Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. startfoto2. www.partoer.nl 03/2013"

Transcriptie

1 Verantwoording van de gegevens Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld startfoto2 03/2013 In het nieuwe jeugdstelsel (1 januari 2015) krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg. Dit betreft ook de specialistische jeugdzorg (provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdigen met een verstandelijke beperking (jeugd-vb) en gesloten jeugdzorg). Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Gemeenten willen weten wat er qua cliëntvolume, zorggebruik en financiering omgaat op dit voor hen nog onbekende terrein. Zo krijgen zij een beeld van de aard en omvang en kunnen zij zich beter voorbereiden op hun toekomstige taken. De vragen die gemeenten stellen zijn: Om hoeveel jeugdigen gaat het? Hoeveel zorg nemen zij af? Wat kost dit? Hoeveel budget krijg ik hiervoor? Partoer brengt een serie Startfoto s uit onder de noemer Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld. Deze uitgaven presenteren gegevens afkomstig uit registratiesystemen van regionale jeugdhulpaanbieders, het Zorgkantoor Friesland en de provincie Fryslân. De voorliggende uitgave is het tweede nummer in de serie. De inhoud is als volgt: Provinciale jeugdzorg: informatie, advies en consultatie, diagnostiek en indicatie, aanmelding en onderzoek en regiemodules vanuit Bureau Jeugdzorg (BJZ) Friesland, inclusief kostenindicatie. Deze informatie is een aanvulling op de informatie in Startfoto nummer 1 (november 2012) over provinciaal gefinancierde Jeugdzorg. Jeugd-ggz: declaraties via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), inclusief kostenindicatie. Leren van elkaar U kunt de Startfoto s Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld benutten voor verdere vraagverheldering en discussie. Partoer beveelt gemeenten aan om zelf kritisch naar de gegevens te kijken, vragen te formuleren en in gesprek te gaan met partijen en collega-gemeenten via de bijeenkomsten die Partoer hiervoor organiseert. Onder het motto leren van elkaar ter bevordering van een betere zorg voor de jeugd. Het Zorgkantoor Friesland en Bureau Jeugdzorg Friesland hebben de gegevens in Startfoto nummer 2 met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geordend en aangeleverd. Partoer heeft de gegevens bewerkt en geanalyseerd op basis van de bijgeleverde toelichting. De gegevens kunnen een kleine foutmarge bevatten. De registratiesystemen maken het nog niet mogelijk om alle gevraagde gegevens snel op betrouwbare wijze beschikbaar te krijgen. Voor een jeugdige kan er sprake zijn van combinaties van zorg, waardoor dezelfde jeugdige in cijfers van verschillende zorgsoorten of -aanbieders wordt meegeteld. De gegevens zijn zoveel mogelijk geordend op gemeenteniveau. Pas als dezelfde gegevens over meerdere jaren beschikbaar zijn, kunnen er uitspraken worden gedaan over trends. jeugdggz jeugdbescherming lokaal hulpaanbod jeugdvb ZORG VOOR DE JEUGD jeugdreclassering lokaal hulpaanbod gesloten jeugdzorg provinciale vrijwillige jeugdzorg

2 Concept jeugdwet Wat is het doel? De concept Jeugdwet regelt de overheveling van de huidige provinciale-, Zvw- en AWBZ-gefinancierde jeugdzorg naar gemeenten, waardoor gemeen- ten hier bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor worden. Er staat in wat er qua wettelijke taken en financiering gaat veranderen en wat gemeen- ten met betrokken instanties moeten regelen. Het nieuwe jeugdstelsel wordt van kracht per 1 januari Het beoogde maatschappelijke doel is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. Als dit (tijdelijk) niet vanzelf gaat, komen de gemeente en jeugdhulp- aanbieders in beeld. Gemeenten moeten de uitvoering van hun toekomstige jeugdbeleid in een nieuw beleidsplan formuleren. Waar worden gemeenten verantwoordelijk voor? Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid. In het nieuwe jeugdstelsel komt daar de verantwoordelijkheid voor specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering bij. De nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten wordt omschreven als een voorzieningenplicht. Dit betekent dat gemeenten de toeleiding naar een jeugdhulpvoorziening moeten regelen als het probleemoplossend vermogen van jeugdigen en ouders ontoereikend is. De voorziening moet aanvullend zijn op wat jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk vanuit hun eigen kracht zelf kunnen. Als er meerdere voorzieningen nodig zijn, moeten deze integraal worden verleend onder het motto één gezin, één plan, één regisseur. Wat is jeugdhulp? De concept Jeugdwet verstaat onder jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij alle denkbare opgroei- opvoedings- en psychische problemen. Dit kan variëren van een simpel advies, of een opvoedcursus tot verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. De leeftijdsgrens voor jeugdhulp is 18 jaar met doorloopmogelijkheid tot 23 jaar als hulp via een andere wet niet mogelijk is. Doel van de jeugdhulp: verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met gevolgen van opgroei- opvoedings- en psychische problemen. Provinciale jeugdzorg Wat doet Bureau Jeugdzorg? BJZ voert de volgende taken uit: Uitvoeren van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Aansluiten bij de voorliggende voorzieningen door middel van casusoverleggen en deskundigheidsbevordering. Informatie, advies en consultatie geven aan en ten behoeve van dedoelgroep. Vanuit een onafhankelijke positie uitvoeren van diagnostiek en afgeven van een indicatiebesluit voor provinciale, zorgverzekerings- of AWBZ-zorg. De inzet van casemanagement door middel van gespecialiseerde zorgcoördinatie, veiligheidsregie en de cliënt volgen na afgifte van het indicatiebesluit. Uitvoering geven aan alle taken van het AMK. Belangrijk onderdeel van het AMK is het doen van onderzoek naar signalen en vermoedens van kindermishandeling. In onderzoek nemen van signalen van derden, die zorgen rondom een kind of gezin melden bij BJZ. Wat gaat er veranderen in 2015? De provinciale jeugdzorg wordt overgeheveld naar de nieuwe Jeugdwet en komt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De rol van BJZ als toegangspoort verdwijnt. Gemeenten bepalen welke zorg voor jeugd vrij toegankelijk is. De huisarts wordt bevoegd om door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Wat moeten gemeenten regelen? Gemeenten regelen zelf de toegang tot herkenbare en laagdrempelige jeugdhulp, ook de toegang tot specialistische jeugdhulp. Gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars moeten afspraken maken op landelijk en lokaal niveau. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wordt samengevoegd met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) tot het bovenlokale Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het AMHK komt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te vallen. Nieuwe verantwoordelijkheden gemeenten Huidige financiering 1 januari 2015 Geïndiceerde jeugdhulp Gesloten jeugdzorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugd-ggz Jeugd-vb Begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf voor alle grondslagen voor jeugdigen Jeugd-ggz Dyslexiezorg Provinciaal gefinancierde jeugdzorg AWBZ gefinancierde jeugdzorg Zvw gefinancierde jeugdzorg Harmonisatie financiering in de Jeugdwet Decentralisatie- uitkering via Gemeentefonds Bezuiniging 15%

3 Tabel 1. Diagnostiek en indicaties Bureau Jeugdzorg Friesland (2011) Gemeente Indicaties tweedelijns zorgaanbod Indicaties AWBZ Achtkarspelen Boarnsterhim Dantumadiel Dongeradeel Informatie-, advies en consultgesprekken inclusief kostenindicatie BJZ behandelt informatie-, advies- en consultaanvragen die binnenkomen van cliënten. De meeste aanvragen komen van professionals. Aantal gevoerde informatie-, advies- en consultgesprekken op provinciaal niveau (2011): Algemeen: AMK: Kindertelefoon: Totaal: Kostenindicatie (prijspeil 2013): variërend van 60,- tot 329,- (exclusief kindertelefoon) Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Harlingen Heerenveen het Bildt Kollumerland c.a Leeuwarden Leeuwarderadeel Aanmeldingen, diagnostiek en indicaties inclusief kostenindicatie BJZ geeft indicaties af in het vrijwillig kader van de jeugdhulp. Dit omvat indicaties voor tweedelijns zorgaanbod en indicaties AWBZ/Persoonsgebonden budget (PGB)/Zorg in Natura (ZIN). Indicaties tweedelijns zorgaanbod: dit zijn het aanmeldingsproces, de diagnostiek naar de aard en de ernst van de problemen en het afgeven van een indicatiebesluit voor inzet van gespecialiseerde zorg. De indicatie geeft zorgaanspraken voor provinciaal gefinancierde zorg en zorgaanspraken in het kader van de Zvw. Indicaties AWBZ/PGB/ZIN: dit zijn het aanmeldingsproces en de diagnostiek naar inzet van de juiste zorg bij jeugdigen met een psychiatrische diagnose en het afgeven van een indicatiebesluit voor inzet van PGB/ZIN of andere AWBZ gefinancierde zorg. De indicatie geeft zorgaanspraken voor AWBZ gefinancierde zorg. Aantal afgegeven indicaties op provinciaal niveau (2011): Indicaties tweedelijns zorgaanbod: Indicaties AWBZ-zorg: Kostenindicatie (prijspeil 2013): Indicaties tweedelijns zorgaanbod: variërend van 750,- tot 1.640,- Indicaties AWBZ-zorg: variërend van 375,- tot 540,- Lemsterland Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Skarsterlân Smallingerland Súdwest-Fryslân Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Waddeneilanden Buitenprovinciaal/onbekend bij aanvang/anders 0 0 Totaal indicaties Kostenindicatie variërend van 750 tot tot 540 Bron: Bureau Jeugdzorg Friesland In tabel 1 ziet u de afgegeven indicaties op gemeenteniveau.

4 Aanmeldingen en onderzoeken inclusief kostenindicatie Om inzicht te geven in de taken die BJZ nu uitvoert ten behoeve van het AMK, zijn onder de noemer aanmeldingen en onderzoeken gegevens gebundeld over onderzoek zorgmeldigen, onderzoek kindermishandeling, raadsmeldingen, spoedeisende hulp en specialistische diagnostiek. Onderzoek zorgmeldingen Hier gaat het om het aanmeldingsproces en onderzoek naar de zorgen die gemeld zijn door professionals in het kader van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er wordt onderzoek gedaan naar de aard en de ernst van de zorgen. Jeugdigen en ouders worden, indien nodig, gemotiveerd voor hulp. Als ouders niet gemotiveerd zijn voor hulp en de zorgen rondom de veiligheid van een jeugdige groot zijn, wordt een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming gedaan. Eén zorgmelding heeft betrekking op één jeugdige. Aantal aanmeldingen en onderzoeken op provinciaal niveau (2011): Onderzoeken zorgmeldingen: 588 Onderzoeken kindermishandeling: Raadsmeldingen: 184 Spoedeisende hulp (jeugdigen): 275 Specialistische diagnostiek (onderzoek): 69 Totaal: Kostenindicatie (prijspeil 2013): Onderzoeken zorgmeldingen, onderzoeken kindermishandeling en Raadsmeldingen: variërend van 1.426,- tot 2.140,- Spoedeisende Hulp en Specialistische Diagnostiek: variërend van tot 1.785,- Onderzoek kindermishandeling AMK-onderzoek richt zich op onderzoek naar ernstige vormen van kindermishandeling en meldingen die anoniem worden gedaan. Een onderzoek kan betrekking hebben op meerdere kinderen. Raadsmeldingen Een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan als ouders en/of jeugdigen niet open staan voor hulpverlening en er sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging voor de jeugdige. Spoedeisende Hulp Dit is het aanmeldingsproces met een spoedeisend karakter van een nieuwe jeugdige bij wie BJZ een interventie of veiligheidsanalyse heeft gedaan. De spoedeisende hulp maakt onderdeel uit van de provinciale Spoed4Jeugd. Specialistische Diagnostiek Dit is diagnostiek gericht op persoonlijkheids-, sociaal emotionele- of gezinsproblematiek. Het betreft ook IQ-testen ten behoeve van diagnostiek en indicatie. De problematiek wordt in kaart gebracht en er wordt advies gegeven over de inzet van het hulpverleningstraject. De genoemde aantallen zijn het aantal onderzoeken dat uitgevoerd is voor cliënten uit het vrijwillig kader. De aantallen hebben dus geen betrekking op jeugdigen uit het gedwongen kader (ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering).

5 Tabel 2. Aanmeldingen en onderzoeken Bureau Jeugdzorg Friesland (2011) 1 Gemeenten Onderzoek Zorgmeldingen Onderzoek Raadsmeldingen Spoedeisende Hulp Specialistische Kindermishandeling 2 Diagnostiek Achtkarspelen (84) * 14 * Boarnsterhim (59) * * * Dantumadiel (71) 10 * * Dongeradeel (73) * * * Ferwerderadiel * 13 (17) * * * Franekeradeel (103) * * * Gaasterlân-Sleat * 13 (26) * * * Harlingen (49) * * * Heerenveen (195) * 27 * het Bildt * 16 (27) * * * Kollumerland c.a (48) * * * Leeuwarden (563) Leeuwarderadeel * 32 (78) * * * Lemsterland * 16 (34) * * * Littenseradiel * 16 (26) * * * Menameradiel * 23 (44) * * * Ooststellingwerf 23 39(84) * * * Opsterland (111) * * * Skarsterlân (66) * * * Smallingerland (219) * Súdwest-Fryslân (280) * Tytsjerksteradiel (83) * * * Weststellingwerf (143) * Waddeneilanden * 0 * 0 * Buitenprovinciaal/ onbekend bij aanvang/anders * * Totaal aanmeldingen/onderzoeken Kostenindicatie variërend van 1.426,- tot 2.140, ,- tot 1.785,- Bron: Bureau Jeugdzorg Friesland 1 Aantallen kleiner dan 10 zijn weergegeven met een *. Betreffende aantallen zijn wel meegeteld in het totaal aantal aanmeldingen en onderzoeken in de tabel. 2 Tussen haakjes staat hoeveel kinderen betrokken zijn bij het betreffende aantal onderzoeken.

6 Regiemodules inclusief kostenindicatie Om inzicht te geven in de taken die BJZ nu uitvoert ten behoeve van casemanagement, zijn onder de noemer Regiemodules gegevens gebundeld over veiligheidsregie, gespecialiseerde zorgcoördinatie, casemanagement Volgen en Toetsen en Gesloten Jeugdzorg. Veiligheidsregie Gedurende drie maanden blijft Bureau Jeugdzorg betrokken bij het gezin om de veiligheid van de jeugdige in de gaten te houden. Het gaat om gezinnen waarbij de jeugdigen ernstig worden bedreigd in hun ontwikkeling, waar hulpverlening is ingezet maar de ontwikkelingsbedreiging niet of nauwelijks afneemt. Het aantal is gebaseerd op het aantal afgeronde modules in het vrijwillig kader. Gespecialiseerde zorgcoördinatie Werken vanuit één gezin en één plan. Samen met de gezinsleden de zorg coördineren en op elkaar afstemmen. Bureau Jeugdzorg voert de zorgcoördinatie uit bij multiprobleemgezinnen die slecht gemotiveerd zijn en/of moeilijk hulp accepteren en waarbij veel hulporganisaties betrokken zijn. Het aantal is gebaseerd op het aantal afgeronde modules uitgevoerd in het vrijwillig kader. Casemanagement Volgen en Toetsen Na afgifte van het indicatiebesluit heeft Bureau Jeugdzorg vanuit de huidige wet op de Jeugdzorg de opdracht om de ingezette zorg te volgen en te toetsen aan de doelen uit het indicatiebesluit. Het aantal staat voor de gestarte modules in een peiljaar. Gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg-Plus) Binnen het vrijwillig kader is het mogelijk om op verzoek van de ouders een machtiging voor een gesloten behandelplek af te geven. Voor deze machtiging wordt diagnostiek verricht, een verzoekschrift voor de rechtbank geschreven en een indicatiebesluit gemaakt. Het aantal betreft de jeugdigen voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven en die in een jeugdzorginstelling geplaatst zijn of nieuw geplaatst zijn in het betreffende peiljaar. Aantal regiemodules op provinciaal niveau (2011): Veiligheidsregie: 275 Gespecialiseerde zorgcoördinatie: 455 Casemanagement Volgen en Toetsen: 886 Gesloten Jeugdzorg: 76 Totaal: Kostenindicatie (prijspeil 2013): variërend van 400,- tot 2.675,- In tabel 3 ziet u de gegevens over regiemodules op gemeenteniveau.

7 Tabel 3. Regiemodules Bureau Jeugdzorg Friesland (2011) 3 Gemeenten Veiligheidsregie Gespecialiseerde Zorgcoördinatie Casemanagement Volgen en Toetsen Gesloten Jeugdzorg Achtkarspelen * * Boarnsterhim * * 17 * Dantumadiel * * 22 * Dongeradeel * * Ferwerderadiel * * 15 * Franekeradeel * * Gaasterlân-Sleat * * 11 * Harlingen * * 20 * Heerenveen * het Bildt * * 23 * Kollumerland c.a. * 11 * * Leeuwarden Leeuwarderadeel * * 13 * Lemsterland * Littenseradiel * * 10 * Menameradiel * * 20 * Ooststellingwerf * * Opsterland * * Skarsterlân 10 * 16 * Smallingerland Súdwest-Fryslân * Tytsjerksteradiel * * Weststellingwerf * * Waddeneilanden * * * * Buitenprovinciaal/ onbekend bij aanvang/anders * * 0 * Totaal modules Kostenindicatie variërend van 400 tot Bron: Bureau Jeugdzorg Friesland 3 Aantallen kleiner dan 10 zijn weergegeven met een *. Betreffende aantallen zijn wel meegeteld in het totaal aantal modules in de tabel.

8 Jeugd-ggz Wat is jeugd-ggz? De afkorting ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg. De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische of psychische problemen die zo groot zijn dat zij in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het hulpaanbod kan bestaan uit eerstelijnszorg, crisiszorg, preventie, diagnostiek en/of individuele- of groepsbehandeling. Behandeling vindt meestal poliklinisch plaats, maar kan zo nodig ook in dagbehandeling of in klinische vorm plaatsvinden. Ook kan er (tijdelijk) verblijf plaatsvinden in een beschermde woonvorm of een logeerhuis. Wat gaat er veranderen in 2015? De jeugd-ggz wordt vanuit de Zvw en AWBZ overgeheveld naar de nieuwe Jeugdwet en komt daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Zvw omvat alle ambulante behandeling en verblijf tot 365 dagen. De AWZB alle klinische opnames langer dan één jaar en de verblijfszorg in begeleid wonen en een logeerhuis. Wat moeten gemeenten regelen? Het rapport Gemeenten aan zet 4 geeft zes aanbevelingen voor een verantwoorde decentralisatie naar gemeenten: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van kwaliteit. Zij maken hierover op landelijk niveau afspraken. Landelijke inkoop van minimaal specialistische jeugd-ggz. De medisch specialist kan rechtstreeks doorverwijzen naar jeugd-ggz. Zorgverzekeraars en gemeenten maken afspraken over de rol van de huisarts bij doorverwijzen naar jeugd-ggz en de doorstroom naar volwassenen-ggz. De wetten van de gezondheidszorg blijven gelden voor de jeugd-ggz De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet toezicht blijven houden op de jeugd-ggz. Wat is het zorggebruik via de Zvw en wat kost dit? Het Zorgkantoor Friesland geeft cijfers op basis van declaraties voor geestelijke gezondheidszorg (Zvw en AWBZ) die zijn ingediend door verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben geen verantwoordingsplicht aan het Zorgkantoor Friesland. De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2010 in Fryslân een marktaandeel van 65%. Declaraties geven een beeld van het aantal verzekerden dat zorg heeft ontvangen en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Door middel van extrapolatie is een omrekening gemaakt naar Fryslân totaal (100%). De declaraties via de Zvw zijn uitgesplitst naar zorgsoort (eerstelijns, ambulant, klinisch) en leeftijd (tot 18 jaar en 18 tot 23 jaar). Het gaat om ontvangen zorg met een startdatum in 2010 en einddatum in Het betreft een dagkoers omdat declaraties tot na vijf jaar na behandeling kunnen worden ingediend (tot 2016) en dan meetellen voor Op provinciaal niveau hebben in 2010 ruim verzekerden tot 18 jaar en ruim verzekerden van 18 tot 23 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangen via de Zvw. Hiermee is een bedrag gemoeid van iets meer dan 31 miljoen voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar en bijna 12 miljoen voor de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar. 4 Van Gastel, M.P. (2012). Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen. In tabel 4 t/m 7 ziet u de declaraties via de Zvw op gemeenteniveau, waarvan tabel 7 op RMC-regio. Tabel 4 betreft een totaaloverzicht, tabel 5 t/m 7 is de uitsplitsing naar zorgsoort (eerstelijns, ambulant en klinisch). De totalen in tabel 5 t/m 7 kunnen bij elkaar opgeteld iets hoger uitkomen dan het totaal in tabel 4, omdat sommige verzekerden gebruik hebben gemaakt van meerdere zorgsoorten.

9 Tabel 4. Declaraties jeugd-ggz (totaal) via Zorgverzekeringswet, verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar (2010) Gemeenten Verzekerden (uniek) 5 Bedragen (euro s) Totaal Tot tot 23 6 Totaal Tot tot 23 Achtkarspelen 519 6,4% 382 5,9% 137 8,1% , , ,0 Boarnsterhim 219 4,0% 170 3,8% 49 5,4% , , ,8 Dantumadiel 274 4,9% 202 4,6% 72 5,8% , , ,7 Dongeradeel 322 4,6% 253 4,6% 69 4,8% , , ,3 Ferwerderadiel 107 4,2% 86 4,1% 21 4,4% , , ,0 Franekeradeel 294 5,2% 227 5,0% 67 6,2% , , ,1 Gaasterlân-Sleat 98 3,4% 75 3,3% 23 4,1% , , ,5 Harlingen 186 4,5% 154 4,6% 32 4,1% , , ,3 Heerenveen 562 4,9% 396 4,3% 166 6,8% , , ,1 het Bildt 149 4,8% 124 4,9% 25 4,4% , , ,7 Kollumerland c.a ,7% 144 4,8% 32 4,1% , , ,0 Leeuwarden ,6% ,7% 472 5,3% , , ,9 Leeuwarderadeel 165 5,5% 132 5,5% 33 5,5% , , ,3 Lemsterland 146 3,8% 109 3,5% 37 5,6% , , ,6 Littenseradiel 146 4,4% 111 4,0% 35 6,5% , , ,4 Menameradiel 190 4,8% 143 4,5% 47 6,3% , , ,8 Ooststellingwerf 331 4,8% 260 4,7% 71 5,2% , , ,4 Opsterland 456 5,3% 368 5,2% 88 5,6% , , ,2 Skarsterlân 309 3,9% 225 3,5% 84 5,6% , , ,4 Smallingerland ,8% 816 6,7% 233 7,6% , , ,3 Súdwest-Fryslân ,4% 744 3,9% 264 6,2% , , ,4 Tytsjerksteradiel 438 4,9% 352 4,9% 86 5,2% , , ,6 Weststellingwerf 254 3,8% 198 3,7% 56 4,3% , , ,4 Waddeneilanden 98 3,6% 74 3,3% 24 5,7% , , ,4 Totaal (65%) ,0% ,8% ,7% , , ,3 Totaal (100%) ,7% ,4% ,8% , , ,9 Bron: Zorgkantoor Friesland 5 De percentages betreffen het aantal verzekerden afgezet tegen het aantal jeugdigen woonachtig in de gemeente. 6 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Er geldt een doorloopmogelijkheid tot 23 jaar als hulp via een andere wet niet mogelijk is. Om deze reden is de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar opgenomen in de tabel. 7 De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2010 in Fryslân een marktaandeel van 65%. 8 Dit betreft een extrapolatie (omrekening) naar Fryslân totaal.

10 Tabel 5. Declaraties jeugd-ggz (eerstelijns psychologische hulp) via Zorgverzekeringswet, verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar (2010) Gemeenten Verzekerden (uniek) 9 Bedragen (euro s) Totaal Tot tot Totaal Tot tot 23 Achtkarspelen , , ,6 Boarnsterhim 34 * * 9.577, , ,5 Dantumadiel , , ,3 Dongeradeel , , ,3 Ferwerderadiel , , ,3 Franekeradeel , , ,3 Gaasterlân-Sleat 23 * * 7.460, , ,5 Harlingen * , , ,5 Heerenveen , , ,5 het Bildt 28 * * 8.621, , ,0 Kollumerland c.a. 33 * * 9.832, , ,0 Leeuwarden , , ,2 Leeuwarderadeel 50 * * , , ,9 Lemsterland , , ,0 Littenseradiel , , ,0 Menameradiel , , ,6 Ooststellingwerf , , ,0 Opsterland , , ,3 Skarsterlân , , ,0 Smallingerland , , ,0 Súdwest-Fryslân , , ,5 Tytsjerksteradiel , , ,8 Weststellingwerf , , ,9 Waddeneilanden 21 * * 5.773, , ,6 Totaal (65%) , ,3 161,362,4 Totaal (100%) , , ,8 Bron: Zorgkantoor Friesland 9 Aantallen kleiner dan 10 (in een of meerdere leeftijdsgroepen) zijn weergegeven met een *. 10 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Er geldt een doorloopmogelijkheid tot 23 jaar als hulp via een andere wet niet mogelijk is. Om deze reden is de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar opgenomen in de tabel. 11 De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2010 in Fryslân een marktaandeel van 65%. 12 Dit betreft een extrapolatie (omrekening) naar Fryslân totaal.

11 Tabel 6. Declaraties jeugd-ggz (ambulante specialistische GGZ) via Zorgverzekeringswet, verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar (2010) Gemeenten Verzekerden (uniek) Bedragen (euro s) Totaal Tot tot Totaal Tot tot 23 Achtkarspelen , , ,8 Boarnsterhim , , ,9 Dantumadiel , , ,2 Dongeradeel , , ,5 Ferwerderadiel , , ,8 Franekeradeel , , ,8 Gaasterlân-Sleat , , ,0 Harlingen , , ,8 Heerenveen , , ,7 het Bildt , , ,8 Kollumerland c.a , , ,3 Leeuwarden , , ,0 Leeuwarderadeel , , ,3 Lemsterland , , ,4 Littenseradiel , , ,6 Menameradiel , , ,3 Ooststellingwerf , , ,4 Opsterland , , ,2 Skarsterlân , , ,4 Smallingerland , , ,2 Súdwest-Fryslân , , ,7 Tytsjerksteradiel , , ,8 Weststellingwerf , , ,4 Waddeneilanden , , ,2 Totaal (65%) , , ,9 Totaal (100%) , , ,9 Bron: Zorgkantoor Friesland 13 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Er geldt een doorloopmogelijkheid tot 23 jaar als hulp via een andere wet niet mogelijk is. Om deze reden is de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar opgenomen in de tabel. 14 De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2010 in Fryslân een marktaandeel van 65%. 15 Dit betreft een extrapolatie (omrekening) naar Fryslân totaal.

12 Tabel 7. Declaraties jeugd-ggz (klinische specialistische GGZ) via Zorgverzekeringswet, verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar (2010) Regio Verzekerden (uniek) Bedragen (euro s) Totaal Tot tot Totaal Tot tot 23 Friesland Noord , , ,4 De Friese Wouden , , ,5 Zuidwest Friesland , , ,2 Totaal (65%) , , ,0 Totaal (100%) , , ,1 Bron: Zorgkantoor Friesland 16 Gemeenten worden verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Er geldt een doorloopmogelijkheid tot 23 jaar als hulp via een andere wet niet mogelijk is. Om deze reden is de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar opgenomen in de tabel. 17 De Friesland Zorgverzekeraar heeft in 2010 in Fryslân een marktaandeel van 65%. 18 Dit betreft een extrapolatie (omrekening) naar Fryslân totaal. Friesland Noord: Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel en de Waddeneilanden. De Friese Wouden: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Skarsterlân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Zuidwest Friesland: Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Wat is het zorggebruik via de AWBZ en wat kost dit? De declaraties jeugd-ggz via AWBZ hebben alleen betrekking op verzekerden tot 18 jaar, startjaar Ook hier gaat het om een grove maat. Op provinciaal niveau hebben in verzekerden tot 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangen via de AWBZ. Hiermee is een bedrag gemoeid van 5,8 miljoen. 53 verzekerden kregen extramurale zorg ( 1,2 miljoen), 36 verzekerden kregen intramurale zorg ( 4,6 miljoen). De declaraties via de AWBZ zijn nog niet op gemeenteniveau beschikbaar. Colofon Gespecialiseerde Jeugdzorg in beeld is een uitgave van Partoer op verzoek van de Friese gemeenten en in opdracht van de provincie Fryslân Startfoto 2, maart 2013 In samenwerking met Bureau Jeugdzorg Friesland, Zorgkantoor Friesland en Kinnik kind en jeugd GGZ. Auteurs: Frances Visser Maja Jokhan Bianca Bijlsma Eindredactie: Sonja Toonstra Opmaak: Jongens van de Jong Partoer Westersingel 8913 CK Leeuwarden T (058)

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Noord-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Zuidoost-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Wonen, welzijn en zorg in de toekomst. Over de impact van extramuraliseren ZZP 1-4 Feiten en plannen Scheiden van wonen en zorg betekent dat wonen en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015

Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015 Factsheet cliëntprofielen Jeugd- en Gezinsbescherming 2014 en 2015 Een onderzoek naar de kernproblemen van 1881 (2014) en 1610 (2015) cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming 1. Doelgroep BEGELEIDING IN VRIJWILLIG

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen:

De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Bijlage DECENTRALISATIE JEUGDZORG Aanleiding tot de decentralisatie jeugdzorg De ondersteuning en zorg voor kinderen en hun opvoeders wordt in het huidige stelsel gefinancierd door meerdere partijen: Financiering

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Zuidwest-Friesland, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Littenseradiel, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Achtkarspelen, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Gebruik jeugdzorg is toegenomen Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Inhoud Wat is jeugdzorg en specifieke thema s Achtergrond van de decentralisatie Vastgesteld beleid Rol en positie CJG Inzicht in zorggebruik en kosten Risico

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 2 (Dag) behandeling

Perceelbeschrijving 2 (Dag) behandeling Perceelbeschrijving 2 (Dag) behandeling Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Uitgangspuntennotitie lokale inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Achtergrond: De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens

Deel 1 - Overzicht Basisgegevens Deel 1 - Overzicht 1.1. Basisgegevens Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0 18 jaar per gemeente weergegeven

Nadere informatie

INLEIDING. Openingsfilm

INLEIDING. Openingsfilm Gemeente Oosterhout INLEIDING Openingsfilm OPGROEIEN IN NEDERLAND Kinderen gelukkigste Westerse wereld 85% gaat het goed 15% op enig moment at risk 5% risico op maatschappelijke uitval door problemen Jeugdzorgsector

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel

BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel BIJLAGE 1: Opgaven voor gemeenten in het nieuwe stelsel (concept Jeugdwet oktober 2012) 1 ROL GEMEENTE IN HET NIEUWE STELSEL 1.1 Algemeen De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt:

De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval uitvoeringsregels opstelt: TOELICHTING OP DE VERORDENING JEUGDHULP STICHTSE VECHT WEESP, WIJDEMEREN 2015 ALGEMENE TOELICHTING Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Informatieve bijeenkomst raad Afdeling Mienskip 19 mei 2014 programma Doel van de avond Achtergrond Procesgang tot heden Stand van zaken Participatiewet Stand van zaken AWBZ/WMO

Nadere informatie

Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar Feitenblad

Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar Feitenblad Gebruik jeugdzorg in Tytsjerksteradiel, 1e half jaar 2015 Feitenblad Leeswijzer Dit feitenblad bevat gegevens over: Zicht op jeugdzorggebruik Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Toelichting Algemeen

Toelichting Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014

Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Vragen en antwoorden Jeugdzorg gemeente De Bilt voor inwoners, versie december 2014 Jeugdhulp VRAAG: Hoe wordt vanaf 2015 de zorg voor mijn kind geregeld? ANTWOORD: Vanaf 2015 regelt de gemeente alle zorg

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek

Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Bijeenkomst samenwerkingsverband PO Duin en Bollenstreek Transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en onderwijs? Marion Goedhart, trekker transitie jeugdzorg gemeenten

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012

Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Concept Jeugdwet in vogelvlucht September 2012 Achtergrond Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie.

Nadere informatie

Ons kenmerk IO.1400464

Ons kenmerk IO.1400464 gemeente WW w Oosterhout WD-fractie mevr. G.P.H. van Alphen Burg. Van Oerslaan 26 4902 LL OOSTERHOUT Datum 15 januari 2014 Uw kenmerk BCA/AB Ons kenmerk IO.1400464 In behandeling bij A.H.J. Burger tel.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Jeugdcijfers IJsselstein

Jeugdcijfers IJsselstein Jeugdcijfers IJsselstein Gemeente IJsselstein Oktober 2013 IJsselsteinse jeugdcijfers Inleiding Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting de nieuwe Jeugdwet in werking en komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Zicht op de jeugdwet. Kengetallen voor de transitie jeugdzorg. Gemeenten Midden-Limburg - september 2013

Zicht op de jeugdwet. Kengetallen voor de transitie jeugdzorg. Gemeenten Midden-Limburg - september 2013 Zicht op de jeugdwet Kengetallen voor de transitie jeugdzorg Gemeenten Midden-Limburg - september 2013 BMP advies Hans Jansen Wim Seegers Postbus 259 5550 AG Valkenswaard www.bmpadvies.nl KvK 53420977

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie