BELEIDSPLAN MEER MENSEN MEER ZIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN MEER MENSEN MEER ZIN

2 Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom! Eén gemeenschap Open plechtigheden Wij zijn er voor jou Representativiteit en bereik Vrijwilligers Het netwerk demens.nu Doen en weten 2

3 Hoe het allemaal begon Met de Staten-Generaal van 2009 gaven we het startschot om een nieuwe wind te laten waaien door het georganiseerde vrijzinnig humanistische landschap. Verschillende werkgroepen brainstormden over de toekomst van het georganiseerde vrijzinnig humanisme. De ideeën die daar opborrelden, werden verwerkt en in het najaar van 2010 voorgelegd op de bijzondere raad van bestuur van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (sinds januari 2011 demens.nu). Deze bijzondere raad van bestuur nam beslissingen over de missie en de visie, rituelen en plechtigheden, vrijzinnig humanistische begeleiding, gemeenschapsvorming en communicatie. Deze beslissingen werden begin 2011 verder uitgewerkt in een aantal workshops. Dit leverde de basis voor het huidig strategisch plan dat officieel goedgekeurd werd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober Om de ambities die in het strategisch plan verwoord worden om te zetten in de praktijk, gingen begin 2012 dertien themagroepen van start. Het werk dat in deze themagroepen geleverd werd, leidde tot de uitwerking van dit beleidsplan. - Jongeren eerst! - Gastvrije locaties - Gastvrije communicatie - Vrijwilligers - Gemeenschapsvorming - Plechtigheden - Vrijzinnig humanistische begeleiding - Doelgroepen - Partnerschappen - Huizen op rolletjes - Intern kenniscentrum - Methodieken en groei - Kwaliteit en transparantie Tijdens de werkzaamheden in de werkgroepen bleek dat een aantal thema s heel wat overlappingen kenden en in de praktijk moeilijk los van elkaar zouden kunnen behandeld worden. Daarom is besloten de dertien thema s te hergroeperen binnen de twee strategische doelstellingen. Verbinden versterken groeien (extern) - Jongeren eerst - Welkom - Een gemeenschap - Open plechtigheden - Wij zijn er voor jou - Representativiteit en bereik Een perfomant netwerk (intern) - Vrijwilligers - Het netwerk demens.nu - Doen en weten 3

4 Een proces van verandering In het strategisch plan dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober 2011 werd goedgekeurd, hebben we als organisatie vastgelegd waar we met het georganiseerd vrijzinnig humanisme naartoe willen in de toekomst. Het strategisch plan maakt duidelijk welke plaats het georganiseerd vrijzinnig humanisme wil innemen in de maatschappij en welke ambities we hebben voor de toekomst. Het beleidsplan is de vertaling van het strategisch plan naar echte prioriteiten. In het beleidsplan worden de grote lijnen concreter. Per thema bepalen we waar de komende vijf jaar de accenten moeten liggen. We geven aan wat we zullen doen, van 2013 tot In het beleidsplan wordt ook heel duidelijk dat verandering een proces is dat zich niet van vandaag op morgen voltrekt, maar waar we als demens.nu de tijd moeten voor nemen. De doelen die in het strategisch plan vooropgesteld zijn, willen we bereiken, laat daarover geen twijfel bestaan. Maar welke weg we moeten bewandelen om dat einddoel te bereiken, daar bestaan geen ijzeren wetten over, want er leiden meerdere wegen naar Rome. Daarom maken evaluatie en bijsturing ook een belangrijk onderdeel uit van dit beleidsplan. Het proces eindigt uiteraard niet met het beleidsplan. Er komt ook een uitvoerende fase aan te pas, anders zullen onze ambities op termijn niet meer dan wensdromen blijken. Concrete actieplannen zullen op het terrein de activiteiten en de projecten zeer precies aansturen en dit volgens de lijnen die het beleidsplan heeft uitgezet. Deze actieplannen worden uitgewerkt door de directeurs van de huizenvandemens in de verschillende provincies, in samenspraak met de vrijzinnig humanistische achterban. Alle handen op één buik DeMens.nu is de bindende factor tussen de verschillende geledingen van het georganiseerd vrijzinnig humanisme. Hoe we het ook draaien of keren, er zullen altijd meningsverschillen bestaan binnen die heterogene groep. Dat leidt nu en dan tot wrijvingen en zelfs woordenwisselingen, maar het is ook die diversiteit die het vrijzinnig humanisme boeiend en waardevol maakt. Dit beleidsplan moet ervoor zorgen dat we ons allemaal achter het grote project kunnen scharen. Eensgezind. We willen allemaal dat meer mensen weten wat vrijzinnig humanisme is. We willen allemaal dat jongeren vroeger in contact komen met vrijzinnig humanisme. We willen allemaal dat elke mens zijn leven zelf in handen kan nemen. We willen allemaal dat het imago van het vrijzinnig humanisme wat meer glans krijgt Over die grote lijnen zijn we het eens. Hoe op het terrein gewerkt wordt aan de realisatie van die doelstellingen kan verschillen, zal verschillen en moet verschillen. Het zou jammer zijn mocht elk lid van demens.nu op dezelfde manier te werk gaan. Het is net door de combinatie van verschillende werkwijzen dat de kans op succes stijgt. Zoals gezegd: er leiden meerdere wegen naar Rome. 4

5 Werkgroep 14 De uitvoering van het strategisch plan zal niet enkel gevolgen hebben op het terrein. Ook de structuren van demens.nu zullen moeten aangepast worden. Deze veranderingen kunnen nu nog niet helemaal in kaart gebracht worden. De richting waarin de structuur van demens.nu moet evolueren, zal immers pas duidelijk worden wanneer dit beleidsplan al gedeeltelijk is uitgevoerd. De voorbereiding van die aanpassingen gaat de komende weken en maanden volop verder in Werkgroep 14 en moet tegen de buitengewone algemene vergadering van 2014 klaar zijn om voor te leggen. De statutenwijziging moet rond zijn tegen de voorzittersverkiezing van 2015, zodat deze voorzittersverkiezing volgens de nieuwe statuten kan verlopen Evalueren en vooruitblikken Met dit beleidsplan overbruggen we de beleidsperiode In het beleidsplan zijn echter geen plannen meer voorzien voor De reden daarvoor ligt eigenlijk voor de hand. Het laatste jaar van de huidige beleidsperiode moeten we volop bezig zijn met de voorbereiding van de volgende beleidsperiode die in 2018 van start gaat. Dat betekent dat 2017 een jaar zal worden van evaluatie en analyse als het over de voorbije beleidsperiode gaat. In datzelfde jaar moet op basis van die uitkomsten ook een nieuw beleidsplan gerealiseerd worden zal dus zowel een eindpunt als een beginpunt zijn. Wordt vervolgd 5

6 Jongeren eerst We willen dat jongeren weten wat vrijzinnig humanisme is en dat ze ons vrijzinnig humanistisch aanbod herkennen als iets van hen. Ze moeten een eigen plek (minstens één per regio) krijgen, eigen trefmomenten, herkenbare communicatie en een toegankelijke dienstverlening. Daarom zullen we binnen het netwerk demens.nu een werking opstarten rond jongeren en jongerenorganisaties. We richten ons tot alle jongeren, met extra aandacht voor diegenen die we nu nog niet terugvinden binnen onze werking. De groep die we prioritair willen bereiken, zijn de jongeren tussen 16 en 25 jaar. We willen specifiek voor jongeren een gediversifieerd en laagdrempelig aanbod rond vrijzinnig humanistische begeleiding. Daaraan gekoppeld willen we zingevingsprojecten opzetten voor het onderwijs, de jeugdzorg, de dienstverlening en het jeugdwerk. Voor elk van deze onderdelen vertrekken we vanuit de noden en behoeften van de jongeren zelf, door hen te bevragen en op basis van de resultaten een strategie op te bouwen. Hiervoor zal een beroepskracht aangesteld worden die zich specifiek met jongeren bezighoudt. Hij/zij zal de vraag en het aanbod binnen de verschillende geledingen en de verschillende lidverenigingen van demens.nu op elkaar afstemmen. De leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) zijn bevoorrechte partners en worden nauw betrokken bij alle stappen. Daarom organiseert demens.nu structureel en overkoepelend overleg tussen leerkrachten, jongerenambassadeurs en betrokken lidverenigingen. Er zal ook een denkdag NCZ georganiseerd worden en er wordt een kenniscentrum opgestart. Jongeren die steun zoeken op logistiek, promotioneel, financieel of inhoudelijk vlak, moeten zich kunnen wenden tot demens.nu. Jongeren moeten ook meer betrokken worden in de structuren van het netwerk demens.nu en bij het vrijwilligerswerk. (cfr. Het netwerk demens.nu) 6

7 Jongeren eerst 2013 Aanstellen van een jongerencoördinator + opdrachtbepaling Starten met onderzoek naar de leefwereld van jongeren Een netwerk van jongerenpartners uitbouwen (intern en extern) 2014 Analyseren van de resultaten van het onderzoek bij jongeren Een strategie uitbouwen rond het thema Jongeren eerst! Organisatie van een denkdag NCZ Samenwerking met jongerenpartners onderzoeken en opstarten 2015 Creatie van eigen plekken voor jongeren (in real life en online) We zetten jongerenambassadeurs in: vrijzinnige gezichten van en voor jongeren Jongeren krijgen een plaats in onze structuren, werking en vrijwilligerswerking Structureel netwerkvormende activiteiten voor jongeren ontwikkelen ism jongerenpartners Kenniscentrum oprichten voor leerkrachten NCZ ism WLE, Hujo, Samenspel, Prik en Fakkeltjes 2016 Evaluatie van de werking specifiek gericht naar jongeren De drempel naar vrijzinnig humanistische begeleiding voor jongeren verder verlagen Een aanbod uitwerken rond plechtigheden, gericht op jongeren van 16 tot 25 jaar Een virtueel gemeenschappelijk hoofdkwartier installeren voor WLE, Fakkeltjes, Prik, Samenspel en Hujo, en verder werken aan de ondersteuning van de leerkrachten NCZ 7

8 Welkom! Mensen moeten weten wat vrijzinnig humanisme is, waar het voor staat en welke diensten we aanbieden, over het hele netwerk demens.nu heen. We willen dat onze locaties echt gastvrije locaties worden die aantrekkelijk zijn voor bezoekers. We richten ons daarvoor tot iedereen. Elke mens die onze vrijzinnig humanistische waarden erkent, is welkom. Onze locaties zullen zich actief openstellen voor andere vrijzinnig humanistische lidverenigingen en hun activiteiten. Ook pluralistische verenigingen zullen bij demens.nu terecht kunnen wanneer hun activiteit aansluit bij onze vrijzinnig humanistische waarden of dienstverlening. De huizenvandemens en de Vrijzinnige Ontmoetingscentra (VOC) vervullen in de toekomst - nog meer dan nu al het geval is - een draaischijffunctie op lokaal vlak. Dit houdt in dat elk huisvandemens of VOC een vergaderruimte beschikbaar stelt, logistieke ondersteuning biedt en als regionaal overlegplatform functioneert. Afspraken rond verhoudingen en verdelingen tussen de verschillende locaties binnen eenzelfde regio worden op regionaal niveau afgehandeld. Op langere termijn brengen we waar mogelijk huizenvandemens en de Vrijzinnige Centra samen op één locatie. Criteria zoals ligging en zichtbaarheid spelen hierin een belangrijke rol. Waar nodig gaan we voor vrijzinnig humanistische plechtigheden partnerschappen aan met pluralistische organisaties. De woordvoerder van demens.nu is de spreekbuis van demens.nu. Dit verhoogt de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van onze communicatie. Wanneer er binnen demens.nu verschillende meningen bestaan, dan wordt dat ook zo gecommuniceerd aan de buitenwereld. Zoals eerder al aangegeven: diversiteit is een troef. Die diversiteit wordt niet onder de mat geveegd maar uitdrukkelijk vermeld (eenheid in verscheidenheid). Elk lid van demens.nu behoudt uiteraard ook het recht om uit eigen naam te communiceren, maar nooit in naam van àlle vrijzinnig humanisten. Thema s worden voorbereid in Ateliers die samengesteld zijn uit experts en geïnteresseerde vrijwilligers. Dit werk zal dienst doen als voorbereiding op de standpuntbepaling van demens.nu over de behandelde thema s en zowel de interne als de externe kennisdatabank voeden (cfr. Doen & weten). Ook online willen we de gastvrijheid van onze locaties verhogen en ervoor zorgen dat elke bezoeker zich welkom voelt. Om de dienstverlening online te verbeteren, ontwikkelen we onder andere een extern kenniscentrum over vrijzinnig humanisme, de diensten en alle onderdelen van het netwerk demens.nu. 8

