16 juli Pensioen Flash

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16 juli 2013. Pensioen Flash"

Transcriptie

1 16 juli 2013 Pensioen Flash Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen / Marianne Meijer-Zaalberg Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen Het voorstel voor de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen is op 15 april 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt het Witteveenkader met ingang van 1 januari 2015 aangepast, inhoudende dat de fiscaal maximale opbouwpercentages voor aanvullende pensioenregelingen verlaagd worden met 0,4% (middelloonregelingen) en 0,35% (eindloonregelingen). Dit betekent dat voor pensioen op basis van het middelloonstelstel het maximumopbouw percentage per dienstjaar 1,75% wordt en voor pensioen op basis van het eindloonstelsel het jaarlijks opbouwpercentage maximaal 1,55% wordt. Tevens wordt in dit wetsvoorstel de pensioenopbouw boven een pensioengevend jaarsalaris van afgetopt. Sociaal akkoord en wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen In het sociaal akkoord hebben sociale partners aangegeven in overleg met het kabinet naar een alternatief te willen zoeken voor de aanpassing van het Witteveenkader. Het kabinet heeft de sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid gegeven om met een alternatief te komen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat het alternatief binnen een maximaal budgettair beslag van 250 miljoen structureel dient te blijven. Sociale partners zijn met een voorstel gekomen om per 1 januari 2015 een spaarfaciliteit in te voeren, waardoor in totaal een opbouw kan worden gerealiseerd vergelijkbaar met een bruto uitkering van 1,85%, ook over het pensioengevend salaris boven Daarbij geldt dat de aanvulling gespaard wordt uit het netto inkomen. Deze aanvulling kan zowel in een pensioenexcedentregeling als in een lijfrente-excedentregeling worden ondergebracht. Dit voorstel is opgenomen in het wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen.

2 Pensioenexcedentregelingen Pensioenexcedentregelingen zijn aanvullende regelingen voor (optopping van) ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. De omkeerregeling (premie-inleg onbelast, pensioenuitkeringen belast) geldt niet zoals bij pensioen in de tweede pijler, er wordt gespaard uit het nettoloon. Er is evenwel geen box-3-heffing verschuldigd over het opgebouwde vermogen en de uitkeringen blijven onbelast. Het opgebouwde vermogen wordt dus niet als bezitting in aanmerking genomen voor de box-3-heffing. Als hoofdregel zouden pensioenexcedentregelingen bij een aparte rechtspersoon moeten worden ondergebracht. Het is nog onzeker of op deze hoofdregel, op basis van zgn. ringfencing (gescheiden vermogens), uitzonderingen zullen worden gemaakt. Het zal niet mogelijk zijn pensioenexecent-regelingen in eigen beheer uit te voeren. De mogelijkheid zal bestaan om bij CAO deelname aan een pensioenexcedentregeling verplicht te stellen. Lijfrente-excedentregelingen Lijfrente-excedentregelingen zijn vrijwillige oudedagsvoorzieningen die in de 3de pijler de mogelijkheid bieden om aanvullend te sparen. Voor het deel van het inkomen tot en met de aftoppingsgrens van kan worden gespaard in een basislijfrente-excedentregeling en voor het deel van het inkomen boven deze aftoppingsgrens in een optoppingslijfrente-excedentregeling. Ook bij lijfrente-excedentregelingen geldt dat deze niet als bezitting voor de box-3- heffing in aanmerking worden genomen. Stand van zaken wetsvoorstellen Beide voormelde wetsvoorstellen zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en liggen nu bij de Eerste Kamer. De planning is dat de plenaire behandeling en de stemming over de wetsvoorstellen op 10 september a.s. worden gehouden. Onder meer vanwege de relatief hoge uitvoeringskosten is het wetsvoorstel niet onomstreden. Wet versterking bestuur pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg Het voorstel voor de Wet versterking bestuur pensioenfondsen is reeds op 22 februari 2012 bij de Tweede Kamer ingediend. De aanleiding voor het indienen van het wetsvoorstel waren de conclusies van de Commissie Frijns (Commissie Beleggingsbeleid en risicobeheer) en van Goudswaard (Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende pensioenregelingen), dat versterking van deskundigheid, intern toezicht en adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers nodig waren. Tevens bleek uit een onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) dat stroomlijning van taken en organen van pensioenfondsen nodig was. De behandeling in de Tweede Kamer heeft ruim een jaar in beslag genomen. Op 28 mei 2013 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen en ter behandeling aan de Eerste Kamer voorgelegd. Op 9 juli jl. is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Bij het debat in de Eerste Kamer bleek duidelijk de behoefte te bestaan om de positie van een raad van toezicht te versterken. Staatssecretaris Klijnsma heeft de Eerste Kamer toegezegd om met een algemene maatregel van bestuur te komen waarin nadere regels worden opgenomen over de rol van de raad van toezicht bij benoeming en ontslag van bestuurders. Tevens meldde de staatssecretaris dat de mogelijkheid van een visitatiecommissie als intern toezichthouder drie jaar na inwerkingtreding van de wet komt te vervallen. Het bestuur In de wet zijn vijf bestuursmodellen opgenomen. 1. Het paritair bestuursmodel met vertegenwoordigers van werkgever(s), werknemers en pensioengerechtigden. 2. Het onafhankelijke bestuursmodel met ten minste twee bestuurders, die geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. 2

3 3. Het paritair gemengd model met uitvoerende bestuurders die vertegenwoordigers zijn van belanghebbenden bij het fonds en ten minste drie niet-uitvoerende bestuurders die niet directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. 4. Het onafhankelijk gemengd model met ten minste drie niet uitvoerende bestuurders en ten minste twee uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn niet directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. 5. Het omgekeerd gemengd model met ten minste twee uitvoerende bestuurders die niet directe vertegenwoordigers van de belanghebbenden bij het fonds zijn en drie niet uitvoerende bestuurders die directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het fonds. Dit bestuursmodel heeft een onafhankelijke voorzitter die geen vertegenwoordiger is van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. Het intern toezicht Bij het paritair model en het onafhankelijk model vindt het intern toezicht plaats door de raad van toezicht of de visitatiecommissie. Beide organen dienen uit ten minste drie onafhankelijke personen te bestaan. Bedrijfstakpensioenfondsen zijn verplicht een raad van toezicht in te stellen. Visitatie dient jaarlijks plaats te vinden. In de drie varianten van het gemengd model, ook wel one tier board genoemd, wordt het intern toezicht uitgeoefend binnen het bestuur door de niet uitvoerende bestuurders. Het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan Een pensioenfonds met een paritair bestuur, een paritair gemengd bestuur of een omgekeerd gemengd bestuur dient een verantwoordingsorgaan in te stellen. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. Als een ondernemingspensioenfonds pensioenregelingen uitvoert voor meerdere ondernemingen of groepen, wordt elke onderneming of groep door ten minste een deelnemer en een gepensioneerde vertegenwoordigd. Standaard is de werkgever niet vertegenwoordigd in dit nieuwe verantwoordingsorgaan, maar indien gewenst kan de werkgever in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd zijn. Het verantwoordingsorgaan heeft zowel verantwoordings- als adviestaken. Een pensioenfonds met een onafhankelijk bestuur of een onafhankelijk gemengd bestuur dient een belanghebbendenorgaan in te stellen. Het belanghebbendenorgaan heeft dezelfde taken als het verantwoordingsorgaan, maar daarnaast over een aantal belangrijke onderwerpen ook goedkeuringsrechten. Onder meer met betrekking tot de overdracht door of overname van de verplichtingen van het fonds, het strategische beleggingsbeleid, de premie, het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid, het vaststellen van een korte- en langetermijnherstelplan en het korten van pensioenaanspraken en rechten. De inwerkingtreding van de wet Oorspronkelijk was beoogd de wet in zijn geheel in werking te laten treden met een overgangsperiode van twee jaar, waarin de pensioenfondsen de tijd kregen om de organen van het fonds en de statuten in overeenstemming te brengen met de wet. Omdat dit zou leiden tot het vervallen van de advies-rechten van de huidige deelnemersraad, terwijl de bestuursdeelname van pensioengerechtigden mogelijk nog niet gerealiseerd zou zijn, is voor uitgestelde inwerkingtreding gekozen voor bepalingen betreffende de organen van het fonds. Daardoor wordt ook gewaarborgd dat pensioengerechtigden via de adviesrechten van de huidige deelnemersraad of via bestuursdeelname invloed kunnen uitoefenen op de keuze voor een bepaald bestuursmodel of een bepaalde vorm van intern toezicht. Uiterlijk op 1 juli 2014 dienen de pensioenfondsen volledig te voldoen aan de wet. 3

4 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris gezegd welke zaken wel en niet al geregeld kunnen worden in de opmaat naar 1 juli Pensioengerechtigden kunnen nu al een plaats in het bestuur krijgen en er kan ook al een raad van toezicht worden ingesteld. Tevens kan er een paritair gemengd bestuur worden ingesteld. Er kan nog geen onafhankelijk bestuur worden ingesteld. Ook is het niet mogelijk om de taken en bevoegdheden van de huidige deelnemersraad te verminderen. Verhouding van de wet met initiatiefwet Koşer Kaja/Blok Staatssecretaris Klijnsma heeft in haar brief van 17 juni 2013 nog getracht de Eerste Kamer te bewegen het wetsvoorstel op een zodanig moment te behandelen en ermee in te stemmen, zodat de wet op 1 juli 2013 in werking zou kunnen treden. Daarmee zou voorkomen zijn dat de initiatiefwet Koser Kaya/Blok, waarin de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen wordt geregeld, per 1 juli 2013 in werking is getreden. Daardoor moeten pensioenfondsen in de periode tot 1 juli 2014 rekening houden met zowel de initiatiefwet Koşer Kaya/Blok, als met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Deels overlappen en deels conflicteren beide wetten en fondsen moeten wettelijk voor beide regelingen voorbereidingen treffen. De staatssecretaris kondigde bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer aan om De Nederlandse Bank te vragen om in de periode tot 1 juli 2014 uit te gaan van de normen van de wet versterking bestuur pensioenfondsen, voor zover er verschillen bestaan met de initiatiefwet. Wijziging Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen / Petra van Straten Staatssecretaris Klijnsma heeft een ontwerp voor wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen ( Besluit ftk ) opgesteld. Reden voor de aanpassing van het Besluit ftk is het wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen, het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht per 1 januari Het Besluit ftk geeft een nadere invulling aan het beheerste beloningsbeleid van een pensioenfonds. Het beloningsbeleid moet niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is en dit geldt evenzeer voor het beloningsbeleid bij de derde waaraan werkzaamheden van het pensioenfonds zijn uitbesteed. Verder geeft het Besluit ftk nadere regels voor het toetsen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van pensioenfondsbestuurders, maar ook de leden van een visitatiecommissie kunnen worden getoetst. De Wet Bestuur en Toezicht geeft een maximering van het aantal bestuursposities en toezicht houdende functies dat een bestuurder of commissaris mag bekleden bij grote rechtspersonen (N.V., B.V. of stichting). De gedachte daarachter is dat het, gelet op de tijd welke een behoorlijke vervulling van iedere functie vraagt, niet mogelijk moet zijn een onbeperkt aantal bestuursfuncties en/of commissariaten te aanvaarden. Dit is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Vanwege de bijzondere bestuurs- en toezichtfuncties bij een pensioenfonds vergen deze een ander tijdsbeslag. In verband daarmee worden de bepalingen daarover in het Burgerlijk Wetboek in de Pensioenwet uitgesloten voor bestuurders en leden van de raad van toezicht van een pensioenfonds en is voor hen een specifieke regeling in het Besluit ftk opgenomen. Uitgangspunt is dat een persoon maximaal 1 fulltime functie ( fte ) aan bestuurs- en toezichtfuncties kan vervullen, waarbij de weging als volgt is: Rechtspersoon, niet pensioenfonds: - Bestuursvoorzitter of bestuurder minimaal 0,6 fte - Voorzitter toezichthoudend orgaan minimaal 0,4 fte - Lid toezichthoudend orgaan minimaal 0,2 fte 4

5 Grote pensioenfondsen (beheerd vermogen meer dan 10 miljard): - Bestuursvoorzitter minimaal 0,6 fte - Bestuurder minimaal 0,4 fte - Voorzitter raad van toezicht minimaal 0,2 fte - Lid raad van toezicht minimaal 0,1 fte Kleine pensioenfondsen (beheerd vermogen minder dat 10 miljard): - Bestuursvoorzitter minimaal 0,3 fte - Bestuurder minimaal 0,2 fte - Voorzitter raad van toezicht minimaal 0,2 fte - Lid raad van toezicht minimaal 0,1 fte Een visitatiecommissie wordt niet aangemerkt als een toezichthoudend orgaan, met name vanwege het feit dat de visitatiecommissie slechts gedurende een aantal weken per jaar bij het fonds is betrokken. Code Pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg De Pensioenfederatie, in 2010 voortgekomen uit de samenwerking van de pensioenkoepels voor ondernemingspensioenfondsen (OPF), beroepspensioenfondsen (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB), heeft samen met de Stichting van de Arbeid (STAR) een concept voor een nieuwe code voor pensioenfondsen opgesteld. De eerdere code van 16 december 2005, de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, was opgesteld door de pensioenkoepels, het Verbond van Verzekeraars en de STAR. In de Principes waren ook bepalingen opgenomen voor verzekeraars. Dat is niet meer het geval in de nieuwe code. Verzekeraars hebben zelf een code opgesteld die op 1 januari 2011 in werking is getreden. De Code Pensioenfondsen zal van toepassing zijn op alle in Nederland gevestigde pensioenfondsen, zowel bedrijfstak-, als ondernemings- en beroepspensioenfondsen. De Code zal -evenals dat het geval was bij de Principes voor goed pensioenfondsbestuur- wettelijk verankerd worden. Op de naleving is het pas-toe-of-leg-uit-beginsel van toepassing. Er zal ook een Monitoringcommissie worden ingesteld die toezicht houdt op de naleving van de Code en jaarlijks rapporteert over haar bevindingen. Ook zal deze commissie aanbevelingen doen over aanpassing van de Code. Wanneer de Code Pensioenfondsen in werking zal treden is nog niet bekend. De Code vervangt voor pensioenfondsen de Principes voor goed pensioenfondsbestuur en sluit nauw aan bij de hiervoor beschreven Wet versterking bestuur pensioenfondsen en het Besluit ftk. Te verwachten is dan ook dat de Code binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Stand van zaken nieuw pensioenstelsel / nieuw financieel toetsingskader / Marianne Meijer-Zaalberg en Petra van Straten In Pensioenflash 2012, nr. 2 berichtten we al over de stand van zaken omtrent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen is de eerste stap naar het nieuwe stelsel dat inmiddels als beoogde inwerking-tredingsdatum 1 januari 2015 heeft. Het wetsvoorstel voor het nieuwe financiële toetsingskader zou in juni 2013 ter consultatie worden voorgelegd, zodat in het vierde kwartaal van 2013 een wetsvoorstel richting de Tweede Kamer zou worden gestuurd. Maar tegen vele verwachtingen in besloot de ministerraad op 5 juli 2013 het wetsvoorstel aan te houden, wel is er overeenstemming bereikt over het consultatiedocument. 5

6 Prudent person regel / Kitty Lieverse De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 april 2013 (JOR 2013/178, m.nt. Voerman en Kuijper) uitspraak gedaan over de invulling van de prudent person regel. In de uitspraak is het uitgangspunt bevestigd dat de prudent person regel een open normstelling behelst, waarbinnen aan pensioenfondsen de nodige beleggingsvrijheid toekomt. Dit uitgangspunt is ook aan de orde geweest in de situatie waarin een pensioenfonds een relatief groot gedeelte van de portefeuille in één waarde (namelijk goud) had belegd (zie Rechtbank Rotterdam 11 april 2011, JOR 2011/120, m.nt. Roth en Rechtbank Rotterdam 24 november 2011 en 15 maart 2012, JOR 2012/153, m.nt. Affourtit). In dit specifieke geval gaat het om Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson die in overwegende mate belegt in aandelen. Aanvankelijk belegt het pensioenfonds voor 70% in zakelijke waarden (aandelen), en voor 30% in vastrentende waarden (obligaties). Na bezwaren van DNB was de beleggingsmix aangepast naar 60% in zakelijke waarden en 40% vastrentende waarden. Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds kende een zekere samenhang met de bijstortingsplicht van de werkgever. De werkgever had zich tot een ruimere bijstorting verbonden, die zou komen te vervallen als het pensioenfonds voor minder dan 60% in zakelijke waarden zou beleggen. Dit beleggingsbeleid stuitte op bezwaren van DNB. DNB had met name bezwaar tegen de afspraak met de werkgever, die erop neerkwam dat slechts zou worden bijgestort door de werkgever onder de voorwaarde dat de beleggingsmix niet verder werd aangepast. DNB meende dat het pensioenfonds door een dergelijke afspraak te maken zich te veel afhankelijk had gemaakt van de werkgever en kennelijk in overwegende mate zou handelen in het belang van de werkgever. Daarmee zou de evenwichtige belangenbehartiging zoals vereist in artikel 105 lid 2 van de Pensioenwet niet zijn gewaarborgd. De rechtbank heeft deze beoordeling door DNB in stand gelaten. Op basis van de genoemde uitspraken blijft staan de regel dat het in eerste instantie aan het pensioenfonds zelf is om de prudent person regel uit te leggen, en dat DNB met oog voor de specifieke positie van het pensioenfonds tot het oordeel kan komen dat toch niet voldaan is aan de prudent person regel. De prudent person regel geeft het pensioenfonds weliswaar de nodige vrijheid, maar geen carte blanche. Behalve de al bestaande beperkingen (zoals de beperking dat een pensioenfonds ten hoogste 5% van de portefeuille als geheel mag beleggen in de bijdragende onderneming), onderstreept de onderhavige uitspraak de beperking die verplichting tot belangenbehartiging met zich meebrengt. Het belang van de werkgever mag wel een rol spelen, maar de afweging mag niet eenzijdig op het belang van de werkgever zijn gericht. Overnameprijs pensioenverplichtingen / Matthijs van Tol De overdracht van in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen aan een gelieerde BV of stichting dient fiscaalrechtelijk plaats te vinden op basis van de waarde in het economische verkeer van deze pensioenverplichtingen. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de koopsom die zou moeten worden betaald bij overdracht van die pensioenverplichtingen aan een verzekeringsmaatschappij. Bij de berekening van deze koopsom zal een verzekeringsmaatschappij uitgaan van de marktrente ten tijde van de overdracht van de pensioenverplichtingen. Gelet op de huidige lage rente zal dat veelal minder zijn dan 4 procent. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat indien de koopsom voor de overname van een pensioenverplichting wordt berekend op basis van een rente van minder dan 4 procent, een deel van de koopsom (het verschil tussen de gehanteerde rekenrente en een rekenrente van 4 procent) betrekking heeft op toekomstige loon-en prijsontwikkelingen. Dat deel van de koopsom zou dan voor de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting in beginsel niet direct aftrekbaar zijn. 6

7 De Gerechtshoven in Den Haag en Den Bosch hebben op 8 mei 2013 respectievelijk op 13 juni 2013 de Belastingdienst op dit punt in het ongelijk gesteld (zie Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1431 en ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1432 en Gerechtshof s-hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3888). De beslissingen komen er op neer dat bij de berekening van een koopsom voor pensioenverplichtingen op basis van een marktconforme rente er géén verband aanwezig is met toekomstige loon-en prijsontwikkelingen. Bij een rekenrente van minimaal 4 procent wordt een verband met toekomstige loon-en prijsontwikkelingen niet aanwezig geacht, maar dat betekent niet dat bij een lagere rekenrente dan 4 procent een zodanig verband per definitie wel aanwezig is. Ook bij een lagere rekenrente dan 4 procent kan aannemelijk worden gemaakt dat er geen verband met toekomstige loon-en prijsontwikkelingen aanwezig is. Gelet op het grote financiële belang van deze beslissingen mag worden aangenomen dat deze kwestie aan de Hoge Raad zal worden voorgelegd. Round tables Het Team Pensioenen & Pensioenfondsen organiseert regelmatig tailormade round tables voor pensioenfondsen, pensioenbeheerders en pensioenuitvoerders over de voor u relevante juridische, regulatoire en fiscale aspecten. Onderwerpen in deze kleinschalige (ook in-house) bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn de juridische, regulatoire en fiscale aspecten van beleggen & vermogensbeheer, due diligence van investeringsmogelijkheden, pension fund governance, aansprakelijkheid en risico s voor pensioenbestuurders, werkingssfeer van pensioenregelingen, en premie pensioeninstellingen. Nieuw zijn de round tables Wijzigen pensioenregeling, Liquidatie van pensioenfondsen en Nieuwe bestuursstructuur voor pensioenfondsen. Voor meer informatie over onze round tables kunt u contact opnemen met Marianne Meijer-Zaalberg. 7

8 Colofon De Pensioen Flash is een uitgave van het Team Pensioenen & Pensioenfondsen van Loyens & Loeff. Dit team bundelt de specialistische kennis op fiscale, juridische en regulatoire aspecten en adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en aangesloten instellingen als werkgevers en werknemersorganisaties. Voor meer informatie over ons team, klik hier. Redactie: Marianne Meijer- Zaalberg Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Pensioen Flash 2012 / 1

Pensioen Flash 2012 / 1 Pensioen Flash 2012 / 1 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Internetconsultatie premiepensioeninstellingen Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen Round tables Internetconsultatie premiepensioeninstellingen

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Pensioenbericht 9 oktober 2015

Pensioenbericht 9 oktober 2015 Pensioenbericht 9 oktober 2015 Algemeen Pensioenfonds (APF) Dit pensioenbericht is een update van het gelijknamige pensioenbericht van 19 maart 2015. Inleiding Het APF creëert een extra keuzemogelijkheid

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Vlak voor het kerst heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaande analyse van AZL biedt u een

Nadere informatie

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen N 7855 Bst/AR/HS/16 augustus 2011 Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen Algemeen De minister van SZW heeft op 1 juli 2011 het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen PENSIOEN 12 JULI 2013 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Op 9 juli jl. heeft de Eerste Kamer de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (de "Wet") aangenomen. Door deze Wet gaat de huidige bestuursstructuur

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

Er zal een novelle worden ingediend die zal voorzien in een wijziging van de wetsvoorstellen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten:

Er zal een novelle worden ingediend die zal voorzien in een wijziging van de wetsvoorstellen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten: 20 december 2013 Pensioen Flash Pensioenakkoord / Petra van Straten In eerdere pensioenflashes berichtten we al over de wetsvoorstellen, Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 3

Pensioen Flash 2011 nr. 3 Team Pensioenen- en Pensioenfondsen, 19 mei 2011 In onze vorige Pensioen Flash van 18 maart 2011 stelden wij u een speciale Pensioen Flash in het vooruitzicht in verband met het te verwachten pensioenakkoord.

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Bestuursmodellen WVBP

Bestuursmodellen WVBP Bestuursmodellen WVBP Model Paritair bestuur Onafhankelijk bestuur Paritair gemengd Onafhankelijk gemengd Omgekeerd gemengd Bestuur Bestuurders zijn paritair, evt. maximaal 2 externe bestuurders toegestaan

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel D, komt artikel 99 te luiden:

Nota van wijziging. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel D, komt artikel 99 te luiden: 33182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) Nota van wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

Themadag Pensioenfederatie 13 september 2011. Voorontwerp van wet versterking bestuur pensioenfondsen

Themadag Pensioenfederatie 13 september 2011. Voorontwerp van wet versterking bestuur pensioenfondsen Themadag Pensioenfederatie 13 september 2011 Voorontwerp van wet versterking bestuur pensioenfondsen 2 Agenda 1. Stand van zaken governancedossier 2. Relatie met Pensioenakkoord 3. Doelstellingen Voorontwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA)

Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Samenvatting leven Wet pensioenaanvullingsregelingen (WPA) Op 21 juni 2013 is het wetsvoorstel Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen; WPA) ingediend

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

1. Uitgangspunten voor een nieuwe bestuursstructuur

1. Uitgangspunten voor een nieuwe bestuursstructuur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 www.szw.nl 17 februari 2012 Betreft Nader rapport inzake het voorstel

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Pensioenexcedentregelingen... 2 3.

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Pensioen Flash 2010 nr. 3

Pensioen Flash 2010 nr. 3 Team Pensioenen & Pensioenfondsen, 4 november 2010 Wetsvoorstel Pensioenregister Arbeidscontract mag automatisch eindigen bij ingang pensioen Behoud arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 581 Besluit van 18 december 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 2

Pensioen Flash 2011 nr. 2 Team Pensioenen- en Pensioenfondsen, 18 maart 2011 Deze editie wordt geheel besteed aan de voor dit jaar op stapel staande wetsvoorstellen, beleidsstukken, de uitvoering van moties en de uitvoering van

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 15 december 2015 GEWIJZI Vooraf 08 Herziening IORP-richtlijn G 01 Toekomst pensioenstelsel 09 Payroll - motie Hamer G 02 03 04 05 Algemeen pensioenfonds

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan.

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan. VOORONTWERP VAN WET Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur en de medezeggenschap bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking

Nadere informatie

Pensioen Flash 2010 nr. 2

Pensioen Flash 2010 nr. 2 Team Pensioenen & Pensioenfondsen, 28 september 2010 Concept-wetsvoorstel geïntegreerde Algemene wet gelijke behandeling Fusie Koepels Dekkingsgraad pensioenfondsen Nieuwe UPO-modellen 2011 beschikbaar

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Bestuursmodellen pensioenfonds

Bestuursmodellen pensioenfonds Bestuursmodellen pensioenfonds Schets en vooruitblik op basis van het wetsontwerp Wet versterking bestuur pensioenfondsen Vereniging pensioengerechtigden Detailhandel door Rinus de Mooij 1 Huidige structuur

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 5

Pensioen Flash 2011 nr. 5 Pensioen Flash 2011 nr. 5 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, aanpassing AOW-leeftijd en fiscale wetgeving ingediend bij Tweede Kamer Europese Commissie publiceert

Nadere informatie

Pensioen Flash 2012 / 2

Pensioen Flash 2012 / 2 Pensioen Flash 2012 / 2 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Stand van zaken nieuw pensioenstelsel/hoofdlijnennota financieel toetsingskader Verplicht pensioenontslag

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr... NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 31 wordt een artikel ingevoegd, luidende : Artikel 31a.

Nadere informatie

2. in dit bredere wetsvoorstel, in te dienen door het Kabinet of vanuit de Tweede Kamer, rekening te houden met de volgende aspecten:

2. in dit bredere wetsvoorstel, in te dienen door het Kabinet of vanuit de Tweede Kamer, rekening te houden met de volgende aspecten: ?. Ai J J i ~ «,-,.* Bezuidenhoutseweg 60 VAN D E ARBEID postbus904o5 2509 LK Den Haag tel. 070-499577 fax 070-499 796 e-mail: w.kroes@stvda.nl 27 november 2009 Oproep van de Stichting van de Arbeid, ondersteund

Nadere informatie

Pensioen Flash NIEUWE PENSIOENWETGEVING IN 2015. Onderwerpen van deze pensioenflash

Pensioen Flash NIEUWE PENSIOENWETGEVING IN 2015. Onderwerpen van deze pensioenflash 23 september 2015 Pensioen Flash Onderwerpen van deze pensioenflash Overzicht wetgeving 2015 Overzicht wetsvoorstellen 2015 Onderzoeken AFM Stand van zaken nationale pensioendialoog Rechtspraak goedkoopmansgebruik

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 19 juni 2015 Betreffende wetsvoorstel: 34117

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of het belanghebbendenorgaan.

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of het belanghebbendenorgaan. Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016)

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) 1. Samenvatting In 2017 wordt intern toezicht op pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies geëvalueerd.

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Vereniging van DSM Gepensioneerden 27 maart 2013 Toelichting door Gerard Rutten 2013-001773 Nederlandse Pensioenfondsen: sterke daling van de dekkingsgraad 1 Mutation 25 Funding ratio

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 530 Besluit van 12 december 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met

Nadere informatie

Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds pggm.nl Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds PGGM Bestuurlijke Advisering 9 januari 2015 Met minder regels, meer bereiken Quick Scan Voor u ligt onze Quick Scan van het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds,

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 302 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten artikel Inleiding Reeds geruime tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2015 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 3.0 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Bestuur: Begripsbepalingen het Bestuur

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie