Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s"

Transcriptie

1

2 Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in onze kinderen, etc. We zijn er trots op dat we dit in deze economisch uitdagende tijden in Rijswijk kunnen, én u een sluitende begroting kunnen presenteren. De komende jaren gaan we de ambities uit het collegewerkprogramma verder uitbouwen. Immers op veel vlakken vallen er nog tal van belangrijke keuzes gemaakt te worden. Hierover gaan we met de raad en de stad in gesprek, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de transitie van het sociaal domein. Uiteraard blijven wij scherp waken op een financieel sluitende meerjarenbegroting. Inrichting begroting In de kaderbrief 2015 hebben wij reeds aangekondigd om met ingang van 2015 een programma Sociaal Domein in de begroting op te nemen. Het programma Sociale Zaken, het programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid en de paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn hiermee komen te vervallen. Ook nieuw is de paragraaf Duurzaamheid. In het coalitieakkoord zijn de ambities met betrekking tot duurzaamheid weergegeven. Duurzaamheid zit verweven in verschillende programma s van de begroting. Wij hebben ervoor gekozen het thema duurzaamheid expliciet te maken en een afzonderlijke paragraaf duurzaamheid te introduceren waarbij wij alle activiteiten die er op dit terrein liggen, bijeen hebben gebracht. Wij zien de paragraaf als een groeidocument. In de loop van de jaren wordt deze verder uitgewerkt aan hand van initiatieven vanuit de samenleving en de gemeente. Algemeen beeld Wij zijn erin geslaagd om u een sluitende meerjarenbegroting te kunnen aanbieden. Dit betekent dat de gemeente onder repressief toezicht zal worden gesteld. Dit betekent dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de Provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Van groot belang voor de financiële positie van de gemeente is doorgaans de uitwerking die de septembercirculaire heeft op de algemene uitkering. De septembercirculaire is vanwege het tijdstip van publicatie nog niet in de begroting verwerkt. De verwachting is echter dat deze geen ingrijpende gevolgen voor het begrotingsbeeld van Rijswijk heeft. De doorrekening van de septembercirculaire zal worden opgenomen in de eerste halfjaarrapportage 2015, zoals gebruikelijk. Risico s De gemeente Rijswijk wil risico's die zij loopt beheersbaar houden. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat huidige risico s en de toekomstige risico s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in deze risico's te verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico s wordt het benodigde weerstandsvermogen berekend. Het risicoprofiel is als gevolg van de wijzigingen binnen het sociaal domein, de actualisatie van de grondexploitatie RijswijkBuiten en een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren ingrijpend gewijzigd. De weerstandsratio, de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit, bedraagt 3,0 en heeft daarmee volgens de in december 2013 vastgestelde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement de kwalificatie uitstekend. In de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Inleiding 1

3 Inleiding Schuldenpositie gemeente De schuldenpositie van de gemeente is hoog en vergt continue aandacht. Een hoge schuldenpositie brengt met zich mee dat de flexibiliteit van de begroting wordt beperkt en een rentestijging de budgettaire positie van gemeenten kan beïnvloeden. Een belangrijk deel van deze schulden heeft betrekking op de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Om de renterisico s van deze bouwgrondexploitatie af te dekken is er in het verleden een renteswap afgesloten. Deze heeft een doorlooptijd tot 1 september Vanaf 2016 neemt de boekwaarde van de grondexploitatie gestaag af en zal de algemene dienst tot september 2020 een deel van het derivaat moeten gebruiken. Na 2020 zal de schuld fors afnemen. In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldenpositie. Dekkingsplan begroting In de primitieve begroting werd nog uitgegaan van onderstaand begrotingstekort. Overschotten zoals in 2014 en tekorten zoals in de daarop volgende jaren worden verrekend met de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Omschrijving Beginstand meerjarenbegroting vóór beschikking over de reserve evenwicht meerjarenbegroting Onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting Beginstand begroting De reserve evenwicht meerjarenbegroting bedroeg per 1 januari en de begroting 2014 sloot met een voordelig saldo van Vervolgens is de meerjarenbegroting aangepast naar aanleiding van de eerste en de tweede halfjaarrapportage. Dit resulteert in het volgende meerjarenbeeld: Omschrijving Beginstand begroting Resultaat 1e halfjaarrapportage 2014 (voorjaarsnota kaderbrief 2015) Resultaat 2e halfjaarrapportage Stand inclusief 2e halfjaarrapportage In het coalitieakkoord is reeds aangegeven dat het uitgangspunt is de begroting structureel in evenwicht te houden met voldoende risicoreserves. Naar onze mening past een evenwichtreserve die negatieve begrotingssaldi opvangt daar niet in. Om die reden hebben wij de onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting weer teruggedraaid en ontstaat het volgende meerjarenperspectief, tevens uitgangspunt voor het dekkingsplan van de begroting Omschrijving Stand inclusief 2e halfjaarrapportage Terugdraaien beschikking over de reserve evenwicht meerjarenbegroting Stand na 2e halfjaarrapportage Inleiding

4 Inleiding Het saldo van de evenwichtsreserve, in totaal inclusief de storting in 2014, is toegevoegd aan de algemene dekkingsreserve. In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties opgenomen uit het collegewerkprogramma, met een inzicht per opgave. Dit betekent niet dat alle lasten vermeld worden, maar slechts de mutaties ten opzichte van de begroting Zo is het uitgangspunt dat de rijksgelden (inclusief kortingen) voor de transitie van het sociaal domein taakstellend in te zetten voor de uitgaven. Per saldo is er geen mutatie. Omschrijving Stand na 2e halfjaarrapportage Mutaties investeringsplan (exclusief opgaven)* Overige mutaties** Opgave 1 Participeren en communiceren met open vizier Opgave 2 Sociale Agenda Opgave 3 Welzijn, cultuur en sport Opgave 4 Vestigingsklimaat Opgave 5 Duurzame gemeente Opgave 6 Jeugd en onderwijs Opgave 7 Leefomgeving en veiligheid Opgave 8 Ruimtelijke ordening 0 Opgave 9 Mobiliteit Opgave 10 Bestemming oude stadhuis Totaal opgaven Resultaat * Voor de mutaties in het investeringsplan wordt verwezen naar de bijlage Investeringsplan Het vermelde bedrag is exclusief de investeringen die onder de opgaven worden vermeld. ** In het overzicht aan het einde van de inleiding zijn de grootste mutaties opgenomen. Een overzicht van alle mutaties is achterin de begroting opgenomen als bijlage Overige ontwikkelingen. In het collegewerkprogramma wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende opgaven. De opgenomen bedragen zijn een resultante van exploitatiebudgetten en kapitaallasten. Alle bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting bij de volgende programma s. Naast de opgaven is in de programma s ook veel regulier beleid opgenomen. In bepaalde gevallen is er sprake van accentverschillen in het beleid en soms blijft het huidige beleid gehandhaafd. Opgave Programma Paragraaf 1. Participeren en communiceren met open vizier Algemeen bestuur en Organisatie 2. Sociale Agenda Sociaal Domein 3. Welzijn, cultuur en sport Sport, Cultuur en Recreatie 4. Vestigingsklimaat Economie en Werken 5. Duurzame gemeente Wonen en Leven Duurzaamheid 6. Jeugd en onderwijs Onderwijs 7. Leefomgeving en veiligheid Wonen en Leven 8. Ruimtelijke ordening Wonen en Leven 9. Mobiliteit Verkeer en Vervoer 10. Bestemming oude stadhuis Wonen en Leven Grondbeleid Inleiding 3

5 Inleiding Tot slot Zoals aangegeven is het collegewerkplan een dynamisch document en zal dit in de komende periode nog tot keuzes leiden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat, nu we een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren, alles zal afhangen van het strikt handhaven van de budgetdiscipline. Hier zal de komende jaren dan ook alle aandacht op worden gericht. Overige mutaties Omschrijving Diverse burgerzaken Rekenkamerfunctie Baggeren Stadhuislocatie (Generaal Spoorlaan 2-4) TH locatie (IMC) Stroppenpot investeringen Baten ozb eigenaren Diverse Overige mutaties In de toelichting op de meerjarenbegroting wordt inhoudelijk op de mutaties ingegaan. 4 Inleiding

6 Inhoudsopgave PROGRAMMA'S. 7 Blz. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 8 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs.. 41 Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Wonen en Leven Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.. 86 PARAGRAFEN 90 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 91 Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering Duurzaamheid RijswijkBuiten MEERJARENBEGROTING Meerjarenbegroting Mutatieoverzicht meerjarenbegroting Toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenbegroting Overzicht verschillen begroting met voorgaand jaar Toelichting op verschillen begroting met voorgaand jaar Inhoudsopgave 5

7 Inhoudsopgave BIJLAGEN Leeswijzer investeringsplan Investeringsplan inclusief toelichting EMU-saldo Incidentele baten en lasten Verloop reserves en toelichting Verloop voorzieningen en toelichting Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) en toelichting. 221 Verzamel- en consolidatiestaat. 227 Kerngegevens en kengetallen 236 Meerjarig overzicht kostensoorten. 238 Overige ontwikkelingen BESLUITEN 245 Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2015 van het investeringsplan geraamde investeringen 248 AFKORTINGEN Inhoudsopgave

8 7

9 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken Hoofddoelstelling per programma Wat kost het? (x 1.000) We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving Lasten Baten Saldo Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0010 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo Bestuurlijke samenwerking Lasten Baten 0 0 Saldo Bestuursondersteuning Lasten Baten 0 0 Saldo Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Lasten Baten 0 0 Saldo Organisatieverliezen Lasten Baten 0 0 Saldo Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 8

10 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0030 Burgerzaken Lasten Baten Saldo Verkiezingen / referenda Lasten Baten 0 0 Saldo Publieke dienstverlening Lasten Baten 3 3 Saldo Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten Baten 0 0 Saldo Mediabeleid Lasten Baten 0 2 Saldo Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

11 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Doelstellingen per beleidsproduct 0010 Bestuursorganen Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. We werken dit, naar de strekking van het coalitieakkoord, de komende periode verder uit aan de hand van het collegewerkprogramma Bestuurlijke samenwerking Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst Bestuursondersteuning Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan het collegeprogramma Communicatie De doelstelling is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving. Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling Organisatieverliezen Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. De huidige ontwikkelingen vragen een meer flexibele organisatie. Hierdoor wordt steeds vaker gewerkt met een flexibele schil met tijdelijke aanstellingen. De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW uitkering en moet wel rekening houden met het risico dat deze kosten zullen toenemen. Ook voor vaste personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) een inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden Burgerzaken Zorg dragen voor een professionele en klantgerichte benadering en afhandeling van producten en diensten, waarvoor burgers en belanghebbenden zich tot de gemeente (dienen te) wenden. Het gaat hierbij o.a. om het aanvragen en de afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, vergunningen, uittreksels en allerlei informatie Verkiezingen/referenda Zorg dragen voor de organisatie van betrouwbare verkiezingen/referenda voor de vertegenwoordigende organen. Opkomstpercentage Eur. Parlement Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten Rijswijk 40,37% 39,73 % 52,04 % 52,36 % 74,4% 75,05 % 45,31 % 55,65% Landelijk 36,75 % 37,32 % 54,13 % 54,00 % 75,4% 74,57 % 46,4 % 55,97% Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

12 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 0032 Publieke dienstverlening Conform fase 4 van Programma Antwoord dienen gemeenten vanaf 2015 hét portaal te zijn voor alle vragen aan de gemeentelijke overheid. Het streven is er op gericht om daarbij 80% van alle klantcontacten ook daadwerkelijk in de frontoffice, i.c. het Klant Contact Center (KCC) af te doen. Daarnaast houdt het KCC voor 100% de regie binnen de gemeentelijke organisatie op de afdoening van alle klantcontacten Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s) en het vervullen van een intermediaire rol tussen auditcommissie en rekenkamerfunctie. Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden Mediabeleid Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. Wat gaan we ervoor doen? Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0010 Bestuursorganen De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting. Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Zie ook doelstelling per beleidsproduct 0060 Ook in 2015 zal verder invulling worden gegeven aan de aanbevelingen over de verbetering van de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college. Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma. Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites). Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd. Effecten van beleid op zoveel Indien uit de onderzoeken blijkt Op de website waarstaatjegemeente.n Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

13 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0011 Bestuurlijke samenwerking. Een verkenning doen naar toekomstscenario s voor Rijswijk en/of specifieke dossiers zodat oordeels- en besluitvorming in college en raad kunnen worden geplaatst binnen het perspectief van deze scenario s. Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden) en de Metropoolregio (MRDH). mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van Waarstaatjegemeente monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikke -ling en dienstverlening. Dit is niet meetbaar. dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Niet van toepassing. l staan kengetallen en burgeroordelen over (effecten van) ons beleid en dienstverlening. Wegens het in werking treden van de Wet revitalisering generiek toezicht (RGT, per oktober 2012) wordt deze website met toezichtindicatoren aangevuld. Deze indicatoren kan het college gebruiken voor horizontale verantwoording. De raad kan deze informatie gebruiken om toezicht te houden. In 2015 wordt een Stadsvisie opgesteld. Hiervoor zal de raad een startnotitie worden aangeboden in het eerste kwartaal van Zie opgave Participeren en communiceren met open vizier. De raad heeft op 17 december 2013 definitief ingestemd met het treffen van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Op moment van schrijven ligt het wetsvoorstel afschaffing plusregio s in de Eerste kamer. Na besluitvorming treedt de GR MRDH in werking en zal de liquidatie van het stadsgewest Haaglanden in gang gezet worden. De taken die niet overgaan naar de MRDH zullen in wisselende coalities van en met Haaglandengemeenten (o.a. via bestuurlijke tafels) weer een plek dienen te krijgen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

14 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursopdrachten. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. Shared Service Center (SSC) In 2014 zijn de uitgangspunten voor de vorming van een SSC Bedrijfsvoering met Delft in een businesscase getoetst aan de doelstellingen (kostenbesparing, verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit). De conclusie was dat de doelstellingen niet worden gerealiseerd. Daaropvolgend is onderzocht voor welke vormen van samenwerking dit wel het geval kan zijn. De uitkomsten en eventuele implementatie daarvan volgen in Het Klant Contact Center (KCC) Op grond van de bestuurlijke opdracht wordt onderzocht of er één gezamenlijk KCC Delft-Rijswijk, op twee locaties kan worden gerealiseerd. Gelet op de organisatorische verschillen tussen Rijswijk en Delft, alsmede op de softwaretechnische verschillen is gekozen om het KCC-Rijswijk met voorrang door te ontwikkelen naar een volwaardig KCC conform Programma Antwoord. Streefdatum gereed doorontwikkeld KCC- Rijswijk: 1 april 2015 of zo veel later als nodig is in het kader van de zorgvuldigheid. Sociaal domein De bestuurlijke samenwerking in het Sociaal Domein heeft Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

15 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? in 2014 vorm gekregen en zullen in 2015 voortgezet worden. Voor Jeugdzorg en specialistische Wmo neemt Rijswijk deel in H10. Dit is een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling. Voor Wmo wordt samengewerkt in H4 verband. Het Regio Arbeidsmarkt Platform Haaglanden werkt samen aan de implementatie van de Participatiewet. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Archeologie In juli 2013 hebben de colleges van B en W van Delft en Rijswijk een bestuursopdracht vastgesteld voor archeologie. De gesprekken zijn op ambtelijk niveau gevorderd en er is m.b.v. een extern bureau een onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerkingsvormen. Niet van toepassing. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

16 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden, MRDH en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Niet van toepassing. We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. We bundelen de In het programma Caminando Juntos II zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. Aan de hand van deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). In Het programma Caminando Juntos II zal dan stoppen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

17 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0020 Bestuursondersteuning krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties. Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (bijvoorbeeld van de landelijke overheid). Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Coördinatie m.b.t. het opstellen van overdrachtsdocumenten t.b.v. nieuw college. Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Het coördineren van de klachtenregeling. Via voortgangsrapportages Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s. Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats. Niet van toepassing. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de verantwoordingsparagraaf jaarrekening. Voortdurend proces. Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent uitvoering wordt gegeven. Conform bestaand beleid verdere introductie vertrouwenspersoon Integriteit, alsmede de vastgestelde geactualiseerde regeling melden vermoeden misstand. De regeling melding financiële belangen wordt in 2014 afgerond. De regels en regelgeving worden verder ingebed in de organisatie. Dit moet plaatsvinden conform de VNG basisnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk. Hiervoor wordt in 2014/2015 een plan opgesteld. De uitvoering daarvan vindt plaats in Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

18 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 2015/ Communicatie Implementeren en uitvoeren van de communicatie visie. In samenhang met de ontwikkeling van opgave 1 Participeren en communiceren met open vizier. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie verwerken in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Implementeren en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners, raad en bedrijven en collega's. Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van beleid. Opnemen van een communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie en uitleg besluitvorming passend voor digitale nieuwsflits direct na B&W Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadvisering. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Evalueren van de communicatievisie Toetsing op communicatieuitingen. Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen. Tussentijdse en regelmatig evaluatie bij de relatiegroepen. Doorlopend proces In september 2014 vastgesteld in de raad. In 2015 evalueren. Doorlopend proces. Doorlopend proces. Opnemen van communicatie paragraaf in format. De digitale nieuwsflits wordt laatste kwartaal 2014 ingevoerd. Vernieuwen mediabeleid. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender. Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching. Monitoring op effectiviteit en vragen om feedback. Eind Eind Dit is een uitvloeisel van de communicatievisie. Eens in de twee maanden persgesprekken organiseren. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

19 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Inzetten digitale communicatiemiddelen (intra-, internet, social media) naast andere media. Optimaliseren interne communicatie, Oftewel, het communicatiever maken van de organisatie. Schriftelijke communicatie. Communicatie op maat Organisatieverliezen Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media. Trainingen voor college, raad en ambtelijke organisatie. Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie. Ronde van communicatie over de afdelingen, het hoe, wat en waarom van Com? Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice. Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren. Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moet aan uitkeringsverplichtingen worden voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij Monitoring. Doorlopend proces. Komende periode extra aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden op dit terrein voor bestuurders, raadsleden en medewerkers. Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toezicht op brieven, raadsvoorstelle n en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Via Waar staat je gemeente en aanvullend onderzoek. Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over van werk naar werktrajecten worden gemonitord. Doorlopend proces. Nieuw vanaf 2014 raakvlakken met opgave 1 participeren en communiceren met open vizier. Doorlopend proces. Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

20 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0030 Burgerzaken 0031 Verkiezingen/ referenda Via audits en benchmarking. boventalligheid. Op grond van wet- en regelgeving worden van werk naar werktrajecten gestart die (waar mogelijk) het beroep op uitkeringen moet beperken. Modernisering BRP (basisregistratie personen): van lokaal naar landelijk. Betere afstemming basisregistratie personen en de Burgerlijke stand. Tegengaan identiteitsfraude. Kwaliteitsverhogende activiteiten ontplooien voor de vastgelegde gegevens. Vermindering regeldruk en lastenverlichting. Deelname aan benchmarkactiviteiten. Opkomst bevorderen: optimale bereikbaarheid en minimale wisseling van stemlocaties. Invoering mobiele stembureaus. Kwaliteitsniveau van stembureauleden verhogen door (verplichte) e-learning m.i.v Inzet van mobiele teams bij calamiteiten op stembureaus. Volgen van ontwikkelingen nieuwe stemapparatuur. Opkomstpercentage in statistisch overzicht na iedere verkiezing. Doorlopend proces. Het opkomstpercentage ligt in Rijswijk rond het landelijk gemiddelde (zie kengetallen). Na elke verkiezing vindt een evaluatie plaats en worden zo nodig aanvullende maatregelen genomen. Binnen de bestaande (budgettaire) kaders extra prioriteit en capaciteit toekennen aan het op orde brengen en houden van de kwaliteit van de BRP. Voor het eerst bij de in 2015 te houden verkiezing voor de leden van Provinciale Staten (gecombineerd met verkiezing Waterschappen) wordt opleiding van stembureauleden verplicht. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 19

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016

PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE RIJSWIJK 2013-2016 VOORWOORD Niet eerder was het opstellen van de begroting zo moeilijk als nu het geval was. Immers, de economische crisis werkt nog steeds door, op tal van

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden

Visiedocument Planning & Control. Gemeente Coevorden Visiedocument Planning & Control Gemeente Coevorden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2. Het belang van Planning & Control... 4 2.1 Wat is Planning

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei Verbonden partijen 1. Definitie en Overzicht (lokaal/regionaal) 2. Beleid Strategische samenwerking en opdrachtgeven Regienota: besliskader Afwegingskader regievoering

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie