Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen;"

Transcriptie

1 Masterplan; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; - Zijn Heetense jongeren en starters überhaupt genegen om in ons dorp te (blijven) wonen? - Wat is passende woonruimte voor Heetense jeugd? - Wat hebben vastgoedeigenaren, beleggers en projectontwikkelaars te bieden? - Hoe maken we plannen financieel haalbaar, zowel voor marktpartijen als voor de toekomstige kopers of huurders? - Hoe kunnen we de gemaakte plannen stimuleren, zodat deze ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden? Roy Simons Namens Plaatselijk Belang Heeten Internet versie 1,

2 1. Inhoudsopgave: Hoofdstuk pagina 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Wat is onze doelgroep 4 4. Wat wil onze doelgroep 5 5. Wat biedt de markt 6 6. Wat zijn de financiële mogelijkheden? 7 7. Stimuleringsmogelijkheden 8 Internet versie 1,

3 2. Inleiding: Dit Masterplan is opgezet door het bestuur van Plaatselijk Belang Heeten, verder in dit plan ook wel PB genoemd. Vanuit het dorp komen herhaaldelijk signalen bij PB terecht over de woningmarkt in Heeten. Er is geen aanbod voor jongeren, de jeugd heeft geen kans op de woningmarkt in Heeten. Hierdoor vertrekt deze veelal naar de stad. Dit vertrek versterkt de vergrijzing en maakt het voor (sport) verenigingen steeds lastiger om vrijwilligers en betrokken bestuursleden te vinden. Dit is niet goed voor de gemeenschap. Bovenstaande lijken wat open deuren te zijn die worden ingetrapt. We kunnen een aantal vraagtekens zetten bij de stelling; Nieuwbouwplan de Veldegge; Op nieuwbouwplan De Veldegge zijn recentelijk diverse woningen gebouwd. Een aantal woningen (4 stuks) zijn hier verkocht als starters woning. Alle eerste eigenaren van deze woningen zijn starters. Zowel alleenstaand als samenwonend. Dit geeft aan dat de doelgroep hier gevonden is, maar ook geeft dit aan dat er voldoende vraag is. Tevens zijn er op dit plan enkele vrijstaande woningen gerealiseerd. Het grootste deel van deze vrijstaande woningen wordt gebouwd door jeugdigen van rond de dertig. Deels komt deze jeugd vanuit het ouderlijk huis, deels hebben de eigenaren hiervoor een (particuliere) huurwoning gehad. Opvallend is dat de 2^1 kap woningen op dit plan tot op heden (december 2011) geen van allen in eigendom komen van Heetense starters. Misschien zegt dit iets over de financiële positie van de Heetense jeugd. Misschien zegt dit ook wat over de doelgroep van ons Masterplan. De jeugd van rond de dertig blijkt in sommige gevallen mogelijkheden te hebben om in één keer definitief te bouwen. De gerealiseerde vrijstaande woningen op de Veldegge zijn geen doorstroom woningen. Wel zijn dit eigenaren die al wat ouder zijn of die een gezamenlijk inkomen hebben. Aannemelijk is het dus dat wij ons onderzoek voor dit Masterplan richten op jongere jeugd (twintig tot vijfentwintig jaar) en de wat oudere alleenstaande of alleenverdienende jeugd. PB ziet wel degelijk mogelijkheden voor de hiervoor genoemde doelgroep. In ons dorp zijn al een aantal initiatieven waar gebruik van gemaakt wordt; - wonen boven winkels (o.a. boven de Tatoo - shop aan de Holterweg) - inwonen bij boerderijen, enkele gevallen zijn bekend waarbij het voorhuis apart wordt verhuurd aan 1 persoons huishoudens Tevens zouden er wat nieuwe initiatieven bekeken kunnen worden. In de nabije toekomst komt er het nodige vastgoed vrij, vanwege stoppende middenstanders. Tevens staan er al een aantal (bedrijfs)panden langere tijd leeg. Mocht het ons lukken om deze leegstand weg te werken, dan zou het mes aan twee kanten snijden, minder leegstand aan de ene zijde en meer woonruimte voor starters aan de andere zijde. Hiervoor zouden we in contact kunnen treden met de Heetense Ondernemers Vereniging (HOV). Tevens zouden we in overleg kunnen treden met Woningcorporaties. Wie weet of deze partijen wat te bieden hebben voor ons, denk aan seniorenwoningen die niet meer voldoen aan Internet versie 1,

4 de eisen die in deze tijd aan seniorenwoningen gesteld worden. Deze zouden uitermate geschikt zijn als starterswoning. Hiervoor zouden we in contact kunnen treden met Salland Wonen. De nieuwbouw van appartementen in ons dorp zal in dit Masterplan niet bekeken worden. Diverse marktpartijen hebben dit al geprobeerd, het lukt deze partijen niet om de exploitatie hiervan rond te krijgen. Waarom zou ons dat wel lukken? Momenteel lijkt het ons beter om onze peilen te richten op de eerder genoemde mogelijkheden. Wel zal er een zijstap gemaakt worden naar nieuwbouw. Om ons heen zijn diverse initiatieven in uitwerking bij dorpen die met het zelfde probleem worstelen. Zo hebben onder andere Haarle en Olst al concepten ontwikkeld voor starters. Wij zullen deze concepten onderzoeken en proberen toe te passen op de Heetense omstandigheden. Om voldoende draagvlak te krijgen voor dit Masterplan, is het belangrijk dat we goed weten wat de doelgroep is, wat de doelgroep wil en wat deze kan betalen. Uiteindelijk zal de markt zijn werk moeten doen, wij als PB gaan niet participeren in de exploitatie. Plaatselijk Belang dient hier gezien te worden als aanjager. De plannen dienen op een zeker moment concreet te worden, om het onderzoek in de teugels te houden is een planning daarbij van onmiskenbaar belang. Uiteraard moet deze planning geen molensteen worden, maar het dient zeker wel als leidraad. Internet versie 1,

5 3. Wat is onze doelgroep: Dit Masterplan is geschreven en opgezet vanuit de gedachte, dat we de woningmarkt voor starters in Heeten willen aanjagen. Onze doelgroep is daarmee deels bepaald. Wij richten ons op starters. In de inleiding hebben we reeds aangegeven dat op de Veldegge mogelijkheden liggen voor starters met een dubbel inkomen. Deze kunnen hier nieuw bouwen (vrijstaand of 2^1 kap). De jeugdigen onder ons, die financieel wat ruimer in het jasje zitten, zijn dus niet onze doelgroep. Theoretisch zouden wij onze doelgroep kunnen kenmerken aan de volgende maatstaaf; - starter op de woningmarkt - afkomstig uit Heeten - zoekend naar woonruimte in Heeten - beperkte financiële middelen - leeftijdscategorie tussen de 20 en 35 jaar - een starter kan ook iemand zijn die een particuliere huurwoning achter laat (bijvoorbeeld Parc Salland) of een student die terug wil keren naar Heeten na afronding van zijn studie We zullen een enquête uit gaan schrijven om meer over onze doelgroep te weten te komen. Tevens zal uit deze enquête moeten blijken of in de praktijk de doelgroep verglijkbaar is met de door ons theoretisch bepaalde doelgroep. In ons kader schetsen wij het kenmerk beperkte financiële middelen. Dit is een grijs gebied. Vooruitlopend op de enquête doelen wij hierbij op diegene die niet in staat is om in de huidige marktsituatie te kopen. Het bestaande woningaanbod vanaf ,= k.k. is in Heeten voldoende vertegenwoordigd (zie Funda.nl). Hierbij is gekeken naar woningen die geschikt zijn voor 2-persoons huishoudens en welke met een minimale investering (achterstallig onderhoud) te betrekken zijn. Onze doelgroep beperkt zich dus theoretisch tot diegene die geen koopwoning van ,00 k.k. kan opbrengen, zonder echt in kwaliteit van levensonderhoud achteruit te gaan. De enquête zal hier uitsluitsel over moeten geven. Internet versie 1,

6 4. Wat wil onze doelgroep: Hiervoor hebben we reeds theoretisch bepaald wat onze doelgroep is. Zoals aangegeven, zal de enquête moeten bevestigen dat wij het bij het juiste eind hebben. Vervolgens is het voor dit Masterplan van belang dat wij ons bewust zijn van de wensen en eisen van onze doelgroep. Dit is naar mijn idee onmogelijk inzichtelijk te krijgen, zonder een goede enquête. Een goede enquête moet naar mijn idee strak omkaderd zijn, zodat er een lijn uit te trekken valt. Echter moeten we voorkomen dat deelnemers een keuze gaan maken, omdat er geen betere is. Het moet wel de essentie raken. Hier zal zorgvuldig over nagedacht moeten worden. Enkele zaken die naar voren moeten komen; Persoonlijke gegevens; - n.a.w. gegevens - leeftijd - opleidingsniveau - budget - huidige leefomstandigheden (thuiswonend, studerend, relatie,..) - verwachtingspatroon van carrière komende 3 jaar Wensen en eisen; - ligging (in het dorp of juist buitenaf) - eengezinswoning of appartement - beschikking over eigen tuintje is een must of een pre - beschikking over eigen schuur is een must of een pre - huren, kopen of geen voorkeur - verwachte doorstroomsnelheid (3, 5 of 10 jaar) - specifieke eisen (bijvoorbeeld voor personen die slecht ter been zijn of andere eisen) Aan de hand van de uitkomst van deze enquête kunnen we hopelijk een reëel beeld vormen over de problematiek, de doelgroep en over de wensen en eisen van de doelgroep. Internet versie 1,

7 5. Wat biedt de markt: Om serieus te kunnen kijken wat de markt ons te bieden heeft, zullen we met gerichte vragen moeten komen. Dit moeten we specificeren naar aanleiding van de uitslagen van de enquête zoals in de bovenstaande hoofdstukken beschreven. De bestaande woningmarkt in Heeten biedt mogelijkheden voor koopwoningen vanaf ,00 K.K. en alles wat daar boven zit. Zie hiervoor Funda.nl Wij gaan ons richten op de markt voor onze doelgroep. Er zal gericht naar oplossingen gezocht gaan worden. Hierbij valt te denken aan; - overleg met HOV (wonen boven winkels, vrijkomend en leegstaand vastgoed) - overleg met Salland Wonen - overleg met overige vastgoedeigenaren - overleg met beleggers - overleg met projectontwikkelaars - overleg met grondeigenaren en gemeenten Dit onderdeel van het Masterplan is pas nader uit te werken, zodra we uitslagen van de enquête hebben. Internet versie 1,

8 6. Wat zijn de financiële mogelijkheden: Nadat we overleg hebben gehad met de diverse marktpartijen zal er gekeken moeten worden naar de financiële mogelijkheden. Zoals gezegd zijn wij als PB geen participant in de feitelijke ontwikkeling van plannen. Derhalve hebben wij geen inspraak in de financiering. Met name de marktpartijen zullen ons daar ook slechts zijdelinks bij willen betrekken, gezien het feit dat deze partijen voor commerciële belangen staan. Daar is ook niets mis mee. Wel hebben wij als aanjager van de projecten er belang bij dat de financiering rond komt. Derhalve is het ons er alles aan gelegen om de haalbaarheid te onderzoeken. Tevens zouden we kunnen kijken naar overige inkomstenbronnen, denk hierbij aan; - subsidieregelingen - zelf werkzaamheid - duurzaam bouwen in relatie tot duurzaam Heeten In de inleiding is al aangegeven dat er in buurtdorpen als Haarle en Olst ook projecten in gang gezet zijn voor startende jongeren. Met name qua financiering is het voor ons interessant om naar deze projecten te kijken. Waarschijnlijk kunnen we er veel van leren. Verder is het nu nog te vroeg om diep op de financiering in te gaan. De plannen moeten eerst nog vorm krijgen, alvorens er aan gerekend kan worden. In een later stadium zal dit een zeer essentieel onderdeel van ons Masterplan worden. Internet versie 1,

9 7. Stimuleringsmogelijkheden: Het laatste onderdeel van ons Masterplan omvat de stimulering van de projecten. Er vanuit gaande dat er projecten tot realisatie komen, is het voor ons van belang om deze te stimuleren. Hierbij valt met name te denken aan; - goodwill kweken bij omwonenden - informatie avonden organiseren voor de Heetense bevolking - overleg met Gemeente Raalte over voortgang van vergunningtrajecten - begeleiden van trajecten rondom de aanvraag van subsidies Tijdens het uitvoeren van ons Masterplan kunnen uiteraard meerdere stimuleringsmogelijkheden zich aanreiken. Deze zullen we aan moeten grijpen om het plan een kans van slagen te bieden. Hierbij valt ook te denken aan eventuele prijsvragen en dergelijke rondom ontwerpen. De tijd moet uitwijzen of het plan zich daar voor leent en of dit een toegevoegde waarde heeft. Vooralsnog is het van het grootste belang dat we een aansprekende enquête opstellen voor hoofdstuk 3 en 4 van dit Masterplan. Dit stimuleert de Heetense bevolking in het algemeen om mee te denken over deze casus. Naar mijn idee moet deze enquête met bijbehorende tekst en uitleg net voor de kerstdagen bij de mensen op tafel komen. Dit is een onderwerp waar men uitgebreid over kan praten tijdens de vele uren die in de decembermaand aan tafel worden doorgebracht. Dit lijkt mij de eerste stimuleringsmogelijkheid die wij moeten aangrijpen. Verder zal dit plan zich moeten vormen in de tijd. We zullen zien of er animo is, en of wij daar wat mee kunnen. Met vriendelijke groet, Roy Simons Plaatselijk Belang Heeten Internet versie 1,

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten houten@buroamsterdam.nl MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie