Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet 1.1 Algemeen De heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark t Zevenhuis. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg geweest tussen de en adviesbureau PurpleBlue. Deze notitie geeft de gehanteerde uitgangspunten weer. In algemene zin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De hoeveelheden zijn door de berekend op basis van het Stedenbouwkundig Ontwerp van nov. 2011, afgeleide hoeveelheden worden beschreven in 1.2. Er wordt voor het gebied uitgegaan van een gesloten grondbalans. De raming heeft het prijspeil De jaarlijkse rentestijging en daling voor complex t Zevenhuis is 3,5% De jaarlijkse kostenstijging voor complex t Zevenhuis is 3% De jaarlijkse opbrengstenstijging voor complex t Zevenhuis is 1,5% 1.2 Specifieke posten In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten een onderbouwing gegeven Verwerving Verwerving bestaat uit de netto inbrengwaarde en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten bedragen 1% van de inbrengwaarde. De inbrengwaarde is tot stand gekomen door een onafhankelijke taxatie die door SAOZ is uitgevoerd. Hierin wordt de inbrengwaarde bepaald per eigenaar samen met de sloopkosten. De gemeente heeft er voor gekozen om onder verwerving de netto inbrengwaarde weer te geven en de sloopkosten op de nemen in de kostenraming van de uitvoeringswerkzaamheden. Om tot de bruto inbrengwaarde te komen moeten deze twee bij elkaar worden opgeteld Administratieve lasten Onder administratieve zijn de volgende posten zijn opgenomen: Tijdelijk beheer netto kosten: In deze post zijn de kosten voor tijdelijk beheer gesaldeerd met de opbrengsten uit pacht. Uitgangspunt is dat de pacht van de ingebrachte gronden kostendekkend moet zijn voor deze tijdelijke beheerkosten. Daarom staat deze post vooralsnog op nul. Planschade: In deze post zijn opgenomen de kosten voor planschade. De post is tot stand gekomen door een onafhankelijke planschaderisicoanalyse door het bureau SAOZ Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten bestaan uit een aantal groepen. Deze groepen zijn gebaseerd op de gemeentelijke exploitatie indelingen. De groepen bestaan weer uit een aantal deelposten. De volgende groepen worden beschreven: - Bouwrijp maken (BRM) - Woonrijp maken (WRM) - Kunstwerken - Groen - Speelplaats - Openbare verlichting (OV) - Verkeer - Brandkranen - Nutsvoorzieningen 1 van 7

2 2 van 7 Bouwrijp maken Onder het bouwrijp maken vallen alle werkzaamheden die er toe leiden om de huidige bestemming te transformeren naar grond dat geschikt is om de geplande voorziening te kunnen bouwen. Uitzondering op deze werken zijn kunstwerken, openbare verlichting, brandkranen en nutsvoorzieningen. Voor de werken gelden de in LIOR 1 gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Sloop en sanering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het slopen en verwijderen van de opstallen (zoals waterbassin, kassen, tijdelijke kassen, schuren, keet en andere bouwwerken), het rooien van de bomen en waar nodig het saneren van de gronden. Voorbelasting: Opgenomen onder deze post zijn m1 voorbelasting. Daar waar onder de weg het riolenstelsel ligt moet worden voorbelast. Als eis geldt een restzetting na voorbelasting van maximaal 10cm in 30 jaar. Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken, opruimwerkzaamheden, aanleggen van beschoeiing en het graven en dempen van sloten. Uitgangspunt voor t Zevenhuis is om met een gesloten grondbalans te werken. Aan de hand van het stedenbouwkundig ontwerp (nov. 2011) is gekeken naar de grondbalans. Een gesloten grondbalans is mogelijk. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor een verbeterd gescheiden systeem dat bestaat uit 3 rioolbuizen (één voor het hemelwater dat valt op daken, één voor het hemelwater dat valt op wegen en één voor het vuilwater), cunetdrainage, na-inspectie van de riolering, aanleg van rioolgemaal en aansluiting (van rioolgemaal t Zevenhuis d.m.v. een persleiding) op het rioolgemaal in fase 2 van Bangert en Oosterpolder. Voor t Zevenhuis is nog geen rioolontwerp. Als uitgangpunt is genomen het rioolontwerp in nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van een bouwweg en het onderhouden van de bouwweg. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk bouwrijpmaken van een fase (werkzaamheden als de tijdelijke dam in de watergang) en de kosten voor tijdelijke ontsluiting van het plangebied naar de Rijweg. Woonrijp maken Onder het woonrijp maken (ook wel gebruiksrijp maken genoemd) vallen alle werkzaamheden die na het bouwrijp maken nog moeten worden verricht om het gebied af te werken en geschikt te maken voor de bestemming. Uitzondering op deze werken zijn groen en verkeer. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen en hebben betrekking op de gronden in de openbare ruimte. Uit te geven gronden worden niet woonrijp gemaakt. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken en opruimwerkzaamheden. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het afmaken van de riolering in definitieve staat. Putdeksels opnemen en op hoogte stellen, kolken en leidingen aanleggen, aansluiten van bedrijven van perceelgrens tot hoofdriool en eindinspectie na oplevering van het rioolwerk. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van asfaltweg, trottoir en fietspad in definitieve staat. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk woonrijp maken van een fase. Inrichting: In deze post zijn opgenomen de aanleg van bushaltes en informatie/ stadsplattegrond met vluchthaven. 1 LIOR: leidraad inrichting openbare ruimte

3 3 van 7 Kunstwerken Onder kunstwerken vallen alle werken voor het aanleggen van een brug, duiker en stuw. Deze werken zijn veelal vergunningspichtig. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Duikers: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van doorvaarbare en niet doorvaarbare duikers. Bruggen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van langzaamverkeersbruggen, langzaamverkeersbrug met calamiteitenverkeer en zwaarverkeersbrug. Stuw: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van stuwen. Het waterpeil op t Zevenhuis komt te liggen op NAP -2,20 meter. De watergangen tussen de woningen aan de Zwaagdijk West komen uit in een te graven watergang aan de noordzijde van t Zevenhuis, evenwijdig aan de Zwaagdijk West. Om de hoogteverschillen in waterstanden op te lossen wordt uitgegaan van een stuw in elke bestaande sloot die van buiten het gebied hier op aansluit. Groen Onder groen vallen alle kosten voor de aanleg van het groen binnen de plangrens. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Groen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen bermgroen (het groen dat in de straatprofielen staat), wijk en parkgroen (het groen voor inrichting van het uilengebied en de rest aan openbaar groen dat niet onder de straatprofiel valt) en oeverbeplanting (aan de waterpartij dat door het midden van het plangebied loopt). Bomen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de bomen in het openbaar groen. Uitgangspunt daarbij is een boom per 100 m2 groen. Plaatsen van steiger: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van steigers in de watergang (uitgaande van ca. 30m2 per steiger). Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor de aanleg van een tijdelijke groeninrichting van een fase. Speelplaatsen Binnen de plangrens van t Zevenhuis komen geen speelplaatsen. Openbare verlichting (OV) Onder openbare verlichting vallen alle kosten voor de aanleg van de verlichting binnen de plangrens met uitzondering van het uitgeefbaar gebied. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Lichtmasten hoofdinfra: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan de wegen om de 20 m1). Lichtmasten fietspad: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan het fiets- voetpad om de 20 m1). OV-kabel: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de openbare verlichtingskabel (het totaal aantal masten maal 20m1). Verkeer Onder verkeer zijn de volgende posten zijn opgenomen: Straatmeubilair: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van staatmeubilair. Deze staat voornamelijk in de groene inrichting (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 groen). Bebording: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van borden. (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 verharding).

4 4 van 7 Brandkranen In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van brandkranen (3 stuks per ha. exploitatiegebied). Uitgaande van een ringleiding waardoor aan twee zijden wateraanvoer geborgd is. Ook voor brandkranen gelden de in LIOR gestelde eisen. Nutsvoorzieningen Uitgangspunt is dat onder nutsvoorzieningen de kosten worden ondergebracht van het niet rendabele deel van de nutsvoorzieningen. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. Trafostations: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van trafostations. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsen / verplaatsen van tijdelijke nutsvoorzieningen t.b.v. t Zevenhuis Fondsen Onder fondsen vallen alle kosten die niet tot de normale werken behoren, uitgevoerd worden door de gemeente of deels buiten het plangebied vallen. Voor de werken die zijn opgenomen onder fondsen gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Bijdrage aanleg N302: Een bijdrage voor de verbreding van de Westfrisiaweg. Bijdrage fietstunnel: Een bijdrage voor de aanleg van een fietstunnel onder de Westfrisiaweg door. Om het plangebied t Zevenhuis met de fiets te ontsluiten met de rest van Hoorn is er een tunnel onder de Westfrisiaweg nodig. Bijdrage fietsontsluiting, Medemblik: Een bijdrage voor de aanleg van een fietsdoorsteek van de lintbebouwing aan de Zwaagdijk. Het gaat om de verwerving, plankosten en aanlegkosten. Bijdrage waterstructuurplan: Voor een goede en recreatieve waterhuishouding in en rond het plangebied is een waterstructuurplan opgesteld. Daarbij is ook gekozen voor een uitvoering van werken. Deze post bestaat uit: plankosten en aanlegkosten. Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag: Voor de aanleg van een noodafvoer van water t.b.v. t Zevenhuis. Deze post bestaat uit: plankosten, verwerving en aanlegkosten Plankosten/ onderzoekskosten In deze post zijn opgenomen de plankosten en onderzoekskosten die nodig zijn voor het exploitatiegebied. De plankosten zijn op basis van de plankostenscan ingevoerd. Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding en toezicht. Daarnaast zijn de onderzoekskosten voor 100% meegenomen.

5 5 van Hoeveelheden In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten de hoeveelheden gegeven. Hoeveelheden en eenheden bij civieltechnische kostenraming no. omschrijving hoeveelheid eenheid 01. Verwerving 02. Administratieve lasten 03. Bouwrijp maken Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Bijkomende kosten 1% pct Tijdelijk beheer - Huur / pacht opbrengsten - Onderhoud gebouw en terrein en overige lasten Planschade Sloop en sanering m² Voorbelasting m¹ Grondwerken - opruim en uitzetwerk m² - dempen van sloten m¹ - aanleg van watergang m² - beschoeiing 225 m¹ Riolering - verbeterd gescheiden stelsel - cunetdrainage - inspectie en reiniging riolering - rioolgemaal 1 st. - persleiding m¹ Verharding - bouwstraat asfaltverharding en onderhoud daarvan m² Tijdelijke voorzieningen

6 6 van Woonrijp maken 05. Kunstwerken 06. Groenvoorziening 08. Openbare verlichting 09. Verkeer 10. Brandkranen 11. Nutsvoorzieningen Grondwerken m² Riolering putdekselsopnemen en op hoogte stellen - kolken incl. leidingen 400 st. - inspectie en reiniging leidingen - bedrijfsaansluitingen 120 st. Verharding - verharding asfalt m² - trottoir m² - fietspad m² Tijdelijke voorzieningen Inrichting - bushalten 2 st. - informatiebord/ stadsplattegrond Duikers 2 st. - duiker 800 Ø mm 15 m¹ - duiker doorvaarbaar 45 m¹ Bruggen - langzaamverkeer 120 m² - zwaarverkeer 364 m² Stuw 13 st. Groen - bermgroen m² - wijk en parkgroen m² - oeverbeplanting m¹ Bomen - bomen in het groen m² Steiger 1 st. Tijdelijke voorzieningen OV hoofdinfra. 83 st OV voet- fietspad 189 st OV kabel st Straatmeubilair m² Bebordingen m² Brandkranen 127 st Trafostation 3 st Tijdelijke voorzieningen

7 7 van Fondsen 13. Plankosten Bijdrage N302 Bijdrage fietstunnel Bijdrage fietsontsluiting, naar gem. Medemblik Bijdrage waterstructuurplan Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag Plankostenscan Onderzoekskosten

Ontwerp Exploitatieplan

Ontwerp Exploitatieplan Ontwerp Exploitatieplan 20 maart 2012 I. Het exploitatieplan Hoofdstuk1 De status van het exploitatieplan 3 1.1 Koppeling met ruimtelijk besluit 3 1.2 Begrenzing van het exploitatiegebied 3 1.3 Voorgenomen

Nadere informatie

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG'

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4e herziening '1e Melmseweg' (ontwerp) Inhoudsopgave Exploitatieplan 1e Melmseweg 3 Hoofdstuk 1 3 Inleiding Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied

Nadere informatie

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009 Printdatum: 30-11-2009 MutatieDatum: 9-2-2009 blad: 1 STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s) Omschrijving Totaal KOSTEN ====== BOEKWAARDE 2.013.995 VERWERVING 36 1 2.205.000

Nadere informatie

Grondexploitatie Stedum

Grondexploitatie Stedum Grondexploitatie Stedum Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Stedum Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010 Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST Behorende bij het bestemmingsplan Zuidplas West, gelegen binnen de gemeenten Zevenhuizen Moerkapelle Den Haag, 29 mei 2009 Auteurs: Akro Consult, Den Haag Status: Vastgesteld

Nadere informatie

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155 (1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II Gemeente Beuningen Auteur: ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE Opdrachtnummer : 2155 Status : definitief Datum besluitvormingsdocument: 25 juni 2014

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL

EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL Behorende bij het (ontwerp)bestemmingsplan Rode Waterparel, gelegen binnen de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht Den Haag, 20 mei 2009 Auteurs: Akro Consult,

Nadere informatie

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Behorende bij het wijzigingsplan Waterrijk-West Definitief Gemeente Boskoop Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 september 2011 Exploitatieplan

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de eerste herziening is een aantal zaken gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt.

Feitelijke informatie In de eerste herziening is een aantal zaken gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt. Zaaknummer: 00388625 Onderwerp: Ontwerp 1 e herziening exploitatieplan Geerpark Collegevoorstel Inleiding Op 26 maart 2013 is het exploitatieplan Geerpark door de raad vastgesteld. Wettelijk zijn wij verplicht

Nadere informatie

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN BOUW- EN WOONRIJP MAKEN INFORMATIE WATERSTANDEN RIOLERING AFKOPPELEN DAKVLAKKEN VERGUNNINGEN BOUW TOEZICHT MATENPLAN PEILEN KABELS EN LEIDINGEN BOUW TERREIN GRONDWERK BODEM ONTSLUITING INRITTEN SCHADE

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 2 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan.

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan. De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan. In het ontwerp exploitatieplan Kerkeneind-Wagenbroeken was in de kostenopzet onder

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming Datum: 1 maart 2012 Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming 1.1. Algemeen Arcadis heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark A1. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg

Nadere informatie

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2015 Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2 Exploitatieplan D n Hoge Suute Datum: december 2015 Inhoud Herziening 2015 van het Exploitatieplan D n Hoge Suute 5 I Achtergrond van de herziening II Aard

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan Vergadering: 15 mei 2007 Agendanummer: 7 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar I.W. Ploeg, 0595-447784 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. I.W. Ploeg) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling voorlopige

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft:

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft: PROJECT project: ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: ENCI Maastricht betreft: Grondexploitatie overgangszone datum: 16-09-09 status: concept opsteller: RO groep

Nadere informatie

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002 Panoven Hogedijk, IJsselstein Ontwerp exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 7 juli 2014 Rapportnummer 001 Versie 002 Status definitief Tekstgedeelte 18 pagina s Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Ontwerp

Nadere informatie

DEEL B: Exploitatieplan

DEEL B: Exploitatieplan DEEL B: Exploitatieplan Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Omschrijving werken en werkzaamheden... 4 2.1 Bouwrijp maken (inclusief nutsvoorzieningen)... 4 2.2 Woonrijp maken van het exploitatieplangebied...

Nadere informatie

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Zeewijk, afronding Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Inhoudsopgave ft ZEEWIJK, AFRONDING 1 HERZIENING GRONDEXPLOITATIE, BESTUURLIJKE SAMENVATTING 1 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE 1450.67-EP4/gs/s/i Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE Behorende bij: Bestemmingsplan Dommelkwartier Blad 2. INHOUDSOPGAVE DEEL A: TOELICHTING... 4 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding exploitatieplan...

Nadere informatie

Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden. Oktober 2012

Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden. Oktober 2012 Gemeente Deventer Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden Oktober 2012 Verantwoording Titel Ontwerp exploitatieplan Windturbines Kloosterlanden Opdrachtgever Gemeente Deventer Projectleider

Nadere informatie

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78 Begroting revitalisering Timmersveld Post Omschrijving Een Hoeveel Prijs Totaal heid heid Directe kosten Grondwerk Opnemen en afvoeren bestaande laaggroei m2 600 2,89 1.732,50 Verwijderen en afvoeren stobben

Nadere informatie

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002 Panoven Baronieweg, IJsselstein Exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015 Rapportnummer 002 Versie 002 Status concept Tekstgedeelte 21 pagina s Aantal bijlagen 7 Bestandsnaam Exploitatieplan

Nadere informatie

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas.

KENGETALLENKOMPAS GWW. WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen. Bijkomende kosten. GWWkompas. KENGETALLENKOMPAS GWW WeGen VerkeersreGulerinG BruGGen Tunnels WaTerVoorzieninGen ParkeerVoorzieninGen openbare inrichting Bijkomende kosten GWWkompas.nl Inhoudsopgave Aanbesteden: de juiste aannemer,

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Grond-, Weg- & Waterbouw

Grond-, Weg- & Waterbouw Bouwkostenkompas Grond-, Weg- & Waterbouw BouwkostenKompas.nl IGG.nl IGG Bointon de Groot Inhoudsopgave Column Ton de Groot 6 Bouwkostenindex.nl 8 European Construction Costs 10 Toelichting op cijfers

Nadere informatie

Exploitatieberekening Woldmeenthe

Exploitatieberekening Woldmeenthe Gemeente Steenwijk Exploitatieberekening Woldmeenthe Herziening per 01-01-2003 d.d. februari 2003 Inhoud 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Stand van zaken....4 2.3 Boekwaarde...5

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12 Colofon Status : Vastgesteld Datum : maandag 7 december 2015 Aantal pagina s : 27 Aantal bijlagen : 12 Opgesteld door : Laureen Geuther; Sjoerd Timmermans; Willem van Winkoop E-mail : Laureen.Geuther@overmorgen.nl

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Kerkakkerstraat 3 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Kerkakkerstraat

EXPLOITATIEPLAN Kerkakkerstraat 3 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Kerkakkerstraat Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN Kerkakkerstraat 3 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Kerkakkerstraat Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard Kenmerk 1450.78EP5d1 Deskundigen G. (Gerben) Schol M. (Marloes)

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014

Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014 Exploitatieplan Uden Noord I 1 e herziening 2014 Opdrachtgever Gemeente Uden Kenmerk 1036.429-EP1/gs/s Adviseurs ir. R.A.K.M. Bouten G. Schol BBA Datum 6 november 2013 Status Definitief Uden Exploitatieplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE 1450.67-EP2/rb/ib/r/s Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE Behorende bij: Bestemmingsplan Dommelkwartier Blad 2. INHOUDSOPGAVE DEEL A: TOELICHTING... 4 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding exploitatieplan...

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord

Gemeente Steenwijkerland. Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord Gemeente Steenwijkerland Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk november 2007 Inhoudsopgave 1 OPPERVLAKTEANALYSE...4 2 BOUWPROGRAMMA...7 3 INVESTERINGEN...8 3.1 VERWERVING...8

Nadere informatie

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan Hoofdstuk 1 De status van het Exploitatieplan...

Nadere informatie

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord De hierna te nemen besluiten zijn voorzien van toelichtingen. De toelichtingen zijn cursief weergegeven. 1. Algemeen De structuur

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015)

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) Definitieve versie zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Emmen op 25 juni 2015. EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) 1 Definitieve versie

Nadere informatie

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25.

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25. Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar Auteurs : T. Delforterie MSc F. Krabbe MSc RE Opdrachtnummer : 2844 Status : Definitief Datum : 25 april 2012 Collegiale toets berekening : drs. E.

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN. De Rooye Asch

EXPLOITATIEPLAN. De Rooye Asch 1199.1EP4/rb/gs/i Mee Recreatie B.V. 2532013 EXPLOITATIEPLAN De Rooye Asch Behorende bij: Bestemmingsplan De Rooye Asch 2013 Blad 2. 1199.1EP4 Gemeente GemertBakel Wind Mee Recreatie B.V. / exploitatieplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. Ontwerp d.d. 14 oktober 2010

Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. Ontwerp d.d. 14 oktober 2010 Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost Ontwerp d.d. 14 oktober 2010 INHOUDSOPGAVE A. HET EXPLOITATIEPLAN... 5 1. INLEIDING... 5 2. STATUS EXPLOITATIEPLAN WONINGBOUWLOCATIE ZWAAGDIJK-OOST... 7

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Exploitatieplan Lage Heide Wonen Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening Gemeente Valkenswaard oktober 2013 Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening dossier : C3113-002-001 registratienummer : versie : 6 Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Exploitatieplan Hamerstraatgebied

Exploitatieplan Hamerstraatgebied Exploitatieplan Hamerstraatgebied 11 februari 2013 Exploitatieplan Hamerstraatgebied 1 Exploitatieplan Hamerstraatgebied 2 Colofon Titel: Exploitatieplan Hamerstraatgebied Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "BEDRIJVENTERREIN FOODPARK"

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN BEDRIJVENTERREIN FOODPARK ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "BEDRIJVENTERREIN FOODPARK" GEMEENTE VEGHEL 5 september 2013 077276419:B - Definitief B01055.000728.0100 Ontwerp exploitatieplan "bedrijventerrein Foodpark" Inhoud Deel A: Toelichting

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Provincie Gelderland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T.

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T. Exploitatieplantieplan Waterdael III I Someren Opdrachtgever: Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier Auteur : drs. E. Linssen, T. Delforterie MSc Opdrachtnummer : 2473 Status : vastgesteld exploitatieplan

Nadere informatie

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de bouwkavels door GEM aan de koper overgedragen in bouwrijpe staat.

1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de bouwkavels door GEM aan de koper overgedragen in bouwrijpe staat. ALGEMENE BEPALINGEN LEVERING BOUWRIJPE GRONDEN 1. Definities 1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de bouwkavels door GEM aan de koper overgedragen in bouwrijpe staat. 1.2. De definitie

Nadere informatie

Betreft: Bijlage 16 A specificaties en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen Datum:

Betreft: Bijlage 16 A specificaties en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen Datum: Betreft: Bijlage 16 A specificaties en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen Datum: 14-03-2013 Inleiding In het exploitatieplan van Reeve zijn een aantal bovenwijkse voorzieningen opgenomen c.q. worden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Exploitatieplan Nieuw Binckhorst Zuid. Mei 2009

Gemeente Den Haag. Exploitatieplan Nieuw Binckhorst Zuid. Mei 2009 Gemeente Den Haag Exploitatieplan Nieuw Binckhorst Zuid Mei 2009 Exploitatieplan Nieuw Binckhorst Zuid Inhoudsopgave Hfdst. Omschrijving Pagina 0. Samenvatting...3 1. Algemeen...5 1.1. Inleiding...5 1.2.

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Behoort bij:

Behoort bij: Bladnr. 1 Behoort bij: 1-018-03 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Gevestigd

Nadere informatie

Hoofdweg Oostvoorne. Exploitatieplan. rboi. adviseurs ruimtelijke ordening

Hoofdweg Oostvoorne. Exploitatieplan. rboi. adviseurs ruimtelijke ordening Westvoorne Hoofdweg Oostvoorne Exploitatieplan rboi adviseurs ruimtelijke ordening Westvoorne Hoofdweg Oostvoorne exploitatieplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 061400.15270.01

Nadere informatie

Grondexploitatie Westeremden

Grondexploitatie Westeremden Grondexploitatie Westeremden Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Westeremden Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland bv Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend.

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Ontvankelijkheid. Het ontwerp-exploitatieplan heeft, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport,

Nadere informatie

Inrichting en beheer Openbare ruimte Heerenveen - Skoatterwâld 3 e fase

Inrichting en beheer Openbare ruimte Heerenveen - Skoatterwâld 3 e fase Inrichting en beheer Openbare ruimte Heerenveen - Skoatterwâld 3 e fase CN/juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..3 2. Skoatterwâld Algemeen.3 3. Skoatterwâld 3 e fase.6 4. Financiële gevolgen..11 5.

Nadere informatie

ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut

ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut Gilze en Rijen ONTWERPEXPLOITATIEPLAN De Wildschut Behorend bij: ontwerpbestemmingsplan OBS de Wildschut Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Kenmerk 1301.200-EP1d2/rb/me/ab Deskundigenn R.A.K.M. (Robbin)

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2015 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 17 Datum: 2 april 2015 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober 2011

Nadere informatie

Wie zijn wij. Duurzaam ophogen: miljoenen besparen! Platform 3BW. Programma. Platform Beter Bouwen Beter Wonen

Wie zijn wij. Duurzaam ophogen: miljoenen besparen! Platform 3BW. Programma. Platform Beter Bouwen Beter Wonen Wie zijn wij Platform Beter Bouwen Beter Wonen Duurzaam : miljoenen besparen! Tevens veel samenwerking met: TNO, Tauw, Fugro, SBR, gemeentes, enzovoort David Biron (Witteveen+Bos) Welmoed Visser (Grontmij)

Nadere informatie

Culemborg : 1 maart 2012 Project : Mariadal - Roosendaal Betreft : Financiële doorrekening model 3 kloostertuin Mariadal - Roosendaal

Culemborg : 1 maart 2012 Project : Mariadal - Roosendaal Betreft : Financiële doorrekening model 3 kloostertuin Mariadal - Roosendaal Pagina 1 van 9 Memo Aan : Provincie NoordBrabant T.a.v. : Ruud van Dongen Kopie : Ferry Kaal Culemborg : 1 maart 2012 Project : Mariadal Roosendaal Betreft : Financiële doorrekening model 3 kloostertuin

Nadere informatie

Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert. Deel A Toelichting

Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert. Deel A Toelichting Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert Deel A Toelichting Auteur(s) : T.(Tom) Delforterie MSc, M. (Mark) t Hardt, drs. J.A.H (Erik) Linssen Opdrachtnummer : 2728 Status : Definitief Datum

Nadere informatie

Exploitatieplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3, Gemeente Hellevoetsluis

Exploitatieplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3, Gemeente Hellevoetsluis Exploitatieplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3, Gemeente Hellevoetsluis Definitief NL.IMRO.0530.EPKickersbloem2012-0002 Opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis NEXT Vastgoed Consultancy BV mr. Kristian

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Centrumplan Gilze Behorend bij: bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel

EXPLOITATIEPLAN Centrumplan Gilze Behorend bij: bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel Gilze en Rijen EXPLOITATIEPLAN Centrumplan Gilze Behorend bij: bestemmingsplan Centrumplan Gilze Centrumdeel Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Kenmerk 1301.199EP2d1/me/a Deskundigen R.A.K.M. (Robbin)

Nadere informatie

Geconsolideerd exploitatieplan Vroondaal inclusief eerste herziening. Gemeente Den Haag

Geconsolideerd exploitatieplan Vroondaal inclusief eerste herziening. Gemeente Den Haag Geconsolideerd exploitatieplan Vroondaal inclusief eerste herziening Gemeente Den Haag Auteurs : A. Mersie, E.J. van Baardewijk en M. Berden (Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling) Status : definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010 INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum april 2010 Inleiding Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Toelichting exploitatieplan Exploitatieplan Luchen Weteringpark

Toelichting exploitatieplan Exploitatieplan Luchen Weteringpark Toelichting exploitatieplan Exploitatieplan Luchen Weteringpark Planstatus: vastgesteld Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.1771.exdg2Luchen2013-XVA1 Auteur: bnmn 1 Inleiding... 7 1.1 De Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3

Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3 Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3 September 2016 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 3 3. Woningbouwprogramma... 5 4. Investeringen...

Nadere informatie

Ontwerp 1 e Structurele Herziening Exploitatieplan Trappenberg-Kloosterschuur februari 2016

Ontwerp 1 e Structurele Herziening Exploitatieplan Trappenberg-Kloosterschuur februari 2016 Ontwerp 1 e Structurele Herziening Exploitatieplan Trappenberg Kloosterschuur februari 2016 Ontwerp 1 e Structurele Herziening Exploitatieplan TrappenbergKloosterschuur februari 2016 Colofon: Ontwerp 1

Nadere informatie

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007 Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein Datum: juli 2007 Het complex in de Korte Akkeren ONA complex 1 Inleiding en samenvatting Bij het opstellen van de sterkte - zwakte analyse van de voetbalclub

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Exploitatieplan Drechthoek II

Exploitatieplan Drechthoek II Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... Gemeente Kaag en Braassem November 2012 Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... dossier : BA9789-101-100

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 1 e herziening Gemeente Teylingen Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Teylingen, dd. 13 maart 2014 nr. 2014_Raad_00032 Mij bekend, De griffier van Teylingen

Nadere informatie

Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest

Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest projectnr. 247422 revisie 02 februari 2013 Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA HOUTEN datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19-02-2013 Ontwerp-Exploitatieplan

Nadere informatie

KOSTENRAMING Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012

KOSTENRAMING Fietssnelweg F35 - (Grobbentunnel tot grens Borne) - kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Datum aangepast: Projectnumer: Prijspeil: 30mrt12 1apr11 KOSTENRAMING Fietssnelweg F35 (Grobbentunnel tot grens Borne) kostenraming kredietaanvraag maart 2012 Variant opdeling in kosten Plannaam: Plaats:

Nadere informatie

CONCEPT Ontwerpexploitatieplan Iseldoks 2, versie 12 augustus 2014

CONCEPT Ontwerpexploitatieplan Iseldoks 2, versie 12 augustus 2014 CONCEPT Ontwerpexploitatieplan Iseldoks 2, 2014 versie 12 augustus 2014 Ontwerpexploitatieplan vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ 2014 Inhoudsopgave pg. 1. Algemeen 3 2.

Nadere informatie

Exploitatieverordening Zoetermeer 2004

Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Exploitatieverordening Zoetermeer 2004 Citeertitel

Nadere informatie

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 1 Aanleg standaard uitritconstructie bestaand trottoir breedte verlaagd trottoir 3 m, totale breedte 5 m, trottoir breedte max 2 m. opbreken en afvoeren trottoirbanden

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening

Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening Exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2 e herziening Gemeente Teylingen NL.IMRO.1525.EXPL2015VHT07005-0401 Opdrachtgever: Gemeente Teylingen NEXT Vastgoed Consultancy BV mr. Kristian van de Laar / drs. Maarten

Nadere informatie

Exploitatieplan Gouweknoop

Exploitatieplan Gouweknoop Exploitatieplan Gouweknoop Gemeente Moordrecht Ontwerp 2 februari 2009 Projectnummer R.151350-738-01 Inhoudsopgave Deel A Toelichting...3 1 Inleiding...3 1.1 Situering...3 1.2 Aanleiding en doel van het

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. december 2016 Inleiding INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum december 2016 Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Rob de Boer Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 9 maart, Den Haag Hoe was het ook al weer? De gemeenteraad stelt een exploitatieplan

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 01 Kredietraming 01: inclusief nieuwe funderingen Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN- Grootschalige

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER

GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER 2013-2040 Berekeningsdatum: 1 maart 2013 Verwacht einde exploitatie: 31 december 2040 Vastgesteld door Raad: 25 april 2013 Registratienummer: Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn

Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn Ontwerp exploitatieplan Centrum Den Hoorn Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Centrum Den Hoorn Gemeente Midden-Delfland 17 juli 2015 R. 151610 692-01 Inhoudsopgave Deel 1 Toelichting exploitatieplan

Nadere informatie

Grondexploitatie IGS Leek/Roden

Grondexploitatie IGS Leek/Roden Grondexploitatie IGS Leek/Roden Grondexploitatie IGS Leek/Roden R. Wieggers 2458 CONCEPT 29 mei 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving project... 4 1.2 Omschrijving opdracht... 4 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie