Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000):"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon Telefax cluster Contactpersoon Dienstverlening mr. J.L. Bijl Telefoonnummer uwbrief d.d. 15 december Ons kenmerk Bijlage(n) onderwerp /adV Geen Beantwoording vragen van de fracties van EEN Haarlemmermeer en de WD over Parkeernota 2014 Verzenddatum I 7 DEC Geachte heer, mevrouw, Op 15 december 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van EEN Haarlemmermeer en de WD over Parkeernota Onderstaand treft u de beantwoording aan. Vragen EEN Haarlemmermeer Vraag 1: Op blz. 1 van de nota staat dat het structureel tekort ,00 zal zijn op basis van een prognose van parkeer inkomsten tot september Hierdoor zijn de actuele inkomsten van de top maanden niet meegenomen, maar geprognotiseerd. Om een goed vergelijk te kunnen maken is de vraag wat was het financiële resultaat vanaf 1 september 2012 tot 1 september 2013 en tussen 1 september 2013 tot 1 september Wat u voorstelt is precies wat we hebben gedaan. We hebben over de voorgaande drie jaar gekeken wat de bijdrage per maand in de totale parkeeropbrengsten was. Met die factoren hebben we de gegevens over de eerste acht maanden doorgerekend naar de totale inkomsten over Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000): Begroot oorspronkelijk Gerealiseerd (Jaarrekening) (Programmabegroting) (prognose) FSC Mixed Sources Produclgroep uffgoed beheerde botsen cn «nden gecon (roteerde Cerl no.sgs-coc-0m741 www,fcc»a ForestStewardshpCoun

2 Volgvel 2 Vraag 2: Van de tijdelijke parkeergarage wordt het gebruik verlengd van zeven naar tien jaar. Omdat de afschrijving van de garage op zeven jaar was gesteld hoeft er over de andere drie jaren geen afschrijving meer worden gerekend. Wat is het financiële voordeel hiervan en waarom is dit niet in de nota meegenomen. Dat is in de nota meegenomen bij de oplossingen parkeerinkomsten onder Parkeergarage raadhuis, kapitaallasten aanpassen. Het voordeel hiervan is per jaar. Vraag 3: In de gemeente zijn de parkeerautomaten voor munten vervangen door pinautomaten. Dit is een nieuwe investering en zal op den duur financieel voordeel opleveren. Hoe hoog is de investering en het financiële voordeel en waarom is dit niet in de nota meegenomen. Deze maatregel is een onderdeel van het Deltaplan Bereikbaarheid waarover een apart besluitvormingstraject is geweest. De kapitaallasten zijn meegenomen aan de kostenkant. We doen nu eerst ervaring op met het parkeerbeheer met de nieuwe automaten. Vraag 4: De parkeerplaats naast het Raadhuis en de tijdelijke parkeergarage gaan van C naar B tarief. Daar bovenop komt nog de 11% algemene verhoging. Het verschil van het oude tarief met het tarief na de dubbele verhoging is niet duidelijk in de nota. Hoe hoog zijn deze verschillen. De verhoging van het oude C-tarief naar het nieuwe B-tarief is een verhoging van 0,40 (oud C) naar 0,75 (nieuw B). Vragen WD Vraag 1: Kunt u ons inzicht geven in het verruimen van de venstertijden voor alle parkeergelegenheden in Hoofddorp centrum? Kunt u hierbij de opbrengsten per parkeergelegenheid afzonderlijk in kaart brengen en hierbij een verruiming van één uur en drie uur doorrekenen. De verruiming met drie en één uur per dag is hieronder doorgerekend voor maandag tot en met donderdag en zaterdag (op vrijdag is betaald parkeren al tot uur; verlenging van betaald parkeren tot uur op zondag is in deze berekening niet meegenomen). Verruiming met 3 uur Uitgaande van een gemiddelde bezettingsgraad van 25% is de verwachte extra opbrengst De extra kosten van toezicht zijn Het gaat hierbij, naast het toezicht op betaald parkeren, ook om toezicht in de omliggende buurten met blauwe zones (in de omliggende wijken zal de blauwe zone ook verlengd moeten worden tot uur om een

3 Volgvel waterbedeffect en daarmee overlast in die wijken te voorkomen). De verwachte nettoopbrengst is daarmee bij een verruiming met drie uur; dit komt neer op uitvoeringskosten van ca. 50% van deze aanvullende belastingmaatregel (de norm die dit college hanteert voor uitvoeringskosten is maximaal 10%). Met deze extra baten van zou - naast deze vensterverruiming tot uur - een algemene verhoging van de parkeertarieven van 8,5% noodzakelijk zijn om de begrote parkeeropbrengsten te realiseren; dit ten opzichte van 11% in het oorspronkelijke voorstel zonder verruiming van de venstertijden. Verruiming van 1 uur De hiervoor genoemde aan extra opbrengst wordt naar verwachting voor 50%, 35% en 15% in respectievelijk het eerste, tweede en derde uur binnen gehaald. De opbrengsten over het eerste uur worden daarmee ingeschat op ca De extra kosten van toezicht zijn 1/3 van , dus De verwachte netto-opbrengst is bij een verruiming met één uur; de totale uitvoeringskosten bedragen daarmee 33% van de baten. De noodzakelijke algemene verhoging van de parkeertarieven om de begrote baten te realiseren zou 10% worden. In de bijlage vindt u de gerealiseerde parkeeropbrengsten van alle parkeerplaatsen over de periode januari-augustus 2014, met uitzondering van de Parkeergarage PI (voorgesteld wordt om de tarieven voor 2015 voor deze garage ongewijzigd vast te stellen). Hieronder vindt u de begroting en het financiële resultaat voor de jaren 2012, 2013 en 2014 (bedragen x 1000): Begroot oorspronkelijk (Programmabegroting) Gerealiseerd (Jaarrekening) (prognose) Vraag 2: Kunt u ons een overzicht geven van de begroting 2012, 2013, en 2014 alsmede wat er in 2012 en 2013 per parkeerplaats begroot en gerealiseerd is. Hierbij graag de volgende gegevens aanleveren: Parkeerplaats, Kern, Aantal parkeerplaatsen, Aantal parkeertransacties, Totale opbrengst, Gemiddelde opbrengst per parkeertransactie, tariefklasse A, B of C. Zie de bijlage voor de détailgegevens per parkeerplaats. Op de gevraagde manier werden de gegevens in het verleden niet bijgehouden. Het is niet mogelijk dit met terugwerkende kracht voor eerdere jaren te reconstrueren. Het aanleveren van de gegevens is daarmee deels niet mogelijk.

4 Volgvel 4 Vraag 3: Klopt het dat werknemers van de gemeente Haarlemmermeer met korting (of gratis) kunnen parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein? Zo ja voor welk bedrag worden deze kosten dan binnen de ambtelijke organisatie doorbelast of leidt dit tot een verhoudingsgewijs lagere opbrengst bij de parkeeropbrengsten? En onder welke kostenpost valt dit bedrag? Met de invoering van betaald parkeren in de omgeving van het Raadhuis in 2008, is een hardheidsbepaling in het Bedrijfsvervoersplan opgenomen. Medewerkers met de zorg voor kinderen van 8 jaar of jonger, medewerkers met medische belemmeringen en medewerkers met autonoodzaak hebben recht op een parkeervergunning voor het parkeergebied C. De volledige kosten van het parkeren voor de medewerkers met de zorg voor kinderen en medewerkers met medische beperkingen (ca ) worden betaald uit de personeelsbegroting. De kosten van het parkeren voor medewerkers met autonoodzaak, alsmede de kosten voor parkeervergunningen voor de eigen auto's van de gemeente (totaal ca ) worden betaald uit het budget van de betreffende clusters. Dit leidt dus niet tot lagere parkeeropbrengsten. Vraag 4: In de jaarrekening over 2013 geeft u aan dat bepaalde verhogingen later ingevoerd zijn en dat bijvoorbeeld het Dik Tromplein en de Kruisweg voor een deel in 2013 afgesloten zijn geweest. Kunt u aangeven van wanneer tot wanneer deze parkeerplaatsen afgesloten geweest zijn? De parkeerplaatsen aan de Kruisweg en het Dik Tromplein zijn in de periode augustus 2013 tot en met januari 2014 steeds gedeeltelijk onbruikbaar en / of onbereikbaar geweest. Vraag 5: Zijn er behalve parkeeropbrengsten die via de reguliere meters worden opgehaald ook nog andere inkomsten die als parkeerbelasting worden ingeboekt. Zo ja om welk bedrag gaat het dan? Zo nee, wat is dan de waarde van de verklaring bij de najaarsnota, waar een afwijking van ,- wordt gegeven met betrekking tot de parkeeropbrengsten in de Verzetsheldenbuurt? Antwoord; Ja, naast de parkeerinkomsten via de parkeerautomaten zijn er ook inkomsten uit parkeervergunningen, ontheffingen blauwe zones, weekkaarten (begroting ) en naheffingen (parkeerboetes, oorspronkelijke begroting ). Bij de Najaarsrapportage is deze laatste post afgeraamd met de in de vraag benoemde , die inderdaad deels veroorzaakt is door de handhaving in de Verzetsheldenbuurt, maar daarnaast (zoals ook beschreven in de Najaarsrapportage) met het achterblijven van de opbrengsten van naheffingen over de gehele gemeente gezien.

5 Volgvel 5 Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Namens burgemeester en wethouders van de-gerrfëente Haarlemmermeer, r. Derk Reneman, Wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer, Cultuur

6 Volgvel 5 Bijlage 1. Opbrengsten per parkeergebied, 2014 Venetswljk 4450 Jan 821,50 340, ,90 1,446,32 5,565,22 Feb 689,00 324,60 2,398,70 1,088, ,94 Mrt 695,30 307,40 2,813, , ,34 Apr 461,00 306, ,30 1,463, ,94 Mei 762,40 243, , , ,55 Jun 771,60 181, ,60 1,347,21 5,460,91 Jui 881,70 379, ,10 1, ,966,48 Aug 853,40 201,20 2 4S5, 70 ; 444,36 4,984,66 Totaal n.<' yt* y TrrT, *TT'TrT T ' Station Hoofddorp 4457 Jan 0,00 204, ,40 338, ,18 Feb 0,00 118, ,00 255, ,40 Mrt 0,00 148, ,20 323, ,69 Apr 0,00 92,50 934,10 522, ,65 Mel 0,00 133, ,90 224, ,46 Jun 0,00 131,38 843,60 375, ,11 Jul 0,00 106,35 969,00 430, ,07 Aug 0,00 58,94 903,50 169, ,86 Totaal 0,00 993, , , ,42 Tariefzone B le uur 0,68, daama oplopend tot C 3,41 p.uur Tariefzone C; Station Hoofddorp 0,10per 19,75 minuten aditei het Raadhuis 4452 Jan : oo ,78 19,098,00 6,877,23 39,629,01 Feb 0,00 11,261,43 17,628,70 7,383,04 36,273,17 Mrt 0,00 10,811,22 20,873,60 8,270,85 39,955,67 Apr 0,00 7,960,38 16,346, , ,88 Mei ooo 12,945,84 18,713,70 8,630,05 40,289,59 Jun 23,098, , ,60 8,507,06 39,487,13 "Nieuwe Jul 25,609,60 0,00 0, , ,06 automaten Aug 2S 708,70 0,00 o,od 8.272,68 36,981,38 Totaal , , , , ,89 Beukenhorst Bedrijventerrein 4458 Jan 0,00 4,304,16 978,90 3,809,13 9,092,19 Feb 0,00 3,606,81 1,969,60 3,778,90 9,355,31 Mrt 0, ,82 1,370,30 3,921,36 8,389,48 Apr 0,00 3,475, ,90 3,583, ,75 Mei , ,50 3,571, ,94 jun 0, , ,40 4,076, ,33 Jul 0, ,98 1,462,50 4,404, ,99 Aug 0, , ,50 4,204, ,66 Totaal 0, , , , ,65 Tariefzone C; Hoofddorp Centrum 0,10 per 15 minuten Tariefione B: le uur 0,68, daarna oplopend tot 3,41 p.uur Aprisco Terrein 4453 Jan c,co 4.355,99 20,895, ,30 29,128,59 Feb 0, ,025,30 4,475,70 29,182,42 Mrt 0,00 2,067,76 13,210,40 3,301, ,78 Apr 0,00 3,683,23 22,716,00 5, ,053,09 Mei 0,00 3,820,19 20,868,30 5,439,54 30,128,03 Jun 0, ,25 24,663,70 5,105,88 33,098,83 Jul 0, ,02 22,801,70 5,135, ,07 Aug 0, , , ,03 2S 106,03 Totaal 0, , , , ,84 Nieuw Vennep 4471 ian 0,00 614,72 4,697,80 636,85 5,949,37 Feb 0,00 445,65 3,805,30 624,51 4,875,46 Mrt 0,00 448,22 3,858,40 874,99 5,181,61 Apr 0,00 413,04 4,682,30 808,11 5,903,45 Mel 0,00 405,68 3,711,50 889,59 5,006,77 )un 0,00 434,32 4,543,90 1,000,87 6,979,09 Jul 0,00 416,27 3,984,10 834,89 5,235,26 Aug 0,00 374,43 4,619,70 913, ,79 Totaal 0, , , , ,80 Tariefzone B: le uur C 0,68, daarna oplopend tot 3,41 p.uur le uur 0,10 per 6,75 minuten 2e ULI' 0,10 per 5,23 minuten, elk volgend uur 0,10 per 3,61 minuten Binnenweg 4459 Maand Pin Ollp Munt Mobiel Totaal Jan 0,00 171,21 1,747,40 432,74 2,351,35 Feb 0,00 41,50 1,439,90 492,47 1,973,87 Mrt 0,00 40,70 1,891,20 549,98 2,481,88 Apr 0,00 92,90 1,921,60 771,42 2,785,92 Mei 0,00 411,75 1,456,60 723, ,24 Jun 0,00 667, ,00 707, ,35 Jui 0,00 674,75 1,512,10 576,56 2,763,41 Aug 0,00 330, ,40 643,90 2,731,54 Totaal , ,20 4,897, ,56 Station Nieuw Vennep 4472 Jan COO 244,33 751,00 1,45 996,78 Feb 0,00 215,86 0,00 0, Mrt 0,00 192,10 0,00 1,91 194,01 Apr 0,00 94,82 0,00 1,97 96,79 Mei 0,00 173,10 269,50 1,16 443,76 Jun 0,00 188,55 0,00 1,44 189,99 Jul 0,00 158,08 0,00 2,70 160,78 Aug 0,00 59,70 0,00 1,65 61,35 Totaal 0, ,54 1,020,50 12, ,01 Tarief zone C: Hoofddorp Centrum 0,10 per 15 minuten Tariefzone C: de eerste negen uur gratis, daarna 0,05 per 19,75 minuten

7 Volgvel 7 Jan 0, ,71 10,681, , ,48 Feb 0,00 1,383,20 11,299,80 3,010,86 15,693,86 Mrt 0, , ,50 4,299,28 17,106,52 Apr 0,00 1,012,23 10,765,30 4,631,651 16,409,18 Mei 0,00 1,189,55 11,400,60 5,041, ,72 Jun 0,00 963, ,50 4,337,70 16,234,35 Jul 0,00 785,30 11,124,20 4,289, ,33 Au 8 0,00 613, ,902, ,92 Totaal 0, , , , ,36 Badhoevedorp 4481 Jan 0,00 62,95 1,157,40 134, ,65 Feb 0,00 49, ,00 177, ,25 Mrt 0,00 39,27 675,20 232,25 946,72 Apr 0,00 23,86 1,364,70 215,48 1,604,04 Mei 0,00 38,34 964,30 214, ,01 Jun 0,00 28,25 871,20 214, ,47 Jul 0,00 29, ,90 183, ,15 Aug 0,00 22,42 635,30 228,82 886,54 Totaal 0,00 294, , , ,83 Tarief zone B: le uur 0,68, daarna oplopend tot 3,41 p.uur T»rief2one C: Hoofddorp Centrum 0,10 per 15 minuten le uur 0,10 per 21,95 minuten, daarna 0,10 per 10,97 minuten Overig Hoofddoip Centrum 4451,55,56 Jan 0,00 8,177, ,80 9,692,12 38,759,86 Feb 0, ,44 19,243,90 9,624,11 35,756,45 Mrt 0,00 6,274,25 23,563,50 11,554, ,42 Ap, 0, ,13 20,306,30 11,032, ,43 Mei 0,00 8,044,02 23,098,70 11,392, ,80 Jun 0, , , , ,45 Jul 0,00 3,057,01 IS 752, ,50 33,178,61 Aug 0,00 2,526, , , ,86 Totaal 0, , , , ,88 Schiphol 4491 Jan 0, ,75 5,064,00 8,018,22 15,503,97 Feb 0, ,79 3,951,80 8,479,03 14,589,62 Mrt 0, ,99 4,121,10 11,475, ,12 Apr 0, ,31 4,631,10 12,991, ,99 Mei 0, ,49 4,709,20 11,173, ,51 Jun 5 536,50 975,03 1,691,30 11,907, ,18 Jul 7.425,90 0,00 0,00 10,403, ,30 Aug 6.194,20 0,00 0,00 8,580,46 14, Totaal ,60 U 448, , ,89 138,802,35 Tariefzone A le uur l,23, daama oplopend tot 6,19 p.uur Tariefzone B: le uur 0,68, daarna oplopend tot 3,41 p.uur Tariefzone C Hoofddorp Centrum 0,10 per 15 minuten 4,20 per 60 minuten

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Parkeernota 2014. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Parkeernota 2014 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 1 8 november 2014 inlichtingen Rik Thorborg (023 5676082) Registratienummer 2014.0051148

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 81110. Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015. 24 december 2014. Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer.

GEMEENTEBLAD. Nr. 81110. Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015. 24 december 2014. Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 81110 24 december 2014 Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015 Op 19 december 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken *'* Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken C.Y. Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Haarlem Retouradres Postbus 511,2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 26 juni 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag ad 91.540 excl. btw ten behoeve van het invoeren van

Nadere informatie

Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam. Planvorming EWOU~ Fennis

Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam. Planvorming EWOU~ Fennis Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam Postbus 626 1000 AP Amsterdam Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp

onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Intrekken aanwijzingsbesluit betaald parkeren en instellen parkeerschijfzone Portefeuillehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 11 oktober 2016 inlichtingen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 230 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein Hoofddorp Telefoon 0900 852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

FSC Mixcd Saurces Prndiiilgranp!iilgo.<l l>oirsn cii iiiilerr ycro#ilioler#dc. Aan de leden van de Raad

FSC Mixcd Saurces Prndiiilgranp!iilgo.<l l>oirsn cii iiiilerr ycro#ilioler#dc. Aan de leden van de Raad gemeente Haarlsinwesrmeer Aan de leden van de Raad Postbus 250 2130 AG hoofd dor^ Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ciuster Projectmanagement Contactpersoon

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.1013, d.d. 11-10-2011 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 - De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363

Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr /105363 Raadsvoorstel 2014 Rockanje, 16 december 2014 Nr. 105301/105363 Raadsvergadering van 27 januari 2015 Agendanummer Onderwerp: Parkeerautomaten 1e en 2e Slag Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit Er worden

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie

onderwerp Intentieverklaring Overeenkomst Afval Energie Bedrijf Amsterdam

onderwerp Intentieverklaring Overeenkomst Afval Energie Bedrijf Amsterdam gemeente Haariemmermeer Nota van B&W onderwerp Intentieverklaring Overeenkomst Afval Energie Bedrijf Amsterdam portefeuillehouder John Nederstigt Collegevergadering 19 augustus 2014 inlichtingen Saskia

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

1 januari 2015 donderdag

1 januari 2015 donderdag januari 205 donderdag januari 205 2 3 4 2 5 6 7 8 9 0 3 2 3 4 5 6 7 8 4 9 20 2 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 3 februari 205 5 6 2 3 4 5 6 7 8 7 902345 8 6 7 8 9 20 2 22 9 23 24 25 26 27 28 donderdag Van

Nadere informatie

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad

Bijgaande raadsinformatiebrief vaststellen en ter kennisname zenden aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 15A.00234 Datum: 2 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer;

Raadhuisdein 1 De districtschef politie Haarlemmermeer; De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 2130 AG Hoofddorp De gemeentesecretaris; Bezoekadres: De groepsmanagers; Raadhuisdein 1 De districtschef

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004.

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004. Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en 2004 2004. Nr. : 04.0056. Dnst. : ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de Clusterdirecteur Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren

Gemeenteraad Gooise Meren Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Lodewijk Zweers (CDA) 18 juni 2017 Datum indiening : Betreft : Raadsvoorstel Parkeerbeleid Gooise Meren, zaaknr. 307923

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp Gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 567 63 55 Klant Contact centrum cluster Contactpersoon C.D.J. Knots Doorkiesnummer

Nadere informatie

M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. Beslispunten voorstel

M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. Beslispunten voorstel OPLEGNOTITIE Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen 2009 ozb en parkeren Nummer 1 O911 690 Versie 1 Thema Financiën Indiener J.J. Nobel Steller M. Jak Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

FORMULIER RAADSVRAGEN

FORMULIER RAADSVRAGEN FORMULIER RAADSVRAGEN Datum : 10 maart 2016 Soort : Te behandelen/beantwoorden tijdens Debat thema Bestuur 15 maart 2016 Vragensteller : Koos van Gemeren Onderwerp : Betaald parkeren in Zeist De fractie

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

- 2 MEI 2016. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp

- 2 MEI 2016. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013 5 maart 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 3 Inkomsten uit parkeren... 7 4 Straatparkeren... 8 5 Parkeergarages... 10 5.1 Parkeergarage Haarlemmerstraat...

Nadere informatie

rapport Rekenkamercommissie inzake strand

rapport Rekenkamercommissie inzake strand Hill INI I U115/00598 Illinium Ciller ÇASTRICUM Akersloot B ak k u m Castricum Aan de Rekenkamercommissie Castricum L i m m en de Woude Afdeling Staf Contactpersoon LP. 't Hart Telefoonnummer 0619429635

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

mische Ontwikkeling Hoofddorp, 11 januari 201 1

mische Ontwikkeling Hoofddorp, 11 januari 201 1 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer mische Ontwikkeling Hoofddorp, 11 januari 201 1 Telefoonnummer 023-5674804 uw brief Brief van de HAP cliëntenparticipatie ieeriingenvervoer 1 2 JAK 21311

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 ciuster Contactpersoon

Nadere informatie

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Voorstel aan de raad Nummer: 141033292 Portefeuille: Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, grondbedrijf en verkeer Programma: 2.3 Leefbare stad Programma onderdeel: 2.3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Ten aanzien van de vraag over de openbare verlichting nabij de Jongerenfoyer merken wij op dat er drie lichtmasten zijn besteld.

Ten aanzien van de vraag over de openbare verlichting nabij de Jongerenfoyer merken wij op dat er drie lichtmasten zijn besteld. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus250 21 30 AG Hoofddorp ~t Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 ~ o 0 ~ / ~ ~ ~ 6 ~ Gebied Hoofddorp Centrum

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Halfjaarbrief Inkomen

Halfjaarbrief Inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Halfjaarbrief Inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In deze brief informeren we de raad over de bijstandsontwikkeling

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

IIIIIIIII II III III III IIII IN /11/2012

IIIIIIIII II III III III IIII IN /11/2012 G.T. Meriting Plevier 4 4872 ST Etten-Leur IIIIIIIII II III III III IIII IN.1264127 13/11/2012 tel mobiel email 076-50 355 93 06-53924Z89 gt.mentinqf5planet.nl Aan de Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

183.962,18 2.845,00 4.140,00 15.750,00 206.697,18

183.962,18 2.845,00 4.140,00 15.750,00 206.697,18 EINDAFREKENING AANLEG GLASVEZELNETWERK (20--203) Uitgaven Projectleiding 7.028,03 financiën 5.409,63 civiel.68,40 Toezicht 03.292,52 intern 3.832,02 extern 99.460,50 Overige kosten 7.030,59 uren.909,59

Nadere informatie

Beantwoording Schriftelijke vragen ex art 41 RvO, pachttarieven en nadeelcompensatie strandpaviljoens

Beantwoording Schriftelijke vragen ex art 41 RvO, pachttarieven en nadeelcompensatie strandpaviljoens Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2014-004312 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 13 maart 2014 Afdeling : Beheer en Vastgoed Paraaf Medewerk(st)er : ing. R.W. van Keulen

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0050187 Onderwerp Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2013, 1 8 wijziging Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen, J.J.

Nadere informatie

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen?

1. De aandelenstructuur van De Meerlanden (volgens de jaarrekening zijn er verschillende soorten aandelen: prioriteit en gewone aandelen? ,H/ gemeerite Haarlemmermeer Aan de gemeenteraad Raadhuis Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Wonen en Verkeer. Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer. Commissie

Raadsvoorstel. Commissie Wonen en Verkeer. Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer. Commissie Raadsvoorstel Nummer 414 Dienst Dienst Openbare Werken Wonen en Verkeer Datum 11 december 2001 Betreft Vaststellen Parkeerverordening 2000 (3e wijziging) en vaststellen Verordening op parkeerbelastingen

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/16048 Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum

Raadsvoorstel2008/16048 Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum gemeente Haarlemmermeer Ondetwerp Raadsvoorstel2008/16048 Portefeuillehouders mr. A.Th.H. van Dijk en H. Tuning steiler Emma V.A. van Nifterick Collegevergadering 15 april 2008 Raadsvergadering 12 juni

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82818 30 december 2014 Tarievenbesluit privaatrechtelijke parkeertarieven Rotterdam 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948

Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Inspectierapport BSO MaiKids Hoofddorp (BSO) Kruisweg 883 2132CA HOOFDDORP Registratienummer 200888948 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Datum inspectie: 17-06-2014

Nadere informatie

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso

januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag week 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso januari maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 53 OUDJAAR NIEUWJAAR kdv en bso kdv en bso gesloten gesloten 31-dec 1-jan 2-jan 3-jan 1 Thema: Dit ben ik 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan

Nadere informatie

- 2 NOV. 2007. ~c.~7/\f'fl( zi* Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

- 2 NOV. 2007. ~c.~7/\f'fl( zi* Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, geilleerite Aan de leden van de gemeenteraad ~c.~7/\f'fl( zi* Cluster Projectmanagement Contactpersoon drs: D. de ~ ijk Doorkiesnummer 023 567 63 18 Uw brief Ons kenmerk 07.0369661 \pm -2 Bylage(n) Programma

Nadere informatie

I Beheer en Onderhoud Addie Monster

I Beheer en Onderhoud Addie Monster gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp I Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Facilitaire Dienst De directeuren van de diensten sectorhoofden Bestuursdienst districts-chef politie Haarlemmermeer commandant Brandweer de leden gemeenteraad ter kennisname Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Zaaknummer: 00512630 openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 23 mei 2017 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand

Nadere informatie