PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK

2

3 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van terreinen! Op twee terreinen wordt de gemeente Rijswijk daarmee hard geconfronteerd. De ontwikkelingen in het bedrijfsleven doen zich m.n. gelden op onze bouwmarkt. Tal van projecten staan onder hevige druk. Ook als deze ontwikkelingen zich vooral in de particuliere sector afspelen, hebben zij - indirect - grote gevolgen voor onze eigen huishouding. Daarbij mogen wij ons gelukkig prijzen, dat er voor ons programma RijswijkBuiten onverminderd grote belangstelling op de kopersmarkt bestaat. Dit project heeft inmiddels de tekentafels verlaten en U ziet de feitelijke en grote veranderingen in het landschap. Ten tweede stelt de nationale en Europese aanpak van de crisis ons voor een grote opgave. De Rijksoverheid bezuinigt voor forse bedragen en dit leidt weer tot vermindering van onze inkomsten. Een bijkomend ernstig probleem is, dat wij - nu de kabinetsformatie nog niet is afgerond - onvoldoende zekerheid hebben over onze toekomstige inkomsten uit het Gemeentefonds. Maar ook over tal van wettelijke regelingen, die t.z.t. via de zogenaamde specifieke uitkeringen worden afgerekend, bestaat op dit moment grote onzekerheid. Het is een moeilijke opgave om in zo n klimaat een sluitende begroting op te stellen, en - belangrijker - een sluitende meerjarenbegroting. Dat dit toch gelukt is, stemt op zichzelf tot tevredenheid. Maar daar is wel een grote operatie intern aan vooraf gegaan. Ambtelijk en bestuurlijk is daar hard aan gewerkt. Zo is de hele begroting onder het mes gelegd en zijn tal van uitgaven geschrapt. In de lopende investeringsprogramma s is ook fors geschrapt. Alleen de onontkoombare investeringen zijn gehandhaafd. En dat was nog niet voldoende. Daarom is op de totale loonsom ook een stevige bezuinigingsdoelstelling gelegd. Tenslotte kon aan een verhoging van de lastendruk voor de burger onder deze omstandigheden niet geheel ontkomen worden. De gemaakte keuzes worden in de voorliggende stukken toegelicht. Bij de presentatie ervan is al gebruik gemaakt van de adviezen van de door Uw Raad ingestelde Werkgroep Begroting. De verantwoordelijkheid voor de onderliggende keuzes ligt uiteraard bij ons College. Daarvoor vragen wij nu Uw steun. Wethouder Financiën W.A. Mateman 1

4 2

5 Inhoudsopgave Blz. PROGRAMMA'S.. 5 Programmabegroting Algemeen Bestuur en Organisatie.. 7 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs.. 35 Sport, Cultuur en Recreatie Zorg, Welzijn en Volksgezondheid Wonen en Leven Sociale Zaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 69 PARAGRAFEN. 75 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering 117 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) RijswijkBuiten FINANCIËLE BEGROTING 131 Programmabegroting 133 MEERJARENBEGROTING 137 Meerjarenbegroting Toelichting op de meerjarenbegroting Overzicht verschillen meerjarenbegroting met voorgaande jaren 173 Toelichting op verschillen met voorgaande jaren 177 3

6 Inhoudsopgave Blz. BIJLAGEN 185 Programmabegroting Leeswijzer investeringsplan Investeringsplan inclusief toelichting 191 EMU-saldo. 229 Incidentele baten en lasten. 233 Verloop reserves Verloop voorzieningen. 241 Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) Investerings- en financieringsstaat 249 Nieuw beleid. 253 Verzamel- en consolidatiestaat. 257 Kerngegevens en kengetallen 267 BESLUITEN Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2013 van het investeringsplan geraamde investeringen. 277 AFKORTINGEN 279 4

7 PROGRAMMA S PROGRAMMA S 5

8 6

9 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling programma We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving. Wat kost het? (x 1.000) Lasten Baten Saldo Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0010 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo bestuurlijke samenwerking Lasten 440 Baten Saldo Bestuursondersteuning Lasten Baten Saldo Publieksvoorlichting, promotie en public relations Lasten 41 Baten Saldo Organisatieverliezen Lasten 576 Baten Saldo 576 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 7

10 0030 Burgerzaken Lasten Baten Saldo Verkiezingen/referenda Lasten 0 Baten Saldo Publieke dienstverlening Lasten 651 Baten Saldo Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten 701 Baten Saldo Mediabeleid Lasten 39 Baten Saldo 39 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 8

11 Doelstellingen per beleidsproduct 0010 Bestuursorganen Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. Ons vertrekpunt is Rijswijk, een kruispunt van mogelijkheden, dat onze kernwaarden in zich draagt Bestuurlijke samenwerking Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, ook internationaal, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, in het bijzonder met Delft, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst Bestuursondersteuning Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan een goed, slagvaardig, integer en effectief bestuur van de gemeente Publieksvoorlichting, promotie en public relations Het doel van communicatie is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving. Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling Organisatieverliezen Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. Voor personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) een inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden Burgerzaken Ervoor gaan om, vanuit een professionele en klantgerichte organisatie, taakopvatting en werkwijze, een zodanige dienstverlening te bewerkstelligen, dat aan de Rijswijkse burger nog meer transparantie, zorgvuldigheid, snelheid en klantvriendelijkheid kan worden geboden Verkiezingen/referenda Zorgdragen voor de organisatie van betrouwbare referenda/verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Gestreefd wordt naar een opkomstpercentage rond het landelijk gemiddelde. Opkomstpercentage Europees Parlem Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten Rijswijk 40,5% 40,37 % 53,7% 52,04 % 74,4% 75,05 % 45,3% 55,65% Landelijk 39,26% 36,75 % 58,56% 54,13 % 75,4% 74,57 % 46,4% 55,97% 0032 Publieke dienstverlening Vanaf 2015 zijn gemeenten hét portaal voor alle vragen aan de overheid. Inmiddels is landelijk afgesproken dat in 2015 gemeenten 80% van alle klantcontacten op gemeentelijk niveau in de front- Office afdoen. Om dat te realiseren, is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Dit betekent het fundamenteel anders organiseren van alle klantcontacten Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s). Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden Mediabeleid Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

12 Wat gaan we ervoor doen? Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0010 Bestuursorganen De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting. Wanneer is de doelstelling bereikt? Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? zie ook doelstelling per beleidsproduct 0060 Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma. Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites). Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd Bestuurlijke samenwerking. Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden). Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Effecten van beleid op zoveel mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van Waarstaatjegemeente monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening. Dit is niet meetbaar. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursop- Indien uit de onderzoeken blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Niet van toepassing. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. Met Delft wordt gewerkt aan een gezamenlijk Shared Service Center Met Delft is een vestiging van internationaal onderwijs (IGBO) aangevraagd. Rwk, Delft, P-N, M-Delfl Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

13 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? drachten. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijk en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. Dit is niet meetbaar. In het programma Caminando Juntos II zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. A.d.h.v. deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. In Het programma Caminando Juntos II zal dan stoppen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Westl.en Z meer werken aan een Bedrijfsplan voor een Zorg- en Veiligheidshuis. Rwk, Delft, DH, P-N, Westl. M- Delfl., Z meer, L-V en Was.maken een bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Haaglanden (RUD). Niet van toepassing. Niet van toepassing. In 2013 zullen we ons vooral richten op een actievere betrokkenheid van de scholen en bedrijven in Rijswijk. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

14 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. In 2013 zal in veel gevallen worden aangesloten bij grote publieksevenementen zoals bijvoorbeeld het Strandwalfestival. Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0020 Bestuursondersteuning We bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties. Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (b.v. van de landelijke overheid). Er is structureel overleg in de regio tussen portefeuillehouders en ambtenaren op het gebied van internationale samenwerking. Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Het coördineren van de klachtenregeling. Via voortgangsrapportages Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s. Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats. Niet van toepassing. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de Voortdurend proces. Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent Nog niet alle regels en regelgeving zijn al ingebed in de organisatie. Conform de VNG basisnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk moet dit wel Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

15 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? verantwoordingsparagraaf jaarrekening Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Ontwikkelen en uitvoeren communicatiestrategie. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie verwerken in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Ontwikkelen en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners en bedrijven en collega's. Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van collegebeleid. Verbeteren communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie. Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadvisering. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Toetsen op het gebruik van de communicatievisie. Toetsing op communicatieuitingen. Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen. Wanneer is de doelstelling bereikt? uitvoering wordt gegeven. Voorjaar Wat is er veranderd en wat is nieuw? plaatsvinden. Uitvoering Oud 2012 Corporate communicatieplan en Nota Samenspel in communicatie en participatie Nieuw 2013 Visie communicatie en participatie gemeente Rijswijk 2012 en verder. Voorjaar Doorlopend proces. - Vernieuwen mediabeleid. Inzetten digitale communicatiemiddelen (intranet, internet, social media) naast andere media. Optimaliseren interne communicatie. Schriftelijke communicatie. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender. Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching. Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media. Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie. Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice. Monitoring op effectiviteit en feedback. Voorjaar Monitoring. Doorlopend proces. - Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toezicht op brieven, raadsvoorstellen en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de Doorlopend proces. - Doorlopend proces. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

16 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Communicatie op maat Organisatieverliezen 0030 Burgerzaken Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren. Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moeten aan uitkeringsverplichtingen worden voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij boventalligheid. Op grond van wet- en regelgeving worden van werk naar werktrajecten gestart die (waar mogelijk) het beroep op uitkeringen moet beperken. Modernisering GBA/BRP (van decentraal naar centraal). Betere afstemming Basisregistratie (GBA/BRP) en Burgerlijke stand. Tegengaan identiteitsfraude. Kwaliteitsverhogende activiteiten ontplooien voor de vastgelegde gegevens. Vermindering regeldruk en lastenverlichting. Deelname aan benchmarkactiviteiten. Via Waar staat je gemeente en aanvullend onderzoek. Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over van werk naar werktrajecten worden gemonitord. Via audits en benchmarking. Wanneer is de doelstelling bereikt? Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd. Doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

17 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? 0031 Verkiezingen/ referenda 0032 Publieke dienstverlening Uitvoering geven aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Opkomst bevorderen door: Optimale bereikbaarheid en zo min mogelijk wisselingen in stemlocaties. Kwaliteitsniveau van stembureauleden verhogen door mondelinge instructies. Inzet van mobiele teams bij calamiteiten op stembureaus. Volgen van ontwikkelingen nieuwe stemapparatuur. Voor de WABO geldt: De informatievoorziening aan de front- Office heeft een belangrijkere rol (meer service) vergunningen kunnen digitaal worden ingediend via een landelijk loket (minder kosten aanvrager). Procedures worden geregistreerd en geregisseerd in Squit XO. Alle aanvragen worden zo veel mogelijk digitaal ingeboekt en afgehandeld. Statusinformatie wordt aan vergunningaanvrager s via de website beschikbaar gesteld; (meer service). Door verbeterde werkprocessen is er een centrale interne regierol ingevoerd. (Coördinator Vergunningen) De interne samenwerking is beter vastgelegd en de burger profiteert. Veel verordeningen zijn/worden aangepast. De komende periode richten de Zie historisch overzicht onder doelstelling per beleidsproduct Door de kortere termijnen moet de gemiddelde doorlooptijd (nog) korter worden. De zogenaamde reguliere procedure van 8 weken kent een fatale termijn: indien de gemeente in deze periode geen besluit neemt, dan heeft de aanvrager automatisch een vergunning. Doelstelling is om te voorkomen dat men op deze manier vergunningen van rechtswege verleend krijgt. Wanneer is de doelstelling bereikt? Niet van toepassing. Het doel is bereikt als de gemeente Rijswijk in 2015 in staat is om zo veel mogelijk (80%) aanvragen om een omgevingsvergunning fysiek en digitaal in ontvangst te nemen, in behandeling te nemen en binnen de wettelijke termijn in de meldingen volledig in de front- Office af te handelen. Het verbeteren van kwaliteit van het gemeentelijk functioneren is een continu proces. Of we iets goed doen is afhankelijk van onze gemeentelijke ambities (gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en wettelijke verplichtingen). Wat is er veranderd en wat is nieuw? Niet van toepassing. Geen wijzigingen in reeds ingezet beleid. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

18 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? werkzaamheden zich vooral op stroomlijnen van de processen, professionaliseren van de informatievoorziening en ontwikkeling van integrale handhaving. Uitvoering geven aan het Landelijke Programma Antwoord. Vanaf 2015 dienen gemeenten 80% van alle klantcontacten in één keer goed en eenduidig in de front-office af te doen. Dit geldt voor alle dienstverleningskanalen (Balies, Telefoon, Digitaal, Post) Hiervoor is het Landelijk Programma Antwoord ontwikkeld. Het realiseren van de Antwoord -ambities betekent het fundamenteel anders organiseren van klantcontacten, wat moet leiden tot een betere publieke dienstverlening en tot vermindering van administratieve lasten. Er wordt gebruik gemaakt van de Kern Prestatieindicatoren (KPI s) d.w.z. te behalen normen voor een gemeentelijk KCC, dat zich ontwikkelt in lijn met de Antwoord -fasen. De KPI s zijn in lijn met de Benchmarking Publiekszaken. Daarnaast vond meting plaats vanuit BZK op het gebied van het realiseren van het Realisatieplan EGEM-i en de 5 Beloften. Deze monitor is intussen stopgezet en Rijswijk is geëindigd op een landelijk gedeelde 2e plaats. Inmiddels is i-nup (implementatie Nationaal Uitvoerings Programma) gelanceerd vanuit BZK, KING en VNG. Hieraan is de zgn. i-spiegel gekoppeld en vindt monitoring plaats door KING. Daarnaast wordt door KING de door hen ontwikkelde propositie met alle gemeenten doorgesproken. Wanneer is de doelstelling bereikt? KCC levert producten en diensten van de gemeente Rijswijk. Het KCC draagt zorg voor de levering van de producten en diensten. De regie ligt binnen PUZA bij de Manager Dienstverlening/ Specialist Publieke Dienstverlening. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

19 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Het realiseren van een volwaardig Klant ContactCenter (KCC) waarin alle dienstverleningskanalen (balies, telefoon, post, digitaal) zijn opgenomen. Uitvoering geven aan alle EGEM-iprojecten en de bouwstenen van i-nup. Doorontwikkelen kanaal POST ten aanzien van digitalisering en het zgn. zaakgericht werken. 1. In 2012 heeft Rijswijk de beschikking over een operationele gevulde kennisbank waarin alle benodigde informatie is opgenomen en een operationeel Call Center. 2. D.m.v. een groeimodel zijn in 2015 alle werkprocessen beschreven volgens één methodiek. 3. Het KCC werkt uiterlijk 1 januari 2015 conform fase 4 van het Programma Antwoord : Alle klantcontacten verlopen via het KCC (inclusief monitoring). Elk kanaal geeft hetzelfde antwoord. De informatie is vraaggericht samengesteld. De klantcontacten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (minimum branchenormen VNG, juni 2010). Gemeenten moeten vóór 2015 de basisinfrastructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. Om dat doel te bereiken moeten gemeenten NUPbouwstenen implementeren en resultaatverplichtingen nakomen. Dit geldt tevens voor de noodzakelijke lokale aanpassingen in dat kader. Meer informatie over de bouwstenen: Het gaat hierbij om dienstverleningsprocessen aan burgers en bedrijven maar ook om ondersteuning van de interne organisatie. In Rijswijk wordt de inkomende poststroom Alle gemeenten worden gemonitord door het Ministerie van BZK en KING aan de hand van de bepalingen van het Nationaal Uitvoerings- Programma, (i-nup en de i-nup-spiegel) alsmede het landelijke Programma Antwoord. Het zijn diverse projecten. Meting vindt plaats bij de individuele projecten. Actieve betrokkenheid burgers en bedrijven. Door het invoeren van kwaliteitsmanagement gericht op controle op volledigheid van de informatievoorzien Wanneer is de doelstelling bereikt? Planning ligt in 2015 in overeenstemming met fase 4 van het programma Antwoord. Wanneer we bij de oplevering van de projecten voldoen aan de individuele projectopdracht. Digitalisering van de poststromen en een zaakgewijze inrichting van de informatie in DMS en archief draagt bij tot professionalisering van de Wat is er veranderd en wat is nieuw? Bijgestelde planning dat in 2015 fase 4 van dit programma is bereikt. Dit betreft overigens een landelijke bijstelling. Er is hierbij sprake van landelijke en lokale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van de overgang van EGEM-i naar i-nup en de afronding van de 5 Beloften. Geen wijzigingen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

20 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? digitaal verwerkt. Het ing, monitoring proces van de uitgaande (en signalering) post verloopt voor een van het proces deel digitaal. Er is een van afhandeling pilot opgestart voor de van vragen van toepassing van de burgers die via digitale handtekening. het kanaal post Omdat het verlopen. Via dit overheidsbeleid er op systeem kunnen gericht is om steeds meer klantvraag en digitale dienstverlening te doorlooptijden bieden is het noodzakelijk volledig in beeld dat alle gebracht worden. documentstromen (zowel interne als uitgaande post) in het werkproces digitaal raadpleegbaar zijn (inclusief de documenten uit de backoffice systemen d.m.v. een koppeling) Bestuursondersteuning raad en rekenkamer- Zaakgericht inrichten informatievoorziening. Burgers en bedrijven verwachten een goede service en efficiënte dienstverlening, waar en wanneer het hen uitkomt. Het systematisch ordenen van informatie uit de werkprocessen is essentieel. Zaakgewijs inrichten en organiseren van de informatie ondersteunt dit. Door zaakgericht te werken zijn alle zaakdossiers van een bepaalde klant of een bepaald adres op te vragen en zijn de voortgang en status ervan te volgen. Door het zaakgewijs inrichten van het Documentmanagement systeem (DMS) wil Rijswijk een belangrijk kwaliteitsaspect realiseren, namelijk: de betrouwbaarheid en transparantie van de informatievoorziening. Voor de organisatie betekent een zaakgewijze inrichting van de informatievoorzieningen: een klantdossier bevat alle zaken van één klant. Continu verbeteren van informatievoorziening aan de raad. In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan de Op gezette tijden wordt er een enquête onder de raad en insprekers Wanneer is de doelstelling bereikt? postafhandeling en tot een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. We hebben dit doel bereikt wanneer: Alle benodigde voorzieningen (systemen, procedures) aanwezig zijn en door de organisatie worden gebruikt. Alle relevante klantcontacten/verzoeken van burgers die via het kanaal post verlopen, volledig digitaal inzichtelijk en raadpleegbaar zijn (inclusief de status van afhandeling) voor de informatievoorziening aan de interne organisatie en het KCC. Nooit, dit blijft een doorlopend proces. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Met name het digitaal werken is nieuw. Dit betekent een verdere vermindering van de stukkenstroom. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

21 Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? functie in 2012 uitgevoerde evaluatie van de werkwijze. Transparantie van het bestuur en helderheid over het besluitvormingsp roces voor burgers. Het primaat van de raad op werkbare wijze vorm geven. Het zodanig uitvoeren van de raadsondersteuning dat de raad in staat wordt gesteld om adequaat vorm en inhoud te geven aan zijn volksvertegenwo ordigende, controlerende en kaderstellende taken. Verder invulling geven aan een regionale rekenkamerfunctie, samen met een of meer andere gemeenten uit de regio. Een benoemingsprocedure voor de burgemeester heeft zijn doorloop in Hiervoor moet een verordening worden gemaakt. Tevens moet de sollicitatieprocedure worden doorlopen. Het verder digitaliseren van de raadsprocessen. In 2012 is een nieuw raadsinformatiesysteem aangelegd. Dit zal in 2013 verder worden uitgebreid. gehouden. De uitkomsten hiervan worden besproken in het presidium. Zo nodig worden de processen en procedures hierop aangepast. De laatste evaluatie dateert uit Halverwege 2013 gaan we meten of aan de wettelijke taak voor wat betreft de rekenkamerfunctie wordt voldaan. Meten hiervan is eenvoudig: het nemen van een besluit omtrent de benoeming. Wanneer is de doelstelling bereikt? In 2013 moet er invulling zijn gegeven aan de rekenkamerfunctie. Als er een nieuwe vaste burgemeester is. Dit blijft een continu proces van verbeteringen. Wat is er veranderd en wat is nieuw? Verder zijn er elk jaar wel aanpassingen in vergaderstructuur of cultuur. Er zijn nog geen geplande wijzigingen voor De evaluatie wordt momenteel verder uitgewerkt. Investeringen liggen in 2013 met name op het gebied van audiovisuele verslaglegging Mediabeleid Het regelen van vergaderingen van raad, forum, presidium, agendacommissie, auditcommissie en diverse werkgroepen. Het beoordelen van kadernota s en van de aanvragen om extra vergaderingen en bijeenkomsten en presentaties. Het subsidiëren van RTV Rijswijk op basis van het meerjaren subsidieconvenant. Meten kan plaatsvinden door de registratie van het aantal vergaderingen, het aantal geschreven adviezen en de stukkenstroom. Het presidium komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen, de auditcommissie 3 keer per jaar en de agendacommissie elke vergadercyclus. Het Commissariaat voor de Media is het bevoegd orgaan om de vereisten van de Mediawet te toetsen. De lokale omroep voldoet aan de eisen die in de Mediawet staan. - Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 19

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2012-2015 Voorwoord Programmabegroting Rijswijk wordt nu midscheeps getroffen door externe gebeurtenissen, met name de huidige wereldwijde economische recessie en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Grip op de begroting Het financiële roer in handen Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Enquête 2014 1164 Deelnemers 742 Raadsleden Hoe staat mijn gemeente er financieel voor? Reserves en toch

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie