Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ"

Transcriptie

1 Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel 4 november 2008

2 Samen innovatief grenzen verleggen Convenant Leven in het Dorp WWZ M.J.H. Janssen Voorzitter Regionale Overlegtafel Wethouder Gemeente Helden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ron Genders Regiocoördinator Leven in het Dorp WWZ Projectleider Welzijn en Zorg Gemeente Helden, Postbus 7000, 5980 AA Panningen tel.: , fax: Geit neet besteit neet Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Helden, Postbus 7000, 5980 AA Panningen. Leven in het Dorp WWZ winnaar Utrechtse Stimuleringsprijs WWZ Leven in het Dorp WWZ was provinciaal en landelijk voorbeeldproject van het VEBO-programma (Vernieuwing en BeleidsOntwikkeling) van De Provincie Limburg en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) ondersteunen Leven in het Dorp. Landelijke Ontwikkelpilot Wmo subregio Helden Het Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een landelijke ontwikkelpilot aan de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-pilot is toegewezen voor het prestatieveld het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten en het thema regierol van de gemeente.

3 VOORWOORD Beste lezer, Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen in de keuken van Leven in het Dorp WWZ. Het project is een succes van de partijen die zich aangesloten hebben en het convenant van 2003 hebben ondertekend. Succes, te danken aan het volharden in de gekozen uitgangspunten. Hiervoor wil ik iedereen hartelijk bedanken die aan Leven in het Dorp WWZ heeft meegewerkt. De afgelopen periode hebben we samen met onze maatschappelijk partners de balans opgemaakt. In dit traject is op interactieve wijze het vorige convenant (2003), visie en beleidskader (2001) herijkt. Het convenant en de beleidsnota Leven in het Dorp WWZ dragen de titel Samen innovatief grenzen verleggen. Samen werken aan een netwerk van kennis en diensverlening. Kansen benutten en ook risico s nemen om deze doelstelling te bereiken. Samen is veel tot stand gebracht en dit willen we graag vasthouden. Innovatief, creatief en met durf zoeken naar oplossingen kenmerkt onze regio. Steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoeken naar oplossingen en niet te lang stil staan bij problemen. Hiervoor moeten je grenzen verleggen, de grens opzoeken en soms besluiten deze te overschrijden. Regels zijn er gemaakt om ruimte te geven het juiste te kiezen, de juiste vraag is belangrijker dan het antwoord. Onder het motto geit neet besteit neet is veel bereikt voor de mensen waar we het echt voor doen. Samen hebben we veel geleerd en we willen de ingeslagen weg blijven volgen. Iets anders van vorm maar met hetzelfde doel, mensen centraal stellen en zorg dragen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. We zijn gestart als partijen om aan elkaar te wennen en elkaar te respecteren, om samen doelstellingen te realiseren die nodig waren voor het vergroten van het levensgenot van mensen met beperkingen. Thans zullen we moeten investeren in de samenleving om de sociale cohesie te versterken. We hebben iedereen nodig, jong en oud, met of zonder beperkingen. We zullen mensen moeten leren elkaar te respecteren zoals ze zijn. Wie is anders? is de vraag, mag iemand anders zijn dan ik, of ben ik anders. Ieder mens heeft recht om mee te doen op welk niveau dan ook. Vrijwilligers zijn het goud van de samenleving, zonder hen zou het met de kwaliteit van het leven slecht gesteld zijn. Mensen zullen ook moeten accepteren dat ook anderen een plek verdienen in de samenleving. We moeten samen nog veel werk verzetten in het belang van de mensen die ondersteuning nodig hebben. Ik wil dan ook het eerder gekozen motto geit neet besteit neet handhaven, doen en niet afwachten, de tijd dringt voor nieuwe stappen die we samen willen zetten. Met vriendelijke groet, M.J.H. Janssen Voorzitter Regionale Overlegtafel en wethouder Gemeente Helden

4 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 1 2. Dynamiek van zes jaar Leven in het Dorp WWZ 1 3. Partijen 2 4. De partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 3 Wij willen doorgaan op de ingeslagen weg maar dan anders Waarom willen we dat? Waar gaan we naartoe? Wat willen we gaan doen? Hoe gaan we dat doen? 5. Verwachte inzet 4 6. Investeringen in proces 4 7. Wijziging en naleving convenant 5 8. Werkingsduur 5 Bijlage 1. Handtekeningen van de convenantpartijen 6 PAGINA

5 1. Aanleiding Op 9 januari 2003 is door 33 partijen het convenant Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) ondertekend. Het convenant had een doorlooptijd van vier jaar. Medio 2006 is een traject gestart onder de noemer: De balans opmaken. Inzet van dit traject is in 2008 een subregionaal afsprakenkader op gebied van WWZ (uitvoeringsafspraken) vast te laten stellen door de convenantpartners. Het traject is een overgangsperiode naar een herijkt convenant. Naast het convenant is een beleidsnota opgesteld waarin de afgelopen zes jaar wordt geëvalueerd, nieuwe ontwikkelingen en trends in beeld worden gebracht en een aangescherpte WWZ-visie, de uitvoeringsafspraken en de Regie/netwerkstructuur WWZ zijn uitgewerkt. Per 1 januari 2010 staat de fusie van de vier gemeenten op stapel. De werknaam voor de nieuwe gemeente is Peel en Maas. In het bepalen van de opgave naar de toekomst toe wordt de nieuwe gemeente als uitgangspunt genomen en wordt de naam Peel en Maas gehanteerd. 2. Dynamiek van zes jaar Leven in het Dorp WWZ In hoofdstuk 2 wordt teruggekeken naar wat Leven in het Dorp WWZ de afgelopen zes jaar heeft opgeleverd. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van de strategische opdracht en de doelstellingen die de convenantpartners zich hadden gesteld. Terugkijkend kunnen we stellen dat er heel veel in beweging is gezet. De conclusie is dat de doelstellingen die de convenantpartijen zich hebben gesteld voor een groot deel zijn bereikt. De procesorganisatie Leven in het Dorp WWZ heeft deze opgave nadrukkelijk gestimuleerd vanuit de opgestelde visie en het convenant. 3. Partijen Het convenant is dialooggestuurd tot stand gekomen. In het traject De balans opmaken zijn de Kernteams WWZ en de maatschappelijk partners sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant en de beleidsnota. Naast discussiebijeenkomsten zijn netwerkgesprekken gevoerd. De inzichten van de individuele netwerkgesprekken en de uitkomsten van de discussiebijeenkomsten zijn gebruikt om het herijkte convenant en beleidsnota op te stellen. Dit past in netwerkbenadering zoals de Kernteams WWZ, de maatschappelijk partners en de (semi)overheidspartijen de afgelopen jaren samen aan de slag zijn gegaan op basis van het convenant dat in 2003 is afgesloten. Aan het einde van het traject kunnen we stellen dat: De convenantpartijen willen doorgaan op de ingeslagen weg maar dan anders. De betrokken partijen hebben de doelstellingen van de samenwerking, de visie, de uitvoeringsafspraken en de procesorganisatie vastgelegd in de Beleidsnota Leven in het Dorp WWZ Samen innovatief grenzen verleggen. Kernteams WWZ als convenantpartners Het vorige convenant is ondertekend door cliëntenorganisaties en belangengroeperingen. In plaats van deze organisaties ondertekenen de Kernteams WWZ het convenant. In de dialoogsturing vertegenwoordigen de kernteams de dorpen. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en belangengroeperingen en inwoners op persoonlijke titel nemen deel aan de kernteams. Aandachtspunt is dat de kernteams geen juridische status hebben. Één van de leden die als vertegenwoordiger van een vereniging of stichting deelneemt aan het kernteam tekent namens het betreffende kernteam het convenant. 1

6 De volgende maatschappelijk partners sluiten zich als nieuwe convenantpartijen aan: Kernteams WWZ Regionaal Zorgvragers Overleg (RZO) Woonconsumentenvereniging Baarlo-Maasbree-Helden Politie Noord-Limburg De Fabriek Maasbree Zorgondersteuner De 36 convenantpartijen zijn: Kernteams WWZ: Kernteam WWZ Baarlo Kernteam WWZ Beringe; Kernteam WWZ Egchel (opgegaan in Dorpsoverleg Egchel); Kernteam WWZ Grashoek; Kernteam WWZ Helden-dorp; Kernteam WWZ Kessel en Kessel-Eik; Kernteam WWZ Koningslust; Kernteam WWZ Maasbree; Kernteam WWZ Meijel; Het Kernteam WWZ Panningen is opgeheven omdat er te weinig deelnemers waren 1. Regievoerende partijen: Gemeente Helden; Gemeente Kessel; Gemeente Maasbree; Gemeente Meijel; 2 Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg; Woonaanbieders: Antares Woonservice; Wonen Helden; Woningstichting Kessel; Woonservice Urbanus; Welzijnsaanbieders: Welzijnsstichting Vorkmeer; MEE Noord- en Midden-Limburg; Zorgaanbieders: Daelzicht; Dichterbij; GGZ Noord- en Midden-Limburg; Mensana; Proteion Thuiszorg Noord-Limburg; Stichting Gehandicaptenzorg Limburg; Thuiszorg Helpende Hand; Zorgcentrum Sint Jozef Meijel; Zorgcentrum Vincent Depaul; Zorggroep Noord- en Midden-Limburg; Overige partijen: Provincie Limburg; Zorgondersteuner (Koepel van Informele Zorg Organisaties); Regionaal Zorgvragers Overleg regio Peel en Maas; Woonconsumentenvereniging Baarlo-Maasbree-Helden; Politie Noord-Limburg; De Fabriek Maasbree. 1 In het kader van leefbaarheid wordt op dit moment voor Panningen en Helden-dorp een meer wijk- en buurtgerichte aanpak uitgewerkt onder de noemer Buurt aan zet. 2 Vanaf 1 januari 2010 vormen de vier gemeenten één nieuwe gemeente. Huidige werknaam is Peel en Maas. 2

7 Gedurende de duur van het convenant kunnen andere partijen zich aansluiten en het convenant op een later tijdstip ondertekenen. De volgende partijen hebben aangegeven de visie van Leven in het Dorp WWZ te onderschrijven en de doelstellingen mee te realiseren maar het convenant (vooralsnog) niet te ondertekenen: Pantaleon als maatschappelijk partner uit de 1 e lijnszorg; Prisma als maatschappelijk partner uit het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 4. De partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Wij willen doorgaan op de ingeslagen weg maar dan anders Waarom willen we dat? In hoofdstuk 3 van de beleidsnota zijn trends, ontwikkelingen en prognoses in vraag en aanbod uitgewerkt die maken dat de visie, het beleid en de uitvoeringsafspraken moeten worden herijkt. Waar gaan we naartoe? In hoofdstuk 4 van de beleidsnota zijn de uitgangspunten en basisprincipes beschreven en is de aanscherpte visie van 2008 afgezet tegen de visie, uitgangspunten en uitgangssituatie van Wat willen we gaan doen? In hoofdstuk 5 van de beleidsnota zijn de programmalijnen en uitvoeringsafspraken voor de regio Peel en Maas uitgewerkt. In de bijlagen van de beleidsnota zijn per dorp de uitgangssituatie, de behaalde successen en de uitvoeringsafspraken en ambities uitgewerkt. Hoe gaan we dat doen? In hoofdstuk 6 van de beleidsnota is de methodiek van de Dialoog met het Dorp beschreven en is de regie/netwerkstructuur van Leven in het Dorp WWZ uitgewerkt. Op het gebied van WWZ richt Peel en Maas zich in belangrijke mate op de volgende doelgroepen: senioren in het algemeen; senioren met een ondersteuningsvraag; mensen met verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperkingen. De doelgroep mensen met beperkingen bestaat deels uit jongeren. De allochtone senioren en mensen met beperkingen vormen een specifieke doelgroep. De strategische opdracht van de convenantpartijen binnen Leven in het Dorp WWZ is erop gericht om de senioren en mensen met beperkingen in staat te stellen om de kwaliteit van leven te bevorderen en om zolang mogelijk de grip en stuurkracht (regie) en autonomie op het leven te behouden, in de vertrouwde omgeving te blijven leven en deel te blijven nemen aan de samenleving. Daarbij worden de senioren en mensen met beperkingen gemotiveerd om risico s zelf aan te pakken en de eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen. 3

8 De partijen stellen zich daartoe ten doel: de Dialoog met het Dorp te voeren; de uitvoeringsafspraken in te vullen in de keten VGZ-Wmo-WWZ-AWBZ en WWZ- en vervoersarrangementen te realiseren in de dorpen van de regio Peel en Maas; monitoring en kennisoverdracht te leveren. De opgedane kennis, ervaringen en resultaten worden beschreven en ter beschikking gesteld aan derden. 5. Verwachte inzet Partijen: zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisering van de doelstellingen van dit convenant; doen een beroep op elkaars kennis en inzet en geven elkaar daar de gelegenheid voor; respecteren elkaars concurrentiepositie voor zover van toepassing; spreken elkaar onder andere tijdens het geformaliseerd overleg van de Regionale Overlegtafel Leven in het Dorp WWZ aan op hun verantwoordelijkheden; zetten capaciteit aan menskracht en middelen in om de doelstellingen van dit convenant te realiseren. De nadere invulling en verdeling daarvan wordt in onderling overleg bepaald; hebben een eigen verantwoordelijkheid dat hun medewerkers op tactisch, strategisch en operationeel niveau die in Leven in het Dorp WWZ aan tafel schuiven het convenant en de beleidsnota kennen en daarnaar handelen; die gezamenlijk een project willen realiseren zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een projectorganisatie, de financiering en de realisatie van het project. Indien nodig kunnen de partijen een beroep doen op de regiocoördinator; verwijzen in het communiceren over projecten naar de relatie met Leven in het Dorp WWZ. In foldermateriaal en op bouwborden wordt het logo van Leven in het Dorp WWZ meegenomen. 6. Investeringen in proces Een aantal partijen heeft de afgelopen jaren een financiële impuls geleverd aan de procesorganisatie van Leven in het Dorp WWZ. Het Regionaal Wethoudersoverleg/Projectgroep Leven in het Dorp WWZ heeft op 20 februari 2008 de afrekening vastgesteld. De processturing binnen de nieuwe regie/netwerkstructuur vraagt in de periode opnieuw om investeringen. Na de ondertekening van het convenant wordt aan de gemeenten, zorgkantoor en WWZ-aanbieders een voorstel voorgelegd voor een financiële bijdrage in de inzet in de coördinatiefunctie en procesondersteuning over de periode Tevens committeren de partijen zich door ondertekening van het convenant aan het inzetten van menskracht ten behoeve van het proces. De investeringen in het proces dragen ertoe bij dat we de opgave, die we ons als regio Peel en Maas op gebied van WWZ hebben gesteld, waar kunnen maken. Daarmee zal de inzet die de convenantpartijen en de vele vrijwilligers de afgelopen jaren aan de dag hebben gelegd zijn vruchten blijven afwerpen. 4

9 7. Wijziging en naleving convenant Indien er sprake is van omstandigheden die naar oordeel van één der partijen zouden moeten leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover overleg gevoerd in de Regionale Overlegtafel Leven in het Dorp WWZ. Wijzigingen van dit convenant of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk tussen alle partijen zijn overeengekomen. 8. Werkingsduur Dit convenant treedt in werking op de datum van de ondertekening door partijen en eindigt in Partijen voeren tijdig voor de afloop overleg over de vraag of en hoe voortzetting van dit convenant gewenst is. Panningen, 26 november

10 Bijlage 1. Handtekeningen van de convenantpartijen 6

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005

Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg op maat in de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel d.d. 06-06-2005 Aanleiding Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ) kwam in 2000 hoog op de agenda te staan doordat uit onderzoek

Nadere informatie

Samen innovatief grenzen verleggen Beleidsnota Leven in het Dorp WWZ

Samen innovatief grenzen verleggen Beleidsnota Leven in het Dorp WWZ Samen innovatief grenzen verleggen Beleidsnota Leven in het Dorp WWZ 2008 2012 Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel 4 november 2008 Samen innovatief

Nadere informatie

Tussenbalans Wonen-Welzijn-Zorg De dynamiek van vijf jaar WWZ Leven in het Dorp

Tussenbalans Wonen-Welzijn-Zorg De dynamiek van vijf jaar WWZ Leven in het Dorp Tussenbalans Wonen-Welzijn-Zorg De dynamiek van vijf jaar WWZ Leven in het Dorp Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel 6 november 2007 Tussenbalans

Nadere informatie

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz NEVI-PIANOo congres Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz 5-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Projectbeschrijving WWZ-steunpunt Gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek

Projectbeschrijving WWZ-steunpunt Gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek Projectbeschrijving WWZ-steunpunt Gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek Visie op zelfsturing en de beleidskaders op gebied van Leefbaarheid, WWZ en de Wmo vormen voedingsbodem voor concrete initiatieven

Nadere informatie

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas 0-0- gemeente Peel en Maas Fusie gemeenten per 0-0- 00.000 inwoners In Noord- Limburg tussen Venlo en Weert PlaAelandsregio met dorpen BehoeDe WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per

Nadere informatie

Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking 1 e lijn Peel en Maas

Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking 1 e lijn Peel en Maas Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking 1 e lijn Peel en Maas 26 oktober 2010 Wonen, welzijn en zorg in de gemeente Peel en Maas Positionering en stand van zaken beleidsthema Versterking

Nadere informatie

Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder

Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder Leven in het Dorp WWZ stuwt grensverleggend voort Positionering en beleidsadvies Peel en Maas 2011-2012 en verder 15 april 2011 Wonen, welzijn en zorg in de gemeente Peel en Maas Leven in het Dorp WWZ

Nadere informatie

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas

Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas 18 juni 2013 Convenant samenwerking Zorgverzekeraar - Zorgkantoor gemeente Peel en Maas Partijen Het Zorgkantoor Noord en Midden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Overwegende dat - het wenselijk is om dorpsdagvoorzieningen en een aantal hieronder te benoemen burgerinitiatieven in de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : 2010-113 Agendapunt : 10 Zaaknummer : 1894/2010/10409 Documentnummer : 1894/2010/10409 Datum : 29 juni 2010 Grondprijzen 2010 gemeente Peel

Nadere informatie

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement

politie en de burgemeesters van de betreffende gemeenten CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement CLZS.16 maart 2009, agendapunt 10 onderwerp: Wet tijdelijk huisverbod en inzet casemanagement Inleiding Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Met deze wet krijgt de burgemeester

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie 01-07- 14 Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek Verleden heden - toekomst Inhoud Stichting DDV Grashoek Verleden - Leefbaarheidsdiscussie - Senioren enquête - Eetpunt - 2005: Opstart dagopvang - Ouderenvervoer

Nadere informatie

De burger raakt meer betrokken bij het beleid en vice versa. Citaat van een deelnemer

De burger raakt meer betrokken bij het beleid en vice versa. Citaat van een deelnemer Ter behandeling in gemeenteraadsvergadering dinsdag 10 november 2015 Rond de zomer van 2014 groeide in de gemeenteraad van Peel en Maas de wens om de lokale democratie verder te versterken. Ruim een jaar

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Participatie en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in Peel en Maas

Participatie en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in Peel en Maas Participatie en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in Peel en Maas Beleidsadvies Maatschappelijke opvang breed Leven in het Dorp Wonen, welzijn en zorg in de Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg

Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg Beleidsadvies Integrale dagvoorzieningen senioren en mensen met een beperking Peel en Maas Gemeente Peel en Maas Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg 6 mei 2010 Aan: Gemeente Peel en Maas R. Genders, regisseur

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Productennaam Korte omschrijving inhoud voor Meijel Aantal Meijelse deelnemers en evt. eigen bijdrage per

Productennaam Korte omschrijving inhoud voor Meijel Aantal Meijelse deelnemers en evt. eigen bijdrage per Specificatie producten en werkzaamheden Meijel 2008 : Versie: 15 november 2007 Contactpersoon: Henny van Kempen, Jan Custers. en die in 2008 door Meijel worden afgenomen en gesubsidieerd (via algemene

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

Uitgangssituatie 2011 RESULTATEN UITVOERINGSAFSPRAKEN AMBITIEPROGRAMMA

Uitgangssituatie 2011 RESULTATEN UITVOERINGSAFSPRAKEN AMBITIEPROGRAMMA Leven in het Dorp WWZ Uitvoeringsafspraken 2011-2012 en verder Opsomming uitvoeringsafspraken en ambitieprogramma per programmalijn van Leven in het Dorp WWZ Datum: 15 april 2011 Van: Ron Genders, gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 18

Gemeente Helden. Agendapunt 18 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot instemming met kadernota Wet sociale werkvoorziening (WSW) "De klant centraal" en de verordeningen Persoongebonden budget Begeleid Werken en Volgorde plaatsingsbeleid WSW.

Nadere informatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie

Evaluatie kermissen Evaluatie Januari Cie EO Cie EO en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie Jaaragenda Raad 2007 en 2008 (stand van zaken 16-11-07) Kwartaal Omschrijving Actie Maand Status Voorbereidende Cie Vierde 2007 Prestatie afspraken Wonen Helden Brief aan raad December Cie EO WMO, ontwerp

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding:

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR. Inleiding: CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR Inleiding: De partijen onderkennen gehoorschade door te harde muziek als een breed maatschappelijk probleem, met gezondheids- en sociale problemen en kosten

Nadere informatie

Oprichting stichting 14 september Stichting Seniorenvervoer H.E.P. februari

Oprichting stichting 14 september Stichting Seniorenvervoer H.E.P. februari Oprichting stichting 14 september 2009 H.E.P. februari 2014 1 Ton Joosten Mat Bruijnen Voorzitter H.E.P. Sponsor begeleiding Voorzitter KBO Egchel Vrijwillige ouderenadviseur Vrijwilliger SGLimburg Penningmeester

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Onderdelen: Begeleiding individueel persoonlijke arrangementen (Pilot Schakelplein) Begeleiding groep (Dorpsdagvoorzieningen, Dorpsvervoer,

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Doetu mee? SocialeRaad. Informatiepakket

Doetu mee? SocialeRaad. Informatiepakket Doetu mee? SocialeRaad Informatiepakket Informatiedossier over de Centrale Vraag Sociale Raad 3 Datum: 06 maart 2017 Met dit informatiedossier bieden wij u graag wat context voor de gesprekken tijdens

Nadere informatie

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen

: Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen Vergadering 31 mei 2011 Gemeenteraad Onderwerp : Beëindigen financiering Consultatiebureau voor Ouderen B&W vergadering : 5 april 2011 Dienst / afdeling : SE/ MOED Aan de gemeenteraad, In oktober 2005

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 3-4-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail: ron.genders@peelenmaas.nl Angelique

Nadere informatie

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2017 Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Kader en leerpunten Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016)

Nadere informatie

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts

Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust. Piet Geurts Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust Piet Geurts 1 Accomodatie 2 Historie Start werkgroep sept 2009 Start DV sept 2010 Start Stg BWIK 2 april 2012 Onwikkeling besturingsconcept DDV Bestuur,

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP ANNO NU

MEDEZEGGENSCHAP ANNO NU MEDEZEGGENSCHAP ANNO NU Utrecht, december 2006 Jeannet van Ganzewinkel In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg De inbreng van consumenten wordt steeds meer vanzelfsprekend. Consumenten

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Vereniging Sport en Gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten Vereniging Sport en Gemeenten College van Burgemeester en Wethouders a 0 Postbus 16268 2500 BG Den Haag Tel.: 070 373 8055 info@sportengemeenten.nl www.sportengemeenten.nl Kenmerk Datum VSG/2017/AJ/ms-

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Ontwerp Wmo-prestatieveld Informatie en advies

Ontwerp Wmo-prestatieveld Informatie en advies Ontwerp Wmo-prestatieveld Informatie en advies Maatschappelijke Ondersteuning. Meer dan de wet alleen. Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Maatschappelijke Ondersteuning januari 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Onderdelen: Dorpsdagvoorzieningen Andere burgerinitiatieven Maatwerkondersteuning Innovatiekader 12-12-2014 Coöperatie VGZ Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse gemeenten, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Provincie Drenthe 2015-2017 De Drentse Werkagenda

Nadere informatie