A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus AM Venray. Samengesteld door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door"

Transcriptie

1 DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID D E A B C Gemeente Venray Postbus AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Verkeer 17 mei 2016 pagina 1 van 34

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 DOELSTELLING EN RANDVOORWAARDEN 4 CONSTANT VOOR ALLE VARIANTEN 5 A: OVERAL GRATIS PARKEREN 7 B: BETAALD ACHTER SLAGBOMEN, GRATIS OP DE OPENBARE WEG 10 C: BETALEN ACHTER SLAGBOMEN, BLAUWE ZONE OP DE OPENBARE WEG 13 D: BETAALD PARKEREN MET KLANTVRIENDELIJKE ACTIES 16 E: BETAALD PARKEREN ZOALS VOORHEEN 19 BIJZONDERE KOSTENVERDELINGEN 22 FINANCIËN 24 MATRIX VOOR- EN NADELEN / IMPACT / EFFECTEN 27 BIJLAGEN Raadsbesluit 22 september Raadsbesluit 3 november Onderzoeksgebied + kaart bij varianten A en B Kaart bij variant C Kaart bij varianten D en E 34 pagina 2 van 34

3 INLEIDING Aanleiding In de jaren heeft het onderwerp Evaluatie parkeerbeleid op de agenda gestaan. In dit verband zijn er vele bijeenkomsten geweest met direct betrokkenen zoals bewoners en ondernemers. Diverse uitvoeringsvarianten zijn daarbij in beeld geweest. In de zomer van 2015 heeft dit geresulteerd in een besluit van B&W voor invoering van gratis parkeren. In reactie op het hierbij te verwachten grote exploitatietekort hebben enkele partijen in de gemeenteraad een voorstel ontwikkeld gebaseerd op het invoeren van een blauwe zone. In de raadsvergadering van 22 september 2015 is dit voorstel in een besluit (zie bijlage 1) vastgelegd. Doorrekening van dit voorstel bleek echter een nog groter exploitatietekort te hebben. In reactie hierop heeft de gemeenteraad in de vergadering van 3 november 2015 (zie bijlage 2) besloten eerst twee parkeerpilots te houden, de effecten van vijf varianten in beeld te laten brengen en in de raadsvergadering van 17 mei 2016 een besluit te nemen over het nieuwe parkeerbeleid. De twee parkeerpilots De twee pilots waartoe de gemeenteraad op 3 november heeft besloten: 1: Overal gratis parkeren (te houden van 18 november 2015 tot en met 31 januari 2016). 2: Betaald achter de slagbomen, gratis op de openbare weg (te houden van 1 februari tot en met 16 april 2016). De situatie van parkeerpilot 2 wordt gehandhaafd tot de raad op 17 mei een besluit neemt of zoveel langer als nodig is om het nieuwe parkeerbeleid daadwerkelijk te implementeren. De vijf varianten De vijf varianten zoals de raad op 3 november in haar besluit ad 5 heeft aangegeven zijn de volgende: A: Overal gratis parkeren (zoals bedoeld in Pilot 1); B: Betaald achter de slagbomen, gratis op de openbare weg (zoals bedoeld in Pilot 2); C: Betaald achter de slagbomen, blauwe zone op de openbare weg (zoals bedoeld in het raadsbesluit van 22 september 2015); D: Betaald parkeren met klantvriendelijke acties (zoals bedoeld in scenario 3 van het oorspronkelijk raadsvoorstel en behandeld in de commissie Wonen op 9 juni 2015); E: Betaald parkeren als voorheen. In dit rapport wordt van de genoemde vijf varianten min of meer de eindsituatie beschreven. Deze beschrijving is in principe neutraal en gebeurt aan de hand van aspecten als handhaving en gevolgen voor uiteenlopende doelgroepen zoals bewoners en bezoekers. Waar mogelijk en zinvol worden bevindingen vanuit de twee parkeerpilots of het Venrayse verleden meegenomen. Wat betreft de financiële kant wordt bij de beschrijving per variant ingegaan op de jaarlijkse kosten voor exploitatie maar ook op de eenmalige kosten in geval voor die variant gekozen wordt. Deze beschrijving heeft als basis de bedragen zoals ze in de begroting van 2016 (jaarschijf 2017) stonden. De gevolgen op de kosten en inkomsten per variant zijn dan ook schattingen ten opzichte van díe bedragen. Leeswijzer In dit rapport wordt als eerste de doelstelling van parkeerbeleid beschreven in combinatie met de daarbij horende randvoorwaarden. De vijf varianten die gericht zijn op het verwezenlijken van die doelstelling, worden eerst vanuit verkeerskundig perspectief beschreven, voorafgegaan door een beschrijving van wat gelijk is voor elke variant. Daarna wordt dieper ingegaan op de financiële kant van alle vijf varianten en de mogelijkheden om de (onvermijdelijke) exploitatietekorten te dekken in combinatie met een doorkijk naar de komende jaren. Vervolgens is een matrix opgesteld waarin de vijf varianten worden vergeleken ten opzichte van de referentie van variant E Betaald parkeren als voorheen. pagina 3 van 34

4 DOELSTELLING EN RANDVOORWAARDEN Doelstelling Alvorens de diverse varianten inzichtelijk te maken, is het zinvol goed voor ogen te hebben wat je met het parkeerbeleid wilt bereiken. In het Parkeerbeleidsplan wordt echter alleen voort geborduurd op betaald parkeren. Om de varianten met gratis parkeren binnen de scope van de doelstelling te krijgen, wordt als eerste een nieuwe doelstelling voor het parkeerbeleid geformuleerd: Elke doelgroep die in het centrum van Venray of de schil wil parkeren, vindt vrijwel altijd een parkeerplaats op een voor die doelgroep acceptabele loopafstand tegen acceptabele kosten (voor parkeerder en gemeente!) Bovenstaande doelstelling vraagt enkele heldere definities: doelgroep: bewoners centrum, bewoners schil, bezoekers, ondernemers en werknemers vrijwel altijd : alle werkdagen, alle feestdagen, 90% van de zaterdagen, 90% van de koopzondagen acceptabele loopafstand : voor kort bezoek (tot een half uur) maximaal 100m, voor lang bezoek (langer dan een half uur) maximaal 300m, voor werknemers tot maximaal 800m; acceptabele kosten voor parkeerder: dusdanig laag dat het tarief geen drempel vormt acceptabele kosten voor gemeente: kostenneutrale exploitatie Als de doelstelling rigide wordt nagestreefd inzake het vrijwel altijd kunnen vinden van een parkeerplaats, betekent dat zeer waarschijnlijk al gauw dat er enkele grote parkeergelegenheden gerealiseerd moeten worden binnen een afstand van 100m van het kernwinkelgebied. Als de doelstelling rigide wordt nagestreefd wat betreft de kosten voor de gemeente, is vrijwel op voorhand elke variant die geld kost onmogelijk. Beide benaderingen zijn erg kort door de bocht, dus is het noodzakelijk de doelstelling te finetunen door het meegeven van randvoorwaarden opdat de uiteindelijk te kiezen variant zo veel als mogelijk de verwezenlijking van de doelstelling dichterbij brengt. Randvoorwaarden Er komen geen nieuwe grote parkeergelegenheden bij. De woonwijken binnen 100m vanaf de randen van het kernwinkelgebied mogen geen onacceptabele overlast ervaren van het parkeren van bezoekers. De parkeersituatie is voor bezoekers aan Venray uitnodigend, overzichtelijk, helder en eenduidig. De organisatie van de diverse maatregelen rondom het parkeren is routinematig en hanteerbaar voor zowel de gemeentelijke organisatie als voor de centrumondernemers. pagina 4 van 34

5 CONSTANT VOOR ALLE VARIANTEN Er zijn enkele constante factoren die bij elke variant op dezelfde wijze van toepassing zijn. Om te voorkómen dat de beschrijving per variant hier steeds mee wordt belast, worden deze hier benoemd. Vergunningparkeren Vergunningparkeren blijft gehandhaafd op de volgende drie locaties: Augustinessenhof: Het betreft hier een parkeerverbodszone zonder parkeerplaatsen. Zonder vergunningparkeren moeten de bewoners elders een parkeerplaats zoeken waarmee zij op die andere plekken de parkeerdruk onnodig verhogen. De Omloop: Deze locatie ligt binnen de centrumafsluiting. Zonder regulering mag iedereen hier parkeren met als reële consequentie zoekverkeer op een plek waar dat vanwege het voetgangersgebied niet gewenst is. Berkenstraat (even zijde tussen nummers 2 en 84): De parkeerproblematiek hier is het gevolg van personeel parkeren van o.a. Raayland en de politie en staat los van de discussie over (betaald) parkeren in het centrum. Bovenstaande maatregel van vergunningparkeren is van toepassing op alle dagen van de week en gedurende het gehele etmaal. De vergunningen voor deze locaties kosten 75 per kalenderjaar bij de varianten A tot en met D. Bij variant E is het tarief 124 per kalenderjaar. Bestaande blauwe zone s Op een drietal locaties is voor een beperkt aantal parkeerplaatsen een regeling van blauwe zone van kracht. Deze zijn: Raadhuisstraat nabij Engelse Tuin: Het betreft hier twee parkeerplaatsen met een maximale parkeerduur van 30 minuten. De werkingstijd is van 0-24 uur op elke dag van de week. Burgemeester van de Loostraat: Hier zijn 4 parkeerplaatsen aangewezen als blauwe zone. De maximale parkeerduur is één uur, de werkingstijd is van 0-24 uur op elke dag van de week. Leunseweg nabij het politiebureau: Het betreft hier drie parkeerplaatsen. De maximale parkeerduur is 30 minuten, de werkingstijd is van 0-24 uur op elke dag van de week. Deze drie regelingen staan los van de discussie over betaald parkeren en worden om die reden bij elke variant in principe ongewijzigd voortgezet. In geval van variant C worden de maximale parkeerduur en de werkingstijden van de locaties Raadhuisstraat en Burgemeester Van de Loostraat wél afgestemd op de kenmerken van die variant (maximale parkeerduur van 2 uur en werkingstijden aangepast aan de winkeltijden). Gelet op de aanleiding voor de specifieke locatie op de Leunseweg (aanwezigheid snackbar) wordt deze ook in variant C niet aangepast. Individuele regelingen De omstandigheden die in het verleden hebben geleid tot individuele regelingen, doen zich bij vier van de vijf varianten waarschijnlijk niet of in geringere mate voor. Met de keuze voor een nieuw parkeerbeleid vervallen daarom in de varianten A, B, C en D alle huidige individuele regelingen en afspraken die er bestaan. Maar, ook bij de varianten A, B, C en D kunnen bewoners en ondernemers toch nog zwaar of onredelijk worden benadeeld. Voor dergelijke situaties kan dan een individuele regeling worden getroffen. Als blijkt dat er ergens een concentratie van individuele regelingen gaat ontstaan, worden die zo nodig geclusterd tot één maatregel als aanvulling op de parkeerregulering van een variant. Regeling werkontheffing In elke variant is er een (bestaande) regeling voor een werkontheffing voor het betaald parkeren en/of verkeersmaatregelen als een parkeerverbod of stopverbod. Deze werkontheffing is voor bedrijven die in het centrum incidentele of structurele werkzaamheden verrichten (denk aan storingsdiensten, schoonmakers, installateurs, professionele zorgverleners) en daarbij aantoonbaar de auto nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ontheffingen worden met terughoudendheid verstrekt, waar mogelijk wordt in overleg met de aanvrager maatwerk toegepast. Deze regeling werkt goed en wordt bij elke variant overgenomen en afgestemd op de kenschets ervan. pagina 5 van 34

6 De (bestaande) werkontheffing is mogelijk voor twee verschillende omstandigheden: Locaties met betaald parkeren: Een ontheffing voor één of meerdere dagen kost 5,20 per etmaal, voor een week kost deze ontheffing 20,70. Deze bedragen zijn voor variant E, bij variant D worden ze 5 en 20. Een vergunning voor een jaar valt onder de reguliere regels voor een vergunning. Bij de varianten A, B en C is deze mogelijkheid niet aan de orde. Locaties met parkeerverboden c.a.: Een ontheffing voor één of meerdere dagen kost 10,40 per etmaal, voor een week kost deze ontheffing 41,40. Voor dergelijke situaties is er wél een jaarvergunning, deze kost nu 207,10. Deze bedragen zijn voor variant E, bij de varianten A tot en met D worden ze 10, 40 en 200. Nog enkele opmerkingen en aanvullingen voor in het achterhoofd 1. Daar waar gesproken wordt over het gebied als aanduiding van waar het parkeerbeleid betrekking op heeft, wordt het gehele gebied binnen de buitenring bedoeld. Als wordt gerefereerd aan het gebied centrum wordt bedoeld het gebied binnen de binnenring met uitzondering van het woongebied noord, als wordt gerefereerd aan de schil wordt bedoeld het gebied tussen de binnenring en de buitenring inclusief het woongebied noord (zie bijlage 3). 2. Het parkeerbeleid zoals dat in deze nota wordt beschreven is uitsluitend van toepassing op parkeerplaatsen in de openbare ruimte, op de parkeerterreinen Raadhuisplein en Blekersveld én in de parkeergarage Gouden Leeuw en dus niet voor particuliere parkeergelegenheden. 3. In een groot deel van het gebied geldt een parkeerverbodszone. Aanvullend zijn er enkele stopverboden. Deze verkeersmaatregelen staan binnen het parkeerbeleid niet ter discussie. 4. In het centrum zijn 4 laad/los-zones, in de schil zijn 3 taxistandplaatsen nabij basisscholen. 5. In het centrum zijn 38 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en in de schil 22. In het centrum komt dit overeen met ca. 2,4% (voor openbare gelegenheden als het centrum is de richtlijn minimaal 2%) en in de schil met 0,7% (omdat de schil voornamelijk woongebied is, is hier geen specifieke richtlijn voor). 6. Met de slagboomterreinen worden de parkeerterreinen Raadhuisplein en Blekersveld bedoeld evenals de parkeergarage Gouden Leeuw (tenzij anders aangegeven). 7. Daar waar wordt aangesloten bij de winkeltijden, gaat het om de volgende dagen en tijdstippen: maandag tot en met donderdag: 09:00 18:00 uur; vrijdag: 09:00 21:00 uur; zaterdag: 09:00 17:00 uur. (extra koopavonden en zondagen vallen hier dus niet onder) 8. Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en dinsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Eerste en Tweede Kersdag. 9. De tarieven zoals die bij de varianten worden genoemd, zijn van toepassing vanaf het moment van ingang van die variant. Vanaf worden ze jaarlijks geïndexeerd. 10. Als bij een variant wordt gesproken over gratis parkeren, worden daarmee nadrukkelijk niet de eventuele abonnementen, vergunningen en ontheffingen bedoeld. 11. Er zijn twee soorten parkeerboetes: De gemeentelijke naheffingsaanslag ad 59 is van toepassing als er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald in een situatie dat er ticketautomaten staan. Deze parkeerboete is op basis van de gemeentelijke Parkeerverordening en wordt opgelegd door een gemeentelijke BOA. De inkomsten komen ten goede aan de parkeerbegroting. In geval van een blauwe zone of anderszins fout parkeren is er sprake van een zogenaamde Wet Mulder - overtreding. Deze boete is minimaal 90 en op een gehandicaptenparkeerplaats 370 (+ 9,00 administratiekosten) en wordt opgelegd door de Nationale Politie óf door een gemeentelijke BOA. Inning geschiedt door het CJIB te Leeuwarden, de inkomsten gaan naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. pagina 6 van 34

7 A: OVERAL GRATIS PARKEREN Parkeerregulering Bij deze variant wordt nergens parkeerbelasting geheven, noch op de slagboomterreinen noch op de openbare weg. Deze situatie komt overeen met de eerste parkeerpilot. Handhaving Er wordt in deze variant nergens parkeerbelasting geheven zodat handhaving hierop dus ook nergens meer aan de orde is. De eerste parkeerpilot heeft echter geleerd dat handhaving nodig is om parkeerexcessen te voorkómen. Aangezien de inzet van BOA s hierop kan worden afgestemd, is er naar verwachting 0,5 fte extra nodig bovenop de basishandhaving. Bezoekers Bezoekers hoeven in deze variant nergens parkeergeld te betalen, er geldt ook nergens een maximale parkeerduur. De kans op een parkeerboete vanwege niet of te weinig betalen of te lang parkeren is dus ook niet aanwezig. Omdat er verder geen enkele vorm van regulering geldt, betekent dit dat bezoekers de beschikbare parkeerplaatsen moeten delen met andere doelgroepen die ook een parkeerplaats wensen. Het gaat dan om bewoners, ondernemers en werknemers. Bezoekers willen het liefst zo dicht mogelijk bij de bestemming parkeren. Dit kan zijn een winkel maar ook een bewoner of een kantoor. Afhankelijk van de soort bestemming is men meer of minder geneigd een lange loopafstand te accepteren. De bezoekers aan een winkel (naar verwachting het grootste aandeel in de totale groep) wensen in het algemeen een korte loopafstand. Zeker afgezet tegen een bezoekduur van maximaal één uur. Als dan blijkt dat men de auto pas op grote loopafstand van de winkels kan neerzetten, omdat de plekken het dichtst bij de bestemming door andere doelgroepen zijn bezet, kunnen bezoekers afhaken. Een verwijssysteem naar de parkeerlocaties helpt wel, maar het gaat dan om een statisch systeem dat niet kan voorkómen dat men de neus stoot omdat het terrein toch vol blijkt te zijn. Tijdens de eerste pilot is gebleken dat een deel een langere loopafstand accepteert vanwege het gratis parkeren. Er kwamen echter ook veel klachten over dat juist de beste plekken bezet waren door werknemers. Bewoners centrum Voor de bewoners in of direct nabij het kernwinkelgebied zijn de gevolgen erg merkbaar. Immers, de plaatsen waar zij meestal staan of willen staan, zijn ook erg aantrekkelijk voor andere doelgroepen. Men zal zonder meer overlast ervaren in de vorm van: het niet/moeilijk vinden van een parkeerplaats nabij de woning (zeker als men geen eigen oprit heeft); het niet altijd dicht bij de te bezoeken woning kunnen parkeren door bezoekers; de beschikbare ruimte in de straat is ingenomen door (werknemers van) centrumondernemers; de beschikbare ruimte wordt ingenomen door bezoekers van het centrum met (veel?) zoekverkeer tot gevolg; het voor een particuliere inrit parkeren door derden. Tijdens de pilots is gebleken dat de bewoners van het centrum vooral overlast ervaren om tijdens winkeltijden een parkeerplaats nabij de woning te vinden voor de eigen auto. Men ging soms niet op pad om de parkeerplaats niet kwijt te raken. Vooral de bewoners die tot voorheen een vergunning hadden voor t Liene hebben erg negatieve ervaringen. Tijdens de pilots bleek ook dat de verkeersregels op het gebied van parkeren veelvuldig werden overtreden (parkeren bij parkeerverboden, buiten de vakken, voor inritten of op gehandicaptenparkeerplaatsen). Bewoners schil Ook bewoners in de schil zullen gevolgen ervaren die vergelijkbaar zijn met die van de centrumbewoners. Maar dat is méér afhankelijk van de afstand tot het kernwinkelgebied dan voor de bewoners van het centrum. pagina 7 van 34

8 Tijdens de pilots is gebleken dat met name de bewoners van de Oranjebuurt die dicht tegen het centrum aan wonen, overlast ervaren in de vorm van het parkeren voor particuliere inritten. Bewoners van de randen van de gebieden waar tot vóór de pilot betaald moest worden, ervaren juist minder overlast omdat de parkeerders dichter naar het kernwinkelgebied zijn gaan staan. Ondernemers en werknemers De gevolgen voor de ondernemers zijn wisselend. Ambulante ondernemers of hun ambulante werknemers gaan bij gratis parkeren zeker hinder ondervinden van het ontbreken van enige vorm van regulering. Werknemers die met de auto komen, gaan vooral de parkeerplaatsen nabij het kernwinkelgebied bezetten. Het gaat dan niet alleen om de straten maar ook de gratis terreinen. Ook voor deze doelgroep is een korte loopafstand immers een menselijke wens. Tijdens de pilots is gebleken dat in de straten direct rondom het kernwinkelgebied inderdaad veel werknemers staan. Zij komen meestal vóór opening van de winkels en kunnen in genoemde straten (en zeer waarschijnlijk ook de gratis- terreinen) dus altijd wel een plek vinden. In absolute cijfers is de bezetting in de minder aantrekkelijke straten echter niet zodanig hoog dat er voor (winkel)bezoekers geen parkeerplaatsen meer zijn. Bijzondere doelgroepen Het laden/lossen is met deze wijze van parkeerregulering geen issue. Laden/lossen is immers toegestaan in een parkeerverbodszone. Veel winkels zijn gelegen in de voetgangerszone waar venstertijden zijn voor deze doelgroep. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen (richtlijn 2%) verandert door deze vorm van parkeerregulering in principe niet. De ervaringen van de parkeerpilots geven aan dat er vanuit vooral de oudere bewoners aan t Liene een grotere vraag is naar gehandicaptenparkeerplaatsen. De achtergrond is dat de oude regeling (betaald parkeren met vergunningparkeren voor bewoners) voldoende borg gaf voor een parkeerplaats en de parkeerregulering volgens deze variant niet. Met een gehandicaptenparkeerplaats verwacht men die zekerheid terug te krijgen. Het aantal aanvragen voor een gehandicaptenkaart is meer dan verdubbeld. Organisatie Voor de berekening van de kosten van de organisatie wordt het volgende aangehouden: Bovenop de basishandhaving van 0,5 fte is er vanwege het parkeerregiem 0,5 fte extra noodzakelijk. Aansturing BOA s: 0,04 fte Innen naheffingsaanslagen: 0 fte Beleidsadvisering verkeerskundige: basis 0,7 fte + 0,0 fte extra t.b.v. parkeerregulering Parkeerbeheer 0,1 fte + Gebouwbeheer Parkeergarage 0,9 fte Storingsdienst slagbomen en betaalautomaten buiten openingsuren: p.m. Inkomsten en kosten Inkomsten De totale jaarlijkse inkomsten vanuit parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op Gelet op de essentie van deze variant vervallen bij keuze hiervoor alle inkomsten uit parkeergeld en naheffingen. De inkomsten uit het vergunningparkeren blijven deels gehandhaafd vanwege het beperkt aantal locaties én de lagere tarieven. De jaarlijkse inkomsten van deze variant worden geschat op Kosten De totale jaarlijkse kosten voor het parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op De besparing op de kosten is geraamd op door minder handhaving, minder beheerkosten en hogere kapitaallasten voor de garage. De jaarlijkse kosten komen daarmee naar verwachting uit op OVERZICHT VARIANT A BEDRAG ( ) Inkomsten Kosten /- Saldo / tekort -/ pagina 8 van 34

9 Implementatie + eenmalige kosten Als voor deze variant gekozen wordt, dan zijn er enkele praktische zaken om aandacht aan te besteden. Deze staan snelle uitvoering in principe niet in de weg. Het gaat dan om het definitief verwijderen van verkeersborden, verkeerspalen, betaalautomaten op de slagboomterreinen en de ticketautomaten op straat. Ook moet er door B&W nog een uitvoeringsbesluit worden genomen voor het definitief intrekken van betaald parkeren. De eenmalige kosten bij deze variant zijn geraamd op een bedrag van Het gaat dan om frictiekosten personeel, terugbetaling btw voor de parkeergarage en overige investeringen, desinvesteringen van af te schaffen apparatuur, ombouw PRIS van dynamisch naar statisch, verwijderen van ticketautomaten, verkeersborden en betaalautomaten en extra voorlichtingskosten aan het publiek. Daarnaast kunnen er afkoopsommen nodig zijn vanwege voortijdige beëindiging van contract voor bijvoorbeeld onderhoud van automaten of het legen van automaten. De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten, derhalve als p.m. aangehouden. pagina 9 van 34

10 B: BETAALD ACHTER SLAGBOMEN, GRATIS OP DE OPENBARE WEG Parkeerregulering Bij deze variant wordt alleen parkeergeld geheven op de slagboomterreinen. De betaaltijden sluiten aan bij de winkeltijden. Het tarief is 1,00 per uur met een maximum van 3,00 per etmaal. Het parkeren op alle parkeerplaatsen op de openbare weg is gratis en zonder beperking van de parkeerduur. Ook op zon- en feestdagen wordt geen parkeergeld geheven, het parkeren is dan gratis. Deze situatie komt in grote lijnen overeen met de tweede parkeerpilot. Bij deze variant hoort voor de slagboomterreinen een systeem van abonnementen: Blekersveld en Raadhuisplein: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 75 per kalenderjaar. Parkeergarage Gouden Leeuw: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners en centrumondernemers, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 150 per kalenderjaar. Handhaving Er wordt in deze variant nergens parkeerbelasting op de openbare weg geheven zodat handhaving hierop dus ook nergens meer aan de orde is. Ook op de slagboomterreinen is handhaving niet nodig. De tweede parkeerpilot heeft echter geleerd dat handhaving nodig is om parkeerexcessen te voorkómen. Aangezien de inzet van BOA s hierop kan worden afgestemd, is er naar verwachting 0,5 fte extra nodig bovenop de basishandhaving. Bezoekers Bezoekers hoeven in deze variant voor de parkeerplaatsen langs de openbare weg nergens parkeergeld te betalen, op die plekken geldt dus ook geen maximale parkeerduur. De kans op een parkeerboete vanwege niet of te weinig betalen of te lang parkeren is dus ook niet aanwezig. Omdat er langs de straten verder geen enkele vorm van regulering geldt, betekent dit dat bezoekers de beschikbare parkeerplaatsen moeten delen met andere doelgroepen die ook een parkeerplaats wensen. Het gaat dan om bewoners, ondernemers en werknemers. Op de slagbomterreinen wordt een uurtarief geheven en geldt er een maximum dagtarief. Het deels gratis en deels betaald zijn van parkeren in Venray is hierdoor geen onvermijdelijk moeten maar een keuze. Bezoekers kunnen kiezen voor een (gratis) plek langs de openbare weg en nemen dan voor lief dat men wellicht moet zoeken en wat verder van de winkels af komt te staan. Men kan ook kiezen voor een slagboomterrein met de zekerheid dat daar bijna altijd wel een vrije parkeerplaats is én de loopafstand naar de winkels acceptabel is. De bezoeker zal de keuze baseren op de daadwerkelijke omstandigheden, de winkel(s) die men wil bezoeken, de verwachte bezoekduur en het tijdstip van de dag. Als gevolg van de aanwezigheid van deze keuze, gaan bezoekers het beperkte betaald parkeren niet een afknapper zien voor een bezoek aan Venray. Tijdens de tweede pilot is gebleken dat de slagboomterreinen Blekersveld en Raadhuisplein vaak een bezetting hadden van meer dan 50%. Men is kennelijk bereid toch te betalen voor de plaatszekerheid en de korte loopafstand. Bewoners centrum Voor de bewoners in of direct nabij het kernwinkelgebied zijn de gevolgen erg merkbaar. Immers, de plaatsen waar zij meestal staan of willen staan, zijn ook erg aantrekkelijk voor andere doelgroepen. Men zal zonder meer overlast ervaren in de vorm van: het niet/moeilijk vinden van een parkeerplaats nabij de woning (zeker als men geen eigen oprit heeft); het niet altijd dicht bij de te bezoeken woning kunnen parkeren door bezoekers; de beschikbare ruimte in de straat is ingenomen door (werknemers van) centrumondernemers; de beschikbare ruimte wordt ingenomen door bezoekers van het centrum met (veel?) zoekverkeer tot gevolg; het voor een particuliere inrit parkeren door derden. pagina 10 van 34

11 Het gegeven dat op een deel van de parkeerplaatsen in Venray, namelijk die op de slagboomterreinen, voor het gebruik betaald moet worden, heeft vooral effect op de (gratis) parkeerplaatsen in de directe nabijheid van die terreinen. Degenen die niet willen betalen, zullen immers de gratis plaatsen gaan bezetten direct in de nabijheid van die terreinen. Vanwege de relatief hoge bezettingen van de slagboomterreinen in de tweede pilot is dit nadeel toch minder aanwezig. Tijdens de pilots is gebleken dat de bewoners van het centrum vooral overlast ervaren om tijdens winkeltijden een parkeerplaats nabij de woning te vinden voor de eigen auto. Men ging soms niet op pad om de parkeerplaats niet kwijt te raken. Vooral de bewoners die tot voorheen een vergunning hadden voor t Liene hebben erg negatieve ervaringen. Bewoners schil Ook bewoners in de schil zullen gevolgen ervaren die vergelijkbaar zijn met die van de centrumbewoners. Maar dat is méér afhankelijk van de afstand tot het kernwinkelgebied dan voor de bewoners van het centrum. Tijdens de pilots is gebleken dat met name de bewoners van de Oranjebuurt direct tegen het centrum, overlast ervaren in de vorm van het parkeren voor particuliere inritten. Bewoners van de randen van de gebieden waar tot vóór de pilot betaald moest worden, ervaren juist minder overlast omdat de parkeerders dichter naar het kernwinkelgebied zijn gaan staan. Ondernemers en werknemers De gevolgen voor de ondernemers zijn wisselend. Ambulante ondernemers of hun ambulante werknemers zullen bij gratis parkeren zeker hinder ondervinden van het ontbreken van enige vorm van regulering. Werknemers die met de auto komen, gaan naar verwachting vooral de parkeerplaatsen nabij het kernwinkelgebied bezetten. Omdat op de slagboomterreinen betaald moet worden, zal dit zich vooral manifesteren in de straten. Ook voor deze doelgroep is een korte loopafstand immers een menselijke wens. Tijdens de pilots is gebleken dat in de straten direct rondom het kernwinkelgebied inderdaad veel werknemers staan. Zij komen meestal vóór opening van de winkels en kunnen in genoemde straten dus altijd wel een plek vinden. In absolute cijfers is de bezetting echter niet zodanig hoog dat er voor (winkel)bezoekers geen parkeerplaatsen meer zijn. Bijzondere doelgroepen Laden/lossen op de rijbaan is toegestaan in een parkeerverbodszone, het gekozen parkeerregiem is hierbij niet relevant. Veel winkels zijn gelegen in de voetgangerszone waar venstertijden zijn voor deze doelgroep. Het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (richtlijn 2%) verandert door deze vorm van parkeerregulering in principe niet. De ervaringen van de parkeerpilots geven aan dat er vanuit vooral de oudere bewoners aan t Liene een grotere vraag is naar gehandicaptenparkeerplaatsen. De achtergrond is dat de oude regeling (betaald parkeren met vergunningparkeren voor bewoners) voldoende borg gaf voor een parkeerplaats en de parkeerregulering van deze variant niet. Met een gehandicaptenparkeerplaats verwacht men die zekerheid terug te krijgen. Organisatie Voor de berekening van de kosten van de organisatie wordt het volgende aangehouden: Bovenop de basishandhaving van 0,5 fte is er vanwege het parkeerregiem 0,5 fte extra noodzakelijk. Aansturing BOA s: 0,04 fte Innen naheffingsaanslagen: 0 uur Beleidsadvisering verkeerskundige: basis 0,7 fte + 0,1 extra t.b.v. parkeerregulering Parkeerbeheer 1,0 fte + Gebouwbeheer Parkeergarage 0,9 fte Storingsdienst slagbomen en betaalautomaten buiten openingsuren: p.m. pagina 11 van 34

12 Inkomsten en kosten Inkomsten De totale jaarlijkse inkomsten vanuit parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op Gelet op de essentie van deze variant vervallen bij keuze hiervoor alle inkomsten uit parkeergeld en naheffingen voor het parkeren op de openbare weg. Wel blijven er inkomsten uit het parkeren op de slagboomterreinen (parkeergeld + abonnementen) zij het dat die lager uitvallen vanwege lagere tarieven. De inkomsten uit het vergunningparkeren blijven deels gehandhaafd vanwege het beperkt aantal locaties én de lagere tarieven. De jaarlijkse inkomsten van deze variant worden geschat op Kosten De totale jaarlijkse kosten voor het parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op De besparing op de kosten zijn geraamd op door minder handhaving en minder beheerkosten. De jaarlijkse kosten komen daarmee naar verwachting uit op OVERZICHT VARIANT B BEDRAG ( ) Inkomsten Kosten /- Saldo / tekort -/ Implementatie + eenmalige kosten Als voor deze variant gekozen wordt, dan betekent dat feitelijk continuering van de tweede parkeerpilot. Het nieuwe parkeerbeleid kan al met al redelijk gemakkelijk worden ingevoerd. Niet in de weg van een snelle invoering staat het definitief verwijderen van verkeersborden en verkeerspalen en van de ticketautomaten op straat. Ook moet er door B&W nog een uitvoeringsbesluit worden genomen voor het definitief intrekken van betaald parkeren op de openbare weg. De eenmalige kosten bij deze variant zijn geraamd op een bedrag van Het gaat dan om frictiekosten personeel, desinvesteringen van af te schaffen apparatuur, verwijderen van ticketautomaten en verkeersborden en extra voorlichtingskosten aan het publiek. Daarnaast kunnen er afkoopsommen nodig zijn vanwege voortijdige beëindiging van contract voor bijvoorbeeld onderhoud van automaten of het legen van automaten. De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten, derhalve als p.m. aangehouden. pagina 12 van 34

13 C: BETALEN ACHTER SLAGBOMEN, BLAUWE ZONE OP DE OPENBARE WEG Parkeerregulering Bij deze variant wordt alleen parkeergeld geheven op de slagboomterreinen en niet op de openbare weg. De betaaltijden sluiten aan bij de winkeltijden. Het tarief is 1,00 per uur met een maximum van 3,00 per etmaal. Op zon- en feestdagen wordt geen parkeergeld geheven, het parkeren is dan gratis. Het parkeren op de resterende parkeerplaatsen op de openbare weg is gratis en zonder beperking van de parkeerduur. Deze situatie is de invulling van het raadsbesluit van 22 september Er wordt een blauwe zone ingesteld op 284 parkeerplaatsen welke direct tegen het kernwinkelgebied zijn gelegen. Voor een groot deel betreft het plaatsen waar tot vóór 18 november 2015 betaald moest worden maar niet op alle. De maximale parkeerduur in de blauwe zone is 2 uur. De blauwe zone sluit aan op de winkeltijden en geldt niet op zon- en feestdagen. Binnen de blauwe zone komt, vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen, géén systeem van permanente vergunningen voor bewoners en centrumondernemers. Bij deze variant hoort voor de slagboomterreinen een systeem van abonnementen: Blekersveld en Raadhuisplein: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 75 per kalenderjaar; Parkeergarage Gouden Leeuw: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners en centrumondernemers, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 150 per kalenderjaar. Handhaving Er wordt in deze variant nergens parkeerbelasting op de openbare geheven zodat handhaving hierop dus ook nergens meer aan de orde is. Ook op de slagboomterreinen is handhaving niet nodig. Beide parkeerpilots hebben geleerd dat handhaving nodig is om parkeerexcessen te voorkómen. Ook voor handhaving op de blauwe zone, en dan vooral het overschrijden van de maximale parkeerduur, is handhaving nodig. Aangezien de inzet van BOA s op parkeerexcessen kan worden afgestemd en het aantal parkeerplaatsen met een blauwe zone beperkt is, is er naar verwachting 1,0 fte extra nodig bovenop de basishandhaving. Bezoekers Bezoekers kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: betaald parkeren op één van de slagboomterreinen, gratis parkeren in de blauwe zone maar dan wel met een parkeerduurbeperking van 2 uur of gratis en zonder parkeerduurbeperking op alle overige openbare parkeerplaatsen. De bezoeker zal de keuze naar verwachting baseren op de daadwerkelijke omstandigheden, de winkel(s) die men wil bezoeken, de verwachte bezoekduur en het tijdstip van de dag. De kans op een parkeerboete is alleen aanwezig binnen de blauwe zone bij overschrijding van de parkeerduur van 2 uur. Als gevolg van de drie mogelijkheden, vinden de doelgroepen al snel een eigen plek. Langparkeerders (bewoners en werknemers) zullen eerder de slagboomterreinen gaan opzoeken of de gratis plaatsen zonder parkeerduurbeperking. Een bezoeker heeft dus een reële kans op een parkeerplaats binnen de blauwe zone, zeker ook omdat er voor de blauwe zone geen vergunningen worden afgegeven. Afhankelijk van de precieze bestemming en parkeerwens van een bezoeker, is het betaald parkeren op één van de slagboomterreinen zeker een reële optie. Het deels gratis en deels betaald zijn van parkeren in Venray is voor de bezoeker dus geen onvermijdelijk moeten maar een keuze. Als gevolg van de aanwezigheid van die keuze, lijkt de verwachting reëel dat voor bezoekers het beperkte betaald parkeren niet een afknapper is voor een bezoek aan Venray. De parkeermaatregelen en de keuzemogelijkheid hierbinnen, sluit goed aan bij de basiswens voor deze doelgroep: korte loopafstand en dicht bij de bestemming. Tijdens de tweede pilot is gebleken dat een deel van de parkeerders kennelijk bereid is toch te betalen voor de geboden service. De plaatszekerheid in combinatie met het lage tarief en de beperkte loopafstand spelen hierbij een belangrijke rol. pagina 13 van 34

14 Bewoners centrum Voor de bewoners in het centrum en zeker die in of nabij het kernwinkelgebied zijn de gevolgen erg merkbaar. Immers, veel van de plaatsen waar zij meestal staan of willen staan, zijn nu met een blauwe zone gereserveerd voor bezoekers met een korte bezoekduur. Men zal dus verder weg van de woning moeten parkeren. Parkeren is mogelijk op één van de slagboomterreinen met een abonnement of op een gratis maar verder weg gelegen parkeerplaats buiten de blauwe zone. Gelet op de tijdstippen dat de blauwe zone van toepassing is, bieden ook de randen daarvan nog extra mogelijkheden (bijvoorbeeld: thuiskomen om 16 uur, parkeerschijf benutten en vanaf 18 uur zonder beperking blijven staan). Echter, de parkeerdruk in deze straten is dermate hoog dat het effect voor de bewoners beperkt zal zijn. De plekken die de werknemers bij deze variant niet bezetten, worden direct gebruikt door bezoekers. Tijdens de pilots is gebleken dat de bewoners van het centrum vooral overlast ervaren om tijdens winkeltijden een parkeerplaats nabij de woning te vinden voor de eigen auto. Men ging soms niet op pad om de parkeerplaats niet kwijt te raken. Vooral de bewoners die tot voorheen een vergunning hadden voor t Liene hebben erg negatieve ervaringen. Bewoners schil Bewoners in de schil zullen gevolgen ervaren door uitwijkgedrag van langparkeerders. Die kunnen immers niet of nauwelijks terecht in het centrum vanwege het betaald parkeren op de slagboomterreinen en de blauwe zone nabij het kernwinkelgebied. Hoe dit zich in de praktijk gaat manifesteren is moeilijk in te schatten maar het is reëel te verwachten dat de eerste parkeerplaatsen tegen de blauwe zone aan, de meeste parkeerdruk zullen ervaren. Tijdens de pilots is gebleken dat met name de bewoners van een deel van de Oranjebuurt overlast ervaren in de vorm van het parkeren voor particuliere inritten. Bewoners aan de randen van het voormalige betaald parkeren gebied ervaren juist minder overlast omdat de parkeerders dichter naar het kernwinkelgebied zijn gaan staan. Ondernemers en werknemers De gevolgen voor de ondernemers zijn wisselend. Ambulante ondernemers of hun ambulante werknemers kunnen gebruik maken van de blauwe zone. De verwachting is dat door de parkeerduurbeperking er voldoende doorstroming is. Mocht dat voor een gebruiker toch onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid om voor de parkeergarage Gouden Leeuw een abonnement aan te schaffen. Werknemers die met de auto komen, gaan naar verwachting vooral de parkeerplaatsen direct aan de randen van de blauwe zone bezetten. Dit is dan deels in de woongebieden in de schil waardoor aldaar enige overlast te verwachten is. Tijdens de pilots is gebleken dat in de straten direct rondom het kernwinkelgebied inderdaad werknemers staan. Zij komen meestal vóór opening van de winkels en kunnen in genoemde straten dus altijd wel een plek vinden. Bijzondere doelgroepen Laden/lossen op de rijbaan is toegestaan in een parkeerverbodszone, het gekozen parkeerregiem is hierbij niet relevant. Veel winkels zijn gelegen in de voetgangerszone waar venstertijden zijn voor deze doelgroep. Het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (richtlijn 2%) verandert door deze vorm van parkeerregulering in principe niet. De ervaringen van de parkeerpilots geven aan dat er vanuit vooral de oudere bewoners aan t Liene een grotere vraag is naar gehandicaptenparkeerplaatsen. De achtergrond is dat de oude regeling (betaald parkeren met vergunningparkeren voor bewoners) voldoende borg gaf voor een parkeerplaats en de parkeerregulering van deze variant niet. Met een gehandicaptenparkeerplaats verwacht men die zekerheid terug te krijgen. Het aantal aanvragen voor een gehandicaptenkaart is meer dan verdubbeld. pagina 14 van 34

15 Organisatie Voor de berekening van de kosten van de organisatie wordt het volgende aangehouden: Bovenop de basishandhaving van 0,5 fte is er vanwege het parkeerregiem 1,0 fte extra noodzakelijk. Aansturing BOA s: 0,07 uur Innen naheffingsaanslagen: 0 uur Beleidsadvisering verkeerskundige: basis 0,7 fte + 0,2 extra t.b.v. parkeerregulering Parkeerbeheer 1,0 fte + Gebouwbeheer Parkeergarage 0,9 fte Storingsdienst slagbomen en betaalautomaten buiten openingsuren: p.m. Inkomsten en kosten Inkomsten De totale jaarlijkse inkomsten vanuit parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op Gelet op de essentie van deze variant vervallen bij keuze hiervoor alle inkomsten uit parkeergeld en naheffingen voor het parkeren op de openbare weg. Wel blijven er inkomsten uit het parkeren op de slagboomterreinen (parkeergeld + abonnementen) zij het dat die lager uitvallen vanwege lagere tarieven. De inkomsten uit het vergunningparkeren blijven deels gehandhaafd vanwege het beperkt aantal locaties én de lagere tarieven. De jaarlijkse inkomsten van deze variant worden geschat op Kosten De totale jaarlijkse kosten voor het parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op De besparing op de kosten zijn geraamd op door minder handhaving en minder beheerkosten. De jaarlijkse kosten komen daarmee naar verwachting uit op OVERZICHT BEDRAG ( ) Inkomsten Kosten /- Saldo / tekort -/ Implementatie + eenmalige kosten Als voor deze variant gekozen wordt, dan zijn er vele praktische zaken om aandacht aan te besteden en die een snelle invoering in de weg staan. Het gaat dan om het verwijderen en/of aanpassen van verkeersborden en verkeerspalen en het definitief verwijderen van de betaalautomaten op de slagboomterreinen en de ticketautomaten op straat. Daarnaast moet elke parkeerplaats die onder het regiem van de blauwe zone komt te vallen, worden voorzien van een blauwe markering aangezien er anders zonder beperkingen 24 uur mag worden geparkeerd. Ook moeten B&W een uitvoeringsbesluit nemen voor het definitief intrekken van betaald parkeren en een verkeersbesluit voor het instellen van de blauwe zone. De eenmalige kosten bij deze variant zijn geraamd op een bedrag van Het gaat dan om frictiekosten personeel, desinvesteringen van af te schaffen apparatuur, verwijderen van ticketautomaten, verwijderen en aanpassen van verkeersborden, inrichten van de blauwe zones en extra voorlichtingskosten aan het publiek. Daarnaast kunnen er afkoopsommen nodig zijn vanwege voortijdige beëindiging van contract voor bijvoorbeeld onderhoud van automaten of het legen van automaten. De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten, derhalve als p.m. aangehouden.. pagina 15 van 34

16 D: BETAALD PARKEREN MET KLANTVRIENDELIJKE ACTIES Parkeerregulering Het betaald parkeren en vergunningparkeren blijven van toepassing met de opzet van vóór 18 november Zo worden de betaaltijden beperkt tot de winkeltijden, hoeft op zon- én feestdagen en extra koopavonden nergens betaald te worden (niet op straat en ook niet op de slagboomterreinen), wordt de structuur voor de abonnementen en vergunningen eenvoudiger en lagere tarieven. De klantvriendelijke acties zijn hier aanvullend op en zijn erop gericht om vooral de (vaste) bezoekers van het Venrayse centrum te verleiden vaker te komen en langer te blijven. Deze variant komt in grote lijnen overeen met de variant Scenario 3: Gratis betaald parkeren zoals die op 9 juni 2015 in de raadscommissie Wonen aan de orde is geweest. Betaald parkeren geldt op de volgende locaties tegen de aangegeven tarieven: Slagboomterreinen: tarief wordt 1,00 per uur met een maximum van 3,00 per etmaal zonder beperking van de parkeerduur; Parkeerlocaties Merseloseweg (tussen Schouwburgplein en Deken Thielenstraat), Paterstraat en Langstraat: tarief wordt 1,00 per uur met een maximum van 2,00 en een parkeerduurbeperking van 2 uur; Alle overige locaties met ticketautomaten: tarief wordt 1,00 per uur met een maximum van 3,00 per etmaal zonder beperking van de parkeerduur; Bij deze variant hoort voor de slagboomterreinen een systeem van abonnementen: Blekersveld en Raadhuisplein: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 75 per kalenderjaar; Parkeergarage Gouden Leeuw: abonnementen mogelijk voor centrumbewoners en centrumondernemers, maximaal aantal abonnementen is 50% van de capaciteit, tarief is 150 per kalenderjaar. Bij deze variant hoort voor alle locaties met ticketautomaten op de openbare weg een systeem van vergunningen: Alle locaties met ticketautomaten: vergunningen mogelijk voor bewoners en ondernemers van de betreffende straat, voorwaarde is dat men geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft, maximaal aantal vergunningen is 50% van de capaciteit (indien niet bereikt: dan ruimte benutten voor gegadigden uit naastliggende straten), tarief is 75 per vergunning per kalenderjaar. De aanvullende maatregelen gericht op de vaste bezoekers van Venray zijn onder meer: Er komt een promotiecampagne om het belparkeren (= achteraf betaald parkeren) te promoten; Aanbieden van pasparkeren (in- en uitchecken voor belparkeren met een pas i.p.v. met een smartphone); Iedereen krijgt de mogelijkheid om zich te laten registreren als Vaste bezoeker van Venray en krijgt in ieder geval tot eind 2017 voordelen zoals het 2e uur gratis achter slagbomen of tot gratis parkeren tot uur; Een Vaste bezoeker van Venray kan tot uur gratis parkeren; De ondernemers pakken acties op zoals vergoeding van parkeerkosten bij besteding van een minimaal bedrag. Handhaving In deze variant wordt parkeergeld geheven waardoor er relatief meer inzet nodig is om de betalingsbereidheid op een acceptabel (lees: klantvriendelijk) peil te houden. Handhaving is naast het bereiken van acceptabele betalingsbereidheid ook gericht op het voorkómen van excessen. Het aantal BOA s bovenop de basishandhaving wordt geschat op 2,5 fte. Bezoekers Bezoekers moeten betalen voor het parkeren als men een parkeerplaats wil gebruiken in of kort bij het centrum. Met behulp van het tarief heeft er enige sturing plaats, op de locaties Merseloseweg, Paterstraat en Langstraat is er een parkeerduurbeperking van 2 uur om de doorstroming op gang te houden. Op alle overige betaalde plaatsen is die pagina 16 van 34

17 beperking er niet. Het verschil tussen de slagboomterreinen en het straatparkeren is dat men bij de eerste achteraf moet betalen en bij de tweede vooraf. Voor een deel van de bezoekers zal het geen probleem zijn om de parkeerduur in te schatten en de juiste locatie te kiezen op voorwaarde dat men deze keuze kent. Kent men de keuze niet en kiest men voor betaald parkeren op straat, dan past men óf de bezoekduur aan of men loopt een risico op een parkeerboete. Alle parkeerplaatsen binnen het regiem van betaald parkeren, moet men voor maximaal 50% delen met vergunninghouders. Veel vergunninghouders zijn bewoners en vaak overdag weg maar minder op vrijdagavond en zaterdag. Een bezoeker loopt daardoor op die momenten meer kans op een vol parkeerterrein dan door de week. Verder weg moeten parkeren kan dan een consequentie zijn. Door het promoten van belparkeren, invoeren van pasparkeren en privileges voor een aangemelde vaste bezoeker, worden de aangeboden parkeermogelijkheden aantrekkelijker. De mogelijkheden van belparkeren en pasparkeren betekenen dat bij de betaalde plaatsen langs de openbare weg het risico op een parkeerboete weg is. Er wordt immers achteraf betaald. Er is ook minder gedoe omdat men geen kleingeld op zak hoeft te hebben en de bezoekduur niet vooraf hoeft in te schatten. Door het tijdstip van het bezoek aan te passen kan het bezoek zelfs gratis zijn. Bewoners centrum Voor de bewoners in het centrum en zeker die in of nabij het kernwinkelgebied, zijn de gevolgen erg merkbaar. Immers, veel van de plaatsen waar zij willen staan, kennen een regiem van betaald parkeren. Dat betekent veel (centrum)bezoekers in deze straten met bijbehorend zoekverkeer als gevolg. Ook eigen bezoekers moeten betalen tenzij men op de eigen oprit ruimte heeft voor een extra auto. Bewoners die niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen een parkeervergunning aanschaffen. Dat borgt tot op zekere hoogte dat men in de eigen straat terecht kan want diezelfde straat wordt ook gebruikt door centrumbezoekers. Behalve zoekverkeer van bezoekers, zal de bewoner zelf ook regelmatig op zoek moeten gaan naar een parkeerplaats. Men heeft dus kans dat men op drukke momenten verder weg van de woning moet parkeren. Parkeren kan dan op één van de slagboomterreinen met een abonnement of op een gratis maar verder weg gelegen parkeerplaats aan de randen van het betaald parkeren (meestal in de schil). De impact voor de bewoners van de klantvriendelijke acties richting de bezoekers is moeilijk in te schatten. Hopelijk komen er meer bezoekers, maar worden die door de aanvullende manieren opgevangen op tijdstippen (ochtend) en/of plaatsen (de slagboomterreinen) waar dat geen extra parkeerdruk en daarmee overlast geeft. Bewoners schil Bewoners in de schil zullen gevolgen ervaren door zoekverkeer van kort parkeerders. Die zoeken weliswaar in eerste instantie een plek zo dicht mogelijk bij het kernwinkelgebied maar op drukke momenten kan men misschien toch meer de schil in gaan. Daarnaast zal men in de schil aan de randen van het betaald parkeren merken dat langparkeerders daar een plekje zoeken. Hoewel de dagtarieven lager zijn, zullen steeds terugkerende langparkeerders (lees: werknemers) toch de gratis plekken opzoeken. Ondernemers en werknemers De gevolgen voor de ondernemers zijn wisselend. Ambulante ondernemers of hun ambulante werknemers kunnen gebruik maken van een parkeervergunning. Door het regiem van betaald parkeren zal er voldoende doorstroming zijn om de (bezorg)auto kwijt te kunnen. Mocht dat voor deze groep toch onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid om voor de parkeergarage Gouden Leeuw een abonnement aan te schaffen. Werknemers die met de auto komen, gaan naar verwachting vooral de parkeerplaatsen direct aan de randen van het betaald parkeren en het vergunningparkeren opzoeken. Deze liggen vooral in de schil, de bewoners van de schil zullen hier dus zeker overlast van ondervinden. De overlast uit zich voornamelijk in het moeilijk kunnen vinden van een parkeerplek voor zichzelf of voor de eigen bezoekers. pagina 17 van 34

18 Bijzondere doelgroepen Laden/lossen op de rijbaan is toegestaan in een parkeerverbodszone, het gekozen parkeerregiem is hierbij niet relevant. Veel winkels zijn gelegen in de voetgangerszone waar venstertijden zijn voor deze doelgroep. Het aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (richtlijn 2%) verandert door deze vorm van parkeerregulering niet. Organisatie Voor de berekening van de kosten van de organisatie wordt het volgende aangehouden: Bovenop de basishandhaving van 0,5 fte is er vanwege het parkeerregiem 2,5 fte extra noodzakelijk. Aansturing BOA s: 0,18 fte Innen naheffingsaanslagen: 0,11 fte Beleidsadvisering verkeerskundige: basis 0,7 fte + 0,4 extra t.b.v. parkeerregulering Parkeerbeheer 1,0 fte + Gebouwbeheer Parkeergarage 2,1 fte (deels in te vullen door inhuur) Storingsdienst slagbomen en betaalautomaten buiten openingsuren: p.m. Daarnaast is van de gemeente én van de centrumondernemers een bijzondere inspanning nodig om de klantvriendelijke acties in te vullen en op te starten. Deze inspanning is niet eenmalig maar structureel. Inkomsten en kosten Inkomsten De totale jaarlijkse inkomsten vanuit parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op Gelet op de essentie van deze variant dalen de inkomsten uit parkeergeld en naheffingen voor het parkeren op de openbare weg als gevolg van lagere tarieven. Ook blijven er inkomsten uit parkeergeld en abonnementen op de slagboomterreinen maar die vallen lager uit. De inkomsten uit het vergunningparkeren blijven deels gehandhaafd maar vallen ook lager uit vanwege het beperkte aantal locaties en de lagere tarieven. De jaarlijkse inkomsten worden geschat op Kosten De totale jaarlijkse kosten voor het parkeren bij ongewijzigd beleid zijn geraamd op De besparing door minder handhaving en de toename van beheerkosten en kapitaallasten voor de vervanging van ticketautomaten levert per saldo een besparing op van circa De jaarlijkse kosten komen daarmee naar verwachting uit op OVERZICHT BEDRAG ( ) Inkomsten Kosten /- Saldo / tekort -/ Implementatie + eenmalige kosten Als voor deze variant gekozen wordt, dan zijn er meerdere praktische zaken om aandacht aan te besteden. Het gaat dan om het weer terugplaatsen van de tijdelijk weggehaalde verkeersborden en het her-programmeren van de betaalautomaten op de slagboomterreinen en. De ticketautomaten zijn langdurig buiten gebruik geweest. Gelet op de gemiddelde leeftijd van deze apparatuur (circa 15jaar) zal het opnieuw in bedrijf stellen naar verwachting problemen gaan geven. Onduidelijkheid over de goede werking ervan draagt niet bij aan een klantvriendelijk en eenduidig parkeerklimaat, immers de ene automaat kan wel werken en de andere niet. Een dergelijke situatie is zeer onwenselijk en wordt het liefste voorkómen. Een snelle startdatum is dan ook niet mogelijk aangezien er eerst nieuwe automaten geplaatst moeten worden. Het door B&W te nemen uitvoeringsbesluit is dus niet leidend. De eenmalige kosten bij deze variant zijn geraamd op een bedrag van Het gaat dan om het aanpassen van betaalautomaten en ticketautomaten, extra serviceronde voor inbedrijfstelling (vervalt indien start wordt afgestemd op komst nieuwe parkeerapparatuur) en extra voorlichtingskosten aan het publiek waaronder promoten van belparkeren. Daarnaast kunnen er afkoopsommen nodig zijn vanwege voortijdige beëindiging van contract voor bijvoorbeeld onderhoud van automaten of het legen van automaten. De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten, derhalve als p.m. aangehouden. pagina 18 van 34

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

Onderzoek Blauwe zone

Onderzoek Blauwe zone Gemeente Woensdrecht Onderzoek Blauwe zone Raadhuisstraat en omgeving Termolle Veronique 23-7-2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 2. Betekenis blauwe zone... 4 Wat is een blauwe zone (parkeerschijfzone)...

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Portefeuillehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 11 oktober 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Scenario s parkeren Venray

Scenario s parkeren Venray Scenario s parkeren Venray Paul van Loon 21 mei 2015 Samenvatting De Gemeente Venray heeft in het centrum betaald parkeren, met daaromheen op een aantal plaatsen waar alleen vergunninghouders mogen parkeren.

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

3. Kostendekking lang parkeren. 4. Maatregelen aanpassing parkeren Haren. 5. Concept-raadsbesluit

3. Kostendekking lang parkeren. 4. Maatregelen aanpassing parkeren Haren. 5. Concept-raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december 2013 Nummer : 50 Onderwerp : Herijking parkeerbeleid centrum Haren Bijlage(n) : 1. Rapport parkeerbeleid

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Sint-Michiels te Gent. 1

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000):

Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000): gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Exploitatie parkeren centrum Registratienummer: 361105 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 november 2012 Datum vergadering: maandag 17 december 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Nota Parkeerregulering Steenwijk

Nota Parkeerregulering Steenwijk Nota Parkeerregulering Steenwijk 1. Inleiding Deze Nota is een nadere uitwerking van het parkeerbeleid binnenstad Steenwijk dat in de raad van 16 februari 2010 is vastgesteld. In dat kader is door de raad

Nadere informatie

Het College van B&W heeft besloten om met ingang van 2 oktober 2017 (streefdatum) combiparkeren

Het College van B&W heeft besloten om met ingang van 2 oktober 2017 (streefdatum) combiparkeren Samenvatting Het College van B&W heeft besloten om met ingang van 2 oktober 2017 (streefdatum) combiparkeren in te gaan voeren in de buurt Boschpoort, waarbij gelijktijdig een parkeerduurbeperking van

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363 Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr. 105301/105363 Raadsvergadering van 27 januari 2015 Agendanummer Onderwerp: Parkeerautomaten 1e en 2e Slag Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit Er worden

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte

Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte ONDERWERP Vaststelling definitief plan voor de parkeerregulering centrum Raalte ZAAKNUMMER 1009-2017 B& W VERGADERING 14 februari 2017 INTEGRALE ADVISERING Matthijs Kaaps, verkeer Paul Droste, juridisch

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren

Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Toelichting b.b. advies Evaluatie Gepast Parkeren Inleiding Op 1 november 2012 is Gepast Parkeren in Helmond als pilot geïntroduceerd met kortingsregelingen voor leden van Gepast Parkeren in de gemeentelijke

Nadere informatie

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen.

Perssamenvatting: In december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om een parkeergarage op het Morspoortterrein te bouwen. B en W nr. 12.0381 d.d. 17-4-2012 Onderwerp Verkeersbesluit "Aanpassen infrastructuur t.b.v. de Morspoortgarage en instellen parkeerverbodszone Transvaal 1 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut

het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut Deze notitie bevat een (hernieuwd) onderzoek naar de consequenties van: het instellen van een lager starttarief/parkeertijd van de parkeertarieven en/of het betalen per minuut. Deze opdracht tot nader

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Evaluatie parkeerbeleid

Rapport Evaluatie parkeerbeleid Rapport Evaluatie parkeerbeleid In opdracht van Auteurs: Opdrachtgever: Paul van Loon, Lise Ras (Empaction) Klaartje Philipsen (TOPonderzoek) Gemeente Venray Datum: 24-7-2017 Pagina 1 van 31 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014

STAATSCOURANT. Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel. Nr oktober 2014 STAATSCOURANT 29 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30855 oktober 2014 Verkeersbesluit Blauwe zone Hoofdstraat Ter Apel No. B02 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD151028 woensdag 28 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Tolhuis te Gent. 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017

Harmonisatie parkeertarieven. Vastgesteld door de Raad op 28 juni 2017 Harmonisatie parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

REGISTRATIE NUMMER: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT REGISTRATIE NUMMER: Agendanr.: Registratienr: 11-45 RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer ^ Registratienummer raad 11-45 b 3 (3 H 3 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 621310 Moet

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

Evaluatie nieuw parkeerbeleid Vanaf 14 oktober 2016

Evaluatie nieuw parkeerbeleid Vanaf 14 oktober 2016 Evaluatie nieuw parkeerbeleid Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Civiel en Verkeer versie 14-08-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 Aanleiding

Nadere informatie

Menukaart parkeertarieven. 10 april 2017

Menukaart parkeertarieven. 10 april 2017 Menukaart parkeertarieven Projectleider Kerim Iskender / Jan-Anne Waagmeester Afdeling Strategie / Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Datum Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever Identificatie

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS Aanvraagformulier Zakelijke vergunning LEES EERST DE TOELICHTING BIJ DEZE AANVRAAG Productnummer: Subjectnummer: Zaaknummer: Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 14 035,

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein

Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 12 Onderwerp: Introductie pasparkeren in parkeergarage Aan de Kei en op Walramplein Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Raadsopdracht RO4 Herzie het parkeerbeleid in het centrum Registratienummer: 00544766 Op voorstel B&W d.d.: 01 september 2015 Datum vergadering: 28 september

Nadere informatie

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009 Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015 Oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Parkeerregime centrum Drachten... 4 2.1 Instrumenten... 4 2.2 Regulering Centrum... 5 2.3 Regulering

Nadere informatie

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten).

Dagtarief parkeergarages per 1 november 2013 Het nieuwe dagtarief wordt 1,60 per 41 minuten (voorheen 44 minuten). Bijlage 0: samenvatting tariefswijzigingen Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt per tijdseenheid van

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: I.A.M. ten Seldam-Even Auteur, sector/team/teamonderdeel: R. Schrijver, CC AT en C. Schraa-Mentink, SE AO

Portefeuillehouder: I.A.M. ten Seldam-Even Auteur, sector/team/teamonderdeel: R. Schrijver, CC AT en C. Schraa-Mentink, SE AO Raadsvergadering: 10 mei 2016 Aan de raad Onderwerp: Aanpassingen Parkeerbeleidsplan (deel 1) Programma: Aantrekkelijke stad Portefeuillehouder: I.A.M. ten Seldam-Even Auteur, sector/team/teamonderdeel:

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie