Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010"

Transcriptie

1 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 De relaties tussen: A. Competenties Domein Economics B. Competentiegebieden Financial Services Management C. Generieke Competenties (Dublin-descriptoren) A.Domein Economics Deze Body of Knowledge heeft, op expliciet verzoek van het werkveld, tot doel het werkveld te informeren over de inhoud van de opleidingen die in het domein zijn verenigd, met betrekking tot de kenniscomponenten, vaardigheden en skills, die de afgestudeerden van dit domein minimaal bezitten. Het domein Economics is vooral/ in essentie/met name gericht op de financiële huishouding/ organisatie van een onderneming/ bedrijf, en in mindere mate de particulier. Het inrichten, beheren en controleren van een administratie en de daarbij behorende administratieve organisatie van een bedrijf is een belangrijke taak van iemand die opereert in dit domein. Daarnaast behoren het opmaken, beoordelen en controleren van financiële (deel)rapportages ten behoeve van het management en het maatschappelijk verkeer tot de belangrijke taakgebieden van iemand die binnen dit domein werkzaam is. Zij is daarnaast een belangrijke interne/externe adviseur voor de ondernemer op bovengenoemd terrein en op het terrein van de financiële en fiscale positie van het bedrijf. Binnen het domein economics is de opleiding Financial Services Management (FSM) met name gericht op productontwikkeling en marktbewerking, advies en verkoop van financiële en zakelijke producten/diensten aan de particulier en aan het MKB. Iemand die werkzaam is binnen dit domein kan tevens opereren in de administratieve, financiële en/of fiscale dienstverlening t.b.v. van particulieren. De opleidingen binnen het domein Economics leiden onder andere op tot hogere (management) functies in accountancy, zowel in de controlepraktijk alsook in de samenstelen adviespraktijk. Daarnaast zijn er opleidingen voor de meer Controllingachtige functies, zeg maar de functies waar de bedrijfseconomische ondersteuning van het management centraal staan. Tot slot zijn er binnen dit domein de opleidingen waarbij, het bepalen van de fiscale en de financiële positie van het bedrijf ten behoeve van management en de ondernemer tot core business wordt gerekend. Daarbij dient te worden aangetekend dat het bepalen van de fiscale dan wel financiële positie, weliswaar in mindere mate, ook geldt ten behoeve van particulieren. Het domein Economics bestaat uit vier opleidingen: Accountancy Bedrijfseconomie Fiscale Economie Financial Services Management Accountancy Accountancy is de opleiding die namens het maatschappelijk verkeer primair opleidt voor de functie van wettelijk controleur gebaseerd op een in de wet RA (registeraccountant) en de wet AA (accountant-administratie-consulent) duidelijk omschreven wettelijke bevoegdheid. Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie leidt studenten op voor financiële managementfuncties binnen bedrijven en organisatie ten behoeve van het management dan wel de directie/eigenaar van die bedrijven c.q. organisaties.

2 Fiscale Economie De afgestudeerde van deze opleiding begeleidt de ondernemer, c.q. het bedrijf met betrekking tot zijn fiscale positie en is in de regel degene, die namens het management en/of directie van het bedrijf, het bedrijf vertegenwoordigt in haar contacten met de belastingdienst. Financial Services Management De opleiding Financial Services Management leidt op voor management functies binnen de financiële en zakelijke dienstverlening. De kwaliteitseisen en de wettelijke eisen ( zorgplicht in het kader van de Wft) aan deze beroepsgroep stijgen aanzienlijk. De opleidingen van het domein Economics worden aangeboden door 22 instellingen in Nederland. Jaarlijks leveren zij binnen het domein zo n 500 afgestudeerden af, die de internationaal erkende titel Bachelor mogen dragen. Economics is hier breed opgevat. Binnen het domein zijn er zowel intern gerichte (binnen de organisatie/het bedrijf b.v. de controller; ) financiële functies, als ook meer extern gerichte financiële functies (zelfstandig gevestigde dienstverlener tbv. bedrijf/instelling en/of particulier: bv. de accountant, de fiscalist). Bij de intern gerichte functie gaat het vooral om de volgende werkzaamheden: het verzamelen, structureren en op een systematische wijze vastleggen van financiële gegevens op basis waarvan het management in staat is een onderneming adequaat te besturen. Bij de meer extern gerichte functie gaat het veeleer om controle op (accountant) en dienstverlening aan bedrijven ( Fiscalist en de Financiële adviseur-> FSM). De FSM,er vertaalt ontwikkelingen in de interne en externe bedrijfsomgeving naar (nieuwe) producten en adviezen aan particulier en de ondernemer. In het bijzonder de accountant, die belast is met de controle van de gegenereerde financiële gegevens, zal middels zijn controle zekerheid toevoegen aan de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de financiële informatie ten behoeve van derden. De fiscalist vertaalt fiscale wetgeving voor het bedrijf in concrete fiscale adviezen/begeleiding aan het bedrijf c.q. aan de directie van het bedrijf Een financieel adviseur zal in haar dienstverlening naar bedrijven en particulieren toe op basis van beoordelingen van de financiële rapportages komen met een concreet financieel plan/financieringsplan ten behoeve van de opdrachtgever. BODY OF KNOWLEDGE & SKILLS De term Body of Knowledge & Skills (hierna: BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes van de beroepsbeoefenaar. Voor de domeinen binnen de sector HEO is deze BoKS verwoord in de zogenaamde domeincompetenties. Deze geven aan wat de afgestudeerden van opleidingen binnen een bepaald domein moeten kennen en kunnen om als professional succesvol te opereren in de beroepspraktijk. Voor de afgestudeerden van opleidingen binnen het domein Economics is geformuleerd dat deze over de volgende competenties moeten beschikken: 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie.. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. 5. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden.

3 Elke afgestudeerde bachelor of Economics bezit al deze competenties, maar er zijn afhankelijk van de gekozen invalshoek en focus uiteraard duidelijke accentverschillen per opleiding, zoals blijkt uit onderstaande schematische weergave. De kenniscomponent van de domeincompetenties bestaat uit drie elementen, waarvan de elementen 2 en wel te onderscheiden zijn, maar nauwelijks te scheiden: 1. Basics: de basiskennis waarover elke afgestudeerde bachelor of Economics beschikt. 2. Visions: belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen binnen het beroepenveld van het domein.. Trends: actuele ontwikkelingen en inzichten, die relevant zijn voor de bachelor opleiding. Hierna wordt in meerdere of mindere mate een indruk gegeven geven van de basics per domeincompetentie en van enkele belangrijke visions en trends. Bij de illustratie van de basics wordt steeds een aantal bij de betreffende competentie behorende fundamentele deskundigheidsgebieden opgesomd, gevolgd door voorbeelden van majeure theorieën, modellen of literatuur die binnen die deskundigheidsgebieden door de opleidingen van het domein worden aangeboden. Uiteraard is deze opsomming van voorbeelden niet limitatief. Voor een meer uitputtende weergave wordt verwezen naar de onderscheiden curricula van de opleidingen. Voor een uitgebreider (en maandelijks geactualiseerd) overzicht zie

4 BASICS Domein competentie 1: Informatiesystemen Boekhoudcyclus, Financiële administratie (kolommenbalans, voorafgaande journaalposten, jaarrekening), Voorraadadministratie (inkoop- en verkoopproces, fifo, lifo, vvp), Salarisadministratie (urenberekening, brutoloon/netto ), Sociale zekerheid, Loonbelasting, BTW, Fabricageboekhouding, Fiscale jaarrekeningen en Consolidaties, Kosten (directe en indirecte methode, opslagmethodes, kostenplaatsenmethode, productiecentramethode, Activity Based Costing,), PDCA-cyclus, TQM, Enterprise Resource Planning (ERP), Quick en risico-scans, Business Performance Tools, Herontwerp ICT/ERP. Informatie- en communicatietechnologie. Domein competentie 2: Administratieve organisatie Flow-charts, Functiescheiding, Waardekringloop, Systeembenadering, Grondslagen AO, Automatisering en IT, ERP, Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeheersing, Controleleer, EDPauditing, Verandermanagement. Organisatie van Mensen; Structuren en Processen (people, structures and processes). Betrouwbaarheid van informatie. Domein competentie : Financieel economische en fiscale risico s Kasstroomoverzicht / liquiditeitsbegroting, Hefboomwerking, Ratioanalyse, Werkkapitaalbeheer, Vermogensaantrekking, Risicoanalyse (rente, valuta fiscaal), Investeringsselectie, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting, Risicoanalyse, Risico-instrumenten, Waardenmanagement, Duration, Rentevisie, Valutaexposure, Derivaten, Emissies, Transfer pricing, Responsibility centra, Waardenketenanalyse, PDCA-cyclus, Fiscale consequenties ondernemingsstructuur, Cash Management, Treasury Management, Fiscale advisering. Risicomanagement. Domein competentie 4: Financieel economische en fiscale besluitvorming Macro-economie, Meso-economie, Marketing, SWOT / confrontatiematrix, Balans, verlies en winstrekening, kasstroom, Kostencalculaties, Ondernemingsrecht, Belastingrecht, Verschillenanalyse, Outsourcing, Investeringsselectie, Economische orde en economische politiek, Juridisch beleid, Budgetteren, Interne en externe verslaggeving, IFRS, kwaliteitscyclus, AO-IB, Kosten. Naleving van wet- en regelgeving (compliance). Domein competentie 5: Informatieverstrekking Balans, verlies en winstrekening, Fiscale aangiftes, Externe verslaggeving (grondslagen), IFRS, Fiscale jaarrekening, Waarderingsvraagstukken, Consolidatie, Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Controleleer, Procesinrichting, Investeringsvraagstukken, Corporate Governance, Bezwaar- en beroep. Relevantie van informatie. Domein competentie 6: Advisering Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Financiële rekenkunde en levensverzekeringswiskunde; Financiering particulier (hypotheek; particuliere verzekeringsproducten en financieringsproducten t.b.v. het MKB segment), Ondernemingsfinanciering, Employee benefits, VPB en OB, Fusies en overnamen, Waardering van activa, Proces indicatoren, efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering. Bewaking van activa van organisaties. En de twee ALGEMENE DOMEINCOMPETENTIES (bij elk domein toe te voegen): Domein competentie 7: Sociale en communicatieve competentie (inter-persoonlijk, organisatie) Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken:

5 multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. Domeincompetentie 8: Zelfsturende competentie (intra-persoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Visions & Trends Visions: Voor de opleiding Accountancy: Steeds meer zal merkbaar worden dat de invloed van wet- en regelgeving op het accountantsberoep en daarmee op de opleiding zijn invloed zal doen gelden. De belangrijkste oorzaak daarvan is de eis naar absolute betrouwbaarheid van (gepubliceerde) financiële gegevens van alle organisaties ten behoeve van het maatschappelijk verkeer als geheel en dat zowel op nationaal als ook op internationaal niveau. Er komen steeds meer organisaties met internationale vertakkingen. Regelgeving vanuit de Europese Unie (IFRS; NVCOS etc) zullen steeds meer samengevoegd gaan worden met Amerikaanse regelgeving (USGAAP; SOX etc.) Voor de opleiding Bedrijfseconomie: De toenemende internationale concurrentie zal er toe leiden dat de strategieontwikkeling in bedrijven steeds meer een korte in plaats van een lange termijn karakter krijgt. Het gevolg is dat het management nog meer dan in het verleden voorzien moet worden van informatie als basis voor de uitwerking van strategische keuzes. Het vaststellen van de kritische prestatie indicatoren met daarbij de inrichting en uitvoering van de plan- en controlcyclus zal bij uitstek het werkterrein van de afgestudeerde HBO bedrijfseconoom worden. Voor de opleiding Fiscale Economie: Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven dat ze goed kunnen inschatten hoe hun fiscale positie is. Een fiscalist zal in zijn werkzaamheden als fiscale begeleider tbv de ondernemer dat steeds meer aandacht moeten geven. Voor de opleiding Financial Services Management: Vergroting van transparantie en bescherming van de klant, zorgplicht (heel belangrijk is in dit verband de Wft). Er is bovendien sprake van een terugtredende overheid op het terrein van de sociale zekerheid en tevens een verdere reductie van fiscale facilitering van toekomstvoorzieningen. De burger wordt veel meer individueel verantwoordelijk voor het regelen van een adequaat en passend arrangement. Door de voortschrijdende internationalisering zullen de nog overwegend nationale markten voor bijvoorbeeld pensioenen en verzekeringen verder worden opengebroken (waarbij bijvoorbeeld het Nederlandse pensioensysteem als mogelijk exportproduct gezien wordt). Als gevolg van de kredietkrisis zal de regelgeving vanuit Basel (met Basel II en III) aangescherpt worden en zo in de bankensector een cruciale rol gaan spelen. De internationale verzekeringsbranche krijgt te maken met de invoering van Solvency II.

6 Trends: Voor de opleiding Accountancy: De voornaamste trends die binnen dit vakgebied zijn waar te nemen is de strikte scheiding tussen de wettelijke controle taak van de accountant en de (natuurlijke) adviesfunctie. Daarnaast speelt de toenemende internationalisering van organisaties een steeds grotere rol binnen de accountantspraktijk. Met name de emerging markets in het verre oosten zullen steeds vaker onderwerp van controle en advisering worden. Voor de opleiding Bedrijfseconomie: Automatisering blijft bij organisaties hoog op de agenda staan. Steeds meer bedrijven kiezen voor ERP-achtige pakketten die het noodzakelijk maken de inrichting van de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden. De bedrijfseconoom met kennis van automatisering, inrichting van bedrijfsprocessen en bepaling van informatiebehoefte is de persoon die gevraagd zal worden het project te begeleiden. Voor de opleiding Fiscale Economie: Bij geschillen tussen de belastingdienst en belastingplichtige ( bedrijf/organisatie/particulier) is er een zekere tendens zichtbaar dat in toenemende mate geprocedeerd gaat worden door de belastingplichtige. Dit heeft vooral ook te maken met het feit dat er na de bezwaarfase ( bij de belastingdienst zelf) er nu twee fiscale beroepsinstanties zijn ( Rechtbank en Gerechtshof) voordat men in cassatie kan gaan. Voor de opleiding Financial Services Management: Vergroting van transparantie en bescherming van de klant, zorgplicht (heel belangrijk is in dit verband de Wft). Ten behoeve hiervan komt meer nadruk te liggen op het Know-yourcustomer -concept, mede in het kader van de nadruk die er op risicomanagement ligt, zal er van iedere klant een risicoprofiel opgesteld moeten worden. Tevens zullen afdelingen riskmanagement zowel interne als externe processen onder de loep nemen om o.a. de financiële risico s in te schatten. Ook gaan banken en verzekeringsmaatschappijen, meer en meer dit soort onderzoeken in het kader van risicomanagement uitvoeren voor hun klanten. De in een snel tempo voortschrijdende internationale vervlechtingen van productieprocessen, markten en ondernemingen zullen verder leiden tot het openbreken van de nog overwegend nationale markten voor bijvoorbeeld pensioenen en verzekeringen en vervolgens tot internationale concurrentie. B. Competentiegebieden FSM In het Beroeps-en opleidingsprofiel 2010 van de opleiding Financial Services Management is een 26-tal competenties opgenomen. Deze competenties zijn gerubriceerd in de onderstaande 7 competentiegebieden: Competentiegebied 1. Verleent diensten het adviseren; het verkopen; klantenbestand beheren; marktbewerkingsplan opstellen. Competentiegebied 2. Nazorg en afwikkeling dienstverlening productenmanagement (make or buy); accepteren of afwijzen; administratie verzorgen. Competentiegebied. Werken aan de business

7 2..1. monitoren financieel resultaat; beleidsdocument schrijven; 2... projectmatig werken; bedrijfsprocessen aansturen; kwaliteit verbeteren; werken met informatietechnologie. Competentiegebied 4. (Samen)werken met medewerkers rapporteren; als teamplayer functioneren; coachen. Competentiegebied 5. Werken vanuit de organisatie inspelen op externe betrekkingen; inspelen op politiek en economisch beleid; inspelen op markt- en prijspeilontwikkeling; ambassadeursrol vervullen. Competentiegebied 6. Werken aan de eigen professionaliteit.6.1. persoonlijk ontwikkelingsplan aansturen;.6.2. reflecteren;.6.. benutten van leervermogen. Competentiegebied 7. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.7.1. artikel schrijven;.7.2. presentatie verzorgen;.7.. toegepast onderzoek doen en informatie verwerken.

8 De BE-domeincompetenties in relatie tot de FSM-Competentiegebieden (Koppeling BE-Domeincompetenties en FSM-competentiegebieden (gerealiseerd niveau) ) BE-Domeincompetenties FSM Competentiegebieden Niveau 1.Ontwerpen, inrichten en onderhouden van financiële en niet financiële informatiesystemen 2.Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie.bepalen en beheren van financieel-economische en fiscale risico s.werken aan de business 2.Werken aan de business 2 1.Verleent diensten 2.Nazorg en afwikkeling dienstverlening 4.Bepalen en verstrekken van financieeleconomische en fiscale informatie voor de besluitvorming 5.Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden 6.Geven van adviezen en het verlenen van diensten op financieel economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. 7.Sociaal en communicatieve competentie 8.Zelfsturende competentie.werken aan de business 4.(Samen)werken met medewerkers 5.Werken vanuit de organisatie 7.Ontwikkeling van de beroepsgroep 1.Verleent diensten 2.Nazorg en afwikkeling dienstverlening 5.Werken vanuit de organisatie 4.(Samen)werken met medewerkers 6.Werken aan de eigen professionaliteit 6.Werken aan de eigen professionaliteit

9 C.De HBO-generieke competenties [ Dublin-descriptoren] Alle bachelors dienen bepaalde competenties in hun onderwijs te kunnen verantwoorden. Deze generieke competenties staan hieronder vermeld. 1. Brede professionalisering; 2. Multidisciplinaire integratie;. Wetenschappelijke toepassing; 4. Transfer en brede inzetbaarheid; creativiteit en complexiteit in handelen; 6. Probleemgericht werken; 7. Methodisch en reflectief denken en handelen; 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; 9. Basiskwalificering voor managementfuncties; 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De HBO-generieke competenties [ Dublin-descriptoren] in relatie tot de FSM- Competentiegebieden Generieke HBOcompetenties 1. Brede Professionalisering 2. Multidisciplinaire Integratie. Wetenschappelijke toepassingen 4. Transfer en brede inzetbaarheid 5. Creativiteit en complexiteit in handelen 6. Probleemgericht werken 7. Methodisch en reflectief denken en handelen 8. Sociaalcommunicatie ve bekwaamheid 9. Basiskwalificering voor managementfuncties 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Competentiegebieden FSM x x x x

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008

HBO-raad Den Haag. Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 HBO-raad Den Haag Body of Knowledge & Skills sector HEO Domein Economics Versie 23 juni 2008 2 Ten geleide De wereld staat niet stil. Veranderingen voltrekken zich in een steeds hoger tempo en dat op mondiale

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener (Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening Februari 2008 1 1. Inleiding en aanleiding In 2006 en 2007 zijn de afzonderlijke

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7)

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7) Bijlage SNRO extra 2a HBO competenties De rode draad en de reguliere hbo- competenties: de Commissie ziet deze slechts gedeeltelijk terug en soms ook niet gekoppeld aan elkaar. Ze stuurt u het SNRO hulpmiddel

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management, LOO-FSM, Amersfoort, mei 2012 De relaties tussen de competentiegebieden van de Bachelor Business Administration (BBA) & en de competentiegebieden

Nadere informatie

Erkenning van verworven competenties

Erkenning van verworven competenties THEMA WERVING & SELECTIE EVC, een aanvulling op selectie en werving Drs. L. Sijstermans-Kokx, IVA Beleidsonderzoek en Advies, Universiteit van Tilburg en drs. P.A.M de Keijzer, teamleider opleiding Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012 HBO onderwijs omarmt Credit Management Creditmanagement positionering binnen BE P. de Keijzer 14 11-2012 Plaats van het onderwerp Creditmanagement binnen de BE Opleiding Bedrijfseconomie Het vakgebied

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Economics

Domeincompetenties en Illustraties Economics Domeincompetenties en Illustraties Economics (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

(9$/8$7,(63'%$67$786 5,.(767,/67$1' * = uit het Noors: de toestand van het rijk

(9$/8$7,(63'%$67$786 5,.(767,/67$1' * = uit het Noors: de toestand van het rijk (9$/8$7,(63'%$67$786 5,.(767,/67$1' * = uit het Noors: de toestand van het rijk 'HGHILQLWLHYDQ³ULVNPDQDJHPHQW Traditionele administratieve organisatie (Starreveld); Moderne administratieve organisatie

Nadere informatie

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen Familiebedrijfskunde is inmiddels een volwassen discipline en bevordert de integratie van disciplines uit verschillende terreinen Financiële planning is een cruciale succes factor voor de continuïteit

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Post Graduate IT Audit opleiding

Post Graduate IT Audit opleiding Post Graduate IT Audit opleiding Longitudinaal Colloquium vrije Universiteit amsterdam Drs Y.W. van Wijk RE RA 14 November 2006 1 Longitudinaal Colloquium Post Graduate IT Audit opleiding Overzicht Colloquium

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS

KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VAN REGISTERACCOUNTANTS Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants; Gelet op artikel

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics

De controller als choice architect. Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics De controller als choice architect Prof. dr. Victor Maas Hoogleraar Management Accounting & Control Erasmus School of Economics Wat doet een controller? Hoofd administratie Boekhoudsysteem/grootboek/accountingregels

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie