Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet 1.1 Algemeen De heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark t Zevenhuis. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg geweest tussen de en adviesbureau PurpleBlue. Deze notitie geeft de gehanteerde uitgangspunten weer. In algemene zin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De hoeveelheden zijn door de berekend op basis van het Stedenbouwkundig Ontwerp van nov. 2011, afgeleide hoeveelheden worden beschreven in 1.2. Er wordt voor het gebied uitgegaan van een gesloten grondbalans. De raming heeft het prijspeil De jaarlijkse rentestijging en daling voor complex t Zevenhuis is 3,5% De jaarlijkse kostenstijging voor complex t Zevenhuis is 3% De jaarlijkse opbrengstenstijging voor complex t Zevenhuis is 1,5% 1.2 Specifieke posten In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten een onderbouwing gegeven Verwerving Verwerving bestaat uit de netto inbrengwaarde en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten bedragen 1% van de inbrengwaarde. De inbrengwaarde is tot stand gekomen door een onafhankelijke taxatie die door SAOZ is uitgevoerd. Hierin wordt de inbrengwaarde bepaald per eigenaar samen met de sloopkosten. De gemeente heeft er voor gekozen om onder verwerving de netto inbrengwaarde weer te geven en de sloopkosten op de nemen in de kostenraming van de uitvoeringswerkzaamheden. Om tot de bruto inbrengwaarde te komen moeten deze twee bij elkaar worden opgeteld Administratieve lasten Onder administratieve zijn de volgende posten zijn opgenomen: Tijdelijk beheer netto kosten: In deze post zijn de kosten voor tijdelijk beheer gesaldeerd met de opbrengsten uit pacht. Uitgangspunt is dat de pacht van de ingebrachte gronden kostendekkend moet zijn voor deze tijdelijke beheerkosten. Daarom staat deze post vooralsnog op nul. Planschade: In deze post zijn opgenomen de kosten voor planschade. De post is tot stand gekomen door een onafhankelijke planschaderisicoanalyse door het bureau SAOZ Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten bestaan uit een aantal groepen. Deze groepen zijn gebaseerd op de gemeentelijke exploitatie indelingen. De groepen bestaan weer uit een aantal deelposten. De volgende groepen worden beschreven: - Bouwrijp maken (BRM) - Woonrijp maken (WRM) - Kunstwerken - Groen - Speelplaats - Openbare verlichting (OV) - Verkeer - Brandkranen - Nutsvoorzieningen 1 van 7

2 2 van 7 Bouwrijp maken Onder het bouwrijp maken vallen alle werkzaamheden die er toe leiden om de huidige bestemming te transformeren naar grond dat geschikt is om de geplande voorziening te kunnen bouwen. Uitzondering op deze werken zijn kunstwerken, openbare verlichting, brandkranen en nutsvoorzieningen. Voor de werken gelden de in LIOR 1 gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Sloop en sanering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het slopen en verwijderen van de opstallen (zoals waterbassin, kassen, tijdelijke kassen, schuren, keet en andere bouwwerken), het rooien van de bomen en waar nodig het saneren van de gronden. Voorbelasting: Opgenomen onder deze post zijn m1 voorbelasting. Daar waar onder de weg het riolenstelsel ligt moet worden voorbelast. Als eis geldt een restzetting na voorbelasting van maximaal 10cm in 30 jaar. Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken, opruimwerkzaamheden, aanleggen van beschoeiing en het graven en dempen van sloten. Uitgangspunt voor t Zevenhuis is om met een gesloten grondbalans te werken. Aan de hand van het stedenbouwkundig ontwerp (nov. 2011) is gekeken naar de grondbalans. Een gesloten grondbalans is mogelijk. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor een verbeterd gescheiden systeem dat bestaat uit 3 rioolbuizen (één voor het hemelwater dat valt op daken, één voor het hemelwater dat valt op wegen en één voor het vuilwater), cunetdrainage, na-inspectie van de riolering, aanleg van rioolgemaal en aansluiting (van rioolgemaal t Zevenhuis d.m.v. een persleiding) op het rioolgemaal in fase 2 van Bangert en Oosterpolder. Voor t Zevenhuis is nog geen rioolontwerp. Als uitgangpunt is genomen het rioolontwerp in nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van een bouwweg en het onderhouden van de bouwweg. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk bouwrijpmaken van een fase (werkzaamheden als de tijdelijke dam in de watergang) en de kosten voor tijdelijke ontsluiting van het plangebied naar de Rijweg. Woonrijp maken Onder het woonrijp maken (ook wel gebruiksrijp maken genoemd) vallen alle werkzaamheden die na het bouwrijp maken nog moeten worden verricht om het gebied af te werken en geschikt te maken voor de bestemming. Uitzondering op deze werken zijn groen en verkeer. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen en hebben betrekking op de gronden in de openbare ruimte. Uit te geven gronden worden niet woonrijp gemaakt. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken en opruimwerkzaamheden. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het afmaken van de riolering in definitieve staat. Putdeksels opnemen en op hoogte stellen, kolken en leidingen aanleggen, aansluiten van bedrijven van perceelgrens tot hoofdriool en eindinspectie na oplevering van het rioolwerk. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van asfaltweg, trottoir en fietspad in definitieve staat. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk woonrijp maken van een fase. Inrichting: In deze post zijn opgenomen de aanleg van bushaltes en informatie/ stadsplattegrond met vluchthaven. 1 LIOR: leidraad inrichting openbare ruimte

3 3 van 7 Kunstwerken Onder kunstwerken vallen alle werken voor het aanleggen van een brug, duiker en stuw. Deze werken zijn veelal vergunningspichtig. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Duikers: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van doorvaarbare en niet doorvaarbare duikers. Bruggen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van langzaamverkeersbruggen, langzaamverkeersbrug met calamiteitenverkeer en zwaarverkeersbrug. Stuw: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van stuwen. Het waterpeil op t Zevenhuis komt te liggen op NAP -2,20 meter. De watergangen tussen de woningen aan de Zwaagdijk West komen uit in een te graven watergang aan de noordzijde van t Zevenhuis, evenwijdig aan de Zwaagdijk West. Om de hoogteverschillen in waterstanden op te lossen wordt uitgegaan van een stuw in elke bestaande sloot die van buiten het gebied hier op aansluit. Groen Onder groen vallen alle kosten voor de aanleg van het groen binnen de plangrens. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Groen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen bermgroen (het groen dat in de straatprofielen staat), wijk en parkgroen (het groen voor inrichting van het uilengebied en de rest aan openbaar groen dat niet onder de straatprofiel valt) en oeverbeplanting (aan de waterpartij dat door het midden van het plangebied loopt). Bomen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de bomen in het openbaar groen. Uitgangspunt daarbij is een boom per 100 m2 groen. Plaatsen van steiger: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van steigers in de watergang (uitgaande van ca. 30m2 per steiger). Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor de aanleg van een tijdelijke groeninrichting van een fase. Speelplaatsen Binnen de plangrens van t Zevenhuis komen geen speelplaatsen. Openbare verlichting (OV) Onder openbare verlichting vallen alle kosten voor de aanleg van de verlichting binnen de plangrens met uitzondering van het uitgeefbaar gebied. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Lichtmasten hoofdinfra: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan de wegen om de 20 m1). Lichtmasten fietspad: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan het fiets- voetpad om de 20 m1). OV-kabel: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de openbare verlichtingskabel (het totaal aantal masten maal 20m1). Verkeer Onder verkeer zijn de volgende posten zijn opgenomen: Straatmeubilair: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van staatmeubilair. Deze staat voornamelijk in de groene inrichting (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 groen). Bebording: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van borden. (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 verharding).

4 4 van 7 Brandkranen In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van brandkranen (3 stuks per ha. exploitatiegebied). Uitgaande van een ringleiding waardoor aan twee zijden wateraanvoer geborgd is. Ook voor brandkranen gelden de in LIOR gestelde eisen. Nutsvoorzieningen Uitgangspunt is dat onder nutsvoorzieningen de kosten worden ondergebracht van het niet rendabele deel van de nutsvoorzieningen. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. Trafostations: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van trafostations. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsen / verplaatsen van tijdelijke nutsvoorzieningen t.b.v. t Zevenhuis Fondsen Onder fondsen vallen alle kosten die niet tot de normale werken behoren, uitgevoerd worden door de gemeente of deels buiten het plangebied vallen. Voor de werken die zijn opgenomen onder fondsen gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Bijdrage aanleg N302: Een bijdrage voor de verbreding van de Westfrisiaweg. Bijdrage fietstunnel: Een bijdrage voor de aanleg van een fietstunnel onder de Westfrisiaweg door. Om het plangebied t Zevenhuis met de fiets te ontsluiten met de rest van Hoorn is er een tunnel onder de Westfrisiaweg nodig. Bijdrage fietsontsluiting, Medemblik: Een bijdrage voor de aanleg van een fietsdoorsteek van de lintbebouwing aan de Zwaagdijk. Het gaat om de verwerving, plankosten en aanlegkosten. Bijdrage waterstructuurplan: Voor een goede en recreatieve waterhuishouding in en rond het plangebied is een waterstructuurplan opgesteld. Daarbij is ook gekozen voor een uitvoering van werken. Deze post bestaat uit: plankosten en aanlegkosten. Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag: Voor de aanleg van een noodafvoer van water t.b.v. t Zevenhuis. Deze post bestaat uit: plankosten, verwerving en aanlegkosten Plankosten/ onderzoekskosten In deze post zijn opgenomen de plankosten en onderzoekskosten die nodig zijn voor het exploitatiegebied. De plankosten zijn op basis van de plankostenscan ingevoerd. Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding en toezicht. Daarnaast zijn de onderzoekskosten voor 100% meegenomen.

5 5 van Hoeveelheden In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten de hoeveelheden gegeven. Hoeveelheden en eenheden bij civieltechnische kostenraming no. omschrijving hoeveelheid eenheid 01. Verwerving 02. Administratieve lasten 03. Bouwrijp maken Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Bijkomende kosten 1% pct Tijdelijk beheer - Huur / pacht opbrengsten - Onderhoud gebouw en terrein en overige lasten Planschade Sloop en sanering m² Voorbelasting m¹ Grondwerken - opruim en uitzetwerk m² - dempen van sloten m¹ - aanleg van watergang m² - beschoeiing 225 m¹ Riolering - verbeterd gescheiden stelsel - cunetdrainage - inspectie en reiniging riolering - rioolgemaal 1 st. - persleiding m¹ Verharding - bouwstraat asfaltverharding en onderhoud daarvan m² Tijdelijke voorzieningen

6 6 van Woonrijp maken 05. Kunstwerken 06. Groenvoorziening 08. Openbare verlichting 09. Verkeer 10. Brandkranen 11. Nutsvoorzieningen Grondwerken m² Riolering putdekselsopnemen en op hoogte stellen - kolken incl. leidingen 400 st. - inspectie en reiniging leidingen - bedrijfsaansluitingen 120 st. Verharding - verharding asfalt m² - trottoir m² - fietspad m² Tijdelijke voorzieningen Inrichting - bushalten 2 st. - informatiebord/ stadsplattegrond Duikers 2 st. - duiker 800 Ø mm 15 m¹ - duiker doorvaarbaar 45 m¹ Bruggen - langzaamverkeer 120 m² - zwaarverkeer 364 m² Stuw 13 st. Groen - bermgroen m² - wijk en parkgroen m² - oeverbeplanting m¹ Bomen - bomen in het groen m² Steiger 1 st. Tijdelijke voorzieningen OV hoofdinfra. 83 st OV voet- fietspad 189 st OV kabel st Straatmeubilair m² Bebordingen m² Brandkranen 127 st Trafostation 3 st Tijdelijke voorzieningen

7 7 van Fondsen 13. Plankosten Bijdrage N302 Bijdrage fietstunnel Bijdrage fietsontsluiting, naar gem. Medemblik Bijdrage waterstructuurplan Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag Plankostenscan Onderzoekskosten

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009 Printdatum: 30-11-2009 MutatieDatum: 9-2-2009 blad: 1 STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s) Omschrijving Totaal KOSTEN ====== BOEKWAARDE 2.013.995 VERWERVING 36 1 2.205.000

Nadere informatie

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010 Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST Behorende bij het bestemmingsplan Zuidplas West, gelegen binnen de gemeenten Zevenhuizen Moerkapelle Den Haag, 29 mei 2009 Auteurs: Akro Consult, Den Haag Status: Vastgesteld

Nadere informatie

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155 (1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II Gemeente Beuningen Auteur: ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE Opdrachtnummer : 2155 Status : definitief Datum besluitvormingsdocument: 25 juni 2014

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Behorende bij het wijzigingsplan Waterrijk-West Definitief Gemeente Boskoop Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 september 2011 Exploitatieplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming Datum: 1 maart 2012 Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming 1.1. Algemeen Arcadis heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark A1. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan Vergadering: 15 mei 2007 Agendanummer: 7 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar I.W. Ploeg, 0595-447784 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. I.W. Ploeg) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling voorlopige

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 2 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

DEEL B: Exploitatieplan

DEEL B: Exploitatieplan DEEL B: Exploitatieplan Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Omschrijving werken en werkzaamheden... 4 2.1 Bouwrijp maken (inclusief nutsvoorzieningen)... 4 2.2 Woonrijp maken van het exploitatieplangebied...

Nadere informatie

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2015 Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2 Exploitatieplan D n Hoge Suute Datum: december 2015 Inhoud Herziening 2015 van het Exploitatieplan D n Hoge Suute 5 I Achtergrond van de herziening II Aard

Nadere informatie

Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden. Oktober 2012

Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden. Oktober 2012 Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden Oktober 2012 Verantwoording Titel Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden Opdrachtgever Gemeente Deventer Projectleider

Nadere informatie

Exploitatieberekening Woldmeenthe

Exploitatieberekening Woldmeenthe Gemeente Steenwijk Exploitatieberekening Woldmeenthe Herziening per 01-01-2003 d.d. februari 2003 Inhoud 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Stand van zaken....4 2.3 Boekwaarde...5

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014

Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014 Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014 Opdrachtgever Gemeente Uden Kenmerk 1036.429-EP1/gs/s Adviseurs ir. R.A.K.M. Bouten G. Schol BBA Datum 6 november 2013 Status Definitief Uden Exploitatieplan

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12 Colofon Status : Vastgesteld Datum : maandag 7 december 2015 Aantal pagina s : 27 Aantal bijlagen : 12 Opgesteld door : Laureen Geuther; Sjoerd Timmermans; Willem van Winkoop E-mail : Laureen.Geuther@overmorgen.nl

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas.

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas. KENGETALLENKOMPAS GWW WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen openbare inrichting Bijkomende kosten GWWkompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer,

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002 Panoven Baronieweg, IJsselstein Exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015 Rapportnummer 002 Versie 002 Status concept Tekstgedeelte 21 pagina s Aantal bijlagen 7 Bestandsnaam Exploitatieplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE 1450.67-EP4/gs/s/i Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE Behorende bij: Bestemmingsplan Dommelkwartier Blad 2. INHOUDSOPGAVE DEEL A: TOELICHTING... 4 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding exploitatieplan...

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan Hoofdstuk 1 De status van het Exploitatieplan...

Nadere informatie

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Provincie Gelderland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25.

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25. Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar Auteurs : T. Delforterie MSc F. Krabbe MSc RE Opdrachtnummer : 2844 Status : Definitief Datum : 25 april 2012 Collegiale toets berekening : drs. E.

Nadere informatie

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T.

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T. Exploitatieplantieplan Waterdael III I Someren Opdrachtgever: Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier Auteur : drs. E. Linssen, T. Delforterie MSc Opdrachtnummer : 2473 Status : vastgesteld exploitatieplan

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Exploitatieplan Lage Heide Wonen Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening Gemeente Valkenswaard oktober 2013 Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening dossier : C3113-002-001 registratienummer : versie : 6 Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015)

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) Definitieve versie zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Emmen op 25 juni 2015. EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) 1 Definitieve versie

Nadere informatie

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend.

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Ontvankelijkheid. Het ontwerp-exploitatieplan heeft, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport,

Nadere informatie

Wie zijn wij. Duurzaam ophogen: miljoenen besparen! Platform 3BW. Programma. Platform Beter Bouwen Beter Wonen

Wie zijn wij. Duurzaam ophogen: miljoenen besparen! Platform 3BW. Programma. Platform Beter Bouwen Beter Wonen Wie zijn wij Platform Beter Bouwen Beter Wonen Duurzaam : miljoenen besparen! Tevens veel samenwerking met: TNO, Tauw, Fugro, SBR, gemeentes, enzovoort David Biron (Witteveen+Bos) Welmoed Visser (Grontmij)

Nadere informatie

Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert. Deel A Toelichting

Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert. Deel A Toelichting Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert Deel A Toelichting Auteur(s) : T.(Tom) Delforterie MSc, M. (Mark) t Hardt, drs. J.A.H (Erik) Linssen Opdrachtnummer : 2728 Status : Definitief Datum

Nadere informatie

ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut

ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut Gilze en Rijen ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Kenmerk 1301.200-EP1d2/rb/me/ab Deskundigenn R.A.K.M. (Robbin)

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn

Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland 17 juli 2015 R. 151610 692-01 Inhoudsopgave Deel 1 Toelichting exploitatieplan

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

Exploitatieplan Drechthoek II

Exploitatieplan Drechthoek II Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... Gemeente Kaag en Braassem November 2012 Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... dossier : BA9789-101-100

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost'

behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost' behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost' Definitief Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 15 februari 2011 DEEL A: Toelichting Pagina 3 van 29 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013 Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn Peildatum: december 0 Inhoudsopgave. Algemeen...... Financiële uitgangspunten.... Kosten en opbrengsten..... 4. Begrotingsresultaat (box en )... 4. Kosten........

Nadere informatie

Exploitatieverordening Zoetermeer 2004

Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Citeertitel

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal. Agro Business Centre Opheusden

Nota Kostenverhaal. Agro Business Centre Opheusden Nota Kostenverhaal Agro Business Centre Opheusden Nota Kostenverhaal Agro Business Centre Opheusden gemeente Neder-Betuwe 8 september 2014 Projectleider: Paul Hospers Inhoudsopgave 1. Inleiding en doel

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

BARNEVELD exploitatieplan HARSELAAR-ZUID FASE 1a

BARNEVELD exploitatieplan HARSELAAR-ZUID FASE 1a BARNEVELD exploitatieplan HARSELAAR-ZUID FASE 1a Barneveld Harselaar-Zuid Fase 1A exploitatieplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0203.EP1017-0001 26 juni 2012 ontwerp

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard Kenmerk 1450.128EP1d3/me/s Deskundige G. (Gerben) Schol M.

Nadere informatie

Exploitatieplan Gouweknoop

Exploitatieplan Gouweknoop Exploitatieplan Gouweknoop Gemeente Moordrecht Ontwerp 2 februari 2009 Projectnummer R.151350-738-01 Inhoudsopgave Deel A Toelichting...3 1 Inleiding...3 1.1 Situering...3 1.2 Aanleiding en doel van het

Nadere informatie

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Gemeente Teylingen Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Teylingen, dd. 13 maart 2014 nr. 2014_Raad_00032 Mij bekend, De griffier van Teylingen

Nadere informatie

Ontwerp Exploitatieplan Limmen - Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen - Zandzoom

Ontwerp Exploitatieplan Limmen - Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen - Zandzoom Ontwerp Exploitatieplan Limmen Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen Zandzoom gemeente Castricum 12 augustus 2010 CONCEPT Ontwerp 7 mei 2010 Projectnummer R. 15241087101 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening Gemeente Teylingen NL.IMRO.1525.EXPL2015VHT07005-0401 Opdrachtgever: Gemeente Teylingen NEXT Vastgoed Consultancy BV mr. Kristian van de Laar / drs. Maarten

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

OMOP onderhoud openbare verlichting. OMOP rioolaansluitingen. Aanbestedingsleidraad EMVI-aanbesteding sportvelden OMOP kolken reinigen

OMOP onderhoud openbare verlichting. OMOP rioolaansluitingen. Aanbestedingsleidraad EMVI-aanbesteding sportvelden OMOP kolken reinigen 2014 Gem. Alphen a/d Rijn Gem. Binnenmaas Gem. Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten en Wassenaar Gem. Emmen Gebiedsmanagers Gem. Katwijk en Teylingen Gem. Leiden Voorburg Gem. Katwijk, Lisse,

Nadere informatie

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel A: toelichting

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel A: toelichting Exploitatieplan de Contreie Gemeente Oosterhout Deel A: toelichting Datum: juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding exploitatieplan... 4 2. Wettelijke vereisten Grondexploitatiewet (art.

Nadere informatie

Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen

Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen N O V E M B E R 2 0 1 5 S T R A T E G I E K O S T E N V E R H A A L W I J Z I G I N G S P L A N N E N Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen Bommelerwaard 2015 November 2015 1 N O V E M B E R 2 0 1

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van september 2013. Besluit nummer: 2013_Raad_00059. Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van september 2013. Besluit nummer: 2013_Raad_00059. Onderwerp: gemeente TEYLINGEN VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00059 Onderwerp: Bestuurlijke lus exploitatieplan Hooghkamer 2011 - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Brandwijksedijk 51/52 Brandwijk. Ondergetekenden:

Anterieure overeenkomst Brandwijksedijk 51/52 Brandwijk. Ondergetekenden: Anterieure overeenkomst Brandwijksedijk 51/52 Brandwijk Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk,

Nadere informatie

SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT

SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT r Schrieken Advies B.v, Mendelssohnstraat 34 3533 XH UTRECHT - 4 FEB. 2013 Gemeente Heemstede t.a.v. Dhr. G.A.M. Klaassen Postbus 352 2100AJ HEEMSTEDE TEL 06 22 42

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Peildatum: 31 december 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen..... 2 2. Financiële uitgangspunten... 3 3. Kosten en opbrengsten..... 4 3.1 Begrotingsresultaat (box

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN OPENBARE RUIMTE (PVE) KERKAKKERSTRAAT

PROGRAMMA VAN EISEN OPENBARE RUIMTE (PVE) KERKAKKERSTRAAT 1 Programma van Eisen - Inrichting openbare ruimte Kerkakkerstraat PROGRAMMA VAN EISEN OPENBARE RUIMTE (PVE) KERKAKKERSTRAAT GEMEENTE VALKENSWAARD Auteur: RA infra F. Jetten Datum: april 2011 Status: Definitief

Nadere informatie

Exploitatieplan LAARVELD - 2009

Exploitatieplan LAARVELD - 2009 Exploitatieplan LAARVELD - 2009 Vastgesteld bij raadsbesluit van 23 september 2009 De griffier, Mevr. mr. M. Wolfs-Corten Exploitatieplan Laarveld Pagina 1 Gemeente Weert Postbus 950 6000 AZ Weert Datum:

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen Raadsvoorstel Vergadering: : 27 juni 2006 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering: 13 juni 2006 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012 Informatieavond Fase 3 t Duyfrak Presentatie 13 november 2012 Programma Opening Stand van zaken Fietsbrug School Fase 3B & 3C Bouwrijp maken fase 3B &3C Momenteel in uitvoering Vragen? Vervolg en afsluiting

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

Grondexploitatie Poelgeest 2003. gemeente Oegstgeest. Openbare samenvatting

Grondexploitatie Poelgeest 2003. gemeente Oegstgeest. Openbare samenvatting 2003 gemeente Oegstgeest Openbare samenvatting Sector Grondgebiedzaken Projectbureau Poelgeest INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1 Van historie naar de huidige situatie...4 1.2 Uitgangspunten herziening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard)

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) ZIENSWIJZENNOTA Aan: Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) Datum: 9 oktober 2012 Betreft: Opgesteld door: Beantwoording zienswijzen en ambtelijke wijzigingen ontwerpexploitatieplan

Nadere informatie

ldj0-260 Rijnwoude - RBOI- Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) " r I advlseurs rulmtelijke ordening exploitatieplan ""'O...

ldj0-260 Rijnwoude - RBOI- Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein)  r I advlseurs rulmtelijke ordening exploitatieplan 'O... r " r ldj0-260 r r ( ( r ~ Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) exploitatieplan ""'O... 0 Vl 0 I N 0\ 0 - RBOI- I advlseurs rulmtelijke ordening r r Behoort bij besluit van de rn~d vap

Nadere informatie

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E.

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. MPG 2012 en Grondexploitaties Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. van Vliet Indeling Landelijke ontwikkelingen grondbedrijven Grondexploitatie

Nadere informatie