht gerichter werven onder allochtone jongeren en onder mensen met een beperking. De hulppost is rolstoelvriendelijk, drempelvrij en voorzien van een invalidentoilet Totaal aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers dat afscheid nam Aantal nieuwe vrijwilligers Aantal aanmeldingen Aantal ontvangen aanmeldingsformulieren Aantal kandidaat-vrijwilligers kennismaking Aantal selectiegesprekken Aantal voor start Basistraining (BT) Aantal dat eind voorgaande jaar nog BT moest volgen Aantal dat eind jaar nog BT moest volgen Aantal dat zich terugtrok voor BT Aantal dat is afgevallen tijdens BT Aantal nieuwe vrijwilligers Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal aantal vrijwilligers Tot 30 jaar t/m 39 jaar t/m 49 jaar t/m 59 jaar jaar en ouder Aantal dienstjaren jaar en langer t/m 19 jaar t/m 9 jaar t/m 4 jaar t/m 2 jaar tot 1 jaar Een toenemend aantal vrijwilligers vertrekt binnen een jaar. Bijna altijd is de reden dat het vrijwilligerswerk toch niet te combineren is met studie, werk en/of gezin. Met de toename van jonge vrijwilligers lijkt ook het vroegtijdig 18

19 verloop iets toe te nemen. Dat is begrijpelijk: onder de 30 zijn er veel veranderingen op het gebied van studie, werk en relaties. De opbouw in dienstjaren laat een grote trouw zien (35% van de vrijwilligers blijft langer dan 5 jaar): 1 < 1 1 tot 3 3 tot 5 5 tot tot 20 > 20 Training, begeleiding en scholing Het werk aan telefoon en chat wordt gecompliceerder en zwaarder: er is vaker sprake van psychiatrische problematiek, de diversiteit aan hulpvragen neemt toe en er is frequenter sprake van crisis en calamiteiten. Training, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers is in toenemende mate belangrijk om het werk aan de telefoon en chat kwalitatief goed te laten zijn. Er zijn 3 basistrainingen van 18 bijeenkomsten verzorgd in 2013, en er kwamen 2 vervolggroepen voort uit basistrainingen, waarmee het totaal, inclusief de 10 bestaande trainingsgroepen, op 14 begeleidingsgroepen kwam. Deze groepen komen maandelijks bijeen voor intervisie en verdere scholing. Tijdens een aantal bijeenkomsten waren ervaringsdeskundigen te gast, die verteld hebben over hun psychiatrische stoornissen. Deze opzet geeft de vrijwilligers veel houvast aan de telefoon en chat. Daarnaast hebben er groepsbijeenkomsten plaatsgevonden met (ervarings)deskundigen over de volgende onderwerpen: - inleidingen psychiatrie door Jan van Dusschoten - avond over depressie met ervaringsdeskundigen van het steunpunt GGZ - avond over borderline met ervaringsdeskundigen van het steunpunt GGZ - avond over schizofrenie met ervaringsdeskundigen van Anoiksis - 2 thema avonden In 2013 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met alle vrijwilligers: - De Nieuwjaarsreceptie - De jaarlijkse Binnen/buitendag (uitje) 19

20 Bestuur en staf De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur, dat in zijn geheel bestaat uit vrijwilligers, is een bestuur op afstand. De staf werd gevormd door de directeur, 4 trainers en 2 secretarieel medewerkers. Allen zijn parttime werkzaam (in totaal: 4,25 fte). De systeembeheerder biedt op freelance basis ondersteuning op IT-gebied. De trainers verzorgen de basistraining, begeleiden de maandelijkse bijeenkomsten van de groepen vrijwilligers, verzorgen de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers en voeren de evaluatiegesprekken met de vrijwilligers. Deze training en begeleiding op maat zorgen voor een goede kwaliteitsborging. Daarnaast volgen de trainers de ontwikkelingen in de gesprekken en chats, halen daar inhoudelijke knelpunten en leermogelijkheden uit en stemmen de begeleiding daar (mede) op af. De trainers houden hun kennis op gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de actualiteit en algemene en specifieke kennis en vaardigheden op peil door deel te nemen aan professionalsdagen en lezingen en symposia te bezoeken. De office manager en de secretarieel medewerker dragen zorg voor alle administratieve activiteiten. Het rooster is een zeer belangrijke taak voor hen beiden. Het online roosterprogramma, waar we sinds 2007 mee werken, is verder aangepast aan de wensen van de vrijwilligers en de organisatie. De directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Zij is ook het gezicht naar buiten en verzorgt de externe contacten. In 2013 is het beleid betreffende pedofilie en pedoseksualiteit herschreven in samenwerking met Sonja Brilleslijper (verbonden aan AMC). EXTERNE CONTACTEN Gemeente Utrecht Er zijn contacten geweest met zowel beleidsmedewerkers van de gemeente, als met de wethouder. In het kader van de positionering binnen de lokale WMO versus participeren in een landelijke samenwerking zijn intensieve gesprekken gevoerd over de rol van de Telefonische Hulpdienst Utrecht, als vrijwilligersorganisatie, als dienstverlener aan met name sociaal zwakkeren en als signalerende instantie. Samenwerken in overleggen: - Netwerk Informele Zorg Utrecht - Vrijwilligers Adviesraad - Coalitie Erbij (eenzaamheidsbestrijding) - Vrijwilligerscentrale 20

21 Samenwerken en uitvoeren: - Buurtteams - U-Centraal - wijkteams - Humanitas - Moviera, ouderenmishandeling - Moviera, huiselijk geweld - politie - huisartsen online (suïcidepreventie) - Justitie (ex-gedetineerden) - Monuta - UMC centrum seksueel geweld - Netwerk ouderen binnenstad - Netwerk Levenslust 21

22 TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT Het nummer van de hulplijn is: Het chatadres is: Het werkgebied van de Telefonische Hulpdienst Utrecht omvat primair de stad Utrecht en daarnaast delen van de provincie Utrecht. Het bestuur van de Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht bestond op 31 december 2013 uit: De heer H. Satijn voorzitter De heer M. Teunissen secretaris De heer D. van Randwijk penningmeester De heer A. Janssen lid De heer A. Essousi lid Medewerkers van het bureau Telefonische Hulpdienst Utrecht: Mevrouw M. Saat-Kuijer directeur Mevrouw R. Andriessen trainer/begeleider Mevrouw N. Ebben trainer/begeleider Mevrouw D. Lustig trainer/begeleider Mevrouw G. Pijning office manager Mevrouw S. Mandersloot secretaresse Adviseur: Vertrouwenspersoon: Extern deskundige: Systeembeheerder: mevrouw M. Mos mevrouw L. Hartogs de heer J. van Dusschoten de heer J. van Steenderen VRIJWILLIGERS Omdat anonimiteit de basis is van het werk aan de telefoon, worden de namen van de vrijwilligers niet genoemd. 22

23 COLOFON Het jaarverslag 2013 is een uitgave van: Telefonische Hulpdienst Utrecht Postbus RG Utrecht Telefoon bureaulijn: (maandag t/m vrijdag, uur) Website: hulpdienstutrecht.nl ING, zakelijke rekening: ING, zakelijke rekening, Vrienden van de Telefonische Hulpdienst Utrecht: NL11INGB NL09INGB Telefoon hulplijn: Chat: 23

24 BIJLAGE 1: FONDSEN EN DONATEURS Gelukkig wordt het werk van de Telefonische Hulpdienst Utrecht door veel mensen gedragen: naast de vrijwilligers die het werk zelf doen, zijn er mensen, organisaties en instellingen die ons materieel en/of financieel ondersteunen. Hun bijdragen maken veel mogelijk en we bedanken onze donateurs en de fondsen dan ook van ganser harte: Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Cothen Diaconie Rankgemeente Nieuwegein Holy Trinity Church Gemeente Utrecht Oranje Fonds Rabobank Utrecht Steunfonds Richard Hoogland Stichting gntel Livecom Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam Merlijn Twaalfhoven De heer R.A. van Asperen, Haarzuilens Mevrouw H. Wonink, Houten 24

25 BIJLAGE 2: JAARREKENING Telefonische Hulpdienst realisatie begroting verschil realisatie UTRECHT realisatie 2012 begr.2013 Inkomsten Bijdrage t.b.v. online Fondsen (t.b.v. projecten) Fondsen en donaties Overige baten Rente Subsidie Gemeente Utrecht Totaal inkomsten Uitgaven Bureaukosten Kosten automatisering Bureaukosten algemeen (porti,papier, etc.) Telefoonkosten (integrale ), kosten VOIP Totaal bureaukosten Kosten vrijwilligers Directe kosten w.o. reiskosten Materiaalkosten training e.d Werving vrijwilligers/kennismakingsbijeenkomsten Totaal kosten vrijwilligers Kosten projecten Projecten Totaal kosten projecten Overige organisatiekosten Abonnementen en contributies Publiciteitskosten alarmnummer Drukkosten folders etc Advertenties etc Registratiekosten en overige organisatie kosten Kosten Accountant, financiële adm. en salarisadministratie Totaal overige organisatiekosten

26 realisatie begroting verschil realisatie realisatie 2012 begr.2013 Transport kosten blad Huisvestingskosten Huur pand Onderhoudskosten en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten Verzekeringen en belastingen Water/energie enz Totaal huisvestingskosten Personeelskosten Brutosalaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, mutatie reservering vakantiedagen Pensioenlasten Sociale lasten Uitkering WAO/ziekengelden Overige personeelskosten Ziektewet maatplan, Interpolis Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten Personele kosten derden Totaal personeelskosten Totaal uitgaven Resultaten

27 Toelichting bij de Jaarrekening 2013 Projecten: in 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht het lidmaatschap van de landelijke vereniging Sensoor Nederland beëindigd. Dit leidde tot aanzienlijke kosten: een nieuwe naam, nieuwe website, nieuwe telefonie en chat-omgeving etc. Deze kosten zijn binnen het project Overstap opgevoerd en worden gedekt uit inkomsten vanuit fondsen. De besparing op de publiciteitskosten voor het alarmnummer konden tot stand komen door andere afspraken te maken met De Telefoongids: de Telefonische Hulpdienst Utrecht profileert zich nu vooral in de telefoongids online en aanzienlijk minder in de gedrukte telefoongids. De Telefoongids blijft de Telefonische Hulpdienst Utrecht substantiële kortingen geven. De energierekening viel lager uit dan verwacht. De personele kosten vielen daarentegen hoger uit dan begroot. Deze stijging is het gevolg van een loonstijging conform de CAO Welzijn. Het aantal fte is gelijk gebleven en er zijn geen andere salarisverhogingen toegekend dan de verplichte CAO conforme verhoging. 27

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie