Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren."

Transcriptie

1 Begrippenlijst Detailhandel A Afschrijvingskosten Alle afschrijvingen op materiële en immateriële goederen, exclusief op debiteuren. Allochtone consumenten Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. De niet-westerse allochtonen komen uit Turkije, Afrika (waaronder Marokkanen), Latijns-Amerika (waaronder Surinamers) en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. De westerse allochtonen komen uit alle landen van Europa (m.u.v. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië (incl. het voormalig Nederlands-Indië). Ambulante handel Warenmarkten, solitaire standplaatsen, braderieën, venters of wijkrijders (exclusief rijdende winkels) en parlevinkers. Arbeidsproductiviteit Omzet per kracht. Arbeidsvolume Aantal werkzame personen omgerekend naar arbeidsjaren (= het aantal uren dat een voltijdwerker normaliter in een jaar werkt). B Bedrijfsresultaat Brutowinst in euro s minus de totale bedrijfskosten (= betaalde personeelskosten + huisvestings-, inventaris- en machinekosten + verkoopkosten + afschrijvingskosten + overige bedrijfskosten, rente over vreemd vermogen niet inbegrepen). Toelichting: Het bedrijfsresultaat bestaat uit de beloning voor eventuele personen die niet op de loonlijst staan en de nettowinst i.e. het bedrag dat na afdracht van verschuldigde (directe) belastingen kan worden aangewend voor investeringen en dergelijke. Tussen individuele detailhandelsondernemingen kunnen grote verschillen bestaan in het niveau van het bedrijfsresultaat. Dit kan mede veroorzaak t worden door de gekozen rechtsvorm van de onderneming. Bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (BV s) staan de ondernemers/eigenaren en eventuele meewerkende gezinsleden als werknemer(s) op de loonlijst. Dit leidt ertoe dat het bedrijfsresultaat in deze gevallen geen beloningscomponent voor arbeid bevat. Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken, vennootschappen onder firma) halen de ondernemer en eventuele meewerkende gezinsleden hun beloning voor de inbreng van arbeid wél uit het bedrijfsresultaat. In concreto betekent dit dat het bedrijfsresultaat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid relatief hoger ligt dan dat bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Besteedbaar inkomen Winst uit onderneming, bruto-inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogen, plus de bruto ontvangen overdrachten (= overdrachten rechtstreeks van de overheid zoals bijstandsuitkeringen en kinderbijslag, via de sociale verzekeringen zoals AOW, WW en WAO en andere overdrachten zoals pensioenen en lijfrenten) en minus de betaalde overdrachten en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting (= premies volksverzekeringen, werkgevers- en werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en andere overdrachten zoals premies voor lijfrente en fiscaal aftrekbare echtscheidingsuitkeringen). Betaalde krachten Het aantal werkzame personen op de loonlijst omgerekend naar fulltime equivalenten op basis van een 40-urige werkweek. Betaalde personeelskosten Brutolonen en salarissen plus sociale lasten e.d.

2 Branche Een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt door één bepaalde (dominante) assortimentsgroep of door een veel voorkomende combinatie van assortimentsgroepen (bijv. warenhuizen). Toelichting: Een winkelassortiment is te definiëren als het totaal van de in de winkel voorkomende assortimentsgroepen (dus hoofd- en nevenbranches samen). Onder een assortimentsgroep wordt een collectie van artikelen verstaan die eenzelfde soort behoefte bij consumenten bevredigen (bijv. de leesbehoefte die via lectuur zoals kranten, modebladen, stripverhalen, boeken, mammieblaadjes enz. kan worden bevredigd). Binnen een assortimentsgroep zijn artikelgroepen te onderscheiden. Een artikelgroep dekt binnen de assortimentsgroep een meer specifiekere behoefte (bijv. in een supermarkt worden veelal geen boeken maar wordt wel de artikelgroep tijdschriften met o.a. het artikel vrouwenbladen aangeboden). Brancheomzet De som van de netto-omzetten van alle detailhandelsondernemingen die tot eenzelfde branche behoren. Brutowinst De netto-omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Brutowinstmarge Brutowinst in % van de netto-omzet. C Centrum Elke concentratie met minimaal twee vaste detailhandelsverkoopplaatsen en met een areaal van meer dan m² WVO. Toelichting: Aan centrum ligt het begrip concentratie ten grondslag. Bij concentratie gaat het om nabijheid van winkels onderling en indien de nabijheid te wensen overlaat om de toch aanwezige samenhang/synergie. Het uitgangspunt dat in het laatste geval de onderlinge samenhang tussen winkels uit het koopgedrag/loopstromen van bezoekers moet blijken wordt, in het geval het over hoofdcentra gaat, pragmatisch vertaald in de uitsluiting van winkels die aan duidelijke (aanvoer-) straten met een C-standkwaliteit gelegen zijn. De straten die een A- en B-standkwaliteit hebben en veelal als voetgangersgebieden of winkelerven/autoverkeersluw zijn ingericht, bepalen doorgaans het hoofdcentrum zoals dat door bezoekers wordt aangemerkt. Commercieel samenwerkingsverband Inkooporganisatie, marketing- of verkooporganisatie, in- en verkooporganisatie, franchiseorganisatie, vrijwillig filiaalbedrijf en hechte dealerorganisatie. Concentratie Dat winkelgebied waarin vaste detailhandelsverkoopplaatsen met aaneengesloten fronten voorkomen of, indien dit niet het geval is, incidenteel op minder dan 50 meter van elkaar zijn gelegen, of indien ze meer dan 50 meter van elkaar zijn gelegen synergie voor elkaar hebben c.q. uit het koopgedrag van bezoekers een onderlinge samenhang blijkt. Consumptie in relatie tot buitenland Het saldo van de consumptie door huishoudens van niet-ingezetenen in Nederland en de consumptie door Nederlandse huishoudens in het buitenland. Consumptieve bestedingen Het bedrag dat eindverbruikers (gezinshuishoudingen, particulieren, ongeacht of zij ingezetenen zijn of niet) in Nederland besteed hebben, gezuiverd voor onderlinge en informele bestedingen. D Detailhandel Het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan eind-gebruikers die niet ter plaatse worden geconsumeerd. In de optiek van het HBD wordt handel gericht op de verkoop van

3 auto s, motorfietsen en motorbrandstoffen niet onder detailhandel begrepen. Ook apothekers en caravanbedrijven vallen buiten de definitie. Toelichting: Wel de aparte detailhandelsactiviteiten van op autogerichte bedrijven vallen onder de definitie (bijv. de shop als onderdeel van een tankstation of gara-gebedrijf). Horeca-activiteiten worden niet onder detailhandel begrepen, ook niet de hierbij voorkomende afhaalpunten. Detailhandelsvoorziening Een voorziening met minimaal twee vaste detailhandelsverkoopplaatsen en met een totale WVO van maximaal 1.500m² WVO. E Economische groei Stijging van het reële Bruto Binnenlands Product in procenten ten opzichte van het voorgaande jaar. E-retailing of E-tailing Detailhandel die producten en diensten via internet aanbiedt. Eén- en tweepersoonshuishoudens Particuliere huishoudens bestaande uit één of twee volwassenen. F Factory outlet centers Centra of dorpen van fabrikantenwinkels, waar merkproducten met bijvoorbeeld een productiefoutje uit zeer grote (overtollige) voorraden tegen zeer lage prijzen direct aan consumenten worden verkocht. Franchise- en filiaalbedrijven Ondernemingen met franchising die 2 of meer eigen filialen hebben, aangevuld met winkels van franchisenemers. Franchising Contractuele samenwerking tussen formule -eigenaar (franchisegever) en de huurder van de formule (franchisenemer), waarbij de franchisenemer de winkelformule van de franchisegever voert voor eigen rekening en risico, tegen vergoeding en volgens voorwaarden van de franchisegever. G Grootschalige winkelconcentraties GDV- en PDV-locaties (Grootschalige Detailhandels Vestigingen respectievelijk Perifere Detailhandels Vestigingen) voor winkels met een zeer grote verkoopvloeroppervlakte. De overheid heeft plannen om het beleid voor dit type vestigingslocaties meer te liberaliseren. Grootwinkelbedrijf-filiaalbedrijf Detailhandelsondernemingen met 7 of meer eigen winkels of 100 of meer werkzame personen. H Hechte dealerorganisatie Samenwerking van detaillisten in groepsverband op basis van een contract met de leverancier (producent/groothandel). De samenwerking omvat inkoopconcentratie bij de leverancier, alsmede regio-exclusiviteit voor de detaillist en gemeenschappelijk gebruik van promotie, naam en logo die door de leverancier zijn ontwikkeld. Vrijblijvende relaties tussen detaillist en leverancier die niet veel verder gaan dan de gebruikelijke inkooprelatie vallen buiten het bestek van een hechte dealerorganisatie.

4 Hoofd-/(winkel)centrum Dat centrum dat voor een woonkern in de non-foodgroep de hoogste verzorgingsgraad heeft. Huisvestingskosten Kosten van huur, pacht en operationele leasing, energie, reparatie en onderhoud (excl. jaardotaties groot onderhoud), verzekeringspremies, onroerendezaakbelasting en milie uheffingen en overige huisvestingskosten (bewakings- en schoonmaakkosten, waterverbruik e.d.). I Index van consumentenvertrouwen Index van het CBS die is samengesteld op basis van de antwoorden op 5 vragen aan consumenten over het algemene beeld dat men van de ontwikkeling van de economie heeft en deels op een inschatting van de eigen financiële positie. Een (langdurige) positieve index geeft een positieve stemming van consumenten weer die eventueel tot bestedingen kan leiden. In- en verkooporganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is zowel gericht op het behalen van inkoopvoordelen door middel van bundeling van inkooporders als op het bevorderen van de bekendheid van de aangesloten winkels door middel van promotionele acties onder een gemeenschappelijke groepsnaam c.q. logo en/of winkelformule die door de overkoepelende organisatie is ontwikkeld. De grotere in- en verkoopverenigingen noemen zich nu retailorganisatie of full-service organisatie. Inflatie Ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie ten opzichte van het voorgaande jaar. Inkooporganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is primair gericht op het behalen van inkoopvoordelen door middel van bundeling van inkooporders. Inkoopwaarde van de omzet De waarde van de ingekochte goederen (na aftrek van kortingen, retouren e.d.) die zijn omgezet. Institutionele detailhandel Ondernemingen die formeel als hoofdfunctie op bedrijfsmatige wijze detailhandel uitoefenen oftewel winkels, ambulante handel en postorderbedrijven. Institutionele huishoudens Huishoudens waarbij de huishoudelijke verzorging bedrijfsmatig plaatsvindt, zoals in verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrische ziekenhuizen, gezinsvervangende tehuizen en opvangcentra, opleidingsinternaten, kloosters en gevangenissen. Inventaris- en machinekosten Kosten van huur en operationele leasing en overige inventaris- en machinekosten (o.a. reparatie en onderhoud, kleine aanschaffingen) IZW-huishoudens Instellingen zonder winstoogmerk die werken voor huishoudens, zoals vakbonden, sportverenigingen e.d.

5 K Kracht Persoon in de detailhandel uitgedrukt in het aantal werkzame uren per week. Zo is iemand die altijd 20 van de 40 uur per week werkt een halve kracht voor het bedrijf. L Lichte samenwerkingsorganisaties Ondernemingen aangesloten bij organisaties die het in- en verkoopproces van de betreffende winkels vergemakkelijken of faciliteren middels bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen en colle ctieve reclameuitingen. Bij deze lichte vormen van samenwerking is geen sprake van het gebruik van uniforme, voor de consument herkenbare winkelformules. M Marktaandeel Aandeel van de betreffende ondernemingen in de consumptieve bestedingen aan productgroepen, uitgedrukt in procenten. MKB-franchisebedrijven Ondernemingen met franchising die geen of één eigen winkel hebben, aangevuld met winkels van franchisenemers. Multichanneldistributie Verkoop van producten in de detailhandel via meer dan één afzetkanaal. Een nieuwe combinatie van afzetkanalen is die via een winkel in combinatie met verkoop via internet. N Netto-omzet De opbrengst uit de levering van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van btw en aan afnemers gegeven kortingen, bonussen, retouren en emballage (statiegelden) plus de opbrengst uit overige activiteiten zoals provisie postagentschap, kansspelen en vervoersbewijzen, inname fotowerk, verhuur roerend goed en reparatie. Nevencentrum Dat centrum dat gelegen is in een woonkern of in de nabijheid hiervan en dat voor deze woonkern in een deelsector van de non-foodgroep een vergelijkbare of hogere verzorgingsgraad dan het hoofdcentrum heeft alsmede een WVO omvat van minstens m². Hieronder vallen de PDV-, GDV-concentraties en FOC. Een solitair gelegen IKEA of een hiermee te vergelijken eenheid (met meer dan m² WVO) wordt ook als nevencentrum beschouwd. Toelichting: Veelal hebben hoofdcentra en nevencentra (PDV-/GDV-FOC-concentraties) niet alleen een zeer belangrijke locale, maar ook een relevante bovenlocale verzorgingsfunctie. De verzorgingskracht van het sectorale nevencentrum is vergelijkbaar met die van de sector mode van het hoofdcentrum of kan daar zelfs nog boven uit gaan. O Omzetsnelheid Inkoopwaarde van de omzet gedeeld door de gemiddelde handelsvoorraad. Ondersteunend centrum Dat centrum dat voor een locale (geografische) deelmarkt binnen een woonkern een verzorgingsfunctie heeft (buurt-, wijk-, stadsdeelcentra). Toelichting: Een koopkrachtbinding in de food in de eigen buurt van 50% of hoger wordt veelal door voorzieningen met meer dan m² WVO bereikt. Deze constatering leidt ertoe dat de kleinere concentraties als buurtcentra worden betiteld.

6 Bij ondersteunende centra is op basis van verschillen in kooporiëntatie/-gedrag, aanbod/samenstelling, huur- en rendementsverschillen een indeling relevant van buurtcentra (1.500 à m² WVO), wijkcentra (kleine à m² en grote à m²) en stadsdeelcentra (kleine à m² en grote > m² WVO). Ongebonden zelfstandigen Detailhandelsondernemingen die niet aangesloten zijn bij een commercieel samenwerkingsverband, lichte samenwerkingsorganisatie of grootwinkel-filiaalbedrijf. Overige samenwerkingsverbanden (Winkel)formules van vrijwillig filiaalbedrijven, in- en verkoopverenigingen en hechte dealerorganisaties. P Particulier bedrijfsleven Het particulier bedrijfsleven omvat de volgende sectoren: industrie, bouw, groothandel, detailhandel, horeca, auto en reparatie, transport & communicatie en zakelijke & overige die nsten. Dit zijn sectoren die niet worden beïnvloed door actief overheidsingr ijpen. Postorderbedrijven Ondernemingen die artikelen aan eindgebruikers verkopen via catalogi, advertenties en direct mail, al dan niet in combinatie met televisie en internet, zonder persoonlijk contact te hebben met die eindgebruikers. Prijsontwikkeling De ontwikkeling van de gemiddelde prijs die consumenten hebben betaald voor het betreffende product. S SBI-code De standaard bedrijfsindeling die het CBS hanteert bij zijn statistieken. Segment Segment of marktsegment is het deel van de consumentenmarkt waarop een detaillist actief is. V Vaste detailhandelsverkoopplaats (DVP) Er wordt gesproken over een vaste detailhandelsverkoopplaats (DVP) als het een winkel met minstens 10 m 2 verkoopvloeroppervlakte betreft of wel een detailhandelspunt met minder dan 10 m 2 verkoopoppervlak (bedoeld voor de verkoop van detailhandelsartikelen). Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten, bijdrage aan commercieel samenwerkingsverband e.d. Verkoop- of marketingorganisatie Samenwerking tussen detaillisten op basis van lidmaatschap van een vereniging en/of samenwerkingscontract. De samenwerking is primair gericht op het bevorderen van de bekendheid van de aangesloten winkels door middel van promotionele acties onder een gemeenschappelijke naam c.q. logo. De grotere verkooporganisaties noemen zich ook wel marketingorganisatie. Verkooppunt Winkel of rijdende winkel, standplaats, verkoopwagen van een ambulante handelaar.

7 Verkoopvloeroppervlakte Zie winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO). Verspreide detailhandelsverkoopplaats (winkel resp. detailhandels -punt) De solitair gelegen vaste detailhandelsverkoopplaats, behalve die welke binnen de definitie van een nevencentrum valt. Vestiging Zie winkel. Vloerproductiviteit De omzet per m 2 winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO). Volumeontwikkeling De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen exclusief de prijsontwikkeling. Vrijwillig filiaalbedrijf Samenwerking van detaillisten in groepsverband op basis van een lidmaatschap van de vereniging en/of een samenwerkingscontract met de groothandel. De samenwerking omvat inkoopconcentratie bij de groothandel, alsmede gemeenschappelijk gebruik van de naam, het logo, de promotie en (veelal) de winkelformule die door de overkoepelende groothandel is ontwikkeld. De aanduiding vrijwillig filiaal bedrijf wordt vrijwel uitsluitend bij samenwerkingsverbanden van supermarkten en doe-hetzelfzaken/bouwmarkten gebruikt. W Waardeontwikkeling De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen in euro s of indexcijfers inclusief btw. Warenhuizen Winkels waarin ten minste zes van de volgende artikelgroepen worden aangeboden: food, kleding/textiel, meubelen/woninginrichting, verlichting, huishoudelijke artikelen, consumentenelektronica, doe-het-zelfartikelen, educatie en vrijetijdsartikelen. Kleding/textiel is altijd aanwezig. De afzonderlijke artikelgroepen nemen tussen 5 en 50% van de verkoopvloeroppervlakte in beslag. Werkelijke individuele consumptie door huishoudens De consumptie of consumptieve bestedingen van huishoudens, IZW-huishoudens en van de overheid, voorzover toe te rekenen aan individuele huishoudens Werkzame personen Aantal personen dat in een detailhandelsonderneming of branche werkt, ongeacht de lengte van het dienstverband of het aantal uren per week. Winkel Ieder voor het publiek vrij toegankelijk pand dat bedoeld is voor de verkoop van detailhandelsartikelen en dat een verkoopoppervlakte van minstens 10 m 2 in gebruik heeft of, in geval van leegstand, zal krijgen. Toelichting: Het CBS registreert in haar detailhandelsstatistieken alleen bedrijven die als hoofdactiviteit detailhandel hebben. Ook EIM-rapportages zijn gericht op bedrijven met een duidelijke winkelkarakteristiek. Nu is het niet altijd mogelijk om vast te stellen of de hoofdactiviteit wel of niet detailhandel is. Om toch tot een goede onderlinge aansluiting tussen statistieken te komen is afgesproken dat winkels een verkoopoppervlakte van minstens 10 m 2 moeten hebben. Van een grotere maat is afgezien omdat dan in een paar branches met nogal wat kleine winkels een uitval tussen de 5 en 10% zou plaatsvinden. Ondernemers met bedrijven met een kleinere maatvoering dan 10 m 2 zullen doorgaans bijverdiensten moeten hebben om tot een genoegzaam inkomen te kunnen geraken. Vervuilers zoals een kapper (ambacht) met een paar m 2 parfumerieartikelen, PTT (baliefunctie) met een paar m 2 voor kaarten, garagebedrijven (ambacht) met een paar m 2

8 autoaccessoires e.d. en kwekers (agrarische sector) met weinig detailhandel als ook kiosken kleiner dan 10 m 2 valt aldus niet onder het begrip winkel. Winkelgebied Een geografisch geheel waarbinnen verhoudingsgewijs veel vaste detailhandelsverkoopplaatsen, eventueel in samenhang met andere consumentenverzorgende functies, voorkomen. Toelichting: Een voorbeeld van een winkelgebied is de binnenstad. In deze, als centraal winkelgebied aan te duiden categorie treffen we het hoofdcentrum aan en mogelijk wat ondersteunende concentraties en/of verspreide vaste detailhandelsverkoopplaatsen. De omschrijving van winkelgebied is zeer globaal en laat aldus een grote mate van subjectiviteit bij de afpaling van een winkelgebied toe. Winkelpand Een zelfstandig vastgoedobject, dan wel een zelfstandig deel binnen een groter geheel (denk aan de samenstellende onderdelen van een winkelcentrum of aan die overdekte ruimten waarin de speciaalzaken zich zelfstandig presenteren). Toelichting: Binnen een groter geheel is sprake van een zelfstandig deel indien dit van de rest gescheiden is door van voren naar achteren lopende, zichtbare afgrenzingen en dit door het publiek als zelfstandige commerciële ruimte wordt ervaren (bijv. door brancheaanduiding, eigen logo of naam). In relatie met deze zelfstandigheid wordt de shop-in-de-shop (per definitie detailhandel) met minstens 10 m² verkoopoppervlakte als zelfstandige winkel beschouwd. Is de shop-in-de-shop minder dan 10 m² ( intern detailhandels-punt ) dan wordt deze detailhandelsruimte, om praktische redenen, als onderdeel van het grotere geheel gezien. Een detailhandelspunt zijnde geen shop-in-de-shop ( extern detailhandelspunt zoals kleine kiosken, kleine slijter bij horeca) wordt wel apart (naast de categorie winkels) geregistreerd. Een ander zich zelfstandig binnen een winkel presenterend verkooppunt met minstens 10 m 2 maar niet detailhandel zijnde, wordt als (zelfstandig) servicepunt opgevat en wordt dus niet tot de categorie winkels resp. niet tot de winkelvloeroppervlakte gerekend. Servicepunten binnen een winkelpand kleiner dan 10 m2 verkoopoppervlakte worden (gemakshalve) als winkelruimte binnen het grotere geheel van een winkel meegenomen. Winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) De in een winkel voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van detailhandelsartikelen bedoelde oppervlakte. Dit is in het algemeen de (inpandige) voor het publiek zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte (plus de loopruimte voor het personeel daarachter), schappen, paskamers, ruimten voor winkelwagentjes en lege dozen evenals de vloeroppervlakte van entresols (met voor klanten voldoende hoogte). Onder de WVO vallen (dus) niet de uitsluitend voor het personeel bedoelde ruimten en niet de ruimten betrekking hebbend op bedrijfskantoor, portiek, ambacht, reparatie, opslag, magazijn, sanitair en distributieruimten ten behoeve van de verwerking van bestellingen evenals van de door personeel bediende diepvries- en koelcellen. De eventueel door deze functies gebruikte inpandige oppervlakten vormen samen met de WVO de winkelgebruiksvloeroppervlakte (WGO). Ruimten die ingenomen worden door activiteiten die gericht zijn op het ter plekke consumeren (bijv. tearoom van minstens 10 m 2, horeca-afdeling in een warenhuis) behoren niet tot de WVO of WGO. Toelichting: Voorheen werd voor het begrip winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) de term verkoopvloeroppervlakte (VVO) gebruikt. Omdat voornamelijk makelaars de laatstgenoemde afkorting ook gebruiken voor verhuurbare vloeroppervlakte en de hiermee bedoelde oppervlakte juist sterk overeenkomt met de winkelgebruiksoppervlakte, is teneinde verwarring uit te bannen voor de term winkelvloeroppervlakte met de afkorting WVO gekozen. Voor winkelgebruiksoppervlakte werd tot nu toe het begrip winkelbedrijfvloeroppervlakte (BVO) gebruikt. De laatstgenoemde afkorting wordt vooral door projectontwikkelaars gehanteerd en zij bedoelen dan de brutovloeroppervlakte. Het gaat dan, kort gezegd, om de winkelgebruiksoppervlakte inclusief de ruimten die de buitenmuren in beslag nemen. Omdat het vanuit het oogpunt van de detaillist alleen gaat om de te gebruiken binnenruimte, dus exclusief de ruimte die buitenmuren of dragende scheidingswanden innemen, is gekozen voor een nieuwe term. Omdat de inhoud hiervan direct aansluit op het begrip gebruiksoppervlakte zoals dat volgens NEN 2580 is gedefinieerd, is met betrekking tot winkels het begrip winkelgebruiksoppervlakte (WGO) ingevoerd.

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Toelichting begrippen Exploitatierekening

Toelichting begrippen Exploitatierekening Toelichting begrippen Exploitatierekening Alle posten op de exploitatierekening zijn exclusief BTW. Omzet Gerealiseerde omzet conform de jaarrekening exclusief BTW. verkopen handelsgoederen ontvangsten

Nadere informatie

Hoofstuk 1 Bedrijfseconomie Bec deel 2 H1.

Hoofstuk 1 Bedrijfseconomie Bec deel 2 H1. pagina 1 van 5 Hoofstuk 1 Bedrijfseconomie Bec deel 2 H1. Kerngetallen Bedrijfsanalyse Het beoordelen van de resultaten van een bedrijf over een bepaalde periode aan de hand van kengetallen. Kengetal (ratio)

Nadere informatie

Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt

Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt FI Regeling vaststelling netto winstaandeel exploitant verkooppunt van motorbrandstoffen Regeling van de Minister van Financiën van 20 juli 2005 inzake het vaststellen van het netto winstaandeel van een

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens

Nadere informatie

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid

Marktruimteberekening. Supermarkt Santpoort-Zuid Marktruimteberekening Supermarkt Santpoort-Zuid Vergroting supermarkt Dekamarkt De Dekamarkt is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 167, te Santpoort Zuid. Er zijn plannen om de supermarkt te vergroten

Nadere informatie

Cijfers Samenvatting Alle cijfers printen en opslaan Omzet en exploitatie

Cijfers Samenvatting Alle cijfers printen en opslaan Omzet en exploitatie Cijfers Samenvatting De bloemenwinkels realiseerden in 2005 een omzet van in totaal bijna 757 miljoen (exclusief BTW). Dat is 5,3% minder dan in 2004. In de bestedingen aan bloemen en planten is het marktaandeel

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014-1 - Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5

handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI

Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Rapport De toegerekende huur van eigenaarswoningen in de CPI Jan Walschots T projectnummer Overheidsfinanciën en consumentenprijzen 19 augustus 2013 kennisgeving De in dit rapport weergegeven opvattingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland Pelmolenlaan

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel. Inhoud

Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel. Inhoud Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel In deze handleiding wordt beschreven hoe het rekenmodel gebruikt dient te worden. Het rekenmodel dient als hulpmiddel om te komen tot de financiële stukken

Nadere informatie

Onder de loep genomen. Auto- en motorbranche, 1996

Onder de loep genomen. Auto- en motorbranche, 1996 Onder de loep genomen Auto- en motorbranche, 1996 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 1998 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

indeling winkellocaties

indeling winkellocaties Detail en marketing waar ligt de winkel indeling winkellocaties A1 A2 B1 B2 C hoofdwinkelgebied aanloopstraten naar A1 drukte-index bezoekersdrukte winkelstraat kenmerken: A1-locatie drukte-index 100-76

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

RAPPORT aan. inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010. Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor:

RAPPORT aan. inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010. Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor: RAPPORT aan inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010 Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor: INHOUD RAPPORT 1 Algemene gegevens 1 2 Uitgangspunten kengetallen 2 3 3 Kengetallen A. Productiviteitskengetallen

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast. Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel)

Nadere informatie

Rendement van artikelpresentaties berekenen

Rendement van artikelpresentaties berekenen Extra oefenopgaven VS KT5 OD en MAN KT1 en KT2 Rendement van artikelpresentaties berekenen Rendement van artikelpresentaties berekenen Opgave 1 Vul de volgende zin in. Bij een positieve schapruimte-elasticiteit

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2 FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL

JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens en ketens

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT EXPERTISECENTRUM HORECARECHT Fairtradewinkel + bier- en wijnverkoop Tweede en derde tekstballon In deze factsheet wordt in de tweede en derde tekstballon de indruk gewekt dat hier sprake zou kunnen zijn

Nadere informatie

Waarderen en vergelijkbaar maken van winkelruimten met percentages

Waarderen en vergelijkbaar maken van winkelruimten met percentages HUURZAKEN Van vele kanten wordt geklaagd dat de uitkomst van een huurprijsvaststellingsprocedure ex artikel 7: 303 BW ongewis is. John Nijsten is het maar zeer ten dele met deze kritiek eens en is voorts

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2004-I

Eindexamen m&o vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opgave 1 1 grondstofkosten: 200 15 + 400 10 7.000 loonkosten: 200 25 + 400 16 11.400 directe kosten 18.400,- 1 indirecte kosten: 34.400 18.400 = 16.000,- 1 0,30 16.000 2 opslag grondstof:

Nadere informatie

2 Constante en variabele kosten

2 Constante en variabele kosten 2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht.

Bovenstaande begrippen worden veelal weergegeven in onderstaand schema of overzicht. We noemen dit overzicht het exploitatieoverzicht. MODULE: OMZET KOSTEN - WINST Elk bedrijf of onderneming wil met haar bedrijfsactiviteiten (produceren van goederen, diensten en/of handelen in goederen) winst behalen. Als we de winst willen berekenen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Deeltijdwerkers Werkzame personen in een bedrijf of instelling die daar minder dan 15 uur per week werken. Vaak wordt de term parttimers gebruikt.

Deeltijdwerkers Werkzame personen in een bedrijf of instelling die daar minder dan 15 uur per week werken. Vaak wordt de term parttimers gebruikt. Bijlage 3 In deze Atlas van Oosterhout worden allerlei bekende en minder bekende begrippen gehanteerd. In deze bijlage treft u een alfabetisch overzicht aan van deze begrippen met de daarbij behorende

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv EEN INVESTERINGSBEGROTING WELKE BEDRIJFSMIDDELEN HEB JE NODIG? HOEVEEL KOSTEN DEBEDRIJFSMIDDELEN? HOEVEEL BEDRAAGT MIJN VERMOGENSBEHOEFTE? EEN FINANCIERINGSBEGROTING HOE KOM JE AAN HET GELD OM ALLE INVESTERINGEN

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer Cao-lonen, de definitieve gegevens Nathalie Peltzer In zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met,7 procent gestegen. In stegen de caolonen nog met, procent. Sinds 98 is de cao-loon-stijging

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Kantoor. Investmentmemorandum voor twee naast elkaar gelegen goed onderhouden gebouwen (deel A en deel B) van in totaal ca ,9 m² b.v.o.

Kantoor. Investmentmemorandum voor twee naast elkaar gelegen goed onderhouden gebouwen (deel A en deel B) van in totaal ca ,9 m² b.v.o. Parabool 2 3364 DH Sliedrecht Contactpersoon info@parc.nl 010 4365 700 Investmentmemorandum voor twee naast elkaar gelegen goed onderhouden gebouwen (deel A en deel B) van in totaal ca. 3.000,9 m² b.v.o.!

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN Jaarrekening 2013 uitgebracht aan te De heer P. Voorbeeld en mevrouw Q. Voorbeeld Theo van Doesburgweg 6 1703 DL HEERHUGOWAARD Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming. VERTROUWELIJK J.Muilwijk Papekopperstraatweg 44 3464 HM Papekop Zaandam, 7 december 2011 Geachte heer Muilwijk, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

De administratie van statiegeld

De administratie van statiegeld 26 De administratie van statiegeld 2601 a 1 730 Ingekochte emballage d 8.000 170 Te vorderen OB- 1.596 735 PV op ingekochte emballage - 400 Aan 140 Crediteuren d 9.996 2 130 Debiteuren d 18.923 840 Rabatten

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel Deloitte Branchegroep Retail September 2013 Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel Inhoud Inleiding 5 1. Maatschappelijke- en brancheontwikkelingen 7 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG DOETINCHEM

TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG DOETINCHEM TE KOOP / TE HUUR HAAREWEG 96-102 DOETINCHEM Objectinformatie: Haareweg 96-102 te DOETINCHEM pagina 1 van 7 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Haareweg 96-102 7009 EG DOETINCHEM VRAAGPRIJS : Op aanvraag TOTALE

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit een casus, 8 vragen en 4 bijlagen (10 pagina s)

Dit examen bestaat uit een casus, 8 vragen en 4 bijlagen (10 pagina s) ! Dit examen bestaat uit een casus, 8 vragen en 4 bijlagen (10 pagina s) Er is GEEN grafische rekenmachine toegestaan. In totaal kunnen voor het examen 100 punten worden behaald. 55 punten of meer is voldoende.

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld

Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld Regels Bestemmingsplan Bedrijven Met Milieuzones (Vuurwerk, Risicovol, Geluid) Status: Vastgesteld Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie