Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)"

Transcriptie

1 Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers via de werkgever/uitkeringsinstantie: Heffingskorting (AHK) * 2 inkomens? = toepassing op het hoogste inkomen. Niet volledige toepassing = T-verzoek per jaar * uitzondering WWB en een laag ander inkomen: De AHK wordt toegepast op het andere 166,75 per maand (eventueel lagere) inkomen. De restant AHK wordt toegepast bij de brutering van de bijstand. AHK minstverdienende partner. De hieronder vermelde bedragen zijn maximaal : *Een lager inkomen van de meestverdienende partner = lagere teruggave * Hoger inkomen van de minstverdienende partner = lagere teruggave pj 166,75 pm pj 122,33 pm pj 122,33 pm pj 111,25 pm Arbeidskorting (AK) Max per jaar Max 143,58 per maand Werkbonus Max pj 91,67 pm Bij alleenstaande ouders Alleenstaande Ouder Korting (AOK) Basisbedrag 947 per jaar en 78,92 per maand * in het kalenderjaar meer dan 6 maanden gehuwd of geregistreerd of samenwonend zijn. * samenwonend= ingeschreven op hetzelfde adres en voldoen aan een van de volgende voorwaarden: gezamenlijk kind, erkend kind, een kind van een van hen beiden, als pensioenpartner aangemeld, eigen woning als hoofdverblijf, of een notariële samenlevingovereenkomst hebben afgesloten. *let op: Het alleen maar 6 maanden samenwonen is onvoldoende! Zie uitleg pag. 4 * ouder en kind (extra voorwaarde 27 jaar of ouder) kunnen fiscaal ook partner zijn * de minstverdienende partner heeft minder belastbaar inkomen dan = 470 p. mnd * en de meestverdienende partner heeft meer belastbaar inkomen dan 5.640= 470 p. mnd. ( n.b. direct vanaf de datum dat er niet meer samengewoond wordt of einde huwelijk = einde ahk-minstverdienende = doorgeven aan de fiscus! De eigen AHK loopt dan via de uitkering: hiervoor is geen loonbelastingverklaring bij de gemeente nodig) Minstverdienende geboren voor Minstverdienende geboren tussen en Minstverdienende met de zorg voor een kind van -6 jaar Minstverdienende geboren na (zonder zorg voor een kind -6 jaar) * alleen toepassing op inkomen, waarvoor gewerkt moet worden: loon, winst, freelancewerk * dus niet voor inkomsten uit WW, pensioenen enz. Percentage s tot : * tot = 1,723 % boven de 8.816= ,115 % van de inkomsten * gering belang voor de bijstandverlening, omdat er pas recht is vanaf een belastbaar inkomen van per jaar (WML = 17632,80 per jaar) Op de volgende pagina meer informatie. * in het kalenderjaar gedurende meer dan 6 maanden geen partner hebben (GBA is de norm) * bij huwelijk/ gereg. partner is er geen recht zolang er geen scheidingsverzoek is ingediend * en een huishouding voeren met een kind dat per 1 januari jonger is dan 18 jaar. (2013: geboren is na 31 december 1994) * en dit kind in belangrijke mate onderhouden ( of kinderbijslag ontvangen of ten minste 408,00 per kwartaal per kind aan het levensonderhoud bijdragen) * en dit kind op hetzelfde woonadres bij het GBA staat ingeschreven * en een zelfstandige huishouding voeren, dwz. niet met anderen een huishouding voeren of in de huishouding van een ander verblijven. Uitzondering: De huishouding mag wel samen met meerderjarige kinderen worden gevoerd. (geen leeftijdsgrens meer tot 27 jaar) * er kunnen wel anderen inwonend zijn.(bijvoorbeeld onderhuurders) AOK aanvulling bij werk: extra eisen: * betaald werk hebben buiten de huishouding Max pj 109,92 pm * en gedurende meer dan 6 maanden behoort er een kind tot de huishouding dat op 1-1 van 4,3% van het werkinkomen het lopende kalenderjaar jonger is dan 16 jaar. Bij kinderen (bij echtparen en alleenstaande ouders en ook alleenstaande ouders die medebewoner zijn) Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (ICK) Basisbedrag 1024 p. jaar = 85,33 p. mnd bij Meer dan = 4% van het hogere inkomen Max per jaar 177,75 per maand Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) * werkende ouder zijn. Uitzondering: de meestverdienende partner komt niet in aanmerking! * uit werk meer dan (indicatie: 12 x 401,16 per maand) aan belastbaar inkomen in het kalenderjaar ontvangen of het recht op zelfstandigenaftrek hebben; * bij een echtpaar moeten beide partners inkomen uit arbeid hebben van meer dan De minstverdiende daarvan verkrijgt dan ICK. * en in het kalenderjaar behoort meer dan 6 maanden een kind tot de huishouding dat op 1-1- van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar; * en dat kind staat ingeschreven op het woonadres van de ouder. (Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan bij de andere co-ouder) * geldt voor personen die recht op een Wajong uitkering hebben. Het UWV past deze heffingkorting toe op de Wajong. Indien het recht op Wajong door ander inkomen niet geëffectueerd wordt, kan er via de belastingdienst een beroep op de korting worden gedaan. * In de Wajonguitkering zit dus de al toepaste Wajong heffingskorting Aanvraag heffingskorting: Via loon of uitkering AHK, AK, (loonbelastingverklaring) Doorwerkbonus en Wajongkorting Via de belastingdienst AHK-minstverdienende, AOK, AOK aanvulling bij werk, ICK (voorlopige teruggave belastingen) Korting op WWB uitkering? Hoofdregel De heffingskortingen zijn inkomen en worden gekort Uitzondering: Wajong heffingskorting vrijlaten *de Wajongkorting wordt vrijgelaten voor personen van 27 of ouder. Bij de korting inkomsten uit Wajong moet de Wajong uitkering worden verminderd met de Wajong heffingskorting! * Voor personen jonger dan 27 jaar geldt de vrijlating van de wajonghefingskorting niet! 1

2 Belastingscan 2013: Alle bedragen Jonger dan AOW leeftijd; AOW leeftijd en ouder; Heffingskorting Per jaar Per maand Per jaar Per maand Volledige algemene heffingskorting , ,17 minstverdienende partner geboren voor Nieuwe afbouw ahk minstverdienende partner ,33 n.v.t. n.v.t. of geboren van tot of zorg voor een kind van 5 jaar of jonger Bestaande afbouw ahk minstverdienende ,25 n.v.t. n.v.t. partner 2012 voor minst verdienende partners die niet tot de bovenstaande categorieën behoren Arbeidskorting voor lagere inkomsten(maximaal) , ,17 Werkbonus* vervangt de doorwerkbonus ,66 n.v.t. n.v.t. Alleenstaande ouderkorting , ,83 Extra all. ouderkorting 4,3% van inkomen Extra all. ouderkorting 2,28% van inkomen , ,83 65 min: Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis 1024 plus 4% van het inkomen meer dan Basis Max ,33 177,75 65 plus:inkomensafhankelijke combinatiekorting basis 471 plus 2,064% van het inkomen meer dan Basis 529 Max Basis 44,08 91,83 Jonggehandicaptenkorting ,00 n.v.t. n.v.t. Ouderenkorting* n.v.t. n.v.t ,00 Alleenstaande ouderenkorting* n.v.t. n.v.t ,75 Criteria: Voor de criteria van de heffingskortingen wordt verwezen naar het vorige blad. Voor de drie heffingskortingen voor ouderen ontbreken de criteria: * De werkbonus: per 1-1- v.h. kalenderjaar 60 jaar, maar nog niet 65 jaar zijn en inkomen uit werkzaamheden hebben van meer dan per jaar. De bonus is maximaal bij een inkomen van 100% tot 120% wml. Tussen de 120 en 175% wml wordt deze bonus gradueel afgebouwd. De bonus wordt 1 x per jaar uitbetaald. * De ouderenkorting: Een belastingplichtige heeft recht op de ouderenkorting als hij op 31 december of ouder is en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan per jaar. Boven de is de ouderenkorting 150 per jaar. Deze korting wordt verwerkt in de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 worden, kunnen met een T-biljet de (nog niet toegepaste) korting over de voorgaande maanden aanvragen. * De alleenstaande ouderenkorting: Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande ouderenkorting als hij recht heeft op een AOW uitkering voor een alleenstaande. Voor deze korting geldt geen maximum inkomensgrens. Ook deze korting wordt verwerkt in de loonheffing van de AOW. Bijstandsklanten die in de loop van het jaar 65 worden, kunnen met een T-biljet de (nog niet toegepaste) korting over de voorgaande maanden aanvragen. Algemene aandachtspunten: VTB machtiging = informatie doorgeven! Het toepassen van een machtiging betekent niet dat de VTB groep voortaan alles gaat doen m.b.t. heffingskortingen!! Nadat de dienst Inwonerszaken op grond van een machtiging de VTB ontvangt, is het zaak dat de inkomensconsulent alle wijzigingen bij de klant die fiscale gevolgen hebben, doorneemt met de klant en doorgeeft aan het VTB team. De informatie komt daar niet automatisch!! Het belang: Bij het niet aanvragen van de heffingskorting een inkomstenverlies aan de kant van de klant en gemeente. En bij het ten onrechte doorlopen van een heffingskorting een te hoge korting en een terugvordering aan de kant van de belastingdienst. In de beide gevallen kan veel herstelwerk worden voorkomen. Niet steeds uitgaan van de genoemde maximale heffingskorting! Dit betreft o.m. de AHK niet of minstverdienende (hoogte inkomsten partner van belang) de extra AOK bij inkomen uit werk en de ICK (hoogte arbeidsinkomsten is relevant) Algemeen: Er is alleen recht op teruggave & heffingskorting voor zover er belasting wordt betaald. Invulhulp voor uitkeringsgerechtigden: Formulierenbrigade Rijnstad. (voor heffingskortingen, toeslagen en andere minimavoorzieningen) Productie: Jos Houtriet 2

3 Aandachtspunten bij heffingskortingen: Fiscaal partnerschap: AHK minstverdienende kan (vanaf 2012) ook verstrekt worden aan samenwonenden, indien er zorg is voor een kind (- 18) van een van hen beiden. De AHK minstverdienende partner wordt (vanaf 2012) ook afgebouwd voor: a de minstverdienende partner geboren van tot en b de minstverdienende partner met een kind van dat jonger dan 6 jaar is bij het begin van het kalenderjaar en dat in de huishouding verblijft. In 2011 hadden deze twee groepen nog een volledige AHK minstverdienende partner. Er ontstaan daardoor vier groepen met een qua hoogte verschillend recht op AHK. Voor de 2013: A Minstverdienende partners geboren voor per jaar B Minstverdienende partners geboren tussen en per jaar C Minstverdienende die zorgt voor een kind dat per 1-1- van het jaar jonger is dan 6 jaar 1468 per jaar D Minstverdienende partners geboren na (zonder kind -6 jaar) 1335 per jaar I.t.t. de WWB kan fiscaal partnerschap ook bestaan tussen een ouder en een kind van 27 jaar of ouder, indien er aan de gebruikelijke voorwaarden voor samenwonenden wordt voldaan. (bijvoorbeeld omdat er een notarieel samenlevingscontract is opgesteld tussen dochter en vader) Alleenstaande ouders: De alleenstaande ouder die na huwelijk of geregistreerd partnerschap duurzaam gescheiden leeft, blijft fiscaal partner. Dat blijft zo totdat zij/hij aan de volgende twee voorwaarden voldoet: A zij staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in het GBA en B zij heeft een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter Pas nadat er voldaan is aan beide voorwaarden kan er recht zijn op de alleenstaande ouderkorting De alleenstaande ouderkorting (AOK) kent (vanaf 2012) een andere leeftijdgrens: er kan een beroep op worden gedaan, zolang het jongste kind op 1 januari van het kalenderjaar jonger dan 18 jaar is (Dit was 27 jaar). (2013: geboren na 31 december 1984) Voorwaarde voor de alleenstaande ouderkorting in 2012 is het voeren van een huishouding met geen ander dan kinderen, waarvan de jongste bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dat betekent dat er ook meerderjarige kinderen (ongeacht de leeftijd, dit was voorheen beperkt tot kinderen met een leeftijd tot 27 jaar) in het gezin kunnen verblijven waarmee ook de huishouding wordt gevoerd. Dit betekent dat er recht kan zijn op een AOK bij de fiscus terwijl de moeder met een kind onder de 18 en een kind boven de 18, vanuit de WWB wordt aangemerkt als een gezin. Voorwaarde voor de AOK is dat je een (zelfstandige) huishouding voert. (de huurder of eigenaar kan wel voor de AOK en AAOK in aanmerking komen, de onderhuurder niet) 3

4 Fiscaal partnerschap in 2011 en volgende jaren Inleiding Het begrip fiscaal partner is vanaf gewijzigd en wijkt nog meer af van het begrip gezamenlijke huishouding binnen de WWB. In de volgende pagina wordt u geïnformeerd over de hoofdzaken. De wijziging treft vooral samenwonenden en een beperktere mogelijkheid om voor de AHK minstverdienende in aanmerking te komen. De nieuwe regels over fiscaal partnerschap: Burgers zijn vanaf 2011 fiscaal partner als zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1 Gehuwd 2 Geregistreerd partner 3 Samenwonenden worden aangemerkt als fiscale partners, als zij ingeschreven zijn op hetzelfde adres bij het GBA en voldoen aan een van de volgende voorwaarden: a Samen een kind hebben b Een van hen heeft het kind van de ander erkend c Een van de partners heeft een kind onder de 18 jaar d Bij het pensioenfonds is de partner aangemeld als pensioenpartner e De partners zijn gezamenlijk eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is f Een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten hebben (alleen voor meerderjarigen) Dit betekent dat iemand die alleen maar samenwonend is met een partner vanaf niet meer aangemerkt kan worden als een fiscale partner en daardoor ook niet meer in aanmerking kan komen voor de AHK minstverdienende (of het (vrijelijk) verdelen van fiscale aftrekposten over beide partners) AHK minstverdienende voor fiscale partners: Om voor de uitbetaling van de AHK in aanmerking te komen, moet iemand in een kalenderjaar langer dan 6 maanden fiscaal partner zijn. Wanneer begint het fiscale partnerschap? Huwelijk/geregistreerd partnerschap. Vanaf datum huwelijk/registratie. (enkel criterium) Eerdere inschrijving op hetzelfde adres (GBA) in het lopende jaar vervroegt het fiscale partnerschap Persoonlijke situatie Periode fiscale partner De klant is heel 2011 gehuwd of geregistreerd partner Heel 2011 De klant trouwt per 1 december 2011 of gaat een geregistreerd partnerschap aan. Het stel staat daarvoor vanaf 1 augustus 2011 al samen op hetzelfde adres ingeschreven De klant trouwt per 10 oktober 2011 en stond daarvoor nog niet ingeschreven op hetzelfde adres Vanaf de datum inschrijving bij de gemeente op het gezamenlijke adres. In dit geval dus per 1 augustus 2011 Vanaf de datum van het huwelijk: 10 oktober 2011 De klant trouwt / registreert per 1 december Het stel Vanaf de datum huwelijk/ geregistreerd partnerschap 1 staat in 2011 nog niet op hetzelfde adres ingeschreven december 2011 Samenwonen. Vanaf de datum dat de partners op hetzelfde adres staan ingeschreven en zij voldoen aan voorwaarden van het fiscaal partnerschap (dubbele criterium). Eerdere inschrijving op hetzelfde adres(gba) in het lopende jaar vervroegt het fiscale partnerschap De klant woont samen en is volgende regels een fiscaal Heel 2011 partner (er is bijvoorbeeld een gezamenlijk kind (zie 3 ). Zij staan heel 2011 samen op hetzelfde adres ingeschreven. De klant wordt in de loop van 2011 fiscaal partner door te voldoen aan een van de voorwaarden (zie 3) Zij staan heel 2011 op hetzelfde adres ingeschreven De klant wordt voldoet aan een van de criteria onder 3. Er is bijvoorbeeld een melding geweest bij het pensioenfonds per 1 oktober. Zij staan vanaf 1 mei in het lopende jaar op hetzelfde adres ingeschreven in het GBA De klant bevalt per 1 mei. Haar vriend woont dan op zichzelf. Per 1 augustus trekt hij bij haar in. Heel 2011 Vanaf de datum inschrijving gemeente: 1 mei (misschien kan deze klant nog net voldoen aan het AHKminstverdienende criterium: 6 maanden) Zij worden vanaf 1 augustus aangemerkt als fiscale partners. (deze klant zal dit jaar niet voldoen aan het AHK minstverdienende criterium) 4

5 Einde fiscaal partnerschap: Huwelijk/geregistreerd partnerschap. Bij gehuwden eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat de advocaat het verzoek tot echtscheiding heeft ingediend bij de rechtbank en de gehuwden niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Bij geregistreerde partners eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat de beëindiging van het geregistreerde partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand en niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven* Persoonlijke situatie Periode fiscale partner De klant verzoek om een scheiding of een scheiding van tafel en bed. De klant staat al niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf datum opsturen echtscheidingsverzoek door de advocaat De klant beëindigt zijn geregistreerd partnerschap. Hij staat daarvoor al niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf de datum beëindiging geregistreerd partnerschap adres bij de burgerlijke stand* De klant vraagt om een scheiding of beëindigt zijn geregistreerd partnerschap. Hij staat daarna nog enige tijd ingeschreven op hetzelfde adres. Vanaf datum uitschrijving uit het (gezamenlijke) adres van de gemeente Samenwonen. Bij ongehuwde samenwonenden eindigt het fiscale partnerschap vanaf het moment dat zij niet meer ingeschreven staan op hetzelfde adres van de gemeente of als er niet meer aan de aanvullende eisen wordt voldaan De klant staat in de loop van 2011 niet meer op hetzelfde adres ingeschreven Vanaf datum uitschrijving adres bij de gemeente Klant woont samen in de gezamenlijke eigen woning met haar vriend. De woning wordt verkocht per 1 oktober Het stel gaat in een gezamenlijke huurwoning woning Vanaf de datum dat de woning verkocht is voldoen zij niet meer aan objectieve eisen voor het fiscale partnerschap Het fiscaal partnerschap eindigt per 1 oktober Mogelijk kan er dit jaar nog gebruik worden gemaakt van de AHK minstverdienende (6 maanden of langer fiscale partners) in 2012 is dat niet meer het geval * T.a.v. het geregistreerd partnerschap is nog een vraag in onderzoek wanneer het geregistreerd partnerschap eindigt. A Op basis van de AWR ben je geen fiscaal partner meer als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap in de burgerlijke stand is ingeschreven B Tweede mogelijkheid is dat het fiscaal partnerschap eindigt als er een verzoek aan de rechter is gedaan (conform het einde van het fiscaal partnerschap bij een huwelijk.) 5

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene

Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene Belastingscan 2014: Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers via de werkgever/uitkeringsinstantie:

Nadere informatie

Belastingscan 2015: Alle bedragen

Belastingscan 2015: Alle bedragen Belastingscan 2015 en bedragen kindgebonden budget (pagina 3) Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor

Nadere informatie

Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4)

Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4) Belastingscan 2016 en bedragen kindgebonden budget (pagina 4) Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

100% kwijtscheldingsnorm per 1 januari vaste norm. minimumnorm. maximumnorm. Huishoudtype

100% kwijtscheldingsnorm per 1 januari vaste norm. minimumnorm. maximumnorm. Huishoudtype Normbedragen kwijtschelding per 1 januari 2010 100% kwijtscheldings per 1 januari 2010 imum Echtgenoten beide jonger dan 65 jaar n.v.t 1.039,23 1.299,04 Echtgenoten één echtgenoot 65 jaar of ouder 1.374,32

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Stimulansz, maart 2010. Handreiking Bijstand en belastingen 2010

Stimulansz, maart 2010. Handreiking Bijstand en belastingen 2010 Stimulansz, maart 2010 Handreiking Bijstand en belastingen 2010 Colofon Uitgave Stichting Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)2982800 F (030)2982801 www.stimulansz.nl info@stimulansz.nl Projectleiding

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

FACTSHEET TOESLAGEN 1

FACTSHEET TOESLAGEN 1 FACTSHEET TOESLAGEN 1 Inleiding Een scheiding heeft meestal gevolgen voor het recht op en de hoogte van toeslagen. Om u hiervan een beeld te geven, hebben wij voor u de voorwaarden voor alle verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Met ingang van 1 januari 2015 is de norm van een alleenstaande ouder gelijk aan de norm van een alleenstaande. Alleenstaande ouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN

TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN TOESLAGEN EN HEFFINGSKORTINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR HET VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN H.Th.P. van Houdt MFP CP, Certified Financial Planner Nederlandsche Planners Associatie B.V. Dit is het eerste deel van een

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW;

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van de compensatie van personen die

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners. Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan voordeel opleveren. Fiscale partners mogen elkaars aftrekposten verdelen. Vaak kan de algemene heffingskorting aan de minst verdienende

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Datum ontvangst Ontvangen door Dit niet invullen a.u.b. Clientnr. Werkprocesnr. Aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Zorgt u ervoor

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN 1 Datum aanmelding Naam aanvrager :... Geb. datum BSN (= sofinummer) Rekeningnummer E-mail adres Werkgever Adres Postcode/plaats Telefoonnummer Uitkeringsinstantie Soort uitkering Adres Postcode/plaats

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Toeslagen. Wat zijn de kenmerken?

Toeslagen. Wat zijn de kenmerken? 20-1-2015 Toeslagen. Wat zijn de kenmerken? De hoogte van een toeslag is inkomensafhankelijk; De toeslag is een vorm van doelfinanciering, zo dient hij voor het kunnen betalen van bijvoorbeeld ziektekostenverzekering

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 125382 22 december 2015 Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 Het college van de gemeente Heemstede; gelet op artikel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAG

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAG Wanneer dit formulier invullen? Als u voor het eerst een individuele inkomenstoeslag aanvraagt. Als u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent bent en gedurende een periode van 36 maanden

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie