De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas"

Transcriptie

1 Masterclass: Aan de slag met zorgverzekeraars De ervaring Leven in het Dorp WWZ Peel en Maas Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw tel.: , GSM: , mail:

2 Presentatie 1. Inleiding 2. Leven in het Dorp WWZ Doelstelling Positionering: visie, beleid en regie Samenwerken in netwerken Trajecten parels 3. Decentralisatie AWBZ-Wmo-Zvw Implementatiestrategie Schakelplein Experimenteren Bedrijfsvoering, Proces- en projectstructuur Leven in het Dorp WWZ Samenwerking gemeenten Noord-Limburg 4. Samenwerking met zorgverzekeraar Deelprogramma Vitaliteit en Gezondheid Wijknetwerken Peel en Maas 5. Conclusies 6. Discussie

3 Inleiding

4 gemeente Peel en Maas Fusie 4 gemeenten per inwoners In Noord-limburg tussen Venlo en Weert Plattelandsregio met 11 dorpen Behoefte WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per kern Sterk (georganiseerd) vrijwilligersbestand

5 Ontwikkeling aantal 75-plussers Nederland Limburg Noord-Limburg Peel en Maas

6 Doelstelling Positionering: visie, beleid en regie Samenwerken in netwerken Trajecten parels

7 Doelstelling Het verlangen van Peel en Maas: Iedereen telt en doet mee Niemand tussen wal en schip

8 Doelstelling Het doel is om senioren en burgers in een kwetsbare positie in Peel en Maas in staat te stellen: om de kwaliteit van leven te bevorderen om zolang mogelijk de regie over hun eigen leven en leefomgeving te behouden in de vertrouwde omgeving te blijven leven en deel te (blijven) nemen aan de samenleving.

9 Positionering Kadernota De Wissels Om bestuurlijk kader gemeente 2013 Zelfsturing leidend principe Zoektocht naar een nieuw, toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar maatschappelijk systeem Gezamenlijk maken we beweging van verzorgingsstaat naar samenleving waar het normaal is dat je zorgt voor elkaar Inclusieve samenleving burgers in een kwetsbare positie onderdeel gemeenschap, horen erbij en nemen geen uitzonderlijke positie in Op weg naar maatschappij van vitale burgers en vitale gemeenschappen

10 Positionering Visie: Horizon vitale burgers en duurzame gemeenschappen, zelfsturing en burgerschap Communicatieve zelfsturing, Regel sturing en Autoritaire sturing Stuwende regie geeft ruimte en kaders om gezamenlijk te werken aan oplossingen Dialoogsturing in Gouden driehoek Regels moeten de inhoud mogelijk maken Iedereen telt en doet mee Regievoeren en medeverantwoordelijkheid over eigen leven en eigen leefomgeving (vitale burgers)

11 Positionering Uitgangspunten: Van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen naar voorzieningen van collectieven (Sociale coöperaties) Individuele voorzieningen, keuzevrijheid en gelijkheid Niemand valt tussen wal en schip Investeren in voorkant (vitaliteit, betrokken burgers, welzijn) levert winst op aan achterkant (minder zware zorg, minder en andere inzet beroepskrachten) Integrale samenhang en benadering Wisselen (kantelen) van perspectief vrijwilligers en beroepskrachten Samenwerken in netwerken Van concurrentie in zorg naar vernetwerkte samenwerking Van smal loket naar brede en diepe gekantelde loketfunctie Lokaal wat kan en regionaal waar meerwaarde is Betaalbaarheid door experimenten, deregulering, investeren in innovatie gericht op vitaliteit

12 Positionering Schema Eigen Kracht Behoefte aan coaching, ondersteuning, begeleiding en zorg afhankelijk van eigen kracht, talenten, competenties, deskundigheid, capaciteiten en mogelijkheden van burger zelf Ondersteuningsarrangementen op maat gesneden persoonlijke arrangementen Individuele ondersteuning en Individuele ondersteuning en begeleiding onderdeel van persoonlijke arrangementen daar waar - eigen kracht burger - kracht van het sociale netwerk en - collectieve (algemene) voorzieningen niet toereikend zijn

13 Positionering Drie vormen van sturing blijven alle drie nodig Stuwende regie toegevoegd 13

14 Positionering Dialoogsturing in Gouden Driehoek burgers (in een kwetsbare positie) en hun netwerken, sociale verbanden, Kernteams WWZ, gemeenschap Dorp Gouden Driehoek Regiepartijen overheid, gemeente en zorgkantoor/zorgverzekeraar Maatschappelijk partners professionele partijen, informele zorgorganisaties, (georganiseerde) vrijwilligers

15 Positionering Beleid Verspreiding (deconcentratie) en uitbreiding ouderenzorg Verplaatsing en uitbreiding verpleeghuisplaatsen Groen: verzorgingshuisplaatsen Blauw: verpleeghuisplaatsen 15

16 Positionering Beleid Vraagsturing Dialoog met de Vrager over WWZ in elk dorp Schriftelijke enquête onder 55-plussers Inzet vrijwilligers leidt tot (zeer) hoge respons: 65% - 87% In totaal gegevens van huishoudens Groepsdiscussies en terugkoppeling resultaten Kernteam WWZper dorp vertegenwoordigers belangenorganisaties en inwoners op persoonlijke titel Rapportage gebruikt voor DIALOOGover WWZ en als onderlegger voor WWZ-plan per dorp door Kernteams WWZ

17 Positionering Kern Kracht Kaart 3K Beleidsadvies Wonen met Welzijn en Zorg Drie onderdelen: 1) Aanbod beroepsmatige hulp- en zorgdiensten / voorzieningen 2) Actuele vraag en ontwikkeling daarin voor care, cure en welzijn 3) Aanbod informele ondersteuningsdiensten / voorzieningen Doelen van 3K Inventariseren, ontsluiten, analyseren, communiceren Gemeenschap kan 3K gebruiken om vitaliteit te monitoren Gedeelde basis voor beslissingen Afschaffing ZZP 1-3 (4) Scheiden Wonen en Zorg Beleidsadvies Wonen met Welzijn en Zorg (voorjaar 2014) 3K onderlegger 17

18 Positionering Stuwende regie In 2001 Visie Wonen, zorg en welzijn à la carte In 2003 convenant Leven in het Dorp WWZ tussen Dorp (belangenorganisaties), Maatschappelijk Partners, Regiepartijen Sinds 2003 stuwende regie tussen gemeente en Zorgkantoor Coöperatie VGZ Stuwende regie gaat NIETover opleggen dwingende richtlijnen (huidige regel sturing), maar BIEDT RUIMTEen toetsingskaders om gezamenlijk te werken aan oplossingen

19 Positionering Stuwende regie In 2008 herijking convenant Leven in het Dorp WWZ en uitvoeringsnota met uitvoeringsafspraken en ambititieprogramma Sinds 2008 steeds meer in contact met Zorgverzekeraar VGZ In 2013 convenant Leven in het Dorp WWZ tussen gemeente, Zorgkantoor Coöperatie VGZ en Zorgverzekeraar VGZ In 2013 contact met andere zorgverzekeraars

20 Samenwerken in netwerken Leven in het Dorp WWZ netwerk van burgers (in een kwetsbare positie) en hun informele netwerk, belangenorganisaties, (zorg)vrijwilligers, beroepskrachten, financieel deskundigen, beleidsmakers, managers en bestuurders Kernteams WWZ en lokale werkgroepen/stichtingen Adviesorganen ZorgvragersoverlegPenM, Gehandicaptenplatform PenM, Centrale Seniorenraad PenM, Mantelzorgforum PenM, Adviesraad Werk en Inkomen Netwerk Welzijn Versterkt Educatienetwerk, De Bloem FC WELZIJN Innovatienetwerk W-WWZ en bedrijfsleven Wijknetwerken 1 e lijn geïntegreerde ouderenwelzijnszorg Dementievriendelijke gemeente Kunst Verbind(e)t Netwerkoverleg Bemoeizorg

21 Samenwerken in netwerken FC WELZIJN Innovatienetwerk W-WWZ en bedrijfsleven Innovatie speerpunt Programmalijn 7 in LihD WWZ MVO en PPS op kleine schaal toegepast in WWZ FC WELZIJN biedt platform voor ontwikkeling innovaties in WWZ in samenwerking met bedrijfsleven sinds 2011 Onder vlag FC WELZIJN trajecten gerealiseerd en initiatieven in ontwikkeling Rabobank participeert Beleidsadvies najaar 2013 Voornemen W van Werk toe te voegen sterke samenhang met Participatiewet

22 Trajecten Lappendeken

23 Trajecten Parels uitgelicht Verspreiding (deconcentratie) en uitbreiding verpleeghuiszorg Deconcentratie van Panningen naar de grotere dorpen Verhuisplaatsen verdubbeld Ook in Kessel (3.500 inwoners) Langer in eigen omgeving blijven leven 23 23

24 Trajecten Parels uitgelicht

25 Trajecten Parels uitgelicht Dorpsdagvoorzieningen DDV 2005: Dorpsdagvoorziening Grashoek Grashoek: inwoners Vanuit WWZ-plan behoefte aan dagvoorziening Experiment Welzijn (Wmo) én AWBZ Lokale werkgroep van vrijwilligers plan dagvoorziening in gemeenschapshuis De Ankerplaats Behoefte onder senioren Grashoek aan dagvoorziening geïnventariseerd Nu 5 dagdelen met 12 deelnemers per dagdeel met en zonder AWBZ-indicatie Veel vrijwilligers zelf gerecruteerd door lokale werkgroep Beroepskracht activiteitenbegeleider welzijnszorg coach vrijwilligers Zorg op afstand ingevlogen op momenten dat het nodig is Deelnemers thuis opgehaald door vrijwilligers met dorpsbusje Rendement: voor zelfde AWBZ-budget 2 tot 3 keer meer deelnemers 25

26 Trajecten Parels uitgelicht Dorpsdagvoorzieningen DDV Stand van zaken: 5 DDV gerealiseerd, 4 in ontwikkeling, Meijel zorgcentrum St. Jozef WenZ Werkgroep DDV PenM(alle lokale werkgroepen) kennis delen en in elkaars keuken kijken Pilot: sinds april 2012 DDV sin Koningslusten Grashoek zelf aan het roer Stichtingen van vrijwilligers krijgen rechtstreeks subsidie van gemeente (Wmo) en zorgkantoor (AWBZ) gebundeld budget Stg. zorgen zelf voor exploitatie en beheer, huren zelf beroepskracht en ruimte Deelnemers zonder indicatie betalen een eigen bijdrage - 8 per dag (ochtend 2, maaltijd 4, middag 2)

27 Trajecten Parels uitgelicht Netwerk Welzijn Versterkt, Effectenanalyse en Maatschappelijk rendement NWV = wisselen van perspectief, nieuwe manier van samenstellen ondersteuning en andere rol vrijwilligers, hulp- en zorgverleners Creëren nieuwe netwerken van ondersteuning rond burger in zeer kwetsbare positie netwerk mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten sterk gegroeid Nieuwe indicatie -methodiek: arrangeren Gebaseerd op: wat burger nodig heeft (needs) / wat hij wil (wants) / wat hij eist (demands) en bovenal wat hij zelf kan en wil bijdragen (competences) Dit leidt tot: persoonlijk arrangement vanuit eigen kracht meer handelingsvrijheid vrijwilligers, hulp- en zorgverleners Constructieve ontregelaars grenzen opzoeken en verleggen 27

28 Trajecten Parels uitgelicht Netwerk Welzijn Versterkt, Effectenanalyse en Maatschappelijk rendement Marij Van kwetsbare inwoner naar juffrouw Verstandelijke beperking Werkzaam in sociale werkplaats Voorleesjuffrouw kleuters basisschool Licht overgewicht straalt weer Sporadisch gebruik van huisarts / specialisten Maurice Van kwetsbare inwoner naar vitale bakker Gebruikt geen drugs meer Contact met vader en moeder positief Neemt deel aan fitnessprogramma Vitaal, voelt zich fitter Bakker 2 dagen in de week

29 Trajecten Parels uitgelicht Netwerk Welzijn Versterkt, Effectenanalyse en Maatschappelijk rendement Kosten klassieke aanpak afgezet tegen aanpak NWV in 4 casussen M. Klassieke aanpak M. woont bij ggz Vincent van Gogh M. vereenzaamt, gebruikt alcohol, houdt zich niet aan afspraken, gezondheidsproblemen, slikt antialcoholmedicijnen niet, overlast. Gevolg: verwijdering M. meldt zich bij maatsch. opvang M. belandt op straat M. gebruikt veel alcohol, veroorzaakt overlast, kleine criminaliteit, bouwt schulden op (o.m. door diverse boetes) ouders van M. maken zich grote zorgen en proberen via diverse instanties oplossingen te krijgen in aanraking met justitie : diverse malen per week daklozenuitkering NB: alleen de verschillen tussen beide aanpakken zijn benoemd situatie escaleert: opname via rechterlijke machtiging Gedwongen opname Regionaal Centrum Gezondheidszorg (min. ½ jaar) kosten rond RM M. gaat weer bij ggz Vincent van Gogh wonen div. bezoeken ziekenhuis begeleid wonen, (ambulance, korte opname) met intensieve opvang gedwongen opname inzet div. professionals nav. beroepsmatige (½ jaar) zorgen ouders begeleiding jaar 0,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 2,5 Aanpak Netwerk Welzijn Versterkt Dhr. M. wordt besproken in NWV-overleg, hij wil graag gewoon zijn (werken, sporten) bespreking NWV Ondersteuning maatje (vrijwilliger) -> psychologisch onderzoek M. krijgt baan bij fietsenstalling Hij stopt daar; vindt daar zijn draai niet dagbesteding -> M. wordt lid van een sportvereniging M. krijgt baan in bakkerij bespreking NWV lidmaatschap vereniging <- begeleid wonen, met afnemende beroepsmatige ondersteuning -> M. wil af en toe zijn antialcoholmedicijn niet meer slikken, maar begeleider weet dat te voorkomen

30 Trajecten Parels uitgelicht Netwerk Welzijn Versterkt, Effectenanalyse en Maatschappelijk rendement Kosten klassieke aanpak afgezet tegen aanpak NWV in 4 casussen klassieke aanpak - uitwerking sessie klassieke aanpak - 1e actualisatie aanpak NWV - uitwerking sessie aanpak NWV - 1e actualisatie Aanpassing na aanvulling zorgkantoor mbt. post 'begeleid wonen' M Aanpassing na aanvulling zorgkantoor mbt. post 'begeleid wonen' totaal NWV totaal derden totaal WMO/gemeente totaal ZVW totaal AWBZ jaar 0,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 2,5 - klassieke aanpak - 1e actualisatie aanpak NWV - 1e actualisatie

31 Trajecten Parels uitgelicht Netwerk Welzijn Versterkt, Effectenanalyse en Maatschappelijk rendement Kosten klassieke aanpak afgezet tegen aanpak NWV in 4 casussen Casussen B. M. S. G.B. Potentiële besparing (1 e inschatting) Potentiële besparing (na 1 e actualisatie, bij benadering) NWV voorkomt crises/-escalatie en daarmee hoge kosten later (10 jaar) = 20% (3 jaar) = 70% (15 jaar) = 25% (2 jaar) = 40% (10 jaar) (3 jaar) (15 jaar) (2 jaar) = 15% = 20% = 25% = 25% De situatie stabiliseert en daarmee worden uitgaven voorspel-baarder De initiële kosten zijn door de NWV soms hoger, maar worden later gecompenseerd door voorkomen kosten/besparingen. Ondersteuning wordt (deels) door andere partijen geleverd

32 Trajecten Parels uitgelicht FC WELZIJN Mantelzorgplant Doel: Mantelzorgers krijgen plant van vrienden, kennissen, buren Plant te koop Plant als nationaal symbool om meer oog en aandacht te vragen voor mantelzorg en mantelzorgers Landelijk uitrollen lokale bloemenactie Peel en Maas in kader Dag van de Mantelzorg, mede met bedrijvenactie Begonnen op : overhandiging eerste mantelzorgplant op Floriade Spelers: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg PenM, Groenrijk Maasbree, Groenrijk Nederland, Mezzo, gemeente Peel en Maas, Mantelforum PenM Tussenstand: Bedrijvenactie op touw, eerste aanmeldingen binnen! 32

33 Trajecten Parels uitgelicht FC WELZIJN Hulpmiddelencentrum Doel: Integraal aanbod van particuliere hulpmiddelen en hulpmiddelen vanuit Wmo- AWBZ-Zvw dichtbij en laagdrempelig georganiseerd voor inwoners PenM Inwoners hoeven daarmee geen aanvraag te doen in aparte regelingen Inwoners kunnen hulpmiddelen particulier kopen of een aanvraag doen In HMC winkel, showroom, reparatiewerkplaats en kleinschalig depot Burgers in kwetsbare positie of mensen met afstand tot arbeidsmarkt kunnen rol krijgen in HMC en distributie Samen met KT WWZ en belangenorganisaties hulpmiddelenpools opzetten Maatschappelijk ondernemen investeren in vitaliteit en innovatieve trajecten Spelers: Medipoint(HartingBank, Medux), gemeente Peel en Maas, Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, Kernteams WWZ en belangenorganisaties Tussenstand: augustus 2013 operationele opening officiële opening

34 Trajecten Parels uitgelicht Kunst Verbind(e)t Euregionaal2 jarig project Kunst Verbind(e)t in Nederland (Peel en Maas) en Duitsland (Mönchengladbach) Gericht op sociale en economische inclusie van mensen in een kwetsbare positie via kunst en cultuur Nieuwe methoden worden uitgewisseld en geïmplementeerd Ateliers en theaterwerkplaatsen centrale ankerpunten Theaterproducties vanuit theaterwerkplaats Theaterwerkplaats en andere activiteiten op termijn zoveel mogelijk zelfsupporting en gedragen vanuit de samenleving

35 Decentralisatie AWBZ-Wmo-Zvw Implementatiestrategie Schakelplein Experimenteren Bedrijfsvoering, Proces- en projectstructuur LihD WWZ Samenwerking gemeenten Noord-Limburg

36 Implementatiestrategie Samen Anders met Co-creatie Implementatiestrategie 2013, Samen Anders met Co-creatie Implementatiestrategie 2013 Begeleiding 2014 AWBZ-Wmo-Zvw Publieksversie in Co-creatie 2013 gezamenlijk inkoopkader gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Het doel daarvan is: om huidige niveau van ondersteuning, begeleiding en zorg dat nodig is te bestendigen en verder te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en duurzaam niveau.

37 Implementatiestrategie Samen Anders met Co-creatie Vanuit gezamenlijk inkoopkader rechtstreeks afspraken: over collectieve voorzieningen met lokale stichtingen en zorgboeren/maatschappelijk ondernemers op basis van plannen en begrotingen (offertes) zo weinig mogelijk via zorgaanbieders zoals nu in AWBZ Beleidsdoelstelling 2014: Gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar voeren vanaf 2014 integraal stuwende regie over begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk, hulpmiddelen en woningaanpassingen vanuit Wmo-AWBZ-Zvw

38 Schakelplein brede en diepe gekantelde loketfunctie Toegangspoort voor coaching, ondersteuning, begeleiding, zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen Inrichting Schakelplein met Co-creatie: OWP (Ontwikkelwerkplaats) Vrijwilligers Dorpsinfoloketten OWP Loketmedewerkers OWP Jeugdzorg AWBZ Arrangeren i.p.v. indiceren Lichte en zware methodiek Gebaseerd op: wat burger nodig heeft (needs)/ wat hij wil (wants) / wat hij eist (demands) en bovenal wat hij zelf kan en wil bijdragen (competences) Dit leidt tot: persoonlijk arrangement vanuit eigen kracht en regie meer handelingsvrijheid hulp- en zorgverleners

39 Schakelplein brede en diepe gekantelde loketfunctie Opgave: Schakelkaart in relatie tot 3K Pilot Schakelplein vanaf oktober 2013 Fasegewijs opschalen van persoonlijke arrangementen Casusverdeelgroep logistiek instrument Fasegewijs inrichten Schakelplein

40

41 Experimenteren Op basis van actionlearning(casuïstiek) methodieken/werkwijze NWV doorontwikkelen grenzen regelgeving opgezocht en verlegd Op basis van pilots door co-creatie in: Pilot DDV Koningslust en Grashoek Pilot Schakelplein Pilot Bureau Jeugdzorg AWBZ Pilots Vitaliteit en Gezondheid PilotWijknetwerken (1 e lijn geïntegreerde ouderenwelzijnszorg) Pilot Wijkzorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg

42 Experimenteren Doorontwikkeling NWV in Educatienetwerk, De Bloem door co-creatie in: OWP NWV 1,2 betrokken burgers (vrijwilligers) en beroepskrachten OWP Managers faciliteren en coachen van vrijwilligers en beroepskrachten ontwikkelen/toepassen beleidscyclus en bijpassende bedrijfsvoeringaspecten OWP Effectanalyse doorontwikkeling Effectenarena en Effectencalculator met nieuwe casuïstiek aantoonbare resultaten en maatschappelijk rendement en vertaling naar PenMvia businesscase

43 Experimenteren Educatiewerk, De Bloem Als analogie wordt de bloem gebruikt. De bloem bestaat uit verschillende onderdelen, maar alle (ieder voor zich onmisbare) onderdelen samen, zorgen pas dat het een bloem is. Er wordt dus gekeken vanuit het geheel naar de delen. De gele bladen zijn OWP svan NWV. De blauwe bladen zijn OWP s van Schakelplein.

44 Proces-projectstr. Decentralisatie AWBZ-Wmo-Zvw Leven in het Dorp WWZ

45 Proces-Projectstructuur Leven in het Dorp WWZ 2016 en verder

46 Bedrijfsvoering Communicatie Communicatieplan is vastgesteld voorbereiding gestart portretten en minidocumentaire Martijn gemaakt Verhalen en praktijkervaringen van mensen vanuit verschillende perspectieven burgers (in een kwetsbare positie), mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten staan centraal in diverse communicatie-uitingen Bij (productie van) communicatiemiddelen wordt, daar waar mogelijk, samengewerkt met burgers in een kwetsbare positie In lijn implementatiestrategie communicatie ontwikkeld en uitgevoerd in Co-Creatie

47 Samenwerking gemeenten Noord-Limburg In regio Noord-Limburgwerken 7 gemeenten samen aan de decentralisaties Projectorganisatie ingericht met bestuurlijk overleg, regiegroep en werkgroepen Decentralisatie AWBZ-WMO Uitgangspunt is lokaal wat kan en regionaal waar een meerwaarde is Kennis delen en uitwisselen en afspraken maken over bovenlokale en regionale vraagstukken, zoals gemeenteoverschrijdende deelname aan voorzieningen en vervoer

48 Samenwerking met zorgverzekeraar Deelprogramma Vitaliteit en Gezondheid Wijknetwerken Peel en Maas

49 Deelprogramma Vitaliteit en Gezondheid Uitvoeringsplannen worden opgesteld voor de volgende thema s: Wijknetwerken 1e lijn geïntegreerde ouderenwelzijnszorg Versterking 1 e lijn (Basis) GGZ Dementie Dementievriendelijke gemeente Preventie 2 pilotsop gebied van overgewicht en GGZ Volksgezondheid GGD Gezamenlijk commitment krijgt vertaling in concrete initiatieven

50 Deelprogramma Vitaliteit en Gezondheid Wijknetwerken 1 e lijn geïntegreerde ouderenwelzijnszorg Module ouderenzorg Zorgverzekeraar VGZ stimuleert In Peel en Maas gelijktijdig medisch, zorg en WELZIJNspoor Wijknetwerk Meijelvolop in ontwikkeling aanjagers: Kernteam WWZ Meijel, huisartsen en Sint Jozef Wonen en Zorg In Koningslustheeft het dorp zelf gekeken welke ouderen kwetsbaar of eenzaam kunnen zijn en hun actief opgezocht In Maasbree breed gezondheidscentrum in ontwikkeling Huisartsen en coördinerend verpleegkundigen zijn volop in beweging om kwetsbare ouderen in kaart te brengen WIJKNETWERK Vrijwilliger Wijkteam Zieken huis Wijkagent Welzijns Organisa tie huisarts AWBZ verblijfzorg Sociaal Netwerk Zorg Netwerk Mantel zorg Dag begeleidin g Burger Wijkverple egkundige GGZ Familie, vrienden, collega s Overige 1 e lijnszorg

51 Conclusies

52 Conclusies - Wat levert het op? Gezamenlijke investering in vitaliteit meer eigen kracht en regie, langer zelfstandig in eigen omgeving, andere inzet beroepskrachten Gezamenlijke inkoopkaders (2013 begeleiding (AWBZ-Wmo-Zvw)) Meer regie (stuwend) aan voorkant toetsingskaders Meer verantwoordelijkheid en wisseling perspectief bij burgers (in kwetsbare positie), mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten Innovaties Nieuwe netwerken Versterking 1 e lijn, bedrijfsleven (FC WELZIJN) Vernetwerkte samenwerking Integrale en gekantelde toegang Sociaal domein via Schakelplein MEER MET MINDER SAMEN ANDERS MET CO-CREATIE 52

53 Discussie 53

54 Ter verdieping

55 Positionering Een liniaal om een streep te trekken tussen overheid en gemeenschap onderdaan publiek domein systeem overheid Vakmens openbaar domein leefwereld gemeenschap 55

56 Positionering 56Ι

57 Positionering

58 Positionering

59 Schakelplein brede en diepe gekantelde loketfunctie Schema van proces van vraagverheldering, informatie-en adviesfunctie en het samenstellen van persoonlijke arrangementen op basis van een eenvoudige vraag en een complexe vraag in Schakelplein uitgewerkt

60 Schakelplein brede en diepe gekantelde loketfunctie De vrijwilligers van de werkgroep Schakelplein geven aan dat ze op dit moment wel burgers (in een kwetsbare positie) willen ondersteunen bij vraagverheldering en geleide doorverwijzing, maar arrangementgesprekken willen ze (nog) niet voeren. Dat laten ze graag over aan beroepskrachten.

61 Proces-Projectstructuur Implementatiestrategie Begeleiding Peel en Maas 2013

62 Positionering Landelijk Wmo contouren wetswijziging bekend Streven Wmo op gepubliceerd in Staatsblad AWBZ gaat deels over naar Wmo-Zvw-Jeugdwet Van AWBZ blijft alleen kern AWBZ over (mensen die intramuraal wonen) Straks geen overlap meer tussen Wmoen kern AWBZ Mensen die vanuit Wmo ondersteuning en hulp krijgen, krijgen deze niet vanuit kern AWBZ Overlap tussen Wmoen Zvwwordt wel groter Verpleging gaat over naar Zvw AWBZ voor jeugdigen t/m 18 jaar gaat over naar Jeugdwet (gemeente) # Foto s

63 Collectieve pijler Ondersteuning, begeleiding, zorg en hulpmiddelen meerdere gebruikers gelijktijdig Doorontwikkeling dagvoorzieningen en vervoer in co-creatie met: Werkgroep Dorpsdagvoorzieningen(DDV) Werkgroep Zorgboeren/Maatschappelijk Ondernemers buiten gebied (ZB/MO) Werkgroep Vervoer Opgave: Ontwikkeling collectieve alternatieven voor individuele voorzieningen o.a. in de vorm van (sociale) coöperaties Continuering pilot DDV Koningslust en Grashoek Lokale werkgroepen DDV vormen stichtingen van vrijwilligers die zorgen voor exploitatie en beheer vanuit gebundeld budget Wmo-AWBZ-Zvw Ondersteuningsfunctie door Vorkmeer aan lokale werkgroepen wordt versterkt Daar waar mogelijk is en behoefte is integratie doelgroepen in DDV # Foto s

64 Collectieve pijler Opgave: ZB/MO zorgen voor exploitatie en beheer eigen voorziening vanuit gebundeld budget Wmo-AWBZ-Zvw Samenwerking tussen ZB/MO gecontinueerd en verstevigd ZB/MO nog meer onderdeel van WWZ-structuur Met andere gemeenten afspraken over gemeentegrens overschrijdende deelname en vervoer Zorgcentra ontwikkelen zich naar wijkzorgcentra pilot Sint Jozef WenZ Doorontwikkeling Dorpsvervoer (DVV) Opbouw dekkende structuur DVV in samenhang met beroepsmatig vervoer Integratie van DVV met andere vervoerssystemen (leerlingenvervoer, WSWvervoer, Regiotaxi, Openbaar vervoer) in regionaal verband Hulpmiddelen ontwikkelen van hulpmiddelenpools in co-creatie Kwaliteit borgen Kwaliteit van Leven en waar nodig Zorgkwaliteit Uitvoering informele zorg / mantelzorg # Foto s

65 Individuele pijler Ondersteuning, begeleiding, zorg en hulpmiddelen individuele gebruikers Burgers (in een kwetsbare positie) krijgen individuele ondersteuning en hulp: vanuit hun persoonlijk arrangement volgens nieuwe werkwijze ontwikkeld in traject NWV vanuit eigen kracht en regie als (mede)producent Opgave: Ontwikkeling collectieve alternatieven voor individuele voorzieningen o.a. in de vorm van (sociale) coöperaties Organiseren uitvoering individuele voorzieningen in dialoog binnen de gouden driehoek (incl huidige aanbieders) Kwaliteit borgen Kwaliteit van Leven en waar nodig Zorgkwaliteit Uitvoering informele zorg / mantelzorg # Foto s

66 Bedrijfsvoering Doorontwikkeling bedrijfsvoering Implementatiestrategie 2013: Doelgroepanalyse Kwaliteitsregels gebaseerd op Kwaliteit van leven en waar nodig op Kwaliteit van zorg Communicatie Financiën Bestuurlijk aanbesteden Contractering Verordening beleidsregels # Foto s

67 Implementatiestappen 2013 Uitvoering opgave Implementatiestrategie begeleiding en dagvoorzieningen Gezamenlijk inkoopkader Begeleiding september 2013 Bestuurlijk aanbesteden, analyse plannen en begrotingen, contractering najaar Implementatiestrategie AWBZ-Wmo-Zvw 2014 en verder voorjaar 2014 Uitvoering opgave Implementatiestrategie AWBZ-Wmo-Zvw Gezamenlijk inkoopkader AWBZ-Wmo-Zvw september 2014 Bestuurlijk aanbesteden, analyse plannen en begrotingen, contractering najaar 2014 # Foto s

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz NEVI-PIANOo congres Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz 5-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas 0-0- gemeente Peel en Maas Fusie gemeenten per 0-0- 00.000 inwoners In Noord- Limburg tussen Venlo en Weert PlaAelandsregio met dorpen BehoeDe WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Onderdelen: Begeleiding individueel persoonlijke arrangementen (Pilot Schakelplein) Begeleiding groep (Dorpsdagvoorzieningen, Dorpsvervoer,

Nadere informatie

Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas

Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas Beknopte versie bestuur / beleid Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas Herijking implementatiestrategie en positionering functie begeleiding en dagvoorzieningenstructuur 2013 en verder

Nadere informatie

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader Onderwerp: Innovatiekader in collectieve ondersteuning Van: Implementatieteam Wmo-AWBZ-Zvw: Ron Genders, Angelique Gillis, Maarten Thönissen Datum: 18-3-2014 Contact: gemeente Peel en Maas, GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1.

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1. Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: 09-11-2012 (Definitief concept) Van: Ron Genders, gemeente Peel en Maas, regionale werkgroep WWZ Noord-Limburg Contact:

Nadere informatie

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas 18 juni 2013 Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Partijen Het Zorgkantoor Noord en Midden

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein Beleidsadvies Implementatiestrategie functie Begeleiding en dagvoorzieningen Peel en Maas 2013-2015 en verder 15 april 2013 Netwerk Welzijn Versterkt en Schakelplein

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Aanleiding Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) kwam in 2000 hoog op de agenda te staan doordat uit onderzoek

Nadere informatie

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 3-4-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail: ron.genders@peelenmaas.nl Angelique

Nadere informatie

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Onderdelen: Dorpsdagvoorzieningen Andere burgerinitiatieven Maatwerkondersteuning Innovatiekader 12-12-2014 Coöperatie VGZ Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Overwegende dat - het wenselijk is om dorpsdagvoorzieningen en een aantal hieronder te benoemen burgerinitiatieven in de gemeente

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie 01-07- 14 Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek Verleden heden - toekomst Inhoud Stichting DDV Grashoek Verleden - Leefbaarheidsdiscussie - Senioren enquête - Eetpunt - 2005: Opstart dagopvang - Ouderenvervoer

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ

Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ 2008 2012 Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel 4 november 2008 Samen innovatief

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Individuele voorziening Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Januari 2015 Bestuur Stichting DDV Kessel-Kessel Eik Voorwoord In Kessel / Kessel Eik, twee kernen

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder

Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder 15 april 2011 Wonen, welzijn en zorg in de gemeente Peel en Maas Leven in het Dorp WWZ

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust Piet Geurts 1 Accomodatie 2 Historie Start werkgroep sept 2009 Start DV sept 2010 Start Stg BWIK 2 april 2012 Onwikkeling besturingsconcept DDV Bestuur,

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012 Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams 21 maart 2012 Het zijn uitdagende tijden Trends Decentralisatie begeleiding en dagbesteding Awbz Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Passend Onderwijs Kantelen

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Effectanalyse Netwerk Welzijn Versterkt Een tussenstand

Effectanalyse Netwerk Welzijn Versterkt Een tussenstand Effectanalyse Netwerk Welzijn Versterkt Een tussenstand Versie: 5 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Coöperatie VGZ Regio Noord- en Midden- Limburg Opstellers: Jochum Deuten

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie