Monitor. alcohol en middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor. alcohol en middelen"

Transcriptie

1 Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht

2

3 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Beleid, expertise en onderzoek Postbus GK Utrecht Internet Rapportage age Nannah Tak, Eva van der Meer & Hanneke Schreurs Volksgezondheid Utrecht Informatie Eva van der Meer (030) Foto omslag Los Dos Bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding Mei 2014

4

5 Inhoudsopgave Samengevat Inleiding 1 1 Verslavingszorg Gebruik verslavingszorg naar primaire problematiek 3 2 Kenmerken zorggebruikers Geslacht Leeftijd Culturele herkomst 6 3 Trend primaire problematiek 9 Literatuurlijst 11

6

7 Samengevat In 2012 deden personen in Utrecht een beroep op de verslavingszorg. Dit is 0.5% van de Utrechtse bevolking). In totaal in Nederland ging het om personen (0.4% van de bevolking). Het percentage zorggebruikers in de verslavingszorg in Utrecht daalt sinds 2011 nadat in de periode een grote stijging te zien was. Landelijk is een stijging te zien tussen 2002 en 2011 en zien we in 2012 een lichte daling. In Utrecht (42%), maar ook landelijk (47%), is in 2012 de grootste groep zorggebruikers in de verslavingszorg in behandeling vanwege alcoholproblematiek. In Utrecht is het percentage zorggebruikers voor cocaïnegebruik (17%) relatief groter dan gemiddeld in Nederland (11%), vooral bij de jongvolwassenen (25-39 jaar 23%)). Het percentage zorggebruikers in de leeftijdscategorie jarigen vanwege gebruik van opiaten is in Utrecht relatief groot (17%). Jongeren (zowel de groep jaar (62%) als jaar (38%)) komen het meest in aanraking met de verslavingszorg vanwege cannabisgebruik. Het aantal zorggebruikers voor GHB-problematiek vormt een zeer kleine groep (0.4%) binnen de verslavingszorg in Utrecht, ook landelijk is dit een kleine groep (1%). Overzicht verslavingszorg Utrecht en landelijk 2012 Demografie Utrecht Landelijk Aantal zorggebruikers Aantal zorggebruikers per inwoners Aandeel vrouw 21% 24% Aandeel 25-16% 16% Aandeel % 47% Aandeel inwoners met een autochtone achtergrond 52% 69% Problematiek Nieuwe zorggebruikers in % 38%

8 0

9 Inleiding Voor een adequate uitvoering van het Utrechtse alcohol- en drugsprogramma door Volksgezondheid, Gemeente Utrecht, is een goede informatievoorziening essentieel. Dat is de reden dat een Utrechtse monitor alcohol- en middelengebruik is ontwikkeld. De monitor bestaat uit vier thema's: monitoring en trends, preventie, zorg en actuele ontwikkelingen. Deze rapportage betreft het thema zorg. In 2013 is het eerste rapport verschenen in het kader van dit thema en bevatte de resultaten over de verslavingszorg in Utrecht over Dit rapport betreft een actualisatie van het eerste rapport. In deze rapportage worden verschillende cijfers gepresenteerd over zorggebruik in de verslavingszorg in de stad Utrecht in De cijfers in dit rapport zijn afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) dat beheerd wordt door Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ). Het LADIS is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en geeft inzicht in het aantal zorggebruikers die een beroep doen op verslavingszorginstellingen. Instellingen voor verslavingszorg en de verslavingsreclassering leveren hiervoor jaarlijks geanonimiseerde informatie over de cliëntenpopulatie en de behandeling daarvan aan (IVZ, 2012). In deze studie zijn de Utrechtse cijfers vergeleken met het landelijke gemiddelde. De meest opvallende bevindingen worden in dit rapport toegelicht. 1

10 2

11 1 Verslavingszorg Binnen de verslavingzorg wordt hulp geboden aan mensen die verslaafd zijn geraakt aan alcohol, drugs, medicijnen en gokken (Trimbos Instituut, 2011). In de verslavingszorg melden zich mensen met een zorgvraag voor onder andere de volgende de middelen; alcohol, opiaten, cocaïne en cannabis. In dit rapport worden de aantallen zorggebruikers naar deze middelen beschreven. Het aantal zorgvragers zou hoger kunnen zijn dat het aantal zorggebruikers, omdat niet iedereen met een zorgvraag zich meldt bij de verslavingszorg. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, waaronder de eigen bijdrage die betaald moet worden voor zorgkosten. 1.1 Gebruik verslavingszorg naar primaire problematiek In absolute cijfers uitgedrukt deden personen in Utrecht in 2012 (0.5% van de Utrechtse bevolking) een beroep op de verslavingszorg. In totaal in Nederland ging het om personen (0.4% van de bevolking). Van de zorggebruikers uit 2012 komt 18% in dat jaar voor het eerst in aanraking met de verslavingszorg. Landelijk is dit percentage veel hoger, 38% wordt gekenmerkt als 'nieuwe hulpvrager'. Tabel 1 Gebruik verslavingszorg naar primaire problematiek in absolute aantallen en percentages Utrecht Absolute aantallen len Utrecht % Nederland Absolute aantallen len Nederland % Alcohol % % Opiaten (heroïne, morfine, methadon, overige opiaten) % % Cocaïne (cocaïne, snuifcocaïne, crack) % % Cannabis (wiet, hasj) % % Amfetamine (amfetamine, methamfetamine) 21 1% % GHB 9 0.5% 752 1% Onbekend niet nader uitgesplitst in de ontvangen data 79 5% % Totaal % % Alcoholproblematiek zorgt voor de grootste groep zorggebruikers in de verslavingszorg. Het aandeel bedraagt in Utrecht 42% van alle zorggebruikers, dit is lager dan landelijk gemiddeld (47%) (zie tabel 1). De cocaïne-, opiaat- en cannabisgebruikers vormen vervolgens zowel in Utrecht als landelijk de grootste groepen zorggebruikers. In Utrecht gaat het bij cocaïnegebruik om 17% (landelijk; 11%), bij opiaatgebruik ook om 17% (landelijk; 16%) en bij cannabisgebruik om 16% (landelijk; 15%). Het hogere percentage zorggebruikers voor cocaïne in Utrecht vergeleken met landelijk is opvallend. Het aantal personen is in de periode zowel in Utrecht als in Nederland gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal zorggebruikers tussen 2002 en Landelijk steeg het aantal zorggebruikers tussen 2002 en 2011 met 47%. In figuur 1 is te zien dat na een jarenlange stijging het aantal zorggebruikers landelijk voor het eerst iets is afgenomen. In Utrecht wordt al voor het tweede achtereenvolgende jaar een daling waargenomen. 3

12 Utrecht Nederland Figuur 1 Trend in zorggebruik naar personen (2002=100) In vergelijking met 2011 is er geen grote verschuiving te zien in het gebruik van de verslavingszorg naar primaire problematiek. Ook in 2011 zorgde alcoholproblematiek voor de grootste groep zorggebruikers, gevolgd door cocaïne, cannabis en opiaten. 4

13 2 Kenmerken zorggebruikers In onderstaande paragrafen worden de zorggebruikers in de verslavingszorg beschreven op basis van hun geslacht, leeftijd en herkomst. Alle persoonskenmerken die beschreven worden, hebben betrekking op de registratie van primaire problematiek. Dit voorkomt dat personen meerdere keren in de tabellen en figuren meegeteld worden. Een consequentie van deze keuze is wel dat hier niet een beschrijving wordt gegeven van de volledige groep bij wie een bepaalde middelenproblematiek speelt. 2.1 Geslacht In de verslavingszorg is de verdeling naar sekse al jaren redelijk constant (IVZ, 2012). Verslavingsproblematiek in het algemeen komt vaker voor bij mannen (in absolute aantallen in Utrecht gaat het om 1341 mannen) dan bij vrouwen (absoluut gaat het om 366 vrouwen in Utrecht). Ongeveer een vijfde tot een kwart van de hulpvragen komt van vrouwen. Vrouwen die in de verslavingszorg terechtkomen, zijn relatief vaker dan mannen zorggebruikers voor alcoholproblematiek; in Utrecht 48% van de vrouwen (dit zijn 174 vrouwen) tegenover 40% van de mannen (dit zijn 540 mannen). Deze verschillen naar geslacht zijn ook zichtbaar in de landelijke cijfers (zie figuur 2). 60% 50% 40% 30% 20% Nederland Mannen Nederland Vrouwen Utrecht Mannen Utrecht Vrouwen 10% 0% Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine GHB Overig Figuur 2 Percentage zorggebruikers naar primaire problematiek en geslacht 2.2 Leeftijd Wanneer naar leeftijdsgroepen wordt gekeken, zien we dat de groep jaar en de groep jaar zowel in Utrecht als in Nederland veruit de grootste groepen in de verslavingszorg zijn. De leeftijdsgroep jaar is in Utrecht 44% van het totaal, landelijk vormt deze groep 38% van het totaal. De groep jaar vormt in Utrecht 39% van het totaal en landelijk is dit 44%. In Utrecht (1%), maar ook landelijk (2%) is het percentage zorggebruikers ouder dan 65 jaar bijzonder laag. De primaire zorgvraag van de leeftijdsgroep jaar in Utrecht betreft in de meeste gevallen alcohol (35%), cocaïne (23%), opiaten (18%) of cannabis (15%), de verslavingsproblematiek is dus behoorlijk divers bij deze leeftijdsgroep. Landelijk zien we een kleiner percentage zorggebruikers voor cocaïne (17%). Voor de leeftijdsgroep daarboven, jaar, is in Utrecht de primaire zorgvraag in de meeste gevallen alcohol (56%), opiaten (22%) of cocaïne (12%). Opvallend is het hoge percentage zorggebruikers met betrekking tot alcoholproblematiek in deze leeftijdsgroep. Voor cannabisverslaving geldt juist 5

14 dat er veel minder mensen in deze leeftijdsgroep gebruik maken van de verslavingszorg. Landelijk is het percentage zorggebruikers voor alcoholproblematiek bij de 40- tot 64-jarigen nog groter (64%). Het aantal zorggebruikers voor opiaten en cocaïne is landelijk juist iets lager in deze leeftijdsgroep. Jongeren (12-18 jaar) in Utrecht zijn relatief vaak zorggebruikers aangaande het gebruik van cannabis (60%). Dit beeld zien we landelijk ook, 62% van de jarigen maakt gebruik van de verslavingszorg voor cannabisproblematiek. Van alcoholproblematiek is bij 23% van hen sprake. Landelijk is dit iets lager, namelijk 19%. Bij ouderen (65+) is alcoholverslaving de meest voorkomende zorgvraag, echter de totale groep zorggebruikers boven de 65 jaar is erg laag (N =20). Tabel 2: : Leeftijdsverdeling naar primaire problematiek Aantal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Amfetamine GHB Overig Nederland jaar % 2% 4% 60% 4% 1% 13% jaar % 9% 13% 39% 6% 3% 9% jaar % 19% 17% 17% 3% 2% 7% jaar % 17% 7% 4% 1% 0% 6% % 2% 1% 0% 0% 0% 8% Utrecht jaar 63 13% 0% 10% 62% 2% 2% 13% jaar % 5% 18% 38% 4% 1% 9% jaar % 18% 23% 15% 1% 1% 6% jaar % 22% 12% 5% 0% 0% 4% % 0% 0% 0% 0% 0% 15% Door een verandering in leeftijdsindeling zijn vergelijkingen met het verleden helaas niet mogelijk. 2.3 Culturele herkomst In de verslavingszorg melden zich personen van verschillende culturele herkomst. Helaas is van een relatief grote groep Utrechtse zorggebruikers niet bekend wat hun etniciteit is (26%), zodat het vergelijken met cijfers uit eerdere jaren en landelijke cijfers niet mogelijk is. De grootste groep zorggebruikers in Utrecht waarvan de etniciteit wel bekend is, heeft een autochtone achtergrond (52%), landelijk is dit 69%. Wanneer in Utrecht wordt gekeken naar het percentage zorggebruikers met een autochtone achtergrond van het totaal aantal zorggebruikers van wie de etniciteit bekend is, is het percentage 70%. Dit volgt de bevolkingsopbouw van de gemeente Utrecht, aangezien 68% van de bevolking van Utrecht een autochtone achtergrond heeft. Zie figuur 3 voor uitsplitsing naar etniciteit in Utrecht en Nederland. 26% 18% Utrecht 52% Autochtoon Westerse allochtoon Niet westerse allochtoon Onbekend 13% 7% 12% Neder land 69% Autochtoon Westerse allochtoon Niet westerse allochtoon Onbekend 4% Figuur 3 Percentage zorggebruikers naar culturele herkomst 6

15 Inwoners met een autochtone achtergrond zijn relatief vaak in zorg voor het gebruik van alcohol (47%) en. Kleinere aantallen zorggebruikers zijn er voor verslaving van opiaten (13%) en cocaïne (14%). Landelijk zien we ongeveer hetzelfde beeld. Bij inwoners met een niet-westerse allochtone achtergrond is het precies andersom; relatief vaak in zorg voor problematiek met betrekking tot opiaten (22%) en cocaïne (28%) en iets minder vaak in zorg voor alcoholverslaving (26%). Landelijk zien we een iets ander beeld, vooral het percentage zorggebruikers voor cocaïne is landelijk een stuk lager (18%) en het percentage zorggebruikers voor alcohol iets hoger (32%). Ook inwoners met een Westerse allochtone achtergrond zijn opvallend vaker in zorg voor verslaving met betrekking tot opiaten (40%), landelijk is dit een stuk lager (28%). Opgemerkt moet wel worden, dat het aantal inwoners met een westerse allochtone achtergrond geregistreerd in de verslavingszorg, laag is, waardoor het moeilijker is om betrouwbare uitspraken te doen over deze groep. De verdere onderverdeling naar culturele herkomst bij de verschillende problematieken is te vinden in tabel 3. Tabel 3: Culturele herkomst naar primaire problematiek Aantal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Amfetamine GHB Overig Nederland Autochtoon % 13% 10% 16% 3% 1% 7% Westers allochtoon % 28% 11% 12% 2% 1% 6% Niet- westers allochtoon % 25% 18% 16% 0% 0% 8% Onbekend % 17% 10% 16% 2% 1% 9% Utrecht Autochtoon % 13% 14% 16% 2% 1% 6% Westers allochtoon 73 25% 40% 11% 18% 0% 0% 7% Niet- westers allochtoon % 22% 28% 17% 0% 0% 7% Onbekend % 18% 17% 14% 2% 1% 5% 7

16 8

17 3 Trend primaire problematiek In figuur 4 staan de trends van de verschillende primaire problematieken in de afgelopen elf jaar weergegeven. In Utrecht is het percentage zorggebruikers sinds 2002 voor alle problematieken gestegen, met uitzondering van het percentage zorggebruikers voor opiaatproblematiek. De laatste twee jaar wordt echter een duidelijke daling van het aantal zorggebruikers voor alcoholproblematiek waargenomen. Ook zien we de afgelopen twee jaar een lichte daling in het aantal zorggebruikers voor cannabisen cocaïneverslaving Alcohol Opiaten Cocaine Cannabis Amfetamine GHB Figuur 4 Trend zorggebruik naar primaire problematiek Utrecht in absolute aantallen Alcohol Opiaten Cocaïne Cannaa- Amfe- GHB bis tamine

18 10

19 Literatuurlijst Stichting Informatie Voorziening Zorg (2012). Kerncijfers Verslavingszorg Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: IVZ Trimbos-instituut (2012). Nationale Drug Monitor. Jaarbericht Utrecht: Trimbos-instituut 11

20 12

21 13

22 Gemeente Utrecht, volksgezondheid Uitgave Gemeente Utrecht Volksgezondheid, Beleid, Expertise en Onderzoek Mei 2014 Adresgegevens Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Postadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts Margriet van Laar Marcel Buster Met medewerking van Caroline Schaap John-Peter

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet van Laar Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Achtergrondstudie van de Nationale Drug Monitor 1 2 3 20 10 Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2010 Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 14255-NDM Jaarbericht 2010.indd 1 09-06-11 13:12 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document.

Schulden van huishoudens dramatisch gestegen. Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Schulden van huishoudens dramatisch gestegen Klik hier om dit artikel te downloaden als pdf-document. Sinds 2008 kampt ook Nederland met de gevolgen van de internationale financiële kredietcrisis uit 2008,

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum ATtONALE RUG ON IT. 9 ' Iviarbertq ht 200 S ;E. VA N Nietenschappe,iiit TIDE thiii'imek- eu s-gr Oacwricitatiecentrum avenhag,e Bureau NDM Utrecht, oktober 2002 Red acne Mw. dr. M.W. van Laar i Dhr. dr.

Nadere informatie

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Onder redactie van Ninette van Hasselt Utrecht, augustus 2010 Colofon Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder

Nadere informatie

FACTSHEET CANNABIS april 2013

FACTSHEET CANNABIS april 2013 april 2013 Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium (2002-2012) over de omvang van het cannabisgebruik in Vlaanderen en België. We bespreken achtereenvolgens:

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie