FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN :"

Transcriptie

1 FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN : 1. Hoe dienen erkenning en capaciteit te worden opgevat met deze nieuwe regelgeving? In het BVR van 10 december 2010, Art. 6 staat dat in het MB van 18 juni 1975 een artikel 3ter wordt ingevoegd : Art.3ter, 1. Het dagcentrum kan met behoud van de toepassing van artikel 3bis, 1, de erkende plaatsen invullen met plaatsen aanwezigheid in het dagcentrum of met begeleidingen volgens de methodiek begeleid werken. De erkende plaatsen van de voorziening moeten ingevuld worden met minstens het aantal personen met een handicap dat equivalent is aan het erkenningsgetal van de voorziening. Begeleid werken is een variant geworden in de werking van het dagcentrum. Het dagcentrum biedt aan haar cliënten de mogelijkheid aan van begeleid werken, naast de mogelijkheid van de dagbesteding in het atelier in het dagcentrum. Aan de cliënten die in aanmerking komen voor begeleid werken dient de keuzevrijheid voorgelegd om al dan niet aan begeleid werken deel te nemen. De erkenning van een dagcentrum bevat een capaciteit op afdelingsniveau ; er wordt binnen die erkenning voor dagcentrum geen aparte capaciteit specifiek voor begeleid werken en/of atelier vastgelegd. Begeleid werken is een immers minstens een evenwaardige methodiek binnen dagcentra geworden, die flexibel kan worden toegepast, zodat men vraaggestuurd kan tewerk gaan. Een dagcentrum kan dus zowel de methodiek atelier toepassen, als de methodiek begeleid werken. 2. Wat als mijn voorziening voorheen werkte met een convenant voor begeleid werken? Zie het antwoord hierboven rond erkenning en capaciteit. Zie ook in het BVR van 10 december 2010, Art. 7 : De convenanten met betrekking tot begeleid werken die gesloten zijn tussen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of zijn rechtsvoorganger en de dagcentra nemen een einde op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. 3. Kunnen cliënten die nog naar het atelier komen, ook aan begeleid werken doen? Cliënten die naar het atelier komen, kunnen combineren met begeleid werken. Een persoon kan zowel aan atelier doen als aan begeleid werken. Hij kan op dezelfde dag dat hij aan begeleid werken doet ook nog een halve dag naar atelier komen, er wordt dan een halve dag voor atelier op de kostenstaten genoteerd. Het kan zelfs uitzonderlijk voorkomen dat hij dezelfde dag een volledige dag naar het atelier kan komen en ook nog eens aan begeleid werken doet, er wordt dan een volledige dag genoteerd. Het is de bedoeling om, met deze flexibele methode waarbij het aandeel begeleid werken binnen de erkende capaciteit niet vooraf wordt vastgelegd, elke persoon met een handicap in een dagcentrum daar waar mogelijk de kans te geven om op 1 of meerdere dagen van de week aan begeleid werken te doen, zodat op termijn elk dagcentrum de methodiek begeleid werken toepast. Elk dagcentrum kan, naar gelang de vraag en mogelijkheden van haar doelpubliek, evolueren naar hetzij een voorziening waar alle cliënten enkel aan begeleid werken doen, hetzij een voorziening met een mix van begeleid werken en atelierwerking, waarbij sommige cliënten enkel atelier doen, anderen enkel begeleid werken, en nog anderen afwisselen. 4. Hoe moet er geregistreerd worden in de Cliëntregistratie en in de kostenstaten? In de Cliëntregistratie staan personen die enkel aan atelier doen enkel met een begeleidingsovereenkomst onder de werkvorm atelier (is voor gebruiker webapplicatie met in te vullen weekschema conform protocol van verblijf/voor Orbis-voorziening enkel met percentage theoretische bezettingsgraad). Op de kostenstaten worden de effectieve, subsidiabele typedagen gebruikt. Personen die enkel begeleid werken doen staan in de Cliëntregistratie enkel met een begeleidingsovereenkomst onder de werkvorm begeleid werk. Voor begeleid werkers worden er geen kostenstaten aangemaakt. Personen die zowel naar de atelierwerking komen als aan begeleid werken doen, dienen met 2 begeleidingsovereenkomsten in de Cliëntregistratie te worden geregistreerd, 1 voor atelier en 1 voor begeleid werk. Dit zijn dus personen die tijdens de dagen dat ze aan atelier doen met deeltijdse (of voltijdse) subsidiabele typedagen op de kostenstaten staan. De dagen dat een persoon enkel aan

2 begeleid werken doet en niet naar atelier gaat, worden er niet subsidiabele dagen (XX- of NG-dagen) geregistreerd op de kostenstaten. 5. Telt prospectie (jobfinding, jobmatching) mee als in te brengen begeleidingen voor subsidiëring in het kader van begeleid werken? Voor cliënten die in aanmerking komen voor begeleid werken en hiervoor interesse hebben, kan actief gezocht worden naar een werkpost begeleid werken. Prospectie telt evenwel alleen mee indien ze betrekking heeft op het begeleid werken van één enkele persoon met een handicap. Algemene prospectie bij eventuele kandidaat-werkgevers kan niet ingediend worden voor subsidiëring. 6. Kan vervoer ingebracht worden als een subsidiabele begeleiding? Het telkens vervoeren van en naar de werkpost kan niet beschouwd worden als telkens een begeleiding in het kader van begeleid werken. De subsidiewetgeving voorziet in subsidiëring van begeleidingen, vervoer kan niet beschouwd worden als begeleiding in het kader van begeleid werken. 7. Kan een bezoldigde activiteit beschouwd worden als begeleid werken? Begeleid werken is onbezoldigd. Zodra het een bezoldigde activiteit betreft kan dit niet meer beschouwd worden als een vorm van begeleid werken. 8. Kan een activiteit binnen de eigen voorziening beschouwd worden als begeleid werken? Neen. Begeleid werken wordt door de cliënt uitgevoerd buiten de eigen voorziening. 9. Welke prestaties aan begeleid werken kunnen ingebracht worden als subsidiabel in het kader van begeleid werken? Het zijn niet de uren dat een cliënt zelf aan begeleid werken doet die als begeleidingen worden geteld om in te dienen voor subsidiëring, maar wel de begeleidingen die een begeleider van uw voorziening doet in het kader van begeleid werken. Het kan uiteraard ook niet de bedoeling zijn dat tijdens alle uren gepresteerd door een cliënt, er begeleidingen nodig zijn door een begeleider van uw voorziening. Het komt erop neer dat de begeleidingen van uw begeleider naar de werkpost toe en naar de begeleid werker toe, al dan niet terplekke op de werkpost, meetellen als begeleidingen. Ook relevante telefonische besprekingen door de begeleider met de werkpost (voor afspraken, bijsturing of in geval van bepaalde problemen) die minimum een half uur duren tellen mee. 10. Hoe zullen de halve uren begeleiding geteld te worden voor subsidiëring? Zolang dit minimum een half uur duurt, kan dit meegeteld worden voor subsidiëring, vermits 2 halve uren mogen samen geteld worden tot 1 uur = 1 subsidiabele begeleiding (ongeacht of 2 halve uren begeleiding zich op eenzelfde dag dan wel op verschillende dagen hebben voorgedaan). Stel dat een bepaalde case vereist dat op een bepaalde dag bijv. 3 halve uren en 1 vol uur begeleiding nodig is, of bijv. 2 halve uren en 2 maal 1 vol uur, dan worden deze mogelijkheden niet uitgesloten, hoewel deze voorbeelden wellicht eerder uitzondering dan regel zullen zijn. U registreert in de excel het aantal halve uren (= begeleidingen van minimum een 1/2 uur tot minder dan 1 uur) per maand in de rij aantal 1/2 uren bij de betrokken persoon. De excel rekent dit automatisch om. 11. Hoe worden de volle uren begeleiding geteld voor subsidiëring? Een begeleiding duurt volgens de wetgeving minstens een half uur en maximum 2 uur. Een begeleiding van minstens 1 uur en tot maximum 1u59 telt als 1 subsidiabele begeleiding. Vanaf een begeleiding minimum 2 uur duurt telt dit als 2 subsidiabele begeleidingen. Het kan voorkomen dat een begeleiding toch bijv. 3 uur duurt, dit telt dan ook voor 2 subsidiabele begeleidingen. U registreert in de excel het aantal subsidiabele begeleidingen in volle uren (1 vol uur = een begeleiding van min.1 uur tot max.1u59 ; 2 volle uren = een begeleiding van 2 uur of meer) per

3 maand in de rij aantal volle uren bij de betrokken persoon. Stel dat zich die maand bijv. enkel een begeleiding van 3 uur zich heeft voorgedaan, dan noteert u die maand in de kolom aantal volle uren 2 subsidiabele begeleidingen. Stel dat zich die maand bijv. een begeleiding van 3 uur zich heeft voorgedaan en een begeleiding van 2 uur, dan noteert u die maand in de kolom aantal volle uren 4 subsidiabele begeleidingen. Nieuw is dus : begeleidingen met een duur van 2 uur mogen geteld worden als 2 begeleidingen. 12. Hoe komen we het totale aantal subsidiabele begeleidingen te weten? De excel zal per begeleid werker het door u per maand opgegeven totaal aantal halve uren omrekenen naar het equivalent in aantal uren en samen tellen met het door u per maand opgegeven totaal aantal volle uren, om aldus het volledige totaal aantal uren te bekomen en het totaal aantal (subsidiabele) begeleidingen hieruit afleiden, wat overheen alle begeleid werkers gesommeerd wordt in het tabblad totaaloverzicht, waardoor u de berekeningen voor uw dagcentrum rond het aandeel begeleid werken t.a.v. atelier daar kunt volgen. 13. Hoe wordt begeleid werken genoteerd in het dagprijsdossier? In het dagprijsdossier is een aparte rubriek voorzien om de gemiddelde bezetting begeleid werken in te geven. 14. Dient een financiële bijdrage te worden ingehouden? Conform de wetgeving dient het VAPH de netto dagprijs te subsidiëren na afhouding van de financiële bijdrage, ook voor de onderhoudsdagen die voortvloeien uit begeleid werken. Er wordt aangeraden om geen financiële bijdrage van begeleid werkers af te houden. Ter compensatie geldt de flexibiliseringspremie. Hiervoor zullen de onderhoudsdagen afgeleid uit begeleid werken door het VAPH automatisch worden bijgeteld bij de berekening van de flexibiliseringspremie voor betreffend werkingsjaar, conform de wetgeving flexibiliseringspremie en op voorwaarde dat per omgezette plaats begeleiding geboden wordt aan bijkomend opgenomen personen met een handicap. 15. Gemiddeld zijn maximum 42 begeleidingen per persoon zijn subsidiabel. Hoe moet ik dit begrijpen? Gemiddeld wil zeggen overheen de afdeling. Voor een dagcentrum waar er bijv. 10 begeleid werkers zijn, is dit maximum 420 subsidiabele begeleidingen. In het tabblad totaaloverzicht van de excel kunt u zien dat, indien het totaal aantal ingediende begeleidingen boven het aantal begeleid werkers X 42 gaat, voor subsidiëring wordt afgetopt. 16. Kan ik begeleid werken vanuit tehuis ook indienen voor subsidiëring? Begeleid werken vanuit tehuis wordt niet gevat door de subsidiewetgeving dagcentrum. 17. Waarom dienen er jaarlijks GEEN Werkingsverslagen begeleid werken meer te worden ingediend vanaf werkingsjaar 2011? Dagcentra die werkten met convenant begeleid werken in 2010 dienden hun "Werkingsverslag afrekeningsdossier begeleid werken 2010" nog in te dienen vóór Vanaf werkingsjaar 2011 dienen dagcentra voor de afrekening van hun begeleid werken geen Werkingsverslag meer te sturen, omdat begeleid werken voor een werkingsjaar X zal afgerekend worden via het reguliere subsidiemechanisme, na omzetting van de begeleidingen naar dagen via de registratie-tool begeleid werken, die u uiterlijk jaar X+1 (deadline voor 2011 : ) dient te mailen via Voor de afrekening van ambulante begeleidingen in het kader van heroverweging dient verder nog wel jaarlijks het Werkingsverslag ingediend vóór jaar X+1 (Werkingsverslag afrekeningsdossier ambulante begeleidingen heroverweging te mailen naar ter attentie van Mia Aeschbacher vóór jaar X+1). Voor de dagcentra betreft dit momenteel enkel nog een 2-tal voorzieningen.

4 18. Een cliënt wordt 's morgens opgehaald met het busje van het dagcentrum en gaat naar het dagcentrum van 8u tot 10u, daarna doet hij van 10u tot 12u begeleid werken. Om 12u komt hij terug naar het dagcentrum om te eten, hij blijft verder in het dagcentrum tot 16u30 en gaat dan met het busje naar huis. Hoe moet dit correct geregistreerd worden? Is dat iemand die als voltijds dagcentrum moet geteld worden of toch niet? Het dagcentrum verzorgt niet zijn vervoer naar de werkpost, dit gebeurt met een vrijwilliger die de cliënt zelf betaalt. Voor begeleid werken worden de begeleidingen van de jobcoach geregistreerd en niet de uren die de persoon met een handicap aan begeleid werken doet. In zoverre dat er een begeleiding door de jobcoach werd gegeven dient dit meegenomen te worden in de excel begeleid werken. Het vervoer naar de werkpost wordt niet gesubsidieerd. Uw vraag is dus : de persoon is tussen 10u en 12u niet aanwezig in het dagcentrum. Telt dat als een volledige dag in atelier op de kostenstaten dagcentrum? In het KB van 2 juli 73 staat dat er voor een dag min 6 uur aanwezigheid moet zijn, voor een halve dag staat in het MB van 18 juni 1976 min 3 uur. De persoon in kwestie is in het dagcentrum van 8u tot 10u en van 12u tot 16u30, dus meer dan 6 uur en krijgt een maaltijd. Dit is dus een volle dag dagcentrum. 19. Wij zijn een dagcentrum voor personen met NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) en proberen onze cliënten zoveel mogelijk te motiveren om naast eigen atelier ook begeleid werken te doen. Naast een bibliotheek, fitnesscentrum, manège en WZC werken we ook samen met 2 zorgboerderijen en de vraag is of we vrijwilligerswerk in een zorgboerderij ook mogen begeleiden onder de noemer "begeleid werk"? De reden is namelijk dat de begeleiding vanuit de zorgboerderij zelf duidelijk niet voldoende is om deze personen met NAH goed te kunnen begeleiden. Er is weinig tot geen kennis aanwezig over NAH. Dit terwijl NAH wel degelijk een heel specifieke problematiek is (vb. neuropsychologische stoornissen, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ), die om een heel specifieke begeleiding vraagt! We stellen vast dat begeleiders van zorgboerderijen (en tevens andere plaatsen voor vrijwilligerswerk) veel steun vinden aan het blijvend opvolgen en overleggen vanuit onze expertise van NAH. Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet-werkende gehandicapten en van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van semi-internaat werken, bepaalt dat dagcentra de methodiek begeleid werken kunnen aanbieden onder de voorwaarden vermeld in bijlage 2 bij dat besluit. In bijlage 2 wordt onder begeleid werken begrepen: het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van personen met een handicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit buiten de eigen voorziening. Een begeleiding binnen de functie begeleid werken bestaat in alle rechtstreekse contacten die een begeleider onderneemt met de persoon met een handicap of met een relevante derde partij en die minstens een duur heeft van een half uur en maximaal twee uur. De taken die de dienst begeleid werk op zich neemt om de persoon met een NAH in een zorgboerderij te kunnen laten functioneren zijn dus volledig in overeenstemming met de regelgeving ter zake. Wat de vergoeding binnen de zorgboerderij betreft : dit is een forfaitaire tegemoetkoming (max 40 euro per dag, besluit van 14 oktober 2005) in het kader van de groene zorg ter compensatie van de inspanning van de landbouwer. Hiermee wordt dan de begeleiding op de werkvloer gestimuleerd, maar niet het werk van de trajectbegeleider VAPH. In die zin moet dit dus beschouwd worden als twee elkaar aanvullende systemen vanuit twee beleidsdomeinen. De zorgboerderijen krijgen trouwens deze toelage maar als er een ondersteunende voorziening bij betrokken is. Dus: geen probleem. Wellicht zijn er al meerdere personen vanuit begeleid werken actief op een zorgboerderij. 20. Na het invullen van het Excel blad Begeleid werken krijgen wij als berekening een aantal VDdagen en een aantal F-dagen. Deze dagen worden in het dagprijsdossier bij de andere onderhoudsdagen geteld. Krijgen wij voor deze dagen de volledige/verminderde dagprijs? Voor de VD-dagen krijgt u de volledige dagprijs (verminderd met de bijdrage), voor de F-dagen de verminderde dagprijs.

5 21. Het aantal dagen die voortvloeien uit de begeleidingen samengeteld met de dagen uit de kostenstaten, wordt daarop ook een controle gedaan per cliënt (controle op 365 dagen maximum)? Ja. 22. Voor één bepaalde cliënt doen wij al prospectie vanaf februari Stel dat deze bewoner in 2011 nog niet effectief start met begeleid werken, krijgen wij dan toch deze uren? Binnen welke periode moet er effectief gestart worden? Prospecties gericht op het begeleid werken van één gebruiker mogen mee in rekening gebracht worden, ook al resulteert dit niet onmiddellijk in begeleid werken. De voorziening dient hier uiteraard de inzet van de middelen (aantal prospecties voor één gebruiker) af te wegen tegenover de haalbaarheid. Algemene prospecties voor het vinden van potentiële werkgevers mogen niet in rekening gebracht worden. 23. Gezien een begeleidingsovereenkomst, op voorwaarde van de juiste procedure zorgregie, binnen de maand dient ingevoerd te worden, wanneer dient een begeleidingsovereenkomst onder dagcentrum-begeleid werk te starten, van bij de startdatum van de prospectie, of van bij de start dat de betrokkene effectief gaat begeleid werken? En wat als men nog niet weet dat er begeleid werken zal uit voortvloeien? Van bij de startdatum van de prospectie. Indien achteraf blijkt dat er geen effectief begeleid werken uit is voortgevloeid, kan deze begeleidingsovereenkomst nog altijd verwijderd worden. 24. Er wordt m.b.t. begeleid werken een berekening gedaan van de eigen financiële bijdrage die in mindering wordt gebracht op de SVK. Maar wij innen bij onze gebruikers deze financiële bijdrage niet voor de dagen begeleid werken en de dagen begeleid werken komen ook niet op de kostenstaten. Waarom wordt deze bijdrage dan in mindering gebracht op de SVK? De nieuwe wetgeving begeleid werken als methodiek binnen dagcentrum werd in samenspraak met de sector via de beleidsorganen opgemaakt in overeenstemming met het concept van de huidige subsidie-wetgeving. Hierbij is het VAPH eraan gebonden is om de netto dagprijs te subsidiëren, en moet zij de bruto dagprijs verminderen met de bijdrage. Het wordt inderdaad aangeraden om van de cliënt zelf geen financiële bijdrage te vragen. De dagen die voortvloeien uit de begeleidingen via de excel worden door de dienst cliëntenadministratie mee verwerkt. Het is de bedoeling dat een dagcentrum flexibel haar cliënten zoveel mogelijk aan begeleid werken laat doen en/of zoveel mogelijk deeltijds in atelier ondersteunt, om bijgevolg zoveel mogelijk deeltijdse dagen te verzamelen, waardoor uit deze dagen mogelijk een flexibiliseringspremie kan voortvloeien, welke het verlies aan de bijdrage kan compenseren. Het is evenwel niet verboden om een (beperkte) bijdrage te vragen, als i.g.v. kleinschaligheid er geen of een onvoldoende flexibiliseringspremie uit voortvloeit om het verlies aan bijdrage (geheel) te compenseren. 25. Hoe gebeurt de financiering door het VAPH van de dagen begeleid werken? Wordt het totaal aantal dagen begeleid werken genomen X (de dagprijs) - het bedrag van de eigen financiële bijdrage? Inderdaad, het totaal aantal dagen begeleid werken wordt eveneens vermenigvuldigd met de dagprijs en verminderd met het bedrag financiële bijdrage, d.w.z. VD-dagen (vanuit de excel begeleid werken) x volledige dagprijs + F-dagen (vanuit de excel) X verlaagde dagprijs het bedrag financiële bijdrage. Dit wordt dus via de dienst cliëntenadministratie o.b.v. uw binnengestuurde excel in het subsidie-mechanisme mee verwerkt in het bevestigde eindrapport SVK (Stand Van zaken Kostenstaten) voor de reguliere opnames. 26. We mogen de dagen begeleid werken meetellen voor de flexibiliseringspremie. Betekent dit dat ze bovenop de dagen komen die we opgeven via de maandstaten?

6 Ja, dit betekent dat de deeltijdse aanwezigheidsdagen vanuit de begeleidingen bovenop komen op de deeltijdse aanwezigheidsdagen vanuit de kostenstaten, dit totaal aan VD-dagen wordt via de berekening flexibiliseringspremie vermenigvuldigd met 0,75 (coëfficiënt voor dagcentra) voor het aantal F-dagen, en bijgeteld bij het totaal aan VD-dagen. Vanuit deze sommatie wordt dan de flexibiliseringspremie jaarlijks berekend o.b.v. de wetgeving flexibiliseringspremie. 27. Wij zijn een semi-internaat, maar kunnen dan toch ook van deze regelgeving gebruik maken voor eventuele +21-jarigen? Nee, deze regeling is enkel voor dagcentra. 28. Het is reeds duidelijk dat wanneer gasten naar de werkplaats worden gebracht, dit geen begeleiding is. Telt de verplaatsingstijd van de jobcoach van en naar een werkplaats (om zijn begeleiding te doen) ook mee? De verplaatsingstijd van de jobcoach telt niet mee. 29. Wij weten niet hoe we onze erkenning van 31 plaatsen, waarvan voorheen 1 plaats via convenant voor begeleid werken, nu dienen te beschouwen voor begeleid werken en atelier? Voor 2011 houdt u 31 plaatsen. Het convenant voor begeleid werken valt weg, in de plaats daarvan komt de excel "begeleid werken". Er kunnen flexibel binnen de erkenning, naar gelang de nood, zoveel mogelijk personen ondersteund worden via begeleid werken. Personen kunnen desgewenst ook nog steeds naar het atelier gaan. De begeleidingen vanuit begeleid werken die in de excel geregistreerd zijn, worden conform de wetgeving via de excel omgerekend naar het aandeel capaciteit begeleid werken, waarbij ook kan worden nagegaan hoe het aantal onderhoudsdagen voor het atelier zich nog binnen de erkenning kan verhouden. 30. Er werd oorspronkelijk gesteld dat 2 x ½ uur begeleiding telde als 1 begeleidingsmoment, maar dat 2 u begeleiding ook maar meetelt als 1 begeleidingsmoment. Vroeger was dit anders. Komt hier nog verandering in? Zal de omzendbrief hierover nog aangepast worden? Ja, deze visie is herzien. 31. We hadden in de excel 15 nieuwe personen toegevoegd, maar in het totaaloverzicht nam hij dan voor alle 15 lijnen de info over van hetzelfde tabblad. In de excel 2011is het de bedoeling dat je per persoon een tabblad aanmaakt en niet in één beweging verscheidene tabbladen aanmaakt. Je gaat dus als volgt te werk, de knop nieuwe pmh aanmaken in het totaal overzicht aanklikken - tabblad "nieuwe pmh (2)" hernoemen tot "x", vervolgens opnieuw de knop nieuwe pmh aanmaken, het tabblad "nieuwe pmh (2)" hernoemen tot "y" enz... Gelieve het tabblad met de manual in de excel goed te volgen. Voor 2012 is de betrachting om een excel zonder aparte tabbladen per persoon te voorzien.

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Multifunctionele centra (MFC) Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Begeleidingsovereenkomsten CR MFC s gestart in 2012/2013

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ

Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen over de webapplicatie. De vragen zijn gerangschikt volgens onderwerp. Hebt u na het doornemen van deze rubriek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Versie oktober 2014 1 van 5 Inhoud 1 Zorgregie... 3 1.1 Hoe verhouden de huidige migratievragen zich nu?... 3 2 Registraties... 3 2.1 Waaronder vallen de functies

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Handleiding webapplicatie cliëntregistratie

Handleiding webapplicatie cliëntregistratie Handleiding webapplicatie cliëntregistratie 1 1 HET INITIALISEREN VAN DE APPLICATIE 3 2 BEHEER 9 2.1 Wijzigen wachtwoord 9 2.2 Aanmaken gebruiker 10 2.3 Wijzigen gebruiker 14 2.3.1 Toekennen van rollen

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten.

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten. Vragen naar: Nadine Frison / Tine Roels Telefoon: 02/22.58.533 / 681 E-mail: nadine.frison@vaph.be / tine.roels@vaph.be Bijlage(n): 2 Nieuwsbrief 63/hv/nf/0801 25 januari 2008 Aan de directies van de voorzieningen

Nadere informatie

1 Beheersovereenkomst - infomoment

1 Beheersovereenkomst - infomoment Omzendbrief FAM13.12.24 24 december 2013 gericht aan de voorzieningen die op 1/1/2014 overstappen naar FAM Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (Versie december 2013) Op 1 januari 2014 schiet

Nadere informatie

HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie

HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie 1 Inhoudsopgave 1 Aanmelden... 3 2 Tabblad Beheer... 7 2.1 Gebruikers... 7 2.1.1 Aanmaken gebruiker... 7 2.1.2 Wijzigen gebruiker... 10 2.1.3 Toekennen van rollen

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 INHOUD 1. Situering en globale principes 2. Aanvraag prijsverhoging met het aanvraagformulier Informatieve luik Verantwoording in formulier

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Uitbreiding regelgeving met de doelgroep NAH. 1.1 Situering. 1.2 Aflijning van de doelgroep. Omzendbrief {nummer} 18 juli 2014

Uitbreiding regelgeving met de doelgroep NAH. 1.1 Situering. 1.2 Aflijning van de doelgroep. Omzendbrief {nummer} 18 juli 2014 Omzendbrief {nummer} 18 juli 2014 Gericht aan de voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling VRAGEN NAAR: Zie punt 3. TELEFOON: E-MAIL: BIJLAGE(N): 2 Uitbreiding regelgeving met de doelgroep

Nadere informatie

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14 ALF Technische handleiding pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Indienen van het afrekeningsdossier... 4 1.1 Tewerkstellingsgegevens... 5 1.1.1 Toevoegen van contracten... 5 1.1.2 Werknemers in brugpensioen...

Nadere informatie

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap VRAGEN NAAR: Kurt ASSELMAN Julie BRACKX TELEFOON: 02 225 85 67 E-MAIL: dio@vaph.be BIJLAGE(N):

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie_cliëntenregistratie 2013 Versie_3.0

Handleiding Webapplicatie_cliëntenregistratie 2013 Versie_3.0 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding Webapplicatie_cliëntenregistratie 2013 Versie_3.0 Handleiding Webapplicatie_cliëntenregistratie

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer Omzendbrief 3402/AXW/10003 22 december 2010 Aan de voorzieningen/thuisbegeleidingsdiensten die zich richten tot jongeren Vragen naar: Nadine Frison - Annelies Weytjens Telefoon: 02/225.85.33 02/225.84.12

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 2: juli 2013 1 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 4 3 Opdracht... 5 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp... 5 3.2

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3.

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Meetellen van vakken bij meerdere inschrijvingen - notitie voor specialisten HvA Reinier van der Neut / 20-03-2012

Meetellen van vakken bij meerdere inschrijvingen - notitie voor specialisten HvA Reinier van der Neut / 20-03-2012 Meetellen van vakken bij meerdere inschrijvingen - notitie voor specialisten HvA Reinier van der Neut / 20-03-2012 Wanneer een student inschrijvingen heeft op twee of meer verschillende opleidingen en

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector Publicatie B.S. : 16.3.1994 Inwerkingtreding : 1.1.1993

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL

10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL 10. BEHEER MODULAIR KWARTAAL In het verleden werden de benuttingscijfers van elke voorziening via Excel formulieren doorgegeven aan Jongerenwelzijn. Deze communicatie is nu ingebouwd in Binc. Op basis

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie mei 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 4 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status PTB)...

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in.

In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in. Hoe werken met deze kostenstaat? In het tabblad jaaroverzicht vul je bij de start van het jaar bovenaan jouw totale jaarbudget in. Tel er 50 euro bij voor het lidgeld van Onafhankelijk Leven. Het berekent

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Begeleid Werken OPEN KANS

Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke handicap van Open Kans. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding OPEN KANS Unit Open Kans biedt zorg

Nadere informatie

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen ZORGVERNIEUWING Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen TNW bezigheid 1 & 2 TNW Nursing 1 Dagcentrum 1 en 2 Dio Geïntegreerd

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner

De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met omstandigheidsverlof bij de bevalling van de partner Vlaanderen is onderwijs & vorming De bijkomende vergoeding berekenen van een tijdelijk personeelslid met bij de bevalling van de partner 2 verschillende betaalsystemen Voltijds personeel Deeltijds personeel

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM!

OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN HEET JE VAN HARTE WELKOM! Niet-Aangeboren Hersenletsel en Verkeersslachtoffers Multifunctioneel centrum like OTL Jeugd Private Stichting Inhoud Begrip NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel)

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Webmodule Zorgregie: FAQ

Webmodule Zorgregie: FAQ Webmodule Zorgregie: FAQ Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen over de webmodule zorgregie. De vragen zijn gerangschikt volgens onderwerp. Als u na het doornemen van deze rubriek nog

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

11. BEREKENEN BEZETTINGSGRAAD

11. BEREKENEN BEZETTINGSGRAAD 11. BEREKENEN BEZETTINGSGRAAD In Binc kan je op een eenvoudige manier de bezettingsgraad berekenen, zowel op niveau van typemodules als voor de hele voorziening. Dit gebeurt - net als de samenstelling

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Online registratietool. Handleiding voor beheerders van groepen

Online registratietool. Handleiding voor beheerders van groepen Online registratietool 2 Handleiding voor beheerders van groepen Inhoudstafel 3 FAQ: veelgestelde vragen p 4 Een nieuwe groep aanmaken en beheren p 10 Personen toevoegen aan uw groep p 21 Een subgroep

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Pegode in de zorgregie

Pegode in de zorgregie Pegode in de zorgregie Wat willen we bereiken? Vraaggestuurde ondersteuning faciliteren Zoals afgesproken in het ondersteuningsplan met de cliënt Flexibel (bv: combinaties van ondersteuningsvormen die

Nadere informatie

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016

FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 1 FAQ Enquête A1-A3-26/01/2016 Sleutelwoorden Vraag Ons standpunt Herziening De herziening van de jaren 2009 en 2010 is in ons ziekenhuis reeds gebeurd. Moet de enquête voor die jaren dan nog ingevuld

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Klantentevredenheidsonderzoek voorzieningen Methodologie 2 Computer Aided Telephone Interviewing (CATI) Aankondiging van onderzoek d.m.v. introductiebrief

Nadere informatie

Manuele berekening decemberafrekening

Manuele berekening decemberafrekening Manuele berekening decemberafrekening In een aantal gevallen kan er geen automatische decemberafrekening gebeuren. Je zal dan zelf de decemberafrekening moeten berekenen en registreren in eblox bij de

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie