Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop"

Transcriptie

1 Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men krijgt pas hiermee te maken als de woning bij de aankoop of daarna als eigen woning wordt aangemerkt. Is de woning een eigen woning? Een eigen woning is een (gedeelte van een) gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip (woonschip) of woonwagen die de belastingplichtige dan wel een persoon die tot zijn huishouden behoort als hoofdverblijf ter beschikking staat. Trek aankoopkosten af Bij de aankoop van de woning kunnen bepaalde gemaakte kosten in aftrek worden gebracht. Zo zijn de notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte aftrekbaar. Dit geldt ook voor (een deel van) de afsluitprovisie. In totaal mag maximaal 1,5% van de schuld worden afgetrokken, maar niet meer dan Verder komen ook taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening), bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de geldlening en de kosten van de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie in aftrek. 2. Aankoop nieuwbouw woning Bij aankoop van een nieuwbouwwoning speelt altijd een aantal bijzondere fiscale aspecten een rol. Nieuwe woning in aanbouw of leeg Woningen die al gekocht zijn, maar nog leegstaan of in aanbouw zijn worden onder voorwaarden in het jaar van aankoop en de drie daaropvolgende jaren ook aangemerkt als eigen woning. Het is dan wel de bedoeling dat deze woning het hoofdverblijf wordt. Bouwdepot in box 1 Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk het depot voor nieuwbouwwoningen in box 1 in aanmerking te nemen. Het kan voordelig zijn om gebruik hiervan te maken. Aftrekbaar renteverlies tijdens de bouw Koopt de belastingplichtige een nieuwbouwwoning dan kan hij de bouwrente aftrekken die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst wordt afgesloten tot het moment van oplevering van de woning. 3. Verzeker, spaar of beleg voor een eigen woning Naast de mogelijkheid van kostenaftrek in box 1 wordt de aankoop van een eigen woning nog op een andere wijze fiscaal gestimuleerd, namelijk met de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) of de beleggingsecht eigen woning (BEW). CHECK ONZE WEBSITE: /

2 Voorwaarden voor KEW Wil een kapitaalverzekering worden aangemerkt als een KEW met alle fiscale voordelen die daarbij horen, dan moet wel aan een aantal strikte eisen worden voldaan. Zo moet deze verzekering worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij en moet het opgebouwde bedrag in één keer worden uitgekeerd voor de aflossing van (een deel van) van de eigenwoningschuld. Maak gebruik van de vrijstelling KEW Als een kapitaalverzekering aan de voorwaarden van een kapitaalverzekering eigen woning voldoet, kan een belastingvrije uitkering van maximaal (2012) worden verkregen. Tijdens de spaarperiode hoeft de eigenwoningbezitter de opgebouwde kapitaal en de rente daarover niet aan te geven. Voorwaarden voor banksparen Het is sinds 2008 mogelijk met een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsecht eigen woning (BEW) te sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Beide producten moeten bij een bank worden afgesloten. Vandaar de naam banksparen. Het bedrag op deze spaarrekening of de waarde van dat beleggingsrecht zijn geblokkeerd, dus de eigenwoningbezitter hoeft de waarde ervan niet aan te geven in box 3. Maak gebruik van de vrijstelling SEW of BEW Voldoet de spaarrekening of de beleggingsecht aan de voorwaarden van de SEW respectievelijk BEW, dan kan de eigenwoningbezitter bij het deblokkeren hiervan recht hebben op een vrijstelling. Deze vrijstelling kan oplopen tot maximaal (2012). Vergeet de dubbele vrijstelling voor gehuwden niet Gehuwden en andere fiscale partners kunnen hun vrijstelling samenvoegen en aan een woning koppelen. Bij minimaal 20 jaar premiebetaling krijgt men samen maximaal 2 x = De vrijstelling is niet overdraagbaar. Dat betekent dat de eigen vrijstelling dus niet hoger kan zijn dan (het deel van) de uitkering waarop men zelf recht hebt. 4. Eigen woning in de aangifte Als de belastingplichtige het gehele jaar een fiscale partner had, geven beiden het totaal aan van het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekposten. Vervolgens kan het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen woning tussen beiden worden verdeeld. Elke verdeling is toegestaan, als het totaal maar 100% is. Deze verdeling kan resulteren in een tariefvoordeel door een negatief saldo op te voeren bij de partner met het hoogste inkomen in box 1. Het is daarbij niet van belang van wie de woning is. Kijk kritisch naar de WOZ-waarde Tegenover de (hypotheek)renteaftrek staat het zogenoemde eigenwoningforfait dat bij het inkomen moet worden geteld. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die de gemeente toestuurt. Hoe hoger de WOZ-waarde, des te hoger de forfaitaire bijtelling. Bij ontvangst is het belangrijk om de vastgestelde waarde te controleren en binnen zes weken bezwaar aan te tekenen als de waarde te hoog is. CHECK ONZE WEBSITE: /

3 Verhuizen naar een nieuwe woning De eigenwoningregeling geldt alleen voor de periode waarin de woning het hoofdverblijf is. Woont men niet het gehele jaar op het woonadres, dan is het van belang te bepalen hoe lang de woning wel het hoofdverblijf is. Daarbij wordt alleen gekeken naar de datum waarop het woonadres is gewijzigd in de Gemeentelijke Basisadministratie en niet de verhuisdatum. Kosten aftrekken voor eigenwoningschuld Voor de aftrek van de rente of de kosten die samenhangen met een geldlening is het doel waarvoor de gelden worden geleend bepalend. Breng (hypotheek)rente in aftrek Rente over en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar in het jaar van betaling. Ook periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming kunnen in aftrek worden gebracht op het inkomen. Andere kosten voor de eigen woning, zoals kosten van onderhoud en verbetering, zijn niet aftrekbaar. Let erop dat de renteaftrek is gelimiteerd tot dertig jaar. Betaal hypotheekrente vooruit Onder voorwaarden is het mogelijk rente vooruit te betalen en toch nog in het volgende jaar in mindering te brengen op het inkomen. Alleen als de rente betrekking heeft op een periode die eindigt vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar mag de rente in het jaar van betaling worden afgetrokken. Los een kleine hypotheekschuld af Staat er nog maar een klein bedrag aan een eigenwoningschuld (hypotheek) open? Bekijk dan eens goed of het niet voordeliger is deze schuld geheel af te lossen. Het is namelijk mogelijk een aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld toe te passen. Komt de bijtelling van het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare hypotheekrente uit op een positief bedrag, dan krijgt men een extra aftrekpost ter grootte van dat positieve saldo. Op deze manier wordt belastingheffing in box 1 over het eigenwoningforfait vermeden. 5. Verbouwing van de eigen woning Om de renteaftrek niet in gevaar te brengen moeten alle werkzaamheden en kosten van de verbouwing schriftelijk kunnen worden aangetoond. Zorg dus ervoor dat alle bonnen, kwitanties en facturen van aannemers goed worden bewaard. De inspecteur kan hierom vragen. Alleen als het onderhoud echt aan te tonen is, is de rente aftrekbaar. Zorg dat de lening verband houdt met de verbouwing Houd er bij het afsluiten van een extra hypotheek voor de verbouwing van de eigen woning rekening mee dat de rente hierover alleen aftrekbaar is als er een verband is tussen de lening en de verbouwing. CHECK ONZE WEBSITE: /

4 Maak gebruik van extra aftrek bij verbouwing monumentenpand Bij monumentenpanden zijn er meestal extra (onderhouds)kosten. In de sfeer van de persoonsgebonden aftrek is daarom een bijzondere regeling hiervoor getroffen. Door een verruiming van deze regeling hoeft dit pand niet meer de eigen woning én het hoofdverblijf te zijn. Wel moet het pand onder de eigenwoningregeling vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het pand dat in het kader van een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning, wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling of wordt aangehouden gedurende een tijdelijk verblijf elders. 6. Verhuur van de eigen woning Bij het verhuren van de woning mag de toerekening van de lening plaatsvinden naar rato van het feitelijke gebruik van de eigen woning en dat daarbij de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de eigen woning als uitgangspunt kan worden genomen. Tijdelijk verhuur oude woning? Behoud zoveel mogelijk renteaftrek Koopt men een nieuwe woning, maar verhuurt men tijdelijk de oude woning? Dan kan onder omstandigheden de hypotheekrente van de oude woning toch aftrekbaar zijn. Het moet in dat geval wel gaan om de oude woning die te koop staat. Tijdens de verhuurperiode is de hypotheekrente niet aftrekbaar, nu deze in box 3 valt. Is de verhuurperiode afgelopen? Dan valt de woning weer in box 1 en ontstaat weer recht op aftrek. De eigenwoningbezitter tevens verhuurder van de oude woning kan maximaal drie jaar gebruik blijven maken van deze regeling. Hypotheekrenteaftrek ook tijdens vakantie De eigenwoningbezitter behoudt tijdens zijn vakantie of een kort verblijf in het buitenland toch zijn recht op aftrek van kosten zoals de hypotheekrente. Het eigenwoningforfait blijft dus gewoon gelden. Wel zijn de brutohuuropbrengsten voor 70% belast als inkomsten uit tijdelijke verhuur. Maak gebruik van de kamerverhuurvrijstelling Als de kamerverhuurvrijstelling van toepassing is, wordt de verhuurde kamer aangemerkt als een onderdeel van de eigen woning die de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat. De huur die wordt ontvangen, blijft buiten de belastingheffing. Hieraan zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Zo mag geen sprake zijn van verhuur van korte duur en mag de ontvangen huur niet meer zijn dan Verkoop van de woning Bij verkoop van de woning is het soms mogelijk gebruik te maken van enkele bijzondere regelingen die een dubbele aftrek van hypotheekrente garanderen. Profiteer van dubbele (hypotheekrente)aftrek Als men een nieuwe woning heeft koopt maar de oude nog niet heeft verkocht, kan maximaal drie jaar lang de (hypotheek)rente op beide woningen in aftrek worden gebracht. Dit kan uitkomst bieden in de huidige kopersmarkt waarin huizen over het algemeen langer te koop staan dan een paar jaar geleden. Naast de hypotheekrente zijn ook de periodieke betalingen voor de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van beide woningen aftrekbaar. CHECK ONZE WEBSITE: /

5 Let op aftrekbeperking bij verkoop van de woning aan de partner Om mogelijk misbruik te voorkomen is er een speciale regeling voor gevallen waarbij de woning aan de partner wordt verkocht. Na deze overdracht mag namelijk alleen de rente worden afgetrokken over een bedrag dat gelijk is aan (het deel van) de eigenwoningschuld van degene die (het deel van) de woning heeft overgedragen. Laat de KEW, SEW en BEW doorlopen bij verhuizing Als men binnen Nederland van de ene naar de andere eigen woning (dus niet een huurwoning) verhuist, kan de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) worden meegenomen of worden omgezet in een soortgelijke verzekering. In beginsel heeft dat geen fiscale consequenties. Dit geldt ook voor de spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning. Deze hoeven bij de verhuizing niet gedeblokkeerd te worden, maar kunnen overgaan op de nieuwe woning. 8. Aankoop nieuwe eigen woning Bij verkoop van een oude woning met overwaarde en aankoop van een nieuwe, duurdere woning kan de eigenwoningbezitter te maken krijgen met de bijleenregeling. Houd de bijleenregeling in de gaten De bijleenregeling kan de (hypotheek)renteaftrek beperken. Alleen de rente over een lening voor het deel van de aankoopprijs van de nieuwe woning dat hoger is dan de overwaarde van de oude woning is aftrekbaar. Deze overwaarde moet worden geïnvesteerd in de nieuwe woning. Wordt er ook voor de overwaarde een nieuwe hypotheek afgesloten, dan is de rente daarop niet aftrekbaar. Aan de hand van de Rekenhulpprogramma op de site van de Belastingdienst kan men inzicht krijgen in de eventuele fiscale gevolgen van de bijleenregeling. 9. Bijzondere situaties en de eigen woning Bijzondere situaties vragen om speciale aanpak. Maak gebruik van de regeling bij echtscheiding De vertrekkende partner kan de woning tot maximaal twee jaar na zijn vertrek als eigen woning aanmerken. Dit geldt echter alleen voor degene die de fiscale partner was voordat hij de woning verliet. Is er nog geen scheiding of scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechter, dan is er nog sprake van fiscaal partnerschap. Daarnaast moet het aannemelijk zijn dat de woning voor de partner die in de woning blijft wonen als hoofdverblijf ter beschikking staat. Hij moet in dat geval wel zijn aandeel van het forfait aangeven. Ook voor buitenlandse eigen woning renteaftrek mogelijk Voor de emigrant of immigrant met een woning in het buitenland is het onder voorwaarden ook mogelijk zijn hypotheekrente af te trekken als buitenlands belastingplichtige. Er hoeft geen eigenwoningforfait te worden bijgeteld. Tijdelijke uitzending of overplaatsing? Toch hypotheekrenteaftrek Bij tijdelijke overplaatsing of uitzending naar het buitenland kan men onder voorwaarden de hypotheekrente toch blijven aftrekken. Zo moet de woning minimaal één jaar voor de uitzending of overplaatsing het eigen woning en hoofdverblijf zijn geweest. Ook mag de woning in die periode niet door een derde (behalve kinderen tot 27 jaar) worden bewoond. CHECK ONZE WEBSITE: /

6 Opname in verpleegtehuis? Nog twee jaar renteaftrek mogelijk De woning is bij opname in een verpleegtehuis of verzorgingshuis niet meer het hoofdverblijf. Toch mag deze nog maximaal twee jaar als eigen woning worden aangemerkt. Een indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg is dan wel nodig. Het moet immers gaan om een opname vanwege ouderdom of medische redenen. Zorg voor een goede regeling na overlijden Op grond van een vruchtgebruikstestament verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap en dus ook van de eigen woning. De vruchtgebruiker moet vervolgens het eigenwoningforfait toepassen, maar kan wel de kosten (waaronder de hypotheekrente) in box 1 in aftrek brengen. 10.Onroerendezaakbelasting WOZ-waarde ook van belang voor ozb De hoogte van de gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelasting is onder meer afhankelijk van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Des te meer reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde of de aanslag onroerendezaakbelasting als u het er niet mee eens bent. Let op gebruikte referentiewoningen in WOZ-beschikking De waarde van de onroerende zaak wordt vaak vastgesteld aan de hand referentiewoningen. De Gemeente moet daarbij wel rekening houden met de onderlinge verschillen tussen het te waarderen object en de referentiewoningen. Maar deze hoeven niet identiek te zijn. Het is daarom verstandig kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en dan vooral naar de gebruikte referentiewoningen. CHECK ONZE WEBSITE: /

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen

Eigen woning. 2014 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlands belastingplichtigen IB 265-1T41FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2011 11 Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

jaarstips estate planning

jaarstips estate planning FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS Particulieren en [1/9] jaarstips estate planning Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8462 10 juni 2010 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente 10 juni 2010 Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet

Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie