De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling"

Transcriptie

1 Bachelorthesis De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling Naam: Franka van den Aardweg ANR: Opleiding: Fiscale Economie Datum: Examencommissie: Mr.dr. N.C.G. Gubbels Prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken - 1 -

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Inleiding Probleemstelling Verantwoording van de opzet 4 Hoofdstuk 2: De eigenwoningregeling 2.1. Inleiding in de eigenwoningregeling Voorwaarden eigen woning Fiscaal partnerschap Fiscaal partnerschap Toerekening tussen partners Het eigenwoningforfait Hypotheekrenteaftrek Relevante wijzigingen van de laatste jaren Samenvatting en conclusie 10 Hoofdstuk 3: Duurzaam gescheiden leven 3.1. Inleiding Scheidingsregeling Tijdens de scheidingsregeling Het einde van de scheidingsregeling De invloed van het huwelijksvermogensrecht Het huwelijk in gemeenschap van goederen Het eigenwoningforfait De hypotheekrenteaftrek Het huwelijk in koude uitsluiting Samenvatting en conclusie 16 Hoofdstuk 4: Echtscheiding 4.1. Inleiding Indiening van het echtscheidingsverzoek De invloed van het huwelijks in gemeenschap van goederen Situatie A: Een partner blijft in het huis wonen Beide partners betalen de rente De bewoner betaalt alle rente 20 A) Over de hypotheekrente zijn geen afspraken gemaakt B) De woningverlater hoeft de bewoner niet terug te betalen C) De bewoner verkrijgt de economische eigendom van de woning De woningverlater betaalt alle rente 22 A) Over de hypotheekrente zijn geen afspraken gemaakt B) De bewoner hoeft de woningverlater niet terug te betalen C) De bewoner verkrijgt de economische eigendom van de woning Situatie B: Beide partners verlaten de woning

3 4.4. De invloed van het huwelijk in koude uitsluiting Situatie A: Een partner blijft in het huis wonen De bewoner is eigenaar van de woning, en betaalt alle rente De bewoner is eigenaar van de woning en de woningverlater betaalt 23 alle rente De woningverlater is eigenaar van de woning en betaalt alle rente De woningverlater is eigenaar van de woning en de bewoner betaalt 24 alle rente Situatie B: Beide partners verlaten de woning Samenvatting en conclusie 25 Hoofdstuk 5: Conclusies en Aanbevelingen 5.1. Conclusies Aanbevelingen 29 Literatuurlijst

4 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Inleiding In de huidige maatschappij komen (echt)scheidingen steeds meer voor. In 1980 eindigde 24,1% van de huwelijken in een scheiding, tegenwoordig is dat percentage toegenomen tot 36,5%. 1 Behalve emotionele gevolgen, brengen (echt)scheidingen ook financiële gevolgen met zich mee. Het huwelijksvermogensrecht, neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, is hierbij van groot belang. De eigen woning is niet in tweeën te delen en dus moet men een keuze maken: blijft een van de partners in het huis wonen of wordt het huis verkocht? De eigen woning is een belangrijk vermogensbestanddeel voor beide ex-partners. Wat zijn de fiscale gevolgen als een partner het huis verlaat of als beiden deze stap zetten? En wat is de rol van het huwelijksvermogensrecht hierbij? In deze thesis wordt antwoord gegeven op deze vragen. 1.2 Probleemstelling De probleemstelling van mijn bachelorthesis luidt: Wat is de invloed van een echtscheiding op de eigenwoningregeling, en wat is de rol hierbij van het huwelijkvermogensrecht? De hierbij geformuleerde deelvragen luiden als volgt: Wanneer is er sprake van een eigen woning en op welke wijze worden de belastbare inkomsten uit de eigen woning vastgesteld? Wie geniet de inkomsten van een eigen woning en op wie drukt de rente? Wat houden de scheidingsregeling en de verhuisregeling in, en hoe werkt dit fiscaal uit? Welke fiscale gevolgen gericht op de eigenwoningregeling brengt de indiening van het echtscheidingsverzoek met zich mee? Wat zijn de consequenties op het moment dat de scheidingsregeling niet meer van toepassing is? Heeft de eigenwoningregeling dezelfde uitwerking bij een huwelijk in gemeenschap van goederen als een huwelijk in koude uitsluiting? Met welke fiscale consequenties krijgen de ex-partners te maken bij de koop van een nieuwe woning na de scheiding? 1.3 Verantwoording van de opzet In deze thesis wordt onderzocht wat de invloed is van de echtscheiding op de eigenwoningregeling, en wat de rol hierbij is van het huwelijkvermogensrecht. Allereerst wordt in deze thesis een hoofdstuk gewijd aan de eigenwoningregeling. In dit hoofdstuk komt aan bod wat deze regeling inhoudt en op wie deze regeling van toepassing is. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor het fiscaal partnerschap en de vrije toerekening tussen partners. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, staat de situatie waarin men duurzaam gescheiden leeft centraal. Op het moment dat men besluit uit elkaar te gaan, volgt er doorgaans allereerst een periode van

5 duurzaam gescheiden leven. In deze fase is de scheiding nog niet officieel rond, maar de partners wonen ook niet meer samen. In dit hoofdstuk komt ook de echtscheidingsregeling aan de orde, een maatregel die de wetgever in het leven heeft geroepen teneinde de periode te overbruggen tussen de materiële scheiding en de formele afwikkeling van de scheiding. 2 Vervolgens gaat hoofdstuk 4 over de daadwerkelijke echtscheiding. Op dit punt is het echtscheidingsverzoek reeds ingediend. De fiscale consequenties die deze fase met zich meebrengt wordt in dit hoofdstuk ondersteund met een aantal voorbeelden. Zo is het mogelijk dat beide partners de woning besluiten te verlaten en te verkopen. Het is echter ook mogelijk dat een van de partners in de huidige woning blijft wonen. Welke gevolgen dit heeft, onder andere voor het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek, komen in dit hoofdstuk aan de orde. Vervolgens is het interessant om te onderzoeken wat de fiscale gevolgen zijn op het moment dat de termijn van de scheidingsregeling voorbij is, en tevens, welke fiscale consequenties aan bod komen als een van de ex-partners een nieuwe woning koopt. Deze aspecten komen aan bod in Hoofdstuk 4. Net als in hoofdstuk 3, wordt ook in deze fase de rol van het huwelijksvermogensrecht onderzocht. Binnen deze thesis wordt de nadruk gelegd op een tweetal huwelijksvermogensregimes: het huwelijk in gemeenschap van goederen en het huwelijk in koude uitsluiting. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen behoren alle bezittingen van beide partners tot de gemeenschap. In tegenstelling tot dit huwelijksvermogensregime, kent een huwelijk in koude uitsluiting geen enkele gemeenschap. Door de splitsing van enerzijds een huwelijk in gemeenschap van goederen en anderzijds een huwelijk in koude uitsluiting kan een helder beeld worden geschetst over de rol van het huwelijksvermogensrecht binnen de eigenwoningregeling. De eigen woning kan bijvoorbeeld tot het gemeenschappelijke vermogen behoren, maar ook tot het privévermogen van een van de partners. In deze thesis komen de verschillende fases en fiscale aspecten van een (echt)scheiding binnen de eigenwoningregeling aan de orde en wordt onderzocht of de fiscale gevolgen bij echtscheiding in alle gevallen een uitwerking hebben conform het doel en de strekking van de eigenwoningregeling. Hierbij wordt tevens gekeken naar de rol van het huwelijksvermogensrecht. Tot slot worden in deze thesis conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven, om de eigenwoningregeling in alle gevallen (nog beter) aan te laten sluiten met het doel dat de wetgever hiermee beoogt. 2 M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, Fiscale geschriften: 2012,

6 Hoofdstuk 2: De eigenwoningregeling 2.1. Inleiding De eigenwoningregeling is opgenomen in afdeling 3.6 van de Wet Inkomstenbelasting In art lid 1 Wet IB 2001 zijn de voorwaarden opgenomen waar de eigen woning aan dient te voldoen. Deze voorwaarden komen aan bod in paragraaf 2.2. Vervolgens komt het fiscaal partnerschap aan de orde (paragraaf 2.3) en wordt gekeken naar de voordelen uit eigen woning (paragraaf 2.4) en de hypotheekrenteaftrek (paragraaf 2.5). Tot slot worden de relevante wijzigingen binnen de eigenwoningregeling behandeld (paragraaf 2.6) Voorwaarden eigen woning De voorwaarden van de eigen woning staan vermeld in art lid 1 Wet IB Allereerst dient de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking te staan aan de belastingplichtige of personen uit het huishouden op grond van de (economische) eigendom. Met anders dan tijdelijk wordt gedoeld op duurzaamheid, echter is er door de wetgever geen termijn gegeven wat het begrip duurzaamheid inhoudt. Met personen uit het huishouden heeft de wetgever willen voorkomen dat een gedeelte van de eigen woning in box 3 terecht zou komen. Indien personen uit het huishouden hier niet vermeld was, zou namelijk de eigenaar van het huis wel 100% eigenaar kunnen zijn, maar niet voor 100% gebruiker. Het gedeelte dat niet meer als eigen woning zou worden aangemerkt, zou dan in box 3 horen te zitten in plaats van box 1. Bij fiscaal partners is het van belang dat zij gezamenlijk de eigendom en het gebruik hebben, dan wel dat een van beiden dit heeft. 3 In paragraaf 2.3 wordt verder ingegaan op het fiscaal partnerschap. Een andere voorwaarde van de eigen woning is dat de belastingplichtige of diens partner de voordelen uit de eigen woning geniet, en dat de waardeveranderingen hen grotendeels aangaan. Met grotendeels wordt meer dan 50% bedoeld. Hierbij rijst de vraag of voor gehuwden in gemeenschap van goederen door middel van dit criterium de eigenwoningregeling nog geldt. Zij zijn slechts tot 50% van de woning gerechtigd, niet meer dan 50%. Het antwoord is ja; uit de parlementaire geschiedenis bleek dat met de bewoording grotendeels gedoeld werd op het deel van de woning waartoe men gerechtigd is. 4 Of sprake is van een hoofdverblijf, wordt naar feitelijke omstandigheden beoordeeld. De belastingplichtige heeft hierin geen keuzevrijheid. De inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie is van belang, maar ook andere factoren spelen mee. Onder andere is bijvoorbeeld van belang waar de sociale contacten worden uitgenodigd en waar de post wordt ontvangen. 5 De belastingplichtige kan slechts één woning als hoofdverblijf hebben. 6 Desalniettemin kan wel sprake zijn van meerdere eigen woningen, door het bestaan van fictiebepalingen in de inkomstenbelasting. 7 Voorbeelden van deze fictiebepalingen zijn de verhuisregeling, die kort aan bod zal komen in paragraaf 4.5, en de echtscheidingsregeling, die uitgebreid aan de orde komt in zowel Hoofdstuk 3 als 4. 3 A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2013, IB B.b5 4 M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, Zie art lid 8 Wet IB M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012,

7 2.3. Fiscaal partnerschap Het fiscaal partnerschap is opgenomen in art. 1.2 Wet IB Dit wetsartikel vult art. 5a AWR aan. Het partnerbegrip is in de inkomstenbelasting opgenomen, omdat dit begrip een rol speelt bij de verdeling van bepaalde inkomensbestanddelen. 8 Bepaalde inkomsten zijn vrij toerekenbaar tussen partners. Sinds 2011 kent de Wet Inkomstenbelasting geen keuzemogelijkheid meer wat betreft het fiscaal partnerschap; men is fiscaal partner of men is dat niet. De verdwijning van deze keuzevrijheid kwam de rechtszekerheid ten goede en bovendien is hiermee een vereenvoudiging bereikt binnen het partnerbegrip Fiscaal Partnerschap Gehuwden zijn per definitie fiscaal partners, evenals personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Ook ongehuwden kunnen fiscaal partner zijn. Zij dienen dan aan een van de objectieve criteria te voldoen, te vinden in art. 5a AWR jo. 1.2 Wet IB Ongehuwden zijn fiscaal partner indien zij op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven, en aan een van de volgende voorwaarden voldoen: o zij meerderjarig zijn en een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan o samen een kind hebben o de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend o samen een eigen woning hebben o op hetzelfde adres een minderjarig kind van een van hen staat ingeschreven (tenzij sprake is van een zakelijke huurovereenkomst) o zij bij een pensioenfonds als partners zijn aangemeld 10 Als twee personen maar een gedeelte van het jaar aan de voorwaarden voldoen van het fiscaal partnerschap, bestaat met betrekking tot art Wet IB 2001 de keuzemogelijkheid om voor het volle jaar als fiscaal partners te worden aangemerkt Toerekening tussen partners Indien men het gehele jaar fiscaal partner van elkaar is of hiervoor kiest, kunnen bepaalde inkomensbestanddelen vrij worden toegerekend. 11 Zo ook de belastbare inkomsten uit de eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. In paragraaf 2.2 werd duidelijk dat het van belang is dat fiscaal partners gezamenlijk het gebruik en de eigendom van de eigen woning hebben, of dat een van hen de eigendom heeft (en samen het gebruik). Op welke wijze dit verdeeld wordt is niet van belang. Een voorbeeld ter verduidelijking: partner X is eigenaar van de woning, en tevens schuldenaar. Partner Y is geen eigenaar van de woning. Voor beiden is nu sprake van een eigen woning op grond van art lid 1 Wet IB De belastbare inkomsten uit eigen woning kwalificeren nu op grond van art lid 5 sub a Wet IB 2002 als een gemeenschappelijk vermogensbestanddeel. De voordelen uit eigen woning 8 Roelvink-Verhoef, Fiscaal partner in 2011: De keuze voorbij, EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2011/77 9 N.C.G. Gubbels, Het nieuwe (gecoördineerde partnerbegrip) in de Inkomstenbelasting en de Successiewet, WPNR 2011/6885, Zie art. 5a AWR jo. 1.2 Wet IB Zie art Wet IB

8 verminderd met de bijbehorende aftrekbare kosten zijn vrij toerekenbaar. 12 Deze vrije toerekening kan in zijn geheel geschieden of voor een deel (bijvoorbeeld partner X 20%, partner Y 80%), zolang dit percentage maar 100 blijft. Het is hierbij niet toegestaan dat partner X de voordelen aangeeft en partner Y de aftrekbare kosten. De voordelen uit eigen woning, dan wel de aftrekbare kosten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien geen sprake is van fiscaal partnerschap, dan kan dit andere fiscale gevolgen met zich meebrengen. In deze situatie is het erg belangrijk wie de voordelen daadwerkelijk geniet, en wie de kosten van de eigen woning daadwerkelijk draagt. Deze situatie kan zich voordoen bij een echtscheiding en wordt verder besproken in hoofdstuk Het eigenwoningforfait De eigen woning wordt in het Nederlandse belastingstelsel beschouwd als een bron van inkomsten. 14 Meerdere malen is in twijfel getrokken of deze veronderstelling juist is. Zo beargumenteerde Simons (2000) dat de eigen woning niet past binnen het bronnenstelsel van de inkomstenbelasting. 15 Hij is van mening dat de eigen woning belast dient te worden middels een verbruiksbelasting. Ook Bruijsten en Van Rij (2007) kwamen tot de conclusie dat de eigen woning in het huidige belastingstelsel niet kan worden beschouwd als inkomstenbron. 16 De Hoge Raad heeft desondanks meer dan eens geoordeeld dat de eigen woning weldegelijk een bron van inkomen vormt voor de belastingplichtige, tenzij naar alle redelijkheid niet kan worden aangenomen dat de (toekomstige) fictieve inkomsten de lasten van de woning overtreffen. 17 De inkomsten uit eigen woning worden sinds 1997 met behulp van de destijds ingevoerde Wet Waardering Onroerende Zaken vastgesteld. 18 Deze inkomsten worden berekend door middel van een percentage van de WOZ-waarde. Het saldo dat hieruit voortvloeit is het eigenwoningforfait. De voordelen uit de eigen woning komen de eigenaar toe. Zoals al eerder vermeld mogen fiscaal partners deze voordelen vrij toerekenen. Als geen sprake is van een vol jaar fiscaal partnerschap, en dus geen vrije toerekening mogelijk is, rekent art Wet IB 2001 enerzijds de voordelen uit eigen woning toe aan de partner die ze geniet, en anderzijds de rentekosten toe aan de partner op wie ze drukken. 19 Sinds 1 januari 2001 wordt met de eigenaar ook de economisch eigenaar bedoeld. 20 De economisch eigenaar van de woning draagt de kosten en de lasten van de woning, loopt het risico van tenietgaan, en tevens gaan de positieve of negatieve waardeveranderingen hem aan. 21 Een voorbeeld ter verduidelijking: partner X is de eigenaar van de woning, maar partner Y heeft de 12 A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2012, IB c2 13 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoning gerelateerde alimentatie, WPNR 2012/6953, A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2013, IB B 15 A.L.C. Simons, Is de eigen woning wel een bron van inkomen?, WFR 2000/ Bruijsten, C. en Rij, M.L.A. van, Hypotheekrenteaftrek: verleden, heden en toekomst, WFR 2007/119, 8 17 BNB 1975/134 & BNB 1976/ A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: KLuwer 2013, IB A.c 19 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoning gerelateerde alimentatie, WPNR 2012/6953, M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoning gerelateerde alimentatie, WPNR 2012/6953, Kamerstukken II 1998/ , nr. 7, p

9 economische eigendom, dan geniet partner Y de voordelen uit eigen woning. 22 Van Mourik (2012) is van mening dat, als er twee economische eigenaren zijn, de voordelen naar rato verdeeld dienen te worden op grond van art IB In art a Wet IB 2001 is opgenomen dat aftrekbare kosten in mindering gebracht mogen worden op de voordelen uit eigen woning. Om de aflossing van de eigenwoningschuld te stimuleren is per 1 januari 2005 art 3.123a (de Wet Hillen ) opgenomen in de Wet Inkomstenbelasting Dit artikel ziet op aftrek wegens een geringe of geen eigenwoningschuld. Wanneer het resultaat van de voordelen minus de aftrekbare kosten van eigen woning op een positief saldo uitkomt, heeft de belastingplichtige recht op aftrek ter grootte van dit resterende saldo. In feite hoeft er dus geen belasting betaald te worden, het bedrag dat aan wordt gegeven in box 1 kan nimmer hoger zijn dan 0, Hypotheekrenteaftrek De hypotheekrenteaftrek is een fiscale faciliteit, ingesteld door de overheid met als doel de stimulatie van het eigenwoningbezit. 25 Op de voordelen uit eigen woning (het eigenwoningforfait) mogen aftrekbare kosten in mindering worden gebracht. 26 In art Wet IB 2001 is opgenomen welke kosten met betrekking tot de eigen woning aftrekbaar zijn. Uiteraard valt de betaalde rente over de eigenwoningschuld hier ook onder. 27 Een schuld wordt beschouwd als een eigenwoningschuld indien sprake is van een oorzakelijk verband tussen de aangegane schuld en de eigen woning. De eigenwoningschuld moet zien op verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Ook kosten ter zake de afkoop van rechten van erfpacht, opstal en beklemming mogen aangemerkt worden als eigenwoningschuld. 28 Schulden die hier niet onder vallen horen in box 3 thuis. Er is geen aftrek toegestaan indien de betaalde rente voortvloeit uit een geldlening tussen partners. 29 Deze schuld zit dan eveneens in box 3. Uit paragraaf is gebleken dat de partners zelf mogen bepalen bij wie het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten in box 1 wordt opgenomen in de aangifte. Het is dus niet van belang op wie de rente daadwerkelijk drukt. Als er geen sprake is van een vol jaar fiscaal partnerschap, wijst art Wet IB 2001 de aftrek toe aan de partner op wie de rentekosten drukken Relevante wijzigingen van de laatste jaren Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling gewijzigd, met als doel het vertrouwen van de burgers op de woningmarkt te herstellen door stabiliteit te creëren. 30 Voor nieuw afgesloten 22 T.C. Hoogwout, Echtscheiding en de eigen woning, EB 2007/56, p M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoning gerelateerde alimentatie, WPNR, 2012/ 6953, Bruijsten, C. en Rij, M.L.A. van, Hypotheekrenteaftrek: verleden, heden en toekomst, WFR 2007/119, 2 25 Bruijsten, C. en Rij, M.L.A. van, Hypotheekrenteaftrek: verleden, heden en toekomst, WFR 2007/119, 3 26 Zie art 3.119a lid 1 Wet IB A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2013, IB B.b1 28 A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2013, IB D.a2 29 Zie art a lid 5 sub c Wet IB Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, p

10 eigenwoningschulden geldt een aflossingseis met een daarbij horende termijn van maximaal 360 maanden. Tevens dienen deze schulden ten minste annuïtair te worden afgelost. 31 Als niet aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, is er geen sprake meer van een eigenwoningschuld, met als gevolg dat de rente niet in aftrek kan worden gebracht in box 1. De desbetreffende schuld verhuist dan naar box 3. In bepaalde gevallen kan een eigenwoningschuld aangegaan na 1 januari 2013 toch als eigenwoningschuld onder het oude regime worden aangemerkt. 32 De nieuwe definitie rondom de eigenwoningschuld is ook van invloed als de ene ex-partner de ander uitkoopt Samenvatting en conclusie Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden van art lid 1 Wet IB 2001, dient men de voordelen uit de eigen woning aan te geven in box 1 van de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek komt hierop in mindering. 33 Bij fiscaal partnerschap bestaat de mogelijkheid van vrije toerekening van bepaalde inkomstenbestanddelen, zo ook het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen en aftrekbare kosten zijn echter wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op het moment dat geen sprake meer is van een vol jaar fiscaal partnerschap en vrije toerekening, is het van belang enerzijds wie de voordelen geniet, en anderzijds op wie de rentekosten drukken. Welke gevolgen dit heeft wordt duidelijk in de hierop volgende hoofdstukken Zie art 3.119c Wet IB Zie art. 10bis1 Wet IB Zie art a Wet IB Zie art Wet IB

11 Hoofdstuk 3: Duurzaam gescheiden leven 3.1. Inleiding De eigenwoningregeling sluit in beginsel aan bij het fiscaal partnerschap, maar de wetgever heeft ervoor gekozen om in art lid 4 en lid 8 Wet IB 2001 een uitzondering te maken. Voor de toepassing van deze artikelen is het moment van duurzaam gescheiden leven van belang, en niet de beëindiging van het fiscaal partnerschap. 35 Het duurzaam gescheiden leven treedt in werking op het moment dat men afzonderlijk van elkaar verder leeft (als of men niet met elkaar gehuwd is) en deze toestand ten minste door één van de partners als bestendig is bedoeld. Een tijdelijke bezinningsperiode valt niet onder duurzaam gescheiden leven. 36 In dit hoofdstuk worden de fiscale aspecten van het duurzaam gescheiden leven die van invloed zijn op de eigenwoningregeling weergegeven. Paragraaf 3.2 is gewijd aan de scheidingsregeling. 37 In de daaropvolgende paragraaf (3.3) wordt de invloed van het huwelijksvermogensrecht op het duurzaam gescheiden leven onderzocht Scheidingsregeling Voor zover de eigen woning op grond van het huwelijksgoederenregime tot het vermogen van de vertrekkende partner behoort, is geen sprake meer van een eigen woning op grond van art lid 1 Wet IB De woning staat de vertrekkende partner immers niet meer als hoofdverblijf ter beschikking. Dit zou een abrupt einde van de fiscale faciliteiten tot gevolg hebben. Om deze reden is de fictiebepaling art lid 4 Wet IB 2001 in de wet opgenomen. Dankzij deze fictiebepaling mag de vertrekkende partner de woning nog twee jaar als eigen woning in box 1 in aanmerking nemen, ook als deze partner inmiddels al een nieuwe eigen woning heeft. Voor zowel de vertrekkende partner als de partner die in de woning achterblijft (mits deze partner volledige of gedeeltelijke eigendom heeft) is nu sprake van een eigen woning in box 1. De achtergebleven partner heeft nog steeds een eigen woning op grond van art lid 1 Wet IB 2001, en de vertrekkende partner op grond van het vierde lid van dit wetsartikel. Deze bepaling treedt in werking zodra de vertrekkende partner de eigen woning duurzaam verlaat. 38 Of daadwerkelijk sprake is van een duurzaam gescheiden leven, dient beoordeeld te worden aan de hand van feitelijke omstandigheden. Gubbels (2011) merkt echter op dat tot het moment dat het echtscheidingsverzoek daadwerkelijk is ingediend, er twijfel mogelijk is of aan de definitie van het duurzaam gescheiden leven wordt voldaan. Zij is van mening dat als dit niet af te leiden is uit de feiten, er aangesloten moet worden bij het standpunt van beide partners M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953, Zie art lid 4 Wet IB M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953, N.C.G. Gubbels, Het nieuwe (gecoördineerde partnerbegrip) in de Inkomstenbelasting en de Successiewet, WPNR 2011/6885,

12 Tijdens de scheidingsregeling Om van de fictiebepaling van art lid 4 Wet IB 2001 gebruik te kunnen maken, dienen de belastingplichtigen aan enkele voorwaarden te voldoen. Allereerst is van belang dat er sprake was van een fiscaal partnerschap. Vervolgens is het van belang dat de vertrekkende partner een ander hoofdverblijf heeft. Als het hoofdverblijf niet daadwerkelijk wordt verplaatst, verbindt de eigenwoningregeling geen gevolgen aan de toestand van het duurzaam gescheiden leven. Als bijvoorbeeld beide ouders ter wille van hun kinderen om en om in de eigen woning verblijven, is de woning voor beiden nog steeds een eigen woning en geldt voor beiden art lid 1 Wet IB Behalve dat de vertrekkende partner een ander hoofdverblijf dient te hebben, is het van belang dat de gewezen partner in de eigen woning blijft wonen. Onder gewezen partner wordt in dit verband verstaan: de partner van wie men duurzaam gescheiden leeft. 40 Een voorbeeldsituatie die zich voor kan doen in de twee jaar dat de scheidingsregeling geldt: eerst woont partner X een jaar in de eigen woning, waarna toch partner Y in de woning gaat wonen. Als de letterlijke tekst van art Lid 4 Wet IB gevolgd wordt, heeft partner X op het moment dat partner Y in de woning trekt eveneens twee jaar recht op de faciliteit van dit vierde lid. Van Mourik (2012) is van mening dat bij een dergelijke situatie de termijn van de scheidingsregeling niet opnieuw in dient te gaan op het moment dat partner Y in de woning trekt, tenzij de faciliteiten van art lid 4 Wet IB 2001 onbenut zijn gebleven. 41 Op het moment dat de partner die aanvankelijk in de eigen woning blijft wonen binnen de tweejaarstermijn de woning toch verlaat, met als doel de woning te verkopen, eindigt de scheidingsregeling en belandt men in de verhuisregeling van art lid 2 Wet IB De verhuisregeling houdt in het kort in dat de woning in dat kalenderjaar en de twee (tijdelijk verruimd naar drie) jaren daarna als fictieve eigen woning kan worden aangemerkt, waardoor de woning gedurende deze periode in box 1 valt. De termijn voor de verhuisregeling start op het moment dat de desbetreffende partner de eigen woning verlaat. Voor de partner die als eerste de eigen woning verlaat, geldt de verhuisregeling dus vanaf het moment van duurzaam gescheiden leven. Voor de partner die aanvankelijk in de eigen woning blijft wonen, geldt de verhuisregeling vanaf het moment dat de partner in kwestie de eigen woning verlaat Het einde van de scheidingsregeling De fictiebepaling van art lid 4 Wet IB 2001 geldt maximaal twee jaar vanaf het moment dat men duurzaam gescheiden gaat leven. Het is mogelijk dat de regeling eerder eindigt dan deze twee jaar. Hiervan is sprake op het moment dat de woning ook voor de achtergebleven 40 M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953, M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953, M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953,

13 partner geen hoofdverblijf meer vormt. Na de uiterlijke twee jaar dat de fictie geldt, gaat de woning bij de vertrekkende partner (voor zover hij gerechtigd is tot de (economische) eigendom) naar box 3. De rente is nu niet meer aftrekbaar als hypotheekrenteaftrek in box 1. De woning verminderd met de schuld wordt nu forfaitair belast tegen de waarde in het economische verkeer. Tevens is de bijleenregeling nu van toepassing. Deze regeling komt kort aan bod in paragraaf De partner die nog in het huis woont en na de termijn van de regeling gerechtigd is tot (een deel van) de (economische) eigendom, heeft nu nog steeds (voor dat deel) een eigen woning op grond van art lid 1 Wet IB Het vierde lid van art Wet IB 2001 is in de wet gekomen om partners de tijd te geven voor de formele afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Als de formele afwikkeling binnen deze termijn plaatsvindt, eindigt de scheidingsregeling echter niet. 44 Hoogeveen (2013) acht deze uitkomst onjuist. Zij is van mening dat indien de formele afwikkeling binnen deze twee jaar plaatsvindt, er geen reden is om de volledige twee jaar de faciliteit toe te kennen. 45 Van Mourik (2012) merkt daarentegen op dat partners die de eigendom in of na de tweejaarstermijn verkrijgen, hier in het gelijk worden gesteld met partners bij wie de volledige eigendom bij aanvang van de scheidingsregeling al was toegedeeld. 46 Een voorbeeld ter illustratie: partner X en partner Y zijn gehuwd in koude uitsluiting. Partner X is eigenaar van de eigen woning. Tot het vermogen van partner Y behoort geen (economische) eigendom van de woning. Partner X en Y besluiten duurzaam uit elkaar te gaan. Partner X verlaat de woning en partner Y blijft in de woning wonen. De (economische) eigendom staat nu op voorhand al vast, de woning behoort immers tot het vermogen van partner X. Toch geldt voor partner X nu twee jaar lang de scheidingsregeling. Vergelijk deze situatie met de volgende: Partner M en partner V zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij gaan duurzaam uit elkaar. Partner M verlaat de woning, partner V blijft in de woning wonen. De woning wordt binnen de tweejaarstermijn van de scheidingsregeling toegedeeld aan partner M. Door de formele afwikkeling niet het einde te laten betekenen van de scheidingsregeling, wordt partner X in de eerste situatie gelijk behandeld met partner M in de tweede situatie. De formele afwikkeling van de woning binnen de tweejaarstermijn van de scheidingsregeling kan wel gevolgen hebben voor de bijleenregeling. Dit komt aan bod in paragraaf De invloed van het huwelijksvermogensrecht Als men een huwelijk aangaat kan gekozen worden tussen verschillende huwelijksvermogensrechtelijke regimes. Allereerst hebben partners de mogelijkheid om in gemeenschap van goederen te huwen. Daarnaast zijn verschillende huwelijkse voorwaarden mogelijk. In deze thesis wordt de nadruk gelegd op het huwelijk in gemeenschap van goederen en het huwelijk in koude uitsluiting. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is er geen 43 M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, A.J.M. Arends, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2013, IB C.d 45 M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953,

14 privévermogen, alle bezittingen behoren tot de gemeenschap. Bij een huwelijk in koude uitsluiting is er daarentegen geen enkele gemeenschap. Als twee personen een huwelijk aangaan zonder huwelijkse voorwaarden op te stellen, geldt van rechtswege een gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk kan men huwelijkse voorwaarden opstellen, wijzigen, of opheffen. Bij opheffing van de huwelijkse voorwaarden geldt ook van rechtswege de gemeenschap van goederen. 47 Op het moment dat men duurzaam gescheiden leeft, is het huwelijk nog niet officieel ontbonden. Civielrechtelijk zijn de partners nog steeds elkaars echtgenoot en fiscaalrechtelijk is men is nog steeds fiscaal partner en dus kan gebruik worden gemaakt van de vrije toerekening van inkomensbestanddelen op grond van art Wet IB Zolang art Wet IB 2001 vrije toerekening toestaat, kan het onderzoek naar de aftrekbaarheid van de rente achterwege blijven. De staatssecretaris keurt op grond van art Wet IB 2001 goed dat, ongeacht wie van beide partners de schuld is aangegaan en wie de betaler van de rente is, de hypotheekrente aftrekbaar blijft. Dit strookt overigens ook met de bedoeling van de wetgever. Of dit juist is in juridische zin, is betwistbaar. 48 Zo meent de redactie van NTFR (2005) dat allereerst per belastingplichtige het belastbare inkomen moeten worden vastgesteld, en daarna pas de vrije toerekening kan plaatsvinden. 49 Gubbels (2012) is het hier niet mee eens. Zij is van mening dat allereerst moet worden bepaald in welke verhouding het inkomensbestanddeel eigen woning dient te worden toegerekend, en vervolgens het belastbare inkomen pas dient te worden vastgesteld. Dit strookt ook met de bedoeling van de wetgever, die een juridisch complexe toerekeningssystematiek wilde voorkomen. 50 De (naar rato van de schuldverhouding) teveel betaalde rente is echter wel van belang voor de kwalificatie van alimentatie. Teveel betaalde rente kan worden gezien als alimentatie in natura Het huwelijk in gemeenschap van goederen Als partners uit elkaar gaan die in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, is de civielrechtelijke gerechtigdheid in beginsel het uitgangspunt bij de vraag in welke mate er sprake is van een eigenwoning en eigenwoningschuld. Civielrechtelijk zijn beide partners gerechtigd tot de helft van de huwelijksgemeenschap. Beiden zijn zij gerechtigd tot 50% van het eigenwoningforfait en 50% van de hypotheekrenteaftrek Het eigenwoningforfait Als partner X de woning verlaat, en partner Y in de woning blijft wonen, geniet partner Y het gehele woongenot, terwijl hij maar gerechtigd is tot 50% hiervan. Dit extra woongenot kan worden aangeduid als alimentatie in natura. Het gaat hierbij om een onderhoudsverplichting die voortvloeit uit het familierecht. 52 Deze aanduiding geldt in de meeste gevallen op het moment dat de partner die in de woning blijft, geen vergoeding 47 B.M.E.M., Schols, Estate Planning, Deventer: Kluwer 2013, N.C.G. Gubbels, Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar? WPNR 2007/6702, NTFR 2005/ N.C.G. Gubbels, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, Zie art. 6.3 lid 1 a jo. art. 6.3 lid 2 Wet IB

15 betaalt voor zijn woongenot. 53 In dat geval mag partner X op zijn helft van het eigenwoningforfait ditzelfde bedrag als persoonsgebonden aftrek in aanmerking nemen, en de partner Y geeft bovenop zijn helft van het eigenwoningforfait ditzelfde bedrag aan als periodieke uitkering. 54 Per saldo wordt de partner die de woning heeft verlaten nu niet belast voor het eigenwoningforfait en de achterblijvende partner voor het gehele eigenwoningforfait. 55 Door de vrije toerekening van art is het mogelijk dat de onderhoudsverplichting bij dezelfde partner tot zowel inkomsten als aftrek leidt. 56 Het is ook mogelijk dat partner Y wél een vergoeding betaalt voor het woongenot. In dat geval is er geen sprake van een periodieke uitkering of persoonsgebonden aftrekpost De hypotheekrenteaftrek De rente is slechts aftrekbaar indien sprake is van een eigenwoningschuld, en deze eigenwoningschuld tot het vermogen van de belastingplichtige behoort en de rente drukt. Rente drukt indien deze ten laste van het vermogen van de belastingplichtige komt. De schuld behoort tot de gemeenschap. Het maakt hierbij niet uit of een van beiden de rente daadwerkelijk betaalt. Ook als partner X de rente betaalt voor partner X en partner Y, blijft de rente aftrekbaar bij beide partners. De schuld gaat partners nog steeds in gelijke mate aan. 58 De teveel betaalde rente is echter wel van belang voor de kwalificatie van alimentatie. Een voorbeeld ter illustratie: Partner X en Y gaan scheiden. Zij zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Parter Y blijft in de woning achter, partner X verlaat de eigen woning en betaalt tevens alle hypotheekrente. Het is mogelijk dat dit als alimentatie wordt gekwalificeerd. De feiten zijn doorslaggevend, echter is het wel raadzaam voor beide echtgenoten om hier duidelijke afspraken over te maken. 59 Indien de teveel betaalde rente wordt gekwalificeerd als alimentatie, kan dit als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking worden genomen door partner X. Partner Y geeft ditzelfde bedrag aan als periodieke uitkering. Per saldo geniet partner X nu het volledige bedrag aan hypotheekrenteaftrek, de helft daadwerkelijk als hypotheekrenteaftrek, de andere helft als persoonsgebonden aftrekpost. 60 Het is daarentegen ook mogelijk dat partner Y, de bewoner, de volledige hypotheekrente betaalt. Of deze teveel betaalde rente in deze situatie kan worden gekwalificeerd als alimentatie, is nu de vraag. Rechtbank Breda oordeelde dat dit niet als alimentatie kon worden aangemerkt, omdat de partner in kwestie (in dit geval partner X) geen gebruik maakt van woongenot. 61 Partners kunnen ook afgesproken hebben dat hier tijdens de verdeling van de huwelijksgemeenschap rekening mee wordt gehouden. In dat geval krijgt partner X een 53 HR 23 januari 1974, BNB 1974/55 & Hof Amsterdam 27 juni 2002, V-N 2002/ Zie art. 6.3 Wet IB Zie art , eerste lid, onderdeel b jo. art , tweede lid, Wet IB M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, Rechtbank Breda 22 februari 2007, V-N 2007/

16 vordering op partner Y en is van alimentatie geen sprake. De teveel betaalde rente kan ook als gebruiksvergoeding worden gekwalificeerd Het huwelijk in koude uitsluiting De scheidingsregeling blijft ongeacht het huwelijksgoederenregime gelden. 63 Als de partners getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, en de eigen woning is een gemeenschappelijk vermogensbestanddeel, dan zijn de gevolgen hetzelfde als bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. Als de eigen woning tot het vermogen van een van de partners behoort, dan geniet alleen de desbetreffende eigenaar in beginsel het eigenwoningforfait. Dit kan dus ook de vertrekkende partner zijn. Zelfs een finaal verrekenbeding brengt geen andere uitkomst met zich mee, aangezien een verrekenbeding alleen een vorderingsrecht doet ontstaan en geen eigendomsrecht. 64 Ook bij gehuwden in koude uitsluiting is het mogelijk dat sprake is van alimentatie tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven. Een voorbeeld ter illustratie: Partner X en partner Y zijn gehuwd in koude uitsluiting. Partner X is eigenaar van de eigen woning, en verlaat deze. Partner Y blijft in de woning wonen. Tot het vermogen van partner X behoort de eigenwoningschuld, en tevens betaalt partner X alle hypotheekrente. Partner Y maakt nu gebruik van het gehele woongenot, terwijl tot het vermogen van partner Y geen (economische) eigendom behoort. Partner Y geeft nu het gehele eigenwoningforfait aan als periodieke uitkering, en bij partner X is ditzelfde bedrag aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. De hypotheekrenteaftrek kan partner X in aanmerking nemen: de schuld behoort tot zijn vermogen en drukt op hem Samenvatting en conclusie De scheidingsregeling, opgenomen in art lid 4 Wet IB 2001, geldt voor de vertrekkende partner op het moment dat fiscaal partners duurzaam gescheiden gaan leven. De partner die de eigen woning duurzaam heeft verlaten, kan nu gedurende twee jaar de woning toch als eigen woning aan blijven merken in box 1. Op dit punt is men nog wel fiscaal partner en is tevens vrije toerekening van inkomensbestanddelen mogelijk op grond van art Wet IB De scheidingsregeling kan uiterlijk twee jaar worden toegepast, en is toepasbaar ongeacht onder welk huwelijksgoederenregime men gehuwd is. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen zijn beide partners gerechtigd tot 50% van de economische eigendom, en behoort 50% van de eigenwoningschuld tot het vermogen van beide partners. 66 Het doet er in deze situatie niet toe wie de rente betaalt, de rente is bij beiden voor 50% aftrekbaar. 67 Dit heeft de staatssecretaris besloten. Of dit juridisch juist is, is maar de vraag, echter strookt het op deze wijze wel met de bedoeling van de wetgever en gaat in de periode van duurzaam gescheiden leven geen hypotheekrenteaftrek verloren. De (naar rato van de schuldverhouding) teveel betaalde is echter wel van belang voor de 62 N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953, M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), Zie art en Wet IB Zij mogen ook voor een andere verdeling kiezen, zie art Wet IB

17 kwalificatie van alimentatie. Indien geen sprake is van alimentatie kan er sprake zijn van een gebruiksvergoeding, of een vordering. Tevens sprake zijn van alimentatie wat betreft het woongenot waar de partner die hier gebruik van maakt niet tot gerechtigd is op grond van de (economische) eigendom. 68 De scheidingsregeling is ingesteld om partners tijd te geven voor de formele afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Desondanks betekent de formele afwikkeling binnen de termijn van de regeling niet het einde van de toepassing ervan. Naar de mening van Hoogeveen (2013), is dit onjuist. 69 Zij ziet geen reden voor de toepassing na de formele afwikkeling. Van Mourik (2012) merkt echter op dat partners die de eigendom in of na de tweejaarstermijn verkrijgen, net zo lang van de faciliteiten van de scheidingsregeling gebruik kunnen maken als partners aan wie de volledige eigendom bij aanvang van de scheidingsregeling al was toegedeeld N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953,

18 Hoofdstuk 4: De echtscheiding 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk staat de periode na het duurzaam gescheiden leven centraal. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen van de indiening van het echtscheidingsverzoek. In paragraaf 4.3 en 4.4 wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de indiening van het echtscheidingsverzoek op het moment dat men respectievelijk in gemeenschap van goederen of in koude uitsluiting is gehuwd. In deze paragrafen worden verschillende scenario s geschetst, gericht op de eigen woning waarvan sprake kan zijn in deze fase. In deze paragrafen wordt uitgebreid aandacht besteed aan wie de rente betaalt onder de verschillende huwelijksvermogensrechtelijke regimes, en welke gevolgen dit heeft voor de hypotheekrenteaftrek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting en conclusie (paragraaf 4.5) De indiening van het echtscheidingsverzoek Civielrechtelijk leidt de indiening van het echtscheidingsverzoek tot een einde van de huwelijksgemeenschap. Er ontstaat een ontbonden gemeenschap. Vanaf dit moment kunnen in beginsel vermogensverschuivingen optreden, en ontstaat er privévermogen. Tot en met het jaar 2010 eindigde het fiscaal partnerschap op het moment dat een van de partners de echtelijke woning verliet. Vanaf dat moment werd het partnerschap fiscaal gezien ontbonden. 71 Vanaf 2011 vindt de ontbinding van het partnerschap pas plaats op het moment dat de partners niet meer op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven én het echtscheidingsverzoek of een verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend bij de rechtbank. 72 Ongehuwd samenwonenden worden daarentegen niet meer als fiscaal partner aangemerkt op het moment dat een van hen niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, of als zij het samenlevingscontract beëindigen. 73 Als er geen sprake is van een vol jaar fiscaal partnerschap, kan men wel kiezen om een vol jaar als zodanig te worden aangemerkt. Bij het een scheiding zal echter doorgaans niet vaak hiervoor gekozen worden. 74 Zodra er geen sprake meer is van een (vol) jaar fiscaal partnerschap, geldt in beginsel de toerekeningregel van art Wet IB 2001; de voordelen worden genoten naar mate men gerechtigd is tot de eigendom van de eigen woning. 75 Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is dat is dat 50%. Naar mate de eigenwoningschuld tot het vermogen van de partners behoort en de rente op het vermogen van de belastingplichtige drukt is er recht op hypotheekrenteaftrek. 76 Op welk moment de belastingplichtige deze aftrek in aanmerking mag nemen is opgenomen in art Wet IB N.C.G. Gubbels, Het nieuwe (gecoördineerde partnerbegrip) in de Inkomstenbelasting en de Successiewet, WPNR 2011/6885, 3.1 & Zie art. 5a lid 4 AWR 73 Zie art. 1.2 lid 1 f Wet IB M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigenwoning gerelateerde alimentatie, WPNR, 2012/6953, par Zie art Wet IB

19 4.3. De invloed van het huwelijk in gemeenschap van goederen Het huwelijk in gemeenschap van goederen zuigt in beginsel tot het moment van ontbinding alles aan. Dit maakt het onmogelijk om vermogensverschuivingen te laten plaatsvinden voordat de huwelijksgemeenschap is ontbonden. Deze ontbonden gemeenschap ontstaat op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend. 77 Ook na de indiening van het echtscheidingsverzoek blijven de partners gerechtigd tot de helft van het eigenwoningforfait en de eigenwoningschuld, totdat de partners de woning hebben verdeeld. 78 In de paragrafen en komen de gevolgen aan bod waar sprake van kan zijn op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend en men niet kiest om voor het volle jaar als fiscaal partner te worden aangemerkt. De woning is nu nog steeds een gemeenschappelijk vermogensbestanddeel Situatie A: Een partner (V) blijft in het huis wonen In Situatie A geldt wat betreft het eigenwoningforfait: beide partners zijn gerechtigd tot 50% van de economische eigendom van de woning, en 50% van de eigenwoningschuld behoort tot het vermogen van beiden. M (man) verlaat de woning en V (vrouw) blijft in de woning wonen. Aangezien V in de woning achterblijft, maakt zij nu gebruik van het gehele woongenot. Het is mogelijk dat de helft van het eigenwoningforfait om deze reden wordt gekwalificeerd als alimentatie. Door enerzijds de periodieke uitkering ter grootte van de helft van het eigenwoningforfait (bij V) te belasten en anderzijds de persoonsgebonden aftrekpost ter grootte van de helft van het eigenwoningforfait (bij M) in aanmerking te nemen, wordt V in dat geval per saldo belast voor het gehele eigenwoningforfait. Het is tevens mogelijk dat V een vergoeding betaalt voor het deel van de woning dat niet tot haar vermogen behoort (50%). In dat geval is geen sprake van alimentatie. 79 In de volgende paragrafen worden fiscale de gevolgen besproken op het moment dat beide partners of een van beiden de hypotheekrente betaalt. Hierbij wordt er telkens van uitgegaan dat V in de woning blijft wonen en dat M de woning heeft verlaten Beide partners betalen de hypotheekrente V die in de woning blijft wonen, heeft nog steeds een eigen woning op grond van art lid 1 Wet IB Ook M, die de woning heeft verlaten, heeft een eigen woning op grond van het vierde lid van dit artikel. Beiden zijn gerechtigd tot 50% van de hypotheekrenteaftrek. De eigenwoningschuld gaat beide partners nog voor de helft aan en de rente drukt voor de helft op beiden. Indien de woning na de scheidingsregeling nog steeds tot het vermogen van beide partners behoort, zijn de gevolgen voor V niet anders dan hierboven beschreven. Voor M verandert er daarentegen wel wat. De woning kwalificeert niet meer voor hem als eigen woning in box 1, maar wordt nu forfaitair belast in box 3. De schuld komt hier op in mindering, maar uiteraard heeft hij nu geen recht meer op hypotheekrenteaftrek in box M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, Zie art. 1:100 lid 1 BW 79 N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012/6953,

20 Na de termijn van de scheidingsregeling krijgt M te maken met de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in het kort in, dat er bij (fictieve) vervreemding van een eigen woning, een eigenwoningreserve wordt gevormd voor zover de opbrengst de eigenwoningschuld overschrijdt. 81 Over dit eigenwoningreserve is geen hypotheekrente aftrekbaar bij een nieuwe eigen woning. De wetgever gaat er namelijk vanuit dat de opbrengst van de oude eigen woning wordt aangewend voor de aankoop van een nieuwe woning. 82 Indien partners gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, is het mogelijk dat zij binnen of buiten de tweejaarstermijn van de scheidingsregeling de eigen woning toedelen aan ofwel de bewoner ofwel de partner die de woning heeft verlaten. Met betrekking tot de bijleenregeling wordt de omvang van het eigenwoningreserve bepaald op het moment dat de woning niet meer kwalificeert als (fictieve) eigen woning. De waarde van de woning kan nu hoger of lager liggen dan ten tijde van de daadwerkelijke verdeling. Hoogeveen (2012) acht dit niet wenselijk. Zij is van mening dat het standpunt van de staatssecretaris niet in overeenstemming is met de bedoeling van de bijleenregeling. Tijdens de verdeling is namelijk al duidelijk geworden wie geen gerechtigdheid meer heeft tot de woning. Tevens merkt Hoogeveen op dat het standpunt van de staatssecretaris al was gegeven voordat de bijleenregeling was ingevoerd De bewoner (V) betaalt alle hypotheekrente Bij wie de hypotheekrente aftrekbaar is, is op het moment dat een van beiden alle rente betaalt afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. De schuld behoort immers nog steeds voor de helft tot het vermogen van beiden. Het is hierbij van belang welke afspraken de partners hebben gemaakt. 84 Na de termijn van de scheidingsregeling is voor M sprake van de bijleenregeling. 85 Ook hier is het van belang welke afspraken partners hebben gemaakt. A) Over de hypotheekrente zijn geen afspraken gemaakt Indien V alle rente betaalt, heeft zij in beginsel een regresvordering op M ter grootte van de teveel betaalde hypotheekrente. M, die de woning heeft verlaten, betaalt geen hypotheekrente. Als deze regresvordering wordt voldaan, verrekend, ter beschikking wordt gesteld, of rentedragend wordt, dan is de hypotheekrente aftrekbaar bij M. 86 Indien de vordering nooit wordt voldaan, verdampt de helft van de hypotheekrenteaftrek. 87 Hoogeveen (2013) is van mening dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever. Zij ziet deze betaling als gebruiksvergoeding. 88 Ook Van Mourik (2012) meent dat deze verdamping van de hypotheekrenteaftrek niet strookt met de bedoeling van de wetgever. Hij is van mening dat aangesloten dient te worden bij het draagkrachtbeginsel. De 81 Zie art aa Wet IB M.J.J.R. van Mourik, De herziene eigenwoningregeling, Deventer: Kluwer 2013, p M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012, N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), Zie paragraaf Zie art Wet IB N.C.G. Gubbels, Eigen woning en echtscheiding, Fiscaal Praktijkblad, 2013(5), M.J. Hoogeveen, Inkomstenbelasting en de gevolgen van een (echt)scheiding, Fiscale geschriften: 2012,

Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING

Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING Naam: Maaike Baltussen ARN: 622404 Studierichting: Fiscale Economie Datum: 29 september 2014 Examencommissie: Prof.

Nadere informatie

BACHELOR THESIS. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

BACHELOR THESIS. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling BACHELOR THESIS Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Auteur: Oktay Ozay ANR: 837230 Opleiding: Examencommissie: Fiscale economie Prof. Dr. J.A.G. van der Geld Mw. Mr. N.C.G. Gubbels 1

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer:

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer: Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: Lennart van der Heijde Administratienummer: 344625 Studierichting: Fiscale Economie Datum: 19 november 2012 Examencommissie :

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning

De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Naam: J.C.M. (Esther) Rooijakkers Studie: Fiscaal Recht Plaats: Tilburg Faculteit: Rechtsgeleerdheid Studentnummer: 265601 Begeleidster: Mevr.

Nadere informatie

De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: Lennart Nieuwenhuis Studierichting: Fiscale Economie Administratienummer: 148273 Datum: 26-11-2012 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A. van

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Auteur: Jiske Bruggeman Anr: 492608 Opleiding: Fiscale Economie Datum: December 2010 Examencommissie: prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Nadere informatie

Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding

Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding Naam: Melinda Kastelijns Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: 947281 Datum: 23 november 2010 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen

Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen Naam: Melinda Kastelijns Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: s947281 Datum: 7 juni

Nadere informatie

Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning

Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning Een onderzoek naar de knelpunten in de huidige eigenwoningregeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 bij het beëindigen van het fiscaal partnerschap

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: J.A.T. Gijzen Studierichting: Fiscale Economie Administratienummer: 125443 Datum: 7 juni 2011 Examencommissie: Prof. dr. J.A.G.

Nadere informatie

Bachelor Thesis. De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis. De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling Bachelor Thesis De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling Naam: Joyce Vermeulen Adres: Varkensmarkt 27-2 5038 VT Tilburg Telefoonnummer: 0613768311 Studierichting: Fiscale economie Administratienummer:

Nadere informatie

De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling

De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis M e l a n i e T i e l e m a n s T a f e l b e r g s t r a a t 5 8 5 0 2 5 H N T i l b u r g T e l. 0 6-1 6 6 6 6 9 7 6 Op welke wijze

Nadere informatie

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen 2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? J. (John) van Vliet mr. A.F.J.P. (Fred) Thielemans

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, EB 2012/52 Fiscaal partnerschap, de eigen woning en alimentatie in 2012 Auteur: Mr. A. Roelvink-Verhoeff[1] De eigen woning en de aftrekbaarheid van de verschuldigde

Nadere informatie

De invloed van art Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling

De invloed van art Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling Bachelor thesis De invloed van art. 2.17 Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling Naam: ANR: Studierichting: Michel Knapen s488686 Fiscale Economie Datum: januari 2011 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Peer reviewed version Publication date: 2012

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha

Tilburg University. Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha Tilburg University Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Mr. G.H. Ulrich, Professional Support Lawyer bij Hertoghs advocatenbelastingkundigen

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Mr. G.H. Ulrich, Professional Support Lawyer bij Hertoghs advocatenbelastingkundigen FTV 2014/6 Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden Publicatie Jaargang 15 Publicatiedatum 01-06-2014 Afleveringnummer 6 Artikelnummer 34 Titel Auteurs Samenvatting Rubriek FTV: Fiscaal

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt?

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Drs. Rianne M. Kavelaars-Niekoop FB 1 Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Een kapitaalverzekering kan alleen als een kapitaalverzekering eigen woning worden

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. Oktober 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal Oktober 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur Afwikkeling huwelijkse voorwaarden of afkoop? Verdeling vorderen? Beleggingsvisie en samenwoners?

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.2146 Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit bronnen Brief staatssecretaris van Financiën aan Tweede Kamer d.d. 5.11.2010 nr. 22, behorende bij kamerstuk 32130

Nadere informatie

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN

DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN 678 Weekblad fiscaal recht. 6954. 17 mei 2012 DE INVLOED VAN ART. 1:87 BW (VERGOEDINGSVORDERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN) OP TBS-RESULTAAT EN AB-INKOMEN PROF. MR. DR. P.G.H. ALBERT 1 1 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Eigen woning en inkomstenbelasting

HOOFDSTUK 1 Eigen woning en inkomstenbelasting HOOFDSTUK 1 Eigen woning en inkomstenbelasting 1.1 Wet inkomstenbelasting 2001 De Wet inkomstenbelasting 2001 bestaat uit drie boxen met elk een eigen tarief. Negatieve inkomsten van de ene box mogen niet

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

Het partnerbegrip op de schop Een geslaagde operatie of gedoemd te mislukken?

Het partnerbegrip op de schop Een geslaagde operatie of gedoemd te mislukken? Het partnerbegrip op de schop Een geslaagde operatie of gedoemd te mislukken? Naam: Arjan Vullings ANR: 558447 Studie: BSc Fiscale Economie Begeleider: Mr. dr. N.C.G. Gubbels Hoogleraar: Prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting Tilburg University Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting Gubbels, Nicole Published in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht Document version: Author

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

2. Verschil tussen het huidige standaard huwelijksgoederenstelsel en het nieuwe standaard huwelijksgoederenstelsel

2. Verschil tussen het huidige standaard huwelijksgoederenstelsel en het nieuwe standaard huwelijksgoederenstelsel 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 2

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 2 Geüniformeerd partnerbegrip Harmonisatie & vereenvoudiging bereikt? Naam: D. Zwarthoed Universiteit van Tilburg Masterscriptie Fiscaal Recht Studentnummer: s599283 Examencommissie: N.C.G. Gubbels & I.J.F.A

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van vergoedingsrechten tussen echtgenoten

De fiscale gevolgen van vergoedingsrechten tussen echtgenoten UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM De fiscale gevolgen van vergoedingsrechten tussen echtgenoten Wat zijn de fiscale gevolgen van vergoedingsrechten voortvloeiend uit art. 1:87 BW voor de inkomstenbelasting en

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Datum 14 april 2017 Betreft Beantwoording vragen in verband met initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Datum 14 april 2017 Betreft Beantwoording vragen in verband met initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp

Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding. PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Fiscale en financiele aspecten bij echtscheiding PFP Forum 30 januari 2008 mr. Frits van der Kamp Onderwerpen Pensioen (eigen beheer) en echtscheiding Levensverzekeringen: verdeeld of verrekend? De bijleenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Gehuwden en ongehuwd samenwonenden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats:

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3 De eigen woning Algemeen en actualiteit Echtscheiding Bijleenregeling Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleenregeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6

Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 Rechtspraak.nl - LJN: BW0614 Pagina 1 van 6 pagina 1 van 6 LJN: BW0614, Gerechtshof Amsterdam, 10/00106 en 10/00107 Datum 29-03-2012 uitspraak: Datum 04-04-2012 publicatie: Rechtsgebied: Belasting Soort

Nadere informatie

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis?

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder te gaan stijgt. Namelijk

Nadere informatie

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering De eigen woning Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleen-regeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie