27 januari Pensioen Flash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 januari 2014. Pensioen Flash"

Transcriptie

1 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals wij in onze vorige pensioenflash hebben bericht, hebben het kabinet en enkele oppositiepartijen op 18 december 2013 een pensioenakkoord gesloten. Doel van dit pensioenakkoord was het dusdanig wijzigen van voorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen, dat deze op een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen rekenen. De maatregelen uit het pensioenakkoord zijn opgenomen in de op 20 januari 2014 verschenen novelle Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan De maatregelen die in deze novelle zijn opgenomen, treden in principe in werking per 1 januari De novelle ziet met name op de introductie van premiewaarborgen, de aanpassing van het Witteveenkader en de introductie van een nettolijfrente oudedagsvoorziening. Premiewaarborgen Belangrijkste punt van kritiek op de bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen betrof de budgettaire taakstelling. De voorgestelde verlaging van de jaarlijkse fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen zou namelijk niet tot een overeenkomstige verlaging van de pensioenpremie leiden. De novelle bevat maar liefst negen waarborgen welke ervoor zouden moeten zorgen dat een verlaging van de opbouwpercentages wel tot een corresponderende verlaging van de pensioenpremie leidt. Wij delen echter de tijdens het debat van 19 december 2013 door diverse leden van de Tweede Kamer geuite zorg, dat de in de novelle opgenomen waarborgen niet tot een corresponderende premiedaling zullen leiden. Zonder uitvoerig stil te staan bij de inhoud van de waarborgen, constateren wij namelijk dat de waarborgen met name betrekking hebben op verbetering van inzicht in de totstandkoming van de pensioenpremie en dat dit verbeterde inzicht niet per definitie betekent dat de pensioenpremie daadwerkelijk omlaag gaat.

2 Aanpassing Witteveenkader De novelle bevat overeenkomstig het pensioenakkoord een verlaging van het opbouwpercentage voor pensioenen op basis van een middelloonregeling tot 1,875%. Met een dergelijk opbouwpercentage kan na 40 dienstjaren een pensioen van 75% van het gemiddeld inkomen worden gehaald. In het pensioenakkoord is niet (nadrukkelijk) ingegaan op de verlaging van het opbouwpercentage voor eindloonregelingen. In de novelle is echter voorgesteld om dit percentage te verlagen tot 1,657%. De naar leeftijd gedifferentieerde premie voor pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling wordt overeenkomstig de systematiek van middelloonregelingen aangepast. De opbouwpercentages voor het partnerpensioen zullen 70% van de opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen (blijven) bedragen. Bovengenoemde aanpassingen zullen zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de meeste pensioenregelingen voor 1 januari 2015 (opnieuw) moeten worden aangepast. Introductie nettolijfrente oudedagsvoorziening Het mede in het pensioenakkoord opgenomen voorstel om het pensioengevend inkomen af te toppen op blijft in stand en de in de Wet pensioenaanvullingsregeling opgenomen excedentregeling lijkt te komen vervallen. Dit laatste is ons inziens niet meer dan logisch gezien de storm van kritiek op dit voorstel. Volgens de novelle wordt de voorgestelde excedentregeling vervangen door een zogenoemde nettolijfrente oudedagsvoorziening. In hoofdlijnen komt deze oudedagsvoorziening er op neer dat indien en voor zover men een pensioengevend loon van te boven gaat, er middels een derde pijler product voor de oudedag kan worden gespaard, waarbij het (enige) fiscale voordeel is dat dit spaartegoed niet in box 3 van de inkomstenbelasting wordt opgenomen. Volgens de novelle mogen uitvoerders van fiscaal gefaciliteerde pensioenregelingen en uitvoerders van fiscaal gefaciliteerde derde pijler producten een netto lijfrente voorziening gaan uitvoeren. Ons inziens dient een werknemer zich wel af te vragen of de beperkte fiscale facilitering van de netto lijfrente oudedagsvoorziening opweegt tegen het niet vrij kunnen beschikken over de spaargelden in kwestie. Overige maatregelen pensioenakkoord Tot slot berichten wij dat in de novelle niets is opgenomen over de in het pensioenakkoord genoemde pensioenpositie van zzp ers, de dialoog over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel en het verkennen van mogelijkheden om het werknemersdeel van de pensioenpremies in te zetten voor eigen woningschuld. Ten aanzien van de pensioenpositie van zzp ers heeft het kabinet op 15 januari jl. wel aangegeven dat belangenorganisaties van zelfstandigen zich momenteel over de vormgeving van een vrijwillige pensioenregeling buigen en dat het kabinet in dit verband een separaat wetsvoorstel komt. Fiscale besluiten / Marianne Meijer-Zaalberg Eind vorig jaar zijn er enkele fiscale besluiten verschenen in verband met de wijziging van de fiscale regels omtrent pensioen (Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd, afgekort Wet VAP) die vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn. Deze fiscale besluiten zullen hierna kort worden besproken. Besluit van 17 december 2013, nr. BLKB 2013/2201M Verlenging looptijd uitkering VUT, overbruggings- en prepensioen en overbruggingslijfrente Dit besluit maakt het mogelijk om, vooruitlopend op een wetswijziging, uitkeringen van VUT-regelingen, overbruggingspensioen, prepensioen en overbruggingslijfrente tot de verhoogde AOW-leeftijd uit te keren. Bij de invoering van de Wet VPL (aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) is in overgangsrecht een voorziening getroffen voor op 31 december 2004 bestaande VUT-regelingen, 2

3 overbruggingspensioen en prepensioen. Deze regelingen moeten eindigen op 65-jarige leeftijd. Voldoen de regelingen daaraan niet, dan worden zij aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding. Reden van invoering van deze begrenzing was dat destijds op die leeftijd de AOW-uitkeringen ingingen. Nu de ingang van de AOW-uitkeringen is verschoven en in de komende jaren blijft opschuiven, dient dat overgangsrecht aangepast te worden. Dat zal geregeld worden in een wetswijziging. Vooruitlopend daarop heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat deze uitkeringen mogen worden uitgekeerd tot aan de ingangsdatum van de AOW. Dat geldt tevens voor overbruggingslijfrenten. Besluit van 18 december 2013, nr. BLKB 2013/2200M Regelingen vervroegd uittreden in kader van sociale plannen en vrijwillige vertrekregelingen Dit besluit bevat onder voorwaarden een goedkeuring voor regelingen voor vervroegd uittreden in het kader van sociale plannen, die worden voorafgegaan door een vrijwillige vertrekregeling. De bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen is onder meer vorm gegeven door de pseudo-heffing op regelingen voor vervroegd uittreden (RVU s). Er vindt geen pseudoheffing plaats als sprake is van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie, waarbij de vermindering van het personeels-bestand plaatsvindt op basis van objectieve criteria zoals het afspiegelingsbeginsel en het niet de intentie is om ouderen met het oog op vervroegd uittreden te ontslaan. Het komt steeds vaker voor dat een dergelijk sociaal plan vooraf wordt gegaan door een regeling waarbij werknemers vrijwillig ontslag kunnen nemen. Oudere werknemers maken vaak gebruik van een dergelijk vrijwillige regeling en kunnen op die wijze plaats maken voor jongere werknemers die anders zouden afvloeien. Vrijwillige vertrekregelingen moeten op zich getoetst worden aan de RVU-criteria. Deze afzonderlijke toetsing kan leiden tot het toepassen van de pseudo-heffing op de vrijwillige regeling, terwijl over de totale regeling in het kader van het sociaal plan met inbegrip van de vrijwillige vertrekregeling wel aan de vereiste objectieve ontslagcriteria wordt voldaan. Dat vindt de staatssecretaris niet gewenst en in dat verband keurt hij onder voorwaarden goed dat de beoordeling of voldaan is aan een objectief ontslagcriterium zoals het afspiegelingsbeginsel, mag plaatsvinden nadat het sociaal plan, inclusief de voorafgaande vrijwillige vertrekregeling is afgerond. Daarbij staat de staatssecretaris een doelmatigheidsmarge toe van 10%. De voorwaarden die de staatssecretaris aan de goedkeuring verbindt zijn: De ontslagen op basis van het sociaal plan, inclusief de vrijwillige vertrekregeling, zijn uiterlijk afgerond in een periode van 36 maanden. De werkgever legt vooraf een inschatting vast en maakt achteraf een verantwoording op over de naleving van de objectieve ontslagcriteria en bewaart de inschatting en de verantwoording op controleerbare wijze bij zijn loonadministratie. Als achteraf blijkt dat meer ouderen zijn ontslagen dan mogelijk was binnen de grenzen van de objectieve ontslagcriteria en de doelmatigheidsmarge van 10%, dan is voor de gehele groep oudere werknemers sprake van een RVU en wordt daarop de pseudo-eindheffing (52%) toegepast. Besluit van 20 december 2013, nr. BLKB 2013/2199M Overgangsrecht partner- en wezenpensioen werknemer geboren vóór 1 januari 1950 Dit besluit verleent een goedkeuring aan pensioenregelingen met partner- en wezenpensioen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 met een maximum opbouwpercentage zoals deze gold voor de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL). Bij invoering van de Wet VPL op 1 januari 2005 is overgangsrecht opgenomen voor het ouderdomspensioen voor werknemers die zijn geboren voor 3

4 1 januari 1950, waardoor de opbouw van ouderdomspensioen ook na invoering van de Wet VPL ongewijzigd kon worden voortgezet. Daarbij is niet voorzien in overgangsrecht voor partner- en wezenpensioen omdat de ruimte voor toekenning van deze pensioenen ongewijzigd bleef. Bij invoering van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) wordt de fiscale ruimte voor het partner- en wezenpensioen wel beperkt maar wordt voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 een uitzondering gemaakt. Dit besluit verleent tevens een goedkeuring aan pensioenregelingen voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 met een geringe overschrijding van de fiscale grenzen voor het wezenpensioen. Met ingang van 1 januari 2014 wordt door de Wet VAP de opbouwruimte voor het ouderdomspensioen beperkt tot 2,15%. De ruimte voor het partnerpensioen wordt beperkt tot 1,51% en voor wezenpensioen tot 0,3%. In pensioenregelingen waarbij het partnerpensioen wordt uitgedrukt in 70% van het ouderdomspensioen en het wezenpensioen in 20% van het partnerpensioen (of 14% van het ouderdomspensioen) bedraagt het partnerpensioen 1,505% van de pensioengrondslag en het wezenpensioen 0,301% van de pensioengrondslag. Het wezenpensioen is in deze situatie te hoog. Tegenover deze geringe overschrijding staat het partnerpensioen dat een compensatieruimte heeft van 0,005%, waardoor de regeling binnen de kaders van de wet kan worden aangewezen. Deze aanwijzing geldt tot en met 31 december 2014 en dus alleen voor werknemers geboren vóór 1 januari Fiscale behandeling partner- en wezenpensioen op risicobasis De staatssecretaris geeft in dit besluit ook zijn visie over het partner- en wezenpensioen dat op risicobasis is verzekerd, in verband met de beperking van de fiscale kaders voor pensioenopbouw. Als het partner- en wezenpensioen in plaats van op opbouwbasis op risicobasis is verzekerd, dan wordt het partner- en wezenpensioen op basis van eenjarige risico s verzekerd. Dat houdt in dat deze risico s jaarlijks opnieuw verzekerd worden, waarbij de dan geldende fiscale kaders moeten worden aangehouden. Als dat onverkort wordt toegepast, dan ontstaat er een verschil in behandeling van partner- en wezenpensioen op risicobasis ten opzichte van opgebouwd partner- en wezenpensioen, waar de reeds opgebouwde pensioenen in stand blijven en de beperking alleen geldt voor het daarna op te bouwen pensioen. De staatssecretaris staat toe dat ook bij een partner- en wezenpensioen op risicobasis voor dienstjaren vóór inwerkingtreding van de Wet VAP uitgegaan mag worden van de toen geldende fiscale kaders (qua opbouw en pensioengevend loon). Conversie opgebouwde pensioenaanspraken met recht op indexatie In dit besluit keurt de staatssecretaris ook goed dat de fiscaal maximale grenzen overschreden mogen worden door conversie van opgebouwde pensioenaanspraken met een recht op indexatie van pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de pensioenricht-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Als de reeds daarvoor opgebouwde pensioenaanspraken, met pensioenrichtleeftijd op 65 jaar, worden geconverteerd naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd, heeft dat tot gevolg dat een deel van het recht op indexatie wordt omgezet in een hogere pensioenaanspraak, waardoor mogelijk de fiscaal maximale grenzen voor het ouderdomspensioen (100% pensioengevend salaris: hierna PG), het partnerpensioen (70% van PG) en het wezenpensioen (14% van PG) overschreden worden. Arbeidsongeschiktheid en aanpassing pensioenregeling Ook in dit besluit wijst de staatssecretaris pensioenregelingen met een inwerking getreden verzekering wegens premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden aan als pensioenregeling in de zin van de Wet LB. 4

5 Als een pensioenregeling premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid omvat, dan wordt het deelnemerschap (deels) voortgezet tijdens de WIA-uitkering. De staatssecretaris heeft in zijn besluit daarover het volgende opgemerkt. Bij wijziging van de fiscale regels moeten bestaande pensioenregelingen worden aangepast. Dit geldt ook voor pensioenregelingen waarbij de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid al is ingegaan. Ten aanzien van de verzekeraar merkt de staatssecretaris vervolgens op dat het recht op premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid echter vaak geformuleerd is als een recht op voortzetting van de betaling van overeengekomen premiebedragen voor pensioenopbouw voor rekening van de verzekeraar. Dit betekent dat in de gevallen waarin de premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid al is ingegaan, de verplichtingen van de verzekeraar en de rechten van de arbeidsongeschikte werknemer vaststaan. In die gevallen kan aanpassing van de pensioenregeling voor arbeidsongeschikten tot aanzienlijke bezwaren voor de uitvoeringspraktijk leiden. In verband daarmee wijst de staatssecretaris de betrokken pensioenregeling aan als fiscaal toegestane pensioenregeling, onder de volgende vier voorwaarden: 1. Onderdeel van de pensioenregeling is een verzekeringsovereenkomst die bij arbeids-ongeschiktheid voorziet in een recht op voortzetting van de betaling van overeengekomen premiebedragen voor pensioenopbouw voor rekening van de verzekeraar. De premies komen dan voor rekening van de pensioenverzekeraar. 2. Afgezien van een eventuele indexatie staat de omvang van de premievrijstelling vast op de datum waarop de periode van premievrijstelling ingaat. 3. Een eventueel overeengekomen indexatie van de vrijgestelde premies vindt plaats volgens een gebruikelijke, fiscaal aanvaardbare loon- of prijsindex. 4. Bij een latere verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid geldt de aanwijzing alleen voor de in samenhang daarmee te verlagen opbouw van pensioenrechten met de bijbehorende premievrijstelling. Bij een latere verhoging van de mate van arbeidsongeschiktheid dient de daarmee samenhangende premievrije pensioenopbouw te voldoen aan de fiscale regels zoals die luiden ten tijde van die verhoging. Het lijkt erop dat de voormelde regels dus niet voor pensioenregelingen gelden die bij een pensioenfonds zijn ondergebracht. Welke regels er gelden bij wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen na het einde van de arbeidsovereenkomst is nog een vraag apart. Een wijzigingsbeding in het pensioenreglement kan dat vergemakkelijken, zo blijkt uit recente jurisprudentie. Als dat het geval is en er is sprake van een zwaarwegend belang van de werkgever waarvoor het belang van de (ex-)werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad naar redelijkheid en billijkheid moet wijken. In geval de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenfonds kan er ook een wijzigings-bevoegdheid van het bestuur van het pensioenfonds gelden. Dat dient dan wel in het reglement opgenomen te zijn. In dat geval kan de werkgever dit alleen maar volgen, maar is daarmee niet direct gevrijwaard van een eventuele compensatiemaatregel. Er zal dan ook instemming moeten zijn over de wijziging van de pensioenregeling en de daarmee verband houdende compensatiemaatregel. Convenant verzekeraars en pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg Op 23 januari 2013 hebben verzekeraars en pensioenfondsen een convenant gesloten over de dekking van arbeidsongeschiktheidpensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen. Het convenant is bedoeld om met ingang van 1 januari 2014 de negatieve gevolgen weg te nemen van werknemers met gezondheidsbeperkingen bij individuele baanmobiliteit. De voor de werknemer geldende pensioenregeling is daarbij leidend. Als daarin geen arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen, heeft het convenant ook geen werking. 5

6 Arbeidsongeschiktheidspensioen De regelingen op grond van het convenant zijn verschillend voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt dat de verzekering blijft gelden waaraan de werknemer deel nam op de eerste ziektedag (met andere woorden: het zogenaamde uitlooprisico wordt verzekerd). Als de arbeidsongeschiktheid toeneemt, wordt ook die toename verzekerd in de oude regeling. Het risico blijft verzekerd tot de pensioenrichtleeftijd, zoals vermeld in het pensioenreglement, maar eindigt uiteraard eerder als de WIA-uitkering eerder eindigt. Bij herleven van de arbeidsongeschiktheid binnen 4 weken, wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd vanuit de oude pensioenregeling. Bij herleving na 4 weken wordt het arbeidsongeschikt heids-pensioen in de nieuwe pensioenregeling verzekerd. Als de werknemer al arbeidsongeschikt was voordat hij in enige pensioenregeling was opgenomen, dan is hij, voor het gedeelte dat hij al arbeidsongeschikt was, niet verzekerd (met andere woorden: het zogenaamde inlooprisico is niet verzekerd). Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De premievrijstelling blijft verzekerd in de pensioenregeling waarin de werknemer deelnam tijdens de eerste ziektedag. De mate van arbeidsongeschiktheid blijft in de oude regeling gedekt tot het niveau op de laatste werkdag of eerste toekenning van de WIA-uitkering en eventuele toename binnen 4 weken na de laatste werkdag of de eerste toekenning van de WIA-uitkering. De nieuwe pensioenregeling verzekert de verhoging van de premievrijstelling bij toename van de arbeidsongeschiktheid na 4 weken. Ook bij herleving van de arbeidsongeschiktheid na 4 weken na eerder herstel, wordt premievrijstelling verzekerd in de nieuwe pensioenregeling. In het convenant spreken verzekeraars en pensioenfondsen ook af dat er geen carenz- of wachttijden worden gehanteerd voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijsteling. Wel mogen antimisbruikbepalingen opgenomen worden. Tevens kunnen anticumulatiebepalingen opgenomen worden. Pensioen in eigen beheer/ Matthijs van Tol Op 6 december 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën op verzoek van de Eerste Kamer een brief opgesteld over de knelpunten bij de opbouw van pensioen in eigen beheer voor een directeur-grootaandeelhouder ( DGA ). In deze brief wordt met name ingegaan op de bestaande verschillen in waardering van pensioen in eigen beheer volgens enerzijds de commerciële regels en anderzijds de fiscale regels. In de brief van de staatssecretaris wordt geconstateerd dat er aanmerkelijk verschillen bestaan tussen de commerciële en de fiscale waardering van pensioen in eigen beheer. Deze verschillen zijn het gevolg van fiscale regels ten aanzien van de in aanmerking te nemen rekenrente van minimaal 4 procent, het fiscaal niet rekening mogen houden met toekomstige loon-en prijsontwikkelingen, het fiscale verbod op het gebruik van leeftijdsterugstellingen en het fiscaal niet rekening houden met het risico van vooroverlijden en met kosten-en winstopslagen. Een en ander leidt ertoe dat de fiscale waardering van pensioen in eigen beheer aanmerkelijk lager is dan de waarde in het economische verkeer van dat pensioen. Daarnaast is er sprake van ingewikkelde regels. 6

7 In de brief van de staatssecretaris worden drie mogelijk oplossingsrichtingen voorgesteld. De eerste oplossingsrichting is het gelijktrekken van de fiscale waardering van pensioen in eigen beheer met de commerciële waardering (fiscaal volgt commercieel). Dit zou echter leiden tot aanmerkelijk hogere fiscale lasten. Met name om budgettaire redenen heeft deze oplossing niet de voorkeur van de staatssecretaris. De tweede oplossingsrichting bestaat uit een eenmalige verlaging ( afstempeling ) van de pensioenaanspraken tot op het niveau van de fiscale waardering. Omdat deze benadering slechts een tijdelijke oplossing biedt, heeft deze oplossingsrichting evenmin de voorkeur van de staatssecretaris. De voorkeur van de staatssecretaris gaat uit naar een derde richting, de zgn. fiscale pensioenreserve voor de oude dag. Hierbij zou aan de DGA elk jaar de keuze worden geboden tussen hetzij opbouw van pensioen bij een externe professionele verzekeraar, hetzij vorming van een fiscale pensioenreserve. Het systeem van de fiscale pensioenreserve zou er in hoofdlijnen als volgt uitzien. Er worden géén pensioenrechten opgebouwd en er zijn in fiscale zin géén pensioenaanspraken. De fiscale pensioenreserve is van fiscale aard en staat los van het arbeidsrecht. Er wordt jaarlijks een percentage van de winst aan de pensioenreserve toegevoegd, met inachtneming van een maximum. Er kan alleen een toevoeging aan de pensioenreserve plaats vinden indien in het desbetreffende jaar winst wordt gemaakt. Om het systeem eenvoudig te houden wordt overwogen in een winstjaar geen inhaaldotaties mogelijk te maken over voorafgaande jaren waarin vanwege een te lage winst minder dan het maximum is gedoteerd. De pensioenreserve kan alleen worden gevormd bij de werkmaatschappij of bij een vennootschap die deel uitmaakt van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. De pensioenreserve bestaat alleen uit de jaarlijkse dotaties, er vindt geen oprenting plaats. Actuariële berekeningen kunnen achterwege blijven. Uiterlijk op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, valt de pensioenreserve vrij ten bate van de belastbare winst. In die situatie is tevens zgn. revisierente verschuldigd. De belaste vrijval (en de revisierente) kan worden voorkomen door met de gereserveerde middelen een lijfrente ten behoeve van de DGA (of bij overlijden: ten behoeve van zijn nabestaanden) aan te kopen. Bij echtscheiding zal de partner geen recht hebben op een deel van de fiscale pensioenreserve. De brief van de staatssecretaris van Financiën is het startpunt voor een discussie met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over pensioen in eigen beheer. Dit onderwerp zal dus nog een vervolg krijgen. Waardering pensioenvoorziening DGA in de jaarrekening / Matthijs van Tol Volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is het toegestaan om in de jaarrekening het in eigen beheer gehouden pensioen van de directeur-groot aandeelhouder ( DGA ) in aanmerking te nemen voor een bedrag gelijk aan de fiscale voorziening. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de in de jaarrekening opgenomen pensioenvoorziening in het algemeen aanmerkelijk lager zijn dan de waarde in het economische verkeer van de pensioenverplichting. De reden hiervoor is met name dat bij de berekening van de omvang van fiscale pensioenvoorziening een rekenrente van tenminste 4 procent moet worden gehanteerd. Op 9 januari 2014 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving ( de Raad ) een voorstel gepubliceerd voor een aangepaste richtlijn over de waardering van in eigen beheer gehouden pensioen van de DGA ( het voorstel ). Volgens het voorstel mag het in eigen beheer gehouden pensioen van de DGA alleen nog volgens fiscale grondslagen worden gewaardeerd indien dit niet leidt tot belangrijke verschillen met een waardering op basis van een in Nederland algemeen aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek. In het voorstel is niet aangegeven wanneer sprake is van belangrijke verschillen. Evenmin is in het voorstel opgenomen welke actuariële waarderingsmethodieken in Nederland algemeen aanvaardbaar zijn. In dit verband rijst onder meer de vraag van welke rekenrente moet worden uitgegaan. 7

8 Verder is in het voorstel opgenomen dat bij de waardering van deze pensioenverplichtingen rekening dient te worden gehouden met onvoorwaardelijke toegezegde (toekomstige) indexaties. Het is toegestaan rekening te houden met aanpassingen van opgebouwde pensioenaanspraken die voortvloeien uit verwachte toekomstige salarisstijgingen en voorwaardelijk toegekende indexaties. Dit is echter niet verplicht. Voorts is het toegestaan de pensioenverplichtingen te waarderen tegen het bedrag waarvoor deze kunnen worden overgedragen aan een professionele verzekeraar (de zgn. waarde in het economische verkeer). Dit is evenmin verplicht. Het voorstel heeft geen invloed op de bestaande mogelijkheid voor kleine rechtspersonen om onder voorwaarden de jaarrekening op te stellen op basis van de toepasselijke fiscale grondslagen. In dat geval dienen zowel de activa, de passiva als het resultaat volgens fiscale grondslagen in aanmerking te worden genomen. In de toelichting op de jaarrekening dient in deze situatie te worden vermeld dat is uitgegaan van fiscale grondslagen. Het voorstel geldt zowel voor grote, middelgrote als voor kleine ondernemingen. De wijzigingen zouden ingaan voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014, waarbij eerdere toepassing door de Raad wordt aanbevolen. De Raad beveelt sterk aan om, vanwege de lage rentestanden, met onmiddellijke ingang de pensioenverplichting voor de DGA niet langer te waarderen volgens fiscale grondslagen. Onduidelijk is of dit laatste betekent dat in de opvatting van de Raad het voorstel ook invloed heeft op jaarrekeningen van vóór Tot 19 februari 2014 kan commentaar op het voorstel bij de Raad worden ingediend. Daarna zal het voorstel zo spoedig mogelijk door de Raad definitief worden gemaakt. Round tables Het Team Pensioenen & Pensioenfondsen organiseert regelmatig tailormade round tables voor pensioenfondsen, pensioenbeheerders en pensioenuitvoerders over de voor u relevante juridische, regulatoire en fiscale aspecten. Onderwerpen in deze kleinschalige (ook in-house) bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn de juridische, regulatoire en fiscale aspecten van beleggen & vermogensbeheer, due diligence van investeringsmogelijkheden, pension fund governance, aansprakelijkheid en risico s voor pensioenbestuurders, werkingssfeer van pensioenregelingen, en premie pensioeninstellingen. Nieuw zijn de round tables Wijzigen pensioenregeling, Liquidatie van pensioenfondsen en Nieuwe bestuursstructuur voor pensioenfondsen. Voor meer informatie over onze round tables kunt u contact opnemen met Marianne Meijer-Zaalberg. 8

9 Colofon De Pensioen Flash is een uitgave van het Team Pensioenen & Pensioenfondsen van Loyens & Loeff. Dit team bundelt de specialistische kennis op fiscale, juridische en regulatoire aspecten en adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en aangesloten instellingen als werkgevers en werknemersorganisaties. Voor meer informatie over ons team, klik hier. Redactie: Marianne Meijer- Zaalberg Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 3

Pensioen Flash 2011 nr. 3 Team Pensioenen- en Pensioenfondsen, 19 mei 2011 In onze vorige Pensioen Flash van 18 maart 2011 stelden wij u een speciale Pensioen Flash in het vooruitzicht in verband met het te verwachten pensioenakkoord.

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Belangrijkste wijziging Tot nu is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegestaan om de verplichting voor pensioenregelingen

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Algemeen RJ-Uiting 2014-4 bevat aanpassingen inzake de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder in Richtlijn

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Pensioenen. Datum: januari/februari 2013

Pensioenen. Datum: januari/februari 2013 Pensioenen Datum: januari/februari 2013 2 Wat staat ons te wachten in 2013? 1. Verhoging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd 2. Korten/afstempelen van pensioen 3. Update pensioenakkoord 4. Regeerakkoord

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1

Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 1 Loonheffingen. Pensioenen; Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 maart

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioen Flash 2011 nr. 5

Pensioen Flash 2011 nr. 5 Pensioen Flash 2011 nr. 5 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd, aanpassing AOW-leeftijd en fiscale wetgeving ingediend bij Tweede Kamer Europese Commissie publiceert

Nadere informatie

Pensioen Flash 2010 nr. 3

Pensioen Flash 2010 nr. 3 Team Pensioenen & Pensioenfondsen, 4 november 2010 Wetsvoorstel Pensioenregister Arbeidscontract mag automatisch eindigen bij ingang pensioen Behoud arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen bij

Nadere informatie

Er zal een novelle worden ingediend die zal voorzien in een wijziging van de wetsvoorstellen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten:

Er zal een novelle worden ingediend die zal voorzien in een wijziging van de wetsvoorstellen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten: 20 december 2013 Pensioen Flash Pensioenakkoord / Petra van Straten In eerdere pensioenflashes berichtten we al over de wetsvoorstellen, Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord /V. Lijst van gebruikte afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Maatschappelijke ontwikkeling van het pensioenbegrip / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord /V. Lijst van gebruikte afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Maatschappelijke ontwikkeling van het pensioenbegrip / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Lijst van gebruikte afkortingen /XV HOOFDSTUK 1 Maatschappelijke ontwikkeling van het pensioenbegrip / 1 1.1 Inleiding / 1 1.2 Beknopte historische ontwikkeling van het pensioenbegrip

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht?

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht? De Toekomst van pensioen VVPJ 26 februari 2013 Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Aan welke knoppen kun je nog draaien? Nieuw premieovereenkomstenbesluit Ben Schuurman Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd

Seminar MontClair. pensioenrichtleeftijd Seminar MontClair Verschuiving WIJZIGING AOW- VAN DEen pensioenrichtleeftijd ARBEIDSVOORWAARDE PENSIOEN Woensdag 5 juni 2013 Pensioenopleidingen in het groene hart 1 Welkom! Leeswijzer Stand van zaken

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

16 juli 2013. Pensioen Flash

16 juli 2013. Pensioen Flash 16 juli 2013 Pensioen Flash Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en wetsvoorstel Wet pensioenaanvullingsregelingen / Marianne Meijer-Zaalberg

Nadere informatie

white paper september 2014

white paper september 2014 white paper september 2014 Wat te doen met nabestaandenpensioen na 1 januari 2015 Het kabinet kijkt naar de toekomst. De economie trekt aan, er is hier en daar weer budget voor extra investeringen zoals

Nadere informatie