Een vereniging voor alumni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een vereniging voor alumni"

Transcriptie

1 Een vereniging voor alumni Een onderzoek naar loopbaanperspectieven van afgestudeerde psychologiestudenten en de behoefte aan een alumnivereniging Opleiding Psychologie Faculteit der gedrags- en maatschappijwetenschappen Augustus 2007 Dr. A. H. de Lange S. A. van Drunen Littel H. R. Hamer

2 Inhoud Inleiding 3 1) Respondenten 4 2) Begin en einde van de opleiding 5 3) Ervaring naast de opleiding Psychologie 7 4) Na de opleiding Psychologie 8 5) Stages tijdens de opleiding Psychologie 9 6) Huidige situatie 10 7) Relatie tussen de opleiding Psychologie en de huidige situatie 14 8) Oordeel over de opleiding Psychologie 16 9) Bijdragen aan het huidige onderwijs 19 10) Een vereniging voor alumni 20 Conclusies 23 Bijlage 1: Community of Practice 25 Bijlage 2: Figuren bij Oordeel over de opleiding Psychologie 26 2

3 Inleiding In september 2006 is begonnen met de opzet en uitvoering van een grootschalig onderzoek onder alumni van de opleiding psychologie in Groningen. Alle alumni die na 1995 zijn afgestudeerd ontvingen een vragenlijst thuis, waarin niet alleen naar hun oordeel over de opleiding Psychologie werd gevraagd, maar ook naar hun loopbaan ná de opleiding. Meest belangrijke onderdeel van de vragenlijst was een inventarisatie van de interesse van respondenten voor een alumnivereniging. Conclusies wat betreft een alumnivereniging blijken eensluidend, er is een sterke behoefte aan met name netwerkfuncties. Augustus 2007 ziet de afsluiting van het onderzoek en inmiddels is gestart met de opzet van een alumnivereniging. Momenteel wordt gewerkt aan een website voor alumni en wordt bekeken hoe een alumni-dag zou moeten worden ingevuld. Ook wordt binnenkort een coördinator aangesteld, zodat concrete activiteiten op poten kunnen worden gezet. Hierover hopen we snel duidelijkheid te hebben, zodat de opleiding Psychologie in Groningen ook ná het afstuderen van waarde blijft voor haar studenten. Augustus 2007, Stephanie van Drunen Littel Hinke Hamer 3

4 1) Respondenten 1764 vragenlijsten zijn per post verzonden, hiervan zijn 453 vragenlijsten geretourneerd. Van de 139 vragenlijsten die via het internet zijn verzonden, is 80,6% (n = 112) teruggestuurd. Dit levert een totale respons op van 32,1%. Van de 565 respondenten is 18,9% man (n = 107) en 80,9% vrouw (n = 458). Respondenten variëren in leeftijd van 21 tot 59 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 31,19 jaar (standaarddeviatie 6,31). Onder hen is 31,3% alleenstaand. 40,9% is samenwonend en 26,6% is getrouwd. Daarnaast is één van hen weduwe en zijn 5 respondenten gescheiden. Van de respondenten heeft 30% kinderen en 68,8% niet (de ontbrekende 1,4% omvat missende waarden). Van de respondenten met kinderen heeft 14,5% één kind, 11,3% twee kinderen en 4,4% meer dan twee kinderen. 4

5 2) Begin en einde van de opleiding De 563 respondenten die een antwoord geven op de vraag in welk jaar zij zijn begonnen aan de opleiding Psychologie aan de RuG laten een normale verdeling zien. Een vijftal alumni is voor 1987 begonnen en een student is in 2003 begonnen. Voor de rest van de respondenten geldt een beginjaar tussen 1987 en 2002, waarbij het gros tussen 1996 en 2000 is begonnen. Zowel de Bachelor- als de doctoraalstudenten is gevraagd in welk jaar zij afstudeerden, ook hierin is een normale verdeling zichtbaar, met 56,2% van de alumni tussen 2001 en Onder hen is het laatst behaalde diploma in verreweg de meeste gevallen het doctoraaldiploma (85.7%). 13% heeft het Masterdiploma genoteerd als meest recent behaalde diploma. 1% heeft het Bachelordiploma als meest recente diploma aangekruist. Met deze gegevens komen we uit op een gemiddelde studieduur van 5.51 jaar. Afstudeerrichting doctoraalstudenten Twintig procent van de alumni geeft aan afgestudeerd te zijn in de richting AOP, mogelijk in combinatie met een andere richting. De optie Functieleer wordt door 2 procent van de respondenten aangekruist; in de helft van de gevallen als enige afstudeerrichting, in de andere helft in combinatie met een andere richting. Differentiële Psychologie wordt in slechts twee gevallen aangegeven, in beide gevallen wordt ook gebruik gemaakt van de optie Anders om een nevenrichting aan te duiden. 26% van de doctoraalstudenten is afgestudeerd in alleen Klinische Psychologie. Nog eens tien procent volgde de richting Klinische Psychologie naast een van de andere richtingen. 21 procent van de alumni studeerden af in de richting Ontwikkelingspsychologie, al dan niet in combinatie met een andere richting. De mogelijkheid werd geboden om een optie Anders aan te kruisen en daarbij aan te geven welke doctoraalrichting was gekozen, mogelijk in combinatie met een andere optie. Twintig procent van de alumni maakten van deze mogelijkheid gebruik en gaven uiteenlopende richtingen aan. De richting Sociale Psychologie was op de schriftelijke vragenlijsten niet aangegeven, om die reden gaven elf procent deze optie aan bij Anders. In de vragenlijsten die via internet waren ingevuld was deze optie wel aangegeven. Nog eens vijf procent van de respondenten koos voor deze richting via de on line vragenlijsten. Andere richtingen die werden aangegeven op zowel de schriftelijke als de digitale vragenlijsten waren Persoonlijkheidspsychologie, Neuropsychologie, Methodologie, Theorie en Geschiedenis, Onderwijspsychologie en Gerontologie. Richtingen als Experimentele of Gezondheidspsychologie werden tenslotte sporadisch genoemd. Afstudeerrichting Masterstudenten Voor Masterstudenten was de keuze uit afstudeerrichtingen minder divers. Zes procent geeft de optie AOP aan, daarnaast wordt ook Klinische en Ontwikkelingspsychologie in zes procent van de gevallen genoemd. Nog eens vier procent van de respondenten heeft de optie Sociale Psychologie aangekruist, 5

6 tegenover ruim een procent dat koos voor Hersenen en Gedrag. Een optie Ontwikkelingspsychologie is per ongeluk aangegeven in de schriftelijke vragenlijst, terwijl deze in Groningen niet bestaat als op zichzelf staande richting. Toch hebben 15 respondenten deze optie aangekruist. Daarnaast heeft een aantal respondenten zowel een afstudeerrichting voor de Master als voor de doctoraalopleiding aangekruist. Dit is niet mogelijk en het zou geleid kunnen hebben tot een vertekening van resultaten. Op de vraag welke differentiatievakken tijdens de Bacheloropleiding zijn gevolgd, konden respondenten kiezen uit vier mogelijkheden, waarbij meerdere opties mochten worden ingevuld. Ruim zes procent geeft aan vakken uit de richting Arbeids- en Organisatiepsychologie te hebben gevolgd, al dan niet in combinatie met vakken uit andere richtingen. In drie procent van de gevallen zijn vakken uit de richting Hersenen en Gedrag gevolgd. Zes procent koos voor de optie Klinische en Ontwikkelingspsychologie, nog eens zes procent koos voor Sociale Psychologie. 6

7 3) Ervaring naast de opleiding Psychologie Opvallend weinig alumni hebben naast hun opleiding Psychologie ervaring opgedaan in het buitenland of een andere opleiding gevolgd. Slechts 9.7% van de respondenten heeft een periode in het buitenland doorgebracht voor studie of onderzoek, het gaat hier in absolute waarden om 55 van 548 respondenten. Een kleine 13% van de respondenten heeft naast de opleiding Psychologie een andere opleiding gevolgd. Het gaat hierbij om opleidingen van uiteenlopende aard. Economie, filosofie of wijsbegeerte, geneeskunde en rechten worden het meest genoemd, hoewel het lage absolute waarden betreft. 44.6% van de respondenten heeft bestuurservaring opgedaan, tegenover 52.6% die dat niet heeft. 7

8 4) Na de opleiding Psychologie 45 Procent van de respondenten heeft na de opleiding Psychologie aan de RuG geen andere opleiding meer gevolgd, tegenover 54% dat wel een vervolgtraject heeft doorlopen. Van hen heeft elf procent een promotietraject gevolgd, al dan niet in combinatie met een postdoctorale- of een willekeurige andere, niet-wetenschappelijke opleiding. Eén procent heeft na de opleiding Psychologie een lerarenopleiding gevolgd, tegenover zes procent dat een andere WO-opleiding is begonnen, in enkele gevallen in combinatie met een postdoctorale opleiding of een andere, niet-wetenschappelijke opleiding. Ruim 22% van de respondenten is een post-doctorale opleiding begonnen. Vermoedelijk ligt dit percentage hoger, daar één procent van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de optie andere opleiding om de GZopleiding aan te duiden. De respondenten die een andere opleiding zijn gestart na de opleiding Psychologie (twaalf procent), zijn gaan studeren op uiteenlopende gebieden, welke te uitgebreid zijn om hier te beschrijven. Opvallend zijn de cursussen via de huidige werkgever (1%), opleidingen via het Nederlands Insitituut voor Marketing (NIMA) (1%), de opleiding tot mediator (1%), de PABO (0,4%) en de opleiding NeuroLinguïstisch Programmeren (0,4%). Van de respondenten is 26% ten tijde van het invullen van de enquête nog bezig met een opleiding. 8

9 5) Stages tijdens de opleiding Psychologie 94 Procent van de respondenten heeft een stage gelopen tijdens hun opleiding Psychologie. In negentig procent van de gevallen ging het om een stage als verplicht onderdeel van de opleiding. Vijf procent van de respondenten heeft geen stage gelopen. Van de stages was 66% gericht op onderzoek. 64% van de onderzoeksstages was extern, bij een bedrijf of organisatie, tegenover 36% interne stages. De respondenten werd gevraagd aan te geven bij welk bedrijf zij stage hadden gelopen, in het geval van een externe onderzoeksplaats. Het gaat hier om 225 verschillende bedrijven en instellingen, wij hebben geprobeerd hier een ordening in aan te brengen. In dertien procent van de gevallen gaat het om een plaats bij het UMCG, tegenover zestien procent onderzoeksplaatsen in een klinische setting. Klinische settings worden hier breed genomen, zowel GGZ, RIAGG, UCKJP, Accare, Jeugdzorg en andere kinder- en jeugdpsychologische instellingen worden eronder verstaan. In acht procent van de gevallen gaat het om een onderzoeksstage in het buitenland en tenslotte worden veertig procent van de plaatsen geschaard onder anders. Het kan hier gaan om zowel klinische plaatsen als plaatsen in de richting van arbeids- en organisatiepsychologie. In acht van de 142 gevallen gaat het om een plaats bij trainingsbureau GITP, verder is in deze 142 plekken nauwelijks eenheid te ontdekken. 504 respondenten geven antwoord op de vraag of hun onderzoeks- of praktijkstage van nut is geweest bij het vinden van een betaalde baan, 28% vindt dat niet het geval, 61% vindt van wel. Van de 498 respondenten die aangeven een stage te hebben gelopen, is 27.8% ook na de opleiding werkzaam geweest bij het bedrijf waar zij stage liepen. Verwerking van de vraag Kunt u een omschrijving geven van de stage en aangeven wat het belang is geweest? hebben wij voorlopig laten liggen. 9

10 6) Huidige situatie Ten tijde van het invullen van de vragenlijst heeft het overgrote deel van de respondenten een betaalde baan. Het gaat hier om 75%. Wanneer ook combinaties worden meegerekend van vaste baan met promotietraject, postdoctorale opleiding en vrijwilligerswerk komen we uit op ruim 80%. 6% volgt een promotietraject en ruim 4% doet een postdoctorale opleiding; in 21 van de 24 gevallen wordt deze opleiding naast een vaste baan gevolgd. 3% van de respondenten werkt niet ten tijde van het invullen van de vragenlijst en 5.7% beschrijft haar situatie als Anders. Respondenten wordt de gelegenheid geboden nader toe te lichten wat bedoeld wordt met Anders. In verreweg de meeste gevallen gaat het om zelfstandig ondernemerschap. Na het afstuderen heeft drie procent van de respondenten nog geen baan gevonden. 23 Procent van de respondenten heeft één baan gehad, 28 procent heeft twee banen gehad en nog eens 23 procent van de respondenten heeft drie banen gehad. Twintig procent van de alumni heeft na hun afstuderen vier of meer banen gehad tot één maximum van negen. 37 procent van de alumni is na het afstuderen nooit werkloos geweest en opvallend is het feit dat de meeste respondenten vrij snel een baan hebben gevonden. Acht procent van de studenten is een maand werkloos geweest, tien procent wee maanden. Nog eens tien procent was drie maanden werkloos en vervolgens lopen de aantallen af. Opmerkelijk zijn de pieken bij zes (zeven procent), tien (twee procent) en twaalf maanden (twee procent), dit heeft mogelijk te maken met een antwoordtendens richting vastomschreven periodes ( een half jaar, een jaar ). Er is overigens een grote spreiding zichtbaar, tot een maximale periode van werkloosheid van 96 maanden. De werkenden werd gevraagd hoeveel uur zij wekelijks betaald werk verrichten. Een ruime meerderheid (62%) werkt 32, 36 of 40 uur per week. Het gemiddeld aantal uren dat gevonden wordt is 33.5 uur, met een standaarddeviatie van 11 uur. Een meerderheid van de respondenten geeft aan in loondienst te werken, het gaat hier om 82%. Verder werkt 6% van de respondenten als zelfstandig ondernemer. 3% werkt als uitzendkracht en 2% doet freelance-werk. Hoewel in de vraagstelling is aangegeven dat slechts een antwoordoptie kan worden aangegeven, geeft een aanzienlijk aantal respondenten meerdere antwoorden. De aangegeven aanstellingen variëren. Ruim 53% van de respondenten heeft een vaste baan. 22% heeft tijdelijk werk, met uitzicht op een vaste baan. 16 % van de respondenten heeft tijdelijk werk, zonder uitzicht op een vaste baan. Wat de sector betreft, blijkt 44% in de gezondheidszorg terecht te komen, tegenover 19% in het onderzoek of het onderwijs. 17% komt in de zakelijke dienstverlening terecht en het overige deel komt in uiteenlopende sectoren terecht die ik hier niet nader zal uitwerken. Een optie Anders laat zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten in overheidsfuncties terechtkomt. Bij de vraag Wat is uw functie wordt een zestal keuzemogelijkheden gegeven waarvan nauwelijks gebruik wordt gemaakt. 10% geeft de optie Onderzoeker aan en 7% kiest voor Eerstelijnspsycholoog. Ruim 54 % kruist de optie Anders aan en beschrijft functies van 10

11 uiteenlopende aard. De vraag erna is een open vraag naar een omschrijving van de functie. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt en uitgebreide beschrijvingen zijn het gevolg. De vragen Wat is uw functie en de vraag Zou u een nadere omschrijving van uw functie kunnen geven hebben we samengevoegd. De functies die genoemd worden, hebben we geprobeerd te groeperen, hiervoor hebben we een nieuwe variabele aangemaakt. Naar eigen inzicht hebben we een indeling gemaakt in zeventien verschillende functies en sectoren en we hebben ons best gedaan een zo goed mogelijke indeling te maken. Het is echter onmogelijk gebleken om een sluitende indeling te maken, daar we vaak te maken hebben met meerdere functies per persoon. Met de antwoorden op beide vragen is hooguit een globale indicatie te geven van de gebieden waarin alumni terechtkomen. Tabel 1: Wat is uw functie? Functie Aantal respondenten dat voor deze optie kiest Psycholoog (breed genomen) 186 Consultant/ trainer/ adviseur/ manager 105 Onderzoeker/ AIO/ promovendus 77 (Universitair) docent/ onderwijsbegeleider 22 Beleidsmedewerker/ projectleider 17 Behandelverantwoordelijke 16 IT-sector 11 Administratief medewerker 9 Assessmentpsycholoog 8 Sector Medische wetenschappen 7 Ambulant begeleider 6 Intercedent 6 Communicatie/ PR 6 Recruiter 3 Sector Rechtsgeleerdheid 3 Zelfstandig ondernemer 2 Anders 49 11

12 Figuur 1: Wat is uw functie? P s y c holoog (breed genom en) C ons ultant/ trainer/ adv is eur/ m anager O nderz oek er/ A IO / prom ov endus A nders (U niv ers itair) doc ent/ onderw ijs begeleider B eleids m edew erk er/ projec tleider H oofd behandeling/ behandelv erantw oordelijk e S ec tor IT A dm inis tratief m edew erk er A s s es s m entps y c holoog S ec tor M edis c he w etens c happen A m bulant begeleider Interc edent C om m unic atie/ P R R ec ruiter S ec tor R ec hts geleerdheid Z elfs tandig ondernem er Daar de categorie psycholoog erg breed is hebben we deze nog verder opgedeeld, ook dit is naar eigen inzicht gebeurd, met de weinige concrete informatie was het moeilijk in te schatten of de GZpsycholoog een 1 e lijns- of 2 e lijnspsycholoog betrof. Onderstaand tabel geeft één feit wel goed weer en dat is dat van de alumni die psycholoog zijn geworden, een derde GZ psycholoog is geworden. Figuur 2: Wat voor psycholoog? GZ psycholoog in opleiding GZ psycholoog Psycholoog Intake, diagnostiek en behandeling Klinisch psycholoog Arbeidspsycholoog Anders Therapeut 2e lijnspsycholoog 1e lijnspsycholoog Kinder en Jeugd Psycholoog Schoolpsycholoog Sociaal therapeut Gedragspsycholoog Ontwikkleingspsycholoog Neuropsycholoog Medischpsycholoog eigen praktijk Studentenpsycholoog Persoonlijkheidspsycholoog 12

13 Naast de vragen over het beroep werd ook gevraagd of de respondenten leiding geven aan andere medewerkers. Zestien procent van hen antwoordt met ja, 75 procent antwoordt nee. Tenslotte wordt de respondenten gevraagd naar hun jaarlijks bruto inkomen. Ook hierin kan op een zespuntsschaal worden gekozen uit vijf gegeven categorieën. Er is een optie Wil ik niet vertellen, deze wordt door drie procent van de respondenten aangegeven. Vijf procent van de respondenten verdient jaarlijks onder 10,000,-. Negen procent verdient tussen 10,000,- en 20,000,- op jaarbasis. Verreweg de meeste respondenten (66%) geven aan tussen de 20,000,- en 50,000,- te verdienen, in tien procent van de gevallen gaat het om 50,000,- of meer. 13

14 7) Relatie tussen de opleiding Psychologie en de huidige situatie Afgestudeerde psychologen zijn tevreden mensen. Op de vraag Hoe tevreden bent u met uw huidige functie, waarbij een antwoord kan worden aangekruist op een vijfpuntsschaal, geeft 45% van de respondenten aan dat zij bovengemiddeld tevreden is. 30% is zelfs zeer tevreden met de functie. Slechts 7% van de respondenten is ontevreden of zeer ontevreden, 14% staat neutraal tegenover de huidige functie. De meningen zijn meer verdeeld waar het gaat om de aansluiting tussen de opleiding Psychologie en de huidige baan. Slechts 5% van de respondenten vindt de aansluiting zeer goed, 27% vindt de aansluiting goed en 33% vindt de aansluiting voldoende. De overige 31% vindt de aansluiting matig of zelfs slecht. De respondenten wordt gevraagd aan te geven waarom zij de aansluiting als goed of slecht omschrijven. Deze vraag wordt gesteld als open vraag, met een overvloed aan uiteenlopende antwoorden als gevolg. Wat betreft de respondenten die de aansluiting beperkt vinden, kiezen wij ervoor slechts de meest voorkomende antwoorden te presenteren. Tabel 2: Aansluiting tussen de opleiding en de huidige functie Opmerking betreffende de aansluiting Percentage respondenten De studie biedt weinig gelegenheid om praktische vaardigheden op te doen 14% De studie bereidt onvoldoende voor op het omgaan met cliënten en ze biedt 12% te weinig gespreks- en therapeutische vaardigheden De studie biedt weinig oefening met vaardigheden in presenteren 9% De studie geeft weinig gelegenheid voor het oefenen met diagnostische en 6% behandelvaardigheden De studie biedt te weinig oefening in schrijfvaardigheden 5% De studie biedt weinig oefening in organisatorische vaardigheden 4% De studie biedt weinig mogelijkheid tot zelfreflectie en introspectie 4% De studie biedt weinig (klinische) vaardigheidsvakken 4% De studie biedt weinig loopbaan- en sollicitatievaardigheden 3% Vervolgens wordt gevraagd in hoeverre kennis en vaardigheden vanuit de opleiding Psychologie in de huidige functie benut worden. Een vijfpuntsschaal van helemaal niet tot volledig laat een rechtsscheve verdeling zien, waarbij ruim 75% van de respondenten aangeeft dat kennis en vaardigheden gemiddeld tot goed van pas komen in de huidige functie. Op de vraag in welke mate kennis en vaardigheden vanuit de opleiding Psychologie tekort schieten voor de huidige functie wordt meer verdeeld gereageerd. 15% van de respondenten geeft aan dat kennis en vaardigheden sterk of volledig tekortschieten. 34% is van mening dat kennis en vaardigheden gemiddeld tekortschieten, tegenover 45% die aangeeft dat ze vindt dat kennis en vaardigheden niet of zelfs helemaal niet tekortschieten. 14

15 De volgende vraag betreft carrièremogelijkheden. 15% geeft aan dat de huidige functie nauwelijks of weinig carrièremogelijkheid biedt. 23% vindt dat er voldoende mogelijkheden worden geboden, tegenover 57% die de carrièremogelijkheden als goed of zelfs zeer goed betitelen. De laatste vraag betreft de relatie tussen Psychologie en de arbeidsmarkt, respondenten wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij vinden dat Psychologie een goede basis biedt om de arbeidsmarkt mee op te gaan. Helemaal niet, vindt 6%, niet zegt 25%. 37% vindt de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voldoende, tegenover 24% die de aansluiting goed vindt. Een kleine 2% vindt de aansluiting zelfs zeer goed. 15

16 8) Oordeel over de opleiding Psychologie De vraag naar wat men ziet als sterke kanten van de opleiding is gesteld als een open vraag en een grote verzameling uiteenlopende antwoorden is het gevolg. Wij hebben getracht de verschillende antwoorden zo goed mogelijk te classificeren, zie hiervoor onderstaande verdeling. Op de verticale as is het absolute aantal opmerkingen weergegeven. Vijf van de zeven onderwerpen zullen in bijlage 1 nader worden opgedeeld in cirkeldiagrammen, de kopjes Anders en Vakgroepen zullen we vanwege hun specificiteit niet nader uitwerken. Figuur 2: Sterke kanten van de opleiding verdeeld over zeven categorieën 450 Vakinhoudelijk Organisatie en opbouw van de opleiding Persoonlijke vorming Medewerkers Faculteit Vakgroepen Anders Vervolgens wordt gevraagd naar wat men ziet als zwakke kanten van de opleiding. Op dezelfde wijze als bij de sterke kanten geven we hier de resultaten weer, opnieuw toont de verticale as de absolute aantallen opmerkingen. Figuur 3: Zwakke kanten van de opleiding verdeeld over zeven categorieën 300 Vakinhoudelijk Organisatie en opbouw van de opleiding Medewerkers Faculteit Anders Persoonlijke Vakgroepen vorming 0 16

17 Ook hier kiezen we ervoor de koppen Anders en Vakgroepen niet uit te werken, wel lichten we er graag een aantal punten, vermeld onder Anders, uit. Opmerkingen betreffen hier met name de slechte aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt, de sterke focus op tentamenresultaten en de beperkte ruimte voor creativiteit. Tijdens de opleiding is studenten de gelegenheid geboden ervaring op te doen met diverse vaardigheden. Respondenten wordt gevraagd met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt en hoe belangrijk deze waren en zijn voor hun loopbaan. Het belang van de betreffende vaardigheid is aangegeven op zevenpuntsschalen, waarbij de meest linkse waarden geen belang aangeven; hoe verder de waarde naar rechts ligt, hoe belangrijker de vaardigheid wordt gewaardeerd. Onderstaande verdeling laat zien in hoeverre men heeft kennisgemaakt met de betreffende vaardigheid. De waarden tellen niet op tot honderd procent, daar een groot aantal respondenten deze vraag over het hoofd heeft gezien. Tabel 3: Heeft u kennisgemaakt met onderstaande vaardigheid? Soort vaardigheid Percentage respondenten dat heeft kennisgemaakt met deze vaardigheid Vaardigheidsvakken Wel: 90%; Niet: 1% Methodologische vakken Wel: 88%, Niet: 0% Disciplinaire vakken Wel: 86%, Niet: 1% Onderzoeksvaardigheden Wel: 85%, Niet: 1% Figuur 4: Het belang van vaardigheidsvakken voor de loopbaan Figuur 5: Het belang van methodologische vakken voor de loopbaan Figuur 6: Het belang van disciplinaire vakken voor de loopbaan

18 Figuur 7: Het belang van onderzoeksvaardigheden voor de loopbaan Daarnaast wordt gevraagd welke vakachtergrond het meest in de huidige baan gebruikt wordt, het is hierbij mogelijk om meerdere opties aan te kruisen. 52% van de respondenten kiest voor vaardigheidsvakken (interviewvaardigheden, sociale vaardigheden), 13% kiest voor methodologische vakken (statistiek, testtheorie en testgebruik), 13% geeft aan dat disciplinaire vakken van groot belang zijn (sociale psychologie, klinische psychologie) en tenslotte vindt 18% onderzoeksvaardigheden (gegevensverzameling) het meest waardevol. Vier procent kiest voor de optie niet van toepassing. Tenslotte wordt gevraagd of respondenten vinden dat de opleiding Psychologie een goede basis biedt voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 2% van de respondenten vindt dit niet het geval, 22% antwoordt neutraal en de overgrote meerderheid (73%) vindt dat Psychologie een goede of zelfs zeer goede basis biedt voor verdere ontwikkeling. 18

19 9) Bijdragen aan het huidige onderwijs In de vragenlijst wordt aangegeven dat de opleiding Psychologie de alumni graag zou betrekken bij de invulling van het studieprogramma. Van de 566 respondenten heeft 3% de vraag niet ingevuld en is 48% niet bereid hierover mee te denken. 49% denkt wel graag eenmaal per jaar mee over de invulling van de opleiding. Daarnaast kunnen respondenten ook op andere wijze een bijdrage aan verbetering van het onderwijs leveren, hierbij moet gedacht worden aan bijdragen in de vorm van docent, gastspreker of psycholoog voor het vak Interview met een psycholoog. 34 Procent van de respondenten is hierin niet geïnteresseerd, de overige respondenten zijn wel bereid een bijdrage te leveren aan het huidige onderwijs. 58 Procent van de respondenten biedt zich aan als psycholoog voor het vak Interview met een psycholoog, zestien procent biedt aan op een congres te komen spreken. 22 Procent van de respondenten ziet zichzelf in de rol als docent, tegenover 36 procent van hen die willen komen spreken op een college. De respondenten die de optie Anders hebben aangegeven, bieden zich aan voor diverse onderwijsgerelateerde doeleinden. Een greep uit de reacties: Stagebegeleider, begeleider van practica, als digitaal informatiepunt voor studenten, als trainer of als voorlichter over carrièreperspectieven. 19

20 10) Een vereniging voor alumni Op de vraag of men het nut ziet van een alumnivereniging antwoordt 79% bevestigend. 18% ziet de zin van een alumnivereniging niet in. 4% van de respondenten heeft niet geantwoord. De vraag wat de functie van een alumnivereniging zou moeten zijn kon beantwoord worden door één of meerdere opties aan te kruisen op het antwoordvel, te weten (1) Informatief, (2) Actief, (3) Netwerk, of (4) Anders. 67 Procent geeft aan dat zij graag zouden zien dat een alumnivereniging een informatieve functie zou vervullen. Achttien procent van de respondenten ziet, naast of los van een informatieve, ook graag een actieve functie van een alumnivereniging. 66% van de respondenten vindt ook een netwerkfunctie van belang. Daarnaast maakt een aantal respondenten gebruik van de keuzemogelijkheid (4) Anders. Suggesties die worden genoemd zijn divers. Een greep uit de reacties: bijscholing, gezelligheid, weer eens in Groningen zijn, de functie van vacaturebank en tenslotte een informerende functie voor de opleiding zelf, met name informatie betreffende de loopbaan van alumni. Let op dat de gegeven aantallen niet optellen tot het totaal aantal respondenten, dit omdat veel van hen meerdere functies aankruisen die een alumnivereniging volgens hen zou moeten vervullen. In de vragenlijst wordt beschreven hoe de opleiding haar alumni op de hoogte wil houden over uiteenlopende onderwerpen, evenementen en veranderingen op psychologiegebied. Een meerderheid van de respondenten (59%) ontvangt deze informatie graag via een nieuwsbrief, 26% van de respondenten kiest liever voor een tijdschrift. 23 Procent van de respondenten zou graag zien dat er een website wordt opgezet, negen procent kiest voor een jaarlijks terugkerend evenement. Zeven procent heeft geen belang bij de aangeboden informatie. Wat betreft de frequentie van aangeboden informatie (in het geval van tijdschrift of nieuwsbrief), geeft 67 % de voorkeur aan eenmalig per kwartaal. 10% ontvangt de informatie graag maandelijks, tegenover 13% die een jaarlijkse informatiebrief geschikt vindt. Naast het opzetten van de alumnivereniging wordt ook gewerkt aan een alumniwebsite. Ook in dit geval wordt de respondenten gevraagd wat voor informatie zij graag op de website zouden zien. Aan de hand van andere alumniwebsites is gekeken naar welke informatie daarop stond, hier kwam het volgende uit: informatie over de opleiding, evenementen van de opleiding, informatie over de RuG, evenementen van de RuG, de mogelijkheid om te zoeken naar andere alumni van psychologie, informatie over nascholing, een forum en een vacaturebank. In het onderzoek geeft 51 procent van de respondenten aan behoefte te hebben aan informatie over de opleiding, daarnaast wil 43 procent op de hoogte gehouden worden van evenementen die zich op de opleiding afspelen. 27 Procent van de alumni wil nieuws van en evenementen aan de RUG op de website terugzien. Veertig procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan informatie over nascholing. De gelegenheid om andere alumni van psychologie op de website op te kunnen zoeken spreekt 47 procent van de alumni aan, daarbij wil 33 procent ook een forum. Verrassend veel personen (64%) willen een vacaturebank. 20

21 vacaturebank nieuws over de opleiding mogelijkheid tot zoeken van alumni evenementen van de opleiding informatie over nascholing forum evenmenten op de RUG nieuws over de RUG Andere ideeën (meest rechtse staafje in bovenstaand diagram) die werden aangedragen zijn een Hoe is het nu met, informatie over afstuderende studenten, informatie en nieuws over ontwikkeling in vakgroepen. Een enkeling gaf aan interesse te hebben in een community of practice (zie bijlage). Dit is een groep mensen die een gemeenschappelijk belang of passie deelt en die door het vrij uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen samen leert en al doende nieuwe manieren ontwikkelt om met problemen en uitdagingen om te gaan. Andere ideeën waren het uitgeven van een smoelenboek voor alumni. Eén persoon gaf ook aan dat het misschien belangrijk is om alumni te belonen, doormiddel van toegang tot onderzoek, kennis en bijvoorbeeld werkgeversrelaties. Ook blijkt er behoefte aan een contactadres, waar alumni heen kunnen bellen of mailen voor informatie over bepaalde zaken. Een aantal alumni geeft ook aan dat het belangrijk is met bestaande netwerken contact te zoeken, zoals het NIP, maar ook met bedrijven. Daarnaast volgt een open vraag naar eventuele suggesties voor de invulling en organisatie van een alumnidag. Er wordt voor een alumnidag voornamelijk voorkeur gegeven aan het weekends of een vrijdagmiddag. Ook wordt door een aantal alumni (waarschijnlijk uit de omgeving Groningen) gesuggereerd om een lunch te organiseren. Wat de inhoud van een hele dag betreft, geven veel respondenten aan met name de netwerkmogelijkheden en gezelligheid heel belangrijk te vinden. Daarnaast willen de alumni per vakgebied op de hoogte gebracht worden over nieuwe ontwikkeling in het vakgebied door een interessante spreker. Interactief is het toverwoord, dit kan doormiddel van lezingen, discussies, workshops en/of een masterclass. Een aantal personen geeft ook aan dat zij interesse had in de betrokkenheid van bedrijven, daar dit ook mogelijkheden biedt voor loopbaanoriëntatie. Daarnaast willen veel respondenten toch meer informatie over nascholingsmogelijkheden en de koppeling studie-bedrijfsleven. Eén alumnus kwam met het idee per vakgroep een dag te organiseren, om op deze manier de juiste personen met elkaar te verbinden en het kleinschalig te houden. Een aantal alumni wil ook informatie over de huidige opleidingsstructuur, Ba/Ma, en wat dit betekent voor de arbeidsmarkt. Ook willen 21

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Voorlichting specialisaties Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Opleiding Psychologie Jaar Inhoud Afsluitend diploma 1e 2e Propedeuse;

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Mbo ers doen het beter dan havisten... 2 55 procent behaald -diploma na vijf jaar... 2 62 procent behaald -diploma na vier jaar... 3 Wo psychologie heeft bovengemiddeld rendement... 4 Rendement van master

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater

Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie. Matchmaking. Ingeborg Scheurwater Arbeidsmarktonderzoek Nederlands Instituut voor Biologie Matchmaking Ingeborg Scheurwater Discipline Biologie Discipline Informatica Discipline Wiskunde Discipline Scheikunde Discipline Natuurkunde Missie:

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2009

Resultaten WO-monitor 2009 Resultaten WO-monitor 2009 Samenvatting: - Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Wageningse alumni zijn uitvliegers. Ze vertrekken

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

STUDIEBEGELEIDING IN GRONINGEN

STUDIEBEGELEIDING IN GRONINGEN STUDIEBEGELEIDING IN GRONINGEN Datum 21-06-2014 Saskia Enuma STUDIEADVISEUR Datum 21-06-2014 2 Studiekeuze Matching Studie(loopbaan) Ervaring als studieadviseur Ervaringen van studenten inhoud RIJKSUNIVERSITEIT

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

financefornonfinancials 13 juni 2017

financefornonfinancials 13 juni 2017 13 juni 2017 Voor wie is deze workshop bedoeld? De workshop Finance for non financials is bedoeld voor iedereen die in de culturele sector werkt, maar nog weinig kennis heeft van cijfers. Deze workshop

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck Afstudeerrichting Theoretische & Experimentele Psychologie wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck wat? + géén opleiding data-analyse/statistiek vorming Ma psychologen met nadruk op: het zelfstandig kunnen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt?

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Afgestudeerden uit Gedrag & Maatschappij kritischer... 2 Voltijd-hbo ers vaker ontevreden dan deeltijders... 4 Afgestudeerden uit psychologie zeer ontevreden...

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

MASTER STP HAALBAARHEIDSSTUDIE SANDRA VAN EIJK LILIAN BEIJER HELMER STRIK

MASTER STP HAALBAARHEIDSSTUDIE SANDRA VAN EIJK LILIAN BEIJER HELMER STRIK MASTER STP HAALBAARHEIDSSTUDIE SANDRA VAN EIJK LILIAN BEIJER HELMER STRIK 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. OUD-STUDENTEN 5 1.1 Startgegevens 5 1.2 Bespreking resultaten per vraag: Vraag 1 5 Vraag 2 Vraag 3 8 Vraag

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Een baan. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, 2015 1

Een baan. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, 2015 1 Een baan Hbo-deeltijders minst last van afnemende baankansen... 2 Afgestudeerde pedagogen minste last van afnemende baankansen... 3 Hbo-afgestudeerden minder vaak baan na één maand... 4 Wo-afgestudeerden

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek DOK20

Tevredenheidsonderzoek DOK20 Onderzoeksverslag Tevredenheidsonderzoek DOK20 Maart 2012 Datum : 12 maart 2012 1 Organisatiebeschrijving DOK20 richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie