Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast."

Transcriptie

1 Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel) wijkt substantieel af van de verhoudingen van de rest van de populatie. Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Aantal actieve patiënten: Het betreft hier het aantal unieke patiënten die de praktijk in 2012 minimaal éénmaal voor behandeling of controle hebben bezocht. Een patiënt die de praktijk meerdere malen bezocht telt dus als één actieve patiënt en een patiënt die de praktijk niet bezocht voor een behandeling of controle, telt niet mee als actieve patiënt. 2 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2011 geen actieve patiënten heeft (onderdeel B, vraag 17). Er is in dit jaar wel xx euro omzet mondzorg ingevuld. 3 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 geen actieve patiënten heeft (onderdeel B, vraag 16). Er is in dit jaar wel xx euro omzet mondzorg ingevuld. 4 Er zijn geen behandelaren ingevuld (onderdeel D, vraag 33) Kunt u ons aangeven hoeveel actieve patiënten u had in 2011? Kunt u ons aangeven hoeveel actieve patiënten u had in 2012? Kunt u in het bijgevoegde invulblad Tijdsbesteding iedere behandelaar aangeven. Per behandelaar moet onder andere het soort arbeidsrelatie en het specialisme worden aangegeven. Tijdsbesteding bij vraag 33. Aantal actieve patiënten: Het betreft hier het aantal unieke patiënten die de praktijk in 2011 minimaal éénmaal voor behandeling of controle hebben bezocht. Een patiënt die de praktijk meerdere malen bezocht telt dus als één actieve patiënt en een patiënt die de praktijk niet bezocht voor een behandeling of controle, telt niet mee als actieve patiënt. Aantal actieve patiënten: Het betreft hier het aantal unieke patiënten die de praktijk in 2012 minimaal éénmaal voor behandeling of controle hebben bezocht. Een patiënt die de praktijk meerdere malen bezocht telt dus als één actieve patiënt en een patiënt die de praktijk niet bezocht voor een behandeling of controle, telt niet mee als actieve patiënt. Zie voor een toelichting op de definitie van behandelaar het Tijdsbesteding bij vraag 33.

2 5 Er is aangegeven dat er xx eigenaren zijn die ondersteunend medewerker zijn (onderdeel D, vraag 36). 6 Er is aangegeven dat uw praktijk geen behandelstoelen heeft (onderdeel B, vraag 15). 7 Er is aangegeven dat u een pand bezit in eigendom met een WOZ waarde van xx euro (onderdeel B, vraag 23). Dit bedrag wijkt af van de verwachte WOZ waarde van een praktijkpand. 8 Bij één of meerdere praktijkruimten zijn geen vierkante meters aangegeven (onderdeel B, vraag 21). 9 Het invulblad Huisvesting bevat geen gegevens of is niet aangeleverd (onderdeel B, vraag 18 tot 23). Zijn deze eigenaren inderdaad niet zorginhoudelijk actief/geen behandelaar? Is het aantal eigenaren die ondersteunend medewerker zijn correct? Zo niet: zou u dan het invulblad Tijdsbesteding kunnen aanpassen (door bijvoorbeeld deze eigenaren te verwijderen, omdat ze al zijn opgegeven als behandelaar)? Tijdsbesteding. Zo ja, kunt u aangeven hoeveel uren deze personen in een normale week werkzaam zijn in de praktijk? Kunt u ons aangeven hoeveel behandelstoelen in uw praktijk staan? Of, indien dit aantal inderdaad nul is; een toelichting op hoe u zonder behandelstoel uw omzet genereert? Kunt u aangeven of de hoogte van de WOZ waarde zoals u dat eerder heeft aangegeven correct is. Zo ja, kunt u dan kort de huisvestingssituatie omschrijven (waarom u denkt dat uw WOZwaarde afwijkt van wat kan worden verwacht van een praktijkpand). Zo nee, kunt u dan de WOZwaarde op het invulblad wijzigen naar de correcte waarde? Huisvesting bij vraag 23 Kunt u het invulblad Huisvesting aanvullen met het aantal vierkante meters voor alle praktijkruimten? Huisvesting bij vraag 21 Kunt u het invulblad Huisvesting volledig invullen? Huisvesting bij vraag 18 tot 23. Een ondersteunende medewerker is nadrukkelijk niet zorginhoudelijk actief, dus bijvoorbeeld geen tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of preventie-assistent. Het betreft hier een behandelstoel, die in gebruik is voor het verrichten van patiënt gebonden activiteiten. Indien sprake is van een gedeelde behandelstoel, bijvoorbeeld als de behandelstoel wordt gedeeld met een andere praktijk, dan kunt u deze stoel naar rato meenemen. Let op: het betreft hier de totale WOZ waarde en niet het bedrag van de WOZ-aanslag dat u moet betalen. Indien u een praktijk aan huis heeft, dan moet de totale WOZ waarde van het gehele pand worden opgegeven. Zie voor een toelichting op de definitie van de vierkante meters het Huisvesting bij vraag 21. Let op, er wordt naast de totale praktijkruimte tevens een onderverdeling gevraagd in aantal m2 gehuurd en aantal m2 in eigendom.

3 10 Er is voor minimaal één pand geen WOZ waarde of huurbedrag ingevuld (onderdeel B, vraag 22 en 23). 11 Er is aangegeven dat er in totaal xx vierkante meters praktijkruimte zijn, waarvan yy gehuurd en zz in eigendom (onderdeel B, vraag 21). De som van de uitsplitsing komt niet overeen met het totaal aantal vierkante meters. 12 Voor uw praktijk is in 2011 een totaal huurbedrag per maand opgegeven van xx euro en een totale oppervlakte van yy m2. Deze verhouding tussen het huurbedrag en de vierkante meters wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 13 Voor uw praktijk is in 2012 een totaal huurbedrag per maand opgegeven van xx euro en een totale oppervlakte van yy m2. Deze verhouding tussen de oppervlakte en de vierkante meters wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 14 In 2011 is aangegeven dat er een pand wordt gehuurd, maar hiervoor is geen huurbedrag in 2011 opgegeven (onderdeel B, vraag 20 en 22). 15 In 2012 is aangegeven dat er een pand wordt gehuurd, maar hiervoor is geen huurbedrag in 2012 opgegeven (onderdeel B, vraag 20 en 22). Kunt u voor één van beiden een waarde aangeven? Huisvesting bij vraag 22 en 23. Kunt u het totale aantal m2 meters, het aantal m2 gehuurd en/of het aantal m2 in eigendom Huisvesting bij vraag 21. Kunt u hier een verklaring voor geven? Indien het huurbedrag en/of het aantal vierkante meters incorrect is, kunt u dit dan Huisvesting bij vraag 21 en/of 22. Kunt u hier een verklaring voor geven? Indien het huurbedrag en/of het aantal vierkante meters incorrect is, kunt u dit dan Huisvesting bij vraag 21 en/of 22. Kunt u het huurbedrag voor 2011 aangeven? Huisvesting bij vraag 22. Kunt u het huurbedrag voor 2012 aangeven? Huisvesting bij vraag 22. Een pand is óf in eigendom van de praktijk (in dat geval verwachten wij een WOZ-waarde), of wordt gehuurd door de praktijk (in dat geval verwachten wij een huurbedrag). Het totale aantal m2 praktijkruimte moet gelijk zijn aan het aantal m2 praktijkruimte in eigendom + het aantal m2 praktijkruimte gehuurd. Zie voor een toelichting op de definitie van de vierkante meters het Huisvesting bij vraag 21.

4 16 Er is aangegeven dat er xx behandelstoelen staan in yy m2 praktijkruimte. Deze verhouding (aantal behandelstoelen per m2 praktijkruimte) wijkt substantieel af van de verhouding van de rest van de populatie (onderdeel B, vraag 15 en 21). 17 In 2011 bestaat de totale omzet van uw praktijk voor een groot deel uit de overige opbrengsten (onderdeel C, vraag 24). 18 In 2012 bestaat de totale omzet van uw praktijk voor een groot deel uit de overige opbrengsten (onderdeel C, vraag 24). Kunt u aangeven of het aantal behandelstoelen en vierkante meters dat u eerder hebt aangegeven correct zijn? Zo ja, kunt u dan kort de situatie m.b.t. het aantal m2 en het aantal behandelstoelen omschrijven (waarom u denkt dat het aantal behandelstoelen per m2 afwijkt van wat kan worden verwacht). Zo nee, kunt u dan het aantal behandelstoelen of het aantal vierkante meters praktijkruimte Noteer het antwoord voor het aantal behandelstoelen in de Noteer het antwoord voor het aantal vierkante meters in het Huisvesting bij vraag 21. Graag ontvangen wij een toelichting / nadere specificatie van de overige opbrengsten. Als de eerder door u aangegeven overige opbrengsten niet correct zijn, dan willen wij u vragen dit aan te passen. Verliesrekening, vraag 24 Graag ontvangen wij een toelichting / nadere specificatie van de overige opbrengsten. Als de eerder door u aangegeven overige opbrengsten niet correct zijn, dan willen wij u vragen dit aan te passen. Verliesrekening, vraag 24 Zie voor een toelichting op de definitie van vierkante meters het Huisvesting bij vraag 21. In principe bevatten de overige opbrengsten zaken zoals bijvoorbeeld: verhuur van bedrijfsruimte van uw praktijk aan derden, overige verkopen zoals whitening producten, artikelen gebitsverzorging, e.d. In principe bevatten de overige opbrengsten zaken zoals bijvoorbeeld: verhuur van bedrijfsruimte van uw praktijk aan derden, overige verkopen zoals whitening producten, artikelen gebitsverzorging, e.d.

5 19 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en een omzet mondzorg van yy euro (onderdeel B, vraag 17 en onderdeel C, vraag 24). Deze verhouding (omzet mondzorg per actieve patiënt, zz euro per patiënt) wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 20 In de aangeleverde gegevens zien wij een groot verschil tussen de totale omzet van uw praktijk in 2011 en 2012 (onderdeel C, vraag 24). 21 Voor uw praktijk is in 2011 geen omzet mondzorg ingevuld (onderdeel C, vraag 24). Aangezien uw praktijk actief is, verwachten wij dat er omzet mondzorg wordt gemaakt. 22 Voor uw praktijk is in 2012 geen omzet mondzorg ingevuld (onderdeel C, vraag 24). Aangezien uw praktijk actief is, verwachten wij dat er omzet mondzorg wordt gemaakt. 23 De voor uw praktijk ingevulde waarden voor de totale praktijkopbrengsten 2011 en de optelsom van de onderliggende specificatie van de omzet in 2011 komen niet overeen (onderdeel C, vraag 24). Indien het aantal patiënten in 2012 niet correct is, kunt u deze dan Indien uw omzet mondzorg niet correct is, kunt u deze dan Verliesrekening bij vraag 24. Indien beide wel correct zijn, kunt u ons voorzien van een verklaring voor de afwijkende verhouding? Kunt u een verklaring geven voor deze verandering? Als er sprake is van een invulfout, wilt u dan de ingevulde waarden Verliesrekening bij vraag 24. Kunt u de waarde voor omzet mondzorg 2011 invullen? Verliesrekening bij vraag 24. Kunt u de waarde voor omzet mondzorg 2012 invullen? Verliesrekening bij vraag 24. Zou u het invulblad willen aanpassen, zodat de onderliggende specificatie van de omzet in 2011 overeenkomt met de totale praktijkopbrengsten in 2011? Verliesrekening bij vraag 24. Het aantal actieve patiënten betreft het aantal unieke patiënten die de praktijk in minimaal éénmaal voor behandeling of controle de praktijk hebben bezocht. Een patiënt die de praktijk meerdere malen per jaar bezocht telt dus als één actieve patiënt en een patiënt die de praktijk niet bezocht voor een behandeling of controle, telt niet mee als actieve patiënt. Omzet mondzorg is de omzet op basis van verrichtingen en techniek kosten en zal gelijk moeten zijn aan de aangeleverde prestatiegegevens (onderdeel E). Omzet mondzorg is exclusief de omzet techniek in eigen beheer, correcties voorgaande periode en overige opbrengsten. Omzet mondzorg is de omzet op basis van verrichtingen en techniek kosten en zal gelijk moeten zijn aan de aangeleverde prestatiegegevens (onderdeel E). Omzet mondzorg is exclusief de omzet techniek in eigen beheer, correcties voorgaande periode en overige opbrengsten. Omzet mondzorg is de omzet op basis van verrichtingen en techniek kosten en zal gelijk moeten zijn aan de aangeleverde prestatiegegevens (onderdeel E). Omzet mondzorg is exclusief de omzet techniek in eigen beheer, correcties voorgaande periode en overige opbrengsten. Voor het onderzoek is het van belang dat niet alleen de totale praktijkopbrengsten worden ingevuld, maar ook de onderliggende specificatie van de omzet.

6 24 De voor uw praktijk ingevulde waarden voor de totale praktijkopbrengsten 2012 en de optelsom van de onderliggende specificatie van de omzet in 2012 komen niet overeen (onderdeel C, vraag 24). 25 Voor uw praktijk bestaan in 2011 de totale personeelskosten voor een groot deel uit de overige personeelskosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 26 Voor uw praktijk bestaan in 2012 de totale personeelskosten voor een groot deel uit de overige personeelskosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 27 Voor uw praktijk bestaan in 2011 de totale huisvestingskosten voor een groot deel uit de overige huisvestingskosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. Zou u het invulblad willen aanpassen, zodat de onderliggende specificatie van de omzet in 2012 overeenkomt met de totale praktijkopbrengsten in 2012? Verliesrekening bij vraag 24. Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarde die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Voor het onderzoek is het van belang dat niet alleen de totale praktijkopbrengsten worden ingevuld, maar ook de onderliggende specificatie van de omzet. Bij het aangeven van de overige personeelskosten dient u alle kosten die in de categorieën 'Lonen en salarissen', 'Kosten van waarneming (tandartsen op provisiebasis)', 'Beloningen op basis van ZZPovereenkomsten', 'Sociale lasten', 'Pensioenpremies' en 'Kosten ingehuurd personeel' vallen ook onder die noemer op te geven. Het overgeblevene is dan 'Overige personeelskosten'. In principe bevatten de overige personeelskosten zaken zoals: studiekosten, bedrijfskleding, reiskostenvergoeding, arboverzuimbegeleiding, kantinekosten, geschenken personeel, bijdrage personeelsvereniging. Bij het aangeven van de overige personeelskosten dient u alle kosten die in de categorieën 'Lonen en salarissen', 'Kosten van waarneming (tandartsen op provisiebasis)', 'Beloningen op basis van ZZPovereenkomsten', 'Sociale lasten', 'Pensioenpremies' en 'Kosten ingehuurd personeel' vallen ook onder die noemer op te geven. Het overgeblevene is dan 'Overige personeelskosten'. In principe bevatten de overige personeelskosten zaken zoals: studiekosten, bedrijfskleding, reiskostenvergoeding, arboverzuimbegeleiding, kantinekosten, geschenken personeel, bijdrage personeelsvereniging. Bij het aangeven van de overige huisvestingskosten dient u alle kosten die in de categorieën 'Huur (lease) onroerende zaken', 'Grondlasten en belasting', 'Kleine aanschaffingen / dagelijks onderhoud', 'Schoonmaakkosten', 'Gas, water en elektra' en 'Dotatie groot onderhoud' vallen ook onder die noemer op te geven. Het overgeblevene is dan 'Overige huisvestingskosten'.

7 28 Voor uw praktijk bestaan in 2012 de totale huisvestingskosten voor een groot deel uit de overige huisvestingskosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 29 Voor uw praktijk bestaan in 2011 de totale kosten voor een groot deel uit overige verkoopkosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 30 Voor uw praktijk bestaan in 2012 de totale kosten voor een groot deel uit overige verkoopkosten (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u de post overige verkoopkosten uitsplitsen in verschillende kostensoorten (verschillende typen kosten), voor elke kostensoort het bedrag geven waar het om gaat en een toelichting geven op elk van de kostensoorten? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Bij het aangeven van de overige huisvestingskosten dient u alle kosten die in de categorieën 'Huur (lease) onroerende zaken', 'Grondlasten en belasting', 'Kleine aanschaffingen / dagelijks onderhoud', 'Schoonmaakkosten', 'Gas, water en elektra' en 'Dotatie groot onderhoud' vallen ook onder die noemer op te geven. Het overgeblevene is dan 'Overige huisvestingskosten'. Bij het aangeven van de overige verkoopkosten dient u de 'Dotaties voorzieningen debiteuren' bij die categorie op te geven. Alle andere verkoopkosten zijn 'Overige verkoopkosten'. Graag ontvangen wij een specificatie van deze 'overige verkoopkosten'. Bij het aangeven van de overige verkoopkosten dient u de 'Dotaties voorzieningen debiteuren' bij die categorie op te geven. Alle andere verkoopkosten zijn 'Overige verkoopkosten'. Graag ontvangen wij een specificatie van deze 'overige verkoopkosten'.

8 31 Voor uw praktijk zijn in 2011 de overige algemene kosten erg hoog (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 32 Voor uw praktijk zijn in 2012 de overige algemene kosten erg hoog (onderdeel C, vraag 26). Dit wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 33 Door uw praktijk zijn in 2011 de volgende substantiële overige kostenposten opgegeven (onderdeel C, vraag 26): xx Wat er met deze kostenpost(en) wordt bedoeld is voor ons niet duidelijk genoeg. Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Als de waarden die eerder zijn aangegeven niet correct zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat kosten bij een andere categorie horen, wilt u dit dan Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? De ervaring leert dat deze kosten vaak kunnen worden opgenomen bij de algemene kosten, personeelskosten of huisvestingskosten. Wilt u controleren of dit voor uw praktijk ook het geval is en het invulblad hiervoor Deze vraag wordt gesteld omdat de overige kosten hoger zijn dan bij een gemiddelde praktijk. Een goed inzicht in de type kosten van de praktijk zijn essentieel voor de toekomstige tariefstelling.

9 34 Door uw praktijk zijn in 2012 de volgende substantiële overige kostenposten opgegeven (onderdeel C, vraag 26): xx Wat er met deze kostenpost(en) wordt bedoeld is voor ons niet duidelijk genoeg. 35 Door uw praktijk zijn in 2011 de volgende substantiële "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" opgegeven (onderdeel C, vraag 27): xx Wat er met deze "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" wordt bedoeld is voor ons niet duidelijk genoeg. 36 Door uw praktijk zijn in 2012 de volgende substantiële "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" opgegeven (onderdeel C, vraag 27): xx Wat er met deze "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" wordt bedoeld is voor ons niet duidelijk genoeg. Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? De ervaring leert dat deze kosten vaak kunnen worden opgenomen bij de algemene kosten, personeelskosten of huisvestingskosten. Wilt u controleren of dit voor uw praktijk ook het geval is en het invulblad hiervoor Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven?? Indien u van mening bent dat de betreffende "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" onterecht of verkeerd zijn opgegeven, wilt u deze kostenpost(en) dan verwijderen, verplaatsen of Verliesrekening bij vraag 26 en 27. Kunt u deze kostenposten verder uitsplitsen in verschillende typen kosten en voor elk type het totaal bedrag en een toelichting geven? Indien u van mening bent dat de betreffende "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" onterecht of verkeerd zijn opgegeven, wilt u deze kostenpost(en) dan verwijderen, verplaatsen of Verliesrekening bij vraag 26 en/of 27. Deze vraag wordt gesteld omdat de overige kosten hoger zijn dan bij een gemiddelde praktijk. Een goed inzicht in de type kosten van de praktijk zijn essentieel voor de toekomstige tariefstelling. Deze vraag wordt gesteld omdat de "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" hoger zijn dan bij een gemiddelde praktijk. Een goed inzicht in de type kosten van de praktijk zijn essentieel voor de toekomstige tariefstelling. Deze vraag wordt gesteld omdat de "niet uit de financiële administratie blijkende praktijkkosten" hoger zijn dan bij een gemiddelde praktijk. Een goed inzicht in de type kosten van de praktijk zijn essentieel voor de toekomstige tariefstelling.

10 37 In de aangeleverde gegevens zien wij een groot verschil tussen de totale kosten van uw praktijk in 2011 en 2012 (onderdeel C, vraag 25 en 26). 38 Voor uw praktijk is aangegeven dat er geen gebruik wordt van een factoring maatschappij (onderdeel C, vraag 30). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter wel kosten voor factoring ingevuld opgevoerd (onderdeel C, vraag 26 Algemene kosten). 39 Voor uw praktijk is aangegeven dat er wel gebruik wordt van een factoring maatschappij (onderdeel C, vraag 30). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter geen kosten voor factoring ingevuld opgevoerd (onderdeel C, vraag 26 Algemene kosten). 40 De ingevulde waarden voor kosten 2011 xx euro en optelsom van onderliggende specificaties yy euro komen voor uw praktijk niet overeen (onderdeel C, vraag 26). 41 De ingevulde waarden voor kosten 2012 xx euro en optelsom van onderliggende specificaties yy euro komen voor uw praktijk niet overeen (onderdeel C, vraag 26). 42 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2011 techniek kosten voor techniek in eigen beheer heeft (onderdeel C, vraag 25). In de omzet specificatie is echter geen omzet techniek in eigen beheer ingevuld (onderdeel C, vraag 24). 43 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 techniek kosten voor techniek in eigen beheer heeft (onderdeel C, vraag 25). In de omzet specificatie is echter geen omzet techniek in eigen beheer ingevuld (onderdeel C, vraag 24). 44 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'afschrijvingskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). Kunt u een verklaring geven voor deze verandering? Als er sprake is van een invulfout, wilt u dan de ingevulde waarden Kunt u deze tegenstrijdigheid antwoordkolom hiernaast en/of noteer het antwoord in het Verliesrekening (vraag 26) aan. Kunt u deze tegenstrijdigheid antwoordkolom hiernaast en pas indien nodig het bijgevoegde Excel invulblad Winst- en Verliesrekening (vraag 26) aan. Kunt u deze waarden aanpassen, zodat de som van de onderliggende specificaties en het totaal met elkaar overeen komen? Kunt u deze waarden aanpassen, zodat de som van de onderliggende specificaties en het totaal met elkaar overeen komen? Kunt u deze tegenstrijdigheid aanpassen of toelichten? antwoordkolom hiernaast en pas indien nodig het bijgevoegde Excel invulblad Winst- en Verliesrekening (vraag 24 en 25) aan. Kunt u deze tegenstrijdigheid aanpassen of toelichten? antwoordkolom hiernaast en pas indien nodig het bijgevoegde Excel invulblad Winst- en Verliesrekening (vraag 24 en 25) aan. Indien er kosten techniek in eigen beheer worden gemaakt, wordt er ook omzet techniek in eigen beheer verwacht. Indien er kosten techniek in eigen beheer worden gemaakt, wordt er ook omzet techniek in eigen beheer verwacht. Negatieve afschrijvingskosten zijn niet mogelijk. Als uw afschrijvingen negatief worden door een boekwinst, haal deze uit de afschrijvingen en neem deze op bij de overige opbrengsten.

11 45 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'afschrijvingskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 46 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Algemene kosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 47 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Algemene kosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 48 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Huisvestingskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 49 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Huisvestingskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 50 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Kosten ingekochte techniek' negatief is (onderdeel C, vraag 25). 51 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Kosten ingekochte techniek' negatief is (onderdeel C, vraag 25). 52 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Kosten materiaal' negatief is (onderdeel C, vraag 25). 53 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Kosten materiaal' negatief is (onderdeel C, vraag 25). 54 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Overige kosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 55 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Overige kosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 56 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Personeelskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 57 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Personeelskosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 58 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'techniek kosten voor techniek in eigen beheer' negatief is (onderdeel C, vraag 25). Kunt u deze waarde <b> Verliesrekening bij vraag 25. Verliesrekening bij vraag 25. Verliesrekening bij vraag 25. Verliesrekening bij vraag 25. Verliesrekening bij vraag 25. Negatieve afschrijvingskosten zijn niet mogelijk. Als uw afschrijvingen negatief worden door een boekwinst, haal deze uit de afschrijvingen en neem deze op bij de overige opbrengsten. Negatieve algemene kosten zijn niet mogelijk. Negatieve algemene kosten zijn niet mogelijk. Negatieve huisvestingskosten zijn niet mogelijk. Negatieve huisvestingskosten zijn niet mogelijk. Negatieve kosten ingekochte techniek zijn niet mogelijk. Negatieve kosten ingekochte techniek zijn niet mogelijk. Negatieve kosten materiaal zijn niet mogelijk. Negatieve kosten materiaal zijn niet mogelijk. Negatieve overige kosten zijn niet mogelijk. Negatieve overige kosten zijn niet mogelijk. Negatieve personeelskosten zijn niet mogelijk. Negatieve personeelskosten zijn niet mogelijk. Negatieve kosten techniek in eigen beheer zijn niet mogelijk.

12 59 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'techniek kosten voor techniek in eigen beheer' negatief is (onderdeel C, vraag 25). 60 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de post 'Verkoopkosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 61 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de post 'Verkoopkosten' negatief is (onderdeel C, vraag 26). 62 Op het invulblad Winst- en Verliesrekening ontbreken alle gegevens voor 2011 (onderdeel C, vraag 18 tot 23). 63 Op het invulblad Winst- en Verliesrekening ontbreken alle gegevens voor 2012 (onderdeel C, vraag 18 tot 23). 64 Op het invulblad Vaste Activa ontbreken alle gegevens voor 2011 (onderdeel C, vraag 28). 65 Op het invulblad Vaste Activa ontbreken alle gegevens voor 2012 (onderdeel C, vraag 28). 66 Op het invulblad Balans is voor 2011 aangegeven dat uw praktijk over xx euro aan activa bezit en yy euro aan passiva (onderdeel C, vraag 31). 67 Op het invulblad Balans is voor 2012 aangegeven dat uw praktijk over xx euro aan activa bezit en yy euro aan passiva (onderdeel C, vraag 31). 68 Op het invulblad Balans ontbreken alle gegevens voor 2011 (onderdeel C, vraag 31). 69 Op het invulblad Balans ontbreken alle gegevens voor 2012 (onderdeel C, vraag 31). Verliesrekening bij vraag 25. Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Verliesrekening (vraag 24 tot 27). Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Verliesrekening (vraag 24 tot 27). Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Vaste Activa bij vraag 28. Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Vaste Activa bij vraag 28. Kunt u dit corrigeren zodat deze in balans is en klopt met uw jaarrekening of uw fiscale administratie? Balans Kunt u dit corrigeren zodat deze in balans is en klopt met uw jaarrekening of uw fiscale administratie? Balans Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Balans Kunt u deze gegevens invullen / aanvullen? Balans Negatieve kosten techniek in eigen beheer zijn niet mogelijk. Negatieve verkoopkosten zijn niet mogelijk. Negatieve verkoopkosten zijn niet mogelijk. In een balansrekening moeten de activa en passiva gelijk zijn. In een balansrekening moeten de activa en passiva gelijk zijn.

13 70 Voor uw praktijk zijn zowel de balans voor rechtspersoon als natuurlijk persoon ingevuld (onderdeel C, vraag 31). 71 Er is aangegeven dat uw praktijk een BV is, maar de balans voor een natuurlijk persoon is ingevuld (onderdeel C, vraag 31). 72 Er is aangegeven dat uw praktijk een xx is, maar balans voor een rechtspersoon is ingevuld (onderdeel C, vraag 31). 73 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de balanspost 'materiële vaste activa' negatief is (onderdeel C, vraag 31). 74 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de balanspost 'materiële vaste activa' negatief is (onderdeel C, vraag 31). 75 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de balanspost 'kortlopende schulden' negatief is (onderdeel C, vraag 31). 76 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de balanspost 'kortlopende schulden' negatief is (onderdeel C, vraag 31). 77 Voor uw praktijk is in 2011 aangegeven dat de balanspost 'langlopende schulden' negatief is (onderdeel C, vraag 31). 78 Voor uw praktijk is in 2012 aangegeven dat de balanspost 'langlopende schulden' negatief is (onderdeel C, vraag 31). Kunt u dit aanpassen zodat alleen de juiste balansrekening is ingevuld? Balans Kunt u dit aanpassen zodat alleen de juiste balansrekening is ingevuld? Balans Kunt u dit aanpassen zodat alleen de juiste balansrekening is ingevuld? Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans Voor een BV is dit de balans rechtspersoon, voor een Stichting is dit afhankelijk van de juridische vormgeving en voor de overige rechtsvormen geldt de balans natuurlijk persoon. Voor een BV is dit de balans rechtspersoon, voor een Stichting is dit afhankelijk van de juridische vormgeving en voor de overige rechtsvormen geldt de balans natuurlijk persoon. Voor een BV is dit de balans rechtspersoon, voor een Stichting is dit afhankelijk van de juridische vormgeving en voor de overige rechtsvormen geldt de balans natuurlijk persoon. Negatieve materiële vaste activa zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven. Negatieve materiële vaste activa zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven. Negatieve kortlopende schulden zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven. Negatieve kortlopende schulden zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven. Negatieve langlopende schulden zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven. Negatieve langlopende schulden zijn niet mogelijk. Let op, in de balansrekening moeten de activa en passiva gelijk blijven.

14 79 Uit de gegevens die voor uw praktijk zijn aangeleverd op het invulblad Tijdsbesteding valt af te leiden dat de volgende medewerker(s) en/of behandelaar(s) een afwijkend laag uurloon hebben in 2011 en/of 2012 (onderdeel D, vraag 33 tot 46): - xx Zo heeft bijvoorbeeld yy een uurloon van zz euro per uur. Dit bedrag wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 80 Uit de gegevens die voor uw praktijk zijn aangeleverd op het invulblad Tijdsbesteding valt af te leiden dat de volgende medewerker(s) en/of behandelaar(s) een afwijkend hoog uurloon hebben in 2011 en/of 2012 (onderdeel D, vraag 33 tot 46): - xx Zo heeft bijvoorbeeld medewerker yy een uurloon van zz euro per uur. Dit bedrag wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 81 Voor uw praktijk is voor de volgende behandelaar(s) een afwijkend hoog aantal gemiddeld uren per week opgegeven besteed aan direct patiënt gebonden tijd (onderdeel D, vraag 39 en 40): - xx Zo is bijvoorbeeld ingevuld dat yy gemiddeld zz uren per week besteed aan direct patiënt gebonden tijd. Dit aantal wijkt substantieel af van de rest van de populatie. Kunt u nagaan of de ingevulde gegevens van deze medewerker(s) en/of behandelaar(s) correct zijn en indien nodig deze Tijdsbesteding (vraag 33 tot 46). Kunt u nagaan of de ingevulde gegevens van deze medewerker(s) en/of behandelaar(s) correct zijn en indien nodig deze Tijdsbesteding (vraag 33 tot 46). Kunt u nagaan of de ingevulde uren van deze behandelaar correct zijn en indien nodig deze Tijdsbesteding (vraag 39 en 40). Het uurloon is afgeleid van het bruto jaarloon gedeeld door het aantal beschikbare uren. Het aantal beschikbare uren is de arbeidsrelatie in uren maal de beschikbare weken. Mogelijk zit er een fout in de arbeidsrelatie in uren (onderdeel D, vraag 33 en 36) of een fout in het aantal weken niet beschikbaar (onderdeel D, vraag 34, 35, 37 en 38) of een fout in het opgegeven bruto loon (onderdeel D, vraag 43 tot 46). Het uurloon is afgeleid van het bruto jaarloon gedeeld door het aantal beschikbare uren. Het aantal beschikbare uren is de arbeidsrelatie in uren maal de beschikbare weken. Mogelijk zit er een fout in de arbeidsrelatie in uren (onderdeel D, vraag 33 en 36) of een fout in het aantal weken niet beschikbaar (onderdeel D, vraag 34, 35, 37 en 38) of een fout in het opgegeven bruto loon (onderdeel D, vraag 43 tot 46). Onder direct patiënt gebonden uren verstaan wij de uren dat er direct contact is met de patiënt, terwijl deze in de behandelstoel zit. Hiertoe behoren niet: (i) indirect patiënt gebonden tijd, zijnde directe ondersteunende activiteiten zoals het bijwerken van het patiëntendossier en (ii) niet-patiënt gebonden tijd, zijnde activiteiten die voor uitoefening van de praktijk moeten worden uitgevoerd, maar niet declarabel of patiënt gebonden zijn, zoals het bijhouden van de financiële administratie of het volgen van cursussen. Het gaat daarbij om een inschatting van een normale werkweek.

15 82 Voor uw praktijk is voor de volgende medewerker(s) en/of behandelaar(s) een afwijkend hoog aantal verlofweken opgegeven (onderdeel D, vraag 34, 35, 37 en/of 38): - xx Zo is bijvoorbeeld opgegeven dat yy zz verlofweken heeft opgenomen in een jaar. Dit aantal wijkt substantieel af van de rest van de populatie. 83 Voor uw praktijk is het totaal aantal direct patiënt gebonden uren ingevuld bij vraag 42 (xx) meer dan het totaal aantal direct patiënt gebonden uren van alle behandelaren bij vraag 39 en 40 (yy). 84 Voor uw praktijk is bij vraag 14 (onderdeel B) aangegeven dat er xx eigenaren behandelaren zijn in de praktijk. In het invulblad Tijdsbesteding (onderdeel B, vraag 33) staan yy behandelaren genoemd die eigenaar zijn. 85 Voor uw praktijk is aangegeven dat er geen eigenaren behandelaren zijn, maar enkel eigenaren medewerkers. 86 Voor uw praktijk zijn zowel eigenaren behandelaren ingevuld als eigenaren medewerkers (onderdeel D, vraag 33 en 36). Kunt u nagaan of de ingevulde verlofweken correct zijn en indien nodig deze Tijdsbesteding (vraag 34, 35, 37 en/of 38). Kunt u waar de uren verkeerd zijn ingevuld de direct patiënt gebonden uren Tijdsbesteding (vraag 39, 40 en/of 42). Kunt u deze tegenstrijdigheid antwoordkolom hiernaast en pas indien nodig het bijgevoegde Excel invulblad Tijdsbesteding (vraag 33) aan. Kunt u dit bevestigen? Als dit niet correct is, wilt u dit dan Tijdsbesteding. Betreffen deze eigenaren allemaal unieke personen? Oftewel: is één persoon niet vaker dan één keer opgegeven en staat elke persoon óf als eigenaar behandelaar vermeld óf als eigenaar medewerker? Kunt u, indien personen dubbel staan vermeldt dit corrigeren? Tijdsbesteding. Onder verlofweken worden nadrukkelijk alleen vakantie- en vrije dagen verstaan. Bijvoorbeeld geen weken waarin de medewerker niet beschikbaar was omdat deze nog niet in dienst was. Deze horen namelijk in de categorie "Door overige oorzaken, inclusief tijdelijke arbeidsrelatie". Het totaal aantal direct patiënt gebonden uren per week bij vraag 42 kan niet hoger zijn dan het totaal aantal direct patiënt gebonden uren per week in vraag 39. Een behandelaar is elke persoon die in de praktijk zorginhoudelijk actief is: bijvoorbeeld de tandarts, mondhygiënist, tandproteticus, orthodontist of preventie-assistent. Een ondersteunende medewerker is nadrukkelijk niet zorginhoudelijk actief, dus bijvoorbeeld geen tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of preventie-assistent.

16 87 xx is / zijn in 2011 in loondienst, maar er is geen bruto loon 2011 ingevuld. 88 xx is / zijn in 2012 in loondienst, maar er is geen bruto loon 2012 ingevuld. 89 xx is / zijn in 2011 in loondienst, maar er is geen bruto loon 2011 ingevuld. 90 xx is / zijn in 2012 in loondienst, maar er is geen bruto loon 2012 ingevuld. 91 xx is / zijn in 2011 in loondienst, maar er zijn geen sociale lasten 2011 ingevuld. 92 xx is / zijn in 2012 in loondienst, maar er zijn geen sociale lasten 2012 ingevuld. 93 xx is / zijn in 2011 in loondienst, maar er zijn geen sociale lasten 2011 ingevuld. 94 xx is / zijn in 2012 in loondienst, maar er zijn geen sociale lasten 2012 ingevuld. 95 Het invulblad Tijdsbesteding bevat geen gegevens of is niet aangeleverd (onderdeel D, vraag 33 tot 46). Kunt u het bruto loon van deze behandelaar(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 44. Kunt u het bruto loon van deze behandelaar(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 43. Kunt u het bruto loon van deze medewerker(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 46. Kunt u het bruto loon van deze medewerker(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 45. Kunt u de sociale lasten van deze behandelaar(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 44. Kunt u de sociale lasten van deze behandelaar(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 43. Kunt u de sociale lasten van deze medewerker(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 46. Kunt u de sociale lasten van deze medewerker(s) invullen? Tijdsbesteding bij vraag 45. Kunt u het invulblad Tijdsbesteding volledig invullen? Tijdsbesteding bij vraag 33 tot 46. Een behandelaar in loondienst ontvangt altijd een bruto loon. Indien er geen sprake is van bruto loon (zie verzamelloonstaat), heeft betreffende behandelaar een andere arbeidsrelatie dan loondienstverband met de praktijk. Een behandelaar in loondienst ontvangt altijd een bruto loon. Indien er geen sprake is van bruto loon (zie verzamelloonstaat), heeft betreffende behandelaar een andere arbeidsrelatie dan loondienstverband met de praktijk. Een medewerker in loondienst ontvangt altijd een bruto loon. Indien er geen sprake is van bruto loon (zie verzamelloonstaat), heeft betreffende medewerker een andere arbeidsrelatie dan loondienstverband met de praktijk. Een medewerker in loondienst ontvangt altijd een bruto loon. Indien er geen sprake is van bruto loon (zie verzamelloonstaat), heeft betreffende medewerker een andere arbeidsrelatie dan loondienstverband met de praktijk. Mogelijk heeft u de sociale lasten bij bruto loon ingevuld. In het onderzoek maken wij onderscheid tussen pensioenlasten, sociale lasten en bruto loon. Sociale lasten kunt u vinden op de verzamelloonstaat. Mogelijk heeft u de sociale lasten bij bruto loon ingevuld. In het onderzoek maken wij onderscheid tussen pensioenlasten, sociale lasten en bruto loon. Sociale lasten kunt u vinden op de verzamelloonstaat. Mogelijk heeft u de sociale lasten bij bruto loon ingevuld. In het onderzoek maken wij onderscheid tussen pensioenlasten, sociale lasten en bruto loon. Sociale lasten kunt u vinden op de verzamelloonstaat. Mogelijk heeft u de sociale lasten bij bruto loon ingevuld. In het onderzoek maken wij onderscheid tussen pensioenlasten, sociale lasten en bruto loon. Sociale lasten kunt u vinden op de verzamelloonstaat.

17 96 Voor behandelaar(s) xx zijn geen direct patiënt gebonden, indirecte, of niet patiënt gebonden uren ingevuld (onderdeel D, vraag 39 en 40). 97 In de aangeleverde prestatiegegevens over 2011 komen prestatiecodes uit 2012 voor ter waarde van xx euro (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Het gaat bijvoorbeeld om de codes: yy. 98 In de aangeleverde prestatiegegevens over 2012 komen prestatiecodes uit 2011 voor ter waarde van xx euro (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Het gaat bijvoorbeeld om de codes: yy. 99 De aangeleverde prestatiegegevens over 2011 bevatten geen materiaal- en techniek kosten (onderdeel E, vraag 48 tot 52). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter wel kosten ingekochte techniek en/of kosten materiaal opgegeven van xx euro (onderdeel C, vraag 25). Kunt u deze uren invullen in het invulblad Tijdsbesteding of anders in dit invulblad de behandelaar verwijderen? Noteer het antwoord in het bijgevoegde Excel invulblad Tijdsbesteding bij vraag 39 tot 40. Kunt u een verklaring geven waarom uw aangeleverde prestatiegegevens van 2011 codes uit 2012 bevatten? Zo nee, kunt u de prestatiegegevens over 2011 correct aanleveren? Klopt het dat uw praktijk in 2012 nog declareerde met codes uit 2011? Zo nee, kunt u de prestatiegegevens over 2012 correct aanleveren? Kunt u de prestatiegegevens over 2011 aanleveren, inclusief techniek kosten? Of kunt u hier een verklaring voor geven?

18 100 De aangeleverde prestatiegegevens over 2011 bevatten geen materiaal- en techniek kosten op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter wel kosten ingekochte techniek en/of kosten materiaal opgegeven van xx euro (onderdeel C, vraag 25). De codes yy komen niet voor op de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties. 101 De aangeleverde prestatiegegevens over 2012 bevatten geen materiaal- en techniek kosten (onderdeel E, vraag 48 tot 52). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter wel kosten ingekochte techniek en/of kosten materiaal opgegeven van xx euro (onderdeel C, vraag 25). 102 De aangeleverde prestatiegegevens over 2012 bevatten geen materiaal- en techniek kosten (onderdeel E, vraag 48 tot 52). In de Winst- en Verliesrekening zijn echter wel kosten ingekochte techniek en/of kosten materiaal opgegeven van xx euro (onderdeel C, vraag 25). De codes yy komen niet voor op de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties. 103 De prestatiegegevens over 2011 ontbreken in de aangeleverde gegevens (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Kunt u de prestatiegegevens over 2011 aanleveren, inclusief techniek kosten? Of kunt u hier een verklaring voor geven? Kunt u de prestatiegegevens over 2012 aanleveren, inclusief techniek kosten? vervolgens atoevoegt aan de portal. Of kunt u hier een verklaring voor geven? Kunt u de prestatiegegevens over 2012 aanleveren, inclusief techniek kosten? Of kunt u hier een verklaring voor geven? Kunt u de prestatiegegevens voor 2011 aanleveren?

19 104 De prestatiegegevens over 2012 ontbreken in de aangeleverde gegevens (onderdeel E, vraag 48 tot 52). 105 De bruto lonen die zijn ingevuld in het invulblad Tijdsbesteding voor 2011 tellen op tot xx euro (onderdeel D, vraag 44 en 46). Dit bedrag komt niet overeen met het bedrag in 2011 voor lonen en salarissen uit de aangeleverde Winst- en Verliesrekening van yy euro (onderdeel C, vraag 26). 106 De bruto lonen die zijn ingevuld in het invulblad Tijdsbesteding voor 2012 tellen op tot xx euro (onderdeel D, vraag 43 en 45). Dit bedrag komt niet overeen met het bedrag in 2012 voor lonen en salarissen uit de aangeleverde Winst- en Verliesrekening van yy euro (onderdeel C, vraag 26). 107 Er is aangegeven dat de afschrijving voor goodwill xx euro bedraagt (onderdeel C, vraag 28). Deze omvat daarmee meer dan 10 procent van de cumulatieve aanschafwaarde van de goodwill. Dit is opmerkelijk, omdat dit fiscaal niet is toegestaan. 108 De afschrijvingskosten op de Winst- en Verliesrekening in 2011 (xx euro) (onderdeel C, vraag 26), komen niet overeen met de totale afschrijvingen op de staat van Vaste Activa in 2011 (yy euro)(onderdeel C, vraag 28). Kunt u de prestatiegegevens voor 2011 aanleveren? Kunt u dit aanpassen, zodat de door u aangeleverde gegevens overeen komen met de werkelijkheid? Verliesrekening vraag 26 en/of in het Excel invulblad Tijdsbesteding bij vraag 44/46. Kunt u dit aanpassen, zodat de door u aangeleverde gegevens overeen komen met de werkelijkheid? Verliesrekening vraag 26 en/of in het Excel invulblad Tijdsbesteding bij vraag 43/45. Kunt u een verklaring geven waarom de afschrijving voor goodwill zo hoog is? Mocht de afschrijving voor goodwill of cumulatieve aanschafwaarde van de goodwill incorrect zijn, kunt u deze dan Vaste Activa (vraag 28). Kunt u het verschil tussen de afschrijvingen bij beide vragen corrigeren of verklaren? Geef bijvoorbeeld expliciet aan welke activa fiscaal versneld zijn afgeschreven als dit het verschil verklaart.? Noteer en verklaring in de Noteer een correctie in het Verliesrekening (vraag 26) en/of in het Excel invulblad Vaste Activa (vraag 28). In principe moeten deze bedragen gelijk zijn aan elkaar, een kleine afwijking is echter toegestaan. In principe moeten deze bedragen gelijk zijn aan elkaar, een kleine afwijking is echter toegestaan.

20 109 De afschrijvingskosten op de Winst- en Verliesrekening in 2012 (xx euro) (onderdeel C, vraag 26), komen niet overeen met de totale afschrijvingen op de staat van Vaste Activa in 2012 (yy euro) (onderdeel C, vraag 28). 110 In de Winst- en Verliesrekening is een omzet mondzorg opgegeven van xx euro in 2011 (onderdeel C, vraag 24). De aangeleverde prestatiegegevens bevat yy euro omzet in 2011 op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Deze twee bedragen horen vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. De afwijking tussen beide bedragen is voor uw praktijk veel groter dan normaal voorkomt. 111 In de Winst- en Verliesrekening is een omzet mondzorg opgegeven van xx euro in 2011 (onderdeel C, vraag 24). De aangeleverde prestatiegegevens bevat yy euro omzet in 2011 op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Deze twee bedragen horen vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. De afwijking tussen beide bedragen is voor uw praktijk veel groter dan normaal voorkomt. De volgende door uw praktijk opgegeven codes staan niet in de NZa-lijst: zz. Zie het bijgevoegde invulblad Prestaties voor de toegestane codes. Kunt u het verschil tussen de afschrijvingen bij beide vragen corrigeren of verklaren? Geef bijvoorbeeld expliciet aan welke activa fiscaal versneld zijn afgeschreven als dit het verschil verklaart.? Noteer en verklaring in de Noteer een correctie in het Verliesrekening (vraag 26) en/of in het Excel invulblad Vaste Activa (vraag 28). Kunt u deze afwijking Als de prestatiegegevens incorrect zijn, dan willen wij u vragen de juiste prestatiegegevens voor 2011 aan te leveren. Als de omzet mondzorg voor 2011 incorrect is, wilt u dan deze Verliesrekening vraag 24. Kunt u deze afwijking Als de prestatiegegevens incorrect zijn, dan willen wij u vragen de juiste prestatiegegevens voor 2011 aan te leveren. Als de omzet mondzorg voor 2011 incorrect is, wilt u dan deze Verliesrekening vraag 24. De omzet mondzorg moet bestaan uit de omzet op basis van verrichtingen (NZa-codes) én de techniek kosten uit de prestatiegegevens. De omzet mondzorg moet bestaan uit de omzet op basis van verrichtingen (NZa-codes) én de techniek kosten uit de prestatiegegevens.

21 112 In de Winst- en Verliesrekening is een omzet mondzorg opgegeven van xx euro in 2011 (onderdeel C, vraag 24). De aangeleverde prestatiegegevens bevat yy euro omzet in 2011 op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Deze twee bedragen horen vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. De afwijking tussen beide bedragen is voor uw praktijk veel groter dan normaal voorkomt. De volgende door uw praktijk opgegeven codes staan niet in de NZa-lijst: zz. Zie het bijgevoegde invulblad Prestaties voor de toegestane codes. 113 In de Winst- en Verliesrekening is een omzet mondzorg opgegeven van xx euro in 2012 (onderdeel C, vraag 24). De aangeleverde prestatiegegevens bevat yy euro omzet in 2012 op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Deze twee bedragen horen vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. De afwijking tussen beide bedragen is voor uw praktijk veel groter dan normaal voorkomt. 114 In de Winst- en Verliesrekening is een omzet mondzorg opgegeven van xx euro in 2012 (onderdeel C, vraag 24). De aangeleverde prestatiegegevens bevat yy euro omzet in 2012 op basis van prestatiecodes die terug te vinden zijn in de lijst met door de NZa vastgestelde prestaties (onderdeel E, vraag 48 tot 52). Deze twee bedragen horen vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. De afwijking tussen beide bedragen is voor uw praktijk veel groter dan normaal voorkomt. De volgende door uw praktijk opgegeven codes staan niet in de NZa-lijst: zz. Zie het bijgevoegde invulblad Prestaties voor de toegestane codes. Kunt u deze afwijking Als de prestatiegegevens incorrect zijn, dan willen wij u vragen de juiste prestatiegegevens voor 2011 aan te leveren. Als de omzet mondzorg voor 2011 incorrect is, wilt u dan deze Verliesrekening vraag 24. De codes die niet in de lijst met de door de NZa vastgestelde prestaties staan verklaren het verschil afdoende. Kunt u een verklaring geven voor het gebruik van deze codes? Kunt u deze afwijking Als de prestatiegegevens incorrect zijn, dan willen wij u vragen de juiste prestatiegegevens voor 2012 aan te leveren. Als de omzet mondzorg voor 2012 incorrect is, wilt u dan deze Verliesrekening vraag 24. Kunt u deze afwijking Als de prestatiegegevens incorrect zijn, dan willen wij u vragen de juiste prestatiegegevens voor 2012 aan te leveren. Als de omzet mondzorg voor 2012 incorrect is, wilt u dan deze Verliesrekening vraag 24. De omzet mondzorg moet bestaan uit de omzet op basis van verrichtingen (NZa-codes) én de techniek kosten uit de prestatiegegevens. De omzet mondzorg moet bestaan uit de omzet op basis van verrichtingen (NZa-codes) én de techniek kosten uit de prestatiegegevens. De omzet mondzorg moet bestaan uit de omzet op basis van verrichtingen (NZa-codes) én de techniek kosten uit de prestatiegegevens.

Mondzorg in Kaart. Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 1A Tandartspraktijken

Mondzorg in Kaart. Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 1A Tandartspraktijken Mondzorg in Kaart Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 211 en 212 Rapport 1A Tandartspraktijken Mondzorg in Kaart Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten,

Nadere informatie

Mondzorg in Kaart. Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 4 Differentiaties

Mondzorg in Kaart. Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 4 Differentiaties Mondzorg in Kaart Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in en Rapport 4 Differentiaties Rapport 4 Differentiaties Rapport 4 Differentiaties Mondzorg in Kaart

Nadere informatie

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken

Resultaten 3-4-5 stoelspraktijken Memo SIGNIFICANT Aan: NZa C.c.: Afzender: Significant Datum: 21 juli 2010 Betreft: Resultaten 345 stoelsen Inleiding Op basis van de resultaten van het kostenonderzoek onder orthodontisten werkt de Nederlandse

Nadere informatie

WILT U ALSTUBLIEFT PER OMGAANDE UW CONTACTGEGEVENS DOORGEVEN DOOR DEEL A VAN DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN EN AF TE SLUITEN?

WILT U ALSTUBLIEFT PER OMGAANDE UW CONTACTGEGEVENS DOORGEVEN DOOR DEEL A VAN DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN EN AF TE SLUITEN? Onderzoek mondzorgsector in kaart WILT U ALSTUBLIEFT PER OMGAANDE UW CONTACTGEGEVENS DOORGEVEN DOOR DEEL A VAN DEZE VRAGENLIJST IN TE VULLEN EN AF TE SLUITEN? WIJ KUNNEN U DAN EVENTUEEL BEREIKEN MET NADERE

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening

NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening NMT-Checklist voor de omzetting van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening Met deze checklist kunt u (samen met uw accountant) controleren of op de jaarrekening alle relevante kosten

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam

Jaarrekening 2015. Stichting Dalle Noble Horse Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam Jaarrekening 2015 Sumatrastraat 195a 1094 NA Amsterdam INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans 2 3 Winst- en verliesrekening 3 4 Toelichting op de balans 4 5 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer

Acumulus - SIEL. IB Aangifte 2012. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012. i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL IB Aangifte 2012 Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012 i.s.m. Annalies Janssens & Esther van der Meer Acumulus - SIEL Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2012

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

IB Aangifte 2014. Acumulus - SIEL. Syllabus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2014. In samenwerking met:

IB Aangifte 2014. Acumulus - SIEL. Syllabus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2014. In samenwerking met: Acumulus - SIEL IB Aangifte 2014 Syllabus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2014 In samenwerking met: Annalies Janssens (www.countforyou.nl) Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) Acumulus

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam Accountantsrapport 213 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

R A P P O R T. uitgebracht aan het bestuur van de. Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests. Postbus AC Oosterbeek.

R A P P O R T. uitgebracht aan het bestuur van de. Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests. Postbus AC Oosterbeek. R A P P O R T uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests Postbus 141 6860 AC Oosterbeek inzake Jaarrekening boekjaar 2011 Inhoud Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN

DTL. Jaarrekening 2013. uitgebracht aan. Voorbeeld V.O.F. te Heerhugowaard ADMINISTRATIES & BELASTINGEN Jaarrekening 2013 uitgebracht aan te De heer P. Voorbeeld en mevrouw Q. Voorbeeld Theo van Doesburgweg 6 1703 DL HEERHUGOWAARD Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

IB Aangifte 2013. Acumulus - SIEL. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2013. In samenwerking met:

IB Aangifte 2013. Acumulus - SIEL. Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2013. In samenwerking met: Acumulus - SIEL IB Aangifte 2013 Cursus Aangifte Inkomstenbelasting voor ondernemers 2013 In samenwerking met: Annalies Janssens (www.countforyou.nl) Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) Acumulus

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Pagina 1 van 19 Inhoud Balans per 31 december 2015 Staat van ontvangsten en uitgaven Algemene toelichting Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Dieren Opvang Maasland p/a Aengelbertlaan 30 5342 LA Oss. Jaarverslag 2014

Stichting Dieren Opvang Maasland p/a Aengelbertlaan 30 5342 LA Oss. Jaarverslag 2014 Stichting Dieren Opvang Maasland p/a Aengelbertlaan 30 5342 LA Oss Jaarverslag INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 4 Resultaat 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming. VERTROUWELIJK J.Muilwijk Papekopperstraatweg 44 3464 HM Papekop Zaandam, 7 december 2011 Geachte heer Muilwijk, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Jaarrekening 2012 Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapportage 1.1 Verklaring 3

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

RAPPORT aan. inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010. Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor:

RAPPORT aan. inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010. Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor: RAPPORT aan inzake Kantoor Vergelijkende Rapportage 2010 Stichting Via d ICTe - 1 - Kantoor: INHOUD RAPPORT 1 Algemene gegevens 1 2 Uitgangspunten kengetallen 2 3 3 Kengetallen A. Productiviteitskengetallen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum. De Wegwijzer. Jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum. De Wegwijzer. Jaarrekening 2013 De Wegwijzer Jaarrekening 2013 INHOUD Pagina l. Algemeen 2 I. 1 Bedrijfsactiviteiten 2 I. 2 Administratie 2 I. 3 Resultaat en financiële positie 2 I. 3. 1 Werkkapitaal 3 I. 3. 2 Fiscale positie 3 II. Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina II. SAMENSTELLINGSVERKLARING 1 III. JAARREKENING 1. Balans

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum. De Wegwijzer. Jaarrekening 2014

Stichting Kringloopcentrum. De Wegwijzer. Jaarrekening 2014 De Wegwijzer Jaarrekening 2014 INHOUD Pagina l. Algemeen 3 I. 1 Bedrijfsactiviteiten 3 I. 2 Administratie 3 I. 3 Resultaat en financiële positie 3 I. 3. 1 Werkkapitaal 4 I. 3. 2 Fiscale positie 4 II. Jaarrekening

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Werklicht Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Werklicht Rotterdam jaarrapport 2013 Rotterdam jaarrapport 2013 T.a.v. het bestuur Putsebocht 74a 3073 HN Rotterdam Rotterdam, 12 februari 2014 Geachte leden van het bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Werklicht,,

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Zie onderstaande MVA-staat van Anders BV, producent van kunststof kozijnen. MVA staat Anders BV Omschrijving Aanschaf Aanschaf Afschrijvings- Boekwaarde Afschrijving

Nadere informatie

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011

Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie 2011 versie april 2011 Werkinstructie voor het invullen van de detailstaat betalingen/ afschrijvingen kwartaal- en jaardeclaratie versie april Doel: Het op een eenvoudige en eenduidige wijze invullen van de gegevens in de detailstaat

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland. Jaarverslag over 2014 Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland Jaarverslag over 2014 Accountantskantoor Hoogland 37 074 770 KVK www.hooglandaccountants.nl Kooimeerstaete Louise Henriëttestraat 25 1814 XC Alkmaar 072 511

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

Twee van de acht appartementen waren in 2013 nog in gebruik voor logeeropvang, begin 2014 zijn alle appartementen in gebruik door vaste bewoners.

Twee van de acht appartementen waren in 2013 nog in gebruik voor logeeropvang, begin 2014 zijn alle appartementen in gebruik door vaste bewoners. De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum. In deze woonvorm wordt een 24- uurs

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Samen Thuis

Stichting Samen Thuis J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Samen Thuis te Balans per 31 december 2013 31-12-2013 31-12-2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 192,69 343,09 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012 2013 Opbrengsten Entree 43.658 43.658 45.166 Cateraar 14.000

Nadere informatie

Toelichting begrippen Exploitatierekening

Toelichting begrippen Exploitatierekening Toelichting begrippen Exploitatierekening Alle posten op de exploitatierekening zijn exclusief BTW. Omzet Gerealiseerde omzet conform de jaarrekening exclusief BTW. verkopen handelsgoederen ontvangsten

Nadere informatie