Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)"

Transcriptie

1 Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg tegelijkertijd het gebruik van psychosociale zorg door de jeugd. Dat blijkt uit een inventarisatie van branche- en jaarrapportages. Ook de kosten van de zorg stijgen. In de jaren daalt het aantal 0-17-jarigen in Nederland met zo n 1,2 % 1. Waren er in 2008 nog jarigen in Nederland, in 2011 is dit aantal met zo n 45 duizend (44.029) afgenomen tot Gelijktijdig is de inzet van bureau jeugdzorg in 4 jaar tijd toegenomen met jeugdigen. Dat is een toename van 10,5 procent sinds In 2009 is vooral sprake van een grote toename op alle onderdelen. Binnen de verschillende onderdelen is de toename vooral zichtbaar bij de inzet van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ook het gebruik van de Kindertelefoon 2 neemt behoorlijk toe, het gebruik verdubbelt bijna tussen 2008 en Ook hier is in 2009 al een behoorlijk verschil met 2008 zichtbaar. Het gebruik van jeugd- en opvoedhulp lijkt evenredig met bureau jeugdzorg te zijn toegenomen. In 4 jaar tijd is het aantal cliënten toegenomen met jeugdigen, een toename van 10,6 procent. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de niet geïndiceerde zorg niet is meegenomen in dit overzicht. De niet geïndiceerde zorg wordt pas sinds 2010 gemeld, waardoor vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk is. Nadere beschouwing van de onderdelen van jeugd- en opvoedhulp laten zien dat de groei met name zit in het ambulante deel. Het aantal jeugdigen dat is opgenomen in de gesloten jeugdzorg of de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI s), lijkt redelijk constant. Na onderlinge vergelijking blijkt dat er met name een verplaatsing van jeugd uit de JJI s naar de gesloten jeugdzorg plaatsvindt. De gesloten jeugdzorg is pas in 2009 opgericht. Het aantal Halt-afdoeningen neemt als een van de weinige hulpvormen af in de loop der jaren. Volgens de jaarberichten van Halt-Nederland sluit dit aan op de bevinding dat de criminaliteit onder jeugdigen ook een constante daling laat zien. Het tegenovergestelde beeld is zichtbaar bij het speciaal onderwijs, waar het aantal jeugdigen een constante stijging laat zien. De meeste jeugd in zorg bevindt zich in de geestelijke gezondheid. Bijna zo n 5 procent van de gehele Nederlandse jeugd ontvangt ggz-zorg. Het merendeel hiervan betreft ambulante hulp. In deze sector 1

2 is de grootste groei te zien, met name in de eerste lijn. Het gebruik van zorg in de eerstelijns-ggz is in 2011 toegenomen met jeugdigen, zo n 30 procent meer dan in In de tweedelijns-ggz is het aantal jeugdigen tussen 2008 en 2010 toegenomen met jeugdigen, een toename van 10,7 procent. Tot slot is er de zorg voor LVG-jeugd die wordt verzorgd vanuit de orthopedagogische behandelcentra. Hier is een opmerkelijke daling te zien tussen 2009 en 2010, waarna er tussen 2010 en 2011 een stijging zichtbaar is. Onder het expliciete voorbehoud dat er sprake is van overlap in cliënten, er leeftijdsverschillen zijn en sommige gegevens onvolledig geven we u tevens een grove indicatie van het totale aantal en percentage jeugd in zorg per jaar 3. Gezien het anonieme karakter van de Kindertelefoon laten we deze sector buiten de berekening. Slechts in 2009 en 2010 kunnen we uitgaan van de gegevens volgens de branche rapporten. Om voor de jaren 2008 en 2011 een schatting van het totaal te maken, maken we gebruik van de gegevens van de andere jaren. Concreet houdt dit in dat we het totaal aantal cliënten in 2008 o.a. berekenen op basis van de cliënten Gesloten Jeugdzorg/JJI s (3043) en het aantal cliënten in de LVG-zorg (10799) in Voor het jaar 2011 berekenen we het totaal o.a. op basis van de cliënten in de 2 e lijn GGZ ( ) in In tabel 1 zijn het aantal 0-17 jarigen in Nederland en het aantal jeugdigen per zorgonderdeel weergegeven. Bij sommige sectoren bleek het niet mogelijk om het aantal 0-17 jarigen te selecteren. In die gevallen hebben we gebruik gemaakt van andere leeftijdsindelingen. Daarnaast hebben we het percentage berekend van de Nederlandse jeugd in de betreffende zorgvorm. 2

3 Deelsectoren Aantallen 2008 % totale jeugd Aantallen 2009 % totale jeugd Aantallen 2010 % totale jeugd Aantallen 2011 % totale jeugd Jeugd in Nederland (0-17 jaar) Totaal Bureau Jeugdzorg (berekening) ,03% ,59% ,50% ,63% Totaal aanmeldingen hulp ,49% ,85% ,77% ,69% Waarvan geaccepteerd ,52% ,81% ,81% ,80% Jeugdbescherming (JB) ,35% ,45% ,44% ,47% Jeugdreclassering (JRC) ,67% ,66% ,48% ,48% Totaal AMK 5 : ,49% ,68% ,76% ,88% Adviezen ,04% ,21% ,25% ,33% Onderzoeken ,46% ,47% ,51% ,55% Kindertelefoon ,58% ,00% ,49% ,91% Totaal Jeugd- en opvoedhulp ,68% ,88% ,91% ,01% Unieke Cliënten Jeugd- en opvoedhulp ,00% ,13% ,23% ,27% Ambulante jeugdhulp ,25% ,37% ,44% ,53% Verblijf deeltijd ,28% ,26% ,26% ,25% Verblijf pleegzorg ,57% ,62% ,57% ,60% Verblijf 24-uurs ,33% ,33% ,32% ,31% Crisiszorg ,26% ,30% ,32% ,32% Totaal JZ Plus en JJI ,09% ,10% ,11% JeugdzorgPlus ,06% ,08% ,09% Justitiële Jeugdinrichtingen ,05% ,03% 681 0,02% 527 0,02% Bureau Halt (12-17 jaar) ,84% ,77% ,53% ,46% Speciaal Onderwijs (cluster 4) ,78% ,82% ,85% ,89% 1e lijn GGZ Jeugd (t/m 20 jaar) ,20% ,22% ,27% ,26% Totaal 2 e lijn GGZ Jeugd (Zvw ) ,34% ,72% ,84% - - Zorg buiten circuit jeugd in GGZ ,32% ,42% ,36% - - Zorg in Circuit jeugd ,01% ,98% ,48% - - Totaal LVG-zorg in OBC's (t/m 23 jaar) ,23% ,15% ,16% Intramurale zorg ,11% ,07% ,08% Extramurale zorg ,12% ,08% ,08% Indicatie totale aantal jeugd in zorg ,07% ,26% ,24% ,51% Tabel 1: Aantal jeugdigen per sector in Budget: totaal, per jeugdige in zorg en in Nederland 3

4 Tabel 2 toont het totaalbudget per zorgonderdeel. Dit budget is met behulp van de gegevens in tabel 1 verrekend met het aantal jeugdigen in zorg en het aantal jeugdigen in Nederland. Op deze manier zijn de kosten in te schatten voor het inzetten van de ene dan wel de andere vorm van zorg. In sommige gevallen is het aantal cliënten in de zorg niet bekend waardoor het onmogelijk is om de kosten per jeugdige in zorg te berekenen. Het aantal 0-17-jarigen in Nederland is per definitie wel altijd bekend waardoor een zorgprijs per jeugdige in Nederland berekend kan worden. Hierbij merken we op dat dit een schatting is, aangezien de berekeningen worden uitgevoerd met de budgetten van de zorg en de daadwerkelijke kosten onbekend zijn. Van sommige zorgvormen is het budget niet bekend, waardoor geen zorgprijs berekend kan worden. Een eerste blik laat zien dat alle budgetten een vergelijkbare groei laten zien als het aantal cliënten in zorg. De duurste zorgvormen zijn zoals te verwachten de Justitiële Jeugdinrichtingen en de intramurale zorg van LVG-jeugd. Goedkoopste zorgvorm is de Kindertelefoon. Aangezien de Kindertelefoon veel gebruikmaakt van vrijwilligers en zich primair richt op preventie is dit niet verwonderlijk. Het budget voor bureau jeugdzorg kent een grote sprong van 2008 naar 2009 en laat daarna een geleidelijke groei zien. Binnen bureau jeugdzorg is de jeugdbescherming de duurste zorgvorm, terwijl de jeugdreclassering de grootste stijging in budget laat zien. Het budget van jeugd- en opvoedhulp laat een opmerkelijke golfbeweging in budgetten zien. Helaas zijn er onvoldoende gegevens bekend om dit budget uit te splitsen naar onderdelen, waardoor niet duidelijk wordt waar deze beweging primair aan toe te schrijven is. In 2010 is bij JeugdzorgPlus het budget flink verhoogd. Vanuit de brancherapportage komt naar voren dat dit primair voor rekening komt van incidentele subsidies, bedoeld om de overgang van JJI s naar JeugdzorgPlus soepel te laten verlopen. Binnen de ggz is een flinke toename te zien in budget. Die komt primair voor rekening van de klinische zorg. De LVG-zorg binnen de orthopedagogische behandelcentra laat een graduele groei aan budget zien. Om een idee te krijgen van de totale zorgkosten voor de Nederlandse jeugd geven we hier ook een indicatie van de zorgkosten. Ook hier dat dit slechts een indicatie is aangezien veel van de budgetten niet bekend zijn 16. Opnieuw kunnen we slechts in 2009 en 2010 uitgaan van de gegevens volgens de branche rapporten. Om voor de jaren 2008 en 2011 een schatting van het totaal te maken, maken we gebruik van de gegevens van de andere jaren. Concreet houdt dit in dat we het budget in 2008 o.a. berekenen op basis van de budgetten van 2 e lijn GGZ ( ) en de LVGzorg ( ) in Voor het jaar 2011 berekenen we het totaal o.a. op basis van het budget van de 2 e lijn GGZ ( ) in Met behulp van de indicatie van het totaal aantal cliënten in zorg, en het aantal jeugdigen per jaar, maken we daarop een schatting van de totale kosten per jeugdige in zorg en de totale kosten per jeugdige in Nederland. 4

5 Deelsectoren Per Per Per Per Per Per Per Per Budget 2008 jeugdige in zorg jeugdige NL Budget 2009 jeugdige in zorg jeugdige NL Budget 2010 jeugdige in zorg jeugdig e NL Budget 2011 jeugdige in zorg jeugdige NL Totaal BJZ Geaccepteerde aanmeldingen Jeugdbescherming Jeugdreclassering AMK Kindertelefoon Totaal Jeugd- en opvoedhulp Totaal JZ plus en JJI JeugdzorgPlus JJI Totaal Jeugd-ggz Zvw circuit jeugd Totaal LVG-zorg in OBC's Intramurale zorg Extramurale zorg Indicatie totaal zorgbudget Tabel 2: Budget per sector in

6 Kanttekeningen bij de cijfers We proberen met deze factsheet een beeld te schetsen van het gebruik van psychosociale zorg door de Nederlandse jeugd en de bijbehorende kosten. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van diverse branche- en jaarrapportages. We hebben daarbij geselecteerd op het bieden van enige vorm van psychosociale hulp en steun en de beschikbaarheid van voldoende gegevens. Ook hebben we alleen rapportages meegenomen waar specifieke zorg voor jeugd goed uit de gegevens viel te filteren. Daardoor zijn enkele sectoren waar kinderen en jongeren mogelijk ook psychosociale hulp krijgen (bv. gehandicaptenzorg) helaas niet meegenomen. Omdat elke sector zijn eigen systematiek van rapporteren kent is een onderlinge vergelijking helaas niet mogelijk en is deze factsheet primair beschrijvend. Zo is onduidelijk in hoeverre er overlap bestaat tussen de verschillende zorgvormen. Cliënten worden regelmatig in meerdere sectoren geholpen of worden van de ene instelling doorverwezen naar een andere, bijvoorbeeld van een instelling voor jeugd- en opvoedhulp naar de jeugd-ggz. Zo laat de brancherapportage GGZ 2010 zien dat 15 procent van hun cliënten wordt doorverwezen door de jeugdzorg, waardoor sprake kan zijn van overlap in zorggebruik. Ook wordt veelal niet vermeld in hoeverre de zorg zich alleen richt op jeugdigen of ook (of met name) op de ouders of op het gezin. Hierdoor is onduidelijk of er hulp wordt geboden aan een kind, meerdere kinderen in het gezin, of alleen aan de ouders (die daarmee hun kinderen kunnen helpen). Tot slot zijn de rapportages onderhevig aan interne wijzigingen, zoals nieuwe vormen van beschrijven van de zorg, waardoor er breuken in de gegevens optreden. In diverse gevallen zijn er in latere branche- en jaarrapporten herberekeningen uitgevoerd op de gegevens van eerdere jaren. Om verwarring te voorkomen hebben we in dit overzicht gebruikgemaakt van de rapportages die gemaakt zijn direct na het betreffende jaar. Vanwege deze kanttekeningen is een diepgaande interpretatie van de cijfers niet mogelijk. Ook gaat een dergelijke interpretatie voorbij aan het doel van dit overzicht. Voor de volledigheid merken we op dat er naast de gegevens die de branches verzamelen ook vanuit het ministerie van VWS gegevens over zorggebruik bijeen zijn gebracht. Deze gegevens komen niet altijd met de branche- en jaarrapporten overeen. Helaas zijn daarbij de bronnen niet geheel openbaar. De gegevens van VWS zijn te vinden in het NJi-webdossier Transitie in de Jeugdzorg (onderdeel cijfers). Wel is er begin 2013 een grote uitvraag geweest vanuit het CBS bij de jeugdzorginstellingen over het zorggebruik. Ook zijn er cijfers opgevraagd over AWBZ-zorggebruik en indicaties voor zorg. Daardoor zijn gegevens over zorggebruik van jeugd nu op gemeenteniveau beschikbaar. Deze data zijn beschikbaar op regionaal en gemeenteniveau in de database van Landelijke Jeugdmonitor. Aanbeveling Het is goed om op te merken dat deze exercitie geen eenvoudige taak was. We zijn veelvuldig gestuit op verschillen in terminologie, beperkte en onvolledige gegevens, verwijzing naar bronnen die niet (meer) beschikbaar zijn en in sommige gevallen zelfs elkaar tegensprekende rapportages. We nemen dan ook graag de gelegenheid te baat om te pleiten voor een eenduidige vorm van registratie van zorg en meer afstemming tussen de verschillende branches en sectoren. De notie om registratie te 6

7 verbinden aan de individuele cliënt die de (verschillende vormen van) zorg ontvangt, in plaats van de afzonderlijke zorgvormen zelf, zien wij daarbij als een kansrijke vorm. Gezien het belang van goede cijfers om goed beleid te bepalen pleiten wij ervoor om hier serieuze aandacht aan te besteden. Niet alleen kan dit een behoorlijke kostenbesparing met zich mee brengen, ook worden daarmee positieve prikkels afgegeven om de verschillende zorgvormen beter op elkaar af te stemmen. Bronnen per onderdeel inclusief weblink Jeugd in Nederland (0-17 jaar): CBS: aantal jongeren in NL tot 17 jaar. CBS. Bevolkingscijfers, verkregen via Statline.cbs op 17 april 2013 Bureau Jeugdzorg (aanmeldingen, jeugdbescherming, jeugdreclassering en AMK): Brancherapportage 2008 en Brancherapportages Jeugdzorg over de jaren 2009 t/m Kindertelefoon: Jaarverslagen Kindertelefoon over de jaren 2008 t/m 2011 (aantallen); en Brancherapportage 2008 en Brancherapportages Jeugdzorg (budget) Jeugd en opvoedhulp (Unieke cliënten, ambulant, deeltijd, pleegzorg, 24-uurs zorg, crisiszorg, hulp zonder indicatie): Brancherapportage 2008 en Brancherapportages Jeugdzorg over de jaren 2009 t/m JeugdzorgPlus: Brancherapportage 2008 en Brancherapportages Jeugdzorg over de jaren 2009 t/m JJI: JJI s in getal 2007 t/m Bureau Halt: Jaarberichten Halt over de jaren 2008 t/m 2011, gevonden op 4 juni Speciaal Onderwijs (cluster 4): CBS: Speciale scholen; leerlingen op speciale scholen. Optelsom van de leeftijdscategorieën 0 t/m 17 jaar bij zowel basis als voortgezet onderwijs over de jaren 2008 t/m 2011 per afzonderlijk jaar weergegeven. Verkregen via Statline.cbs op 17 april jarigen buiten circuit jeugd in GGZ: Voor gegevens 2009: GGZ sectorrapport Voor gegevens 2010: Tabellenboek: GGZ in de zorgverzekeringswet, jaar Sectie Jeugd, pag. 8 Patiënten in behandeling naar leeftijd en geslacht, Nog niet gepubliceerd (document in bezit bij het NJi) jarigen circuit jeugd in GGZ (ambulant en residentieel/klinisch): Factsheet Jeugd GGZ Nog niet gepubliceerd (document in bezit bij het NJi). 1e lijn GGZ Jeugd (t/m 20 jaar): Jaarberichten Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen over de jaren 2008 t/m LVG-zorg in OBC's (intramuraal en extramuraal): LVGNet: Orthopedagogische behandelcentra in Nederland. Nog niet gepubliceerd (document in bezit van het NJi) 1 Berekening van het percentage toename/afname ten opzichte van 2008: ((Aantal cliënten aantal cliënten 2008)/ aantal cliënten 2008) * 100 = toename/afname in % 2 Hoewel onderdeel van bureau jeugdzorg houden we de Kindertelefoon hier apart aangezien we te maken hebben met verschillende bronnen. 3 Het gaat hier om een optelsom van: Bureau Jeugdzorg, Unieke Cliënten Jeugd en opvoedhulp, Gesloten Jeugdzorg & JJI s, Bureau Halt, Speciaal onderwijs, 1 e lijn GGZ, 2 e Lijn GGZ en LVGzorg. De kindertelefoon is hierbij niet meegenomen aangezien hier het primair gaat om anonieme cliënten. Tevens wordt opgemerkt dat niet voor alle jaren alle gegevens beschikbaar zijn waardoor deze totalen niet onderling vergelijkbaar zijn. 4 Optelsom van: geaccepteerde aanmeldingen, JB, JRC en AMK (totaal). Het is niet helder in hoeverre er sprake is van dubbeltellingen. 7

8 5 Opstelsom van adviezen (en consulten) en onderzoeken. Het is niet helder in hoeverre er sprake is van dubbeltellingen. 6 Eigen berekening voor de jaren 2008 (27634 adviezen consulten) en 2009 (32501 adviezen consulten) 7 Het is niet helder in hoeverre er sprake is van dubbeltellingen 8 Dit betreft de zorg geleverd door instellingen van jeugd en opvoedhulp, excl. hulp zonder indicatie en jeugdzorg plus/jji. 9 Unieke cliënten volgens brancherapportage: Cliënten zijn slechts 1 keer meegeteld ongeacht hoeveel zorgvormen ze gebruikt hebben. 10 Optelsom van JeugdzorgPlus volgens brancherapporten Jeugdzorg + JJI gegevens volgens rapportage JJI s in getal. 11 Dit betreft geen Stopreacties (12-minners). Per 1 januari 2010 heeft Halt de uitvoering van de Stopreactie (voor kinderen jonger dan 12 jaar en hun ouders) beëindigd. Om vergelijkbaarheid te waarborgen hebben de auteurs alleen gebruikgemaakt van Halt-afdoeningen. Cijfers betreffen daarmee enkel jarigen. Het percentage jeugd is dan ook berekend met aangepaste CBS-gegevens: jaar. 12 Berekening op basis van totale aantallen en percentage cliënten jonger dan 21 jaar. Het percentage jeugd is dan ook berekend met aangepaste CBS-gegevens:0-21-jarigen. 13 Optelsom van 0-17-jarigen buiten circuit jeugd in GGZ en 0-17-jarigen in het circuit jeugd in GGZ. 14 In het sectorrapport 2011 wordt er nog een onderscheid gemaakt in ambulant en residentieel/klinisch. Helaas is hierbij geen selectie te maken tot 0-17 jarigen. Er blijken ook veel volwassenen (ouders) in het circuit jeugd hulp te zijn opgenomen als cliënten. 15 Betreft het aantal kinderen met een lichte verstandelijke beperking dat gebruik maakt van orthopedagogische behandelcentra. Percentages berekend met CBS cijfers betreffende het aantal 0-23-jarigen in NL aangezien de OBC-cijfers cliënten betreffen t/m 23 jaar. 16 De budgetten van Halt, Speciaal onderwijs (cluster 4) en de eerstelijns-ggz zijn niet bekend. 17 De budgetten voor onderdelen van bureau jeugdzorg over: Geaccepteerde aanmeldingen, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en AMK zijn berekend via de percentages van het totaalbudget in de respectievelijke rapportages Jeugdzorg 2008 t/m 2010 per afzonderlijk jaar. Voor de brancherapportage 2011 zijn absolute getallen beschikbaar. Herberekening van latere jaren niet meegenomen. 18 Berekend via een combinatie van de brancherapporten Jeugdzorg (2008 t/m 2011) en de jaarberichten van de Kindertelefoon. Berekening: budget * aantal contacten van de Kindertelefoon (telefoongesprekken + chatgesprekken). 19 Berekening: Totaal budget Jeugd- en opvoedhulp * aantal unieke cliënten. Helaas is uitsplitsing van het budget naar onderdelen van zorg (ambulant, verblijf deeltijd) niet mogelijk door onvoldoende gegevens. 20 Berekend met aantallen vanuit JJI s in getal en het budget vanuit de brancherapportage Jeugdzorg. 21 Totaal budget LVG-zorg door orthopedagogische behandelcentra, bestaande uit: budget intramuraal, budget extramuraal én overige budgetonderdelen. 8

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011)

Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Gebruik psychosociale zorg voor jeugd stijgt (Jaren 2008 tot en met 2011) Niels Zwikker en Daphne Kann Juni 2013 www.nji.nl Hoewel het aantal 0-17 jarigen in Nederland tussen 2008 en 2011 daalde, steeg

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2010 branche rapportage jeugdzorg 2010 Jeugdzorg in 2010: de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Masterclass Transitie Jeugdzorg

Masterclass Transitie Jeugdzorg Masterclass Transitie Jeugdzorg februari 2013 RightToCopy@K3 Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Kader transitie Jeugdzorg en huidig gemeentelijk jeugdbeleid 3. Waar worden we verantwoordelijk

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp VNG Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties Patrick Tazelaar, Nilco van der Steege, Chiel Peters 9 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

VNG. Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties

VNG. Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties VNG Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties Patrick Tazelaar, Nilco van der Steege, Chiel Peters 9 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en uitgangspunten 2.

Nadere informatie

3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg)

3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg) Uitgangspunten bouwstenen 1. Vereenvoudigen en vernieuwen 2. Beperkt aantal 3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg) 4. Éen vaste prijs per bouwsteen 5. De bestaande zorgvormen/producten

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

24 APR 7013. Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Geachte commissieleden,

24 APR 7013. Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Aan de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Geachte commissieleden, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders H.M. de Jonge Wethouder OndelWijs, Jeugd en Gezin Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Aan

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

lnformatiepaper Harderwijk maart 2O12

lnformatiepaper Harderwijk maart 2O12 lnformatiepaper Harderwijk maart 2O12 dan loopt de gemeente een extra financieel risico met deze operatie. De laatste jaren is de jeugdzorg met enige regelmaat in het nieuws geweest vanwege fouten of tekortkom

Nadere informatie

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Gemiddelde ten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Evert Pommer en Klarita Sadiraj Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2016 Het

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Feiten en cijfers jeugdzorg en AWBZ Noord-Limburg. September 2013

Feiten en cijfers jeugdzorg en AWBZ Noord-Limburg. September 2013 Feiten en cijfers jeugdzorg en AWBZ Noord-Limburg September 2013 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Basisvoorzieningen jeugd... 8 4. Jeugdzorg (per organisatie, per soort

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ons college heeft op 4 maart jl. in het Raadskamerdebat

Nadere informatie

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013

Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg.

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Gebruik jeugdzorg is toegenomen Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Objectief verdeelmodel Jeugd

Objectief verdeelmodel Jeugd Objectief verdeelmodel Jeugd Elze de Vries Ivo Specker Utrecht 16 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Inhoud presentatie 2. Jeugdwet 3. Integratie uitkering Sociaal Domein 4. Historisch en objectief

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012

Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 Factsheet Jeugdzorg FoodValley 2013 Vervolg op Nulbeeld 2012 transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Conclusies... 2 2. Inleiding... 4 2.1. Aanleiding... 4 2.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

De Limburgse Jeugdmonitor

De Limburgse Jeugdmonitor De Limburgse Jeugdmonitor (Wat zeggen cijfers over) kinderen in kwetsbare situaties Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg 12 juni 2014 De Limburgse Jeugdmonitor http://www.limburg.databank.nl/ Waarom

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl

Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus. Welkom. Jeugdzorg@breda.nl Informatiebijeenkomst inkoop jeugdzorg West Brabant Oost 27 augustus Welkom Jeugdzorg@breda.nl Programma - dagvoorzitter Simone Mante 17:00 uur Opening door wethouder van Lunteren 17:15 uur Toegang tot

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Colofon tekst: JB Lorenz vormgeving: de Beeldsmederij mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Financiële vraagstukken feiten en cijfers transitie nieuw stelsel jeugd Opdracht 1: Dataverzameling Eindrapportage

Financiële vraagstukken feiten en cijfers transitie nieuw stelsel jeugd Opdracht 1: Dataverzameling Eindrapportage Financiële vraagstukken feiten en cijfers transitie nieuw stelsel jeugd Opdracht 1: Dataverzameling Eindrapportage Oktober 2012 Auteurs: Ingrid van Es en Dirk Crum Capgemini Consulting 2 Inhoud DANKWOORD...

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam

Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam Overlap in zorg voor de jeugd Nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam Hester Booi 6 augustus 2014 6 augustus 2014 Multifocale trajecten 2 Onderzoeksvragen Hoe groot is de groep jongeren met: Jeugdzorg;

Nadere informatie

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente

Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente Rapport gemeente Hof van Twente December 2012 Factsheets Transformatie Jeugdzorg Twente Rapport gemeente Hof van Twente December 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland

Startfoto Jeugdhulp Holland Rijnland Een blik op de huidige omvang en kosten Werkgroep Financiën en Werkgroep Vraag & Aanbod Juni 3 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg

Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Jeugdzorg Feiten en cijfers 213/nov Nieuwe taken, nieuwe doelgroepen, nieuw beleid Naar verwachting treedt op 1 januari 215 de nieuwe Jeugdwet in werking. De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugdwet

Beleidsinformatie Jeugdwet Beleidsinformatie Jeugdwet Inleiding Sinds de Jeugdwet op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten Oinici zock naar dc ivdcn van wachicii Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse Aanleiding In 2009 is er veel geïnvesteerd om de wachtlijst geïndiceerde jeugdzorg in de provincie

Nadere informatie

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers

Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers Onderwerpen Provincie Noord-Brabant Jeugdzorg: het verhaal achter de cijfers 15 april 2011 Visie op transitie Jeugdzorg Jeugdzorg Brabant in cijfers De jeugdige achter de cijfers Tot slot Wim Hoven en

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens Deel 1 - Overzicht 1.1. Basisgegevens Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0 18 jaar per gemeente weergegeven

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Eigen risico en afzien van zorg

Eigen risico en afzien van zorg Eigen risico en afzien van zorg Project: 14039 Eigen risico en afzien van zorg Onderwerp: Analyse naar signalen van afzien van zorg door verhoging van Auteurs: M.G.N. (Marnix) Romp, P.P.A.B. (Paul) Merkx

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog

Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog Risicokinderen in de gemeente Oude IJsselstreek Auteurs Caroline Timmerman, epidemioloog Petra Boluijt, epidemioloog GGD Noord- en Oost-Gelderland, 1 mei 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methode... 3

Nadere informatie

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017 Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek Regiopodium, 5 oktober 2017 1 Agenda 1. Opening door Gerben Struik, voorzitter Stuurgroep 18-2. Opdracht vanuit de Jeugdwet 3. Aantallen en kosten + toelichting

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april)

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Aanleiding Naar aanleiding van signalen over tekorten bij gemeenten voor residentiële voogdijkinderen en kinderen waarvoor

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2014 hebben vastgesteld de nadere regels behorende

Nadere informatie