9 Welkom 2013 Starten met de uitbouw van het globaal communicatiebeleid DeMens.nu = spreekbuis van het netwerk, met een eigen woordvoerder Sociale media uitbouwen (later verbinden met portaalsite) De zichtbaarheid en (her)kenbaarheid van onze locaties verhogen (in real life en online) 2014 Globaal communicatiebeleid verder uitbouwen De herkenbaarheid en bekendheid van het merk demens.nu versterken De communicatiekanalen evalueren + bijsturen Een gemeenschappelijk persbeleid en mediamonitoring uitwerken De website van demens.nu uitbouwen tot portaalsite voor het hele netwerk 2015 De herkenbaarheid en bekendheid van het merk demens.nu verder uitbreiden De communicatiekanalen evalueren en verbeteren Het persbeleid en de mediamonitoring verder uitwerken en uitvoeren Actief aan agenda-setting doen in de media en in de maatschappij De uitbouw van de portaalsite en van de sociale media finaliseren Het extern kenniscentrum optimaliseren en onderhouden De gastvrijheid van onze locaties optimaliseren, ook voor jongeren 2016 Het volledige netwerk van demens.nu zichtbaarder maken door campagnes, vrijzinnig humanistische ambassadeurs, mond-tot-mond-reclame, evenementen, opiniestukken Verder werken aan de verbetering van de communicatiekanalen in het kader van de kwaliteitszorg Het extern kenniscentrum uitbreiden met het aanbod van publicaties (van folders tot filmpjes) van geledingen en lidverenigingen Werken aan drempelverlaging voor kansengroepen (werkende jongeren, laaggeschoolden, mensen met een beperking en andere), al dan niet via een specifiek aanbod 9

10 Eén gemeenschap We blijven continu bouwen aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap en zetten daarbij in op onze kernactiviteiten: vrijzinnig humanistische plechtigheden, vrijzinnig humanistische begeleiding, werken rond zingeving en gemeenschapsvorming. Het groeps- en gemeenschapsgevoel dat eigen is aan vrijzinnig humanistische plechtigheden willen we nog versterken. Om dit te bereiken, zullen we vrijzinnig humanistische plechtigheden nog meer als een proces benaderen en niet enkele de focus leggen op de plechtigheid zelf, maar ook op de voorbereiding en de nazorg (bv. terugkomdagen voor kinderen na een Feest Vrijzinnige Jeugd/Lentefeest, een jaarlijks herdenkingsmoment voor overledenen, contact onderhouden naar aanleiding van verjaardagen... ). We verhogen de betrokkenheid van andere lidverenigingen door hen zichtbaar te maken op evenementen, bijvoorbeeld door een nauwe samenwerking met de Humanistische Jongeren op het Feest Vrijzinnige Jeugd/Lentefeest, een afvaardiging van lidverenigingen op een herdenkingsmoment Ook de individuele benadering in de vrijzinnig humanistische begeleiding zal opengetrokken worden en in een gemeenschapsvormend perspectief geplaatst worden. Dit kan gebeuren in samenwerking met andere lidverenigingen of organisaties buiten demens.nu. We richten ons dus niet langer exclusief tot die mensen die met een probleem kampen, maar proberen te achterhalen waarover mensen willen praten en rond welke relevante levensvragen ze elkaar willen ontmoeten. Voor hen organiseren we activiteiten rond deze thema s. Vrijzinnig humanisten kunnen zich ook laten zien buiten de eigen vrijzinnig humanistische gemeenschap. Aan de hand van een sociale kalender met feest- of herdenkingsdagen die voor ons belangrijk zijn (bijvoorbeeld 20 november, Internationale Dag voor de Rechten van het Kind) kunnen we deelnemen aan externe initiatieven of ze faciliteren (bv. een provinciale schrijfdag van Amnesty International, een campagne rond patiëntenrechten met Leerstoel Waardig Levenseinde ). Alle professionele krachten binnen demens.nu werken complementair en constructief samen om de vrijzinnig humanistische gemeenschap verder uit te bouwen. 10

11 Eén gemeenschap 2013 Een sociale kalender opstellen met feest- en herdenkingsdagen die voor het vrijzinnig humanisme belangrijk zijn en aansluiten bij de samenleving De jaarlijks viering van de Dag van het Humanisme uitdiepen door samenwerking met de lidverenigingen 2014 Op basis van de sociale kalender tonen we ons als vrijzinnig humanisten Het concept Levenskunst als basis voor gemeenschapsvorming uitwerken Vrijzinnig humanistische plechtigheden zijn een proces en worden - indien mogelijk - gekoppeld aan gemeenschapsvorming De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken rond collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding 2015 De sociale kalender bijsturen en aanvullen Een aanbod van collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken Bestaande initiatieven rond Levenskunst samenbrengen onder een verbindend aanbod Exploitatie van een vrijzinnig humanistische (online) shop onderzoeken en die op de rails zetten 2016 De bestaande initiatieven rond Levenskunst verder verbinden aan het merk De exploitatie van een vrijzinnig humanistische (online) shop evalueren en uitbreiden 11

12 Open plechtigheden Vrijzinnig humanisme is niet dogmatisch. De interne verscheidenheid is groot en we beschouwen die diversiteit ook als een deel van onze vrijzinnig humanistische identiteit. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat er geen eenduidige criteria bestaan waaraan we de ware vrijzinnig humanist kunnen herkennen. Daarom willen we ons aanbod aan plechtigheden rond overgangsrituelen en keerpunten in het leven openstellen in functie van de vraag en de behoefte. Voorbeeld : De Feesten Vrijzinnige Jeugd en de Lentefeesten staan open voor alle kinderen. Het strategisch plan zegt dat iedereen die zich herkent in ons gedachtegoed, ongeacht het parcours dat hem/haar daartoe heeft gebracht, welkom is. Maar elk organiserend comité van een collectief Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd behoudt wel het recht om kinderen die geen NCZ gevolgd hebben de toegang tot het collectieve feest te ontzeggen. Op dat moment verwijzen zij door naar de consulenten van het huisvandemens, die samen met de ouders zullen bekijken of een individuele plechtigheid mogelijk is. Voorbeeld : In geval van een ramp kan demens.nu een eigen vrijzinnig humanistische herdenkingsplechtigheid organiseren. 12

13 Open plechtigheden 2013 Een werkgroep Plechtigheden samenstellen Het netwerk sensibiliseren en informeren over de open visie rond plechtigheden De behoefte aan nieuwe types plechtigheden onderzoeken 2014 Blijvend intern sensibiliseren en mobiliseren voor open plechtigheden Starten met de ontwikkeling van nieuwe plechtigheden en draaiboeken rond rampen We bouwen organisatorische en inhoudelijke handvaten uit voor organisatoren en zetten partnerschappen op rond (open) Feesten 2015 Blijvend intern sensibiliseren en mobiliseren voor openheid We ontwikkelen nieuwe plechtigheden en breiden ons aanbod uit Een evenement rond plechtigheden organiseren voor beroepskrachten en vrijwilligers Een opleiding organiseren over het nieuwe rampenplan 2016 Het verruimd aanbod aan plechtigheden evalueren en actief blijven promoten 13

14 Wij zijn er voor jou We willen de vrijzinnig humanistische begeleiding uitbreiden en toegankelijker maken om nog sterker te kunnen inspelen op bestaande noden. Mensen zullen ook online terecht kunnen voor vrijzinnig humanistische begeleiding en de leden van demens.nu krijgen hierin een rol als doorverwijzer. De vrijzinnig humanistische begeleiding wordt rechtstreeks afgestemd op vragen van individuen en groepen en speelt pro-actief in op de maatschappelijke realiteit. Zo zal demens.nu ook vrijzinnig humanistische begeleiding in de thuiszorg bieden, in samenwerking met pluralistische of neutrale thuiszorgorganisaties en/of mutualiteiten. 14

15 Wij zijn er voor jou 2013 Het methodologisch begrippenkader rond vrijzinnig humanistische begeleiding vastleggen De minimale inhoud van vrijzinnig humanistische begeleiding bepalen en de positie tegenover gelijkaardige werkingen in het sociaal-cultureel werk en het welzijnswerk verduidelijken Permanentiemogelijkheden binnen het bestaand praktisch en juridisch kader onderzoeken Alle initiatieven op het vlak van thuiszorg inventariseren 2014 De minimale vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken die in elke regio aanwezig moet zijn en herkenbaar is als hét aanbod vanuit de vrijzinnig humanistische hoek, incl. de categoriale De noodzakelijke competenties van personeel en vrijwilligers onderzoeken die aan vrijzinnig humanistische begeleiding doen + competentieprofielen ontwikkelen Een specifiek competentieprofiel ontwikkelen voor betaalde en vrijwillige medewerkers voor de uitbouw van vrijzinnig humanistische werking mbt thuiszorg De mogelijkheden en randvoorwaarden onderzoeken rond collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding (cfr. Één gemeenschap) Een bijscholingsaanbod ontwikkelen rond vrijzinnig humanistische begeleiding, met aandacht voor groepsgerichte en gemeenschapsvormende activiteiten 2015 Een aanbod van collectieve vrijzinnig humanistische begeleiding uitwerken (cfr. Eén gemeenschap) De verhouding tussen de prioritaire taken van de beroepskrachten en hun begeleidingsen coachingsopdracht ten aanzien van vrijwilligers uitklaren Ontwikkeling van een selectie- en wervingsbeleid voor vrijwilligers die aan vrijzinnig humanistische begeleiding doen of dit ondersteunen en ontwikkeling van een opleidingsbeleid dat afgestemd is op hun specifieke functie en taken 2016 Het kwaliteitszorg- en evaluatiesysteem met betrekking tot vrijzinnig humanistische begeleiding en de coaching van vrijwillige medewerkers opstarten. Dit is gebaseerd op het kwaliteitszorg- en evaluatiesysteem van betaalde medewerkers Een proefproject opstarten met vrijwilligers in vrijzinnig humanistische begeleiding 15

16 Representativiteit en bereik demens.nu, als vrijzinnig humanistische gemeenschap, ijvert voor een inclusieve samenleving waarin elk individu gelijke kansen krijgt. demens.nu en de lidverenigingen willen hun bereik vergroten door een aanbod op maat van de onderlinge doelgroepen. De lidverenigingen hebben reeds een specifiek doelgroepen aanbod. Daar waar nodig en wenselijk zal demens.nu dit aanbod mee proactief ondersteunen en helpen uitbouwen. Waar lacunes optreden en bepaalde segmenten van de samenleving naar de marge verdrukt worden, zullen demens.nu en de lidverenigingen initiatieven nemen om het praktisch humanisme concreet, gepast en laagdrempelig te vertalen. Binnen demens.nu zullen we kleinere samenwerkingsverbanden oprichten tussen de lidverenigingen om een breder publiek te bereiken (bv. Vrijzinnig Cultuurforum). Ook de representativiteit van de vrijzinnig humanisten moet vergroten. We willen goed vertegenwoordigd zijn in ethische en deontologische commissies en gemeentelijke structuren (cultuurraden en dergelijke) en goede contacten opbouwen en onderhouden met opinie- en beleidsmakers. 16

17 Representativiteit en bereik 2013 De doelgroepen van demens.nu en de lidverenigingen in kaart brengen en het potentieel bereik analyseren 2014 Initiatieven opzetten om het bereik van lidverenigingen bij hun doelgroepen te vergroten Samenwerkingsverbanden opzetten tussen lidverenigingen 2015 Evaluatie van de samenwerkingsverbanden De lidverenigingen structureel blijven ondersteunen om hun bereik te vergroten We werken aan een grotere zichtbare vertegenwoordiging in de gemeentelijke structuren (cultuurraden en dergelijke) op basis van een inventarisatie van de bestaande vertegenwoordiging en gerichte actie 2016 De vertegenwoordiging in ethische commissies inventariseren en vergroten door middel van gerichte actie 17

18 Vrijwilligers Om de ambities te realiseren die we in het strategisch plan geformuleerd hebben, zullen we nood hebben aan heel wat professionele medewerkers en vrijwilligers. Het is dus fundamenteel dat demens.nu een overkoepelend beleid uitwerkt voor de vrijwilligers die mee het aanbod van de huizenvandemens verzorgen. Dit beleid zal ook de verhoudingen tussen de beroepskrachten en de vrijwilligers uitklaren. Vrijwilligers en beroepskrachten van de huizenvandemens zullen elkaar aanvullen en de vrijzinnig humanistische identiteit moet altijd voorop blijven staan. Daarom is het cruciaal dat iedereen die meedraait in de dienstverlening van de huizenvandemens de juiste competenties heeft of verwerft. Om dit te garanderen, willen we opleidingen en permanente vorming organiseren voor vrijwilligers en beroepskrachten. Er zal een vrijwilligerscoördinator worden aangesteld die het vrijwilligersbeleid van de huizenvandemens in verschillende fases moet uittekenen, een strategie moet ontwikkelen rond werken met vrijwilligers en de verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers moet uitklaren. We streven ernaar om met de hulp van onze vrijwilligers, en hun aanwezigheid in het brede sociale en culturele werkveld, onze vrijzinnig humanistische identiteit te laten gelden in een breed maatschappelijke context. Krijtlijnen voor de verhoudingen tussen beroepskrachten en vrijwilligers: - De taakverdeling zal gebeuren op basis van competenties en gelijk(w)aardig niveau van de dienstverlening, niet op basis van typologie - Op het beleidsniveau blijven vrijwilligers de bestuursfuncties uitoefenen. Ze bepalen het beleid en sturen de beroepskrachten aan. De beroepskrachten staan in voor de beleidsvoorbereiding, ondersteuning van de vrijwillige bestuurders en de uitvoering van de beleidsplannen - Vrijwilligers zullen gestimuleerd worden om te groeien in hun werking en in de organisatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat de persoonlijke meerwaarde van hun engagement zichtbaar blijft 18

19 Vrijwilligers 2013 Aanstellen van een vrijwilligerscoördinator + opdrachtbepaling Starten met de uitwerking van een overkoepelend gecoördineerd vrijwilligersbeleid De verhouding tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers onderzoeken 2014 Het overkoepelend vrijwilligersbeleid finaliseren Competentiebepaling voor vrijwilligers in het kader van specifieke opdrachten De verhouding tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers uitklaren Een duidelijk administratief en juridisch kader creëren ter ondersteuning van de vrijwilliger Een vrijwilligersdatabank uitbouwen (opleidingen, structuren, contacten ) 2015 De wervingscampagnes voor vrijwilligers op elkaar afstemmen Verder uitbouwen van de vrijwilligersdatabank Uitbouwen van een vormingsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers ten behoeve van de interne expertise Faciliteren van specifieke doelgroepen 2016 Evalueren en bijsturen van het vrijwilligersbeleid, de wervingscampagnes en de verhouding tussen de verschillende medewerkers binnen het netwerk 19

20 Het netwerk demens.nu We moeten van demens.nu een kwalitatief en groeiend netwerk maken met een stevige merknaam. Die nieuwe aanpak zal van het netwerk een zichtbare aantrekkingspool voor nieuwe partners maken, waardoor we zullen kunnen deelnemen aan bestaande netwerken en ook zelf nieuwe netwerken zullen kunnen oprichten (bv. lidverenigingen die deel uitmaken van het Vrijzinnig Cultuurforum). Voor de bekendmaking van ons aanbod willen we samenwerken met onder andere OCMW s, mutualiteiten, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, bibliotheken, cultuurcentra, gemeentebesturen en het middenveld van non-profit organisaties. We bouwen ook de nodige externe partnerschappen op rond thuiszorg en houden in de gaten dat netwerken die nodig zijn voor een adequate reactie bij crisissituaties steeds up-to-date zijn. Het netwerk met de contacten van de thuiszorg, de maatschappelijke hulp en de poetsdienst moet een bevoorrechte partner worden voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening. We willen samenwerken met opleidingsinstituten om het vrijzinnig humanisme en zijn praktijk onder de aandacht te brengen (bv. lerarenopleiding, sociale school ) De diversiteit van demens.nu willen we weerspiegeld zien in het bestuur. Als we onze pijlen prioritair richten op jongeren, moeten we dit ook zichtbaar maken in onze structuren door het bestuur te verjongen. De organisatie zal er de vruchten van plukken als we een verscheidenheid aan mensen stimuleren om op sleutelposities plaats te nemen, eerder dan een kleine groep steeds te laten functieshoppen. Zetelen in de raad van bestuur van demens.nu, betekent het netwerk voorop plaatsen en het vrijzinnig humanisme vertegenwoordigen. De bestuurders denken kritisch na over alle projecten van alle lidverenigingen, met als uitgangspunt de toegevoegde waarde van het project voor de hele gemeenschap. De huizenvandemens bouwen van onderuit een netwerk op via de begeleidingsgroepen. In partnerschap met alle leden van demens.nu en andere vrijzinnig humanistische organisaties ontwikkelen zij activiteiten. Het charter voor partnerschappen is hierbij een handig document voor een goede samenwerking. Op federaal, provinciaal, Brussels Hoofdstedelijk, regionaal en lokaal niveau moeten de samenwerkingsverbanden gecoördineerd worden zodat we weten wie wat doet en wie waar goed in is. Op regionaal en lokaal niveau zullen we het netwerk gebruiken als innovatie-radar en detectie-systeem. Zo creëren we nieuwe kansen vanuit de plaatselijke netwerken. De Instellingen voor Morele Dienstverlening (IMD) zijn, zoals voorzien in de wet, verantwoordelijk voor het financieel beleid. Zij verdelen de middelen op een evenredige, coherente en consequente manier, in overeenstemming met de beleidsbeslissingen. Zij treden ook op als adviesorgaan voor het financieel beleid van het dagelijks bestuur van demens.nu. 20

21 Het netwerk demens.nu 2013 Concept voor partnerschap en samenwerking ontwikkelen ahv van een charter en handleiding Investeren in samenwerking en overleg op verschillende niveaus 2014 Charter en handleiding voor samenwerking invoeren en opvolgen De draaischijffunctie optimaliseren en concreet maken in een afsprakennota 2015 We onderhouden de draaischijffunctie op de verschillende niveaus en werken aan de wederzijdse betrokkenheid bij initiatieven van de organisaties uit ons netwerk DeMens.nu werkt vanaf nu jaarlijks samen rond een jaarthema 2016 Evaluatie van de draaischijffunctie en de gemeenschappelijke initiatieven 21

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie