PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

2

3 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van terreinen! Op twee terreinen wordt de gemeente Rijswijk daarmee hard geconfronteerd. De ontwikkelingen in het bedrijfsleven doen zich m.n. gelden op onze bouwmarkt. Tal van projecten staan onder hevige druk. Ook als deze ontwikkelingen zich vooral in de particuliere sector afspelen, hebben zij - indirect - grote gevolgen voor onze eigen huishouding. Daarbij mogen wij ons gelukkig prijzen, dat er voor ons programma RijswijkBuiten onverminderd grote belangstelling op de kopersmarkt bestaat. Dit project heeft inmiddels de tekentafels verlaten en U ziet de feitelijke en grote veranderingen in het landschap. Ten tweede stelt de nationale en Europese aanpak van de crisis ons voor een grote opgave. De Rijksoverheid bezuinigt voor forse bedragen en dit leidt weer tot vermindering van onze inkomsten. Een bijkomend ernstig probleem is, dat wij - nu de kabinetsformatie nog niet is afgerond - onvoldoende zekerheid hebben over onze toekomstige inkomsten uit het Gemeentefonds. Maar ook over tal van wettelijke regelingen, die t.z.t. via de zogenaamde specifieke uitkeringen worden afgerekend, bestaat op dit moment grote onzekerheid. Het is een moeilijke opgave om in zo n klimaat een sluitende begroting op te stellen, en - belangrijker - een sluitende meerjarenbegroting. Dat dit toch gelukt is, stemt op zichzelf tot tevredenheid. Maar daar is wel een grote operatie intern aan vooraf gegaan. Ambtelijk en bestuurlijk is daar hard aan gewerkt. Zo is de hele begroting onder het mes gelegd en zijn tal van uitgaven geschrapt. In de lopende investeringsprogramma s is ook fors geschrapt. Alleen de onontkoombare investeringen zijn gehandhaafd. En dat was nog niet voldoende. Daarom is op de totale loonsom ook een stevige bezuinigingsdoelstelling gelegd. Tenslotte kon aan een verhoging van de lastendruk voor de burger onder deze omstandigheden niet geheel ontkomen worden. De gemaakte keuzes worden in de voorliggende stukken toegelicht. Bij de presentatie ervan is al gebruik gemaakt van de adviezen van de door Uw Raad ingestelde Werkgroep Begroting. De verantwoordelijkheid voor de onderliggende keuzes ligt uiteraard bij ons College. Daarvoor vragen wij nu Uw steun. Wethouder Financiën W.A. Mateman 1

4 2

5 Inhoudsopgave Blz. PROGRAMMA'S.. 5 Programmabegroting Algemeen Bestuur en Organisatie.. 7 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs.. 35 Sport, Cultuur en Recreatie Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wonen en Leven Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 69 PARAGRAFEN. 75 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering 117 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) RijswijkBuiten FINANCIËLE BEGROTING 131 Programmabegroting 133 MEERJARENBEGROTING 137 Meerjarenbegroting Toelichting op de meerjarenbegroting Overzicht verschillen meerjarenbegroting met voorgaande jaren 173 Toelichting op verschillen met voorgaande jaren 177 3

6 Inhoudsopgave Blz. BIJLAGEN 185 Programmabegroting Leeswijzer investeringsplan Investeringsplan inclusief toelichting 191 EMU-saldo. 229 Incidentele baten en lasten. 233 Verloop reserves Verloop voorzieningen. 241 Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Investerings- en financieringsstaat 249 Nieuw beleid. 253 Verzamel- en consolidatiestaat. 257 Kerngegevens en kengetallen 267 BESLUITEN Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2013 van het investeringsplan geraamde investeringen. 277 AFKORTINGEN 279 4

7 PROGRAMMA S PROGRAMMA S 5

8 6

9 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling programma We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving. Wat kost het? (x 1.000) Lasten Baten Saldo Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0010 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo bestuurlijke samenwerking Lasten 440 Baten Saldo Bestuursondersteuning Lasten Baten Saldo Publieksvoorlichting, promotie en public relations Lasten 41 Baten Saldo Organisatieverliezen Lasten 576 Baten Saldo 576 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 7

10 0030 Burgerzaken Lasten Baten Saldo Verkiezingen/referenda Lasten 0 Baten Saldo Publieke dienstverlening Lasten 651 Baten Saldo Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten 701 Baten Saldo Mediabeleid Lasten 39 Baten Saldo 39 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 8

11 Doelstellingen per beleidsproduct 0010 Bestuursorganen Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. Ons vertrekpunt is Rijswijk, een kruispunt van mogelijkheden, dat onze kernwaarden in zich draagt Bestuurlijke samenwerking Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, ook internationaal, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met Delft, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst Bestuursondersteuning Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente Publieksvoorlichting, promotie en public relations Het doel van communicatie is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving. Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling Organisatieverliezen Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) een inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden Burgerzaken Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, taakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kan worden geboden Verkiezingen/referenda Zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Opkomstpercentage Europees Parlem Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten Rijswijk 40,5% 40,37 % 53,7% 52,04 % 74,4% 75,05 % 45,3% 55,65% Landelijk 39,26% 36,75 % 58,56% 54,13 % 75,4% 74,57 % 46,4% 55,97% 0032 Publieke dienstverlening Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Inmiddels is landelijk afgesproken dat in 2015 gemeenten 80% van alle klantcontacten op gemeentelijk niveau in de front- Office afdoen. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s). Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden Mediabeleid Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

12 Wat gaan we ervoor doen? Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0010 Bestuursorganen De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting. Wanneer is de doelstelling bereikt? Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? zie ook doelstelling per beleidsproduct 0060 Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma. Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites). Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd Bestuurlijke samenwerking. Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Effecten van beleid op zoveel mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van Waarstaatjegemeente monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit is niet meetbaar. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursop- Indien uit de onderzoeken blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Niet van toepassing. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. Met Delft wordt gewerkt aan een gezamenlijk Shared Service Center Met Delft is een vestiging van internationaal onderwijs (IGBO) aangevraagd. Rwk, Delft, P-N, M-Delfl Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

13 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? drachten. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. In het programma Caminando Juntos II zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. A.d.h.v. deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. In Het programma Caminando Juntos II zal dan stoppen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Westl.en Z meer werken aan een Bedrijfsplan voor een Zorg- en Veiligheidshuis. Rwk, Delft, DH, P-N, Westl. M- Delfl., Z meer, L-V en Was.maken een bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Haaglanden (RUD). Niet van toepassing. Niet van toepassing. In 2013 zullen we ons vooral richten op een actievere betrokkenheid van de scholen en bedrijven in Rijswijk. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

14 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. In 2013 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals bijvoorbeeld het Strandwalfestival. Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0020 Bestuursondersteuning We bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties. Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Er is structureel overleg in de regio tussen portefeuillehouders en ambtenaren op het gebied van internationale samenwerking. Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Het coördineren van de klachtenregeling. Via voortgangsrapportages Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s. Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats. Niet van toepassing. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de Voortdurend proces. Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent Nog niet alle regels en regelgeving zijn al ingebed in de organisatie. Conform de VNG basisnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk moet dit wel Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

15 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? verantwoordingsparagraaf jaarrekening Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie verwerken in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Ontwikkelen en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners en bedrijven en collega's. Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van collegebeleid. Verbeteren communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie. Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadvisering. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Toetsen op het gebruik van de communicatievisie. Toetsing op communicatieuitingen. Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen. Wanneer is de doelstelling bereikt? uitvoering wordt gegeven. Voorjaar Wat is er veranderd en wat is nieuw? plaatsvinden. Uitvoering Oud 2012 Corporate communicatieplan en Nota Samenspel in communicatie en participatie Nieuw 2013 Visie communicatie en participatie gemeente Rijswijk 2012 en verder. Voorjaar Doorlopend proces. - Vernieuwen mediabeleid. Inzetten digitale communicatiemiddelen (intranet, internet, social media) naast andere media. Optimaliseren interne communicatie. Schriftelijke communicatie. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender. Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching. Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media. Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie. Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice. Monitoring op effectiviteit en feedback. Voorjaar Monitoring. Doorlopend proces. - Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de Doorlopend proces. - Doorlopend proces. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

16 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Communicatie op maat Organisatieverliezen 0030 Burgerzaken Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren. Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moeten aan uitkeringsverplichtingen worden voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij boventalligheid. Op grond van wet- en regelgeving worden van werk naar werktrajecten gestart die (waar mogelijk) het beroep op uitkeringen moet beperken. Modernisering GBA/BRP (van decentraal naar centraal). Betere afstemming Basisregistratie (GBA/BRP) en Burgerlijke stand. Tegengaan identiteitsfraude. Kwaliteitsverhogende activiteiten ontplooien voor de vastgelegde gegevens. Vermindering regeldruk en lastenverlichting. Deelname aan benchmarkactiviteiten. Via Waar staat je gemeente en aanvullend onderzoek. Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over van werk naar werktrajecten worden gemonitord. Via audits en benchmarking. Wanneer is de doelstelling bereikt? Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd. Doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

17 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening Uitvoering geven aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Opkomst bevorderen door: Optimale bereikbaarheid en zo min mogelijk wisselingen in stemlocaties. Kwaliteitsniveau van stembureauleden verhogen door mondelinge instructies. Inzet van mobiele teams bij calamiteiten op stembureaus. Volgen van ontwikkelingen nieuwe stemapparatuur. Voor de WABO geldt: De informatievoorziening aan de front- Office heeft een belangrijkere rol (meer service) vergunningen kunnen digitaal worden ingediend via een landelijk loket (minder kosten aanvrager). Procedures worden geregistreerd en geregisseerd in Squit XO. Alle aanvragen worden zo veel mogelijk digitaal ingeboekt en afgehandeld. Statusinformatie wordt aan vergunningaanvrager s via de website beschikbaar gesteld; (meer service). Door verbeterde werkprocessen is er een centrale interne regierol ingevoerd. (Coördinator Vergunningen) De interne samenwerking is beter vastgelegd en de burger profiteert. Veel verordeningen zijn/worden aangepast. De komende periode richten de Zie historisch overzicht onder doelstelling per beleidsproduct Door de kortere termijnen moet de gemiddelde doorlooptijd (nog) korter worden. De zogenaamde reguliere procedure van 8 weken kent een fatale termijn: indien de gemeente in deze periode geen besluit neemt, dan heeft de aanvrager automatisch een vergunning. Doelstelling is om te voorkomen dat men op deze manier vergunningen van rechtswege verleend krijgt. Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om zo veel mogelijk (80%) aanvragen om een omgevingsvergunning fysiek en digitaal in ontvangst te nemen, in behandeling te nemen en binnen de wettelijke termijn in de meldingen volledig in de front- Office af te handelen. Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk functioneren is een continu proces. Of we iets goed doen is afhankelijk van onze gemeentelijke ambities (gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en wettelijke verplichtingen). Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Geen wijzigingen in reeds ingezet beleid. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving. Uitvoering geven aan het Landelijke Programma Antwoord. Vanaf 2015 dienen gemeenten 80% van alle klantcontacten in één keer goed en eenduidig in de front-office af te doen. Dit geldt voor alle dienstverleningskanalen (Balies, Telefoon, Digitaal, Post) Hiervoor is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord -ambities betekent het fundamenteel anders organiseren van klantcontacten, wat moet leiden tot een betere publieke dienstverlening en tot vermindering van administratieve lasten. Er wordt gebruik gemaakt van de Kern Prestatieindicatoren (KPI s) d.w.z. te behalen normen voor een gemeentelijk KCC, dat zich ontwikkelt in lijn met de Antwoord -fasen. De KPI s zijn in lijn met de Benchmarking Publiekszaken. Daarnaast vond meting plaats vanuit BZK op het gebied van het realiseren van het Realisatieplan EGEM-i en de 5 Beloften. Deze monitor is intussen stopgezet en Rijswijk is geëindigd op een landelijk gedeelde 2e plaats. Inmiddels is i-nup (implementatie Nationaal Uitvoerings Programma) gelanceerd vanuit BZK, KING en VNG. Hieraan is de zgn. i-spiegel gekoppeld en vindt monitoring plaats door KING. Daarnaast wordt door KING de door hen ontwikkelde propositie met alle gemeenten doorgesproken. Wanneer is de doelstelling bereikt? KCC levert producten en diensten van de gemeente Rijswijk. Het KCC draagt zorg voor de levering van de producten en diensten. De regie ligt binnen PUZA bij de Manager Dienstverlening/ Specialist Publieke Dienstverlening. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Het realiseren van een volwaardig Klant ContactCenter (KCC) waarin alle dienstverleningskanalen (balies, telefoon, post, digitaal) zijn opgenomen. Uitvoering geven aan alle EGEM-iprojecten en de bouwstenen van i-nup. Doorontwikkelen kanaal POST ten aanzien van digitalisering en het zgn. zaakgericht werken. 1. In 2012 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank waarin alle benodigde informatie is opgenomen en een operationeel Call Center. 2. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methodiek. 3. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 4 van het Programma Antwoord : Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord. De informatie is vraaggericht samengesteld. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). Gemeenten moeten vóór 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Om dat doel te bereiken moeten gemeenten NUPbouwstenen implementeren en resultaatverplichtingen nakomen. Dit geldt tevens voor de noodzakelijke lokale aanpassingen in dat kader. Meer informatie over de bouwstenen: Het gaat hierbij om dienstverleningsprocessen aan burgers en bedrijven maar ook om ondersteuning van de interne organisatie. In Rijswijk wordt de inkomende poststroom Alle gemeenten worden gemonitord door het Ministerie van BZK en KING aan de hand van de bepalingen van het Nationaal Uitvoerings- Programma, (i-nup en de i-nup-spiegel) alsmede het landelijke Programma Antwoord. Het zijn diverse projecten. Meting vindt plaats bij de individuele projecten. Actieve betrokkenheid burgers en bedrijven. Door het invoeren van kwaliteitsmanagement gericht op controle op volledigheid van de informatievoorzien Wanneer is de doelstelling bereikt? Planning ligt in 2015 in overeenstemming met fase 4 van het programma Antwoord. Wanneer we bij de oplevering van de projecten voldoen aan de individuele projectopdracht. Digitalisering van de poststromen en een zaakgewijze inrichting van de informatie in DMS en archief draagt bij tot professionalisering van de Wat is er veranderd en wat is nieuw? Bijgestelde planning dat in 2015 fase 4 van dit programma is bereikt. Dit betreft overigens een landelijke bijstelling. Er is hierbij sprake van landelijke en lokale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van de overgang van EGEM-i naar i-nup en de afronding van de 5 Beloften. Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? digitaal verwerkt. Het ing, monitoring proces van de uitgaande (en signalering) post verloopt voor een van het proces deel digitaal. Er is een van afhandeling pilot opgestart voor de van vragen van toepassing van de burgers die via digitale handtekening. het kanaal post Omdat het verlopen. Via dit overheidsbeleid er op systeem kunnen gericht is om steeds meer klantvraag en digitale dienstverlening te doorlooptijden bieden is het noodzakelijk volledig in beeld dat alle gebracht worden. documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice systemen d.m.v. een koppeling) Bestuursondersteuning raad en rekenkamer- Zaakgericht inrichten informatievoorziening. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch ordenen van informatie uit de werkprocessen is essentieel. Zaakgewijs inrichten en organiseren van de informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen. Door het zaakgewijs inrichten van het Documentmanagement systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren, namelijk: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorziening. Voor de organisatie betekent een zaakgewijze inrichting van de informatievoorzieningen: een klantdossier bevat alle zaken van één klant. Continu verbeteren van informatievoorziening aan de raad. In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan de Op gezette tijden wordt er een enquête onder de raad en insprekers Wanneer is de doelstelling bereikt? postafhandeling en tot een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. We hebben dit doel bereikt wanneer: Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. Alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorziening aan de interne organisatie en het KCC. Nooit, dit blijft een doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Met name het digitaal werken is nieuw. Dit betekent een verdere vermindering van de stukkenstroom. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

21 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? functie in 2012 uitgevoerde evaluatie van de werkwijze. Transparantie van het bestuur en helderheid over het besluitvormingsp roces voor burgers. Het primaat van de raad op werkbare wijze vorm geven. Het zodanig uitvoeren van de raadsondersteuning dat de raad in staat wordt gesteld om adequaat vorm en inhoud te geven aan zijn volksvertegenwo ordigende, controlerende en kaderstellende taken. Verder invulling geven aan een regionale rekenkamerfunctie, samen met een of meer andere gemeenten uit de regio. Een benoemingsprocedure voor de burgemeester heeft zijn doorloop in Hiervoor moet een verordening worden gemaakt. Tevens moet de sollicitatieprocedure worden doorlopen. Het verder digitaliseren van de raadsprocessen. In 2012 is een nieuw raadsinformatiesysteem aangelegd. Dit zal in 2013 verder worden uitgebreid. gehouden. De uitkomsten hiervan worden besproken in het presidium. Zo nodig worden de processen en procedures hierop aangepast. De laatste evaluatie dateert uit Halverwege 2013 gaan we meten of aan de wettelijke taak voor wat betreft de rekenkamerfunctie wordt voldaan. Meten hiervan is eenvoudig: het nemen van een besluit omtrent de benoeming. Wanneer is de doelstelling bereikt? In 2013 moet er invulling zijn gegeven aan de rekenkamerfunctie. Als er een nieuwe vaste burgemeester is. Dit blijft een continu proces van verbeteringen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Verder zijn er elk jaar wel aanpassingen in vergaderstructuur of cultuur. Er zijn nog geen geplande wijzigingen voor De evaluatie wordt momenteel verder uitgewerkt. Investeringen liggen in 2013 met name op het gebied van audiovisuele verslaglegging Mediabeleid Het regelen van vergaderingen van raad, forum, presidium, agendacommissie, auditcommissie en diverse werkgroepen. Het beoordelen van kadernota s en van de aanvragen om extra vergaderingen en bijeenkomsten en presentaties. Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjaren subsidieconvenant. Meten kan plaatsvinden door de registratie van het aantal vergaderingen, het aantal geschreven adviezen en de stukkenstroom. Het presidium komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen, de auditcommissie 3 keer per jaar en de agendacommissie elke vergadercyclus. Het Commissariaat voor de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen. De lokale omroep voldoet aan de eisen die in de Mediawet staan. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 19

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP). NADERE REGELING Lijst van organen van de gemeente die

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 Raadsstuk Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 1. Inleiding Het beleid voor reclame en uitstallingen bevat algemene regels voor het plaatsen van (gevel)reclame

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid

Aanpak Omgevingsbeleid. Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid Wij werken aan ons IMAGO Omgevingsbeleid 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel van de aanpak 2. Uitgangspunten 3. De werkwijze 4. De planning Bijlage: Voorbeeld Overzicht Modulair Omgevingsbeleid; het

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid.

Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. Omgevingsbeheer/Wabo innovatie in overheidshandelen in Dordrecht en Zuid-Holland Zuid. F.H.Hartog Hoofd V&H, milieudienst Zuid-Holland Zuid Profiel milieudienst Uitgeplaatste Milieu-afdeling (centrale

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 Voorwoord Programmabegroting Rijswijk wordt nu midscheeps getroffen door externe gebeurtenissen, met name de huidige wereldwijde economische recessie en

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS - Concept (versie 1.0 dd 25 juni 2013) - INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen, t.w.: De gemeente Eindhoven, vertegenwoordigd door ondergetekende, die bij besluit van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie