BELEIDSPLAN MEER MENSEN MEER ZIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN MEER MENSEN MEER ZIN

2 Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom! Eén gemeenschap Open plechtigheden Wij zijn er voor jou Representativiteit en bereik Vrijwilligers Het netwerk demens.nu Doen en weten 2

3 Hoe het allemaal begon Met de Staten-Generaal van 2009 gaven we het startschot om een nieuwe wind te laten waaien door het georganiseerde vrijzinnig humanistische landschap. Verschillende werkgroepen brainstormden over de toekomst van het georganiseerde vrijzinnig humanisme. De ideeën die daar opborrelden, werden verwerkt en in het najaar van 2010 voorgelegd op de bijzondere raad van bestuur van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (sinds januari 2011 demens.nu). Deze bijzondere raad van bestuur nam beslissingen over de missie en de visie, rituelen en plechtigheden, vrijzinnig humanistische begeleiding, gemeenschapsvorming en communicatie. Deze beslissingen werden begin 2011 verder uitgewerkt in een aantal workshops. Dit leverde de basis voor het huidig strategisch plan dat officieel goedgekeurd werd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober Om de ambities die in het strategisch plan verwoord worden om te zetten in de praktijk, gingen begin 2012 dertien themagroepen van start. Het werk dat in deze themagroepen geleverd werd, leidde tot de uitwerking van dit beleidsplan. - Jongeren eerst! - Gastvrije locaties - Gastvrije communicatie - Vrijwilligers - Gemeenschapsvorming - Plechtigheden - Vrijzinnig humanistische begeleiding - Doelgroepen - Partnerschappen - Huizen op rolletjes - Intern kenniscentrum - Methodieken en groei - Kwaliteit en transparantie Tijdens de werkzaamheden in de werkgroepen bleek dat een aantal thema s heel wat overlappingen kenden en in de praktijk moeilijk los van elkaar zouden kunnen behandeld worden. Daarom is besloten de dertien thema s te hergroeperen binnen de twee strategische doelstellingen. Verbinden versterken groeien (extern) - Jongeren eerst - Welkom - Een gemeenschap - Open plechtigheden - Wij zijn er voor jou - Representativiteit en bereik Een perfomant netwerk (intern) - Vrijwilligers - Het netwerk demens.nu - Doen en weten 3

4 Een proces van verandering In het strategisch plan dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober 2011 werd goedgekeurd, hebben we als organisatie vastgelegd waar we met het georganiseerd vrijzinnig humanisme naartoe willen in de toekomst. Het strategisch plan maakt duidelijk welke plaats het georganiseerd vrijzinnig humanisme wil innemen in de maatschappij en welke ambities we hebben voor de toekomst. Het beleidsplan is de vertaling van het strategisch plan naar echte prioriteiten. In het beleidsplan worden de grote lijnen concreter. Per thema bepalen we waar de komende vijf jaar de accenten moeten liggen. We geven aan wat we zullen doen, van 2013 tot In het beleidsplan wordt ook heel duidelijk dat verandering een proces is dat zich niet van vandaag op morgen voltrekt, maar waar we als demens.nu de tijd moeten voor nemen. De doelen die in het strategisch plan vooropgesteld zijn, willen we bereiken, laat daarover geen twijfel bestaan. Maar welke weg we moeten bewandelen om dat einddoel te bereiken, daar bestaan geen ijzeren wetten over, want er leiden meerdere wegen naar Rome. Daarom maken evaluatie en bijsturing ook een belangrijk onderdeel uit van dit beleidsplan. Het proces eindigt uiteraard niet met het beleidsplan. Er komt ook een uitvoerende fase aan te pas, anders zullen onze ambities op termijn niet meer dan wensdromen blijken. Concrete actieplannen zullen op het terrein de activiteiten en de projecten zeer precies aansturen en dit volgens de lijnen die het beleidsplan heeft uitgezet. Deze actieplannen worden uitgewerkt door de directeurs van de huizenvandemens in de verschillende provincies, in samenspraak met de vrijzinnig humanistische achterban. Alle handen op één buik DeMens.nu is de bindende factor tussen de verschillende geledingen van het georganiseerd vrijzinnig humanisme. Hoe we het ook draaien of keren, er zullen altijd meningsverschillen bestaan binnen die heterogene groep. Dat leidt nu en dan tot wrijvingen en zelfs woordenwisselingen, maar het is ook die diversiteit die het vrijzinnig humanisme boeiend en waardevol maakt. Dit beleidsplan moet ervoor zorgen dat we ons allemaal achter het grote project kunnen scharen. Eensgezind. We willen allemaal dat meer mensen weten wat vrijzinnig humanisme is. We willen allemaal dat jongeren vroeger in contact komen met vrijzinnig humanisme. We willen allemaal dat elke mens zijn leven zelf in handen kan nemen. We willen allemaal dat het imago van het vrijzinnig humanisme wat meer glans krijgt Over die grote lijnen zijn we het eens. Hoe op het terrein gewerkt wordt aan de realisatie van die doelstellingen kan verschillen, zal verschillen en moet verschillen. Het zou jammer zijn mocht elk lid van demens.nu op dezelfde manier te werk gaan. Het is net door de combinatie van verschillende werkwijzen dat de kans op succes stijgt. Zoals gezegd: er leiden meerdere wegen naar Rome. 4

5 Werkgroep 14 De uitvoering van het strategisch plan zal niet enkel gevolgen hebben op het terrein. Ook de structuren van demens.nu zullen moeten aangepast worden. Deze veranderingen kunnen nu nog niet helemaal in kaart gebracht worden. De richting waarin de structuur van demens.nu moet evolueren, zal immers pas duidelijk worden wanneer dit beleidsplan al gedeeltelijk is uitgevoerd. De voorbereiding van die aanpassingen gaat de komende weken en maanden volop verder in Werkgroep 14 en moet tegen de buitengewone algemene vergadering van 2014 klaar zijn om voor te leggen. De statutenwijziging moet rond zijn tegen de voorzittersverkiezing van 2015, zodat deze voorzittersverkiezing volgens de nieuwe statuten kan verlopen Evalueren en vooruitblikken Met dit beleidsplan overbruggen we de beleidsperiode In het beleidsplan zijn echter geen plannen meer voorzien voor De reden daarvoor ligt eigenlijk voor de hand. Het laatste jaar van de huidige beleidsperiode moeten we volop bezig zijn met de voorbereiding van de volgende beleidsperiode die in 2018 van start gaat. Dat betekent dat 2017 een jaar zal worden van evaluatie en analyse als het over de voorbije beleidsperiode gaat. In datzelfde jaar moet op basis van die uitkomsten ook een nieuw beleidsplan gerealiseerd worden zal dus zowel een eindpunt als een beginpunt zijn. Wordt vervolgd 5

6 Jongeren eerst We willen dat jongeren weten wat vrijzinnig humanisme is en dat ze ons vrijzinnig humanistisch aanbod herkennen als iets van hen. Ze moeten een eigen plek (minstens één per regio) krijgen, eigen trefmomenten, herkenbare communicatie en een toegankelijke dienstverlening. Daarom zullen we binnen het netwerk demens.nu een werking opstarten rond jongeren en jongerenorganisaties. We richten ons tot alle jongeren, met extra aandacht voor diegenen die we nu nog niet terugvinden binnen onze werking. De groep die we prioritair willen bereiken, zijn de jongeren tussen 16 en 25 jaar. We willen specifiek voor jongeren een gediversifieerd en laagdrempelig aanbod rond vrijzinnig humanistische begeleiding. Daaraan gekoppeld willen we zingevingsprojecten opzetten voor het onderwijs, de jeugdzorg, de dienstverlening en het jeugdwerk. Voor elk van deze onderdelen vertrekken we vanuit de noden en behoeften van de jongeren zelf, door hen te bevragen en op basis van de resultaten een strategie op te bouwen. Hiervoor zal een beroepskracht aangesteld worden die zich specifiek met jongeren bezighoudt. Hij/zij zal de vraag en het aanbod binnen de verschillende geledingen en de verschillende lidverenigingen van demens.nu op elkaar afstemmen. De leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) zijn bevoorrechte partners en worden nauw betrokken bij alle stappen. Daarom organiseert demens.nu structureel en overkoepelend overleg tussen leerkrachten, jongerenambassadeurs en betrokken lidverenigingen. Er zal ook een denkdag NCZ georganiseerd worden en er wordt een kenniscentrum opgestart. Jongeren die steun zoeken op logistiek, promotioneel, financieel of inhoudelijk vlak, moeten zich kunnen wenden tot demens.nu. Jongeren moeten ook meer betrokken worden in de structuren van het netwerk demens.nu en bij het vrijwilligerswerk. (cfr. Het netwerk demens.nu) 6

7 Jongeren eerst 2013 Aanstellen van een jongerencoördinator + opdrachtbepaling Starten met onderzoek naar de leefwereld van jongeren Een netwerk van jongerenpartners uitbouwen (intern en extern) 2014 Analyseren van de resultaten van het onderzoek bij jongeren Een strategie uitbouwen rond het thema Jongeren eerst! Organisatie van een denkdag NCZ Samenwerking met jongerenpartners onderzoeken en opstarten 2015 Creatie van eigen plekken voor jongeren (in real life en online) We zetten jongerenambassadeurs in: vrijzinnige gezichten van en voor jongeren Jongeren krijgen een plaats in onze structuren, werking en vrijwilligerswerking Structureel netwerkvormende activiteiten voor jongeren ontwikkelen ism jongerenpartners Kenniscentrum oprichten voor leerkrachten NCZ ism WLE, Hujo, Samenspel, Prik en Fakkeltjes 2016 Evaluatie van de werking specifiek gericht naar jongeren De drempel naar vrijzinnig humanistische begeleiding voor jongeren verder verlagen Een aanbod uitwerken rond plechtigheden, gericht op jongeren van 16 tot 25 jaar Een virtueel gemeenschappelijk hoofdkwartier installeren voor WLE, Fakkeltjes, Prik, Samenspel en Hujo, en verder werken aan de ondersteuning van de leerkrachten NCZ 7

8 Welkom! Mensen moeten weten wat vrijzinnig humanisme is, waar het voor staat en welke diensten we aanbieden, over het hele netwerk demens.nu heen. We willen dat onze locaties echt gastvrije locaties worden die aantrekkelijk zijn voor bezoekers. We richten ons daarvoor tot iedereen. Elke mens die onze vrijzinnig humanistische waarden erkent, is welkom. Onze locaties zullen zich actief openstellen voor andere vrijzinnig humanistische lidverenigingen en hun activiteiten. Ook pluralistische verenigingen zullen bij demens.nu terecht kunnen wanneer hun activiteit aansluit bij onze vrijzinnig humanistische waarden of dienstverlening. De huizenvandemens en de Vrijzinnige Ontmoetingscentra (VOC) vervullen in de toekomst - nog meer dan nu al het geval is - een draaischijffunctie op lokaal vlak. Dit houdt in dat elk huisvandemens of VOC een vergaderruimte beschikbaar stelt, logistieke ondersteuning biedt en als regionaal overlegplatform functioneert. Afspraken rond verhoudingen en verdelingen tussen de verschillende locaties binnen eenzelfde regio worden op regionaal niveau afgehandeld. Op langere termijn brengen we waar mogelijk huizenvandemens en de Vrijzinnige Centra samen op één locatie. Criteria zoals ligging en zichtbaarheid spelen hierin een belangrijke rol. Waar nodig gaan we voor vrijzinnig humanistische plechtigheden partnerschappen aan met pluralistische organisaties. De woordvoerder van demens.nu is de spreekbuis van demens.nu. Dit verhoogt de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van onze communicatie. Wanneer er binnen demens.nu verschillende meningen bestaan, dan wordt dat ook zo gecommuniceerd aan de buitenwereld. Zoals eerder al aangegeven: diversiteit is een troef. Die diversiteit wordt niet onder de mat geveegd maar uitdrukkelijk vermeld (eenheid in verscheidenheid). Elk lid van demens.nu behoudt uiteraard ook het recht om uit eigen naam te communiceren, maar nooit in naam van àlle vrijzinnig humanisten. Thema s worden voorbereid in Ateliers die samengesteld zijn uit experts en geïnteresseerde vrijwilligers. Dit werk zal dienst doen als voorbereiding op de standpuntbepaling van demens.nu over de behandelde thema s en zowel de interne als de externe kennisdatabank voeden (cfr. Doen & weten). Ook online willen we de gastvrijheid van onze locaties verhogen en ervoor zorgen dat elke bezoeker zich welkom voelt. Om de dienstverlening online te verbeteren, ontwikkelen we onder andere een extern kenniscentrum over vrijzinnig humanisme, de diensten en alle onderdelen van het netwerk demens.nu. 8

9 Welkom 2013 Starten met de uitbouw van het globaal communicatiebeleid DeMens.nu = spreekbuis van het netwerk, met een eigen woordvoerder Sociale media uitbouwen (later verbinden met portaalsite) De zichtbaarheid en (her)kenbaarheid van onze locaties verhogen (in real life en online) 2014 Globaal communicatiebeleid verder uitbouwen De herkenbaarheid en bekendheid van het merk demens.nu versterken De communicatiekanalen evalueren + bijsturen Een gemeenschappelijk persbeleid en mediamonitoring uitwerken De website van demens.nu uitbouwen tot portaalsite voor het hele netwerk 2015 De herkenbaarheid en bekendheid van het merk demens.nu verder uitbreiden De communicatiekanalen evalueren en verbeteren Het persbeleid en de mediamonitoring verder uitwerken en uitvoeren Actief aan agenda-setting doen in de media en in de maatschappij De uitbouw van de portaalsite en van de sociale media finaliseren Het extern kenniscentrum optimaliseren en onderhouden De gastvrijheid van onze locaties optimaliseren, ook voor jongeren 2016 Het volledige netwerk van demens.nu zichtbaarder maken door campagnes, vrijzinnig humanistische ambassadeurs, mond-tot-mond-reclame, evenementen, opiniestukken Verder werken aan de verbetering van de communicatiekanalen in het kader van de kwaliteitszorg Het extern kenniscentrum uitbreiden met het aanbod van publicaties (van folders tot filmpjes) van geledingen en lidverenigingen Werken aan drempelverlaging voor kansengroepen (werkende jongeren, laaggeschoolden, mensen met een beperking en andere), al dan niet via een specifiek aanbod 9

10 Eén gemeenschap We blijven continu bouwen aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap en zetten daarbij in op onze kernactiviteiten: vrijzinnig humanistische plechtigheden, vrijzinnig humanistische begeleiding, werken rond zingeving en gemeenschapsvorming. Het groeps- en gemeenschapsgevoel dat eigen is aan vrijzinnig humanistische plechtigheden willen we nog versterken. Om dit te bereiken, zullen we vrijzinnig humanistische plechtigheden nog meer als een proces benaderen en niet enkele de focus leggen op de plechtigheid zelf, maar ook op de voorbereiding en de nazorg (bv. terugkomdagen voor kinderen na een Feest Vrijzinnige Jeugd/Lentefeest, een jaarlijks herdenkingsmoment voor overledenen, contact onderhouden naar aanleiding van verjaardagen... ). We verhogen de betrokkenheid van andere lidverenigingen door hen zichtbaar te maken op evenementen, bijvoorbeeld door een nauwe samenwerking met de Humanistische Jongeren op het Feest Vrijzinnige Jeugd/Lentefeest, een afvaardiging van lidverenigingen op een herdenkingsmoment Ook de individuele benadering in de vrijzinnig humanistische begeleiding zal opengetrokken worden en in een gemeenschapsvormend perspectief geplaatst worden. Dit kan gebeuren in samenwerking met andere lidverenigingen of organisaties buiten demens.nu. We richten ons dus niet langer exclusief tot die mensen die met een probleem kampen, maar proberen te achterhalen waarover mensen willen praten en rond welke relevante levensvragen ze elkaar willen ontmoeten. Voor hen organiseren we activiteiten rond deze thema s. Vrijzinnig humanisten kunnen zich ook laten zien buiten de eigen vrijzinnig humanistische gemeenschap. Aan de hand van een sociale kalender met feest- of herdenkingsdagen die voor ons belangrijk zijn (bijvoorbeeld 20 november, Internationale Dag voor de Rechten van het Kind) kunnen we deelnemen aan externe initiatieven of ze faciliteren (bv. een provinciale schrijfdag van Amnesty International, een campagne rond patiëntenrechten met Leerstoel Waardig Levenseinde ). Alle professionele krachten binnen demens.nu werken complementair en constructief samen om de vrijzinnig humanistische gemeenschap verder uit te bouwen. 10

11 Eén gemeenschap 2013 Een sociale kalender opstellen met feest- en herdenkingsdagen die voor het vrijzinnig humanisme belangrijk zijn en aansluiten bij de samenleving De jaarlijks viering van de Dag van het Humanisme uitdiepen door samenwerking met de lidverenigingen 2014 Op basis van de sociale kalender tonen we ons als vrijzinnig humanisten Het concept Levenskunst als basis voor gemeenschapsvorming uitwerken Vrijzinnig humanistische plechtigheden zijn een proces en worden - indien mogelijk - gekoppeld aan gemeenschapsvorming De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken rond collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding 2015 De sociale kalender bijsturen en aanvullen Een aanbod van collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken Bestaande initiatieven rond Levenskunst samenbrengen onder een verbindend aanbod Exploitatie van een vrijzinnig humanistische (online) shop onderzoeken en die op de rails zetten 2016 De bestaande initiatieven rond Levenskunst verder verbinden aan het merk De exploitatie van een vrijzinnig humanistische (online) shop evalueren en uitbreiden 11

12 Open plechtigheden Vrijzinnig humanisme is niet dogmatisch. De interne verscheidenheid is groot en we beschouwen die diversiteit ook als een deel van onze vrijzinnig humanistische identiteit. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat er geen eenduidige criteria bestaan waaraan we de ware vrijzinnig humanist kunnen herkennen. Daarom willen we ons aanbod aan plechtigheden rond overgangsrituelen en keerpunten in het leven openstellen in functie van de vraag en de behoefte. Voorbeeld : De Feesten Vrijzinnige Jeugd en de Lentefeesten staan open voor alle kinderen. Het strategisch plan zegt dat iedereen die zich herkent in ons gedachtegoed, ongeacht het parcours dat hem/haar daartoe heeft gebracht, welkom is. Maar elk organiserend comité van een collectief Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd behoudt wel het recht om kinderen die geen NCZ gevolgd hebben de toegang tot het collectieve feest te ontzeggen. Op dat moment verwijzen zij door naar de consulenten van het huisvandemens, die samen met de ouders zullen bekijken of een individuele plechtigheid mogelijk is. Voorbeeld : In geval van een ramp kan demens.nu een eigen vrijzinnig humanistische herdenkingsplechtigheid organiseren. 12

13 Open plechtigheden 2013 Een werkgroep Plechtigheden samenstellen Het netwerk sensibiliseren en informeren over de open visie rond plechtigheden De behoefte aan nieuwe types plechtigheden onderzoeken 2014 Blijvend intern sensibiliseren en mobiliseren voor open plechtigheden Starten met de ontwikkeling van nieuwe plechtigheden en draaiboeken rond rampen We bouwen organisatorische en inhoudelijke handvaten uit voor organisatoren en zetten partnerschappen op rond (open) Feesten 2015 Blijvend intern sensibiliseren en mobiliseren voor openheid We ontwikkelen nieuwe plechtigheden en breiden ons aanbod uit Een evenement rond plechtigheden organiseren voor beroepskrachten en vrijwilligers Een opleiding organiseren over het nieuwe rampenplan 2016 Het verruimd aanbod aan plechtigheden evalueren en actief blijven promoten 13

14 Wij zijn er voor jou We willen de vrijzinnig humanistische begeleiding uitbreiden en toegankelijker maken om nog sterker te kunnen inspelen op bestaande noden. Mensen zullen ook online terecht kunnen voor vrijzinnig humanistische begeleiding en de leden van demens.nu krijgen hierin een rol als doorverwijzer. De vrijzinnig humanistische begeleiding wordt rechtstreeks afgestemd op vragen van individuen en groepen en speelt pro-actief in op de maatschappelijke realiteit. Zo zal demens.nu ook vrijzinnig humanistische begeleiding in de thuiszorg bieden, in samenwerking met pluralistische of neutrale thuiszorgorganisaties en/of mutualiteiten. 14

15 Wij zijn er voor jou 2013 Het methodologisch begrippenkader rond vrijzinnig humanistische begeleiding vastleggen De minimale inhoud van vrijzinnig humanistische begeleiding bepalen en de positie tegenover gelijkaardige werkingen in het sociaal-cultureel werk en het welzijnswerk verduidelijken Permanentiemogelijkheden binnen het bestaand praktisch en juridisch kader onderzoeken Alle initiatieven op het vlak van thuiszorg inventariseren 2014 De minimale vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken die in elke regio aanwezig moet zijn en herkenbaar is als hét aanbod vanuit de vrijzinnig humanistische hoek, incl. de categoriale De noodzakelijke competenties van personeel en vrijwilligers onderzoeken die aan vrijzinnig humanistische begeleiding doen + competentieprofielen ontwikkelen Een specifiek competentieprofiel ontwikkelen voor betaalde en vrijwillige medewerkers voor de uitbouw van vrijzinnig humanistische werking mbt thuiszorg De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken rond collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding (cfr. Één gemeenschap) Een bijscholingsaanbod ontwikkelen rond vrijzinnig humanistische begeleiding, met aandacht voor groepsgerichte en gemeenschapsvormende activiteiten 2015 Een aanbod van collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken (cfr. Eén gemeenschap) De verhouding tussen de prioritaire taken van de beroepskrachten en hun begeleidingsen coachingsopdracht ten aanzien van vrijwilligers uitklaren Ontwikkeling van een selectie- en wervingsbeleid voor vrijwilligers die aan vrijzinnig humanistische begeleiding doen of dit ondersteunen en ontwikkeling van een opleidingsbeleid dat afgestemd is op hun specifieke functie en taken 2016 Het kwaliteitszorg- en evaluatiesysteem met betrekking tot vrijzinnig humanistische begeleiding en de coaching van vrijwillige medewerkers opstarten. Dit is gebaseerd op het kwaliteitszorg- en evaluatiesysteem van betaalde medewerkers Een proefproject opstarten met vrijwilligers in vrijzinnig humanistische begeleiding 15

16 Representativiteit en bereik demens.nu, als vrijzinnig humanistische gemeenschap, ijvert voor een inclusieve samenleving waarin elk individu gelijke kansen krijgt. demens.nu en de lidverenigingen willen hun bereik vergroten door een aanbod op maat van de onderlinge doelgroepen. De lidverenigingen hebben reeds een specifiek doelgroepen aanbod. Daar waar nodig en wenselijk zal demens.nu dit aanbod mee proactief ondersteunen en helpen uitbouwen. Waar lacunes optreden en bepaalde segmenten van de samenleving naar de marge verdrukt worden, zullen demens.nu en de lidverenigingen initiatieven nemen om het praktisch humanisme concreet, gepast en laagdrempelig te vertalen. Binnen demens.nu zullen we kleinere samenwerkingsverbanden oprichten tussen de lidverenigingen om een breder publiek te bereiken (bv. Vrijzinnig Cultuurforum). Ook de representativiteit van de vrijzinnig humanisten moet vergroten. We willen goed vertegenwoordigd zijn in ethische en deontologische commissies en gemeentelijke structuren (cultuurraden en dergelijke) en goede contacten opbouwen en onderhouden met opinie- en beleidsmakers. 16

17 Representativiteit en bereik 2013 De doelgroepen van demens.nu en de lidverenigingen in kaart brengen en het potentieel bereik analyseren 2014 Initiatieven opzetten om het bereik van lidverenigingen bij hun doelgroepen te vergroten Samenwerkingsverbanden opzetten tussen lidverenigingen 2015 Evaluatie van de samenwerkingsverbanden De lidverenigingen structureel blijven ondersteunen om hun bereik te vergroten We werken aan een grotere zichtbare vertegenwoordiging in de gemeentelijke structuren (cultuurraden en dergelijke) op basis van een inventarisatie van de bestaande vertegenwoordiging en gerichte actie 2016 De vertegenwoordiging in ethische commissies inventariseren en vergroten door middel van gerichte actie 17

18 Vrijwilligers Om de ambities te realiseren die we in het strategisch plan geformuleerd hebben, zullen we nood hebben aan heel wat professionele medewerkers en vrijwilligers. Het is dus fundamenteel dat demens.nu een overkoepelend beleid uitwerkt voor de vrijwilligers die mee het aanbod van de huizenvandemens verzorgen. Dit beleid zal ook de verhoudingen tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers uitklaren. Vrijwilligers en beroepskrachten van de huizenvandemens zullen elkaar aanvullen en de vrijzinnig humanistische identiteit moet altijd voorop blijven staan. Daarom is het cruciaal dat iedereen die meedraait in de dienstverlening van de huizenvandemens de juiste competenties heeft of verwerft. Om dit te garanderen, willen we opleidingen en permanente vorming organiseren voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er zal een vrijwilligerscoördinator worden aangesteld die het vrijwilligersbeleid van de huizenvandemens in verschillende fases moet uittekenen, een strategie moet ontwikkelen rond werken met vrijwilligers en de verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers moet uitklaren. We streven ernaar om met de hulp van onze vrijwilligers, en hun aanwezigheid in het brede sociale en culturele werkveld, onze vrijzinnig humanistische identiteit te laten gelden in een breed maatschappelijke context. Krijtlijnen voor de verhoudingen tussen beroepskrachten en vrijwilligers: - De taakverdeling zal gebeuren op basis van competenties en gelijk(w)aardig niveau van de dienstverlening, niet op basis van typologie - Op het beleidsniveau blijven vrijwilligers de bestuursfuncties uitoefenen. Ze bepalen het beleid en sturen de beroepskrachten aan. De beroepskrachten staan in voor de beleidsvoorbereiding, ondersteuning van de vrijwillige bestuurders en de uitvoering van de beleidsplannen - Vrijwilligers zullen gestimuleerd worden om te groeien in hun werking en in de organisatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat de persoonlijke meerwaarde van hun engagement zichtbaar blijft 18

19 Vrijwilligers 2013 Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator + opdrachtbepaling Starten met de uitwerking van een overkoepelend gecoördineerd vrijwilligersbeleid De verhouding tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers onderzoeken 2014 Het overkoepelend vrijwilligersbeleid finaliseren Competentiebepaling voor vrijwilligers in het kader van specifieke opdrachten De verhouding tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers uitklaren Een duidelijk administratief en juridisch kader creëren ter ondersteuning van de vrijwilliger Een vrijwilligersdatabank uitbouwen (opleidingen, structuren, contacten ) 2015 De wervingscampagnes voor vrijwilligers op elkaar afstemmen Verder uitbouwen van de vrijwilligersdatabank Uitbouwen van een vormingsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers ten behoeve van de interne expertise Faciliteren van specifieke doelgroepen 2016 Evalueren en bijsturen van het vrijwilligersbeleid, de wervingscampagnes en de verhouding tussen de verschillende medewerkers binnen het netwerk 19

20 Het netwerk demens.nu We moeten van demens.nu een kwalitatief en groeiend netwerk maken met een stevige merknaam. Die nieuwe aanpak zal van het netwerk een zichtbare aantrekkingspool voor nieuwe partners maken, waardoor we zullen kunnen deelnemen aan bestaande netwerken en ook zelf nieuwe netwerken zullen kunnen oprichten (bv. lidverenigingen die deel uitmaken van het Vrijzinnig Cultuurforum). Voor de bekendmaking van ons aanbod willen we samenwerken met onder andere OCMW s, mutualiteiten, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, bibliotheken, cultuurcentra, gemeentebesturen en het middenveld van non-profit organisaties. We bouwen ook de nodige externe partnerschappen op rond thuiszorg en houden in de gaten dat netwerken die nodig zijn voor een adequate reactie bij crisissituaties steeds up-to-date zijn. Het netwerk met de contacten van de thuiszorg, de maatschappelijke hulp en de poetsdienst moet een bevoorrechte partner worden voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening. We willen samenwerken met opleidingsinstituten om het vrijzinnig humanisme en zijn praktijk onder de aandacht te brengen (bv. lerarenopleiding, sociale school ) De diversiteit van demens.nu willen we weerspiegeld zien in het bestuur. Als we onze pijlen prioritair richten op jongeren, moeten we dit ook zichtbaar maken in onze structuren door het bestuur te verjongen. De organisatie zal er de vruchten van plukken als we een verscheidenheid aan mensen stimuleren om op sleutelposities plaats te nemen, eerder dan een kleine groep steeds te laten functieshoppen. Zetelen in de raad van bestuur van demens.nu, betekent het netwerk voorop plaatsen en het vrijzinnig humanisme vertegenwoordigen. De bestuurders denken kritisch na over alle projecten van alle lidverenigingen, met als uitgangspunt de toegevoegde waarde van het project voor de hele gemeenschap. De huizenvandemens bouwen van onderuit een netwerk op via de begeleidingsgroepen. In partnerschap met alle leden van demens.nu en andere vrijzinnig humanistische organisaties ontwikkelen zij activiteiten. Het charter voor partnerschappen is hierbij een handig document voor een goede samenwerking. Op federaal, provinciaal, Brussels Hoofdstedelijk, regionaal en lokaal niveau moeten de samenwerkingsverbanden gecoördineerd worden zodat we weten wie wat doet en wie waar goed in is. Op regionaal en lokaal niveau zullen we het netwerk gebruiken als innovatie-radar en detectie-systeem. Zo creëren we nieuwe kansen vanuit de plaatselijke netwerken. De Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD) zijn, zoals voorzien in de wet, verantwoordelijk voor het financieel beleid. Zij verdelen de middelen op een evenredige, coherente en consequente manier, in overeenstemming met de beleidsbeslissingen. Zij treden ook op als adviesorgaan voor het financieel beleid van het dagelijks bestuur van demens.nu. 20

21 Het netwerk demens.nu 2013 Concept voor partnerschap en samenwerking ontwikkelen ahv van een charter en handleiding Investeren in samenwerking en overleg op verschillende niveaus 2014 Charter en handleiding voor samenwerking invoeren en opvolgen De draaischijffunctie optimaliseren en concreet maken in een afsprakennota 2015 We onderhouden de draaischijffunctie op de verschillende niveaus en werken aan de wederzijdse betrokkenheid bij initiatieven van de organisaties uit ons netwerk DeMens.nu werkt vanaf nu jaarlijks samen rond een jaarthema 2016 Evaluatie van de draaischijffunctie en de gemeenschappelijke initiatieven 21

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

meer mensen meer zin in demens.nu

meer mensen meer zin in demens.nu meer mensen meer zin in demens.nu Ann D Haese Ignace Van Dingenen In beeld gebracht met medewerking van Sonny Van de Steene, Sarah Van Gaens, Olivier Beys, Liza Janssens en Vladimir Sartor onze missie

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Jaarplan COC Amsterdam 2016

Jaarplan COC Amsterdam 2016 Jaarplan COC Amsterdam 2016 Beste COC Amsterdam leden en vrijwilligers, voor je ligt het Jaarplan 2016, op hoofdlijnen. Doel van dit plan is om je te informeren over de geplande activiteiten van COC Amsterdam

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector?

Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren? Wat is onze kernopdracht als SWP en als sector? Vragen geformuleerd in de Strategische werkgroep Antwoorden geformuleerd in de Strategische werkgroep Hamvraag: wat vinden we belangrijk als SWP, als sector, en hoe moeten we ons daar dan op organiseren?

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen INSTRUMENTEN fiche 2 Een handig hulpmiddel voor het maken van een analyse als onderbouw van je jeugdbeleid To SWOT or not to SWOT? Deze fiche verkent kort de mogelijkheden van een SWOT-analyse als methode

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

PROJECT WEGWIJZER. Katelijne Exelmans & Charlotte Brosius

PROJECT WEGWIJZER. Katelijne Exelmans & Charlotte Brosius PROJECT WEGWIJZER Katelijne Exelmans & Charlotte Brosius 1 OCMW s: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar feitelijke vereniging samenwerking sinds 1988 sociale dienstverlening

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen De manier om succes te bereiken is op de eerste plaats een definitief, duidelijk, praktisch ideaal te hebben een doel, een doelstelling. Ten tweede moet men over de noodzakelijke middelen beschikken om

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW

Functiebeschrijving Projectmedewerker Strategische planning en EISW Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Strategische planning en Europese en internationale samenwerking Interne ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Zeg nooit amateur tegen een vrijwilliger. Zeg nooit amateur tegen een vrijwilliger 5/04/2011

Zeg nooit amateur tegen een vrijwilliger. Zeg nooit amateur tegen een vrijwilliger 5/04/2011 Zeg nooit amateur tegen een vrijwilliger Motto voor de start van een projectgroep Een vrijwilligersbeleidsplan voor de vrijwilligerswerking van het OCMW Kortrijk De stad / gemeente aparte rol t.a.v. het

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Informatie voor vrijwilligers over Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening

Nadere informatie

Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie Stichting COME Missie, visie en strategie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Missie, strategie en visie... 2 Missie van de stichting... 2 Strategie van de stichting... 2 Visie achter onze activiteiten...

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie We create chemistry Onze bedrijfsstrategie Het verhaal van BASF Al vanaf onze oprichting in 1865 richten wij ons op de evoluerende wereld om ons heen. Wanneer we kijken naar hoe we als bedrijf willen bijdragen

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie