BACHELOR THESIS. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR THESIS. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling"

Transcriptie

1 BACHELOR THESIS Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Auteur: Oktay Ozay ANR: Opleiding: Examencommissie: Fiscale economie Prof. Dr. J.A.G. van der Geld Mw. Mr. N.C.G. Gubbels 1

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Paragraaf 1.1- Aanleiding Paragraaf 1.2- De Probleemstelling Paragraaf 1.3- Motivering van mijn keuze Paragraaf 1.4- Verantwoording van de opzet Hoofdstuk 2 De eigen woning Paragraaf 2.1- Inleiding Paragraaf 2.2- Partnerbegrip Paragraaf 2.3- De eigenwoningregeling Paragraaf Eigenwoningforfait Paragraaf Aftrekbare rente Paragraaf Rente moet drukken Paragraaf Moment van de aftrek Paragraaf De echtscheidingsregeling Paragraaf 2.4- Conclusie Hoofdstuk 3 (Echt)scheiding en de eigen woning Paragraaf 3.1- Inleiding Paragraaf 3.2- Gehuwd in gemeenschap van goederen Paragraaf Alimentatie Paragraaf Periode van duurzaam gescheiden leven 2

3 Paragraaf Het eigenwoningforfait in de situatie waarin één van beiden in de woning achterblijft Paragraaf Rente aftrek in de situatie waarin een van beide in de woning achterblijft Paragraaf Indiening echtscheidingsverzoek Paragraaf Blijver betaalt alle rente Paragraaf Verlater betaalt alle rente Paragraaf HR, 29 maart 2012, V-N 2012/32.14 Paragraaf 3.3- Samenwoners en gehuwden buiten gemeenschap van goederen Paragraaf Toerekening voordelen en de renteaftrek Paragraaf De woning is van de man, hij verlaat de woning en betaalt alle rente Paragraaf De woning is van de man, hij blijft in de woning en betaalt alle rente Paragraaf De woning is van de man, hij verlaat de woning en de vrouw betaalt alle rente Paragraaf De woning is van de man, hij blijft in de woning en de vrouw betaalt alle rente Hoofdstuk 4 Conclusie en aanbeveling Paragraaf 4.1- Conclusie Paragraaf 4.2- Aanbeveling Literatuurlijst Jurisprudentie 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Paragraaf 1.1 Aanleiding Mijn keuze is gevallen op het onderwerp: Gevolgen van echtscheiding op de eigenwoningregeling. Wie kan de hypotheekrenteaftrek toepassen als er sprake is van echtscheiding? Dit is vaak onduidelijk. Om dit te onderzoeken moet ik weten wat de eigenwoningregeling inhoudt. De hoofdregel is dat de belastingplichtige die de inkomsten uit de eigen woning geniet, de inkomsten ook in aanmerking moet nemen. Voor de belastbare inkomsten uit eigen woning zijn sommige kosten die je maakt voor de eigen woning aftrekbaar. Volgens artikel Wet IB hoort de rente die je betaalt voor je hypotheek van de eigen woning tot de aftrekbare kosten. Voor de echtgenoot die de eigen woning verlaat, is het geen hoofdverblijf meer. Hierdoor heeft die echtgenoot ook geen recht meer op de hypotheekrenteaftrek. Hiervoor is de echtscheidingsregeling van artikel lid 4 ingevoerd. Deze echtscheidingsregeling is dus ingevoerd om een verzachtende rol te spelen bij echtscheidingen. 1 Voor de echtgenoot die de woning verlaat, blijft er gedurende twee jaren een fictieve eigen woning. Er zijn situaties waarin de mogelijkheid tot rente aftrek in gevaar komt. Deze ga ik behandelen in mijn thesis. Paragraaf 1.2 De probleemstelling Wat is de invloed van (echt)scheiding op de hypotheekrenteaftrek? Dit zijn de deelvragen: - Wat houdt de eigenwoningregeling in? - Wat houdt de echtscheidingsregeling in? - Wat houdt het partnerbegrip in? - Bij wie en wanneer is rente aftrekbaar? - Wat zijn de fiscale gevolgen van echtscheiding voor in gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden? - Wat zijn de fiscale gevolgen van echtscheiding voor echtelieden die buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd? - Wat zijn de fiscale gevolgen van scheiding voor samenwoners? 1 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P.5. 4

5 Paragraaf 1.3 Motivering van mijn keuze De (echt)scheiding en de afwikkeling ervan is heel complex. Een groot aantal inwoners van Nederland maakt wel eens een echtscheiding mee. Een (echt)scheiding brengt niet alleen iets emotioneels teweeg, maar ook op fiscaal gebied verandert er veel. Aangezien ik een pietje precies ben, wist ik al vroeg tijdens mijn jaren op het voortgezet onderwijs dat ik fiscale economie zou gaan doen. Inkomstenbelasting en de eigen woning sprak mij al het meeste aan. Door mijn interesse en nieuwsgierigheid in complexe vraagstukken over de eigen woning heb ik dit onderwerp gekozen. Mijn doel is ook om uiteindelijk bij de belastingdienst te werken die zich specialiseert in de inkomstenbelasting. Paragraaf 1.4 Verantwoording van de opzet In hoofdstuk 2 begin ik met de eigenwoningregeling. Deze zal ik kort behandelen om vervolgens het eigenwoningforfait en de echtscheidingsregeling uit te leggen. Dit zijn de onderwerpen die van belang zijn bij het beantwoorden van mijn probleemstelling. Vervolgens wordt het begrip partner, inkomenstoerekening en de hypotheekrenteaftrek besproken. Het hoofdstuk zal eindigen met een conclusie waaruit we onder andere kunnen zien wie het inkomen uit eigen woning geniet. In het derde hoofdstuk ga ik verder in op de gevolgen van echtscheiding. Dit hoofdstuk begint eveneens met een inleiding. Daarna behandel ik de fiscale gevolgen van echtscheiding bij verschillende huwelijksgoederenregimes. Nadat deze onderwerpen zijn behandeld, kan ik een conclusie geven voor mijn probleemstelling. Dit zal ik doen in hoofdstuk 4. 5

6 Hoofdstuk 2 De eigen woning Paragraaf 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk behandel ik de basis van de eigenwoningregeling. In paragraaf twee leg ik het partnerbegrip uit. Dit is van belang voor de toerekening van de inkomsten. In paragraaf 3 komen de onderwerpen binnen de eigenwoningregeling aan bod zoals het eigenwoningforfait, de hypotheekrenteaftrek en de echtscheidingsfictie. Daarna volgt een conclusie zodat ik me in hoofdstuk 3 kan verdiepen in de gevolgen van echtscheiding voor de hypotheekrenteaftrek. Paragraaf 2.2 Het partnerbegrip Met het partnerbegrip wordt bedoeld de fiscale partner in de zin van artikel 5a AWR jo artikel 1.2 Wet IB. Fiscale partners zijn de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten, tenzij een verzoek tot scheiding van tafel en bed respectievelijk ontbinding van het huwelijk is ingediend en de echtgenoten niet (meer) op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente. Gehuwden zijn altijd automatisch fiscaal partner van elkaar. Ongehuwd samenwonenden die samen op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven en een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan zijn fiscale partners van elkaar. Ook zijn ongehuwd samenwonenden die voldoen aan één van de objectieve criteria die zijn opgenomen in artikel 1.2 lid 2 Wet IB 2001 fiscale partners van elkaar. Het partnerbegrip is van belang voor de toerekening van inkomensbestanddelen. De eigenwoning is één van de inkomensbestanddelen die vrij kan worden toegerekend. De overige bestanddelen laat ik in deze thesis buiten beschouwing. Door de toevoeging van of zijn partner in artikel lid 1 onderdeel a Wet IB 2001 wordt de partner die geen eigendom heeft meegetrokken in de eigenwoningregeling door zijn partner die wel eigendom heeft. Bij fiscale partners maakt het niet uit wat de eigendomsverhouding ten aanzien van de woning is. Het is dus voor beiden een eigen woning. 2 Door de vrije toerekening van artikel 2.17 Wet IB mogen ze de belastbare inkomsten uit eigen woning zelf toerekenen. Als ze hier niet voor kiezen, dan wordt de eigen woning op grond van artikel 2.17 lid 3 Wet IB 2001 bij ieder voor de helft belast. Waarbij het eigenwoningforfait en de rente niet los van elkaar kunnen worden gezien of toegerekend. Het fiscale partnerschap voor echtgenoten eindigt als zij niet meer op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven en een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Als echtgenoten 2 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P.3. 6

7 duurzaam gescheiden gaan leven eindigt het partnerschap niet. 3 Een toestand van duurzaam gescheiden leven treedt in als ieder een eigen leven leidt als ware men ongehuwd en deze toestand door ten minste een van beiden als bestendig is bedoeld. 4 Bij ongehuwd samenwonenden eindigt het partnerschap als ze niet meer staan ingeschreven op hetzelfde adres en het samenlevingscontract is ontbonden. Paragraaf 2.3 De eigenwoningregeling De woning wordt aangemerkt als een eigen woning als deze eigendom is van de belastingplichtige en deze hem, of personen die behoren tot zijn huishouden, als hoofdverblijf ter beschikking staat. De belastbare inkomsten uit de eigen woning zijn volgens artikel de voordelen uit de eigen woning (eigenwoningforfait) verminderd met de op die voordelen drukkende aftrekbare kosten. Op grond van artikel lid 8 Wet IB kan er slechts één hoofdverblijf zijn. Een belastingplichtige heeft geen vrije keuze als het er om gaat of de woning een hoofdverblijf is of niet. Deze wordt beoordeeld aan de hand van feitelijke omstandigheden. 5 Om als economisch eigenaar te kunnen worden aangemerkt is het vereist dat het gehele economische belang hem toekomt, wat inhoudt dat het risico van de waardeveranderingen en eventueel tenietgaan van de zaak ten volle door hem wordt gedragen. 6 Paragraaf Eigenwoningforfait De eigen woning wordt belast als een inkomen voor box 1. Het inkomen wordt berekend aan de hand van het eigenwoningforfait en deze wordt bijgeteld in box 1. Het eigenwoningforfait geldt slechts voor één woning. Dat is de woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat. Op grond van artikel Wet IB zijn de belastbare inkomsten uit eigen woning de voordelen uit eigen woning verminderd met de op die voordelen drukkende aftrekbare kosten. De voordelen uit de eigen woning is het eigenwoningforfait. Dit wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait valt onder de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen van artikel 2.17 lid 5 Wet IB 2001 en wordt door de vrije toerekening van artikel 2.17 bijgeteld bij een van de partners. Dus ze kunnen zelf bepalen bij wie het voordeel wordt belast. Als ze geen fiscale partners zijn en wel een gezamenlijke eigen woning hebben, wordt voor elk van hen de waarde in aanmerking genomen naar de mate waarin zij op grond van artikel 3 M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art 3.111, lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012, P. 1 en Kamerstukken II 2010/11, , nr. 17, p.3. 4 M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art 3.111, lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P.2. 6 HR, 24 december 1957, BNB 1958/84. 7

8 3.111 lid 1 tot de woning gerechtigd zijn. 7 Gehuwden die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, zijn beiden voor de helft gerechtigd tot de eigen woning en dus genieten ze beiden voor de helft de inkomsten uit de eigen woning. Het maakt hier niet uit wie de eigendom van de woning heeft. Door in gemeenschap van goederen te trouwen, valt de woning in de gemeenschap. Paragraaf Aftrekbare rente Een aanschaf van een woning gaat meestal gepaard met een hypothecaire lening. Voor deze hypothecaire lening betaal je rente. Ook kun je naast de hypotheek die je neemt voor de aanschaf van je woning nog een hypotheek nemen. Dit is bijvoorbeeld een lening aangegaan voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Dit wordt gezien als een tweede hypotheek en is een hypotheek die apart van de eerste moet worden afgelost. Voor deze twee hypothecaire leningen betaal je rente. Deze rente is aftrekbaar als aftrekbare kosten bij de belastbare inkomsten uit de eigen woning als deze aan bepaalde eisen voldoet. Als het aan de eisen voldoet, wordt de schuld gezien als een eigenwoningschuld. Onder de eigenwoningschuld wordt verstaan het gezamenlijke bedrag van de schulden van de belastingplichtige die zijn aangegaan in verband met de eigen woning. De schuld voor de hypothecaire lening is pas een eigenwoningschuld als deze lening een looptijd heeft van ten hoogstens 360 maanden. Deze schuld moet ook annuïtair afgelost worden. 8 Dit geldt alleen als de schuld is aangegaan na 1 januari De oude schuld die voor 1 januari 2013 is aangegaan, heeft geen aflossingseis. De aftrekbare kosten van de eigen woning staan gegeven in artikel lid 2Wet IB. De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn het gezamenlijke bedrag van: A) de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld B) de kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld C) de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming met betrekking tot de eigen woning. 9 Ik beperk me in deze thesis tot de rente die betaald wordt voor de hypothecaire lening. 7 Art Wet inkomstenbelasting Artikel 3.120, lid 1 Wet inkomstenbelasting Artikel 3.120, lid 1 Wet inkomstenbelasting

9 Paragraaf Rente moet drukken Voor de vraag wie de rente kan aftrekken, moet feitelijk worden vastgesteld tot wiens vermogen de eigenwoningschuld behoort. 10 Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen verschuift de helft van de schuld naar het vermogen van de echtgenoot. 11 Dus de helft van de draagplicht van de schuld gaat over naar de echtgenoot. Bij de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten heeft het drukkencriterium van artikel Wet IB geen gevolgen. Hier betalen ze uit het gezamenlijke vermogen. Dus in alle gevallen betalen ze ieder de helft van de rente. Bij fiscale partners die buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd of bij samenwoners wordt de rente meestal uit privévermogen betaald. Hierbij maakt het niet uit of de rente drukt of niet. Er doet zich dan een aftrekmoment voor indien een onderlinge verrekening plaatsvindt. 12 Er is sprake van een aftrekmoment als de betaler de teveel betaalde rente vordert of verrekent van de niet-betaler. Hierdoor hebben ze hun schulden aan elkaar, onderling geregeld. De situatie verandert als de rente betaald wordt door een derde. Als twee personen gezamenlijk een huis kopen, zijn zij meestal wederzijds hoofdelijk aansprakelijk of medeschuldenaar voor de totale schuld. Voor ieder is de eigenwoningschuld alleen het deel van de lening dat hij of zij is aangegaan voor de verwerving van de eigen woning. 13 Kosten drukken in zijn algemeenheid op diegene voor wiens rekening de kosten komen. Er kunnen zich twee situaties voordoen waardoor er geen sprake is van drukken. Dat is als de kosten met de vrucht verhaald kunnen worden op een ander en de kosten kunnen worden bestreden uit een vanuit de bron bezien onbelaste kostenvergoeding. 14 Ingevolge artikel 6:6 lid 1 BW is, indien de lening door meerdere belastingplichtige wordt aangegaan, de hoofdregel dat iedere belastingplichtige voor een gelijk deel van de schuld is verbonden. Maar in de onderlinge verhouding is van belang voor welk gedeelte de schuld de schuldenaar aangaat. 15 Hiervoor is artikel 6:10 BW opgenomen en daarin staat dat indien de schuldenaar uit hoofde van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid meer voldoet, hij voor het meerdere verhaal kan nemen op de ander. De 10 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P HR, 10 juni 2010, DGB2010/921, NTFR 2010/ M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P N.C.G. Gubbels, Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar?, WPNR 2007, P.3. 9

10 belastingplichtige krijgt ook een wettelijk verhaalsrecht op de ander als die de volledige rente voldoet van een lening die hij met zijn partner (geen fiscaal partner) gezamenlijk is aangegaan en waarvoor ze beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. 16 Hierbij gebeurt het wel eens dat de rentebetaler afziet van zijn verhaalsmogelijkheid. Dit kan komen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden tussen de rentebetaler en de schuldenaar. De rente drukt dan niet op de schuldenaar, omdat hij de rente niet heeft betaald. Doordat de rente niet drukt is hier renteaftrek niet mogelijk. 17 Dit geldt niet indien het feitelijk onmogelijk is om de rente op de schuldenaar te verhalen. 18 In deze situatie heeft de wetgever bepaald dat de rentebetaler de volledige rente kan aftrekken, mits de woning als eigen woning kwalificeert voor de rentebetaler. De vordering is dan oninbaar en drukt het alsnog op de rentebetaler. 19 Als het gaat om een onbelaste kostenvergoeding die door een derde wordt vergoed, drukken ze niet op de belastingplichtige. 20 Als de werkgever de rente betaalt in vorm van loon, dan drukt de rente wel. 21 Paragraaf Moment van aftrek Ingevolge artikel Wet IB 2001 is bepaald dat de aftrekbare kosten en uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking komen voor aftrek op het tijdstip waarop zij zijn betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend worden. Indien een ander de rente betaalt en vruchtvol verhaal op de schuldenaar mogelijk is, is de rente aftrekbaar op het moment dat de schuldenaar de rente vergoedt. 22 Het rentedragend worden van de vordering leidt ook tot een aftrekmoment. Een regresvordering wordt op grond van het regresrecht direct rentedragend. 23 Hier heeft de Hoge Raad op 11 november 1998, nr , BNB 1999/85 beslist dat het in aftrek komende bedrag wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer van de ontstane renteschuld. 16 N.C.G. Gubbels, Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar?, WPNR 2007, P.4 17 HR, 18 mei 1977, BNB 1977/ N.C.G. Gubbels, Bij wie is de hypotheekrente aftrekbaar?, WPNR 2007, P HR, 5 november 1980, BNB 1980/ M.J.J.R. van Mourik, Fiscaal gestoei rondom de eigen woning, WPNR 2007, P HR, 29 juni 1977, BNB 1977/ M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P

11 Er is ook een situatie waar de rente niet rentedragend wordt. Dat is de situatie die de Hoge Raad heeft behandeld op 15 november 1995, BNB 1996/38. Hierin was een sporter die bij deelneming prijzengeld kon winnen. Deze werd overgemaakt aan de nationale organisatie. Deze kon hij pas beschikken indien de sporter overlijdt of stopt. Hierover kreeg hij een navorderingsaanslag van het bedrag die hij door deelneming had verdiend, plus de bijgeschreven rente. De Hoge Raad besliste dat deze overeenkomst niet door de belanghebbende werd genoten. Doordat de stichting het bedrag rentedragend had belegd, was de staatssecretaris van mening dat het rentedragend was geworden. Maar de Hoge Raad besliste dat de belanghebbende hier geen beschikkingshandeling had verricht, dus er geen sprake kon zijn van rentedragend worden. Paragraaf De echtscheidingsregeling De echtscheidingsregeling is opgenomen voor de situatie wanneer een van de partners de eigen woning verlaat. Als een van de partners de woning verlaat, gaat voor hem de woning van box 1 naar box 3. Hierdoor kan deze vertrekkende persoon niet meer van de hypotheekrente gebruik maken aangezien de woning hem niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat en dus geen eigen woning meer is. Maar door de regeling blijft de woning in box 1 en kan de vertrekkende partner alsnog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek voor een periode van maximaal twee jaren. De echtscheidingsregeling is opgenomen in artikel lid 4 Wet IB. In de eerste zin staat ten hoogste twee jaren. Dit is bedoeld om binnen twee jaar de periode te overbruggen tussen de materiële en de formele afwikkeling van de woning. 24 De gewezen partner is de ex-partner nadat gehuwden niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en een verzoek tot scheiding is ingediend. Onder de gewezen partner wordt mede verstaan de duurzaam gescheiden levende echtgenoot. 25 Een toestand van duurzaam gescheiden leven treedt in als ieder een eigen leven leidt als ware men ongehuwd en deze toestand door ten minste een van beiden als bestendig is bedoeld. 26 Ze blijven fiscale partners van elkaar totdat ze een echtscheidingsverzoek hebben ingediend. 24 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012,P M.J.J.R. van Mourik, Gewezen partnerschap en scheidingsfictie van art 3.111, lid 4 Wet IB 2001, WPNR 2012, P.1 11

12 Ook staat er in de laatste zin anders dan tijdelijk als hoofdverblijf. Het gaat hier om de direct en volledig voor permanente bewoning ter beschikking staande woning. 27 Hiermee wordt bedoeld dat de woning wordt gebruikt om een periode in te wonen. De woning is niet bedoeld om even in te wonen en daarna te verhuizen, maar de datum van vertrekken uit de woning is niet bekend. Als beide echtgenoten de woning verlaten geldt deze fictie niet. De echtscheidingsfictie vangt dus al aan op het moment van duurzaam gescheiden leven. Paragraaf 2.4 Conclusie Het partnerschap is van belang door de vrije toerekening van artikel 2.17 lid 7 Wet IB Door dit artikel zijn sommige inkomstenbestanddelen vrij toerekenbaar tussen partners. De partner wordt meegetrokken in de eigenwoningregeling en hierdoor maakt het niet uit wat de eigendomsverhouding van de woning is. Het eigenwoningforfait moet worden aangegeven bij één van de partners. Deze wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. Gehuwden die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zijn voor beiden voor de helft gerechtigd tot de eigen woning. De schuld die is aangegaan ter verwerving of verbouwing van de eigenwoning is een eigenwoningschuld. De rente die je betaalt voor de eigenwoningschuld hoort bij de aftrekbare kosten. Voor de aftrek is het belangrijk tot wiens vermogen de schuld toebehoort. Bij in gemeenschap van goederen getrouwde echtelieden speelt het drukkencriterium geen rol. De betaling geschiedt ten laste van het gezamenlijke vermogen dus ieder van de echtgenoten is voor de helft gerechtigd tot de renteaftrek. Als bij partners zonder gemeenschap rente uit het privé vermogen wordt voldaan, dan vindt er een aftrekmoment plaats indien er onderlinge verrekening plaatsvindt. Als een derde de rente betaalt, kunnen er twee situaties ontstaan waardoor er geen sprake is van drukken. Dat is als de kosten met vrucht verhaald kunnen worden op een ander en de kosten kunnen worden bestreden vanuit een bron bezien onbelaste kostenvergoeding. Als de schuldenaar meer voldoet dan zijn aandeel in de schuld, kan hij voor het meerdere verhaal nemen op de ander. Als de rentebetaler afziet van zijn verhaalsmogelijkheid, dan drukt de rente niet en daardoor is rente aftrek niet mogelijk. Dit geldt niet indien het feitelijk onmogelijk is om de rente op de schuldenaar te verhalen. Dan mag de rente wel worden afgetrokken. 27 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P.9. 12

13 Hoofdstuk 3 (Echt)scheiding en de eigen woning Paragraaf 3.1 Inleiding In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de gevolgen van echtscheiding. In paragraaf 2 behandel ik de gevolgen van echtscheiding voor in gemeenschap van goederen gehuwde stellen. Vervolgens komen de gehuwden die buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd en de samenwoners. Ik zal hierbij onderscheid maken tussen bepaalde situaties. Paragraaf 3.2 Gehuwd in gemeenschap van goederen Gehuwden zijn altijd fiscale partners van elkaar. Als gehuwden uit elkaar gaan ontstaat er eerst een moment van duurzaam gescheiden leven waarin ze nog steeds fiscale partners van elkaar zijn. Als er een echtscheidingsverzoek is ingediend, is de gemeenschap ontbonden en zijn de gehuwden geen fiscale partners meer van elkaar. De gewezen partner die in de woning blijft, heeft een eigen woning op basis van artikel lid 1 Wet IB De gewezen partner die de woning verlaat heeft op grond van artikel lid 4 Wet IB 2001 een fictieve eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt berekend over de hele woning en wordt in aanmerking genomen naar de mate van gerechtigheid op grond van artikel Wet IB Ingevolge artikel Wet IB 2001 wordt het aandeel van de rentekosten voor elk van hen bepaald door hun aandeel in de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de woning en door de periodieke betalingen voor zover die op hen drukken ingevolge artikel Wet IB 2001.Voor de verlater is de rente aftrekbaar op grond van artikel Wet IB Paragraaf Alimentatie Alimentatie is een voorziening in het levensonderhoud op grond van een rechtstreeks uit de familierecht voortvloeiende verplichting. 28 De verplichtingen vloeien voort uit het echtscheidingsconvenant. De verplichting tot betalen van alimentatie kan al geschieden tijdens het moment van duurzaam gescheiden leven. Alimentatie moet fiscaal worden aangeduid als periodieke verstrekking. Als een alimentatieplichtige uitkering ten titel alimentatie betaalt op de gemeenschappelijke rekening, kan hij 28 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P.10 13

14 gewoon de hele uitkering aftrekken. Degene die de alimentatie ontvangt moet de hele uitkering opgeven en niet de helft. 29 Paragraaf Periode van duurzaam gescheiden leven De periode van duurzaam gescheiden leven treedt pas in als het duidelijk is dat de relatie voorgoed voorbij is. De echtgenoten kunnen nog langer bij elkaar wonen ondanks dat het duidelijk is dat de relatie voorgoed voorbij is. Dan gebeurt er nog niets. Tijdens het moment van duurzaam gescheiden leven is de vrije toerekening van artikel 2.17 Wet IB 2001 nog van toepassing, omdat hier het fiscale partnerschap niet eindigt. Doordat de fiscale partnerschap hier niet eindigt, kunnen ze gebruik maken van de vrij toerekening van de gemeenschappelijke bestanddelen van artikel 2.17 lid 5 Wet IB. Hierbij maakt het dus niet uit wie de lening is aangegaan en wie de rente betaalt, want de duurzaam gescheiden levende echtgenoten hebben nog de keuze om zelf te bepalen bij wie ze het eigenwoningforfait aangeven en wie de rente mag aftrekken. Ze kunnen er ook voor kiezen om niet gebruik te maken van de vrije toerekening van artikel 2.17 lid 5 Wet IB Het is belangrijk om te weten dat tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven de huwelijksgemeenschap nog bestaat en daardoor drukt de rente nog altijd voor ieder voor de helft. Als ze niet kiezen voor de vrije toerekening van de gemeenschappelijke bestanddelen dan komen de voordelen toe aan wie ze geniet op basis van artikel Wet IB 2001, en de rentekosten aan degene op wie ze drukken ingevolge artikel Wet IB Dit is alleen het geval als de woning nog in de gemeenschap valt. Dus de verdeling heeft nog niet plaatsgevonden. De woning valt hier in de gemeenschap en de voordelen worden genoten op grond van artikel Wet IB Als grondslag wordt artikel 2.17 lid 1 genomen. 30 De echtelieden genieten nog steeds de helft van de voordelen. Hierbij maakt het niet uit wie de lening is aangegaan of wie de rente betaalt. De betaling geschiedt tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven uit het gezamenlijke vermogen, dus de rente drukt op allebei de echtgenoten. Beiden moeten de helft van de voordelen aangeven en beiden hebben ze voor de helft recht op renteaftrek. Het eigenwoningforfait wordt eerst berekend over de volle WOZ-waarde en daarna wordt het eigenwoningforfait gesplitst tussen de echtgenoten. Het is hier van belang op wie de rentekosten juridisch 29 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P.7. 14

15 en economisch drukken. De aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning worden voor elk van hen bepaald door hun aandeel in de schulden die zij zijn aangegaan ter verwerving van de woning en door de periodieke betalingen voor zover die op hen drukken. Juridisch drukt de schuld op de gemeenschap, want de gemeenschap draagt de schuld. 31. Paragraaf achterblijft Het eigenwoningforfait in de situatie waarin één van beiden in de woning Degene die de woning verlaat heeft op grond van artikel lid 4 Wet IB 2001 een fictieve eigen woning gedurende maximaal 2 jaren. De blijver is de duurzaam gescheiden levende echtgenoot. De periode van 2 jaar vangt al aan tijdens het moment van duurzaam gescheiden leven. Degene die in de woning blijft, heeft een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB 2001 doordat de woning voor hem/haar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven eindigt het fiscale partnerschap niet. Door de vrije toerekening van artikel 2.17 lid 5 Wet IB 2001 mogen ze zelf kiezen bij wie ze het eigenwoningforfait aangeven. Als ze hier niet voor kiezen moet ieder de helft van het eigenwoningforfait aangeven doordat de huwelijksgoederengemeenschap nog bestaat. In de situatie dat de verlater alle rente betaald, moet de blijver het woongenot, dat is dus de helft van het eigenwoningforfait, aangeven als alimentatie. Voor de verlater is dit bedrag die als alimentatie is aangemerkt, aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Paragraaf Rente aftrek in de situatie waarin een van beiden in de woning achterblijft Degene die in de woning blijft, heeft een eigen woning jo artikel lid 1 Wet IB 2001 omdat de woning als hoofdverblijf ter beschikking staat. Degene die de woning verlaat heeft maximaal 2 jaren een fictieve eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB Dit zolang de duurzaam gescheiden levende echtgenoot nog in de woning verblijft. Ze zijn hier nog fiscale partners van elkaar en op grond van de huwelijksgoederenregime hebben ze beiden voor de helft recht op renteaftrek. Het maakt tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven niet uit wie de rente betaald. Door artikel 2.17 lid 5 Wet IB 2001 kunnen ze zelf kiezen bij wie ze de eigenwoningforfait aangeven en wie de rente mag aftrekken. Als ze ervoor kiezen om niet gebruik te maken van de vrije toerekening van artikel 2.17 lid 5 Wet IB 2001 dan hebben ze in alle gevallen recht op de helft van de renteaftrek. Maar stel dat de verlater alle rente betaalt, kan het zijn dat de rente voor de blijver als alimentatie moet worden aangegeven. Dan moet de 31 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P.8. 15

16 blijver de ontvangen alimentatie aangeven in box 1 en kan de verlater ditzelfde bedrag aftrekken als persoonsgebonden aftrek ingevolge artikel 6.3 lid 1 Wet IB Het moet dan wel om een alimentatie gaan. Er zijn gevallen waar het geen alimentatie kan zijn. Dit is als bijvoorbeeld de blijver een hoger inkomen heeft dan de verlater of als de verlater de rente aan de bank betaalt en daardoor de blijver bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap een schuld aan de verlater krijgt. Er is ook geen sprake van alimentatie voor zover de blijver een vergoeding moet betalen aan de verlater voor het gebruik van zijn deel van de woning. 32 Paragraaf Indiening echtscheidingsverzoek De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend. Ze zijn geen fiscale partners meer als er niet wordt gekozen voor het voljaarspartnerschap van artikel 2.17 lid 7 Wet IB Na de ontbinding zijn de goederen eigen goederen en de schulden eigen schulden. Op dit moment als de rente wordt vergoed, wordt het uit het privé vermogen vergoed. Rente blijft voor ieder voor de helft drukken en is aftrekbaar op het moment dat het wordt verrekend, betaald of rentedragend wordt. 33 Als voor het tijdstip van de ontbinding afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de woning zoals een afspraak met opschortende voorwaarde van ontbinding, dan krijgt één van de gewezen partners de volledige economisch eigendom en draagt hij de kosten en lasten van de woning. Ook geniet hij alle voordelen toerekening op basis van 2.17 lid Hierdoor is de woning niet meer in de gemeenschap. Degene die de woning krijgt, is de economische eigenaar van de gehele woning en draagt de volle eigenwoningschuld. Alle rente is dan bij hem aftrekbaar. Als de schuld meer bedraagt dan de woning zelf, ontstaat er een restschuld. Hierdoor is de rente niet aftrekbaar. 35 De volgende twee situaties ga ik uitwerken om een beter beeld te krijgen wie de rente mag aftrekken. Gevolgd door een uitspraak van de Hoge Raad. 32 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit de eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P.10 16

17 Paragraaf Blijver betaalt alle rente Op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend, eindigt het fiscale partnerschap als ze niet kiezen voor de voljaarspartnerschap van artikel 2.17 lid 7 Wet IB Door te kiezen voor het voljaarspartnerschap zijn ze gedurende dat kalenderjaar nog fiscale partners van elkaar en dan is de situatie hetzelfde als tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven. Op het moment dat de verlater de woning verlaat en zich uitschrijft uit de GBA wordt de situatie anders. Voor de blijver is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB Doordat de woning nog in de gemeenschap is, is de blijver voor de helft eigenaar van de woning. De blijver moet de helft van het eigenwoningforfait aangeven en mag hij de helft van de rente aftrekken. Dus voor de overige helft die hij aan rente heeft betaald, mag hij niet aftrekken. Voor die helft heeft de blijver een verhaalsrecht op de verlater. De betaalde rente kan in deze situatie ook worden gezien als vergoeding voor het woongenot, omdat de blijver gerechtigd is tot de helft van de woning en de helft van de schuld draagt. Die helft die hij teveel aan rente betaald, kan dan worden gezien als huurbetaling voor de woning. Voor de verlater is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De blijver is in dit geval de gewezen partner. De verlater is voor de helft eigenaar van de woning en moet dus voor de helft het eigenwoningforfait aangeven. Maar de verlater heeft geen recht op de helft van de rente aftrek, omdat deze niet drukt op hem/haar. Als de verlater het bedrag verrekent of betaalt, heeft ze wel recht op renteaftrek. Verrekenen kan door middel van huurbetaling aan de verlater. De woning is maar voor de helft eigendom van de blijver. Doordat de blijver huur betaalt aan de verlater, kan de verlater dit verrekenen met de renteaftrek. Paragraaf Verlater betaalt alle rente Voor de blijver is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB De woning fungeert als hoofdverblijf. De huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld, dus de blijver is voor de helft eigenaar van de woning. De blijver moet voor de helft het eigenwoningforfait aangeven op basis van artikel Wet IB De blijver betaalt geen rente dus de rente is niet aftrekbaar omdat het niet drukt op de blijver. De rente is voor de blijver pas aftrekbaar als hij/zij deze betaalt of verrekent. Voor de verlater is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De blijver is in dit geval de gewezen partner. Omdat ook hier de woning nog in de gemeenschap valt, is de verlater voor de helft eigenaar van de woning. De verlater moet de helft van het eigenwoningforfait aangeven op 17

18 grond van artikel Wet IB Maar de verlater mag hier ook maar de helft van de rente aftrekken omdat hij maar voor de helft van de woning de eigenaar is. Voor de andere helft krijgt de verlater een verhaalsrecht op de blijver. Als de verlater de rentelasten van de blijver rechtstreeks aan de bank betaalt maar meer betaalt aan rente dan zijn aandeel in de schuld dan kan het zijn dat de teveel betaalde rente wordt gezien als alimentatiebetaling. Dit is wanneer afgesproken is dat de blijver de rente niet hoeft te betalen. De verlater betaalt dan de alimentatie aan de blijver en die voldoet de rente aan de bank. Op deze manier kan de verlater de volledige rente in aftrek nemen. De helft op grond van de gerechtigdheid voor de renteaftrek door de eigenwoningregeling, en de andere helft aftrekken als persoonsgebonden aftrekpost; artikel 6.3, tweede lid Wet IB Als er geen afspraken zijn gemaakt, is de verlater gehouden de helft van de schuld voor zijn rekening te nemen. Over de rente die hij/zij dan te veel betaalt, krijgt de verlater een regresvordering op de blijver. Deze drukt niet op de verlater en is dus niet aftrekbaar. De blijver betaalt in deze situatie ook niks, dus ook de blijver heeft geen recht op renteaftrek. Pas als deze regresvordering wordt voldaan, verrekend of rentedragend wordt, is renteaftrek mogelijk. Anders gaat deze helft van de renteaftrek verloren. Als de echtgenoten afspreken dat bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap de betaler de woning kan overnemen tegen de huidige waarde en daarom alle rente betaalt, wordt dit gezien als verkrijging economisch belang van de woning door de betaler. Alle kosten en lasten zijn dan voor de betaler en doordat hij/zij het economisch belang van de woning heeft, is de volledige rente aftrekbaar bij de betaler. Het is geen alimentatie als het geen persoonlijke verplichting is en de betaling niet voortvloeide uit een verplichting. 36 Het is ook geen alimentatie als er bij het echtscheidingsconvenant anders is bepaald. Rente is niet bij de betaler aftrekbaar als hij het kan verhalen op de ander. Dit geldt in alle situaties waar sprake is van alimentatie. 36 HR, 7 mei 2009, NTFR 2009/

19 Paragraaf HR, 29 maart 2012, V-N 2012/32.14 X en Y hebben gezamenlijk een eigen woning en vanaf 1 november 2003 wonen zij gescheiden. Y blijft in de woning wonen en op 8 september 2006 krijgt Y definitief de woning toegedeeld. De vraag is of Y in de jaren 2004 en 2005 het gehele betaalde bedrag aan rente mag aftrekken of slechts de helft ervan. Ze wonen in een woning waarvan ze gemeenschappelijk eigenaar zijn. Vanaf 1 november 2003 is Y gerechtigd tot het gebruik van de woning. Ze betaalt hier de hele rente. De echtscheidingsbeschikking is op 29 juni 2004 en per 3 december 2004 komt er een einde aan de huwelijksgemeenschap. Er is een ontbonden gemeenschap ontstaan waarbij Y en X beiden in gelijke mate gerechtigd zijn. Ingevolge artikel lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 is voor de woning voor de helft als eigen woning aan te merken bij Y. Overweging van het hof was dat bij de toedeling van de woning op 8 september 2006 is uitgegaan van de waarde van de woning per 1 november Deze wordt ondersteund doordat in de akte van levering ook voor de omvang van de hypotheekschuld is uitgegaan van de stand op 1 november Y heeft ook gemotiveerd dat alle kosten en lasten vanaf 1 november 2003 voor haar rekening zijn gekomen. De feitelijke situatie is per 1 november 2003 tot stand gekomen, dat in de akte van levering is vastgesteld. Het risico en waardeverandering van de eigen woning kwamen vanaf 1 november 2003 geheel voor rekening van Y. Het volledige woongenot en alle kosten en lasten kwamen eveneens voor haar rekening. Y heeft onder deze omstandigheden de economisch eigendom in de zin van artikel Wet IB De volledige bedrag van de hypotheekschuld is aan te merken als eigenwoningschuld voor Y. Y heeft hierdoor recht op de volledige hypotheekrenteaftrek. Hof Amsterdam oordeelt dat Y het volledige bedrag van de door haar betaalde hypotheekrente mag aftrekken. De waardeverandering van de woning gaat haar per 1 november 2003 aan. Daarmee heeft zij de economisch eigendom van de woning verkregen. Het volledige bedrag van de schuld is aan te merken als eigenwoningschuld. Y heeft recht op aftrek over het volledige bedrag die zij heeft betaald aan hypotheekrente. Paragraaf 3.3 Samenwoners en gehuwden buiten gemeenschap van goederen Echtelieden kunnen er ook voor kiezen om buiten gemeenschap van goederen te trouwen. Bij een huwelijk buiten gemeenschap van goederen zijn er geen gemeenschappelijke bezittingen, tenzij ze bij de 19

20 huwelijkse voorwaarden hebben gekozen om het bestandsdeel wel binnen de gemeenschap te houden. Als dit zo is, wordt dit hetzelfde behandeld als in gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden. Eigendomsverhouding speelt bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen en bij samenwoners een belangrijke rol. Als de echtgenoten gezamenlijk de eigendom hebben van de woning, zijn de fiscale gevolgen hetzelfde als bij echtgenoten die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen. 37 Dit is anders wanneer de woning niet in de huwelijksgoederen gemeenschap valt. Dan is de eigen woning eigendom van één van de gewezen partners. Paragraaf Toerekening voordelen en de rente aftrek De voordelen uit de eigen woning worden in aanmerking genomen naar de mate waarin elk van de gewezen partner op grond van artikel lid 1 wet in 2001 tot de woning is gerechtigd. Dus als de eigendomsverhouding 50/50 is, dan genieten ze beiden voor de helft de voordelen. Als de verhouding 70/30 is dan genieten ze ook voor 70/30 de voordelen van de eigen woning. Na de verdeling van de woning is degene die de woning verkrijgt vanaf dat moment economisch eigenaar van de gehele woning. 38 De toerekening geschiedt vanaf dat moment op basis van artikel 2.17 lid 1. Voordelen worden genoten door de eigenaar van de woning. Iemand is economisch eigenaar als hij belang heeft bij de positieve en negatieve waardeontwikkeling van de woning, het risico van tenietgaan loopt en de kosten en lasten van de woning draagt. 39 Als de gewezen partner van de eigenaar de volledige economische eigendom draagt, kan de eigenaar geen voordelen meer genieten. Als ze beiden economisch eigenaar zijn waarvan een van beiden eigenaar is, is sprake van een economisch gemeenschap en de toerekening geschiedt dan door artikel Wet IB Bij de aftrek van rente is van belang of de rente drukt in juridische zin en in economische zin. In juridische zin drukt de rente op degene die de schuld draagt en tot wiens vermogen de schuld toebehoort. Als ze beiden eigenaar zijn dan drukt het op beiden in juridische zin. Als één van de samenwoners eigenaar is, dan drukt het in juridische zin op de eigenaar. Als de niet-eigenaar de rente betaalt, heeft hij 37 M.J. Hoogeveen 2012, Inkomstenbelasting en de gevolgen van echtscheiding. Hoofdstuk 6, Tilburg:NDFR 2012, P M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P. 2 20

21 een wettelijk verhaalsrecht op de ander. 40 Als de eigenaar deze voldoet, kan hij de rente in aftrek brengen. De eigen woning valt bij samenwoners in het privé vermogen. Dit is ook het geval bij buiten gemeenschap getrouwde echtelieden. Paragraaf De woning is van de man, hij verlaat de woning en betaalt alle rente Tijdens de periode van duurzaam levende echtgenoten die buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd, eindigt het partnerschap niet. De vrouw heeft een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB De woning is eigendom van de man, hierdoor is de woning voor de vrouw een eigen woning op grond van artikel lid 1a Wet IB Maar omdat de man de eigendom van de woning heeft, hoeft de vrouw geen eigenwoningforfait aan te geven. Ze betaalt hier ook geen rente, dus kan ze hier de rente niet aftrekken. Voor de man is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De vrouw is hier de gewezen partner van de man en de vrouw woont nog in de woning. De man is hier zowel juridisch als economisch de volledige eigenaar van de woning. Hij moet hier het hele eigenwoningforfait aangeven, maar heeft ook recht op de gehele renteaftrek. Als samenwoners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het samenlevingscontract hebben ontbonden, zijn ze geen fiscale partners meer van elkaar. Bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen is dit wanneer ze niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het echtscheidingsverzoek is ingediend. Voor de man is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De vrouw die woont nog in de woning dus staat de woning voor de vrouw anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking. Nog steeds is de man de volledige eigenaar van de eigen woning. Hij moet de eigenwoningforfait aangeven en mag de rente volledig aftrekken. Voor de vrouw is de woning niet meer een eigen woning. Ze voldoet niet meer aan de eisen van artikel lid 1 Wet IB Ze hoeft ook geen eigenwoningforfait aan te geven en ze kan ook geen rente aftrekken. Paragraaf De woning is van de man, hij blijft in de woning wonen en betaalt alle rente Tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven is de woning voor de man een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB De woning is zijn hoofdverblijf. Hij is hier juridisch en economisch de volledige eigenaar van de woning. Hij moet de hele eigenwoningforfait aangeven en mag alle rente aftrekken. Voor de vrouw is het een woning op grond van artikel lid 4 Wet IB Zij is hier de 40 M.J.J.R. van Mourik, Belastbare inkomsten uit eigen woning bij scheiding en eigen woning gerelateerde alimentatie II, WPNR 2012, P. 3 21

22 duurzaam gescheiden levende echtgenoot. De woning is eigendom van de man dus ze hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven. Ook betaalt ze geen rente dus mag ze ook geen rente aftrekken. Als samenwoners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het samenlevingscontract hebben ontbonden, zijn ze geen fiscale partners meer van elkaar. Bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen is dit wanneer ze niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het echtscheidingsverzoek is ingediend. Voor de man is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB Hij is de eigenaar van de woning. Hij moet op grond van artikel Wet IB 2001 de hele eigenwoningforfait aangeven. De man betaalt hier alle rente. Hierdoor mag hij ook alle rente aftrekken op grond van artikel Wet IB Voor de vrouw is de man de gewezen partner, dus is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB Ze hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven. Ze betaalt ook geen rente dus is renteaftrek voor haar niet mogelijk. Paragraaf De woning is van de man, hij verlaat de woning en de vrouw betaalt alle rente Tijdens de periode van duurzaam gescheiden leven, eindigt het partnerschap niet. De blijver heeft op grond van artikel lid 1 Wet IB 2001 een eigen woning. De verlater voldoet aan de eisen van artikel lid 1 Wet IB dus dan geldt dit ook voor de blijver. De woning is eigendom van de verlater. De blijver hoeft hierdoor geen eigenwoningforfait aan te geven. Zij heeft hierdoor ook geen recht op renteaftrek, maar ze krijgt wel een wettelijk verhaalsrecht op de man. Als de man aan deze voldoet dan mag hij wel de rente aftrekken. De man heeft een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De vrouw is de duurzaam gescheiden levende echtgenoot. De man heeft de hele eigendom van de woning en moet hierdoor het hele eigenwoningforfait aangeven. In deze situatie drukt de rente niet op hem omdat hij dit niet heeft betaald. Hij mag dan ook geen rente aftrekken. Als de vrouw alimentatie aan de man betaald, wordt het op deze manier verrekend met de rente. Kosten drukken dan op de man en hierdoor is de rente ook volledig aftrekbaar bij de man. Verrekenen kan ook door huurbetaling door de vrouw aan de man. De rente die de vrouw betaald, wordt dan gezien als huurbetaling. De kosten drukken dan weer op de man en is de rente weer volledig aftrekbaar. Als samenwoners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het samenlevingscontract hebben ontbonden, zijn ze geen fiscale partners meer van elkaar. Bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen 22

23 is dit wanneer ze niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het echtscheidingsverzoek is ingediend. Voor de man is de woning een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De vrouw die in de woning blijft wonen is de gewezen partner van hem. Hij heeft de volledige eigendom van de woning dus moet hij ook de hele eigenwoningforfait aangeven. Hij betaalt hier ook geen rente dus de betaling drukt niet op hem. Hij mag hier dus geen rente aftrekken. Dit kan pas als hij de rente terugbetaald aan de vrouw. De vrouw heeft een wettelijk verhaalsrecht op de man. Door middel van verrekening kan de rente die de vrouw betaalt toch drukken op de man. Dit is als hij de rente die de vrouw betaalt, verrekent met de huur die de vrouw aan hem moet betalen. Ook kan hij de rente hier verrekenen met de alimentatie die de vrouw aan de man moet betalen. Voor de vrouw is de woning geen eigen woning meer. Ze voldoet niet meer aan de eisen van artikel Wet IB Ze krijgt wel een verhaalsrecht op de man voor de rente die ze betaalt heeft. Ze hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven en heeft ook geen recht op renteaftrek omdat ze hier geen eigen woning meer heeft. Paragraaf rente De woning is van de man, hij blijft in de woning wonen en de vrouw betaalt alle De duurzaam levende echtgenoten zijn hier nog partner van elkaar. De man die in de woning blijft wonen, heeft een eigen woning op grond van artikel lid 1 Wet IB. De woning staat voor hem als hoofdverblijf ter beschikking. Hij heeft ook de volledige eigendom en moet hierdoor de hele eigenwoningforfait aangeven. Maar hij mag geen rente aftrekken, omdat de rente niet op hem drukt. Immers de vrouw betaalt alle rente. Pas als hij deze verrekent of betaalt drukt de rente op hem. Dan mag hij wel gebruik maken van de renteaftrek. Verrekening kan geschieden door alimentatie betalen van de vrouw aan de man. De man betaalt deze dan als rentevergoeding aan de vrouw. De rente drukt dan wel op hem en hij mag gebruik maken van de renteaftrek. De vrouw heeft een eigen woning op grond van artikel lid 4 Wet IB De man is de duurzaam gescheiden levende echtgenoot en hij woont nog steeds in de woning. Doordat ze geen eigendom heeft, hoeft ze ook geen eigenwoningforfait aan te geven. Ze heeft ook geen recht op renteaftrek, omdat ze niet de eigendom heeft van de woning. Ze krijgt wel een verhaalsrecht op de man. Als samenwoners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en het samenlevingscontract hebben ontbonden, zijn ze geen fiscale partners meer van elkaar. Bij gehuwden buiten gemeenschap van goederen 23

Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING

Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING Bachelor Thesis Fiscale Economie INVLOED VAN (ECHT)SCHEIDING OP DE EIGENWONINGREGELING Naam: Maaike Baltussen ARN: 622404 Studierichting: Fiscale Economie Datum: 29 september 2014 Examencommissie: Prof.

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer:

Bachelor Thesis. Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling. Lennart van der Heijde Administratienummer: Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: Lennart van der Heijde Administratienummer: 344625 Studierichting: Fiscale Economie Datum: 19 november 2012 Examencommissie :

Nadere informatie

De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling

De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling Bachelorthesis De invloed van (echt)scheidingen op de eigenwoningregeling Naam: Franka van den Aardweg ANR: 856553 Opleiding: Fiscale Economie Datum: 18-11-2013 Examencommissie: Mr.dr. N.C.G. Gubbels Prof.mr.

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning

De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning De fiscale gevolgen van echtscheiding en de eigen woning. Naam: J.C.M. (Esther) Rooijakkers Studie: Fiscaal Recht Plaats: Tilburg Faculteit: Rechtsgeleerdheid Studentnummer: 265601 Begeleidster: Mevr.

Nadere informatie

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen

2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen 2.5 Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? John van Vliet Fred Thielemans Robbert Maassen Scheiden en fiscaliteit, een gecompliceerd huwelijk? J. (John) van Vliet mr. A.F.J.P. (Fred) Thielemans

Nadere informatie

De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling De invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: Lennart Nieuwenhuis Studierichting: Fiscale Economie Administratienummer: 148273 Datum: 26-11-2012 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A. van

Nadere informatie

De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling

De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling De invloed van echtscheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis M e l a n i e T i e l e m a n s T a f e l b e r g s t r a a t 5 8 5 0 2 5 H N T i l b u r g T e l. 0 6-1 6 6 6 6 9 7 6 Op welke wijze

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Eigen woning en scheiding. Stappenplan. Eigen woning

Eigen woning en scheiding. Stappenplan. Eigen woning Eigen woning en scheiding 1 Stappenplan Wie heeft een eigen woning? Wie heeft er een eigenwoningschuld? Drukt de rente? Is er betaald? Eigen woning 1 Hoofdregel: art. 3.111 lid 1 Gebouw of duurzaam aan

Nadere informatie

Belastingdienst. Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning Fiscale aandachtspunten

Belastingdienst. Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning Fiscale aandachtspunten Belastingdienst Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning Fiscale aandachtspunten Introductie Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant (vanaf hier convenant ) is het belangrijk om de fiscale

Nadere informatie

Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen

Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen Bachelor Thesis Toerekening van de inkomsten uit eigen woning bij gehuwden in gemeenschap van goederen Naam: Melinda Kastelijns Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: s947281 Datum: 7 juni

Nadere informatie

Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding

Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding Bachelor Thesis De eigenwoningregeling bij (echt)scheiding Naam: Melinda Kastelijns Studierichting: Fiscale economie Administratienummer: 947281 Datum: 23 november 2010 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

De invloed van art Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling

De invloed van art Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling Bachelor thesis De invloed van art. 2.17 Wet IB 2001 op de eigenwoningregeling Naam: ANR: Studierichting: Michel Knapen s488686 Fiscale Economie Datum: januari 2011 Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

DE FISCALE GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING VOOR DE EIGEN WONING MASTERTHESIS

DE FISCALE GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING VOOR DE EIGEN WONING MASTERTHESIS DE FISCALE GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING VOOR DE EIGEN WONING MASTERTHESIS Naam: Halima Zarroy Faculteit: Law School Opleiding: Fiscaal Recht ANR: 490856 Begeleider: mw. prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Nadere informatie

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Auteur: Jiske Bruggeman Anr: 492608 Opleiding: Fiscale Economie Datum: December 2010 Examencommissie: prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Nadere informatie

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Bachelor Thesis Invloed van (echt)scheiding op de eigenwoningregeling Naam: J.A.T. Gijzen Studierichting: Fiscale Economie Administratienummer: 125443 Datum: 7 juni 2011 Examencommissie: Prof. dr. J.A.G.

Nadere informatie

Bachelor Thesis. De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling

Bachelor Thesis. De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling Bachelor Thesis De gevolgen van (echt)scheiding voor de eigenwoningregeling Naam: Joyce Vermeulen Adres: Varkensmarkt 27-2 5038 VT Tilburg Telefoonnummer: 0613768311 Studierichting: Fiscale economie Administratienummer:

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, EB 2012/52 Fiscaal partnerschap, de eigen woning en alimentatie in 2012 Auteur: Mr. A. Roelvink-Verhoeff[1] De eigen woning en de aftrekbaarheid van de verschuldigde

Nadere informatie

INA onverdeelde eigen woning module

INA onverdeelde eigen woning module INA onverdeelde eigen woning module Met deze module wordt u geholpen om de posten met betrekking tot een onverdeelde eigen woning correct in te vullen. Door de vragen in de Onverdeelde eigen woning module

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

UITLEG AANPAK AFWIKKELING LIJFRENTE BIJ SCHEIDING EN VASTLEGGING IN CONVENANT

UITLEG AANPAK AFWIKKELING LIJFRENTE BIJ SCHEIDING EN VASTLEGGING IN CONVENANT UITLEG AANPAK AFWIKKELING LIJFRENTE BIJ SCHEIDING EN VASTLEGGING IN CONVENANT Samenwoners Samenwoners hebben gescheiden vermogens. Een lijfrente blijft bij samenwoners onderdeel van het privévermogen van

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha

Tilburg University. Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha Tilburg University Echtscheiding en renteaftrek voor de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Author final version (often known as postprint)

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding

Tilburg University. Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha. Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Tilburg University Echtscheiding en de eigen woning Hoogeveen, Mascha Published in: Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Document version: Peer reviewed version Publication date: 2012

Nadere informatie

Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning

Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning Beëindiging van het fiscaal partnerschap & de eigen woning Een onderzoek naar de knelpunten in de huidige eigenwoningregeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 bij het beëindigen van het fiscaal partnerschap

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht. Goed geregeld

Huwelijksvermogensrecht. Goed geregeld Huwelijksvermogensrecht Goed geregeld 2 De veranderingen van het huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018: de beperkte gemeenschap van goederen als de nieuwe standaard van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht.

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T23FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen 1 Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011

Eigen woning. 2011 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2011 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN

TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN TOELICHTING OP JE SAMENLEVINGSOVEREENKOMST EN TESTAMENTEN Samenlevingsovereenkomst: Gemeenschappelijke huishouding In de overeenkomst staat vermeld dat je de kosten van de gemeenschappelijke huishouding

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2008 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels

Gebruiksvergoeding. mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding mr. L.S. Timmermans SmeetsGijbels Gebruiksvergoeding tijdens het huwelijk Zolang echtgenoten zijn gehuwd, rust op hen de verplichting elkaar het nodige te verschaffen. Het gebruik van

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Leergang Scheiden 7 juli Leergang Scheiden

Leergang Scheiden 7 juli Leergang Scheiden Leergang Scheiden Onderdeel: Fiscale aspecten algemeen Docent: mr. Johanna Jongekrijg mr. Cees Baard Dag 2: 7 juli 2016 Agenda Onderwerpen: Partnerbegrip / regeling Inkomenstoerekening in jaar van scheiden

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T22FD (2685) Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering

De eigen woning. Programma. Wat is een Eigen Woning, 3.111, lid 1. Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering De eigen woning Algemeen Echtscheiding Bijleenregeling & Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleen-regeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T21FD 12 Inkomsten Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2012 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen

Nadere informatie

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3

Casus 1. EW en verkoop, 3.111, lid 2. Aanstaande EW, 3.111, lid 3 De eigen woning Algemeen en actualiteit Echtscheiding Bijleenregeling Kapitaalverzekering 1 1 Helga van Bijnen Programma Algemeen inkomsten eigen woning Echtscheiding en eigen woning Bijleenregeling Kapitaalverzekering

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Artikel fiscale aspecten van de eigen woning bij scheiding. Mr Frank van den Barselaar MFP

Artikel fiscale aspecten van de eigen woning bij scheiding. Mr Frank van den Barselaar MFP Artikel fiscale aspecten van de eigen woning bij scheiding. Mr Frank van den Barselaar MFP In deze bijdrage van de special rondom de eigen woning bij echtscheiding komen de fiscale aspecten van deze situatie

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt?

Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Drs. Rianne M. Kavelaars-Niekoop FB 1 Toedeling kapitaalverzekeringen en lijfrenten bij echtscheiding vergemakkelijkt? Een kapitaalverzekering kan alleen als een kapitaalverzekering eigen woning worden

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T21FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Checklist Hypotheek Onder aan deze pagina s tref je een overzicht aan van de stukken die nodig zijn als er door de scheiding veranderingen zijn met betrekking tot je hypotheek. Naast emotionele waarde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18050 30 maart 2018 Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Tip! Ga regelmatig na of uw huwelijksvermogensregime nog wel past bij uw zakelijke en privébelangen.

Tip! Ga regelmatig na of uw huwelijksvermogensregime nog wel past bij uw zakelijke en privébelangen. Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 u dat deel van de financiering toen niet tot de eigenwoningschuld rekenen? Dan mag u uw eigenwoningschuld op 1 januari 20 met dat bedrag

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden en eigen woning

Huwelijkse voorwaarden en eigen woning Checklist Hypotheek Onder aan deze pagina s tref je een overzicht aan van de stukken die nodig zijn als er door de scheiding veranderingen zijn met betrekking tot je hypotheek. Naast emotionele waarde

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Stappenplan familielening

Stappenplan familielening Stappenplan familielening 1. Situatie waarvoor de lening is bedoeld Een familielening is geschikt voor de aankoop van een woning, maar ook: voor het gedeeltelijk aflossen van de hypotheek bij de bank;

Nadere informatie

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt

Nadere informatie

Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen

Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen U aangeboden door: Aandachtspunten in de eigenwoningregeling bij doorstromen Rob Timmermans MFP Aandachtspunten bij doorstromen Overgangsrecht Verhuisregelingen Aflossingsverplichting Aflossingsstand Resterende

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis?

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder te gaan stijgt. Namelijk

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf

Echtscheiding en uw bedrijf Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Huizen, april 2014 1 Introductie Wanneer u als ondernemer gaat scheiden,

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 5 t/m week 8) voor het vak Relatievermogensrecht.

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie