PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

2

3 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van terreinen! Op twee terreinen wordt de gemeente Rijswijk daarmee hard geconfronteerd. De ontwikkelingen in het bedrijfsleven doen zich m.n. gelden op onze bouwmarkt. Tal van projecten staan onder hevige druk. Ook als deze ontwikkelingen zich vooral in de particuliere sector afspelen, hebben zij - indirect - grote gevolgen voor onze eigen huishouding. Daarbij mogen wij ons gelukkig prijzen, dat er voor ons programma RijswijkBuiten onverminderd grote belangstelling op de kopersmarkt bestaat. Dit project heeft inmiddels de tekentafels verlaten en U ziet de feitelijke en grote veranderingen in het landschap. Ten tweede stelt de nationale en Europese aanpak van de crisis ons voor een grote opgave. De Rijksoverheid bezuinigt voor forse bedragen en dit leidt weer tot vermindering van onze inkomsten. Een bijkomend ernstig probleem is, dat wij - nu de kabinetsformatie nog niet is afgerond - onvoldoende zekerheid hebben over onze toekomstige inkomsten uit het Gemeentefonds. Maar ook over tal van wettelijke regelingen, die t.z.t. via de zogenaamde specifieke uitkeringen worden afgerekend, bestaat op dit moment grote onzekerheid. Het is een moeilijke opgave om in zo n klimaat een sluitende begroting op te stellen, en - belangrijker - een sluitende meerjarenbegroting. Dat dit toch gelukt is, stemt op zichzelf tot tevredenheid. Maar daar is wel een grote operatie intern aan vooraf gegaan. Ambtelijk en bestuurlijk is daar hard aan gewerkt. Zo is de hele begroting onder het mes gelegd en zijn tal van uitgaven geschrapt. In de lopende investeringsprogramma s is ook fors geschrapt. Alleen de onontkoombare investeringen zijn gehandhaafd. En dat was nog niet voldoende. Daarom is op de totale loonsom ook een stevige bezuinigingsdoelstelling gelegd. Tenslotte kon aan een verhoging van de lastendruk voor de burger onder deze omstandigheden niet geheel ontkomen worden. De gemaakte keuzes worden in de voorliggende stukken toegelicht. Bij de presentatie ervan is al gebruik gemaakt van de adviezen van de door Uw Raad ingestelde Werkgroep Begroting. De verantwoordelijkheid voor de onderliggende keuzes ligt uiteraard bij ons College. Daarvoor vragen wij nu Uw steun. Wethouder Financiën W.A. Mateman 1

4 2

5 Inhoudsopgave Blz. PROGRAMMA'S.. 5 Programmabegroting Algemeen Bestuur en Organisatie.. 7 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs.. 35 Sport, Cultuur en Recreatie Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wonen en Leven Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 69 PARAGRAFEN. 75 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering 117 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) RijswijkBuiten FINANCIËLE BEGROTING 131 Programmabegroting 133 MEERJARENBEGROTING 137 Meerjarenbegroting Toelichting op de meerjarenbegroting Overzicht verschillen meerjarenbegroting met voorgaande jaren 173 Toelichting op verschillen met voorgaande jaren 177 3

6 Inhoudsopgave Blz. BIJLAGEN 185 Programmabegroting Leeswijzer investeringsplan Investeringsplan inclusief toelichting 191 EMU-saldo. 229 Incidentele baten en lasten. 233 Verloop reserves Verloop voorzieningen. 241 Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Investerings- en financieringsstaat 249 Nieuw beleid. 253 Verzamel- en consolidatiestaat. 257 Kerngegevens en kengetallen 267 BESLUITEN Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2013 van het investeringsplan geraamde investeringen. 277 AFKORTINGEN 279 4

7 PROGRAMMA S PROGRAMMA S 5

8 6

9 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling programma We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving. Wat kost het? (x 1.000) Lasten Baten Saldo Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0010 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo bestuurlijke samenwerking Lasten 440 Baten Saldo Bestuursondersteuning Lasten Baten Saldo Publieksvoorlichting, promotie en public relations Lasten 41 Baten Saldo Organisatieverliezen Lasten 576 Baten Saldo 576 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 7

10 0030 Burgerzaken Lasten Baten Saldo Verkiezingen/referenda Lasten 0 Baten Saldo Publieke dienstverlening Lasten 651 Baten Saldo Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten 701 Baten Saldo Mediabeleid Lasten 39 Baten Saldo 39 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 8

11 Doelstellingen per beleidsproduct 0010 Bestuursorganen Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. Ons vertrekpunt is Rijswijk, een kruispunt van mogelijkheden, dat onze kernwaarden in zich draagt Bestuurlijke samenwerking Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, ook internationaal, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met Delft, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst Bestuursondersteuning Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente Publieksvoorlichting, promotie en public relations Het doel van communicatie is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving. Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling Organisatieverliezen Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) een inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden Burgerzaken Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, taakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kan worden geboden Verkiezingen/referenda Zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Opkomstpercentage Europees Parlem Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten Rijswijk 40,5% 40,37 % 53,7% 52,04 % 74,4% 75,05 % 45,3% 55,65% Landelijk 39,26% 36,75 % 58,56% 54,13 % 75,4% 74,57 % 46,4% 55,97% 0032 Publieke dienstverlening Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Inmiddels is landelijk afgesproken dat in 2015 gemeenten 80% van alle klantcontacten op gemeentelijk niveau in de front- Office afdoen. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s). Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden Mediabeleid Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

12 Wat gaan we ervoor doen? Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0010 Bestuursorganen De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting. Wanneer is de doelstelling bereikt? Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? zie ook doelstelling per beleidsproduct 0060 Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma. Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites). Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd Bestuurlijke samenwerking. Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Effecten van beleid op zoveel mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van Waarstaatjegemeente monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit is niet meetbaar. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursop- Indien uit de onderzoeken blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Niet van toepassing. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. Met Delft wordt gewerkt aan een gezamenlijk Shared Service Center Met Delft is een vestiging van internationaal onderwijs (IGBO) aangevraagd. Rwk, Delft, P-N, M-Delfl Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

13 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? drachten. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. In het programma Caminando Juntos II zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. A.d.h.v. deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. In Het programma Caminando Juntos II zal dan stoppen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Westl.en Z meer werken aan een Bedrijfsplan voor een Zorg- en Veiligheidshuis. Rwk, Delft, DH, P-N, Westl. M- Delfl., Z meer, L-V en Was.maken een bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Haaglanden (RUD). Niet van toepassing. Niet van toepassing. In 2013 zullen we ons vooral richten op een actievere betrokkenheid van de scholen en bedrijven in Rijswijk. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

14 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. In 2013 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals bijvoorbeeld het Strandwalfestival. Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0020 Bestuursondersteuning We bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties. Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Er is structureel overleg in de regio tussen portefeuillehouders en ambtenaren op het gebied van internationale samenwerking. Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Het coördineren van de klachtenregeling. Via voortgangsrapportages Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s. Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats. Niet van toepassing. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de Voortdurend proces. Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent Nog niet alle regels en regelgeving zijn al ingebed in de organisatie. Conform de VNG basisnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk moet dit wel Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

15 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? verantwoordingsparagraaf jaarrekening Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie verwerken in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Ontwikkelen en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners en bedrijven en collega's. Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van collegebeleid. Verbeteren communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie. Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadvisering. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Toetsen op het gebruik van de communicatievisie. Toetsing op communicatieuitingen. Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen. Wanneer is de doelstelling bereikt? uitvoering wordt gegeven. Voorjaar Wat is er veranderd en wat is nieuw? plaatsvinden. Uitvoering Oud 2012 Corporate communicatieplan en Nota Samenspel in communicatie en participatie Nieuw 2013 Visie communicatie en participatie gemeente Rijswijk 2012 en verder. Voorjaar Doorlopend proces. - Vernieuwen mediabeleid. Inzetten digitale communicatiemiddelen (intranet, internet, social media) naast andere media. Optimaliseren interne communicatie. Schriftelijke communicatie. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender. Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching. Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media. Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie. Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice. Monitoring op effectiviteit en feedback. Voorjaar Monitoring. Doorlopend proces. - Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de Doorlopend proces. - Doorlopend proces. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

16 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Communicatie op maat Organisatieverliezen 0030 Burgerzaken Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren. Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moeten aan uitkeringsverplichtingen worden voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij boventalligheid. Op grond van wet- en regelgeving worden van werk naar werktrajecten gestart die (waar mogelijk) het beroep op uitkeringen moet beperken. Modernisering GBA/BRP (van decentraal naar centraal). Betere afstemming Basisregistratie (GBA/BRP) en Burgerlijke stand. Tegengaan identiteitsfraude. Kwaliteitsverhogende activiteiten ontplooien voor de vastgelegde gegevens. Vermindering regeldruk en lastenverlichting. Deelname aan benchmarkactiviteiten. Via Waar staat je gemeente en aanvullend onderzoek. Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over van werk naar werktrajecten worden gemonitord. Via audits en benchmarking. Wanneer is de doelstelling bereikt? Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd. Doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

17 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening Uitvoering geven aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Opkomst bevorderen door: Optimale bereikbaarheid en zo min mogelijk wisselingen in stemlocaties. Kwaliteitsniveau van stembureauleden verhogen door mondelinge instructies. Inzet van mobiele teams bij calamiteiten op stembureaus. Volgen van ontwikkelingen nieuwe stemapparatuur. Voor de WABO geldt: De informatievoorziening aan de front- Office heeft een belangrijkere rol (meer service) vergunningen kunnen digitaal worden ingediend via een landelijk loket (minder kosten aanvrager). Procedures worden geregistreerd en geregisseerd in Squit XO. Alle aanvragen worden zo veel mogelijk digitaal ingeboekt en afgehandeld. Statusinformatie wordt aan vergunningaanvrager s via de website beschikbaar gesteld; (meer service). Door verbeterde werkprocessen is er een centrale interne regierol ingevoerd. (Coördinator Vergunningen) De interne samenwerking is beter vastgelegd en de burger profiteert. Veel verordeningen zijn/worden aangepast. De komende periode richten de Zie historisch overzicht onder doelstelling per beleidsproduct Door de kortere termijnen moet de gemiddelde doorlooptijd (nog) korter worden. De zogenaamde reguliere procedure van 8 weken kent een fatale termijn: indien de gemeente in deze periode geen besluit neemt, dan heeft de aanvrager automatisch een vergunning. Doelstelling is om te voorkomen dat men op deze manier vergunningen van rechtswege verleend krijgt. Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om zo veel mogelijk (80%) aanvragen om een omgevingsvergunning fysiek en digitaal in ontvangst te nemen, in behandeling te nemen en binnen de wettelijke termijn in de meldingen volledig in de front- Office af te handelen. Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk functioneren is een continu proces. Of we iets goed doen is afhankelijk van onze gemeentelijke ambities (gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en wettelijke verplichtingen). Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Geen wijzigingen in reeds ingezet beleid. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving. Uitvoering geven aan het Landelijke Programma Antwoord. Vanaf 2015 dienen gemeenten 80% van alle klantcontacten in één keer goed en eenduidig in de front-office af te doen. Dit geldt voor alle dienstverleningskanalen (Balies, Telefoon, Digitaal, Post) Hiervoor is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord -ambities betekent het fundamenteel anders organiseren van klantcontacten, wat moet leiden tot een betere publieke dienstverlening en tot vermindering van administratieve lasten. Er wordt gebruik gemaakt van de Kern Prestatieindicatoren (KPI s) d.w.z. te behalen normen voor een gemeentelijk KCC, dat zich ontwikkelt in lijn met de Antwoord -fasen. De KPI s zijn in lijn met de Benchmarking Publiekszaken. Daarnaast vond meting plaats vanuit BZK op het gebied van het realiseren van het Realisatieplan EGEM-i en de 5 Beloften. Deze monitor is intussen stopgezet en Rijswijk is geëindigd op een landelijk gedeelde 2e plaats. Inmiddels is i-nup (implementatie Nationaal Uitvoerings Programma) gelanceerd vanuit BZK, KING en VNG. Hieraan is de zgn. i-spiegel gekoppeld en vindt monitoring plaats door KING. Daarnaast wordt door KING de door hen ontwikkelde propositie met alle gemeenten doorgesproken. Wanneer is de doelstelling bereikt? KCC levert producten en diensten van de gemeente Rijswijk. Het KCC draagt zorg voor de levering van de producten en diensten. De regie ligt binnen PUZA bij de Manager Dienstverlening/ Specialist Publieke Dienstverlening. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Het realiseren van een volwaardig Klant ContactCenter (KCC) waarin alle dienstverleningskanalen (balies, telefoon, post, digitaal) zijn opgenomen. Uitvoering geven aan alle EGEM-iprojecten en de bouwstenen van i-nup. Doorontwikkelen kanaal POST ten aanzien van digitalisering en het zgn. zaakgericht werken. 1. In 2012 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank waarin alle benodigde informatie is opgenomen en een operationeel Call Center. 2. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methodiek. 3. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 4 van het Programma Antwoord : Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord. De informatie is vraaggericht samengesteld. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). Gemeenten moeten vóór 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Om dat doel te bereiken moeten gemeenten NUPbouwstenen implementeren en resultaatverplichtingen nakomen. Dit geldt tevens voor de noodzakelijke lokale aanpassingen in dat kader. Meer informatie over de bouwstenen: Het gaat hierbij om dienstverleningsprocessen aan burgers en bedrijven maar ook om ondersteuning van de interne organisatie. In Rijswijk wordt de inkomende poststroom Alle gemeenten worden gemonitord door het Ministerie van BZK en KING aan de hand van de bepalingen van het Nationaal Uitvoerings- Programma, (i-nup en de i-nup-spiegel) alsmede het landelijke Programma Antwoord. Het zijn diverse projecten. Meting vindt plaats bij de individuele projecten. Actieve betrokkenheid burgers en bedrijven. Door het invoeren van kwaliteitsmanagement gericht op controle op volledigheid van de informatievoorzien Wanneer is de doelstelling bereikt? Planning ligt in 2015 in overeenstemming met fase 4 van het programma Antwoord. Wanneer we bij de oplevering van de projecten voldoen aan de individuele projectopdracht. Digitalisering van de poststromen en een zaakgewijze inrichting van de informatie in DMS en archief draagt bij tot professionalisering van de Wat is er veranderd en wat is nieuw? Bijgestelde planning dat in 2015 fase 4 van dit programma is bereikt. Dit betreft overigens een landelijke bijstelling. Er is hierbij sprake van landelijke en lokale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van de overgang van EGEM-i naar i-nup en de afronding van de 5 Beloften. Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? digitaal verwerkt. Het ing, monitoring proces van de uitgaande (en signalering) post verloopt voor een van het proces deel digitaal. Er is een van afhandeling pilot opgestart voor de van vragen van toepassing van de burgers die via digitale handtekening. het kanaal post Omdat het verlopen. Via dit overheidsbeleid er op systeem kunnen gericht is om steeds meer klantvraag en digitale dienstverlening te doorlooptijden bieden is het noodzakelijk volledig in beeld dat alle gebracht worden. documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice systemen d.m.v. een koppeling) Bestuursondersteuning raad en rekenkamer- Zaakgericht inrichten informatievoorziening. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch ordenen van informatie uit de werkprocessen is essentieel. Zaakgewijs inrichten en organiseren van de informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen. Door het zaakgewijs inrichten van het Documentmanagement systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren, namelijk: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorziening. Voor de organisatie betekent een zaakgewijze inrichting van de informatievoorzieningen: een klantdossier bevat alle zaken van één klant. Continu verbeteren van informatievoorziening aan de raad. In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan de Op gezette tijden wordt er een enquête onder de raad en insprekers Wanneer is de doelstelling bereikt? postafhandeling en tot een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. We hebben dit doel bereikt wanneer: Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. Alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorziening aan de interne organisatie en het KCC. Nooit, dit blijft een doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Met name het digitaal werken is nieuw. Dit betekent een verdere vermindering van de stukkenstroom. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

21 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? functie in 2012 uitgevoerde evaluatie van de werkwijze. Transparantie van het bestuur en helderheid over het besluitvormingsp roces voor burgers. Het primaat van de raad op werkbare wijze vorm geven. Het zodanig uitvoeren van de raadsondersteuning dat de raad in staat wordt gesteld om adequaat vorm en inhoud te geven aan zijn volksvertegenwo ordigende, controlerende en kaderstellende taken. Verder invulling geven aan een regionale rekenkamerfunctie, samen met een of meer andere gemeenten uit de regio. Een benoemingsprocedure voor de burgemeester heeft zijn doorloop in Hiervoor moet een verordening worden gemaakt. Tevens moet de sollicitatieprocedure worden doorlopen. Het verder digitaliseren van de raadsprocessen. In 2012 is een nieuw raadsinformatiesysteem aangelegd. Dit zal in 2013 verder worden uitgebreid. gehouden. De uitkomsten hiervan worden besproken in het presidium. Zo nodig worden de processen en procedures hierop aangepast. De laatste evaluatie dateert uit Halverwege 2013 gaan we meten of aan de wettelijke taak voor wat betreft de rekenkamerfunctie wordt voldaan. Meten hiervan is eenvoudig: het nemen van een besluit omtrent de benoeming. Wanneer is de doelstelling bereikt? In 2013 moet er invulling zijn gegeven aan de rekenkamerfunctie. Als er een nieuwe vaste burgemeester is. Dit blijft een continu proces van verbeteringen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Verder zijn er elk jaar wel aanpassingen in vergaderstructuur of cultuur. Er zijn nog geen geplande wijzigingen voor De evaluatie wordt momenteel verder uitgewerkt. Investeringen liggen in 2013 met name op het gebied van audiovisuele verslaglegging Mediabeleid Het regelen van vergaderingen van raad, forum, presidium, agendacommissie, auditcommissie en diverse werkgroepen. Het beoordelen van kadernota s en van de aanvragen om extra vergaderingen en bijeenkomsten en presentaties. Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjaren subsidieconvenant. Meten kan plaatsvinden door de registratie van het aantal vergaderingen, het aantal geschreven adviezen en de stukkenstroom. Het presidium komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen, de auditcommissie 3 keer per jaar en de agendacommissie elke vergadercyclus. Het Commissariaat voor de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen. De lokale omroep voldoet aan de eisen die in de Mediawet staan. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 19

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB 1 BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Begroting 2013 ev. De heer W.A. Mateman Vergadering 4 juli 2012 Agendapunt 8 Financiën De bijgaande ontwerp-begroting,

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie