De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Enghoeve Adres: Eng 7 Postcode: 4288JT Woonplaats: UITWIJK (N-BR) Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Hetty Smits Adres: Eng 7 Postcode: 4288JT Woonplaats: Uitwijk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Hetty Smits Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Caroline van der Schalk : _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Inleiding Zorgboerderij De Enghoeve kijkt terug op een mooi en spannend jaar. Mooi omdat we halverwege het jaar het branchekeurmerk Kwaliteit laat je zien mochten ontvangen. Mooi omdat we een start hebben gemaakt met onze Belevingstuin. Mooi omdat we samen met onze cliënten een geweldig jaar achter de rug hebben. Spannend omdat er voor de audit nog het een en ander gedaan moest worden. Spannend rondom de ontwikkelingen van de WMO. Spannend voor een aantal van onze cliënten die afscheid hebben genomen van De Enghoeve en hebben ergens anders een plekje gevonden. Kwaliteitssysteem In juni heeft een extern adviseur de kwaliteitsaudit afgenomen op De Enghoeve. Tijdens de audit zijn verschillende aspecten van de bedrijfsvoering onder de loep genomen. Zo is er gekeken hoe De Enghoeve de zorg voor haar cliënten, haar medewerkers en vrijwilligers gestructureerd heeft, hoe er omgegaan wordt met veiligheid en arbozaken en wat er nog extra aandaacht verdient. Met trots kunnen we zeggen dat er een positief advies uitgerold is. Uit het verslag d.d. 19 juni 213: Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg. Zoiets wil iedere ouder van een kind met zorg wel. Begeleiding op een zeer hoog niveau en in mooie zinvolle omgeving. Ook de volwassen deelnemers hebben er een lekker plekje. Absoluut een positief advies.' Na aanleiding van de audit heeft De Enghoeve conform het voorbeeld van het Kwalteitssysteem haar klachtenprocedure aangepast. WMO Zorgboerderij De Enghoeve is als voorzitter, door Cora van den Tol, vertegenwoordigd bij vereniging Zorgcollectief Altena, een vereniging van PGB zorgaanbieders in het land van Heusden en Altena. Dit zorgcollectief is sinds 211 actief in overleg met de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Het doel van het collectief is overleg mogelijk maken over de financiering van begeleiding die straks vanuit de WMO geregeld zal moeten gaan worden. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten die het zorgcollectief samen met de gemeenten uitvoert, en die uiteindelijk in de gehele Dongemond gemeenten als pilot gaan lopen. Het project bestaat uit 3 deelprojecten; kwaliteit, triage (toegang tot de zorg) en inkoop. In alle drie de projecten is een vertegenwoordiger van het zorgcollectief samen met gemeenten en in 213 ook met de grote zorgaanbieders invulling aan het geven aan de nieuwe wet WMO. Zorgboerderij de Enghoeve is in alle 3 de projecten aanwezig om de samenhang tussen de 3 deelprojecten te bewaken. Zorgcollectief Altena heeft in 213: 8 vergaderingen op het gemeentehuis bijgewoond betreffende het project Kwaliteit, 7 vergaderingen betreffende het project Triage (toegang van de zorg), en 1 betreffende het project Inkoop. Er zijn 2 regionale congressen geweest in Breda waar we bij aanwezig waren, 3 werkateliers (beelvorming en inventarisatie) met verschillende zorgaanbieders en 4 stuurgroepvergaderingen met alle wethouders van de Dongemond gemeenten. Daarnaast zijn er verschillende 1 op 1 overleggen geweest op De Enghoeve met onder _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 3

4 andere de verantwoordelijke wethouders en beleidsmedewerkers. Ook zijn er regelmatige besprekingen met Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplichtambtenaren en Regionaal Expertise Centrum om te praten over de transitie van zorg/begeleiding aan jeugd. Een en ander heeft er in geresulteerd dat het Zorgcollectief, waaronder dus De Enghoeve een goede onderhandelingsrelatie heeft met de gemeenten en deel kan nemen aan de pilots WMO. Ook is onze regionale bekendheid enorm vergroot en ons netwerk uitgebreid in de afgelopen periode. In het kader van de goede samenwerking heeft de gemeenteraad en B en W van Woudrichem haar jaarlijkse uitje en jaarvergadering op de Enghoeve gehouden. Het voorbeeld van Zorgcollectief Altena is onderwerp van veel belangstelling door zorgaanbieders uit andere regio's. Zo hebben bijvoorbeeld vertegenwoordigers van zorgaanbieders uit Eindhoven een werkbezoek afgelegd op De Enghoeve om meer informatie in te winnen over de vorm en werkwijze. In het kader van de transitie AWBZ - WMO zijn verschillende medewerkers van de WMO adviesraad en andere betrokkenen op stage geweest. In onze nieuwsbrief hebben twee stagiaires een stukje geschreven over hun belevenissen op De Enghoeve. Bestuur Het bestuur heeft met twee mogelijke nieuwe bestuursleden gesprekken gevoerd. Eén gesprek is positief afgesloten. Met de andere kandidaat is het gesprek nog gaande. De verwachting is dat dit ook positief wordt afgesloten, zodat het bestuur in 214 voltallig is. Het bestuur is het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. De voorzitter van het bestuur is in december bij het groot teamoverleg aanwezig geweest. Overlegstructuur In 213 is er wekelijks teamoverleg geweest, waarbij de dagelijkse gang van zaken besproken is. In tegenstelling tot vorig jaar is er tijdens deze overleggen geen ruimte gemaakt voor intervisie over cliënten. De intervisie heeft plaats gevonden tijdens één van de scholingsavonden. Ook zijn er op gezette tijden cliëntbesprekingen met de begeleiders over hun cliënt. Dit onder leiding van onze psychologe. De coördinatoren van De Enghoeve zijn zes keer bij elkaar geweest om de actuele zaken en de plannen voor de toekomst te bespreken. Dit jaar is er twee keer een groot teamoverleg geweest waarin de ontwikkelingen en de toekomst besproken zijn. Personeel Vrijwilligers en Stagiaires Het team van De Enghoeve wordt gevormd door negen deeltijdwerkers. Ze worden ondersteund door de vrijwilligers. Een van de vrijwilligers is dit jaar in dienst gekomen. In 213 zijn er vijf stagiaires van verschillende opleidingen begeleid. Uit het Kwaliteitsysteem kwam naar voren dat het wenselijk was de contracten voor de medewerkers en vrijwilligers tegen het licht te houden en aan te passen aan de actualiteit. Wij hebben hiervoor advies ingewonnen bij een administratiekantoor. Er is een voorbeeld contract gemaakt, waarvan wij in de toekomst gebruik zullen maken. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben hun jaarlijkse functioneringsgesprek gehad. De gesprekken zijn geëvalueerd en de belangrijkste zaken hieruit zijn besproken in het team van coördinatoren. Hieruit voortvloeiende acties zijn opgenomen in de actielijst _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 4

5 In 213 heeft één van onze medewerkers een concert gegeven in theater De Poorterij in Zaltbommel. Hier zijn wij, als teamuitje, bij aanwezig geweest. Een geslaagde avond! Inspraakmomenten Uit de koffietafelgesprekken van cliënten kwamen o.a.volgende zaken naar voren: De volwassen cliënten hebben aangegeven meer dieren te willen verzorgen bijvoorbeeld vogels. Het idee hebben we meegenomen bij de besprekingen over de belevingstuin. Er staat nu een prachtige volière. De verzorging is in handen van de volwassen cliënten. Een puntje van kritiek betrof de kippen. De scharrelruimte vond men niet optimaal. Kippen horen in de grond te wroeten. Besloten is hiervoor ruimte te creëren. Deze klus wordt in 214 aangemeld voor het project NL-Doet. Uit de inspraakmomenten van de ouders van cliénten kwamen o.a. de volgende zaken naar voren: Ouders willen graag meer op de hoogte worden gehouden van wat hun kind precies op de Enghoeve doet. Het begeleidingsplan is duidelijk maar wat doet hij precies en hoe gaat hij daar mee om? Er is aangegeven dat er een optie is om een zgn heen en weer schrift te maken tussen de ouders en De Enghoeve. Dit kan samen met het kind ingevuld worden vanuit de vraag: Wat zullen we jouw ouders eens vertellen over wat we vandaag gedaan hebben?. De coördinator cliëntenzorg heeft dit verder opgepakt. Het idee kwam naar voren om participatiedagen te organiseren voor klussen op De Enghoeve. Rond de belevingstuin hebben we vier van deze dagen georganiseerd. Eén van de ouders had de vraag of De Enghoeve meer mogelijkheden kan aanbieden tijdens de vakantie. Deze vraag hebben we besproken in het team. Hier werd positief op gereageerd. Verschillende kinderen hebben in de vakanties het dagprogramma van De Enghoeve mee gedraaid. Tevredenheidsonderzoek Voor de zomervakantie is het tevredenheidsonderzoek verstuurd naar de ouders van onze jondere cliënten. Over het algemeen waren er positieve reacties. Belevingstuin Eind 212 heeft De Enghoeve een bijdrage uit het coöperatief dividend van de Rabobank Land van Heusden en Altena ontvangen voor de aanleg van een belevingstuin. In het voorjaar 213 zijn er plannen gesmeed, wensen geuit en overleggen gevoerd om voor de zomer de eerste spa in de grond te zetten. In twee fases zijn we van start gegaan. De eerste fase betrof voornamelijk het grondwerk. De tweede fase bestond uit een aantal participatiedagen. Met behulp van ouders, vrijwilligers, vrienden en hulp uit onverwachte hoeken zijn de grote zaken aangepakt. Er is 16 kuub schelpengrit in kruiwagens verkruid om een pad te leggen, er is een kruidenwand gemetseld en een ieder kon zijn creativiteit kwijt in de zintuigenwand De mannelijke cliënten hebben geholpen de volière te plaatsen. Eén van onze vrijwilligers, die als hobby vogels houdt, heeft er voor gezorgd dat de volière door verschillende vogels _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 5

6 bewoond wordt. Op de zonnige zaterdag 26 oktober hebben we een open middag gehouden. Dit was tevens een mooie gelegenheid om de door de cliënten gemaakte kaarten, kastjes etc. te laten zien. Een aantal van de bezoekers is op deze middag Vriend van De Enghoeve geworden. We kunnen met veel plezier terug kijken op de participatiedagen en de druk bezochte open middag. (zie foto s bijlage) Nieuwe ontwikkelingen In het najaar 213 is er gekeken of er mogelijkheden zijn om in 214 logeerweekenden aan te bieden aan de kinderen die op De Enghoeve begeleiding krijgen. De bedoeling is om in 214 eerst een pilot te draaien. Er is een protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Elk jaar vindt er scholing op dit gebied plaats. De doelgroep ouderen is tegen het licht gehouden. Er is contact geweest met de ouderenbegeleiders van de plaatselijke stichting om hierin samen te gaan werken. Dit wordt in 214 verder uitgewerkt. Naar aanleiding van een vraag van de ouders is er in 213 is een start gemaakt met de mogelijkheid voor de jongere cliënten om in de vakantie extra dagdelen op de Enghoeve te komen. Tot nu toe is er elke vakantie belangstelling voor. Besloten is hier mee door te gaan. In 213 is er gestart met een winkeltje. Naast de verse eieren van onze kippen is het assortiment uitgebreid met een aantal nieuwe producten. Zo hebben onze cliënten in de winter een ruime collectie kaarten gemaakt. Nog meer producten zijn geplaatst op de website De bedoeling is om in 214 samen met de cliënten nieuwe artikelen te maken, die via deze website of direct op De Enghoeve gekocht kunnen worden. Eén van onze medewerkers neemt in 214 het ontwikkelen hiervan onder haar hoede. Dit als stageopdracht voor haar opleiding. PR In 213 is een begin gemaakt met het in een nieuw jasje steken van onze website. In 214 wordt dit verder uitgewerkt. De nieuwsbrief met gebeurtenissen van De Enghoeve is in 213 vier keer uitgekomen. Over de ontwikkelingen rondom de belevingstuin is in verschillende plaatselijke nieuwsbladen bericht. Dieren Van onze cavia s hebben we in 213 afscheid genomen. We mochten Wella, een drachtig Frans langoor konijn, welkom heten. Ze heeft bij ons zes jonkies gekregen, waarvan we de drie dochters hebben gehouden. (foto, zie bijlage) In de volière kwetteren de vogels gezellig. Ze worden dagelijks verzorgd door de 'mannenploeg'. Het aantal kippen is drastisch teruggebracht. Het ligt in de bedoeling om in 214 een nieuw ras kippen aan te kopen _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 6

7 De dierenarts heeft onze paarden en pony s allemaal voorzien van een influenza-tetanus vaccinatie. Ook hebben ze meerdere wormkuren gehad. Alle paarden en pony's zijn voor hun jaarlijkse controle bij de tandarts geweest. De hoefsmid is herhaaldelijk op bezoek geweest. Wanneer hij komt zijn alle cliënten op de poetsplaats te vinden en krijgen ze uitleg van de smid. Nora, onze schimmelpony, had een niet te genezen ziekte. Om haar het verder lijden te besparen hebben we besloten haar op 14 november in te laten slapen. Fijn dat Nora op de zorgboerderij was. Ze heeft ons veel geleerd. (foto Nora, in bijlage) De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Doelgroep Begin Instroom Uitstroom Eind Volwassen Psychiatrisch Dementie Verstandelijke bepreking _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 7

8 -18 jaar ADHD 2 1 Austische Verstandelijke beperking andere 1 1 Reden uitstroom: PGB budget niet toereikend: 4 Opname in instelling: 2 Scholing en ontwikkeling In het afgelopen jaar zijn er voor de begeleiders, vrijwilligers en stagiaires de volgende workshops gegeven. o Paarden hanteren o Vervolg Weerbaarheidstraining en terugkomdag o Casusbesprekingen o Sensorische integratie o Creatieve therapie rondom emotie Boos _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 8

9 Drie van onze medewerkers hebben de jaarlijkse BHV herhaling gevolgd. Eén van de coördinatoren heeft de cursus "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" gevolgd en deze uitgebreid aan de orde gesteld in het groot teamoverleg. De NLP-coach heeft afgelopen jaar twee terugkomdagen gehad. Een van de medewerkers volgt de MBO3 opleiding 'Zorg en leefomgeving'. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De beoogde doelen zijn bereikt. De scholing van de medewerkers is een continu proces. Wij houden de kennis van onze medewerkers actueel door het verplicht laten volgen van een aantal workshops. De belangrijkste zijn de workshops met betrekking tot de drie aandachtgebieden waarmee op De Enghoeve gewerkt wordt: communicatie, alertheid en emotie. In 214 zal geprobeerd worden tijdens deze workshops nog meer verdieping aan te brengen door specifiek in te gaan op de dagelijkse praktijk van onze cliënten _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 9

10 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er zijn meerdere meldingen van agressie geweest. Dit betrof telkens dezelde cliënt. Deze cliënt is halverweg 213 opgenomen in crisis-opvang agressie agressie agressie agressie Zijn er meldingen van klachten? Nee o Training en Terugkomdag Weerbaarheidstraining o gesprekken met client, ouders en begeleiders mbt agressie Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? koffietafel gesprek Voliere Belevingstuin volwassen cliënten nieuwe kruiwagen bezem met lange steel koffietafelgesprek kippenren vrije uitloop creeëren Nee volwassen cliënten koffietafelgesprek geen vervolgacties -alles gaat goed volwassen cliënten maart april individuele acties zijn privacygevoelig gesprekken met volwassen cliënten ouderavond 5 ouders aanwezig ouderavond 8 ouders aanwezig juli 213 schriftelijk tevredenheidsonderzoek uitgedeeld en verstuurd. 15 ingvulde onderzoeken retour jan dec 213 Door het jaar heen zijn er met alle ouders van cliënten persoonlijke evaluatie gesprekken. heen-en weer schriftje ruime openstelling tijdens vakanties ouderparticipatie dagen om te klussen open dag pilot logeeropvang 214 o ouderavonden nuttig o nog meer ouderbetrokkenheid bij De Enghoeve o Persoonlijke punten die naar voren kwamen en de vraag om tips voor thuissituatie zijn meegenomen in de evaluatiegesprekken met de ouders Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de begeleidingsdoelen indien nodig bijgesteld. Nee Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Afgelopen jaar zijn er veel positieve punten naar voren gekomen tijdens alle gesprekken en mogen we aannemen dat we op de goede weg zijn. Desalniettemin blijven we scherp en _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 1

11 aandachtig luisteren naar onze cliënten en hun ouders en onze medewerkers. Acties uit de gesprekken zijn opgenomen in actielijst _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 11

12 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties (213) Actualisatie van de RI&E afgerond Oefening calamiteitenplan is deze gehouden. Eerder geplande ontruimings oefening is wegens ziekte BHV-er niet door gegaan. Evaluatie gesprekken met afgerond deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers deze is in juni uitgedeeld en in de loop van het naajaar terug ontvangen Functioneringsgesprekken met alle medewerkers een gesprek gevoerd Actualisatie BHV drie medewerkers Opstellen jaarverslag Nee arverslag aangemaakt > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? -> Welke en met wie? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Nee Nee Nee ja deze afspraken gemaakt. Programma en data workshops zijn in het begin van het jaar bekend gemaakt. zie calamiteitenoefening één keer per jaar georganiseerd door BHV-er Organiseren ouderavond voor minderjarige cliënten deze ouderavonden zijn twee keer gehouden. Zoönosenverklaring afgeven Medicatielijst bij aanmelding wordt een medicatielijst gevraagd. 2x per jaar wordt er aan de ouders een update gevraagd. Controle EHBO materialen uitgevoerd Controle Brandblusapperatuur uitgevoerd door expert Evaluatie functioneringsgesprekken Organiseren jaarlijkse Samenspeldag Organiseren van de kampweek Anouk Overige acties NieuwsbriefNieuwsbrief 4 x uitgebracht Actualiseren website Anouk evaluatie is besproken in coördinatoren overleg geslaagd! t/m gehouden aanzet nieuwe website, nog niet helemaal afgerond Implementeren KS doorlopende acties Uitwerken plan Belevingstuin en realisatie in 214 wordt o.a de wilgenhut nog gemaakt _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 12

13 Planning Workshops De planning loopt vanaf zomervakantie tot zomervakantie Werving bestuurslid nog niet afgerond Gesprekken in onderwijsveld, gemeente, zorginstellingen ect blijft voortgang vinden in 214 Koffietafelgesprekken met drie keer gezellige gesprekken gehad volwassen clienten Actualisren website Blijft in ontwikkeling Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? o Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de WMO is het noodzakelijk dat er in het bestuur mensen vanuit de regio zitting nemen. o Voor continuiteit in ons personeelsbestand is het nodig nieuwe doelgroepen aan te boren. Een pilot is de logeeropvang voor 214. Doelstellingen voor het komende jaar 1. De doelstelling voor het komende jaar is uitbereiding van de doelgroepen en daardoor uitbreiding van het aantal cliënten. 2. Door de verandering in de financiëring van de zorg is het nodig om een goede gesprekspartner van de gemeenten te blijven. (via het zorgcollectief) 4. De kennis van onze medewerkers waarborgen door het geven van workshops. 5. Komend jaar zullen de mogelijkheden voor meer doorcontractering via de GGZ onderzocht worden _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 13

14 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Enghoeve Datum: februari 214 Boerderijnummer: 139 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (214) Actualisatie van de RI&E Caroline Oefening calamiteitenplan Cora Evaluatie gesprekken met deelnemers Marthe en Hetty Tevredenheidonderzoek deelnemers Hetty Functioneringsgesprekken Hetty Actualisatie BHV Cora Opstellen jaarverslag Hetty Nieuwsbrief Anouk Actualisatie website Anouk Koffietafelgesprekken volwassen cliënten Hetty Ouderavonden cliënten Cora Hetty Scholing medewerkers 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Cora Acties vanuit audit clientenraad uitvoeren conform gevoerde e- Hetty mailcontacten 4x en in principe voor iedereen toegankelijk arbeidsovereenkomsten bezien en CAO gaan volgen Caroline medicijnlijst checken en completeren. ook van medicatie die NIET op de zb wordt gebruikt Hetty Overige acties Gesprekspartner blijven van de gemeenten Cora Kippenren NL-Doet Anouk Doorcontractering GGZ onderzoeken Cora _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 14

15 Open middag Caroline Hetty Pilot logeerweekend Marthe Caroline Mogelijkheden doelgroep ouderen in kaart brengen Hetty Caroline Ton Uitbreiding aanbod producten voor de webwinkel Ina _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 15

16 Opmerkingen bijlage(n) In de bijlage zijn enkele foto's opgenomen van de opbouw van de Belevingstuin en een foto van onze pony Nora en onze nieuwe aanwinst...de konijnen _JV_139_De_Enghoeve213-.pdf 16

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie