Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren."

Transcriptie

1 Begrippenlijst Detailhandel A Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren. Allochtone consumenten Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. De niet-westerse allochtonen komen uit Turkije, Afrika (waaronder Marokkanen), Latijns-Amerika (waaronder Surinamers) en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. De westerse allochtonen komen uit alle landen van Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië (incl. het voormalig Nederlands-Indië). Ambulante handel Warenmarkten, solitaire standplaatsen, braderieën, venters of wijkrijders (exclusief rijdende winkels) en parlevinkers. Arbeidsproductiviteit Omzet per kracht. Arbeidsvolume Aantal werkzame personen omgerekend naar arbeidsjaren (= het aantal uren dat een voltijdwerker normaliter in een jaar werkt). B Bedrijfsresultaat Brutowinst in euro s minus de totale bedrijfskosten (= betaalde personeelskosten + huisvestings-, inventaris- en machinekosten + verkoopkosten + afschrijvingskosten + overige bedrijfskosten, rente over vreemd vermogen niet inbegrepen). Toelichting: Het bedrijfsresultaat bestaat uit de beloning voor eventuele personen die niet op de loonlijst staan en de nettowinst i.e. het bedrag dat na afdracht van verschuldigde (directe) belastingen kan worden aangewend voor investeringen en dergelijke. Tussen individuele detailhandelsondernemingen kunnen grote verschillen bestaan in het niveau van het bedrijfsresultaat. Dit kan mede veroorzaak t worden door de gekozen rechtsvorm van de onderneming. Bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV s) staan de ondernemers/eigenaren en eventuele meewerkende gezinsleden als werknemer(s) op de loonlijst. Dit leidt ertoe dat het bedrijfsresultaat in deze gevallen geen beloningscomponent voor arbeid bevat. Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken, vennootschappen onder firma) halen de ondernemer en eventuele meewerkende gezinsleden hun beloning voor de inbreng van arbeid wél uit het bedrijfsresultaat. In concreto betekent dit dat het bedrijfsresultaat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid relatief hoger ligt dan dat bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Besteedbaar inkomen Winst uit onderneming, bruto-inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogen, plus de bruto ontvangen overdrachten (= overdrachten rechtstreeks van de overheid zoals bijstandsuitkeringen en kinderbijslag, via de sociale verzekeringen zoals AOW, WW en WAO en andere overdrachten zoals pensioenen en lijfrenten) en minus de betaalde overdrachten en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting (= premies volksverzekeringen, werkgevers- en werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en andere overdrachten zoals premies voor lijfrente en fiscaal aftrekbare echtscheidingsuitkeringen). Betaalde krachten Het aantal werkzame personen op de loonlijst omgerekend naar fulltime equivalenten op basis van een 40-urige werkweek. Betaalde personeelskosten Brutolonen en salarissen plus sociale lasten e.d.

2 Branche Een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt door één bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door een veel voorkomende combinatie van assortimentsgroepen (bijv. warenhuizen). Toelichting: Een winkelassortiment is te definiëren als het totaal van de in de winkel voorkomende assortimentsgroepen (dus hoofd- en nevenbranches samen). Onder een assortimentsgroep wordt een collectie van artikelen verstaan die eenzelfde soort behoefte bij consumenten bevredigen (bijv. de leesbehoefte die via lectuur zoals kranten, modebladen, stripverhalen, boeken, mammieblaadjes enz. kan worden bevredigd). Binnen een assortimentsgroep zijn artikelgroepen te onderscheiden. Een artikelgroep dekt binnen de assortimentsgroep een meer specifiekere behoefte (bijv. in een supermarkt worden veelal geen boeken maar wordt wel de artikelgroep tijdschriften met o.a. het artikel vrouwenbladen aangeboden). Brancheomzet De som van de netto-omzetten van alle detailhandelsondernemingen die tot eenzelfde branche behoren. Brutowinst De netto-omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Brutowinstmarge Brutowinst in % van de netto-omzet. C Centrum Elke concentratie met minimaal twee vaste detailhandelsverkoopplaatsen en met een areaal van meer dan m² WVO. Toelichting: Aan centrum ligt het begrip concentratie ten grondslag. Bij concentratie gaat het om nabijheid van winkels onderling en indien de nabijheid te wensen overlaat om de toch aanwezige samenhang/synergie. Het uitgangspunt dat in het laatste geval de onderlinge samenhang tussen winkels uit het koopgedrag/loopstromen van bezoekers moet blijken wordt, in het geval het over hoofdcentra gaat, pragmatisch vertaald in de uitsluiting van winkels die aan duidelijke (aanvoer-) straten met een C-standkwaliteit gelegen zijn. De straten die een A- en B-standkwaliteit hebben en veelal als voetgangersgebieden of winkelerven/autoverkeersluw zijn ingericht, bepalen doorgaans het hoofdcentrum zoals dat door bezoekers wordt aangemerkt. Commercieel samenwerkingsverband Inkooporganisatie, marketing- of verkooporganisatie, in- en verkooporganisatie, franchiseorganisatie, vrijwillig filiaalbedrijf en hechte dealerorganisatie. Concentratie Dat winkelgebied waarin vaste detailhandelsverkoopplaatsen met aaneengesloten fronten voorkomen of, indien dit niet het geval is, incidenteel op minder dan 50 meter van elkaar zijn gelegen, of indien ze meer dan 50 meter van elkaar zijn gelegen synergie voor elkaar hebben c.q. uit het koopgedrag van bezoekers een onderlinge samenhang blijkt. Consumptie in relatie tot buitenland Het saldo van de consumptie door huishoudens van niet-ingezetenen in Nederland en de consumptie door Nederlandse huishoudens in het buitenland. Consumptieve bestedingen Het bedrag dat eindverbruikers (gezinshuishoudingen, particulieren, ongeacht of zij ingezetenen zijn of niet) in Nederland besteed hebben, gezuiverd voor onderlinge en informele bestedingen. D Detailhandel Het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan eind-gebruikers die niet ter plaatse worden geconsumeerd. In de optiek van het HBD wordt handel gericht op de verkoop van

3 auto s, motorfietsen en motorbrandstoffen niet onder detailhandel begrepen. Ook apothekers en caravanbedrijven vallen buiten de definitie. Toelichting: Wel de aparte detailhandelsactiviteiten van op autogerichte bedrijven vallen onder de definitie (bijv. de shop als onderdeel van een tankstation of gara-gebedrijf). Horeca-activiteiten worden niet onder detailhandel begrepen, ook niet de hierbij voorkomende afhaalpunten. Detailhandelsvoorziening Een voorziening met minimaal twee vaste detailhandelsverkoopplaatsen en met een totale WVO van maximaal 1.500m² WVO. E Economische groei Stijging van het reële Bruto Binnenlands Product in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. E-retailing of E-tailing Detailhandel die producten en diensten via internet aanbiedt. Eén- en tweepersoonshuishoudens Particuliere huishoudens bestaande uit één of twee volwassenen. F Factory outlet centers Centra of dorpen van fabrikantenwinkels, waar merkproducten met bijvoorbeeld een productiefoutje uit zeer grote (overtollige) voorraden tegen zeer lage prijzen direct aan consumenten worden verkocht. Franchise- en filiaalbedrijven Ondernemingen met franchising die 2 of meer eigen filialen hebben, aangevuld met winkels van franchisenemers. Franchising Contractuele samenwerking tussen formule -eigenaar (franchisegever) en de huurder van de formule (franchisenemer), waarbij de franchisenemer de winkelformule van de franchisegever voert voor eigen rekening en risico, tegen vergoeding en volgens voorwaarden van de franchisegever. G Grootschalige winkelconcentraties GDV- en PDV-locaties (Grootschalige Detailhandels Vestigingen respectievelijk Perifere Detailhandels Vestigingen) voor winkels met een zeer grote verkoopvloeroppervlakte. De overheid heeft plannen om het beleid voor dit type vestigingslocaties meer te liberaliseren. Grootwinkelbedrijf-filiaalbedrijf Detailhandelsondernemingen met 7 of meer eigen winkels of 100 of meer werkzame personen. H Hechte dealerorganisatie Samenwerking van detaillisten in groepsverband op basis van een contract met de leverancier (producent/groothandel). De samenwerking omvat inkoopconcentratie bij de leverancier, alsmede regio-exclusiviteit voor de detaillist en gemeenschappelijk gebruik van promotie, naam en logo die door de leverancier zijn ontwikkeld. Vrijblijvende relaties tussen detaillist en leverancier die niet veel verder gaan dan de gebruikelijke inkooprelatie vallen buiten het bestek van een hechte dealerorganisatie.

4 Hoofd-/(winkel)centrum Dat centrum dat voor een woonkern in de non-foodgroep de hoogste verzorgingsgraad heeft. Huisvestingskosten Kosten van huur, pacht en operationele leasing, energie, reparatie en onderhoud (excl. jaardotaties groot onderhoud), verzekeringspremies, onroerendezaakbelasting en milie uheffingen en overige huisvestingskosten (bewakings- en schoonmaakkosten, waterverbruik e.d.). I Index van consumentenvertrouwen Index van het CBS die is samengesteld op basis van de antwoorden op 5 vragen aan consumenten over het algemene beeld dat men van de ontwikkeling van de economie heeft en deels op een inschatting van de eigen financiële positie. Een (langdurige) positieve index geeft een positieve stemming van consumenten weer die eventueel tot bestedingen kan leiden. In- en verkooporganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is zowel gericht op het behalen van inkoopvoordelen door middel van bundeling van inkooporders als op het bevorderen van de bekendheid van de aangesloten winkels door middel van promotionele acties onder een gemeenschappelijke groepsnaam c.q. logo en/of winkelformule die door de overkoepelende organisatie is ontwikkeld. De grotere in- en verkoopverenigingen noemen zich nu retailorganisatie of full-service organisatie. Inflatie Ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie ten opzichte van het voorgaande jaar. Inkooporganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is primair gericht op het behalen van inkoopvoordelen door middel van bundeling van inkooporders. Inkoopwaarde van de omzet De waarde van de ingekochte goederen (na aftrek van kortingen, retouren e.d.) die zijn omgezet. Institutionele detailhandel Ondernemingen die formeel als hoofdfunctie op bedrijfsmatige wijze detailhandel uitoefenen oftewel winkels, ambulante handel en postorderbedrijven. Institutionele huishoudens Huishoudens waarbij de huishoudelijke verzorging bedrijfsmatig plaatsvindt, zoals in verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen, gezinsvervangende tehuizen en opvangcentra, opleidingsinternaten, kloosters en gevangenissen. Inventaris- en machinekosten Kosten van huur en operationele leasing en overige inventaris- en machinekosten (o.a. reparatie en onderhoud, kleine aanschaffingen) IZW-huishoudens Instellingen zonder winstoogmerk die werken voor huishoudens, zoals vakbonden, sportverenigingen e.d.

5 K Kracht Persoon in de detailhandel uitgedrukt in het aantal werkzame uren per week. Zo is iemand die altijd 20 van de 40 uur per week werkt een halve kracht voor het bedrijf. L Lichte samenwerkingsorganisaties Ondernemingen aangesloten bij organisaties die het in- en verkoopproces van de betreffende winkels vergemakkelijken of faciliteren middels bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen en colle ctieve reclameuitingen. Bij deze lichte vormen van samenwerking is geen sprake van het gebruik van uniforme, voor de consument herkenbare winkelformules. M Marktaandeel Aandeel van de betreffende ondernemingen in de consumptieve bestedingen aan productgroepen, uitgedrukt in procenten. MKB-franchisebedrijven Ondernemingen met franchising die geen of één eigen winkel hebben, aangevuld met winkels van franchisenemers. Multichanneldistributie Verkoop van producten in de detailhandel via meer dan één afzetkanaal. Een nieuwe combinatie van afzetkanalen is die via een winkel in combinatie met verkoop via internet. N Netto-omzet De opbrengst uit de levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van btw en aan afnemers gegeven kortingen, bonussen, retouren en emballage (statiegelden) plus de opbrengst uit overige activiteiten zoals provisie postagentschap, kansspelen en vervoersbewijzen, inname fotowerk, verhuur roerend goed en reparatie. Nevencentrum Dat centrum dat gelegen is in een woonkern of in de nabijheid hiervan en dat voor deze woonkern in een deelsector van de non-foodgroep een vergelijkbare of hogere verzorgingsgraad dan het hoofdcentrum heeft alsmede een WVO omvat van minstens m². Hieronder vallen de PDV-, GDV-concentraties en FOC. Een solitair gelegen IKEA of een hiermee te vergelijken eenheid (met meer dan m² WVO) wordt ook als nevencentrum beschouwd. Toelichting: Veelal hebben hoofdcentra en nevencentra (PDV-/GDV-FOC-concentraties) niet alleen een zeer belangrijke locale, maar ook een relevante bovenlocale verzorgingsfunctie. De verzorgingskracht van het sectorale nevencentrum is vergelijkbaar met die van de sector mode van het hoofdcentrum of kan daar zelfs nog boven uit gaan. O Omzetsnelheid Inkoopwaarde van de omzet gedeeld door de gemiddelde handelsvoorraad. Ondersteunend centrum Dat centrum dat voor een locale (geografische) deelmarkt binnen een woonkern een verzorgingsfunctie heeft (buurt-, wijk-, stadsdeelcentra). Toelichting: Een koopkrachtbinding in de food in de eigen buurt van 50% of hoger wordt veelal door voorzieningen met meer dan m² WVO bereikt. Deze constatering leidt ertoe dat de kleinere concentraties als buurtcentra worden betiteld.

6 Bij ondersteunende centra is op basis van verschillen in kooporiëntatie/-gedrag, aanbod/samenstelling, huur- en rendementsverschillen een indeling relevant van buurtcentra (1.500 à m² WVO), wijkcentra (kleine à m² en grote à m²) en stadsdeelcentra (kleine à m² en grote > m² WVO). Ongebonden zelfstandigen Detailhandelsondernemingen die niet aangesloten zijn bij een commercieel samenwerkingsverband, lichte samenwerkingsorganisatie of grootwinkel-filiaalbedrijf. Overige samenwerkingsverbanden (Winkel)formules van vrijwillig filiaalbedrijven, in- en verkoopverenigingen en hechte dealerorganisaties. P Particulier bedrijfsleven Het particulier bedrijfsleven omvat de volgende sectoren: industrie, bouw, groothandel, detailhandel, horeca, auto en reparatie, transport & communicatie en zakelijke & overige die nsten. Dit zijn sectoren die niet worden beïnvloed door actief overheidsingr ijpen. Postorderbedrijven Ondernemingen die artikelen aan eindgebruikers verkopen via catalogi, advertenties en direct mail, al dan niet in combinatie met televisie en internet, zonder persoonlijk contact te hebben met die eindgebruikers. Prijsontwikkeling De ontwikkeling van de gemiddelde prijs die consumenten hebben betaald voor het betreffende product. S SBI-code De standaard bedrijfsindeling die het CBS hanteert bij zijn statistieken. Segment Segment of marktsegment is het deel van de consumentenmarkt waarop een detaillist actief is. V Vaste detailhandelsverkoopplaats (DVP) Er wordt gesproken over een vaste detailhandelsverkoopplaats (DVP) als het een winkel met minstens 10 m 2 verkoopvloeroppervlakte betreft of wel een detailhandelspunt met minder dan 10 m 2 verkoopoppervlak (bedoeld voor de verkoop van detailhandelsartikelen). Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten, bijdrage aan commercieel samenwerkingsverband e.d. Verkoop- of marketingorganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is primair gericht op het bevorderen van de bekendheid van de aangesloten winkels door middel van promotionele acties onder een gemeenschappelijke naam c.q. logo. De grotere verkooporganisaties noemen zich ook wel marketingorganisatie. Verkooppunt Winkel of rijdende winkel, standplaats, verkoopwagen van een ambulante handelaar.

7 Verkoopvloeroppervlakte Zie winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO). Verspreide detailhandelsverkoopplaats (winkel resp. detailhandels -punt) De solitair gelegen vaste detailhandelsverkoopplaats, behalve die welke binnen de definitie van een nevencentrum valt. Vestiging Zie winkel. Vloerproductiviteit De omzet per m 2 winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO). Volumeontwikkeling De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen exclusief de prijsontwikkeling. Vrijwillig filiaalbedrijf Samenwerking van detaillisten in groepsverband op basis van een lidmaatschap van de vereniging en/of een samenwerkingscontract met de groothandel. De samenwerking omvat inkoopconcentratie bij de groothandel, alsmede gemeenschappelijk gebruik van de naam, het logo, de promotie en (veelal) de winkelformule die door de overkoepelende groothandel is ontwikkeld. De aanduiding vrijwillig filiaal bedrijf wordt vrijwel uitsluitend bij samenwerkingsverbanden van supermarkten en doe-hetzelfzaken/bouwmarkten gebruikt. W Waardeontwikkeling De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen in euro s of indexcijfers inclusief btw. Warenhuizen Winkels waarin ten minste zes van de volgende artikelgroepen worden aangeboden: food, kleding/textiel, meubelen/woninginrichting, verlichting, huishoudelijke artikelen, consumentenelektronica, doe-het-zelfartikelen, educatie en vrijetijdsartikelen. Kleding/textiel is altijd aanwezig. De afzonderlijke artikelgroepen nemen tussen 5 en 50% van de verkoopvloeroppervlakte in beslag. Werkelijke individuele consumptie door huishoudens De consumptie of consumptieve bestedingen van huishoudens, IZW-huishoudens en van de overheid, voorzover toe te rekenen aan individuele huishoudens Werkzame personen Aantal personen dat in een detailhandelsonderneming of branche werkt, ongeacht de lengte van het dienstverband of het aantal uren per week. Winkel Ieder voor het publiek vrij toegankelijk pand dat bedoeld is voor de verkoop van detailhandelsartikelen en dat een verkoopoppervlakte van minstens 10 m 2 in gebruik heeft of, in geval van leegstand, zal krijgen. Toelichting: Het CBS registreert in haar detailhandelsstatistieken alleen bedrijven die als hoofdactiviteit detailhandel hebben. Ook EIM-rapportages zijn gericht op bedrijven met een duidelijke winkelkarakteristiek. Nu is het niet altijd mogelijk om vast te stellen of de hoofdactiviteit wel of niet detailhandel is. Om toch tot een goede onderlinge aansluiting tussen statistieken te komen is afgesproken dat winkels een verkoopoppervlakte van minstens 10 m 2 moeten hebben. Van een grotere maat is afgezien omdat dan in een paar branches met nogal wat kleine winkels een uitval tussen de 5 en 10% zou plaatsvinden. Ondernemers met bedrijven met een kleinere maatvoering dan 10 m 2 zullen doorgaans bijverdiensten moeten hebben om tot een genoegzaam inkomen te kunnen geraken. Vervuilers zoals een kapper (ambacht) met een paar m 2 parfumerieartikelen, PTT (baliefunctie) met een paar m 2 voor kaarten, garagebedrijven (ambacht) met een paar m 2

8 autoaccessoires e.d. en kwekers (agrarische sector) met weinig detailhandel als ook kiosken kleiner dan 10 m 2 valt aldus niet onder het begrip winkel. Winkelgebied Een geografisch geheel waarbinnen verhoudingsgewijs veel vaste detailhandelsverkoopplaatsen, eventueel in samenhang met andere consumentenverzorgende functies, voorkomen. Toelichting: Een voorbeeld van een winkelgebied is de binnenstad. In deze, als centraal winkelgebied aan te duiden categorie treffen we het hoofdcentrum aan en mogelijk wat ondersteunende concentraties en/of verspreide vaste detailhandelsverkoopplaatsen. De omschrijving van winkelgebied is zeer globaal en laat aldus een grote mate van subjectiviteit bij de afpaling van een winkelgebied toe. Winkelpand Een zelfstandig vastgoedobject, dan wel een zelfstandig deel binnen een groter geheel (denk aan de samenstellende onderdelen van een winkelcentrum of aan die overdekte ruimten waarin de speciaalzaken zich zelfstandig presenteren). Toelichting: Binnen een groter geheel is sprake van een zelfstandig deel indien dit van de rest gescheiden is door van voren naar achteren lopende, zichtbare afgrenzingen en dit door het publiek als zelfstandige commerciële ruimte wordt ervaren (bijv. door brancheaanduiding, eigen logo of naam). In relatie met deze zelfstandigheid wordt de shop-in-de-shop (per definitie detailhandel) met minstens 10 m² verkoopoppervlakte als zelfstandige winkel beschouwd. Is de shop-in-de-shop minder dan 10 m² ( intern detailhandels-punt ) dan wordt deze detailhandelsruimte, om praktische redenen, als onderdeel van het grotere geheel gezien. Een detailhandelspunt zijnde geen shop-in-de-shop ( extern detailhandelspunt zoals kleine kiosken, kleine slijter bij horeca) wordt wel apart (naast de categorie winkels) geregistreerd. Een ander zich zelfstandig binnen een winkel presenterend verkooppunt met minstens 10 m 2 maar niet detailhandel zijnde, wordt als (zelfstandig) servicepunt opgevat en wordt dus niet tot de categorie winkels resp. niet tot de winkelvloeroppervlakte gerekend. Servicepunten binnen een winkelpand kleiner dan 10 m2 verkoopoppervlakte worden (gemakshalve) als winkelruimte binnen het grotere geheel van een winkel meegenomen. Winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) De in een winkel voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van detailhandelsartikelen bedoelde oppervlakte. Dit is in het algemeen de (inpandige) voor het publiek zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte (plus de loopruimte voor het personeel daarachter), schappen, paskamers, ruimten voor winkelwagentjes en lege dozen evenals de vloeroppervlakte van entresols (met voor klanten voldoende hoogte). Onder de WVO vallen (dus) niet de uitsluitend voor het personeel bedoelde ruimten en niet de ruimten betrekking hebbend op bedrijfskantoor, portiek, ambacht, reparatie, opslag, magazijn, sanitair en distributieruimten ten behoeve van de verwerking van bestellingen evenals van de door personeel bediende diepvries- en koelcellen. De eventueel door deze functies gebruikte inpandige oppervlakten vormen samen met de WVO de winkelgebruiksvloeroppervlakte (WGO). Ruimten die ingenomen worden door activiteiten die gericht zijn op het ter plekke consumeren (bijv. tearoom van minstens 10 m 2, horeca-afdeling in een warenhuis) behoren niet tot de WVO of WGO. Toelichting: Voorheen werd voor het begrip winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) de term verkoopvloeroppervlakte (VVO) gebruikt. Omdat voornamelijk makelaars de laatstgenoemde afkorting ook gebruiken voor verhuurbare vloeroppervlakte en de hiermee bedoelde oppervlakte juist sterk overeenkomt met de winkelgebruiksoppervlakte, is teneinde verwarring uit te bannen voor de term winkelvloeroppervlakte met de afkorting WVO gekozen. Voor winkelgebruiksoppervlakte werd tot nu toe het begrip winkelbedrijfvloeroppervlakte (BVO) gebruikt. De laatstgenoemde afkorting wordt vooral door projectontwikkelaars gehanteerd en zij bedoelen dan de brutovloeroppervlakte. Het gaat dan, kort gezegd, om de winkelgebruiksoppervlakte inclusief de ruimten die de buitenmuren in beslag nemen. Omdat het vanuit het oogpunt van de detaillist alleen gaat om de te gebruiken binnenruimte, dus exclusief de ruimte die buitenmuren of dragende scheidingswanden innemen, is gekozen voor een nieuwe term. Omdat de inhoud hiervan direct aansluit op het begrip gebruiksoppervlakte zoals dat volgens NEN 2580 is gedefinieerd, is met betrekking tot winkels het begrip winkelgebruiksoppervlakte (WGO) ingevoerd.

De verlichtingsbranche in de schijnwerpers. Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen

De verlichtingsbranche in de schijnwerpers. Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen De verlichtingsbranche in de schijnwerpers Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen De verlichtingsbranche in de schijnwerpers Structuuronderzoek naar de markt voor verlichtingsartikelen

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel Inhoud 1. Economische-, maatschappelijke-en branche ontwikkelingen 7 1.1 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Nulmeting van de kosten van het toonbankbetaling sverkeer in het kader van de

Nadere informatie

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze checklist is gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Nadere informatie

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm

Kengetallenonderzoek sport. In samenwerking met Alfa Fedac en Accon avm l e and h l i a Det port S NKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR HET IDEALE WINKELKLIMAAT * CBW-MITEX * WIJ ZORGEN VOOR H Kengetallenonderzoek

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers

Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Kleine ondernemingen in Zoetermeer onderzoek naar wensen van ZZP ers november 2011 vorige volgende index Directie Bedrijfsvoering, afdeling Facilitair Bedrijf,

Nadere informatie

Programma Impact ICT. Bouwstenen voor een betere beschrijving van de interneteconomie

Programma Impact ICT. Bouwstenen voor een betere beschrijving van de interneteconomie Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 3 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Bouwstenen voor een betere beschrijving van de interneteconomie

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks- en gemaksdetailhandel Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks-

Nadere informatie

BASISCALCULATIE. Inhoudsopgave

BASISCALCULATIE. Inhoudsopgave BASISCALCULATIE Inhoudsopgave 1.0 Bedrijfstak en bedrijfskolom 2.0 Functies van de handel 3.0 Goederenhandel 4.0 Handel in het algemeen 5.0 Indeling handel 6.0 Instellingen ten dienste van het bedrijfsleven

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 1 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 253 4 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 18 e druk, 1 e oplage ISBN

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie