Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet 1.1 Algemeen De heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark t Zevenhuis. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg geweest tussen de en adviesbureau PurpleBlue. Deze notitie geeft de gehanteerde uitgangspunten weer. In algemene zin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De hoeveelheden zijn door de berekend op basis van het Stedenbouwkundig Ontwerp van nov. 2011, afgeleide hoeveelheden worden beschreven in 1.2. Er wordt voor het gebied uitgegaan van een gesloten grondbalans. De raming heeft het prijspeil De jaarlijkse rentestijging en daling voor complex t Zevenhuis is 3,5% De jaarlijkse kostenstijging voor complex t Zevenhuis is 3% De jaarlijkse opbrengstenstijging voor complex t Zevenhuis is 1,5% 1.2 Specifieke posten In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten een onderbouwing gegeven Verwerving Verwerving bestaat uit de netto inbrengwaarde en de bijkomende kosten. De bijkomende kosten bedragen 1% van de inbrengwaarde. De inbrengwaarde is tot stand gekomen door een onafhankelijke taxatie die door SAOZ is uitgevoerd. Hierin wordt de inbrengwaarde bepaald per eigenaar samen met de sloopkosten. De gemeente heeft er voor gekozen om onder verwerving de netto inbrengwaarde weer te geven en de sloopkosten op de nemen in de kostenraming van de uitvoeringswerkzaamheden. Om tot de bruto inbrengwaarde te komen moeten deze twee bij elkaar worden opgeteld Administratieve lasten Onder administratieve zijn de volgende posten zijn opgenomen: Tijdelijk beheer netto kosten: In deze post zijn de kosten voor tijdelijk beheer gesaldeerd met de opbrengsten uit pacht. Uitgangspunt is dat de pacht van de ingebrachte gronden kostendekkend moet zijn voor deze tijdelijke beheerkosten. Daarom staat deze post vooralsnog op nul. Planschade: In deze post zijn opgenomen de kosten voor planschade. De post is tot stand gekomen door een onafhankelijke planschaderisicoanalyse door het bureau SAOZ Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten bestaan uit een aantal groepen. Deze groepen zijn gebaseerd op de gemeentelijke exploitatie indelingen. De groepen bestaan weer uit een aantal deelposten. De volgende groepen worden beschreven: - Bouwrijp maken (BRM) - Woonrijp maken (WRM) - Kunstwerken - Groen - Speelplaats - Openbare verlichting (OV) - Verkeer - Brandkranen - Nutsvoorzieningen 1 van 7

2 2 van 7 Bouwrijp maken Onder het bouwrijp maken vallen alle werkzaamheden die er toe leiden om de huidige bestemming te transformeren naar grond dat geschikt is om de geplande voorziening te kunnen bouwen. Uitzondering op deze werken zijn kunstwerken, openbare verlichting, brandkranen en nutsvoorzieningen. Voor de werken gelden de in LIOR 1 gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Sloop en sanering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het slopen en verwijderen van de opstallen (zoals waterbassin, kassen, tijdelijke kassen, schuren, keet en andere bouwwerken), het rooien van de bomen en waar nodig het saneren van de gronden. Voorbelasting: Opgenomen onder deze post zijn m1 voorbelasting. Daar waar onder de weg het riolenstelsel ligt moet worden voorbelast. Als eis geldt een restzetting na voorbelasting van maximaal 10cm in 30 jaar. Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken, opruimwerkzaamheden, aanleggen van beschoeiing en het graven en dempen van sloten. Uitgangspunt voor t Zevenhuis is om met een gesloten grondbalans te werken. Aan de hand van het stedenbouwkundig ontwerp (nov. 2011) is gekeken naar de grondbalans. Een gesloten grondbalans is mogelijk. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor een verbeterd gescheiden systeem dat bestaat uit 3 rioolbuizen (één voor het hemelwater dat valt op daken, één voor het hemelwater dat valt op wegen en één voor het vuilwater), cunetdrainage, na-inspectie van de riolering, aanleg van rioolgemaal en aansluiting (van rioolgemaal t Zevenhuis d.m.v. een persleiding) op het rioolgemaal in fase 2 van Bangert en Oosterpolder. Voor t Zevenhuis is nog geen rioolontwerp. Als uitgangpunt is genomen het rioolontwerp in nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van een bouwweg en het onderhouden van de bouwweg. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk bouwrijpmaken van een fase (werkzaamheden als de tijdelijke dam in de watergang) en de kosten voor tijdelijke ontsluiting van het plangebied naar de Rijweg. Woonrijp maken Onder het woonrijp maken (ook wel gebruiksrijp maken genoemd) vallen alle werkzaamheden die na het bouwrijp maken nog moeten worden verricht om het gebied af te werken en geschikt te maken voor de bestemming. Uitzondering op deze werken zijn groen en verkeer. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen en hebben betrekking op de gronden in de openbare ruimte. Uit te geven gronden worden niet woonrijp gemaakt. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Grondwerken: In deze post zijn opgenomen de kosten voor algemene grondwerken, uitzetwerken en opruimwerkzaamheden. Riolering: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het afmaken van de riolering in definitieve staat. Putdeksels opnemen en op hoogte stellen, kolken en leidingen aanleggen, aansluiten van bedrijven van perceelgrens tot hoofdriool en eindinspectie na oplevering van het rioolwerk. Verharding: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van asfaltweg, trottoir en fietspad in definitieve staat. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor het tijdelijk woonrijp maken van een fase. Inrichting: In deze post zijn opgenomen de aanleg van bushaltes en informatie/ stadsplattegrond met vluchthaven. 1 LIOR: leidraad inrichting openbare ruimte

3 3 van 7 Kunstwerken Onder kunstwerken vallen alle werken voor het aanleggen van een brug, duiker en stuw. Deze werken zijn veelal vergunningspichtig. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn opgenomen: Duikers: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van doorvaarbare en niet doorvaarbare duikers. Bruggen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van langzaamverkeersbruggen, langzaamverkeersbrug met calamiteitenverkeer en zwaarverkeersbrug. Stuw: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van stuwen. Het waterpeil op t Zevenhuis komt te liggen op NAP -2,20 meter. De watergangen tussen de woningen aan de Zwaagdijk West komen uit in een te graven watergang aan de noordzijde van t Zevenhuis, evenwijdig aan de Zwaagdijk West. Om de hoogteverschillen in waterstanden op te lossen wordt uitgegaan van een stuw in elke bestaande sloot die van buiten het gebied hier op aansluit. Groen Onder groen vallen alle kosten voor de aanleg van het groen binnen de plangrens. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Groen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen bermgroen (het groen dat in de straatprofielen staat), wijk en parkgroen (het groen voor inrichting van het uilengebied en de rest aan openbaar groen dat niet onder de straatprofiel valt) en oeverbeplanting (aan de waterpartij dat door het midden van het plangebied loopt). Bomen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de bomen in het openbaar groen. Uitgangspunt daarbij is een boom per 100 m2 groen. Plaatsen van steiger: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van steigers in de watergang (uitgaande van ca. 30m2 per steiger). Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de extra kosten voor de aanleg van een tijdelijke groeninrichting van een fase. Speelplaatsen Binnen de plangrens van t Zevenhuis komen geen speelplaatsen. Openbare verlichting (OV) Onder openbare verlichting vallen alle kosten voor de aanleg van de verlichting binnen de plangrens met uitzondering van het uitgeefbaar gebied. Voor de werken gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Lichtmasten hoofdinfra: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan de wegen om de 20 m1). Lichtmasten fietspad: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de lichtmasten (aan het fiets- voetpad om de 20 m1). OV-kabel: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het aanleggen van de openbare verlichtingskabel (het totaal aantal masten maal 20m1). Verkeer Onder verkeer zijn de volgende posten zijn opgenomen: Straatmeubilair: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van staatmeubilair. Deze staat voornamelijk in de groene inrichting (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 groen). Bebording: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van borden. (dit is een post die is opgebouwd uit 1,- per m2 verharding).

4 4 van 7 Brandkranen In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van brandkranen (3 stuks per ha. exploitatiegebied). Uitgaande van een ringleiding waardoor aan twee zijden wateraanvoer geborgd is. Ook voor brandkranen gelden de in LIOR gestelde eisen. Nutsvoorzieningen Uitgangspunt is dat onder nutsvoorzieningen de kosten worden ondergebracht van het niet rendabele deel van de nutsvoorzieningen. De werken moeten voldoen aan de in LIOR gestelde eisen. Trafostations: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsten van trafostations. Tijdelijke voorzieningen: In deze post zijn opgenomen de kosten voor het plaatsen / verplaatsen van tijdelijke nutsvoorzieningen t.b.v. t Zevenhuis Fondsen Onder fondsen vallen alle kosten die niet tot de normale werken behoren, uitgevoerd worden door de gemeente of deels buiten het plangebied vallen. Voor de werken die zijn opgenomen onder fondsen gelden de in LIOR gestelde eisen. De volgende posten zijn daarvoor opgenomen: Bijdrage aanleg N302: Een bijdrage voor de verbreding van de Westfrisiaweg. Bijdrage fietstunnel: Een bijdrage voor de aanleg van een fietstunnel onder de Westfrisiaweg door. Om het plangebied t Zevenhuis met de fiets te ontsluiten met de rest van Hoorn is er een tunnel onder de Westfrisiaweg nodig. Bijdrage fietsontsluiting, Medemblik: Een bijdrage voor de aanleg van een fietsdoorsteek van de lintbebouwing aan de Zwaagdijk. Het gaat om de verwerving, plankosten en aanlegkosten. Bijdrage waterstructuurplan: Voor een goede en recreatieve waterhuishouding in en rond het plangebied is een waterstructuurplan opgesteld. Daarbij is ook gekozen voor een uitvoering van werken. Deze post bestaat uit: plankosten en aanlegkosten. Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag: Voor de aanleg van een noodafvoer van water t.b.v. t Zevenhuis. Deze post bestaat uit: plankosten, verwerving en aanlegkosten Plankosten/ onderzoekskosten In deze post zijn opgenomen de plankosten en onderzoekskosten die nodig zijn voor het exploitatiegebied. De plankosten zijn op basis van de plankostenscan ingevoerd. Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding en toezicht. Daarnaast zijn de onderzoekskosten voor 100% meegenomen.

5 5 van Hoeveelheden In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten de hoeveelheden gegeven. Hoeveelheden en eenheden bij civieltechnische kostenraming no. omschrijving hoeveelheid eenheid 01. Verwerving 02. Administratieve lasten 03. Bouwrijp maken Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Eigenaar m² Bijkomende kosten 1% pct Tijdelijk beheer - Huur / pacht opbrengsten - Onderhoud gebouw en terrein en overige lasten Planschade Sloop en sanering m² Voorbelasting m¹ Grondwerken - opruim en uitzetwerk m² - dempen van sloten m¹ - aanleg van watergang m² - beschoeiing 225 m¹ Riolering - verbeterd gescheiden stelsel - cunetdrainage - inspectie en reiniging riolering - rioolgemaal 1 st. - persleiding m¹ Verharding - bouwstraat asfaltverharding en onderhoud daarvan m² Tijdelijke voorzieningen

6 6 van Woonrijp maken 05. Kunstwerken 06. Groenvoorziening 08. Openbare verlichting 09. Verkeer 10. Brandkranen 11. Nutsvoorzieningen Grondwerken m² Riolering putdekselsopnemen en op hoogte stellen - kolken incl. leidingen 400 st. - inspectie en reiniging leidingen - bedrijfsaansluitingen 120 st. Verharding - verharding asfalt m² - trottoir m² - fietspad m² Tijdelijke voorzieningen Inrichting - bushalten 2 st. - informatiebord/ stadsplattegrond Duikers 2 st. - duiker 800 Ø mm 15 m¹ - duiker doorvaarbaar 45 m¹ Bruggen - langzaamverkeer 120 m² - zwaarverkeer 364 m² Stuw 13 st. Groen - bermgroen m² - wijk en parkgroen m² - oeverbeplanting m¹ Bomen - bomen in het groen m² Steiger 1 st. Tijdelijke voorzieningen OV hoofdinfra. 83 st OV voet- fietspad 189 st OV kabel st Straatmeubilair m² Bebordingen m² Brandkranen 127 st Trafostation 3 st Tijdelijke voorzieningen

7 7 van Fondsen 13. Plankosten Bijdrage N302 Bijdrage fietstunnel Bijdrage fietsontsluiting, naar gem. Medemblik Bijdrage waterstructuurplan Bijdrage noodafvoer naar het Grootslag Plankostenscan Onderzoekskosten

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE

DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE DUURZAAMHEIDSPROFIEL t HAANTJE Analyse van de duurzaamheid van het ontwikkelingsplan t Haantje met het computerinstrument DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie) Concept d.d. 11 augustus 2014 TK/PV

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede

Nadere informatie

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2010

Nota Grondprijzen 2010 Nota Grondprijzen 2010 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Team Ruimte Versie: 2.5.4 Datum: 03-11-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Functies van de nota... 3 1.3

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

blz. 2 Inhoudsopgave Regels Artikel 17 Overgangsrecht Artikel 18 Slotregel Amstel III Oost (ontwerp)

blz. 2 Inhoudsopgave Regels Artikel 17 Overgangsrecht Artikel 18 Slotregel Amstel III Oost (ontwerp) Amstel III Oost blz. 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie