Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s"

Transcriptie

1

2 Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in onze kinderen, etc. We zijn er trots op dat we dit in deze economisch uitdagende tijden in Rijswijk kunnen, én u een sluitende begroting kunnen presenteren. De komende jaren gaan we de ambities uit het collegewerkprogramma verder uitbouwen. Immers op veel vlakken vallen er nog tal van belangrijke keuzes gemaakt te worden. Hierover gaan we met de raad en de stad in gesprek, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de transitie van het sociaal domein. Uiteraard blijven wij scherp waken op een financieel sluitende meerjarenbegroting. Inrichting begroting In de kaderbrief 2015 hebben wij reeds aangekondigd om met ingang van 2015 een programma Sociaal Domein in de begroting op te nemen. Het programma Sociale Zaken, het programma Zorg, Welzijn en Volksgezondheid en de paragraaf Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn hiermee komen te vervallen. Ook nieuw is de paragraaf Duurzaamheid. In het coalitieakkoord zijn de ambities met betrekking tot duurzaamheid weergegeven. Duurzaamheid zit verweven in verschillende programma s van de begroting. Wij hebben ervoor gekozen het thema duurzaamheid expliciet te maken en een afzonderlijke paragraaf duurzaamheid te introduceren waarbij wij alle activiteiten die er op dit terrein liggen, bijeen hebben gebracht. Wij zien de paragraaf als een groeidocument. In de loop van de jaren wordt deze verder uitgewerkt aan hand van initiatieven vanuit de samenleving en de gemeente. Algemeen beeld Wij zijn erin geslaagd om u een sluitende meerjarenbegroting te kunnen aanbieden. Dit betekent dat de gemeente onder repressief toezicht zal worden gesteld. Dit betekent dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de Provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Van groot belang voor de financiële positie van de gemeente is doorgaans de uitwerking die de septembercirculaire heeft op de algemene uitkering. De septembercirculaire is vanwege het tijdstip van publicatie nog niet in de begroting verwerkt. De verwachting is echter dat deze geen ingrijpende gevolgen voor het begrotingsbeeld van Rijswijk heeft. De doorrekening van de septembercirculaire zal worden opgenomen in de eerste halfjaarrapportage 2015, zoals gebruikelijk. Risico s De gemeente Rijswijk wil risico's die zij loopt beheersbaar houden. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat huidige risico s en de toekomstige risico s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in deze risico's te verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico s wordt het benodigde weerstandsvermogen berekend. Het risicoprofiel is als gevolg van de wijzigingen binnen het sociaal domein, de actualisatie van de grondexploitatie RijswijkBuiten en een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren ingrijpend gewijzigd. De weerstandsratio, de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit, bedraagt 3,0 en heeft daarmee volgens de in december 2013 vastgestelde Nota weerstandsvermogen en risicomanagement de kwalificatie uitstekend. In de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Inleiding 1

3 Inleiding Schuldenpositie gemeente De schuldenpositie van de gemeente is hoog en vergt continue aandacht. Een hoge schuldenpositie brengt met zich mee dat de flexibiliteit van de begroting wordt beperkt en een rentestijging de budgettaire positie van gemeenten kan beïnvloeden. Een belangrijk deel van deze schulden heeft betrekking op de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Om de renterisico s van deze bouwgrondexploitatie af te dekken is er in het verleden een renteswap afgesloten. Deze heeft een doorlooptijd tot 1 september Vanaf 2016 neemt de boekwaarde van de grondexploitatie gestaag af en zal de algemene dienst tot september 2020 een deel van het derivaat moeten gebruiken. Na 2020 zal de schuld fors afnemen. In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldenpositie. Dekkingsplan begroting In de primitieve begroting werd nog uitgegaan van onderstaand begrotingstekort. Overschotten zoals in 2014 en tekorten zoals in de daarop volgende jaren worden verrekend met de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Omschrijving Beginstand meerjarenbegroting vóór beschikking over de reserve evenwicht meerjarenbegroting Onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting Beginstand begroting De reserve evenwicht meerjarenbegroting bedroeg per 1 januari en de begroting 2014 sloot met een voordelig saldo van Vervolgens is de meerjarenbegroting aangepast naar aanleiding van de eerste en de tweede halfjaarrapportage. Dit resulteert in het volgende meerjarenbeeld: Omschrijving Beginstand begroting Resultaat 1e halfjaarrapportage 2014 (voorjaarsnota kaderbrief 2015) Resultaat 2e halfjaarrapportage Stand inclusief 2e halfjaarrapportage In het coalitieakkoord is reeds aangegeven dat het uitgangspunt is de begroting structureel in evenwicht te houden met voldoende risicoreserves. Naar onze mening past een evenwichtreserve die negatieve begrotingssaldi opvangt daar niet in. Om die reden hebben wij de onttrekking aan de reserve evenwicht meerjarenbegroting weer teruggedraaid en ontstaat het volgende meerjarenperspectief, tevens uitgangspunt voor het dekkingsplan van de begroting Omschrijving Stand inclusief 2e halfjaarrapportage Terugdraaien beschikking over de reserve evenwicht meerjarenbegroting Stand na 2e halfjaarrapportage Inleiding

4 Inleiding Het saldo van de evenwichtsreserve, in totaal inclusief de storting in 2014, is toegevoegd aan de algemene dekkingsreserve. In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties opgenomen uit het collegewerkprogramma, met een inzicht per opgave. Dit betekent niet dat alle lasten vermeld worden, maar slechts de mutaties ten opzichte van de begroting Zo is het uitgangspunt dat de rijksgelden (inclusief kortingen) voor de transitie van het sociaal domein taakstellend in te zetten voor de uitgaven. Per saldo is er geen mutatie. Omschrijving Stand na 2e halfjaarrapportage Mutaties investeringsplan (exclusief opgaven)* Overige mutaties** Opgave 1 Participeren en communiceren met open vizier Opgave 2 Sociale Agenda Opgave 3 Welzijn, cultuur en sport Opgave 4 Vestigingsklimaat Opgave 5 Duurzame gemeente Opgave 6 Jeugd en onderwijs Opgave 7 Leefomgeving en veiligheid Opgave 8 Ruimtelijke ordening 0 Opgave 9 Mobiliteit Opgave 10 Bestemming oude stadhuis Totaal opgaven Resultaat * Voor de mutaties in het investeringsplan wordt verwezen naar de bijlage Investeringsplan Het vermelde bedrag is exclusief de investeringen die onder de opgaven worden vermeld. ** In het overzicht aan het einde van de inleiding zijn de grootste mutaties opgenomen. Een overzicht van alle mutaties is achterin de begroting opgenomen als bijlage Overige ontwikkelingen. In het collegewerkprogramma wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende opgaven. De opgenomen bedragen zijn een resultante van exploitatiebudgetten en kapitaallasten. Alle bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting bij de volgende programma s. Naast de opgaven is in de programma s ook veel regulier beleid opgenomen. In bepaalde gevallen is er sprake van accentverschillen in het beleid en soms blijft het huidige beleid gehandhaafd. Opgave Programma Paragraaf 1. Participeren en communiceren met open vizier Algemeen bestuur en Organisatie 2. Sociale Agenda Sociaal Domein 3. Welzijn, cultuur en sport Sport, Cultuur en Recreatie 4. Vestigingsklimaat Economie en Werken 5. Duurzame gemeente Wonen en Leven Duurzaamheid 6. Jeugd en onderwijs Onderwijs 7. Leefomgeving en veiligheid Wonen en Leven 8. Ruimtelijke ordening Wonen en Leven 9. Mobiliteit Verkeer en Vervoer 10. Bestemming oude stadhuis Wonen en Leven Grondbeleid Inleiding 3

5 Inleiding Tot slot Zoals aangegeven is het collegewerkplan een dynamisch document en zal dit in de komende periode nog tot keuzes leiden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat, nu we een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren, alles zal afhangen van het strikt handhaven van de budgetdiscipline. Hier zal de komende jaren dan ook alle aandacht op worden gericht. Overige mutaties Omschrijving Diverse burgerzaken Rekenkamerfunctie Baggeren Stadhuislocatie (Generaal Spoorlaan 2-4) TH locatie (IMC) Stroppenpot investeringen Baten ozb eigenaren Diverse Overige mutaties In de toelichting op de meerjarenbegroting wordt inhoudelijk op de mutaties ingegaan. 4 Inleiding

6 Inhoudsopgave PROGRAMMA'S. 7 Blz. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 8 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken Onderwijs.. 41 Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Wonen en Leven Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.. 86 PARAGRAFEN 90 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 91 Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering Duurzaamheid RijswijkBuiten MEERJARENBEGROTING Meerjarenbegroting Mutatieoverzicht meerjarenbegroting Toelichting op het mutatieoverzicht meerjarenbegroting Overzicht verschillen begroting met voorgaand jaar Toelichting op verschillen begroting met voorgaand jaar Inhoudsopgave 5

7 Inhoudsopgave BIJLAGEN Leeswijzer investeringsplan Investeringsplan inclusief toelichting EMU-saldo Incidentele baten en lasten Verloop reserves en toelichting Verloop voorzieningen en toelichting Verloop vooruitontvangen subsidies (voorheen voorzieningen) en toelichting. 221 Verzamel- en consolidatiestaat. 227 Kerngegevens en kengetallen 236 Meerjarig overzicht kostensoorten. 238 Overige ontwikkelingen BESLUITEN 245 Programmabegroting voor het jaar Meerjarenbegroting met bijbehorend investeringsplan voor de jaren De uit de jaarschijf 2015 van het investeringsplan geraamde investeringen 248 AFKORTINGEN Inhoudsopgave

8 7

9 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Wat willen we bereiken Hoofddoelstelling per programma Wat kost het? (x 1.000) We zetten ons in voor een kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en onze partners. Hierbij vinden we het belangrijk dat er een goede verbinding is met en tussen stad en samenleving Lasten Baten Saldo Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0010 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo Bestuurlijke samenwerking Lasten Baten 0 0 Saldo Bestuursondersteuning Lasten Baten 0 0 Saldo Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations Lasten Baten 0 0 Saldo Organisatieverliezen Lasten Baten 0 0 Saldo Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 8

10 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproducten per programma Wat kost het? (x 1.000) 0030 Burgerzaken Lasten Baten Saldo Verkiezingen / referenda Lasten Baten 0 0 Saldo Publieke dienstverlening Lasten Baten 3 3 Saldo Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten Baten 0 0 Saldo Mediabeleid Lasten Baten 0 2 Saldo Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 9

11 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Doelstellingen per beleidsproduct 0010 Bestuursorganen Wij (de raad, het college, de burgemeester) vormen een verantwoordelijk, toegankelijk en betrokken bestuur gesteund door een servicegerichte, transparante gemeentelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van ons functioneren als eerste overheid voorop staat. We werken dit, naar de strekking van het coalitieakkoord, de komende periode verder uit aan de hand van het collegewerkprogramma Bestuurlijke samenwerking Door samen te werken met onze maatschappelijke partners, dragen we bij aan verbinding met en tussen de stad en samenleving en door samenwerking in de regio, willen we sterker staan en zijn we beter voorbereid op de toekomst Bestuursondersteuning Door advisering en ondersteuning het dagelijks bestuur in staat te stellen om inhoud te geven aan het collegeprogramma Communicatie De doelstelling is het scheppen van een gezond communicatieklimaat in de stad en de gemeentelijke organisatie. Een gezond communicatieklimaat verkleint de afstand tussen de gemeente en haar omgeving. Met de inzet van communicatie wordt Rijswijk als gemeente duidelijk herkenbaar en zichtbaar. Interne communicatie draagt tot slot bij aan een heldere identiteit en daarmee aan een uniforme uitstraling Organisatieverliezen Het mogelijk maken van managementkeuzes bij personele en/of organisatorische vraagstukken, in het bijzonder bij het afstemmen van de kwantiteit en kwaliteit van de personele capaciteit op een veranderde organisatie. De huidige ontwikkelingen vragen een meer flexibele organisatie. Hierdoor wordt steeds vaker gewerkt met een flexibele schil met tijdelijke aanstellingen. De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW uitkering en moet wel rekening houden met het risico dat deze kosten zullen toenemen. Ook voor vaste personeelsleden die buiten de boot dreigen te vallen heeft de organisatie (samen met de werknemer) een inspanningsverplichting om tijdig een passende oplossing te vinden Burgerzaken Zorg dragen voor een professionele en klantgerichte benadering en afhandeling van producten en diensten, waarvoor burgers en belanghebbenden zich tot de gemeente (dienen te) wenden. Het gaat hierbij o.a. om het aanvragen en de afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, vergunningen, uittreksels en allerlei informatie Verkiezingen/referenda Zorg dragen voor de organisatie van betrouwbare verkiezingen/referenda voor de vertegenwoordigende organen. Opkomstpercentage Eur. Parlement Gemeenteraad Tweede Kamer Provinciale Staten Rijswijk 40,37% 39,73 % 52,04 % 52,36 % 74,4% 75,05 % 45,31 % 55,65% Landelijk 36,75 % 37,32 % 54,13 % 54,00 % 75,4% 74,57 % 46,4 % 55,97% Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 10

12 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 0032 Publieke dienstverlening Conform fase 4 van Programma Antwoord dienen gemeenten vanaf 2015 hét portaal te zijn voor alle vragen aan de gemeentelijke overheid. Het streven is er op gericht om daarbij 80% van alle klantcontacten ook daadwerkelijk in de frontoffice, i.c. het Klant Contact Center (KCC) af te doen. Daarnaast houdt het KCC voor 100% de regie binnen de gemeentelijke organisatie op de afdoening van alle klantcontacten Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Het bieden van ondersteuning en advies aan de raad, de fracties, de individuele raadsleden en de voorzitter(s) en het vervullen van een intermediaire rol tussen auditcommissie en rekenkamerfunctie. Het verzorgen van de procedurele afhandeling van alle raadsaangelegenheden Mediabeleid Het aanbieden van een breed programma-aanbod via de media waarin Rijswijkse gebeurtenissen, evenementen en politieke activiteiten zijn opgenomen en waarin stromingen binnen de Rijswijkse samenleving zich vertegenwoordigd voelen. Wat gaan we ervoor doen? Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0010 Bestuursorganen De raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente bestuurt. De raad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. Via de Auditcommissie wordt de jaarrekening beoordeeld, en de rekenkamerfunctie stelt de raad in staat om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Twee maal per jaar ontvangt de raad een rapportage over het verloop van de begroting. Indien uit de onderzoeken en rapportages blijkt dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Zie ook doelstelling per beleidsproduct 0060 Ook in 2015 zal verder invulling worden gegeven aan de aanbevelingen over de verbetering van de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college. Het college voert het dagelijks bestuur in de gemeente. Het door het college uitvoeren van het coalitieakkoord, dat vertaald is naar een collegewerkprogramma. Op gezette tijden wordt de voortgang van het collegewerkprogramma in het college besproken (via retraites). Als het collegewerkprogramma is uitgevoerd. Effecten van beleid op zoveel Indien uit de onderzoeken blijkt Op de website waarstaatjegemeente.n Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 11

13 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0011 Bestuurlijke samenwerking. Een verkenning doen naar toekomstscenario s voor Rijswijk en/of specifieke dossiers zodat oordeels- en besluitvorming in college en raad kunnen worden geplaatst binnen het perspectief van deze scenario s. Betere positionering van Rijswijk in de regio (Haaglanden) en de Metropoolregio (MRDH). mogelijk terreinen meten en via de onderzoeken van Waarstaatjegemeente monitoren we onze prestaties en verkrijgen we een burgeroordeel over onze beleidsontwikke -ling en dienstverlening. Dit is niet meetbaar. dat e.e.a. op een goede wijze is verlopen. Niet van toepassing. l staan kengetallen en burgeroordelen over (effecten van) ons beleid en dienstverlening. Wegens het in werking treden van de Wet revitalisering generiek toezicht (RGT, per oktober 2012) wordt deze website met toezichtindicatoren aangevuld. Deze indicatoren kan het college gebruiken voor horizontale verantwoording. De raad kan deze informatie gebruiken om toezicht te houden. In 2015 wordt een Stadsvisie opgesteld. Hiervoor zal de raad een startnotitie worden aangeboden in het eerste kwartaal van Zie opgave Participeren en communiceren met open vizier. De raad heeft op 17 december 2013 definitief ingestemd met het treffen van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Op moment van schrijven ligt het wetsvoorstel afschaffing plusregio s in de Eerste kamer. Na besluitvorming treedt de GR MRDH in werking en zal de liquidatie van het stadsgewest Haaglanden in gang gezet worden. De taken die niet overgaan naar de MRDH zullen in wisselende coalities van en met Haaglandengemeenten (o.a. via bestuurlijke tafels) weer een plek dienen te krijgen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 12

14 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Onderzoeken wat Rijswijk zelf doet en samen kan doen met anderen (bv. in gemeenschappelijke regelingen), ook op het terrein van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Voor wat de samenwerking met Delft betreft, wordt dit gemonitord aan de hand van de voortgang van de bestuursopdrachten. Als een succesvolle samenwerking tot stand is gekomen. Shared Service Center (SSC) In 2014 zijn de uitgangspunten voor de vorming van een SSC Bedrijfsvoering met Delft in een businesscase getoetst aan de doelstellingen (kostenbesparing, verminderen kwetsbaarheid en verbeteren kwaliteit). De conclusie was dat de doelstellingen niet worden gerealiseerd. Daaropvolgend is onderzocht voor welke vormen van samenwerking dit wel het geval kan zijn. De uitkomsten en eventuele implementatie daarvan volgen in Het Klant Contact Center (KCC) Op grond van de bestuurlijke opdracht wordt onderzocht of er één gezamenlijk KCC Delft-Rijswijk, op twee locaties kan worden gerealiseerd. Gelet op de organisatorische verschillen tussen Rijswijk en Delft, alsmede op de softwaretechnische verschillen is gekozen om het KCC-Rijswijk met voorrang door te ontwikkelen naar een volwaardig KCC conform Programma Antwoord. Streefdatum gereed doorontwikkeld KCC- Rijswijk: 1 april 2015 of zo veel later als nodig is in het kader van de zorgvuldigheid. Sociaal domein De bestuurlijke samenwerking in het Sociaal Domein heeft Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 13

15 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? in 2014 vorm gekregen en zullen in 2015 voortgezet worden. Voor Jeugdzorg en specialistische Wmo neemt Rijswijk deel in H10. Dit is een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling. Voor Wmo wordt samengewerkt in H4 verband. Het Regio Arbeidsmarkt Platform Haaglanden werkt samen aan de implementatie van de Participatiewet. Nauwlettend volgen wat de landelijke ontwikkelingen m.b.t. de bestuurlijke organisatie van Nederland zijn om daarop snel te kunnen reageren. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Archeologie In juli 2013 hebben de colleges van B en W van Delft en Rijswijk een bestuursopdracht vastgesteld voor archeologie. De gesprekken zijn op ambtelijk niveau gevorderd en er is m.b.v. een extern bureau een onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerkingsvormen. Niet van toepassing. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal). Bijvoorbeeld de discussie over het opheffen van de WGR+ en de totstandkoming van de Metropoolregio. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 14

16 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Verzorgen (interne afstemming) van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. stadsgewest Haaglanden, MRDH en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is niet meetbaar. Niet van toepassing. Niet van toepassing. We geven als Millenniumgemeente actief invulling aan de Stedenband Rijswijk Condega. De Stedenband met Condega is de schakel tussen de Millenniumdoelen en concrete lokale activiteiten. We coördineren de afspraken die binnen het programma Caminando Juntos II ( ) met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN) zijn gemaakt. De dagelijkse gang van zaken, het uitwerken van de drie projecten evenals fondsenwervende activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stedenband. We ondersteunen de Stichting Stedenband financieel met een vast subsidiebedrag per jaar. Daarnaast stellen we kennis en expertise beschikbaar aan de Stichting. We betrekken de inwoners, de scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in Rijswijk bij internationale samenwerking. We creëren draagvlak door het organiseren van publieksactiviteiten. We bundelen de In het programma Caminando Juntos II zijn 14 indicatoren opgenomen waarover Rijswijk moet rapporteren. Aan de hand van deze indicatoren wordt verantwoording afgelegd aan het Landelijk Beraad Stedenband Nederland Nicaragua (LBSNN). In Het programma Caminando Juntos II zal dan stoppen. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 15

17 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 0020 Bestuursondersteuning krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contacten met regionale en landelijke organisaties. Toezien op de integrale uitvoering van het coalitieakkoord, waarbij toetsing plaatsvindt op zowel het reguliere als nieuw te ontwikkelen beleid (bijvoorbeeld van de landelijke overheid). Wordt t.b.v. retraites B&W nagegaan welke onderdelen wel/niet zijn uitgevoerd. Indien coalitieakkoord is uitgevoerd. Coördinatie m.b.t. het opstellen van overdrachtsdocumenten t.b.v. nieuw college. Het ontwikkelen en onderhouden van regionale en landelijke netwerken. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Het coördineren van de klachtenregeling. Via voortgangsrapportages Indien klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. Het toetsen van voorstellen aan het college van B en W op wet- en regelgeving, juiste toepassing van procedures, processen en te voorziene bestuurlijke risico s. Integriteit ambtenaren De integriteitcoördinator ziet toe op de naleving van regels en regelgeving en neemt zo nodig actie. Dit vindt gedurende elk jaar plaats. Niet van toepassing. Dit wordt gemonitord door de integriteitcoördinator. Schriftelijke rapportage hierover vindt plaats in de verantwoordingsparagraaf jaarrekening. Voortdurend proces. Als de overzichten van nevenfuncties en financiële belangen actueel zijn en als de regels en regelgeving ingebed zijn in de organisatie en hieraan consequent uitvoering wordt gegeven. Conform bestaand beleid verdere introductie vertrouwenspersoon Integriteit, alsmede de vastgestelde geactualiseerde regeling melden vermoeden misstand. De regeling melding financiële belangen wordt in 2014 afgerond. De regels en regelgeving worden verder ingebed in de organisatie. Dit moet plaatsvinden conform de VNG basisnormen en de gedragscode ambtenaren gemeente Rijswijk. Hiervoor wordt in 2014/2015 een plan opgesteld. De uitvoering daarvan vindt plaats in Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 16

18 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? 2015/ Communicatie Implementeren en uitvoeren van de communicatie visie. In samenhang met de ontwikkeling van opgave 1 Participeren en communiceren met open vizier. Adviseren van bestuur en ambtelijke organisatie op communicatieve aspecten/ consequenties. Communicatie verwerken in beleidsprocessen en projecten (communicatie in het hart van het beleid). Implementeren en uitvoeren van geactualiseerde communicatievisie gericht op borgen interactie met en participatie van bewoners, partners, raad en bedrijven en collega's. Gecoördineerde communicatie: eenheid in presentatie van beleid. Opnemen van een communicatieparagraaf op B&W voorstellen, met toetsing op mate van participatie en uitleg besluitvorming passend voor digitale nieuwsflits direct na B&W Communicatieadvies als integraal onderdeel beleidsadvisering. Methode Factor-C inzetten bij voorstellen die impact hebben op omgeving. Evalueren van de communicatievisie Toetsing op communicatieuitingen. Vooraf communicatieve toetsing op bestuursvoorstellen. Tussentijdse en regelmatig evaluatie bij de relatiegroepen. Doorlopend proces In september 2014 vastgesteld in de raad. In 2015 evalueren. Doorlopend proces. Doorlopend proces. Opnemen van communicatie paragraaf in format. De digitale nieuwsflits wordt laatste kwartaal 2014 ingevoerd. Vernieuwen mediabeleid. Actief gebruik van kernboodschappen en communicatiekalender. Actualiseren mediabeleid. Investeren in de relatie met de media. Meer inzet op social media en aandacht voor mediawatching. Monitoring op effectiviteit en vragen om feedback. Eind Eind Dit is een uitvloeisel van de communicatievisie. Eens in de twee maanden persgesprekken organiseren. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 17

19 Programma Algemeen Bestuur en Organisatie Beleidsproduct Wat doen we daarvoor? Hoe gaan we het meten? Wanneer is de doelstelling bereikt? Wat is er veranderd en wat is nieuw? Inzetten digitale communicatiemiddelen (intra-, internet, social media) naast andere media. Optimaliseren interne communicatie, Oftewel, het communicatiever maken van de organisatie. Schriftelijke communicatie. Communicatie op maat Organisatieverliezen Optimaliseren van de online middelen. Integrale inzet social media. Trainingen voor college, raad en ambtelijke organisatie. Intern proces op grond van verbetervoorstellen voor interne communicatie. Ronde van communicatie over de afdelingen, het hoe, wat en waarom van Com? Promoten schrijven op B1 taalniveau. Meer aandacht voor combinatie beeld, tekst en tone of voice. Onderzoeken naar wat leeft in de Rijswijkse samenleving en hoe hierop te anticiperen en reageren. Na afloop van tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd of gekoppeld aan een project moet aan uitkeringsverplichtingen worden voldaan. Dit zelfde geldt voor beëindiging van aanstellingen op grond van onvoldoende functioneren. In het Sociaal Statuut zijn afspraken gemaakt om het vertrek van werknemers te stimuleren bij Monitoring. Doorlopend proces. Komende periode extra aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden op dit terrein voor bestuurders, raadsleden en medewerkers. Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Toezicht op brieven, raadsvoorstelle n en notities met de Rijswijkse schrijfwijzer en de inzet van taalcoaches als vervolg op eerdere schrijftraining voor ambtenaren. Via Waar staat je gemeente en aanvullend onderzoek. Uitkeringsverplichtingen worden op juistheid gecontroleerd. Afspraken over van werk naar werktrajecten worden gemonitord. Doorlopend proces. Nieuw vanaf 2014 raakvlakken met opgave 1 participeren en communiceren met open vizier. Doorlopend proces. Als met beperkte (extra) kosten een kwantitatieve en kwalitatieve personeelbezetting kan worden gerealiseerd. Niet van toepassing. Programma Algemeen Bestuur en Organisatie 18

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie