Een vereniging voor alumni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een vereniging voor alumni"

Transcriptie

1 Een vereniging voor alumni Een onderzoek naar loopbaanperspectieven van afgestudeerde psychologiestudenten en de behoefte aan een alumnivereniging Opleiding Psychologie Faculteit der gedrags- en maatschappijwetenschappen Augustus 2007 Dr. A. H. de Lange S. A. van Drunen Littel H. R. Hamer

2 Inhoud Inleiding 3 1) Respondenten 4 2) Begin en einde van de opleiding 5 3) Ervaring naast de opleiding Psychologie 7 4) Na de opleiding Psychologie 8 5) Stages tijdens de opleiding Psychologie 9 6) Huidige situatie 10 7) Relatie tussen de opleiding Psychologie en de huidige situatie 14 8) Oordeel over de opleiding Psychologie 16 9) Bijdragen aan het huidige onderwijs 19 10) Een vereniging voor alumni 20 Conclusies 23 Bijlage 1: Community of Practice 25 Bijlage 2: Figuren bij Oordeel over de opleiding Psychologie 26 2

3 Inleiding In september 2006 is begonnen met de opzet en uitvoering van een grootschalig onderzoek onder alumni van de opleiding psychologie in Groningen. Alle alumni die na 1995 zijn afgestudeerd ontvingen een vragenlijst thuis, waarin niet alleen naar hun oordeel over de opleiding Psychologie werd gevraagd, maar ook naar hun loopbaan ná de opleiding. Meest belangrijke onderdeel van de vragenlijst was een inventarisatie van de interesse van respondenten voor een alumnivereniging. Conclusies wat betreft een alumnivereniging blijken eensluidend, er is een sterke behoefte aan met name netwerkfuncties. Augustus 2007 ziet de afsluiting van het onderzoek en inmiddels is gestart met de opzet van een alumnivereniging. Momenteel wordt gewerkt aan een website voor alumni en wordt bekeken hoe een alumni-dag zou moeten worden ingevuld. Ook wordt binnenkort een coördinator aangesteld, zodat concrete activiteiten op poten kunnen worden gezet. Hierover hopen we snel duidelijkheid te hebben, zodat de opleiding Psychologie in Groningen ook ná het afstuderen van waarde blijft voor haar studenten. Augustus 2007, Stephanie van Drunen Littel Hinke Hamer 3

4 1) Respondenten 1764 vragenlijsten zijn per post verzonden, hiervan zijn 453 vragenlijsten geretourneerd. Van de 139 vragenlijsten die via het internet zijn verzonden, is 80,6% (n = 112) teruggestuurd. Dit levert een totale respons op van 32,1%. Van de 565 respondenten is 18,9% man (n = 107) en 80,9% vrouw (n = 458). Respondenten variëren in leeftijd van 21 tot 59 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 31,19 jaar (standaarddeviatie 6,31). Onder hen is 31,3% alleenstaand. 40,9% is samenwonend en 26,6% is getrouwd. Daarnaast is één van hen weduwe en zijn 5 respondenten gescheiden. Van de respondenten heeft 30% kinderen en 68,8% niet (de ontbrekende 1,4% omvat missende waarden). Van de respondenten met kinderen heeft 14,5% één kind, 11,3% twee kinderen en 4,4% meer dan twee kinderen. 4

5 2) Begin en einde van de opleiding De 563 respondenten die een antwoord geven op de vraag in welk jaar zij zijn begonnen aan de opleiding Psychologie aan de RuG laten een normale verdeling zien. Een vijftal alumni is voor 1987 begonnen en een student is in 2003 begonnen. Voor de rest van de respondenten geldt een beginjaar tussen 1987 en 2002, waarbij het gros tussen 1996 en 2000 is begonnen. Zowel de Bachelor- als de doctoraalstudenten is gevraagd in welk jaar zij afstudeerden, ook hierin is een normale verdeling zichtbaar, met 56,2% van de alumni tussen 2001 en Onder hen is het laatst behaalde diploma in verreweg de meeste gevallen het doctoraaldiploma (85.7%). 13% heeft het Masterdiploma genoteerd als meest recent behaalde diploma. 1% heeft het Bachelordiploma als meest recente diploma aangekruist. Met deze gegevens komen we uit op een gemiddelde studieduur van 5.51 jaar. Afstudeerrichting doctoraalstudenten Twintig procent van de alumni geeft aan afgestudeerd te zijn in de richting AOP, mogelijk in combinatie met een andere richting. De optie Functieleer wordt door 2 procent van de respondenten aangekruist; in de helft van de gevallen als enige afstudeerrichting, in de andere helft in combinatie met een andere richting. Differentiële Psychologie wordt in slechts twee gevallen aangegeven, in beide gevallen wordt ook gebruik gemaakt van de optie Anders om een nevenrichting aan te duiden. 26% van de doctoraalstudenten is afgestudeerd in alleen Klinische Psychologie. Nog eens tien procent volgde de richting Klinische Psychologie naast een van de andere richtingen. 21 procent van de alumni studeerden af in de richting Ontwikkelingspsychologie, al dan niet in combinatie met een andere richting. De mogelijkheid werd geboden om een optie Anders aan te kruisen en daarbij aan te geven welke doctoraalrichting was gekozen, mogelijk in combinatie met een andere optie. Twintig procent van de alumni maakten van deze mogelijkheid gebruik en gaven uiteenlopende richtingen aan. De richting Sociale Psychologie was op de schriftelijke vragenlijsten niet aangegeven, om die reden gaven elf procent deze optie aan bij Anders. In de vragenlijsten die via internet waren ingevuld was deze optie wel aangegeven. Nog eens vijf procent van de respondenten koos voor deze richting via de on line vragenlijsten. Andere richtingen die werden aangegeven op zowel de schriftelijke als de digitale vragenlijsten waren Persoonlijkheidspsychologie, Neuropsychologie, Methodologie, Theorie en Geschiedenis, Onderwijspsychologie en Gerontologie. Richtingen als Experimentele of Gezondheidspsychologie werden tenslotte sporadisch genoemd. Afstudeerrichting Masterstudenten Voor Masterstudenten was de keuze uit afstudeerrichtingen minder divers. Zes procent geeft de optie AOP aan, daarnaast wordt ook Klinische en Ontwikkelingspsychologie in zes procent van de gevallen genoemd. Nog eens vier procent van de respondenten heeft de optie Sociale Psychologie aangekruist, 5

6 tegenover ruim een procent dat koos voor Hersenen en Gedrag. Een optie Ontwikkelingspsychologie is per ongeluk aangegeven in de schriftelijke vragenlijst, terwijl deze in Groningen niet bestaat als op zichzelf staande richting. Toch hebben 15 respondenten deze optie aangekruist. Daarnaast heeft een aantal respondenten zowel een afstudeerrichting voor de Master als voor de doctoraalopleiding aangekruist. Dit is niet mogelijk en het zou geleid kunnen hebben tot een vertekening van resultaten. Op de vraag welke differentiatievakken tijdens de Bacheloropleiding zijn gevolgd, konden respondenten kiezen uit vier mogelijkheden, waarbij meerdere opties mochten worden ingevuld. Ruim zes procent geeft aan vakken uit de richting Arbeids- en Organisatiepsychologie te hebben gevolgd, al dan niet in combinatie met vakken uit andere richtingen. In drie procent van de gevallen zijn vakken uit de richting Hersenen en Gedrag gevolgd. Zes procent koos voor de optie Klinische en Ontwikkelingspsychologie, nog eens zes procent koos voor Sociale Psychologie. 6

7 3) Ervaring naast de opleiding Psychologie Opvallend weinig alumni hebben naast hun opleiding Psychologie ervaring opgedaan in het buitenland of een andere opleiding gevolgd. Slechts 9.7% van de respondenten heeft een periode in het buitenland doorgebracht voor studie of onderzoek, het gaat hier in absolute waarden om 55 van 548 respondenten. Een kleine 13% van de respondenten heeft naast de opleiding Psychologie een andere opleiding gevolgd. Het gaat hierbij om opleidingen van uiteenlopende aard. Economie, filosofie of wijsbegeerte, geneeskunde en rechten worden het meest genoemd, hoewel het lage absolute waarden betreft. 44.6% van de respondenten heeft bestuurservaring opgedaan, tegenover 52.6% die dat niet heeft. 7

8 4) Na de opleiding Psychologie 45 Procent van de respondenten heeft na de opleiding Psychologie aan de RuG geen andere opleiding meer gevolgd, tegenover 54% dat wel een vervolgtraject heeft doorlopen. Van hen heeft elf procent een promotietraject gevolgd, al dan niet in combinatie met een postdoctorale- of een willekeurige andere, niet-wetenschappelijke opleiding. Eén procent heeft na de opleiding Psychologie een lerarenopleiding gevolgd, tegenover zes procent dat een andere WO-opleiding is begonnen, in enkele gevallen in combinatie met een postdoctorale opleiding of een andere, niet-wetenschappelijke opleiding. Ruim 22% van de respondenten is een post-doctorale opleiding begonnen. Vermoedelijk ligt dit percentage hoger, daar één procent van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de optie andere opleiding om de GZopleiding aan te duiden. De respondenten die een andere opleiding zijn gestart na de opleiding Psychologie (twaalf procent), zijn gaan studeren op uiteenlopende gebieden, welke te uitgebreid zijn om hier te beschrijven. Opvallend zijn de cursussen via de huidige werkgever (1%), opleidingen via het Nederlands Insitituut voor Marketing (NIMA) (1%), de opleiding tot mediator (1%), de PABO (0,4%) en de opleiding NeuroLinguïstisch Programmeren (0,4%). Van de respondenten is 26% ten tijde van het invullen van de enquête nog bezig met een opleiding. 8

9 5) Stages tijdens de opleiding Psychologie 94 Procent van de respondenten heeft een stage gelopen tijdens hun opleiding Psychologie. In negentig procent van de gevallen ging het om een stage als verplicht onderdeel van de opleiding. Vijf procent van de respondenten heeft geen stage gelopen. Van de stages was 66% gericht op onderzoek. 64% van de onderzoeksstages was extern, bij een bedrijf of organisatie, tegenover 36% interne stages. De respondenten werd gevraagd aan te geven bij welk bedrijf zij stage hadden gelopen, in het geval van een externe onderzoeksplaats. Het gaat hier om 225 verschillende bedrijven en instellingen, wij hebben geprobeerd hier een ordening in aan te brengen. In dertien procent van de gevallen gaat het om een plaats bij het UMCG, tegenover zestien procent onderzoeksplaatsen in een klinische setting. Klinische settings worden hier breed genomen, zowel GGZ, RIAGG, UCKJP, Accare, Jeugdzorg en andere kinder- en jeugdpsychologische instellingen worden eronder verstaan. In acht procent van de gevallen gaat het om een onderzoeksstage in het buitenland en tenslotte worden veertig procent van de plaatsen geschaard onder anders. Het kan hier gaan om zowel klinische plaatsen als plaatsen in de richting van arbeids- en organisatiepsychologie. In acht van de 142 gevallen gaat het om een plaats bij trainingsbureau GITP, verder is in deze 142 plekken nauwelijks eenheid te ontdekken. 504 respondenten geven antwoord op de vraag of hun onderzoeks- of praktijkstage van nut is geweest bij het vinden van een betaalde baan, 28% vindt dat niet het geval, 61% vindt van wel. Van de 498 respondenten die aangeven een stage te hebben gelopen, is 27.8% ook na de opleiding werkzaam geweest bij het bedrijf waar zij stage liepen. Verwerking van de vraag Kunt u een omschrijving geven van de stage en aangeven wat het belang is geweest? hebben wij voorlopig laten liggen. 9

10 6) Huidige situatie Ten tijde van het invullen van de vragenlijst heeft het overgrote deel van de respondenten een betaalde baan. Het gaat hier om 75%. Wanneer ook combinaties worden meegerekend van vaste baan met promotietraject, postdoctorale opleiding en vrijwilligerswerk komen we uit op ruim 80%. 6% volgt een promotietraject en ruim 4% doet een postdoctorale opleiding; in 21 van de 24 gevallen wordt deze opleiding naast een vaste baan gevolgd. 3% van de respondenten werkt niet ten tijde van het invullen van de vragenlijst en 5.7% beschrijft haar situatie als Anders. Respondenten wordt de gelegenheid geboden nader toe te lichten wat bedoeld wordt met Anders. In verreweg de meeste gevallen gaat het om zelfstandig ondernemerschap. Na het afstuderen heeft drie procent van de respondenten nog geen baan gevonden. 23 Procent van de respondenten heeft één baan gehad, 28 procent heeft twee banen gehad en nog eens 23 procent van de respondenten heeft drie banen gehad. Twintig procent van de alumni heeft na hun afstuderen vier of meer banen gehad tot één maximum van negen. 37 procent van de alumni is na het afstuderen nooit werkloos geweest en opvallend is het feit dat de meeste respondenten vrij snel een baan hebben gevonden. Acht procent van de studenten is een maand werkloos geweest, tien procent wee maanden. Nog eens tien procent was drie maanden werkloos en vervolgens lopen de aantallen af. Opmerkelijk zijn de pieken bij zes (zeven procent), tien (twee procent) en twaalf maanden (twee procent), dit heeft mogelijk te maken met een antwoordtendens richting vastomschreven periodes ( een half jaar, een jaar ). Er is overigens een grote spreiding zichtbaar, tot een maximale periode van werkloosheid van 96 maanden. De werkenden werd gevraagd hoeveel uur zij wekelijks betaald werk verrichten. Een ruime meerderheid (62%) werkt 32, 36 of 40 uur per week. Het gemiddeld aantal uren dat gevonden wordt is 33.5 uur, met een standaarddeviatie van 11 uur. Een meerderheid van de respondenten geeft aan in loondienst te werken, het gaat hier om 82%. Verder werkt 6% van de respondenten als zelfstandig ondernemer. 3% werkt als uitzendkracht en 2% doet freelance-werk. Hoewel in de vraagstelling is aangegeven dat slechts een antwoordoptie kan worden aangegeven, geeft een aanzienlijk aantal respondenten meerdere antwoorden. De aangegeven aanstellingen variëren. Ruim 53% van de respondenten heeft een vaste baan. 22% heeft tijdelijk werk, met uitzicht op een vaste baan. 16 % van de respondenten heeft tijdelijk werk, zonder uitzicht op een vaste baan. Wat de sector betreft, blijkt 44% in de gezondheidszorg terecht te komen, tegenover 19% in het onderzoek of het onderwijs. 17% komt in de zakelijke dienstverlening terecht en het overige deel komt in uiteenlopende sectoren terecht die ik hier niet nader zal uitwerken. Een optie Anders laat zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten in overheidsfuncties terechtkomt. Bij de vraag Wat is uw functie wordt een zestal keuzemogelijkheden gegeven waarvan nauwelijks gebruik wordt gemaakt. 10% geeft de optie Onderzoeker aan en 7% kiest voor Eerstelijnspsycholoog. Ruim 54 % kruist de optie Anders aan en beschrijft functies van 10

11 uiteenlopende aard. De vraag erna is een open vraag naar een omschrijving van de functie. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt en uitgebreide beschrijvingen zijn het gevolg. De vragen Wat is uw functie en de vraag Zou u een nadere omschrijving van uw functie kunnen geven hebben we samengevoegd. De functies die genoemd worden, hebben we geprobeerd te groeperen, hiervoor hebben we een nieuwe variabele aangemaakt. Naar eigen inzicht hebben we een indeling gemaakt in zeventien verschillende functies en sectoren en we hebben ons best gedaan een zo goed mogelijke indeling te maken. Het is echter onmogelijk gebleken om een sluitende indeling te maken, daar we vaak te maken hebben met meerdere functies per persoon. Met de antwoorden op beide vragen is hooguit een globale indicatie te geven van de gebieden waarin alumni terechtkomen. Tabel 1: Wat is uw functie? Functie Aantal respondenten dat voor deze optie kiest Psycholoog (breed genomen) 186 Consultant/ trainer/ adviseur/ manager 105 Onderzoeker/ AIO/ promovendus 77 (Universitair) docent/ onderwijsbegeleider 22 Beleidsmedewerker/ projectleider 17 Behandelverantwoordelijke 16 IT-sector 11 Administratief medewerker 9 Assessmentpsycholoog 8 Sector Medische wetenschappen 7 Ambulant begeleider 6 Intercedent 6 Communicatie/ PR 6 Recruiter 3 Sector Rechtsgeleerdheid 3 Zelfstandig ondernemer 2 Anders 49 11

12 Figuur 1: Wat is uw functie? P s y c holoog (breed genom en) C ons ultant/ trainer/ adv is eur/ m anager O nderz oek er/ A IO / prom ov endus A nders (U niv ers itair) doc ent/ onderw ijs begeleider B eleids m edew erk er/ projec tleider H oofd behandeling/ behandelv erantw oordelijk e S ec tor IT A dm inis tratief m edew erk er A s s es s m entps y c holoog S ec tor M edis c he w etens c happen A m bulant begeleider Interc edent C om m unic atie/ P R R ec ruiter S ec tor R ec hts geleerdheid Z elfs tandig ondernem er Daar de categorie psycholoog erg breed is hebben we deze nog verder opgedeeld, ook dit is naar eigen inzicht gebeurd, met de weinige concrete informatie was het moeilijk in te schatten of de GZpsycholoog een 1 e lijns- of 2 e lijnspsycholoog betrof. Onderstaand tabel geeft één feit wel goed weer en dat is dat van de alumni die psycholoog zijn geworden, een derde GZ psycholoog is geworden. Figuur 2: Wat voor psycholoog? GZ psycholoog in opleiding GZ psycholoog Psycholoog Intake, diagnostiek en behandeling Klinisch psycholoog Arbeidspsycholoog Anders Therapeut 2e lijnspsycholoog 1e lijnspsycholoog Kinder en Jeugd Psycholoog Schoolpsycholoog Sociaal therapeut Gedragspsycholoog Ontwikkleingspsycholoog Neuropsycholoog Medischpsycholoog eigen praktijk Studentenpsycholoog Persoonlijkheidspsycholoog 12

13 Naast de vragen over het beroep werd ook gevraagd of de respondenten leiding geven aan andere medewerkers. Zestien procent van hen antwoordt met ja, 75 procent antwoordt nee. Tenslotte wordt de respondenten gevraagd naar hun jaarlijks bruto inkomen. Ook hierin kan op een zespuntsschaal worden gekozen uit vijf gegeven categorieën. Er is een optie Wil ik niet vertellen, deze wordt door drie procent van de respondenten aangegeven. Vijf procent van de respondenten verdient jaarlijks onder 10,000,-. Negen procent verdient tussen 10,000,- en 20,000,- op jaarbasis. Verreweg de meeste respondenten (66%) geven aan tussen de 20,000,- en 50,000,- te verdienen, in tien procent van de gevallen gaat het om 50,000,- of meer. 13

14 7) Relatie tussen de opleiding Psychologie en de huidige situatie Afgestudeerde psychologen zijn tevreden mensen. Op de vraag Hoe tevreden bent u met uw huidige functie, waarbij een antwoord kan worden aangekruist op een vijfpuntsschaal, geeft 45% van de respondenten aan dat zij bovengemiddeld tevreden is. 30% is zelfs zeer tevreden met de functie. Slechts 7% van de respondenten is ontevreden of zeer ontevreden, 14% staat neutraal tegenover de huidige functie. De meningen zijn meer verdeeld waar het gaat om de aansluiting tussen de opleiding Psychologie en de huidige baan. Slechts 5% van de respondenten vindt de aansluiting zeer goed, 27% vindt de aansluiting goed en 33% vindt de aansluiting voldoende. De overige 31% vindt de aansluiting matig of zelfs slecht. De respondenten wordt gevraagd aan te geven waarom zij de aansluiting als goed of slecht omschrijven. Deze vraag wordt gesteld als open vraag, met een overvloed aan uiteenlopende antwoorden als gevolg. Wat betreft de respondenten die de aansluiting beperkt vinden, kiezen wij ervoor slechts de meest voorkomende antwoorden te presenteren. Tabel 2: Aansluiting tussen de opleiding en de huidige functie Opmerking betreffende de aansluiting Percentage respondenten De studie biedt weinig gelegenheid om praktische vaardigheden op te doen 14% De studie bereidt onvoldoende voor op het omgaan met cliënten en ze biedt 12% te weinig gespreks- en therapeutische vaardigheden De studie biedt weinig oefening met vaardigheden in presenteren 9% De studie geeft weinig gelegenheid voor het oefenen met diagnostische en 6% behandelvaardigheden De studie biedt te weinig oefening in schrijfvaardigheden 5% De studie biedt weinig oefening in organisatorische vaardigheden 4% De studie biedt weinig mogelijkheid tot zelfreflectie en introspectie 4% De studie biedt weinig (klinische) vaardigheidsvakken 4% De studie biedt weinig loopbaan- en sollicitatievaardigheden 3% Vervolgens wordt gevraagd in hoeverre kennis en vaardigheden vanuit de opleiding Psychologie in de huidige functie benut worden. Een vijfpuntsschaal van helemaal niet tot volledig laat een rechtsscheve verdeling zien, waarbij ruim 75% van de respondenten aangeeft dat kennis en vaardigheden gemiddeld tot goed van pas komen in de huidige functie. Op de vraag in welke mate kennis en vaardigheden vanuit de opleiding Psychologie tekort schieten voor de huidige functie wordt meer verdeeld gereageerd. 15% van de respondenten geeft aan dat kennis en vaardigheden sterk of volledig tekortschieten. 34% is van mening dat kennis en vaardigheden gemiddeld tekortschieten, tegenover 45% die aangeeft dat ze vindt dat kennis en vaardigheden niet of zelfs helemaal niet tekortschieten. 14

15 De volgende vraag betreft carrièremogelijkheden. 15% geeft aan dat de huidige functie nauwelijks of weinig carrièremogelijkheid biedt. 23% vindt dat er voldoende mogelijkheden worden geboden, tegenover 57% die de carrièremogelijkheden als goed of zelfs zeer goed betitelen. De laatste vraag betreft de relatie tussen Psychologie en de arbeidsmarkt, respondenten wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij vinden dat Psychologie een goede basis biedt om de arbeidsmarkt mee op te gaan. Helemaal niet, vindt 6%, niet zegt 25%. 37% vindt de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voldoende, tegenover 24% die de aansluiting goed vindt. Een kleine 2% vindt de aansluiting zelfs zeer goed. 15

16 8) Oordeel over de opleiding Psychologie De vraag naar wat men ziet als sterke kanten van de opleiding is gesteld als een open vraag en een grote verzameling uiteenlopende antwoorden is het gevolg. Wij hebben getracht de verschillende antwoorden zo goed mogelijk te classificeren, zie hiervoor onderstaande verdeling. Op de verticale as is het absolute aantal opmerkingen weergegeven. Vijf van de zeven onderwerpen zullen in bijlage 1 nader worden opgedeeld in cirkeldiagrammen, de kopjes Anders en Vakgroepen zullen we vanwege hun specificiteit niet nader uitwerken. Figuur 2: Sterke kanten van de opleiding verdeeld over zeven categorieën 450 Vakinhoudelijk Organisatie en opbouw van de opleiding Persoonlijke vorming Medewerkers Faculteit Vakgroepen Anders Vervolgens wordt gevraagd naar wat men ziet als zwakke kanten van de opleiding. Op dezelfde wijze als bij de sterke kanten geven we hier de resultaten weer, opnieuw toont de verticale as de absolute aantallen opmerkingen. Figuur 3: Zwakke kanten van de opleiding verdeeld over zeven categorieën 300 Vakinhoudelijk Organisatie en opbouw van de opleiding Medewerkers Faculteit Anders Persoonlijke Vakgroepen vorming 0 16

17 Ook hier kiezen we ervoor de koppen Anders en Vakgroepen niet uit te werken, wel lichten we er graag een aantal punten, vermeld onder Anders, uit. Opmerkingen betreffen hier met name de slechte aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt, de sterke focus op tentamenresultaten en de beperkte ruimte voor creativiteit. Tijdens de opleiding is studenten de gelegenheid geboden ervaring op te doen met diverse vaardigheden. Respondenten wordt gevraagd met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt en hoe belangrijk deze waren en zijn voor hun loopbaan. Het belang van de betreffende vaardigheid is aangegeven op zevenpuntsschalen, waarbij de meest linkse waarden geen belang aangeven; hoe verder de waarde naar rechts ligt, hoe belangrijker de vaardigheid wordt gewaardeerd. Onderstaande verdeling laat zien in hoeverre men heeft kennisgemaakt met de betreffende vaardigheid. De waarden tellen niet op tot honderd procent, daar een groot aantal respondenten deze vraag over het hoofd heeft gezien. Tabel 3: Heeft u kennisgemaakt met onderstaande vaardigheid? Soort vaardigheid Percentage respondenten dat heeft kennisgemaakt met deze vaardigheid Vaardigheidsvakken Wel: 90%; Niet: 1% Methodologische vakken Wel: 88%, Niet: 0% Disciplinaire vakken Wel: 86%, Niet: 1% Onderzoeksvaardigheden Wel: 85%, Niet: 1% Figuur 4: Het belang van vaardigheidsvakken voor de loopbaan Figuur 5: Het belang van methodologische vakken voor de loopbaan Figuur 6: Het belang van disciplinaire vakken voor de loopbaan

18 Figuur 7: Het belang van onderzoeksvaardigheden voor de loopbaan Daarnaast wordt gevraagd welke vakachtergrond het meest in de huidige baan gebruikt wordt, het is hierbij mogelijk om meerdere opties aan te kruisen. 52% van de respondenten kiest voor vaardigheidsvakken (interviewvaardigheden, sociale vaardigheden), 13% kiest voor methodologische vakken (statistiek, testtheorie en testgebruik), 13% geeft aan dat disciplinaire vakken van groot belang zijn (sociale psychologie, klinische psychologie) en tenslotte vindt 18% onderzoeksvaardigheden (gegevensverzameling) het meest waardevol. Vier procent kiest voor de optie niet van toepassing. Tenslotte wordt gevraagd of respondenten vinden dat de opleiding Psychologie een goede basis biedt voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 2% van de respondenten vindt dit niet het geval, 22% antwoordt neutraal en de overgrote meerderheid (73%) vindt dat Psychologie een goede of zelfs zeer goede basis biedt voor verdere ontwikkeling. 18

19 9) Bijdragen aan het huidige onderwijs In de vragenlijst wordt aangegeven dat de opleiding Psychologie de alumni graag zou betrekken bij de invulling van het studieprogramma. Van de 566 respondenten heeft 3% de vraag niet ingevuld en is 48% niet bereid hierover mee te denken. 49% denkt wel graag eenmaal per jaar mee over de invulling van de opleiding. Daarnaast kunnen respondenten ook op andere wijze een bijdrage aan verbetering van het onderwijs leveren, hierbij moet gedacht worden aan bijdragen in de vorm van docent, gastspreker of psycholoog voor het vak Interview met een psycholoog. 34 Procent van de respondenten is hierin niet geïnteresseerd, de overige respondenten zijn wel bereid een bijdrage te leveren aan het huidige onderwijs. 58 Procent van de respondenten biedt zich aan als psycholoog voor het vak Interview met een psycholoog, zestien procent biedt aan op een congres te komen spreken. 22 Procent van de respondenten ziet zichzelf in de rol als docent, tegenover 36 procent van hen die willen komen spreken op een college. De respondenten die de optie Anders hebben aangegeven, bieden zich aan voor diverse onderwijsgerelateerde doeleinden. Een greep uit de reacties: Stagebegeleider, begeleider van practica, als digitaal informatiepunt voor studenten, als trainer of als voorlichter over carrièreperspectieven. 19

20 10) Een vereniging voor alumni Op de vraag of men het nut ziet van een alumnivereniging antwoordt 79% bevestigend. 18% ziet de zin van een alumnivereniging niet in. 4% van de respondenten heeft niet geantwoord. De vraag wat de functie van een alumnivereniging zou moeten zijn kon beantwoord worden door één of meerdere opties aan te kruisen op het antwoordvel, te weten (1) Informatief, (2) Actief, (3) Netwerk, of (4) Anders. 67 Procent geeft aan dat zij graag zouden zien dat een alumnivereniging een informatieve functie zou vervullen. Achttien procent van de respondenten ziet, naast of los van een informatieve, ook graag een actieve functie van een alumnivereniging. 66% van de respondenten vindt ook een netwerkfunctie van belang. Daarnaast maakt een aantal respondenten gebruik van de keuzemogelijkheid (4) Anders. Suggesties die worden genoemd zijn divers. Een greep uit de reacties: bijscholing, gezelligheid, weer eens in Groningen zijn, de functie van vacaturebank en tenslotte een informerende functie voor de opleiding zelf, met name informatie betreffende de loopbaan van alumni. Let op dat de gegeven aantallen niet optellen tot het totaal aantal respondenten, dit omdat veel van hen meerdere functies aankruisen die een alumnivereniging volgens hen zou moeten vervullen. In de vragenlijst wordt beschreven hoe de opleiding haar alumni op de hoogte wil houden over uiteenlopende onderwerpen, evenementen en veranderingen op psychologiegebied. Een meerderheid van de respondenten (59%) ontvangt deze informatie graag via een nieuwsbrief, 26% van de respondenten kiest liever voor een tijdschrift. 23 Procent van de respondenten zou graag zien dat er een website wordt opgezet, negen procent kiest voor een jaarlijks terugkerend evenement. Zeven procent heeft geen belang bij de aangeboden informatie. Wat betreft de frequentie van aangeboden informatie (in het geval van tijdschrift of nieuwsbrief), geeft 67 % de voorkeur aan eenmalig per kwartaal. 10% ontvangt de informatie graag maandelijks, tegenover 13% die een jaarlijkse informatiebrief geschikt vindt. Naast het opzetten van de alumnivereniging wordt ook gewerkt aan een alumniwebsite. Ook in dit geval wordt de respondenten gevraagd wat voor informatie zij graag op de website zouden zien. Aan de hand van andere alumniwebsites is gekeken naar welke informatie daarop stond, hier kwam het volgende uit: informatie over de opleiding, evenementen van de opleiding, informatie over de RuG, evenementen van de RuG, de mogelijkheid om te zoeken naar andere alumni van psychologie, informatie over nascholing, een forum en een vacaturebank. In het onderzoek geeft 51 procent van de respondenten aan behoefte te hebben aan informatie over de opleiding, daarnaast wil 43 procent op de hoogte gehouden worden van evenementen die zich op de opleiding afspelen. 27 Procent van de alumni wil nieuws van en evenementen aan de RUG op de website terugzien. Veertig procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan informatie over nascholing. De gelegenheid om andere alumni van psychologie op de website op te kunnen zoeken spreekt 47 procent van de alumni aan, daarbij wil 33 procent ook een forum. Verrassend veel personen (64%) willen een vacaturebank. 20

21 vacaturebank nieuws over de opleiding mogelijkheid tot zoeken van alumni evenementen van de opleiding informatie over nascholing forum evenmenten op de RUG nieuws over de RUG Andere ideeën (meest rechtse staafje in bovenstaand diagram) die werden aangedragen zijn een Hoe is het nu met, informatie over afstuderende studenten, informatie en nieuws over ontwikkeling in vakgroepen. Een enkeling gaf aan interesse te hebben in een community of practice (zie bijlage). Dit is een groep mensen die een gemeenschappelijk belang of passie deelt en die door het vrij uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen samen leert en al doende nieuwe manieren ontwikkelt om met problemen en uitdagingen om te gaan. Andere ideeën waren het uitgeven van een smoelenboek voor alumni. Eén persoon gaf ook aan dat het misschien belangrijk is om alumni te belonen, doormiddel van toegang tot onderzoek, kennis en bijvoorbeeld werkgeversrelaties. Ook blijkt er behoefte aan een contactadres, waar alumni heen kunnen bellen of mailen voor informatie over bepaalde zaken. Een aantal alumni geeft ook aan dat het belangrijk is met bestaande netwerken contact te zoeken, zoals het NIP, maar ook met bedrijven. Daarnaast volgt een open vraag naar eventuele suggesties voor de invulling en organisatie van een alumnidag. Er wordt voor een alumnidag voornamelijk voorkeur gegeven aan het weekends of een vrijdagmiddag. Ook wordt door een aantal alumni (waarschijnlijk uit de omgeving Groningen) gesuggereerd om een lunch te organiseren. Wat de inhoud van een hele dag betreft, geven veel respondenten aan met name de netwerkmogelijkheden en gezelligheid heel belangrijk te vinden. Daarnaast willen de alumni per vakgebied op de hoogte gebracht worden over nieuwe ontwikkeling in het vakgebied door een interessante spreker. Interactief is het toverwoord, dit kan doormiddel van lezingen, discussies, workshops en/of een masterclass. Een aantal personen geeft ook aan dat zij interesse had in de betrokkenheid van bedrijven, daar dit ook mogelijkheden biedt voor loopbaanoriëntatie. Daarnaast willen veel respondenten toch meer informatie over nascholingsmogelijkheden en de koppeling studie-bedrijfsleven. Eén alumnus kwam met het idee per vakgroep een dag te organiseren, om op deze manier de juiste personen met elkaar te verbinden en het kleinschalig te houden. Een aantal alumni wil ook informatie over de huidige opleidingsstructuur, Ba/Ma, en wat dit betekent voor de arbeidsmarkt. Ook willen 21

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie