Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010"

Transcriptie

1 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann- Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Christel Markey, Anne-Mie Meerschman, Désiré Van Damme Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Afwezig: Jaak Lefevre, Bart Kindt Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 06 april 2010 De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 27 april 2010 om uur - Volgende gemeenteraad: dinsdag 4 mei 2010 om uur - Brief van fractieleider Open Vld waarin meegedeeld wordt dat raadslid Delphine Cloet voortaan deel wenst uit te maken van commissie interne zaken i.p.v. commissie grondgebiedszaken. - Brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening en de staten van ontvangsten en uitgaven 2008 van de Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid (geen op- of aanmerkingen). - Brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2008 van het OCMW (opmerkingen & aanbevelingen in bijlage, alsook het verslag van de externe auditcommissie). De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Davine Dujardin, Bart Kindt, Heidi Vandenbroeke, Christel Markey, 2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: a) akte nemen ontslag gemeenteraadslid b) nazien geloofsbrieven van opvolgend gemeenteraadslid c) eed afleggen door opvolgend gemeenteraadslid d) vaststellen rangorde gemeenteraadsleden a) Akte nemen ontslag gemeenteraadslid b) Nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid c) Eed afleggen door opvolgend raadslid Op 22 februari ontvingen wij het ontslag van mevrouw Griet Deleersnyder als gemeenteraadslid. De eerste opvolger, de heer Bertrand Van Houtteghem, woont niet meer in Waregem en voldoet dus niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. De tweede opvolger, de heer Jacques Vandevelde en de derde opvolger, mevrouw Stefanie Engels, deden beiden afstand van het mandaat. Gemeenteraad 06 april

2 De vierde opvolger, de heer Désiré Van Damme, werd aangeschreven en bevestigde op 26 februari de opname van het mandaat en bezorgde de vereiste verantwoordingsstukken aan het secretariaat. Conform artikel 7, 3 van het gemeentedecreet onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid, de heer Désiré Van Damme. De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt het opvolgend raadslid de eed af te leggen en vervolgens de akte van eedaflegging te ondertekenen. De eed luidt als volgt: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het ontslag van mevrouw Griet Deleersnyder als raadslid en van de eedaflegging van het raadslid de heer Désiré Van Damme. d) Vaststellen rangorde gemeenteraadsleden Gelet op de aktename van het ontslag van mevrouw Griet Deleersnyder als gemeenteraadslid en de eedaflegging de heer Désiré Van Damme als opvolgend raadslid wordt de rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld als volgt: Anciënniteit Rang Naam Voornaam (eventueel onderbroken) 1 François Freddy 1/09/ Deconinck Veerle 03/07/ /01/1989 én vanaf 01/10/1991 aantal naamstemmen (laatste verkiezing) 3 Desmet Peter 3/01/ Godefroid Jules 3/01/ Benoit Willy 3/01/ Dewitte Henri 7/09/ Vanryckeghem Kürt 3/01/ Vantieghem Georges 3/01/ Verhellen Mario 2/07/ Adams Guy 03/01/ /02/ Soens Rik 3/01/ Coussement Chantal 3/01/ Chanterie Kristof 3/01/ Lefevre Jaak 3/01/ Polfliet Maria 3/01/ Wyckhuyse Xavier 3/01/ Van den Eynde Guy 3/01/ Iacopucci Pietro 10/01/ Neirynck Jo 02/01/ Dujardin Davine 02/01/ Kindt Bart 02/01/ Devos Connie 02/01/ Kindt Ann-Sophie 02/01/ Vandenbroeke Heidi 02/01/ Naessens Els 02/01/ Lahousse Bruno 02/01/ Dewever Hilde 02/01/ Destoop Henri 02/01/ Alyn Dieter 02/01/ Cloet Delphine 02/01/ Markey Christel 06/02/2007 (opvolging) Meerschman Anne-Mie 02/02/2010 (opvolging) Van Damme Désiré 06/04/2010 (opvolging) 214 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. Uitslag van de stemming 2.a-d): Gemeenteraad 06 april

3 - voor: 27 - De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Davine Dujardin, Bart Kindt, Christel Markey, 3. Helpt Elkander: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur In de gemeenteraad van 6 februari 2007 heeft de gemeenteraad 4 vertegenwoordigers voorgedragen voor de raad van bestuur van Helpt Elkander voor een termijn van 4 jaar. Op 16 maart 2010 heeft dhr. Willy De Coninck zijn ontslag schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter van Helpt Elkander en aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient in de vervanging te voorzien voor de rest van de termijn. Mogelijke kandidaturen werden opgevraagd bij de fractieleiders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden in geheime stemming. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 21 Kandidaat: Ja Lahousse Bruno 20 Neen: 1 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Bart Kindt, 4. Gaselwest: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur In de gemeenteraad van 6 februari 2007 heeft de gemeenteraad 1 vertegenwoordiger voorgedragen voor de raad van bestuur van Gaselwest voor een termijn van 6 jaar. Op 22 maart 2010 hebben wij het bericht ontvangen van Gaselwest, dat dhr. Jaak Lefevre zijn ontslag indient als bestuurder bij Gaselwest met ingang van 1 mei De gemeenteraad dient in de vervanging te voorzien voor de rest van de termijn. Mogelijke kandidaturen werden opgevraagd bij de fractieleiders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden in geheime stemming. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 30 - aantal opgehaalde stembriefjes: 30 - geldig uitgebrachte stemmen: 24 Kandidaten: ja Soens Rik: 20 Verhellen Mario: 4 Neen: 0 De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Georges Vantieghem, Jaak Lefevre, Bart Kindt, 5. Figga: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur In de gemeenteraad van 6 februari 2007 heeft de gemeenteraad 1 vertegenwoordiger voorgedragen voor de raad van bestuur van Figga voor een termijn van 6 jaar. Op 25 maart 2010 hebben wij het bericht ontvangen van Figga, dat dhr. Jaak Lefevre zijn ontslag indient als bestuurder bij Figga met ingang van 1 mei De gemeenteraad dient in de vervanging te voorzien voor de rest van de termijn. Mogelijke kandidaturen werden opgevraagd bij de fractieleiders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden in geheime stemming. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 31 - aantal opgehaalde stembriefjes: 31 - geldig uitgebrachte stemmen: 25 Kandidaten: ja Gemeenteraad 06 april

4 Soens Rik: 21 Verhellen Mario: 4 Neen: 0 6. kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking 2009 Elke fractie ontvangt een forfaitaire vergoeding van 250,00 euro per raadslid en per jaar als tussenkomst in de algemene kosten voor de werking van de fractie. Voor de fractieleider wordt dit bedrag verdubbeld. Op het einde van elk jaar verantwoordt de fractie in een nota de aangevraagde toelage. De bewijsstukken kunnen worden opgevraagd bij de fractie. In bijlage de fracties die een nota hebben ingediend. Stedelijke toelage fractiewerking ,00 per raadslid (-1) + 500,00 per fractieleider Fractie Toelage 2008 Aantal raadsl Verantwoording 2009 Toelage 2010 CD&V 6 000,00 23, , ,00 Sp.a 1 250,00 4, , ,00 Open VLD 1 250,00 4, , ,00 Vlaams Belang 750,00 2, , De financieel beheerder geeft een gunstig visum 2010/059 dd 16/03/2010 (artikel 101/332-01, aanwendingsnummer 2010/2322). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking WAGSO: goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening 2009 Volgens artikel 38 van de statuten dient het activiteitenverslag en de jaarrekening 2009 goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; Het activiteitenverslag en de jaarrekening 2009 werden voorgelegd aan het college van commissarissen; Het WAGSO heeft de verplichting een boekhouding te houden conform de principes van het dubbel boekhouden; Het activiteitenverslag dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad; Gelet op de toelichting door de commissaris-revisor; Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het activiteitenverslag en de jaarrekening 2009 goed te keuren. 8. WAGSO: financiering: a) goedkeuren financiering op lange termijn door het stadsbestuur aan het WAGSO b) goedkeuren financiering op korte termijn door het stadsbestuur aan het WAGSO a) Goedkeuren lange termijn lening door de stad aan het WAGSO voor de financiering van het project Boothuis en de plaatsing van een sanitaire unit aan de vijvers Voor de financiering van het Boothuis en de sanitaire unit aan de vijvers werd in overleg met het WAGSO een lange termijn financieringsmogelijkheid voorzien in beide budgetten. Op 21/12/2009 stelde het Wagso de vraag tot onderzoek van de mogelijkheid en modaliteiten om een lening op te nemen bij de stad op lange termijn om de beide projecten te financieren. Een deel van de financiering van het boothuis gebeurde reeds via de stad via een kapitaalsinbreng. Er zou nu voorgesteld worden om een lening toe te kennen van ,00 euro voor een looptijd van 10 jaar. De voorgestelde modaliteiten van de lening zouden de volgende zijn : Bedrag : ,00 euro Looptijd : 120 maanden Startdatum = opnamedatum Jaarlijkse vervaldag kapitaal en intresten : 1/1 van ieder jaar en afrekening op einddatum Rentevoet : euribor 12 maanden (jaarlijks herzien op vervaldag 1/1) Er zal dus jaarlijks op 1/1 een kapitaalsaflossing dienen te gebeuren door WAGSO van 1/10e van het opgenomen kapitaal. De kapitaal en intrestaflossing zal éénmaal per jaar gebeuren op 1/1 en op Gemeenteraad 06 april

5 einddatum van de lening. De intrest die zal worden aangerekend is de euribor 12 maanden, die jaarlijks herzien wordt op 1/1. De nodige kredieten voor de toe te stane lening aan Wagso werden in budget van de stad opgenomen onder artikel 124/ De financieel beheerder heeft een gunstig visum verleend (2010/031) Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lening door de stad aan het Wagso ten belope van ,00 euro en de voorgestelde modaliteiten ervan goed te keuren. b) Goedkeuren korte termijn lening door de stad aan het Wagso voor het overbruggen van tijdelijke liquiditeitstekorten Voor het overbruggen van tijdelijke liquiditeitstekorten werd in overleg tussen Wagso en de Stad een korte termijnlening voorzien in beide budgetten. De bedoeling is dat Wagso dit bedrag op korte termijn kan opvragen in 2010, maar ook terugbetaalt in De korte termijnlening heeft dus een maximale looptijd van een aantal maanden. De voorgestelde modaliteiten van deze lening zouden de volgende zijn : Bedrag : maximaal ,00 euro Looptijd tot 31/12/2010 met kapitaalterugbetaling ten laatste op deze datum Startdatum = opnamedatum Rentevoet : Euribor 1 maand met herziening bij iedere nieuwe begonnen maand te rekenen vanaf de opnamedatum. De nodige kredieten voor deze KT-lening werden ingeschreven in het budget 2010 van de stad onder artikel 124/ De financieel beheerder heeft een gunstig visum verleend (2010/061) Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de korte termijnlening door de stad aan het Wagso ten belope maximaal ,00 (op te nemen en terug te betalen in 2010) en de voorgestelde modaliteiten ervan goed te keuren. Uitslag van de stemming 8.a) en b): 9. WAGSO: goedkeuren samenwerkingsconvenant sanitaire unit Opdracht wordt gegeven aan het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (WAGSO) tot het plaatsen en uitbaten van een openbare zelfreinigende sanitaire unit. Deze sanitaire unit zal opgericht worden aan de stadionvijvers, meer bepaald naast het boogschutterslokaal en recht tegenover het nieuwe Boothuis. WAGSO dient een financiering af te sluiten voor dit project, maar kan hiervoor bij voorkeur terecht bij het stadsbestuur Waregem. De oppervlakte van deze unit bedraagt ongeveer 10 m². WAGSO zal ook instaan voor: - het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning; - het voeren van de overheidsopdracht voor de aankoop van de sanitaire unit; - het uitbaten en onderhouden van de sanitaire unit. Voor het gebruik van het openbaar domein zal WAGSO jaarlijks een vergoeding betalen van 10 euro. In bijlage wordt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor deze sanitaire unit gevoegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het samenwerkingsconvenant voor de sanitaire unit en de desbetreffende innamevergoeding van 10 goed te keuren. 10. WAGSO: goedkeuren samenwerkingsconvenant Schoendalestraat-Grottelaan De stad heeft de intentie om een woonproject te realiseren op de gronden gelegen aan de Schoendalestraat- Grottelaan. Kadastrale gegevens: Waregem 6 e afdeling sectie A nummer 370F oppervlakte 53 a 94 ca. Dit onroerend goed is momenteel eigendom van Filip Van Luchene. Gemeenteraad 06 april

6 Er wordt voorgesteld om het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (WAGSO) de opdracht te geven om de nodige gronden te verwerven met het oog op de realisatie van het woonproject. WAGSO kan dit woonproject hetzij zelf realiseren, hetzij laten realiseren via een promotieovereenkomst. De stad zal door de opmaak van een aangepast RUP het woonproject vergunbaar maken en de kosten hiervoor dragen. In bijlage wordt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het woonproject Schoendalestraat-Grottelaan voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het samenwerkingsconvenant voor het woonproject Schoendalestraat-Grottelaan goed te keuren. 11. goedkeuren bijkomende investeringstoelage VC Poincaré vzw voor inrichting gebouw In 2008 kocht het Vc Poincaré vzw het pand gelegen in de Stormestraat en 19 (voormalig restaurant Fellini), kadastraal gekend onder nr r2 sectie C. Na aankoop werd dit pand verbouwd en ingericht tot vergaderruimte en cafetaria voor het Vc Poincaré. De raming van dit project (aankoop, verbouwing en inrichting) werd als volgt voorgelegd: - Aankoop + kosten ,97 - verbouwing/inrichtingswerken ,00 TOTAAL ,97 De stad Waregem kende een investeringstoelage toe in het kader van het project. In 2008 werd een investeringstoelage uitgekeerd van ,00 euro (aanwending 2008/2381) voor de aankoop van het gebouw en een investeringstoelage voorzien van ,00 euro (aanwending 2008/2380) voor de verbouwing/inrichting van het gebouw, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. In hun schrijven van 25 oktober 2009 liet het Vc Poincaré vzw weten dat de door de Vlaamse overheid goedgekeurde plannen en meetstaten voor de verbouwing afweken van het oorspronkelijk plan en de kosten hierdoor stukken hoger opliepen. Hierbij werd de vraag gesteld of de tussenkomst van de stad ook evenredig kon worden verhoogd met een bijkomende toelage van ,00 euro (Artikel 762/522-53). Volgens de nieuwe becijfering: - aankoop + kosten ,65 - verbouwing/inrichtingswerken ,25 - TOTAAL ,90 In het kader van het KB van 23 juli 1981 werd de vzw een verhoogde subsidie uitgekeerd van de Vlaamse Overheid ten belope van 75% subsidieerbare werken, zijnde ,00 euro. Hiervan werd voor de aankoop en aankoopkosten euro betaald en euro voor de verbouwing- en inrichtingswerken. In bijlage worden de wijzigingen duidelijker becijferd. Goedkeuring bijkomende investeringstoelage Vc Poincaré vzw voor inrichting gebouw Voor de verbouwing/inrichting wordt gevraagd voor te leggen: - de plannen - de bouwvergunning - de raming - facturen ter staving van het subsidiebedrag Een eigen inbreng van het Vc Poincaré zal gebeuren om de rest van de werken te financieren. Ook latere of bijkomende werken zullen door het Vc Poincaré vzw zelf gefinancierd worden. De financieel beheerder heeft een gunstig visum toegekend (2010/055 dd 16/03/2010 op artikel 762/522-53, project , aanwendingsnummer 2010/270). Raming 2008 Ingediend Voorzien Subsidie Verschil perceel 1 - ruwbouw , , , ,46 perceel 2 - dakwerken , , , ,62 perceel 3 - buitenschrijnwerk , , , ,96 perceel 4 - binnenschrijnwerk , , , ,38 perceel 5 - dekvloeren , , , ,37 perceel 6 - technieken fluïda , , , ,22 perceel 7 - technieken elektro , , , ,48 perceel 8 - schilderwerken , , , , , , , , ,25 Gemeenteraad 06 april

7 Raming 2008 Ingediend Voorzien Subsidie Verschil Veiligheidscoördinator ( btw) -605,00 Energiedeskundige (0,38% op totaalprijs + btw) ,00 Te betalen aan architect ,61 Stad nog te ontvangen (1 e toelage) ,00 Stad - nog te ontvangen (toe te kennen toelage) ,00 Eigen rekening Poincaré 8.500,00 Resultaat ,86 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bijkomende investeringstoelage aan het Vc Poincaré vzw goed te keuren voor verbouwing/inrichting van een gebouw en de modaliteiten errond. - voor: 28 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld + H. Vandenbroeke - tegen: 2 - Vl. Belang De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Guy Adams (cfr. GD art. 27 1), Jaak Lefevre, Bart Kindt, 12. stedelijk personeel: invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en aanstellen RSZPPO als opdrachtencentrale Een van de punten uit het sectoraal akkoord is de opstart van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel binnen de lokale sector. Deze personeelsleden hebben nu een werknemerspensioen. Het werknemerspensioen ligt een stuk lager dan het ambtenarenpensioen. Met de geleidelijke uitbouw van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel wil men dit verschil op termijn bijbenen. In uitvoering van het sectoraal akkoord hebben de gesprekspartners in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 9 december 2009 een akkoord bereikt over een kaderpensioenreglement (zie bijlage). Dit akkoord beveelt de besturen aan om dit pensioenreglement in te voeren met ingang van 1 januari 2010, om de pensioentoelage vast te leggen op minimum 1% werkgeversbijdrage op het pensioengerechtigde jaarloon en om te beslissen over het al dan niet storten van een inhaaltoelage voor de al geheel of gedeeltelijk gepresteerde diensttijd vóór 1 januari Dit punt werd behandeld in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité van 15 februari 2010 en op het overleg tussen het college en het managementteam van 16 februari. Er wordt voorgesteld een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren vanaf 1 januari 2010, de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale en akkoord te gaan met het kaderreglement (zie bijlage). Er wordt voorgesteld nu te starten met 1% van het pensioengevend jaarloon. In de toekomst wordt een hoger percentage en/of een inhaaltoelage niet uitgesloten, dit echter onder de voorwaarde van de financiële haalbaarheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd - vanaf 1 januari 2010 een tweede (aanvullende) pensioenpijler in te voeren voor de contractuele personeelsleden zoals dit in het sectoraal akkoord werd opgenomen en de pensioentoelage vast te stellen op 1% van het pensioengevend jaarloon - de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni akkoord te gaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd (zie intranet). 13. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger Door het eervol ontslag van Eric Callens uit het vrijwilligerskorps met ingang van 1 april 2010 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar is er een betrekking van sergeant-vrijwilliger vacant. In de gemeenteraad van 6 oktober 2009 werd er een bevorderingsreserve vastgesteld voor deze functie na de organisatie van een bevorderingsproef. Er werden 4 geslaagde kandidaten opgenomen in deze bevorderingsreserve. In diezelfde gemeenteraad werden er 3 kandidaten bevorderd in de graad van sergeant-vrijwilliger. Gemeenteraad 06 april

8 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger vacant te verklaren. 14. onroerende goederen: goedkeuren overdracht onroerend goed Stationsstraat 127 (Vredegerecht + woongelegenheid) naar WAGSO De stad is eigenaar van het onroerend goed, gelegen Stationsstraat 127 te Waregem, zijnde het Vredegerecht en een privatieve woongelegenheid. Kadastrale gegevens: Waregem 1 e afdeling sectie C nummer 292w2 en groot volgens kadaster 5 a 43 ca. Het onroerend goed werd opgetrokken en in eerste instantie uitgebaat door de stedelijke regie voor gronden huisvesting. In de statuten van het WAGSO werd in artikel 5 2 het maatschappelijk doel opgenomen dat het autonoom gemeentebedrijf een deel van het openbaar en privaat domein van de stad zou beheren en exploiteren. In de beheersovereenkomst tussen de stad en WAGSO, inzonderheid artikel 2, werd bepaald dat het WAGSO onder andere ook het gebouw van het Vredegerecht zou beheren en exploiteren. In zitting van de Gemeenteraad van 1 december 2009 werd beslist dat de activiteiten van de stedelijke regie voor grond- en huisvestingsbeleid worden stopgezet. Tevens werd hierbij beslist dat het gebouw Vredegerecht met woongelegenheid zouden overgedragen worden naar WAGSO via een kapitaalsinbreng. De waarde van het gebouw van het Vredegerecht met woongelegenheid werd vastgesteld op ,90, in overeenstemming met het schattingsverslag van het Comité tot Aankoop van 16 april 2009 en met referte 34040CG725. Er wordt dan ook voorgesteld om het gebouw van het Vredegerecht met privatieve woongelegenheid in eigendom over te dragen aan het WAGSO als kapitaalsinbreng en onder de voorwaarden zoals bepaald in het ontwerp van akte van notaris Dufaux. Het WAGSO dient de huidige bestemming te behouden en het huidig gebruik over te nemen, en WAGSO kan deze enkel wijzigen behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: goedkeuren overdracht onroerend goed Stationsstraat 127 naar Wagso. 15. onroerende goederen: goedkeuren aankoop gronden en gebouwen Koekoekstraat +30 De eigenaar van het onroerend goed, gelegen Koekoekstraat 30+, is bereid zijn eigendom te verkopen. Kadastrale gegevens: Waregem 6 e afdeling sectie A nummer 233y2 Kadastrale oppervlakte: 31a63ca. Eigendomstructuur: - De heer Luc Missault, wonende Bogaertstraat 22 te Sint-Martens-Latem: eigenaar grond; - Bvba Dokter Luc Missault, met maatschappelijke zetel Bogaertstraat 22 te Sint-Martens-Latem: erfpachter voor 27 jaar, ingaande op 12 oktober Het onroerend goed wordt als volgt aangekocht: - Gronden: Erfpachtrecht: hetzij in totaal , en tegen de voorwaarden voorzien in het ontwerp van akte. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de creatie van openbare parking, en bijkomende infrastructuur voor de jeugd en het stedelijk onderwijs. Visum financieel beheerder: gunstig (nummer 2010/056 dd 16/03/2010). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de gronden en gebouwen Koekoekstraat 30+ goed te keuren tegen de vermelde prijzen en tegen de voorwaarden zoals beschreven in het ontwerp van akte. Gemeenteraad 06 april

9 16. stadhuis, renovatie verlichtingsarmaturen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen In het budget 2010 is een krediet goedgekeurd van ,00 euro voor het laatste luik van de vervanging van zowat 175 oude verlichtingsarmaturen in diverse lokalen van het stadhuis. In het meerjarenplan is op hetzelfde artikel verder nog eens ,00 euro voor het begrotingsjaar 2011 opgenomen. De vernieuwing van de verlichting gebeurt gefaseerd, en wordt in volgende percelen afzonderlijk toegewezen: Perceel 1/Stadhuis, Burgerlijke Stand en burelen Overkant (toewijzing in 2010): * Burgerlijke Stand + Archief: 20 inbouwarmaturen à 302,50 euro= 6 050,00 euro * Bureau Archivaris: 8 inbouwarmaturen à 302,50 euro= 2 420,00 euro * Verkeersdienst: 6 inbouwarmaturen à 393,25 euro= 2 359,50 euro * Personeelslokaal: 6 inbouwarmaturen à 393,25 euro= 2 359,50 euro * Cultuurdienst: 6 inbouwarmaturen à 393,25 euro= 2 359,50 euro TOTAAL PERCEEL 1: ,50 euro Perceel 2/Stadhuis, dienst info/feestelijkheden (helft armaturen bij aanpassing tgv werf Stadswinkel - toewijzing in 2010): * Landschapsbureau dienst info: 33 inbouwarmaturen à 193,60 euro= 6 388,80 euro TOTAAL PERCEEL 2: 6 388,80 euro Perceel 3/ Stadhuis, Overkant gelijkvloers (toewijzing in meerjarenplanning): * Stadhuis - gelijkvloers Jeugddienst: 14 inbouwarmaturen à 193,60= 2 710,40 euro * Stadhuis - gelijkvloers Jeugddienst: 9 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 2 722,50 euro * CCDS - gelijkvloers zaal en gang: 11 inbouwarmaturen à 302,50 euro= 3 327,50 euro * CCDS - gelijkvloers Sanitair en Berging: 3 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 907,50 euro * CCDS - Mustang Bergplaats: 2 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 605,00 euro TOTAAL PERCEEL 3: ,90 euro Perceel 4/Stadhuis Mira-kant, lagere verdiepingen (toewijzing in meerjarenplanning): * Stadhuis Parkingniveau Publiek sanitair: 2 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 605,00 euro * Stadhuis GV Drankenbergplaats: 6 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 1 815,00 euro * Stadhuis GV Dienstkeuken: 9 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 2 722,50 euro * Stadhuis Tussenverdiep Bergplaats Archief 7 opbouwarmaturen à 302,50 euro= 2 117,50 euro TOTAAL PERCEEL 4: 7 260,00 euro Perceel 5/Stadhuis, bevolking deel 2 (toewijzing in meerjarenplanning): * Landschapsbureau Bevolking: 33 inbouwarmaturen à 193,60 euro= 6 388,80 euro TOTAAL PERCEEL 5: 6 388,80 euro Advies van de dienst: 1. Dit dossier werd ingediend bij LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie) voor het verkrijgen van subsidies. De uitvoering kan onmiddellijk gebeuren. 2. De werken bestaan integraal uit het demonteren van de oude toestellen, en de levering en plaatsing van de moderne armaturen, telkens op dezelfde plaats als de vorige. Er zijn derhalve geen extra bekabelingwerken vereist. 3. Er wordt wel door de leverancier van de verlichtingstoestellen telkens per lokaal een lichtstudie opgemaakt. De aannemer staat hiervoor in. Deze studie vormt de basis voor nog een andere EANDIStoelage in verband met de gerealiseerde energiebesparing. 4. Deze 35 jaar oude toestellen waren echte stroomverkwisters en de kosten van de renovatie worden via deze weg, vlot terug verdiend en dit op halflange termijn. 5. De 66 armaturen van het landschapsbureau zijn pas 11 jaar geleden geplaatst, maar zijn niet meer in de handel. Ze kunnen gefaseerd vervangen worden (bijv. 33 stuks nu bij de komende verhuis van diensten ingevolge de uitbouw van de stadswinkel. Plaatsing en herschikking door onze elektricien van het tuighuis met recuperatie van de originele toestellen voor wisselstukken). Totale Raming: ,00 euro incl. BTW Fasering in functie van de meerjarenplanning: In 2010 worden prioritair Fase 1 en 2 aangepakt, voor een totaalbedrag van ,30 euro incl. BTW, mits kredietaanpassing. Gemeenteraad 06 april

10 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stadhuis, vervangen verlichtingsarmaturen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 17. goedkeuren opdracht leveren van bestelwagens en lichte vrachtwagens voor de technische dienst en de groendienst + vaststellen wijze van gunnen Voorstel, raming en wijze van gunnen Er wordt voorgesteld als volgt vier nieuwe voertuigen voor de Technische dienst en de Groendienst aan te kopen: Dienst Omschrijving Raming bedrag Artikel Wijze van gunnen inclusief btw Technische dienst 2 lichte bestelwagens ,00 421/ algemene 1 lichte vrachtwagen ,00 offerteaanvraag Groendienst 1 lichte vrachtwagen ,00 Totaal ,00 Motivering De twee lichte bestelwagens voor de Technische dienst zullen twee oude bestelwagens Renault Express vervangen, één met bouwjaar 1990 en één met bouwjaar De lichte vrachtwagen voor de Technische dienst zal een oude Mazda met bouwjaar 1994 vervangen. De lichte vrachtwagen voor de Groendienst komt ook in de plaats van een Mazda met bouwjaar Wijze van gunnen Als wijze van gunnen wordt gekozen voor de algemene offerteaanvraag. In bijlage vindt u het bestek met de gunningscriteria. Krediet Het nodige krediet voor de aankoop van de vier voertuigen is beschikbaar het artikel 421/ van het budget Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van bestelwagens en lichte vrachtwagens voor de Technische dienst en de Groendienst goed te keuren, de wijze van gunnen vast te stellen en het bestek met de selectie- en de gunningscriteria goed te keuren. 18. goedkeuren ondertekening biodiversiteitscharter met Natuurpunt Natuur.koepel vzw vraagt om samen met Natuurpunt Waregem-Zulte het charter van de biodiversiteit te ondertekenen. Dit samenwerkingsverband structureert zich rond 4 pijlers: - kennis (samenbrengen van gegevens) - communicatie (tussen partners onderling en naar het grote publiek toe) - betrokkenheid (stimuleren van doelgroepen en middenveld) - concrete acties (behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk) Natuurpunt Waregem-Zulte heeft een voorstel van een charter opgemaakt. In overleg met schepen Desmet en de milieudienst werden aanpassingen gedaan. Er zijn geen financiële implicaties verbonden aan dit charter. Op 20 april worden in de Katho de biodiversiteitcharters van de regio ondertekend in aanwezigheid van minister Schauvliege. Op het intranet staat het volledige ontwerp van het charter. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van het biodiversiteitscharter goed te keuren en het schepencollege te belasten met de uitvoering van de overeenkomst. Gemeenteraad 06 april

11 19. goedkeuren aankoop van meubilair voor de stadswinkel + vaststellen wijze van gunnen Voorstel en raming bedrag Er wordt voorgesteld volgend meubilair voor de nieuwe stadswinkel aan te kopen: Perceel Locatie Omschrijving Raming Totaal per perceel 1 Infobalie 2 rode wachtbanken 1 000, ,00 5 bureaustoelen 3 000,00 2 verrijdbare ladeblokken 1 200,00 2 papiermanden en 2 vuilnisbakken 200,00 2 Sociale dienst 1 bureaustoel 600, ,00 klein bureau 1 bureautafel 600,00 1 verrijdbaar ladeblok 600,00 1 papiermand en 1 vuilnisbak 100,00 1 kapstok 4 haakjes 60,00 4 kleerhangers 40,00 3 Sociale dienst 3 bureaustoelen 1 800, ,00 groot bureau 3 bureautafels 1 800,00 1 aanbouwtafel 600,00 3 tussenschotten 600,00 3 verrijdbare ladeblokken 1 800,00 3 papiermanden en 3 vuilnisbakken 300,00 1 kapstok 6 haakjes en hoedenplank 120,00 4 kleerhangers 40,00 4 Info-Toerisme- Feestelijkheden 8 bureaustoelen 4 800, ,00 2 grote tafels 5 000,00 4 tussenschotten verrijdbare ladeblokken 3 600,00 6 papiermanden en 6 vuilnisbakken verplaatsbare kapstok 160,00 6 kleerhangers 60,00 5 Bureau 1 witte vergadertafel 800, ,00 verantwoordelijke 1 witte bureautafel 600,00 1 bureaustoel met armleuningen 600,00 6 rode kuipzetels of vergaderstoelen 1 500,00 1 wit, verrijdbaar ladeblok 600,00 1 rode papiermanden en 1 rode 100,00 vuilnisbak 1 verplaatsbare kapstok 160,00 6 kleerhangers 60,00 6 diverse bureaus 10 bezoekersstoelen 2 000, ,00 Totaal ,00 Alle bedragen zijn inclusief btw. De bezoekersstoelen worden in een apart perceel ondergebracht. Aangezien deze stoelen af en toe van bureau kunnen verhuizen, is het best dat alle bezoekersstoelen identiek zijn. Onderverdeling voor de bezoekersstoelen: Locatie Aantal bezoekersstoelen Sociale dienst klein bureau 2 Sociale dienst groot bureau 4 Info-Toerisme-Feestelijkheden 4 Totaal 10 Voor alle bureautafels worden kabelklemmen (of een andere oplossing) gevraagd voor het wegwerken van de kabels van telefoon en informaticamateriaal. Voor iedere medewerker worden twee vuilnisbakken aangekocht: één voor papierafval en één voor restafval. Alle bureaustoelen en bezoekersstoelen zijn in een rode kleur die het rood in het stadslogo benadert. Voor de bureautafels wordt een eiken blad type stratifier gekozen. Het bureau van de verantwoordelijke wordt uitgerust met een witte bureautafel en een witte vergadertafel. De poten van de tafels en de stoelen zijn Gemeenteraad 06 april

12 van inox of grijs aluminium of gebroken wit aluminium. De bureaustoelen en de bezoekersstoelen moeten door de gebruikers uitgetest kunnen worden. Wijze van gunnen Rekening houdend met de aard van de opdracht en het geraamde bedrag wordt gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen. Budget Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat ingeschreven is op het artikel 104/ van het budget 2010 (projectnummer ). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de aankoop van meubilair voor de stadswinkel goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 20. stedelijk kunstonderwijs: goedkeuren personeelsovereenkomst bij de overheveling van de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming van Waregem, filiaal van de academie van Oudenaarde, naar de Kunstacademie van Waregem In zitting van 1 december 2009 heeft de gemeenteraad principieel beslist om vanaf het schooljaar een Kunstacademie van Waregem te programmeren. Het aanvraagdossier met een nauwkeurige beschrijving van de programmatie werd op 18 februari 2010 verstuurd naar de Vlaamse minister van onderwijs. Een van de stappen in het proces van de overheveling is het afsluiten van een personeelsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Oudenaarde en het stadsbestuur van Waregem. In deze overeenkomst wordt bepaald wat er met de betrokken personeelsleden zal gebeuren bij de effectieve overheveling van het filiaal gelegen in Waregem van de academie van Oudenaarde naar de Kunstacademie van Waregem. Er wordt voorgesteld om alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het filiaal gedurende het schooljaar in gesubsidieerde uren van de hoofdschool over te nemen. Er zullen volgend schooljaar voldoende uren zijn om alle leerkrachten en de opsteller over te nemen. De betrokken personeelsleden hebben schriftelijk en individueel verklaard dat zij wensen over te stappen naar de Kunstacademie van Waregem. Het afsluiten van de personeelsovereenkomst gebeurt onder voorbehoud van erkenning van de Kunstacademie van Waregem door de Vlaamse minster van onderwijs. De principiële beslissing van de gemeenteraad van 1 december 2009 tot het programmeren van een kunstacademie in Waregem en de personeelsovereenkomst bij overheveling van het filiaal van de academie van Oudenaarde naar de Kunstacademie van Waregem werd door het basisoverlegcomité van 24 februari 2010 eenparig gunstig geadviseerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het filiaal gedurende het schooljaar in gesubsidieerde uren van de hoofdschool over te nemen en de personeelsovereenkomst in bijlage goed te keuren onder voorbehoud van erkenning van de Kunstacademie van Waregem door de Vlaamse minister van onderwijs. 21. sportcentrum De Treffer, zwembad: vernieuwen ramen en beglazing (buitengang): goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen De huidige houten ramen zijn sterk aangetast door de vochtige en agressieve omgeving van het zwembad. Daarnaast zijn er ook problemen met condensatie in de spouw die afdruipt op de glasvlakken. Deze ramen zullen vervangen worden door aluminium ramen die automatisch voorzien zijn van een ventilatiestrip over de ganse breedte van het raam en de nodige dorpels voor de afvoer van het condensatievocht. De uitvoering wordt gepland tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode van het zwembad en in samenwerking met de technische dienst voor de binnenafwerking. Raming: ,00 euro incl. BTW Beschikbare kredieten: ,00 euro incl. BTW Gemeenteraad 06 april

13 Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf Vraagstelling: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen ramen en beglazing (buitengang): goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen. 22. goedkeuren toelagen Onderstaande toelagen 2010 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage 2010 Jumelages 10501/ Lidmaatschapsbijdrage verenig.gem.belang 6A comite 3.000, / Kosten internationale betrekkingen Lidmaatschapsbijdrage verenig. Gem. belang Comité Szekszard 1.250,00 562/ Propaganda Lidmaatschapsbijdrage verenig. Gem. belang JCI 750,00 763/ Feesten en plechtigheden Rechtstr. Premies en subs. ondernemingen Ballonhappening ,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Neos Desselgem 235,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Neos Waregem 360,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Immer jong 140,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Okra Beveren-Leie 375,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Okra Desselgem 250,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Okra Sint-Eloois-Vijve 230,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Okra Waregem 845,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang S-plus Vijve 90,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang S-plus Waregem 555,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang VVVG Waregem 170,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang LBG Waregem 120,00 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang Gezinsbond GOSA 630,00 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toelagen goed te keuren. 23. vragen Er zijn 3 vragen ingediend op het secretariaat: Raadslid Heidi Vandenbroeke: commerciële herbronning Gemeenteraad 06 april

14 Fractie Open Vld: hoe gaat het stadsbestuur Waregem zich wapenen tegenover de groeiende concurrentie van nieuwe shoppingcentra en grotere winkelketens die steeds meer Waregemnaars buiten Waregem doen kopen? Raadslid Henri Destoop: verkeerssituatie Sint-Eloois-Vijve 24. goedkeuren verslag vorige zitting De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de zitting van 2 maart voor: 29 - CD&V + sp.a spirit + Open Vld + H. Vandenbroeke - tegen: 2 - Vl. Belang Einde van de gemeenteraadszitting: uur (get) Guido De Langhe Secretaris Gedaan in bovenvermelde zitting Namens de gemeenteraad Voor eensluidend afschrift Waregem, 15 april 2010 (get) Kurt Vanryckeghem Voorzitter Guido De Langhe Secretaris Kurt Vanryckeghem Burgemeester Gemeenteraad 06 april

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Aanpassing van het lokaal pensioenreglement.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 FEBRUARI 2010. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Els Naessens, Griet Deleersnyder Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 18 december

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010

Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 Verslag Gemeenteraad 02 februari 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur Aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2 onderwerp

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen,

Aan het College van Burgemeester en Schepenen. Geachte schepenen, Aan het College van Burgemeester en Schepenen ons kenmerk [ons kenmerk] uw kenmerk [uw kenmerk] contact Katleen Janssens 02/211 55 35 en Marijke De Lange 02/211 55 34 datum 2 augustus 2010 bijlage(n) 2

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

6 schepen J. Maes DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 27

6 schepen J. Maes DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. Dienst. Volgnummer dossier 27 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 6 schepen J. Maes secretariaat Volgnummer dossier 27 Onderwerp Subsidies. Investeringssubsidie aan de cvba Twins Invest

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01030 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het oprichten van een nieuw jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraad 07 april 2009

Gemeenteraad 07 april 2009 Gemeenteraad 07 april 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 25 januari 2010 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse VAN

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 14 januari 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad,

TITEL I : Premies STAD WAREGEM. 16 Voorwerp: Goedkeuring stedelijk huisvestingsreglement. De Raad, STAD WAREGEM Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad Zitting van 03.07.2001 Aanwezig: Dhondt Yolande... Burgemeester-Voorzitter. Kindt Paul, Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie