De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Enghoeve Adres: Eng 7 Postcode: 4288JT Woonplaats: UITWIJK (N-BR) Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Hetty Smits Adres: Eng 7 Postcode: 4288JT Woonplaats: Uitwijk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Hetty Smits Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Caroline van der Schalk : _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Inleiding Zorgboerderij De Enghoeve kijkt terug op een mooi en spannend jaar. Mooi omdat we halverwege het jaar het branchekeurmerk Kwaliteit laat je zien mochten ontvangen. Mooi omdat we een start hebben gemaakt met onze Belevingstuin. Mooi omdat we samen met onze cliënten een geweldig jaar achter de rug hebben. Spannend omdat er voor de audit nog het een en ander gedaan moest worden. Spannend rondom de ontwikkelingen van de WMO. Spannend voor een aantal van onze cliënten die afscheid hebben genomen van De Enghoeve en hebben ergens anders een plekje gevonden. Kwaliteitssysteem In juni heeft een extern adviseur de kwaliteitsaudit afgenomen op De Enghoeve. Tijdens de audit zijn verschillende aspecten van de bedrijfsvoering onder de loep genomen. Zo is er gekeken hoe De Enghoeve de zorg voor haar cliënten, haar medewerkers en vrijwilligers gestructureerd heeft, hoe er omgegaan wordt met veiligheid en arbozaken en wat er nog extra aandaacht verdient. Met trots kunnen we zeggen dat er een positief advies uitgerold is. Uit het verslag d.d. 19 juni 213: Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg. Zoiets wil iedere ouder van een kind met zorg wel. Begeleiding op een zeer hoog niveau en in mooie zinvolle omgeving. Ook de volwassen deelnemers hebben er een lekker plekje. Absoluut een positief advies.' Na aanleiding van de audit heeft De Enghoeve conform het voorbeeld van het Kwalteitssysteem haar klachtenprocedure aangepast. WMO Zorgboerderij De Enghoeve is als voorzitter, door Cora van den Tol, vertegenwoordigd bij vereniging Zorgcollectief Altena, een vereniging van PGB zorgaanbieders in het land van Heusden en Altena. Dit zorgcollectief is sinds 211 actief in overleg met de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Het doel van het collectief is overleg mogelijk maken over de financiering van begeleiding die straks vanuit de WMO geregeld zal moeten gaan worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten die het zorgcollectief samen met de gemeenten uitvoert, en die uiteindelijk in de gehele Dongemond gemeenten als pilot gaan lopen. Het project bestaat uit 3 deelprojecten; kwaliteit, triage (toegang tot de zorg) en inkoop. In alle drie de projecten is een vertegenwoordiger van het zorgcollectief samen met gemeenten en in 213 ook met de grote zorgaanbieders invulling aan het geven aan de nieuwe wet WMO. Zorgboerderij de Enghoeve is in alle 3 de projecten aanwezig om de samenhang tussen de 3 deelprojecten te bewaken. Zorgcollectief Altena heeft in 213: 8 vergaderingen op het gemeentehuis bijgewoond betreffende het project Kwaliteit, 7 vergaderingen betreffende het project Triage (toegang van de zorg), en 1 betreffende het project Inkoop. Er zijn 2 regionale congressen geweest in Breda waar we bij aanwezig waren, 3 werkateliers (beelvorming en inventarisatie) met verschillende zorgaanbieders en 4 stuurgroepvergaderingen met alle wethouders van de Dongemond gemeenten. Daarnaast zijn er verschillende 1 op 1 overleggen geweest op De Enghoeve met onder _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 3

4 andere de verantwoordelijke wethouders en beleidsmedewerkers. Ook zijn er regelmatige besprekingen met Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplichtambtenaren en Regionaal Expertise Centrum om te praten over de transitie van zorg/begeleiding aan jeugd. Een en ander heeft er in geresulteerd dat het Zorgcollectief, waaronder dus De Enghoeve een goede onderhandelingsrelatie heeft met de gemeenten en deel kan nemen aan de pilots WMO. Ook is onze regionale bekendheid enorm vergroot en ons netwerk uitgebreid in de afgelopen periode. In het kader van de goede samenwerking heeft de gemeenteraad en B en W van Woudrichem haar jaarlijkse uitje en jaarvergadering op de Enghoeve gehouden. Het voorbeeld van Zorgcollectief Altena is onderwerp van veel belangstelling door zorgaanbieders uit andere regio's. Zo hebben bijvoorbeeld vertegenwoordigers van zorgaanbieders uit Eindhoven een werkbezoek afgelegd op De Enghoeve om meer informatie in te winnen over de vorm en werkwijze. In het kader van de transitie AWBZ - WMO zijn verschillende medewerkers van de WMO adviesraad en andere betrokkenen op stage geweest. In onze nieuwsbrief hebben twee stagiaires een stukje geschreven over hun belevenissen op De Enghoeve. Bestuur Het bestuur heeft met twee mogelijke nieuwe bestuursleden gesprekken gevoerd. Eén gesprek is positief afgesloten. Met de andere kandidaat is het gesprek nog gaande. De verwachting is dat dit ook positief wordt afgesloten, zodat het bestuur in 214 voltallig is. Het bestuur is het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. De voorzitter van het bestuur is in december bij het groot teamoverleg aanwezig geweest. Overlegstructuur In 213 is er wekelijks teamoverleg geweest, waarbij de dagelijkse gang van zaken besproken is. In tegenstelling tot vorig jaar is er tijdens deze overleggen geen ruimte gemaakt voor intervisie over cliënten. De intervisie heeft plaats gevonden tijdens één van de scholingsavonden. Ook zijn er op gezette tijden cliëntbesprekingen met de begeleiders over hun cliënt. Dit onder leiding van onze psychologe. De coördinatoren van De Enghoeve zijn zes keer bij elkaar geweest om de actuele zaken en de plannen voor de toekomst te bespreken. Dit jaar is er twee keer een groot teamoverleg geweest waarin de ontwikkelingen en de toekomst besproken zijn. Personeel Vrijwilligers en Stagiaires Het team van De Enghoeve wordt gevormd door negen deeltijdwerkers. Ze worden ondersteund door de vrijwilligers. Een van de vrijwilligers is dit jaar in dienst gekomen. In 213 zijn er vijf stagiaires van verschillende opleidingen begeleid. Uit het Kwaliteitsysteem kwam naar voren dat het wenselijk was de contracten voor de medewerkers en vrijwilligers tegen het licht te houden en aan te passen aan de actualiteit. Wij hebben hiervoor advies ingewonnen bij een administratiekantoor. Er is een voorbeeld contract gemaakt, waarvan wij in de toekomst gebruik zullen maken. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben hun jaarlijkse functioneringsgesprek gehad. De gesprekken zijn geëvalueerd en de belangrijkste zaken hieruit zijn besproken in het team van coördinatoren. Hieruit voortvloeiende acties zijn opgenomen in de actielijst _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 4

5 In 213 heeft één van onze medewerkers een concert gegeven in theater De Poorterij in Zaltbommel. Hier zijn wij, als teamuitje, bij aanwezig geweest. Een geslaagde avond! Inspraakmomenten Uit de koffietafelgesprekken van cliënten kwamen o.a.volgende zaken naar voren: De volwassen cliënten hebben aangegeven meer dieren te willen verzorgen bijvoorbeeld vogels. Het idee hebben we meegenomen bij de besprekingen over de belevingstuin. Er staat nu een prachtige volière. De verzorging is in handen van de volwassen cliënten. Een puntje van kritiek betrof de kippen. De scharrelruimte vond men niet optimaal. Kippen horen in de grond te wroeten. Besloten is hiervoor ruimte te creëren. Deze klus wordt in 214 aangemeld voor het project NL-Doet. Uit de inspraakmomenten van de ouders van cliénten kwamen o.a. de volgende zaken naar voren: Ouders willen graag meer op de hoogte worden gehouden van wat hun kind precies op de Enghoeve doet. Het begeleidingsplan is duidelijk maar wat doet hij precies en hoe gaat hij daar mee om? Er is aangegeven dat er een optie is om een zgn heen en weer schrift te maken tussen de ouders en De Enghoeve. Dit kan samen met het kind ingevuld worden vanuit de vraag: Wat zullen we jouw ouders eens vertellen over wat we vandaag gedaan hebben?. De coördinator cliëntenzorg heeft dit verder opgepakt. Het idee kwam naar voren om participatiedagen te organiseren voor klussen op De Enghoeve. Rond de belevingstuin hebben we vier van deze dagen georganiseerd. Eén van de ouders had de vraag of De Enghoeve meer mogelijkheden kan aanbieden tijdens de vakantie. Deze vraag hebben we besproken in het team. Hier werd positief op gereageerd. Verschillende kinderen hebben in de vakanties het dagprogramma van De Enghoeve mee gedraaid. Tevredenheidsonderzoek Voor de zomervakantie is het tevredenheidsonderzoek verstuurd naar de ouders van onze jondere cliënten. Over het algemeen waren er positieve reacties. Belevingstuin Eind 212 heeft De Enghoeve een bijdrage uit het coöperatief dividend van de Rabobank Land van Heusden en Altena ontvangen voor de aanleg van een belevingstuin. In het voorjaar 213 zijn er plannen gesmeed, wensen geuit en overleggen gevoerd om voor de zomer de eerste spa in de grond te zetten. In twee fases zijn we van start gegaan. De eerste fase betrof voornamelijk het grondwerk. De tweede fase bestond uit een aantal participatiedagen. Met behulp van ouders, vrijwilligers, vrienden en hulp uit onverwachte hoeken zijn de grote zaken aangepakt. Er is 16 kuub schelpengrit in kruiwagens verkruid om een pad te leggen, er is een kruidenwand gemetseld en een ieder kon zijn creativiteit kwijt in de zintuigenwand De mannelijke cliënten hebben geholpen de volière te plaatsen. Eén van onze vrijwilligers, die als hobby vogels houdt, heeft er voor gezorgd dat de volière door verschillende vogels _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 5

6 bewoond wordt. Op de zonnige zaterdag 26 oktober hebben we een open middag gehouden. Dit was tevens een mooie gelegenheid om de door de cliënten gemaakte kaarten, kastjes etc. te laten zien. Een aantal van de bezoekers is op deze middag Vriend van De Enghoeve geworden. We kunnen met veel plezier terug kijken op de participatiedagen en de druk bezochte open middag. (zie foto s bijlage) Nieuwe ontwikkelingen In het najaar 213 is er gekeken of er mogelijkheden zijn om in 214 logeerweekenden aan te bieden aan de kinderen die op De Enghoeve begeleiding krijgen. De bedoeling is om in 214 eerst een pilot te draaien. Er is een protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Elk jaar vindt er scholing op dit gebied plaats. De doelgroep ouderen is tegen het licht gehouden. Er is contact geweest met de ouderenbegeleiders van de plaatselijke stichting om hierin samen te gaan werken. Dit wordt in 214 verder uitgewerkt. Naar aanleiding van een vraag van de ouders is er in 213 is een start gemaakt met de mogelijkheid voor de jongere cliënten om in de vakantie extra dagdelen op de Enghoeve te komen. Tot nu toe is er elke vakantie belangstelling voor. Besloten is hier mee door te gaan. In 213 is er gestart met een winkeltje. Naast de verse eieren van onze kippen is het assortiment uitgebreid met een aantal nieuwe producten. Zo hebben onze cliënten in de winter een ruime collectie kaarten gemaakt. Nog meer producten zijn geplaatst op de website De bedoeling is om in 214 samen met de cliënten nieuwe artikelen te maken, die via deze website of direct op De Enghoeve gekocht kunnen worden. Eén van onze medewerkers neemt in 214 het ontwikkelen hiervan onder haar hoede. Dit als stageopdracht voor haar opleiding. PR In 213 is een begin gemaakt met het in een nieuw jasje steken van onze website. In 214 wordt dit verder uitgewerkt. De nieuwsbrief met gebeurtenissen van De Enghoeve is in 213 vier keer uitgekomen. Over de ontwikkelingen rondom de belevingstuin is in verschillende plaatselijke nieuwsbladen bericht. Dieren Van onze cavia s hebben we in 213 afscheid genomen. We mochten Wella, een drachtig Frans langoor konijn, welkom heten. Ze heeft bij ons zes jonkies gekregen, waarvan we de drie dochters hebben gehouden. (foto, zie bijlage) In de volière kwetteren de vogels gezellig. Ze worden dagelijks verzorgd door de 'mannenploeg'. Het aantal kippen is drastisch teruggebracht. Het ligt in de bedoeling om in 214 een nieuw ras kippen aan te kopen _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 6

7 De dierenarts heeft onze paarden en pony s allemaal voorzien van een influenza-tetanus vaccinatie. Ook hebben ze meerdere wormkuren gehad. Alle paarden en pony's zijn voor hun jaarlijkse controle bij de tandarts geweest. De hoefsmid is herhaaldelijk op bezoek geweest. Wanneer hij komt zijn alle cliënten op de poetsplaats te vinden en krijgen ze uitleg van de smid. Nora, onze schimmelpony, had een niet te genezen ziekte. Om haar het verder lijden te besparen hebben we besloten haar op 14 november in te laten slapen. Fijn dat Nora op de zorgboerderij was. Ze heeft ons veel geleerd. (foto Nora, in bijlage) De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Doelgroep Begin Instroom Uitstroom Eind Volwassen Psychiatrisch Dementie Verstandelijke bepreking _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 7

8 -18 jaar ADHD 2 1 Austische Verstandelijke beperking andere 1 1 Reden uitstroom: PGB budget niet toereikend: 4 Opname in instelling: 2 Scholing en ontwikkeling In het afgelopen jaar zijn er voor de begeleiders, vrijwilligers en stagiaires de volgende workshops gegeven. o Paarden hanteren o Vervolg Weerbaarheidstraining en terugkomdag o Casusbesprekingen o Sensorische integratie o Creatieve therapie rondom emotie Boos _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 8

9 Drie van onze medewerkers hebben de jaarlijkse BHV herhaling gevolgd. Eén van de coördinatoren heeft de cursus "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" gevolgd en deze uitgebreid aan de orde gesteld in het groot teamoverleg. De NLP-coach heeft afgelopen jaar twee terugkomdagen gehad. Een van de medewerkers volgt de MBO3 opleiding 'Zorg en leefomgeving'. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De beoogde doelen zijn bereikt. De scholing van de medewerkers is een continu proces. Wij houden de kennis van onze medewerkers actueel door het verplicht laten volgen van een aantal workshops. De belangrijkste zijn de workshops met betrekking tot de drie aandachtgebieden waarmee op De Enghoeve gewerkt wordt: communicatie, alertheid en emotie. In 214 zal geprobeerd worden tijdens deze workshops nog meer verdieping aan te brengen door specifiek in te gaan op de dagelijkse praktijk van onze cliënten _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 9

10 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er zijn meerdere meldingen van agressie geweest. Dit betrof telkens dezelde cliënt. Deze cliënt is halverweg 213 opgenomen in crisis-opvang agressie agressie agressie agressie Zijn er meldingen van klachten? Nee o Training en Terugkomdag Weerbaarheidstraining o gesprekken met client, ouders en begeleiders mbt agressie Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? koffietafel gesprek Voliere Belevingstuin volwassen cliënten nieuwe kruiwagen bezem met lange steel koffietafelgesprek kippenren vrije uitloop creeëren Nee volwassen cliënten koffietafelgesprek geen vervolgacties -alles gaat goed volwassen cliënten maart april individuele acties zijn privacygevoelig gesprekken met volwassen cliënten ouderavond 5 ouders aanwezig ouderavond 8 ouders aanwezig juli 213 schriftelijk tevredenheidsonderzoek uitgedeeld en verstuurd. 15 ingvulde onderzoeken retour jan dec 213 Door het jaar heen zijn er met alle ouders van cliënten persoonlijke evaluatie gesprekken. heen-en weer schriftje ruime openstelling tijdens vakanties ouderparticipatie dagen om te klussen open dag pilot logeeropvang 214 o ouderavonden nuttig o nog meer ouderbetrokkenheid bij De Enghoeve o Persoonlijke punten die naar voren kwamen en de vraag om tips voor thuissituatie zijn meegenomen in de evaluatiegesprekken met de ouders Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de begeleidingsdoelen indien nodig bijgesteld. Nee Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Afgelopen jaar zijn er veel positieve punten naar voren gekomen tijdens alle gesprekken en mogen we aannemen dat we op de goede weg zijn. Desalniettemin blijven we scherp en _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 1

11 aandachtig luisteren naar onze cliënten en hun ouders en onze medewerkers. Acties uit de gesprekken zijn opgenomen in actielijst _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 11

12 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties (213) Actualisatie van de RI&E afgerond Oefening calamiteitenplan is deze gehouden. Eerder geplande ontruimings oefening is wegens ziekte BHV-er niet door gegaan. Evaluatie gesprekken met afgerond deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers deze is in juni uitgedeeld en in de loop van het naajaar terug ontvangen Functioneringsgesprekken met alle medewerkers een gesprek gevoerd Actualisatie BHV drie medewerkers Opstellen jaarverslag Nee arverslag aangemaakt > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Nee Nee Nee ja deze afspraken gemaakt. Programma en data workshops zijn in het begin van het jaar bekend gemaakt. zie calamiteitenoefening één keer per jaar georganiseerd door BHV-er Organiseren ouderavond voor minderjarige cliënten deze ouderavonden zijn twee keer gehouden. Zoönosenverklaring afgeven Medicatielijst bij aanmelding wordt een medicatielijst gevraagd. 2x per jaar wordt er aan de ouders een update gevraagd. Controle EHBO materialen uitgevoerd Controle Brandblusapperatuur uitgevoerd door expert Evaluatie functioneringsgesprekken Organiseren jaarlijkse Samenspeldag Organiseren van de kampweek Anouk Overige acties NieuwsbriefNieuwsbrief 4 x uitgebracht Actualiseren website Anouk evaluatie is besproken in coördinatoren overleg geslaagd! t/m gehouden aanzet nieuwe website, nog niet helemaal afgerond Implementeren KS doorlopende acties Uitwerken plan Belevingstuin en realisatie in 214 wordt o.a de wilgenhut nog gemaakt _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 12

13 Planning Workshops De planning loopt vanaf zomervakantie tot zomervakantie Werving bestuurslid nog niet afgerond Gesprekken in onderwijsveld, gemeente, zorginstellingen ect blijft voortgang vinden in 214 Koffietafelgesprekken met drie keer gezellige gesprekken gehad volwassen clienten Actualisren website Blijft in ontwikkeling Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? o Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de WMO is het noodzakelijk dat er in het bestuur mensen vanuit de regio zitting nemen. o Voor continuiteit in ons personeelsbestand is het nodig nieuwe doelgroepen aan te boren. Een pilot is de logeeropvang voor 214. Doelstellingen voor het komende jaar 1. De doelstelling voor het komende jaar is uitbereiding van de doelgroepen en daardoor uitbreiding van het aantal cliënten. 2. Door de verandering in de financiëring van de zorg is het nodig om een goede gesprekspartner van de gemeenten te blijven. (via het zorgcollectief) 4. De kennis van onze medewerkers waarborgen door het geven van workshops. 5. Komend jaar zullen de mogelijkheden voor meer doorcontractering via de GGZ onderzocht worden _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 13

14 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Enghoeve Datum: februari 214 Boerderijnummer: 139 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (214) Actualisatie van de RI&E Caroline Oefening calamiteitenplan Cora Evaluatie gesprekken met deelnemers Marthe en Hetty Tevredenheidonderzoek deelnemers Hetty Functioneringsgesprekken Hetty Actualisatie BHV Cora Opstellen jaarverslag Hetty Nieuwsbrief Anouk Actualisatie website Anouk Koffietafelgesprekken volwassen cliënten Hetty Ouderavonden cliënten Cora Hetty Scholing medewerkers 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Cora Acties vanuit audit clientenraad uitvoeren conform gevoerde e- Hetty mailcontacten 4x en in principe voor iedereen toegankelijk arbeidsovereenkomsten bezien en CAO gaan volgen Caroline medicijnlijst checken en completeren. ook van medicatie die NIET op de zb wordt gebruikt Hetty Overige acties Gesprekspartner blijven van de gemeenten Cora Kippenren NL-Doet Anouk Doorcontractering GGZ onderzoeken Cora _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 14

15 Open middag Caroline Hetty Pilot logeerweekend Marthe Caroline Mogelijkheden doelgroep ouderen in kaart brengen Hetty Caroline Ton Uitbreiding aanbod producten voor de webwinkel Ina _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 15

16 Opmerkingen bijlage(n) In de bijlage zijn enkele foto's opgenomen van de opbouw van de Belevingstuin en een foto van onze pony Nora en onze nieuwe aanwinst...de konijnen _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 16

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schildmeer

Zorgboerderij Schildmeer arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Schildmeer Boerderijnummer: 972 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Floradorp Boerderijnummer: 1624

Floradorp Boerderijnummer: 1624 arverslag nuari 2015 - december 2015 Floradorp Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Mijzenhoeve Boerderijnummer: 1545

De Mijzenhoeve Boerderijnummer: 1545 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Mijzenhoeve Boerderijnummer: 1545 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514

De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk

Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Groene Zorg Kwekerij Bloemrijk Boerderijnummer: 1327 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering Spiegeling door AALDERING DE STEK WERKSTUK Maria Aaldering Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 AALDERING DE STEK Boerderijnummer: 657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588

't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 't Hoge Huis Boerderijnummer: 1588 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting De Enghoeve

Stichting De Enghoeve Stichting "De Enghoeve" Zorgboerderij met paarden Eng 7 arverslag nuari 2012 - december 2012 Stichting De Enghoeve Boerderijnummer: 1039 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve Boerderijnummer: 1039

De Enghoeve Boerderijnummer: 1039 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Enghoeve Boerderijnummer: 1039 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghoeve Ora et Labora Boerderijnummer: 1014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Pura Vida Boerderijnummer: 1855

Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Hoeve het Rondgors Boerderijnummer: 782 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759

Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele. Jaarverslag Januari 2013 december 2013. Chicken Fun. Boerderijnummer: 1759 Zorgboerderij Chicken Fun Lange Zuidweg 6 4454 PK Borssele Jaarverslag Januari 2013 december 2013 Chicken Fun Boerderijnummer: 1759 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917

De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 arverslag nuari 2015 - december 2015 De Wilgenhof Boerderijnummer: 917 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie