Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terra Kids Boerderijnummer: 1726"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Terra Kids Adres: Middelie 39 Postcode: 1472GP Woonplaats: Middelie Provincie: Noord-Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: J. Schager Adres: Middelie 39 Postcode: 1472GP Woonplaats: MIDDELIE Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: J. Schager Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: : _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar In dit jaar hebben we de openingstijden van de zorgboerderij uitgebreid met de woensdag middag. Van deze middag wordt gebruik gemaakt door twee nieuwe deelnemers en een aantal deelnemers die ook op zaterdag komt. Het totale aantal deelnemers is 10 personen. In plaats van weekend logeeropvang zijn we nu alleen op zaterdag en woensdag open voor dagbesteding. Hier bleek onder onze deelnemers meer behoefte aan te zijn dan aan logeeropvang. Onze werkwijze waarbij de deelnemers worden gestimuleerd om zelf actief betrokken te zijn bij de invulling van de dagbesteding heeft een positief effect op de betrokkenheid van de deelnemers en hun ouders/begeleiders. Elke deelnemer mag laten weten wat hij of zij graag zou willen doen, aan de hand daarvan wordt het dagprogramma samengesteld. Het dagprogramma bestaat uit een aantal vaste activiteiten die elke dag terugkomen en er is een vrij gedeelte.dit vrije gedeelte wordt ingevuld met de wensen van de deelnemers. Als het niet mogelijk is om een bepaalde activiteit gelijk dezelfde dag te gaan doen komt deze de volgende keer aan bod. Deze werkwijze stimuleerd de deelnemers na te denken over wat ze leuk vinden en om keuzes te maken. In mei hebben we onze audit gehad en het Keurmerk gekregen. Het audit verslag was erg positief wat we zeer waarderen. Naar aanleiding van dit verslag hebben we een aantal zaken aangepakt, waaronder de continuiteit van de zorg bij een langdurige onderbreking. Wij hebben met een andere zorgboerderij van Stichting Landzijde afgesproken om in deze situatie clienten bij hen dagbesteding te kunnen aanbieden. De regiocoordinator van Stichting Landzijde heeft met alle clienten en betrokkenen evaluatie gesprekken gevoerd. Dit jaar hebben we als zorgboerderij meegedaan aan het project Vriendentuinen, een intatief van Stichting Doen en Stichting Landzijde waarbij zorgboerderijen leveren aan voedselbanken. Dit was voor deelnemers erg leerzaam en leu om te doen. Ze waren betrokken bij het hele proces, van moestuin om ploegen tot oogsten en aan de voedselbank leveren. In mei en november hebben we een BHV oefeningen gehouden. Omdat dit veel onrust en paniek brengt bij een aantal clienten, hebben we besloten om dit in 2015 beter voor te bereiden en wellicht terug te brengen naar 1 keer per jaar. De activiteiten in de paardrijbak zijn uitgebreid met echte paardrijlessen door een gediplomeerd instructeur en er wordt ook regelmatig gewerkt met coachings opdrachten waarbij de deelnemers op een speelse manier leren hun angsten te overwinnen. De paardrijlessen worden per blok afgesloten met een soort proefje waardoor de deelnemers een doel hebben en na afloop een enorme succeservaring. Iedereen mag op zijn eigen manier en niveau meedoen. In de zomervakantie is er een kampeerweek georganiseerd op de boerderij, waarbij er in tenten in het weiland werd gekampeerd. Ook hebben we allerlei uitstapjes gemaakt naar het IJsselmeer, Twiske en naar een kaasboerderij. In het atelier zijn vele kunstwerken gemaakt en is er qua onwikkeling van de vaardigheden een stijgende lijn te zien. In de boerderij wordt gewerkt aan een expositieruimte waar de deelnemers in de toekomst kunnen exposeren. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 3

4 Dit jaar heeft een van onze deelnemers ons verlaten en zijn er twee nieuwe deelnemers gekomen.het totale aantal deelnemers is daarmee op 10 gekomen. De reden van uitstroom is dat deze deelnemer begeleid is gaan wonen op een andere zorgboerderij en de behoefte aan dagbesteding in de weekenden is komen ter vervallen. Scholing en ontwikkeling Bente en Jacqueline hebben dit jaar hun EHBO dilploma gehaald. De reden hiervan is dat we zo beter kunnen handelen tijdens ongevallen. Jacqueline heeft de BHV herhaald en de netwerk- en thema avonden van Stichting Landzijde gezocht. Verder heeft Jacqueline intervisiegesprekken gevoerd. De nieuwsbrieven van de Federatie Landbouw en Zorgworden gevolgd,alsmede de informatie van Stichting Landzijde inzake nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Het is dit jaar om praktische redenen niet gelukt om een opleiding tot Creatief therapeut te volgen omdat de behoefte hieraan nog bestaat, is dit een opleidingsdoel voor Omdat Jacqueline behoefte heeft aan meer kennis omtrent ASS gaat zij hier verschillende cursussen voor volgen. Tevens is Jacqueline begonnen met een vervolgopleiding systemisch coachen met paarden. Hiermee hoopt ze nog beter de paarden te kunnen inzetten in bij het begeleiden en motiveren van de clienten _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 4

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Zijn er meldingen van klachten? Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? korte evaluaties Na elke dagbestedings dag wordt er met de ouders/begeleiders van de deelnemers besproken hoe de dag is verlopen. Indien nodig komt er een vervolggesprek. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er meer behoefte is naar dagbesteding op de zaterdagen dan aan een weekend. Ja Ja jaarlijkse evaluaties Stichting Landzijde resultaat meet systeem tevredenheids enquete Jaarlijks wordt voor elke deelnemer een evaluatie gesprek gepland door Stichting Landzijde. Bij dit gesprek zijn de volgend personen aanwezig : zorgboerin,regiocoordinator Stichting Landzijde, deelnemer met ouders of begeleider. Alle clienten hebben een gesprek gehad. De client die bij ons geplaatst was via Jeugdzorg is inmiddels gestopt, waardoor een evaluatie met begeleider via Jeugdzorg niet heeft plaatsgevonden. ( Punt uit Audit) Hieruit zijn tot op heden geen resultaten gekomen. Omdat dit systeem nog niet naar behoren werkt hebben we een format voor tevredenheidsonderszoek van Stichting Landzijde gekregen. ( bijlage) De invulling hiervan wordt meegenomen in de jaarplanning van Wij houden jaarlijks een tevredenheidsenquete. Deze enquete en de resultaten hiervan zijn als bijlage toegevoegd Ja Ja Ja _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 5

6 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De clienten / ouders en begeleiders zijn tevreden, dit is tijdens de evaluatie gesprekken gebleken. Vooral het beeldend werken in het atelier wordt erg gewaardeerd. Ook is uit de evaluatie gesprekken en de het auditverslag gebleken dat zorgboerderij Terra Kids een veilige plek is voor clienten. Het bedrijf is kleinschalig waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en een programma waarin elke deelnemer zijn /haar inbreng kan hebben. Deze persoonlijke inbreng is mogelijk in de inspraakmomenten die we elke 2 maanden houden met de clienten. Naar aanleiding van de behoefte van de deelnemers (ouders) zijn de dagbestedings dagen gewijzigd van hele weekenden naar vrijdagavond en zaterdag. Ook biedt Terra Kids nu dagbesteding aan op woensdagmiddag _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Jaarlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E Ja gedaan Oefening calamiteitenplan Ja 3 keer gedaan dit jaar Evaluatie gesprekken met deelnemers Ja met elke deelnemer gedaan Tevredenheidonderzoek deelnemers Ja werkt nog niet naar tevredenheid Functioneringsgesprekken Ja gehouden Actualisatie BHV Ja gedaan Opstellen jaarverslag Ja Jaarverslag aangemaakt Cursus : omgaan met dementie Ja gerealiseerd, de vergaarde kennis kan nog niet worden toegepast omdat we momenteel geen deelnemers uit zede doelgroep hebben. Inspraakmoment clienten Ja gehouden met de clienten, zinvol om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt Inspraakmoment clienten Ja gehouden met de clienten,zinvol om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt inspraakmoment clienten Ja gehouden met de clienten, zinvol om goed op de hoorgt te blijven van wat er speelt inspraakmoment clienten Ja gehouden met de clienten,zinvol om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt Cursus : Creatieve Therapie Ja niet gerealiseerd om practische reden/ ander studie hiervoor in de plaats. Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? > Zijn er individuele afspraken over het gebruik van machines, werktuigen en apparaten op papier vastgelegd? -> Waarom niet? > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? -> Waarom De verplichte scholing wordt gedaan verder. Verder doet Jacqueline een opleiding tot paardencoach ( HBO+)en hebben Bente en Jacqueline hun EHBO dilpoma gehaald. Dit is niet van toepassing in onze situatie. Wij bieden dagbesteding aan kinderen met een beperking en zijn reken niet met machines,werktuigen en apparaten, Er is een klachten procedure via _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 7

8 niet? > Is er vervanging in het geval van afwezigheid van de zorgboer en/of vaste begeleiders? -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? Stichting Landzijde Bij een situatie van langdurige uitval van de zorgboerin is er opvang mogelijk bij een collega zorgboerderij. Mocht dit niet lukken is er nog opvang vanuit Stichting Landzijde. Wij vragen bespreken dit een aantal keren per jaar en maken er een soort quiz van om het zo spelenderwijs bij de clienten ( kinderen met een beperking) te checken. Er is in mei en in november een ontruiming geoefend. De aanwezige clienten hebben voor zover mogelijk hieraan meegedaan. Voor sommige ASS clienten is dit niet mogelijk. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Uit de evaluaties is gebleken dat er meer behoefte is aan dagbesteding op zaterdag en woensdagmiddag,terra Kids heeft daar de planning op aangepast. Omdat de ontruimingsoefeningen veel onrust te weeg brengt onder de clienten overwegen we om dit 1x per jaar te gaan doen. Doelstellingen voor het komende jaar Dit jaar hoopt Jacqueline haar studie systemisch coachen met paarden af te ronden als mede haar specialisatie om te werken met clienten met ASS. Het doel is om de kennis die in de studies zijn opgedaan in de praktijk te brengen tijdens de dagbesteding en de dagbesteding te gaan uitbreiden met induviduele gebeleiding _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 8

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Terra Kids Datum: juni 2015 Boerderijnummer: 1726 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E J.Schager Oefening calamiteitenplan J.Schager Evaluatie gesprekken met deelnemers J.Schager Tevredenheidonderzoek deelnemers J.Schager Functioneringsgesprekken J. Schager Actualisatie BHV J.Schager Opstellen jaarverslag J.Schager EHBO herhalen J. Schager Oefening ontruiming J. Schager Oefening ontruiming J. Schager Inspraakmoment J. Schager Inspraakmoment J. Schager Inspraakmoment J. Schager Inspraakmoment J. Schager Zoonosencheck J. Schager Herhaling BHV J.Schager Controle brandblussers J. Schager Controle ehbomiddelen J. Schager _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 9

10 Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? > Zijn er individuele afspraken over het gebruik van machines, werktuigen en apparaten op papier vastgelegd? -> Waarom niet? > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? -> Waarom niet? > Is er vervanging in het geval van afwezigheid van de zorgboer en/of vaste begeleiders? -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? J.Schager J. Schager J. Schager J. Schager J. Schager J. Schager Acties vanuit audit De RI&E zal in 2014 moeten worden geactualiseerd zodat deze qua geldigheidsduur parallel loopt met het keurmerk. Hierover zal in het jaarverslag 2014 verantwoording worden afgelegd. J. Schager Overige acties afronden coaching opleiding J. Schager _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 10

11 Opmerkingen bijlage(n) _1726_Terra_Kids_jaarverslag_ pdf 11

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

André Hoeve Boerderijnummer: 1078

André Hoeve Boerderijnummer: 1078 arverslag nuari 2013 - december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie