COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management"

Transcriptie

1 COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL 9 MARKT 2 Visie Trends Versie 2.0.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Basisstructuur Competenties en Beroepshandelingen...4 Inleiding...4 Competenties...5 Beroepshandelingen Competenties & Beroepshandelingen Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (markt) onderzoek Ontwikkelen van strategisch marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen (vanuit het beleid) Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel of een projectteam Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid en collegialiteit Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in Nederlands en/of Engels Zelfsturende competentie Competentieniveaus...12 Inleiding...12 Bepaling van het niveau...12 Matrices Verantwoording...22 Koppeling met domeincompetenties...22 Koppeling met de beroepspraktijk...23 Invoering binnen SB&RM Body of Knowledge

3 1. Inleiding De opleiding Small Business & Retail Management (SB&RM) leidt studenten op tot zelfstandig ondernemers in het midden- en kleinbedrijf of tot ondernemende managers in het bedrijfsleven. Hierbij focust de opleiding zich niet op de ondernemer die gericht is op beheersing maar op de ondernemer die gaat voor groei, risico s durft te nemen en in staat is om buiten bestaande kaders te treden. Samen met het bedrijfsleven is vastgesteld wat van een ondernemer nu een succesvolle ondernemer maakt. Dit is vastgelegd in twaalf competenties. Hierbij wordt een competentie gedefinieerd als het vermogen beroepstaken adequaat uit te voeren. De competente beroepsbeoefenaar kan kennis, vaardigheden en houdingsaspecten geïntegreerd inzetten om een taak in de praktijkcontext tot een goed resultaat te brengen. Hierbij heeft HU Amersfoort er voor gekozen om iedere competentie te concretiseren in een aantal beroepshandelingen. In de beroepshandeling zijn de deskundigheidsgebieden, die een ondernemer moet beheersen, terug te vinden. In de body of knowledge zijn de deskundigheidsgebieden nader gedefinieerd. Daarnaast worden binnen de competenties nog drie niveaus onderscheiden waarlangs de student zich kan ontwikkelen. In dit competentieboek: wordt als eerste de basisstructuur waarop de competenties gebaseerd zijn nader toegelicht (hfdst. 2); worden de competenties en beroepshandelingen van SB&RM opgesomd (hfdst. 3); worden per competentie de niveaus nader toegelicht (hfdst. 4); wordt een korte verantwoording gegeven over de herkomst van de binnen de SB&RM gebruikte competenties (hfdst. 5) en is de body of knowledge opgenomen (hfdst. 6). Dit competentieboek is bestemd voor de studenten die vanaf studiejaar starten in de Propedeuse of de Hoofdfase. Studenten die in voorgaande jaren zijn gestart blijven gebruik maken van het competentieboek dat in 2006 is opgesteld. 3

4 2. Basisstructuur Competenties en Beroepshandelingen Inleiding Als basis voor de competenties geldt het volgende beeld van ondernemerschap. Je hebt een IDEE en weet dit te vertalen naar een concreet product of dienst. Je onderzoekt of hier MARKT voor is. Als er markt voor is, weet je wat je op FINANCIEEL en juridisch gebied moet regelen. Je weet je STRATEGIE te bepalen en kan deze vervolgens UITVOEREN. Je bent in staat om je bedrijf te STRUCTUREREN, je medewerkers te LEIDEN en de benodigde gegevens te ADMINISTREREN. Als mens ben je in staat om goed te COMMUNICEREN en kan je SAMENWERKEN met anderen. Om succesvol te blijven sta je open voor wat er in de EXTERNE OMGEVING gebeurt en ben je bewust bezig met ZELFONTWIKKELING. Schematisch zou je dit als volgt weer kunnen geven: IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL 9 MARKT 2 Visie Trends In dit schema verwijzen de cijfers naar de twaalf competenties. Competentie één tot en met negen zijn de meer vakinhoudelijke competenties. Competentie tien, elf en twaalf hebben meer betrekking op persoonlijke karakteristieken. Tien en elf zijn daarbij gericht op samenwerken of interpersoonlijke aspecten. Competentie twaalf besteedt aandacht aan de intrapersoonlijke aspecten. 4

5 Competenties In deze paragraaf zal iedere competentie kort toegelicht worden. Competentie 1. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Als ondernemer weet je hoe je een idee alleen of samen met anderen kunt concretiseren tot een concept. Je bent in staat om de haalbaarheid van dit idee te bepalen. Dit alles leg je bijvoorbeeld vast in een ondernemingsplan. Hierbij is het van groot belang dat je keuzes kunt beargumenteren. Creativiteit en doorzettingsvermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Competentie 2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (markt) onderzoek Hierbij kan het gaan om veel verschillende typen onderzoeken (bijv. Marktonderzoek of Personeelstevredenheidsonderzoek). Als ondernemer laat je dit soort onderzoek vaak door anderen uitvoeren of maak je gebruik van reeds uitgevoerde onderzoeken. Om in staat te zijn onderzoeksresultaten goed te interpreteren en op waarde te kunnen schatten is het van belang dat je weet hoe je zulke onderzoeken opzet en uitvoert. Het is belangrijk te weten welke methoden gebruikt kunnen worden om data te verzamelen en om data te analyseren. Daarnaast moet je als ondernemer in staat zijn om daarover te rapporteren en de onderzoeksresultaten te vertalen naar een advies. Competentie 3. Ontwikkelen van strategisch marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes Als ondernemer is het van belang dat je vanuit een bepaalde strategie werkt en ben je dus ook in staat om een strategisch marketingbeleidsplan op te stellen. Aangezien veel ondernemingen steeds vaker internationaal georiënteerd zijn is het ook belangrijk dat een ondernemer het internationale aspect mee kan nemen in zijn marketingstrategie. Alvorens te komen tot een strategie moet een interne en externe analyse uitgevoerd worden. Competentie 4. Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen (vanuit het beleid) Om een strategie of een beleid uit te voeren moet dit vertaald worden naar concrete plannen. Tijdens het uitvoeren van deze plannen evalueer je regelmatig en stel je indien nodig je plannen bij. Hierbij kan het gaan om operationele plannen of om projectplannen. Een ondernemer moet in staat zijn om deze plannen te beheersen. Hierbij weet je gebruik te maken van de in die situatie best passende planningsmethodiek. Om te bepalen of de doelstellingen gehaald worden kunnen prestatieindicatoren worden ingezet. 5

6 Competentie 5. Ontwikkelen van een visie op veranderingen in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens De onderneming maakt onderdeel uit van een omgeving. Als ondernemer houd je de ontwikkelingen in de omgeving in de gaten (monitoren), heb je hier een visie op en weet je hierop in te spelen. Als ondernemer ben je dus in staat om de externe omgeving in kaart te brengen en te bepalen hoe deze van invloed is op je bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat je als ondernemer kan bepalen welke netwerken en relaties voor jou van belang zijn, hoe je deze het beste kan benaderen en kan onderhouden. Eén type van relatie leggen is voor een ondernemer van cruciaal belang en dat is namelijk acquireren. Competentie 6. Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel of een projectteam Een ondernemer is in staat de manier van leidinggeven aan te passen aan de situatie. Daarvoor herken je de kenmerken van de situatie en weet je hoe het beste kan omgaan met macht en gezag. HRMaspecten spelen hierbij een belangrijke rol. O.a. is het heel belangrijk dat een ondernemer in staat is vast te stellen hoe een medewerker functioneert en hoe je het functioneren van een medewerker het best kan optimaliseren. Hierbij speelt stimuleren en motiveren een belangrijke rol. Competentie 7. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen Je moet als ondernemer je bedrijf intern kunnen organiseren. Je weet hoe de processen het beste ingericht kunnen worden en welke organisatiestructuur het beste past. Aangezien de omgeving niet stil staat, moet je continue ook je bedrijf intern aanpassen. Daarom is het belangrijk dat je een bestaande situatie in kaart kunt brengen, analyseren en verbeteren. Competentie 8. Ontwerpen en inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties Als ondernemer ben je verplicht bepaalde gegevens te administreren en daarover op een bepaalde manieren te rapporteren. Daarnaast heb je de juiste informatie nodig om je onderneming te kunnen besturen. Als ondernemer moet je in staat zijn om die informatiebehoefte te definiëren en te vertalen naar rapportages en vast te leggen gegevens. Hierbij maak je als ondernemer vaak gebruik van geautomatiseerde systemen. Competentie 9. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s Voordat je als ondernemer beslist of je een bepaald plan wil gaan uitvoeren moet je zeker weten dat het financieel haalbaar is en wat de financiële en fiscale risico s zijn. Ook moet je weten welke juridische aspecten hierbij een mogelijke rol spelen. Als ondernemer weet je hoe je een financiële administratie moeten voeren. Als kleine ondernemer doe je dat zelf, als grote ondernemer laat je dat door anderen doen. 6

7 Competentie 10. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid en collegialiteit Als ondernemer werk je zelden alleen, krijg je te maken met vele (organisatie) culturen en moet je in staat zijn om daar op de juiste manier mee om te gaan. Een cultuur wordt o.a. bepaald door normen, waarden en maatschappelijke regels. Zowel binnen zijn onderneming als in contacten met de omgeving wordt de ondernemer geconfronteerd met conflicten. Je moet deze als zodanig weten te herkennen en moet kunnen bepalen hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Voor een ondernemer die vaak barst van de ideeën is het belangrijk dat je de mensen in je omgeving kunt stimuleren en motiveren om je ideeën te kunnen realiseren. Vaak leiden deze ideeën tot veranderingen. Als ondernemer moet je in staat zijn om je medewerkers tijdens deze veranderingen te begeleiden. Een ondernemer neemt veel beslissingen en moet deze kunnen onderbouwen. Competentie 11. Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels Als ondernemer is het belangrijk dat je zowel mondeling als schriftelijk goed kunt communiceren in zowel het Nederlands als in het Engels. Hierbij is het belangrijk dat je de manier waarop je communiceert, aanpast aan de situatie. Competentie 12.Zelfsturende competentie Een belangrijke karakteristiek van een ondernemer is doorzettingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit, initiatief nemen en snel relevante informatie verzamelen. Als je wilt dat je onderneming zich blijft aanpassen aan de omgeving dan moet je als ondernemer dit zelf ook doen en moet je jezelf continue en doelgericht blijven ontwikkelen. Een tool hierbij is het ontwikkelen van je POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en je Portfolio. Om te leren van je eigen ervaringen moet je kunnen reflecteren en daar conclusies uit trekken om die dan weer om te zetten in acties. Daarnaast is het belangrijk dat je als ondernemer bijdraagt aan de verdere professionalisering van je branche door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan onderwijsactiviteiten en congressen of door te publiceren. Beroepshandelingen De opleiding heeft ervoor gekozen om de twaalf competenties van SB&RM te concretiseren in beroepshandelingen. Bij het formuleren van de beroepshandelingen is rekening gehouden met de deskundigheidsgebieden waarmee een ondernemer te maken krijgt (marketing, sales, financieel, management & organisatie, inkoop & logistiek, human resource management en juridisch). 7

8 3. Competenties & Beroepshandelingen Hieronder volgt een opsomming van alle competenties en beroepshandelingen. 1. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend A. De ondernemer is in staat om een idee naar een concept te vertalen B. De ondernemer is in staat de haalbaarheid van een idee te bepalen C. De ondernemer is in staat om een ondernemingsplan op te stellen D. De ondernemer is in staat om gemaakte keuze m.b.t. de haalbaarheid van een nieuw product of dienst te beargumenteren 2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (markt) onderzoek A. De ondernemer is in staat om een kwalitatief marktonderzoek op te zetten, uit te voeren, te evalueren en daarover te rapporteren B. De ondernemer is in staat om een kwantitatief onderzoek op te zetten, uit te voeren, te evalueren en daarover te rapporteren C. De ondernemer is in staat om gegevens uit een kwantitatief marktonderzoek te interpreteren en te vertalen naar advies D. De ondernemer is in staat om gegevens uit een kwalitatief onderzoek te interpreteren en te vertalen naar een advies 3. Ontwikkelen van strategisch marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes A. De ondernemer is in staat een strategisch marketingbeleidsplan op te stellen en de keuzes te beargumenteren B. De ondernemer is in staat een strategisch marketingbeleidsplan op te stellen voor een internationaal opererende onderneming en de keuzes te beargumenteren C. De ondernemer is in staat om een interne en externe analyse uit te voeren en op basis hiervan te komen tot een strategisch advies D. De ondernemer is in staat om voor een internationaal opererende onderneming een interne en externe analyse uit te voeren en op basis hiervan te komen tot een strategisch advies 8

9 4. Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen (vanuit het beleid) A. De ondernemer is in staat om vanuit bedrijfsbeleid of bedrijfsstrategie een operationeel plan op te stellen B. De ondernemer is in staat om een planningsmethodiek adequaat in te zetten C. De ondernemer is in staat een project te beheersen D. De ondernemer is in staat prestatie-indicatoren in te zetten 5. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens A. De ondernemer is in staat aan te geven hoe externe omgevingsfactoren effect hebben op de onderneming en hoe de onderneming hier het beste mee om kan gaan B. De ondernemer is in staat zijn positie in de markt te bepalen en weet deze te beargumenteren C. De ondernemer is in staat om een acquisitieplan op te stellen en deze succesvol uit te voeren D. De ondernemer is in staat te bepalen welke externe relaties interessant kunnen zijn voor zijn onderneming en weet aan te geven hoe hier contact mee gelegd kan worden en hoe deze contacten onderhouden kunnen worden 6. Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel of een projectteam A. De ondernemer neemt en geeft leiding zulks afhankelijk van de situatie en geeft daarbij blijk van inzicht in gezags- en machtsverhoudingen B. De ondernemer is in staat Human Resource Management (HRM) aspecten (bijv. werving & selectie, arbeidsomstandigheden en ontslag) te beoordelen en uit te voeren binnen de heersende juridische wet- en regelgeving C. De ondernemer is in staat te bepalen hoe medewerkers functioneren D. De ondernemer is in staat om aan te geven hoe het functioneren van medewerkers geoptimaliseerd kan worden 7. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen A. De ondernemer is in staat een proces, waarin het klantencontact direct van invloed is, te beschrijven (L 1 ) en/of te analyseren (M) en/of te verbeteren (H) B. De ondernemer is in staat een bedrijfsproces te beschrijven (L) en/of te analyseren (M) en/of te verbeteren (H) 2 C. De ondernemer is in staat om een (deel van een) organisatie efficiënt en effectief in te richten D. De ondernemer is in staat om de regelgeving m.b.t. Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden of Milieu toe te passen in het bedrijfsproces 3 1 L = Laag, M = Midden, H = Hoog. Zie voor uitleg hoofdstuk 4. 2 De student kan beroepshandeling 7B alleen aantonen als hij hierbij refereert aan een ander proces dan het proces dat hij gebruikt heeft voor het aantonen van beroepshandeling 7A. 3 De student kan beroepshandeling 7D alleen aantonen als hij hierbij refereert aan een ander proces dan het proces dat hij gebruikt heeft voor het aantonen van beroepshandeling 7A of 7B 9

10 8. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties A. De ondernemer is in staat te bepalen wat de informatiebehoefte is binnen een (deel van de) organisatie B. De ondernemer is in staat aan te geven hoe rapportages samengesteld moeten zijn om te voldoen aan de informatiebehoefte C. De ondernemer is in staat een eenvoudige administratie, die te maken heeft met klantencontacten, te beschrijven, te beoordelen of uit te voeren D. De ondernemer is in staat om met een geautomatiseerd geïntegreerd informatiesysteem te werken (invoeren, opzoeken, bewerken en interpreteren) 9. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s A. De ondernemer is in staat een ondernemingsplan financieel te onderbouwen B. De ondernemer is in staat om een beslissing of plan 4 financieel te onderbouwen en aan te geven welke financieel economische en fiscale risico s een rol spelen C. De ondernemer is in staat om een eenvoudige financiële administratie te beschrijven, te beoordelen of uit te voeren D. Bij het uitwerken van een beslissing of plan overziet de ondernemer de juridische (on-) mogelijkheden 10. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid en collegialiteit A. De ondernemer draagt ertoe bij dat een bedrijf zich binnen maatschappelijke regels, waarde en normen beweegt en ethisch verantwoord handelt B. De ondernemer communiceert effectief met bedrijven/personen uit andere landen, rekening houdend met cultuurverschillen C. De ondernemer gaat op adequate wijze om met conflicten D. De ondernemer participeert actief in een team en is hierbij in staat om het teamproces positief te beïnvloeden E. De ondernemer is in staat om de verandering van werkwijze/aanpak van een groep mensen te begeleiden F. De ondernemer is in staat om anderen te motiveren en te stimuleren G. De ondernemer is in staat om in de verschillende situaties op de juiste wijze besluiten te nemen 4 De student kan beroepshandeling 9B alleen aantonen als hij hierbij refereert aan een ander plan dan het plan dat hij gebruikt heeft voor het aantonen van beroepshandeling 9A. 10

11 11. Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in Nederlands en/of Engels A. De ondernemer is in staat om een effectieve presentatie te verzorgen B. De ondernemer is in staat om effectief en efficiënt te vergaderen C. De ondernemer is in staat om effectief te onderhandelen D. De ondernemer is in staat actief te participeren in een functionerings- of beoordelingsgesprek E. De ondernemer is in staat een effectief verkoopgesprek te voeren F. De ondernemer is in staat actief te participeren in sollicitatiegesprekken G. De ondernemer is in staat feedback te geven H. De ondernemer is in staat feedback te ontvangen en hier lering uit te trekken I. De ondernemer is in staat een slecht nieuws gesprek te voeren J. De ondernemer is in staat om een effectieve brief op te stellen (bijv. acquisitie, sollicitatie, ontslag, informatieverzoek, klachtafhandeling) K. De ondernemer is in staat om een adviesrapport op te stellen L. De ondernemer is in staat om een projectplan op te stellen M. De ondernemer is in staat om een document op te stellen met een wervend karakter (bijv. flyer, poster, brief of folder) N. De ondernemer is in staat om een offerte op te stellen met bijbehorende leveringsvoorwaarden O. De ondernemer is in staat om een beleidsplan op te stellen P. De ondernemer is in staat om een procedure schematisch vast te leggen 12. Zelfsturende competentie Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enz. A. De ondernemer is in staat om een portfolio samen te stellen en persoonlijke doelen op te stellen voor de korte, middenlange en lange termijn en deze te vertalen naar concrete plannen B. De ondernemer is in staat om op zijn eigen handelen te reflecteren en daaruit conclusies te trekken en deze om te zetten in acties C. De ondernemer toont doorzettingsvermogen D. De ondernemer is flexibel E. De ondernemer toont initiatief F. De ondernemer is in staat om effectief en efficiënt informatie te vergaren G. De ondernemer is creatief H. De ondernemer levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche (bijv. publicatie, bijdrage aan onderwijsactiviteit, bijdrage aan congressen) 11

12 4. Competentieniveaus Inleiding Er worden drie niveaus onderscheiden: Laag; Midden; Hoog. In de propedeuse worden de competenties op een laag niveau ontwikkeld. Gedurende de hoofdfase ontwikkel je de competenties via midden door naar hoog niveau. Bepaling van het niveau Een competentie toon je aan door een beroepshandeling binnen een bepaalde situatie uit te voeren. Hoe complexer, multidisciplinairder en dynamischer de situatie, hoe competenter je moet zijn om de beroepshandeling aan te tonen. Ook de mate van zelfstandigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid is bepalend voor het competentieniveau. Daarnaast speelt de manier waarop je theorie hebt gebruikt een rol: Gebruik je maar één model of heb je vele verschillende theorieën omgevormd tot een eigen model. Matrices Om meer inzicht te krijgen in de drie niveaus binnen de verschillende competenties is per competentie een matrix samengesteld. In deze matrix is per niveau kort aangegeven welke elementen een rol spelen bij: Kennis: over welke kennis moet je op laag, midden of hoog niveau beschikken; Vaardigheden: welke vaardigheden moet je laten zien op laag, midden of hoog niveau; Houding: welke houding moet je tonen op laag, midden of hoog niveau. Voor de competenties 10, 11 en 12 zijn de niveaus niet op deze manier uitgewerkt. Deze competenties hebben te maken met de persoonlijke karakteristieken en hiervoor hanteert de opleiding het principe: hoe vaker je een bepaalde beroepshandeling uitvoert en daarop reflecteert, hoe competenter je wordt. 12

13 Competentie 1. Initieren en creeren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend 1A. De ondernemer is in staat om een idee naar een concept te vertalen 1B. De ondernemer is in staat de haalbaarheid van een idee te bepalen 1C. De ondernemer is in staat om een ondernemingsplan op te stellen 1D. De ondernemer is in staat om gemaakte keuzes m.b.t. de haalbaarheid van een nieuw product of dienst te beargumenteren Kennis Vaardigheden Houding Hoog - Weet uit welke elementen het ondernemingsplan opgebouwd is - Kent basistheorieën over argumenteren - Kent verschillende theorieën over het ontwikkelen van producten en de haalbaarheid daarvan - Weet wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is - Kent meerdere brainstormtechnieken en weet wanneer deze toe te passen - Kan een compleet ondernemingsplan opstellen - Kan anderen overtuigen van een idee - Kan een actieve rol spelen in een multidisciplinair team tijdens het productontwikkelingsproces - Houdt tijdens het productontwikkelingsproces rekening met het bedrijfsbeleid - Handelt bij het ontwikkelen ethisch en maatschappelijk verantwoord - Kan een brainstormsessie organiseren en leiden - Kan een keuze beargumenteren - Bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheid - Kan balanceren tussen open/creatief en kritisch/rationeel - Proactieve en kritische houding - Creativiteit - Originaliteit - Doorzettingsvermogen - Stimulerend/Motiverend - Overtuigend Midden Laag - Weet uit welke elementen het ondernemingsplan opgebouwd is - Weet dat het productontwikkelingsproces op verschillende manieren vorm gegeven kan worden - Weet hoe de haalbaarheid van een idee onderzocht kan worden - Kent meerdere brainstormtechnieken en weet wanneer deze toe te passen - Weet uit welke elementen het ondernemingsplan opgebouwd is - Kent de basiskenmerken van het productontwikkelingsproces - Weet het onderscheid tussen goederen en diensten te typeren - Weet welke elementen de haalbaarheid van een idee bepalen - Kent enkele brainstormtechnieken - Kan een eenvoudig ondernemingsplan opstellen - Kan methodisch de haalbaarheid van een idee bepalen - Kan een voortrekkersrol spelen bij het ontwikkelen van een product/dienst - Kan een brainstormsessie organiseren en leiden - Kan een keuze beargumenteren - Kan bijdragen aan het opstellen van een eenvoudig ondernemingsplan - Kan globaal de haalbaarheid van een eenvoudig idee bepalen - Kan een actieve rol spelen bij het ontwikkelen van een eenvoudig product/dienst - Kan actief deelnemen aan een brainstormsessie - Kan een keuze beargumenteren - Kan balanceren tussen open/creatief en kritisch/rationeel - Proactieve en kritische houding - Creativiteit - Originaliteit - Doorzettingsvermogen - Stimulerend/Motiverend - Overtuigend - Proactieve en Kritische houding - Creativiteit - Originaliteit - Doorzettingsvermogen - Stimulerend/Motiverend - Overtuigend 13

14 Competentie 2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van (markt) onderzoek 2A. De ondernemer is in staat om een kwalitatief marktonderzoek op te zetten, uit te voeren, te evalueren en daarover te rapporteren 2B. De ondernemer is in staat om een kwantitatief onderzoek op te zetten, uit te voeren, te evalueren en daarover te rapporteren 2C. De ondernemer is in staat om gegevens uit een kwantitatief marktonderzoek te interpreteren en te vertalen naar een advies 2D. De ondernemer is in staat om gegevens uit een kwalitatief onderzoek te interpreteren en te vertalen naar een advies Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden - Weet hoe je een onderzoeksplan kunt opstellen - Kent verschillende methoden van dataverzameling en weet wanneer deze toe te passen - Kent verschillende methoden van data-analyse en weet wanneer deze toe te passen - Weet welke statistische basis theorie gebruikt kan worden bij het uitvoeren van een onderzoek (o.a. betrouwbaarheid en representativiteit) - Weet wat een onderzoeksverslag inhoudt - Weet hoe je een onderzoeksplan kunt opstellen - Kent verschillende methoden van dataverzameling - Kent een methode van data-analyse - Weet welke statistische basis theorie gebruikt kan worden bij het uitvoeren van een onderzoek (bijv. validiteit) - Weet wat een onderzoeksverslag inhoudt - Kan een degelijk onderzoeksplan opstellen in een min/meer complexe situatie - Kan volgens een bepaalde methode data verzamelen in het kader van een onderzoek - Kan methodisch data analyseren en interpreteren - Kan een onderzoeksverslag schrijven - Kan volgens eenvoudige statistische rekentechnieken data analyseren en interpreteren - Kan een onderzoeksverslag lezen en begrijpen en beoordelen - Kan een doordacht onderzoeksplan opstellen in een eenvoudige situatie - Kan volgens een bepaalde methode data verzamelen in het kader van een eenvoudig onderzoek - Kan methodisch data analyseren en interpreteren - Kan een onderzoeksverslag schrijven - Kritische houding - Systematisch denken - Nieuwsgierige houding - Onafhankelijk (objectieve) houding - Open houding - Onderzoekend - Verbanden leggend - Creatief - Kritische houding - Systematisch denken - Nieuwsgierige houding - Rekening houdend met subjectiviteit - Rekening houden met eigen denkpatronen - Onderzoekend - Verbanden leggend - Creatief Laag - Weet hoe je een eenvoudig onderzoeksplan kunt opstellen - Weet hoe je data kan verzamelen (kwalitatief/kwantitatief) - Weet hoe je op een eenvoudige manier data kan analyseren en interpreteren - Kent de basiselementen van een onderzoeksverslag - Kan een eenvoudig onderzoeksplan opstellen - Kan data verzamelen in het kader van een eenvoudig onderzoek - Kan op een eenvoudige manier data analyseren en interpreteren - Kan een eenvoudig onderzoeksadvies of verslag schrijven - Kan een onderzoeksadvies of verslag lezen en begrijpen - Aanzet tot systematisch denken - Nieuwsgierige houding - Bewust zijn van subjectiviteit - Bewust zijn van eigen denkpatronen - Onderzoekend - Verbanden leggend 14

15 Competentie 3. Ontwikkelen van strategisch marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes 3A. De ondernemer is in staat een strategisch marketingbeleidsplan op te stellen en de keuzes te beargumenteren 3B. De ondernemer is in staat een strategisch marketingbeleidsplan op te stellen voor een internationaal opererende onderneming en de keuzes te beargumenteren 3C. De ondernemer is in staat om een interne en externe analyse uit te voeren en op basis hiervan te komen tot een strategisch advies 3D. De ondernemer is in staat om voor een internationaal opererende onderneming een interne en externe analyse uit te voeren en op basis hiervan te komen tot een strategisch advies Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Weet wat een strategie formuleringsproces is - Kent meerdere methoden voor het uitvoeren van een interne- en externe analyse - Weet hoe je methodisch een relatie kunt leggen tussen de uitkomsten van de interne- en externe analyse - Weet welke strategische keuzen mogelijk zijn en waarop deze gebaseerd kunnen zijn - Weet hoe de aspecten van een (internationaal) marketingbeleidsplan uitgewerkt moeten worden - Kent de relatie en het verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau - Weet wat een strategie formuleringsproces is - Weet hoe je methodisch een interne- en externe analyse uitvoert - Weet hoe je methodisch een relatie kunt leggen tussen de uitkomsten van de interne- en externe analyse - Weet welke strategische keuzen mogelijk zijn en waarop deze gebaseerd kunnen zijn - Weet hoe de aspecten van een (internationaal) marketingbeleidsplan uitgewerkt moeten worden - Kent de relatie en het verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau - Weet wat een strategie formuleringsproces is - Weet welke basisaspecten bij een interne- en externe analyse aan bod moeten komen - Weet welke strategische keuzen mogelijk zijn en waarop deze gebaseerd kunnen zijn - Weet welke aspecten van een marketingbeleidsplan vermeld moeten worden - Kent de relatie en het verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau - Kan een strategie formuleringproces uitvoeren in een meer complexe of internationale situatie - Kan methodisch een interne- en externe analyse uitvoeren in een meer complexe of internationale situatie - Kan methodisch een relatie leggen tussen de interne- en externe analyse - Kan een strategische keuze onderbouwen met conclusies uit de interne- en de externe analyse - Kan een strategisch marketingbeleidsplan opstellen in een meer complexe of internationale situatie - Kan gekozen methoden verantwoorden - Kan een eenvoudig strategie formuleringproces uitvoeren - Kan methodisch een eenvoudige interne- en externe analyse uitvoeren - Kan methodisch een relatie leggen tussen de interne- en externe analyse - Kan een strategische keuze onderbouwen met conclusies uit de interne- en de externe analyse - Kan bijdragen aan het opstellen van een strategisch marketingbeleidsplan - Kan actief deelnemen aan een eenvoudig strategie formuleringproces - Kan een eenvoudige interne- en externe analyse uitvoeren - Kan een strategische keuze onderbouwen met conclusies uit de interne en de externe analyse - Kan bijdragen aan het opstellen van een eenvoudig strategisch marketingbeleidsplan - Breed kijken - Open houding - Rekening houden met de invloed van de klant - Rekening houden met de invloed van de concurrentie - Bewust van invloeden op micro-, meso- en macro- niveau - Kritische en creatieve houding - Geïnteresseerd in de laatste nationale en internationale trends - Overtuigend - Breed kijken - Open houding - Rekening houden met de invloed van de klant - Rekening houden met de invloed van de concurrentie - Bewust van invloeden op micro-, meso- en macro- niveau - Kritische en creatieve houding - Overtuigend - Breed kijken - Open houding - Besef van de invloed van de klant - Besef van de invloed van de concurrentie - Bewust van onderscheid naar micro-, meso- en macro- niveau - Overtuigend 15

16 4. Opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van plannen (vanuit het beleid) 4A. De ondernemer is in staat om vanuit bedrijfsbeleid of bedrijfsstrategie een operationeel plan op te stellen 4B. De ondernemer is in staat om een planningsmethodiek adequaat in te zetten 4C. De ondernemer is in staat een project te beheersen 4D. De ondernemer is in staat prestatie-indicatoren in te zetten Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Weet wat projectmatig werken is - Kent minstens 2 planningsmethodieken - Kent projectbeheersingsmethodieken - Weet wat een planning en evaluatiecyclus is - Kent de relatie en het verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau - Weet wat prestatie-indicatoren zijn - Weet op welke manieren je betrokkenheid bij en acceptatie van nieuwe plannen kunt realiseren - Weet wat projectmatig werken is - Kent minstens 2 planningsmethodieken - Kent projectbeheersingsmethodieken - Weet wat een planning en evaluatiecyclus is - Kent de relatie en het verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau - Kent de principes van projectmatig werken - Kent minstens 2 planningsmethodieken - Weet wat evalueren is - Weet wat een planning en evaluatiecyclus is - Kent beheersingsfactoren - Is in staat een beleidsplan te vertalen naar een operationeel plan - Kan een compleet plan opstellen - Kan een planningsmethodiek toepassen - Kan een plan uitvoeren met een multidisciplinair karakter of in een dynamische omgeving - Kan een plan beheersen in een dynamische omgeving of een multidisciplinair karakter - Is in staat activiteiten systematisch te evalueren - Is in staat betrokkenheid en draagvlak te creëren - Kan prestatie-indicatoren toepassen - Is in staat een beleidsplan te vertalen naar een operationeel plan - Kan een compleet plan opstellen - Kan een planningsmethodiek toepassen - Kan een plan uitvoeren in een meer dynamische omgeving - Kan een plan beheersen in een meer dynamische omgeving - Is in staat activiteiten te evalueren - Kan bepalen in welke mate doelen wel of niet bereikt zijn of zullen worden. - Kan een plan opstellen - Kan een planningsmethodiek toepassen - Kan een plan uitvoeren in een stabiele omgeving - Kan een plan beheersen in een stabiele omgeving - Is in staat activiteiten te evalueren - Kan bepalen in welke mate doelen wel of niet bereikt zijn of zullen worden. - Eerste denken dan doen - Flexibel zijn - Bewust zijn van draagvlak - Kritische houding - Inlevingsvermogen - Enthousiasmeren - Bewust Planmatig werken - Eerste denken dan doen - Flexibel zijn - Bewust zijn van draagvlak - Kritische houding - Bewust Planmatig werken - Eerste denken dan doen - Flexibel zijn - Besef van het belang van draagvlak - Besef van Planmatig werken Hierbij kan het gaan om een projectplan of een operationeel plan. 16

17 5. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens 5A. De ondernemer is in staat aan te geven hoe externe omgevingsfactoren effect hebben op de onderneming en hoe de onderneming hier het beste mee om kan gaan 5B. De ondernemer is in staat zijn positie in de markt te bepalen en weet deze te beargumenteren 5C. De ondernemer is in staat om een acquisitieplan op te stellen en deze succesvol uit te voeren 5D. De ondernemer is in staat te bepalen welke externe relaties interessant kunnen zijn voor zijn onderneming en weet aan te geven hoe hier contact mee gelegd kan worden en hoe deze contacten onderhouden kunnen worden Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Kent methoden om de externe omgeving in kaart te brengen - Weet waar informatie over veranderingen en trends beschikbaar is - Kent een (leveranciers) selectiemethode - Kent methoden om de externe omgeving te relateren aan de positie van de organisatie - Weet hoe je kunt acquireren - Weet wat een Unique Selling Point is en hoe dit bepaald kan worden - Weet wat bedrijfsidentiteit is en hoe dit uitgedragen kan worden - Kent methoden om de externe omgeving in kaart te brengen - Weet waar informatie over veranderingen en trends beschikbaar is - Kent een (leveranciers) selectiemethode - Kent methoden om de externe omgeving te relateren aan de positie van de organisatie - Weet hoe je kunt acquireren - Weet wat een Unique Selling Point is en hoe dit bepaald kan worden - Weet wat bedrijfsidentiteit is en hoe dit uitgedragen kan worden - Weet wat visie is - Weet wat de externe omgeving van een organisatie is - Weet wat trends zijn - Weet wat netwerken zijn - Weet wat ketens zijn - Weet wat bedrijfsidentiteit is - Weet wat acquisitie is - Kan een complexe externe omgeving methodisch ordenen - Kan de veranderingen en trends in een meer dynamische externe omgeving methodisch in kaart brengen - Kan methodisch aangeven wat de invloed is van de externe omgeving op de organisatie - Kan aangeven wat de invloed is van de organisatie op de externe omgeving - Kan netwerken en relaties onderhouden - Kan succesvol acquireren - Kan een onderscheidende eigen visie ontwikkelen en verdedigen - Kan de waarde van relaties (bijv, leveranciers) voor de organisatie kwantificeren - Kan de externe omgeving methodisch ordenen - Kan de veranderingen en trends in de externe omgeving methodisch in kaart brengen - Kan methodisch aangeven wat de invloed is van de externe omgeving op de organisatie - Kan aangeven hoe de organisatie zich onderscheidt ten opzichte van de externe omgeving - Kan netwerken en relaties onderhouden - Kan succesvol acquireren - Kan een eigen visie ontwikkelen en toelichten - Kan de factoren benoemen die de waarde van relaties (bijv, leveranciers) voor de organisatie bepalen - Kan de externe omgeving ordenen - Kan de veranderingen en trends in de externe omgeving benoemen - Kan aangeven wat de invloed is van de externe omgeving op de organisatie - Kan contacten leggen - Kan een visie formuleren - Kan acquireren - Kan de factoren benoemen die de waarde van relaties (bijv, leveranciers) voor de organisatie bepalen - Open houding - Nieuwsgierig - Pro-actief - Gemakkelijk in de omgang - Vrij om contact te leggen - Eigen mening durven te hebben - Zelfverzekerd - Standvastig - Open houding - Nieuwsgierig - Pro-actief - Gemakkelijk in de omgang - Vrij om contact te leggen - Eigen mening durven te hebben - Zelfverzekerd - Standvastig - Open houding - Nieuwsgierig - Pro-actief - Gemakkelijk in de omgang - Vrij om contact te leggen - Eigen mening durven te hebben - Zelfverzekerd - Standvastig 17

18 6. Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel of een projectteam 6A. De ondernemer neemt en geeft leiding zulks afhankelijk van de situatie en geeft daarbij blijk van inzicht in gezags- en machtsverhoudingen 6B. De ondernemer is in staat Human Resource Management (HRM) aspecten (bijv. werving & selectie, ARBO en ontslag) te beoordelen en uit te voeren binnen de heersende juridische wet- en regelgeving 6C. De ondernemer is in staat te bepalen hoe medewerkers functioneren 6D. De ondernemer is in staat om aan te geven hoe het functioneren van medewerkers geoptimaliseerd kan worden Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Kent diverse leiderschapstheorieën en leiderschapsstijlen - Weet hoe je medewerkers structureel kunt beoordelen - Kent motivatietheorieën - Weet wat macht, gezag, machtsverhoudingen en machtsmiddelen zijn - Kent methoden van feedback geven - Weet langs welke principes een organisatie ingericht kan worden - Kent wervings- en selectie methoden - Kent de basiselementen van het arbeidsrecht - Kent de basiselementen van projectmanagement - Kent minimaal 2 verschillende leiderschapstheorieën - Weet hoe je medewerkers kunt beoordelen - Weet wat macht, gezag, machtsverhoudingen en machtsmiddelen zijn - Kent methoden van feedback geven - Kent wervings- en selectie methoden - Kent de basiselementen van het arbeidsrecht - Kent de basiselementen van projectmanagement - Kent diverse leiderschapsstijlen - Weet wat situationeel leiderschap inhoudt - Weet hoe je medewerkers kunt beoordelen - Kent een methode van feedback geven - Kent wervings- en selectie methoden - Kent de basiselementen van het arbeidsrecht - Kan een organisatie(-onderdeel) inrichten - Kan in een meer complexe situatie leiding geven - Kan het functioneren van medewerkers gestructureerd beoordelen - Is in staat macht, gezag, machtsverhoudingen en machtsmiddelen te herkennen - Is in staat om anderen effectief te stimuleren en motiveren - Kan effectief feedback geven en hier follow-up aan geven - Kan leiding geven binnen de heersende juridische wetgeving - Kan aan meerdere medewerkers leiding geven in een eenvoudige situatie leidinggeven - Kan in een specifieke situatie de gehanteerde leiderschapsstijl benoemen en beoordelen op effectiviteit - Kan het functioneren van medewerkers beoordelen - Is in staat om anderen effectief te stimuleren en motiveren - Kan effectief feedback geven - Kan leidinggeven binnen de heersende juridische wetgeving - Kan aan minimaal één medewerker leiding geven - Kan in een specifieke situatie de gehanteerde leiderschapsstijl benoemen - Kan het functioneren van medewerkers bespreken - Is in staat om anderen te stimuleren - Kan effectief feedback geven - Kan beoordelen of een sollicitant geschikt is voor een vacante functie - Doelgericht - Resultaat bewust - Inlevingsvermogen - Open naar anderen - Vasthoudend - Flexibel - Lange termijn denken - Helikopterview - Gevoel voor relaties - Stimulerend/Motiverend - Doelgericht - Resultaat bewust - Inlevingsvermogen - Open naar anderen - Vasthoudend - Flexibel - Overzicht - Gevoel voor relaties - Stimulerend/Motiverend - Doelgericht - Resultaat bewust - Inlevingsvermogen - Open naar anderen - Vasthoudend - Flexibel - Overzicht - Stimulerend/Motiverend 18

19 7. Inrichten, beheersen en verbeteren van een bedrijfs- of organisatieprocessen 7A. De ondernemer is in staat een proces, waarin het klantencontact direct van invloed is, te beschrijven (L) en/of te analyseren (M) en/of te verbeteren (H) 7B. De ondernemer is in staat een bedrijfsproces te beschrijven (L) en/of te analyseren (M) en/of te verbeteren (H) 5 7C. De ondernemer is in staat om een (deel van een) organisatie efficiënt en effectief in te richten 7D. De ondernemer is in staat om de regelgeving m.b.t. Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden of Milieu toe te passen in het bedrijfsproces 6 Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Weet wat bedrijfsprocessen zijn - Weet hoe werk georganiseerd kan worden? - Kent basis organisatievormen - Kent schematechnieken om processen en organisaties te beschrijven - Kent analyse methodieken - Kent verschillende organisatie typologieën - Kent veranderingsmanagement theorieën - Weet wat bedrijfsprocessen zijn - Weet hoe werk georganiseerd kan worden? - Kent basis organisatievormen - Kent schematechnieken om processen en organisaties te beschrijven - Kent analyse methodieken - Kent verschillende organisatie typologieën - Weet wat bedrijfsprocessen zijn - Weet hoe werk georganiseerd kan worden? - Kent basis organisatievormen - Kent eenvoudige schematechnieken om processen en organisaties te beschrijven - Kan bedrijfsprocessen herkennen, analyseren en verbeteren - Kan m.b.v. schematechnieken bedrijfsprocessen beschrijven, analyseren en verbeteren - Kan organisatievormen herkennen, beschrijven, analyseren (schematisch weergeven) en verbeteren - Kan in een complexe situatie het werk van meerdere medewerkers organiseren - Kan bedrijfsprocessen herkennen en analyseren - Kan m.b.v. schematechnieken bedrijfsprocessen beschrijven en analyseren - Kan organisatievormen herkennen, beschrijven en analyseren (schematisch weergeven) - Kan in een minder eenvoudige situatie het werk van meerdere medewerkers organiseren - Kan bedrijfsprocessen herkennen - Kan m.b.v. eenvoudig schematechnieken bedrijfsprocessen beschrijven - Kan organisatievormen herkennen en beschrijven (schematisch weergeven) - Kan in een eenvoudige situatie het werk van meerdere medewerkers organiseren - Gevoel hebben voor formele en informele processen - Input-output denken - In structuren denken - Gevoel hebben voor de bestaande organisatiecultuur - Ambitie om permanent te verbeteren - Bewust zijn van formele en informele processen - Input-output denken - In structuren denken - Bewust zijn voor de bestaand organisatiecultuur - Ambitie om permanent te verbeteren - Input-output denken - In structuren denken - Ambitie om permanent te verbeteren 5 De student kan beroepshandeling 7B alleen aantonen als hij hierbij refereert aan een ander proces dan het proces dat hij gebruikt heeft voor het aantonen van beroepshandeling 7A. 6 De student kan beroepshandeling 7D alleen aantonen als hij hierbij refereert aan een ander proces dan het proces dat hij gebruikt heeft voor het aantonen van beroepshandeling 7A of 7B. 19

20 8. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties 8A. De ondernemer is in staat te bepalen wat de informatiebehoefte is binnen een (deel van de) organisatie 8B. De ondernemer is in staat aan te geven hoe rapportages samengesteld moeten zijn om te voldoen aan de informatiebehoefte 8C. De ondernemer is in staat een eenvoudige administratie, die te maken heeft met klantencontacten, te beschrijven, te beoordelen of uit te voeren 8D. De ondernemer is in staat om met een geautomatiseerd geïntegreerd informatiesysteem te werken (invoeren, opzoeken, bewerken en interpreteren) Kennis Vaardigheden Houding Hoog Midden Laag - Kent de componenten van een informatiesysteem - Heeft weet van wettelijke eisen t.a.v. gegevensopslag en externe verslaglegging binnen een onderneming - Weet waar geautomatiseerde informatiesystemen binnen de bedrijfsvoering op adequate wijze ingezet kunnen worden - Weet wat een CRM (Customer Relation Management) of andere relatiebeheerssysteem is - Weet wat een ERP (Enterprise Resource Planning) is - Kent de componenten van een informatiesysteem - Heeft weet van wettelijke eisen t.a.v. gegevensopslag en externe verslaglegging binnen een onderneming - Weet waar geautomatiseerde informatiesystemen binnen de bedrijfsvoering een rol kunnen spelen - Weet wat een CRM (Customer Relation Management) of andere relatiebeheerssysteem is - Weet wat (management-) informatiesysteem is - Heeft weet van wettelijke eisen t.a.v. gegevensopslag en externe verslaglegging binnen een onderneming - Kan met een geautomatiseerd informatiesysteem werken - Kan gevraagde informatie samenstellen en presenteren - Kan gegevens uit een MIS (Management Informatie Systeem) interpreteren en vertalen naar acties - Kan een eenvoudige administratie voeren die voldoet aan wettelijke en fiscale eisen - Kan rapportages samenstellen die afgestemd zijn op de informatiebehoefte - Kan de informatiebehoefte op een gestructureerde manier bepalen - Kan met een eenvoudige geautomatiseerd informatiesysteem werken - Kan gevraagde informatie presenteren - Kan gegevens uit een MIS (Management Informatie Systeem) interpreteren - Kan een eenvoudige administratie voeren die voldoet aan wettelijke en fiscale eisen - Kan rapportages samenstellen die afgestemd zijn op de informatiebehoefte - Kan de informatiebehoefte te bepalen - Kan data gestructureerd vastleggen - Kan rapportages samenstellen - Kan een eenvoudige administratie voeren (financieel, personeel, voorraad) - Helicopterview - Systematisch denken - Nauwkeuring - Besluitvaardig - Nauwkeurig - Besluitvaardig - Systematisch denken - Nauwkeurig - Systematisch denken 20

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010

Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 Bijlage bij Beroeps- en opleidingsprofiel Financial Services Management 2010 De relaties tussen: A. Competenties Domein Economics B. Competentiegebieden Financial Services Management C. Generieke Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt

Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Landelijk overleg Small Business & Retail Management Januari 2004 Voorwoord Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep herijking competentieprofiel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie