Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2 Veerle Deconinck: Raadslid Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 27 Davine Dujardin: Raadslid Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 Xander Pruvoost: Raadslid Verslaggevers commissievergadering dd. 26 augustus commissie interne zaken: raadslid, de heer Geert Deroose -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Philip Himpe -commissie externe zaken: raadslid, mevr Nele Coussement De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER DELPHINE CLOET EN ELLEN DEVRIENDT, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 30 september 2014 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: woensdag 7 oktober 2014 om 19.00u. - Agentschap voor Binnenlands Bestuur brief dd. 22/07/2014: budgetwijziging 1/2014: kennisname door de gouverneur + geformuleerde aanbevelingen en vaststellingen - Agentschap voor Binnenlands Bestuur brief dd. 08/08/2014: besluit jaarrekening 2013 werd vastgesteld. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

2 - Raadslid, de heer Willy Benoit, neemt het woord namens zijn fractie en bedankt alle stadsdiensten en alle hulpdiensten die de Waregem Koersefeesten tot in de puntjes verzorgd hebben. Dit is geen toeval meer maar bewijst van kunde. Hij vraagt of de secretaris deze boodschap wil overmaken. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 2. kennis nemen dienstjaarrekening 2013 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft geen opmerking over het punt op zich, maar wel over de werking van de commissies. Hij is al een tijdje aan het bekijken hoe lang die commissies duren en heeft kunnen vaststellen dat er een commissie in slaagt om de dossiers in 5 minuten af te ronden. De andere commissies duren 20 minuten. Hij denkt dat er eens een evaluatie van de werking van die commissies mag gebeuren. Als er weinig punten op de agenda staan, moeten er twee commissies samen doorgaan. Een andere mogelijkheid is om de commissies te stofferen met punten die niet op de agenda staan. Hij stelt voor om met de verschillende fracties en de burgemeester eens de koppen bij elkaar te steken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat raadslid Verhellen vrij is om aan de bevoegde schepenen vragen te stellen tijdens de commissie over de stand van zaken van verschillende projecten. Hij kan ook zelf de commissie stofferen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij dit ooit geprobeerd heeft en toen vernomen heeft dat het eigenlijk niet kon dat raadsleden zelf punten aanbrengen. Hij denkt dat er daar samen met de fracties eens moet over beraad worden. Hoe kunnen de commissies een stuk krachtiger gemaakt worden. In zijn eigen commissie zal de voorzitter wel kunnen aangeven dat hij vragen stelt en punten naar voor brengt. Hij denkt dat er een algemene werking moet van gemaakt worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hier zal over nagedacht worden. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 17 december 1997, houdende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het uitvoeringsbesluit van 17 december 1997, betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Ministerieel Besluit van 23 december 1997 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende deze boekhouding en administratieve organisatie en de betreffende bijlagen; Gelet op de dienstjaarrekening 2013 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, vastgesteld door de Raad van Beheer in zitting van 23 mei 2014 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 23 mei 2014; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 augustus 2014; Besluit: Enig artikel: Er wordt kennis genomen van de dienstjaarrekening 2013 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen met volgende eindcijfers: Dienstjaarrekening 2013 Vereniging Ons Tehuis BW 2013 Rekening Werkingskosten , ,69 70 Werkingsopbrengsten , ,85 Werkingsresultaat , ,16 65 financiële kosten , ,97 75 financiële opbrengsten , ,18 financieel resultaat , ,21 66 uitzonderlijke kosten 0, ,84 76 uitzonderlijke opbrengsten , ,56 uitzonderlijk resultaat , ,72 resultaat boekjaar , ,09 Bestemd fonds Garve 0, ,92 Bestemd fonds feestcomité ,00 42,50 Bestemd fonds investeringen , ,00 afschrijvingen/waardevermindering , ,44 Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

3 verrekening investeringssubsidies , ,98 Kapitaalsaflossing lening 0, ,94 te financieren resultaat/ toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage , ,19 De balans na resultaatverdeling vertoont op 31 december 2013 volgende eindcijfers: Actief Passief II Immateriële vaste activa 5 183,64 I Kapitaal ,94 III Materiële vaste activa ,97 IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing/ Bestemd fonds 0, ,87 IV Financiële vaste activa 5 000,00 V Gecumuleerd resultaat ,13 V Vorderingen > 1 jaar 0,00 VI Investeringssubsidies & ,03 schenkingen VII Vorderingen < 1 jaar ,98 VII Voorzieningen voor risico s & ,14 kosten VIII Geldbeleggingen ,00 VIII Schulden > 1 jaar ,51 IX Liquide middelen ,67 IX Schulden < 1 jaar ,70 X Overlopende rekeningen ,90 X Overlopende rekeningen ,10 Totaal ,16 Totaal ,16 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 3. goedkeuren wijzigen belastingreglement op inname van het openbaar domein De Raad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013; Gelet op de financiële toestand van de stad; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Er wordt voor een periode ingaand op 1 september 2014 en eindigend op 31 december 2019 een belasting gevestigd op de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken. Daaronder wordt verstaan het plaatsen van afsluitingen, stellingen, materieel, materialen, kranen, barakken, tenten, werkloodsen. Art.2.: De belasting is verschuldigd door de persoon die de openbare weg tijdelijk privatief inneemt. Indien het bouwwerken betreft, is de belasting solidair verschuldigd door de bouwheer en de aannemer van de werken. Art.3.: Het is een belasting op aangifte voor de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein. Er dient machtiging te worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De machtigingsaanvraag dient volgende elementen te vermelden Plaats waar de inname zal gebeuren. Naam en adres van de aanvrager, bouwheer en aannemer. Begin- en einddatum van de inname. De in te nemen oppervlakte + schets. Verlenging van de machtiging moet, op straffe van verval, ten minste acht dagen voor het verstrijken van de machtiging aangevraagd worden. Art.4.: De belasting wordt vastgesteld op: - 0,50 EUR/m²/dag vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt buiten de zone betalend parkeren - 0,50 EUR/m²/dag vanaf de eerste kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt, binnen de zone waar het reglement betalend parkeren geldt. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

4 Art.5.: Als er belasting moet betaald worden overeenkomstig artikel 4, kan er ook een borgsom gevraagd worden. Deze borgsom bedraagt 1250,00 EUR als er een bouwkraan wordt opgericht. In bijzondere omstandigheden, eigen aan de aard van het bouwwerk of de plaats ervan, kan het college van burgemeester en schepenen een hogere waarborgsom eisen met een maximum van 5 000,00 EUR. Deze borgsom wordt op bevel van het college van burgemeester en schepenen, vrijgegeven na de vaststelling door het stadsbestuur, dat er geen schade is, dat de schade naar behoren werd hersteld en de volledige belasting voor de privatieve inname van het openbaar domein betaald werd. Art.6.: De borgsom moet betaald worden voor het verkrijgen van de vergunning en levert geen rente op voor de borgsteller. Art.7.: Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die dient in aanmerking te worden genomen, die van de rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen, die zich op het openbaar domein bevinden, kan getrokken worden. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd. Art.8.: Worden vrijgesteld van de belasting en de borg, de inname naar aanleiding van: Werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw en werken aan gebouwen door erkende schoolgemeenschappen en zorginstellingen. Het uitvoeren van werken aan het openbare/privatieve domeingoederen rechtstreeks in opdracht van openbare besturen of onrechtstreeks door particuliere organisaties in zoverre ze hiervoor een onroerend zakelijk recht hebben bekomen. Het uitvoeren van werken aan het openbaar domein door nutsmaatschappijen. Art.9: De vergunning kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden indien zulks noodzakelijk geacht wordt. De intrekking of tijdelijke schorsing geeft geen enkel recht op schadevergoeding. Voor deze periode moet geen belasting betaald worden. Art.10: Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Art.11: De overeenkomstig artikel 10 ambtshalve vastgestelde belasting wordt verhoogd met een bedrag, gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van de basisbelasting en de verhoging wordt ingekohierd. Art.12: Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Art. 13: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hfst.1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de InkomstenBelasting (W.I.B.) en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft verjaring en vervolging) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Art. 15: Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art. 16: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

5 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 4. onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand strook grond gelegen Schoendalestraat t.h.v. huisnrs 225 t/m 235 De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de consoorten Verhaegen nog eigenaar zijn van een strook grond gelegen aan de Schoendalestraat ter hoogte van de huisnummers 225 t/m 235 te 8793 Waregem, en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 224 S, 510 m 2 groot; Overwegende dat het vermelde strookje grond eigendom is van de consoorten Verhaegen, maar in feite betreft het een grondoverschot uit de vroegere verkaveling; Overwegende dat de consoorten Verhaegen bereid zijn om boven vermeld perceel kosteloos over te dragen aan het stadsbestuur; Gelet op de configuratie en de ligging van dit perceel grond; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 november 2012, waarin opdracht werd gegeven aan het Aankoopcomité van Kortrijk om de authentieke akte op te maken en te verlijden; Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte 34040/832; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De kosteloze grondafstand van de strook grond gelegen Schoendalestraat ter hoogte van de huisnummers 225 t/m 235 te 8793 Waregem, en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 224 S, 510 m 2 groot en eigendom van de consoorten Verhaegen, wordt goedgekeurd. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakte. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de opname van het perceel in de Schoendalestraat, in het openbaar domein van de stad Waregem. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

6 5. onroerende goederen: kosteloze grondoverdracht en ruiling gronden voor aanleg ontsluitingsweg OLV-Lourdes Ziekenhuis t.h.v. Vijfseweg De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat het OLV-Lourdes Ziekenhuis haar parking op een verkeersveilige manier wenst te ontsluiten naar de Vijfseweg, via eigendom van het stadsbestuur, kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, deel van nr. 17A04; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 3 juli 2012, waarbij de protocolovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OLV-Lourdes Ziekenhuis werd goedgekeurd; Gelet op de protocolovereenkomst, opgemaakt op 10 juli 2012, waarin de afspraken rond de uitweg van het OLV-Lourdes Ziekenhuis naar de Vijfseweg, het gebruik van een gedeelte van het Karmelbos en de overdracht van het Geboortebos nabij de Vijfseweg werden vastgesteld; Overwegende dat de uitweg gedeeltelijk op de gronden nabij de Vijfseweg zal aangelegd worden, kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, - nr. 17M02, eigendom van Chinoh nv, Vijfseweg 202, 8793 Waregem en Pol Desimpel Therese Dufaux, Guido Gezellestraat 6, 8790 Waregem; - nr. 17E2, eigendom van Chinoh nv; gelet op het metingsplan van 14 februari 2014 met nr en opgemaakt door Antea Group, Bekaertlaan 61, 8790 Waregem; Gelet op het schattingsverslag van 23 april 2014, opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk met ref /859; Overwegende dat de bovengenoemde eigenaars bereid zijn om lot 1 van het metingsplan en deel van het perceel met nr. 17M02 kosteloos af te staan aan de stad en de loten 2 en 3, delen van het perceel met nr. 17E2, te ruilen met gesloten beurzen met een deel van het perceel met nr. 17A04, aangeduid als lot 4 en eigendom van de stad; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 mei 2014 waarin opdracht gegeven werd aan het Aankoopcomité van Kortrijk tot de opmaak en het verlijden van de authentieke akten; Gelet op de ontwerpakten opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: De kosteloze grondafstand van een deel van het perceel kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 17M02, aangeduid als lot 1 op het metingsplan van 14 februari 2014 met nr , opgemaakt door Antea Group, 73 m 2 groot en eigendom van Chinoh nv, Vijfseweg 202, 8793 Waregem en Pol Desimpel Therese Dufaux, Guido Gezellestraat 6, 8790 Waregem wordt goedgekeurd. De ruiling met gesloten beurzen wordt als volgt goedgekeurd: Nv Chinoh staat af aan de stad Stad staat af aan nv Chinoh Kad. geg. Waregem 6 de afd., sectie B, deel van nr. 17E2 deel van nr. 17/04a Lotnr Opp. 26,5 m 2 45,8 m 2 150,6 m 2 De in artikel 1 vermelde kosteloze grondoverdracht en de in artikel 2 vermelde ruiling geschieden onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakten. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondoverdracht en de in artikel 2 vermelde ruiling geschieden om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de aanleg van een ontsluitingsweg voor het OLV-Lourdes Ziekenhuis. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

7 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 6. WAGSO: goedkeuren wijzigingen statuten - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat zij dit punt besproken hebben in WAGSO en ook de volgende punten in het kader van de overdracht van de ondergrondse parking. Zij hebben zich onthouden in de raad van bestuur van WAGSO. Wat zij uiteindelijk moeten vaststellen is dat er een heel groot project zal worden binnengehaald met WAGSO. Zij krijgen de opdracht van de stad om dat project te realiseren, een project van 7,5 MIO euro, met 4 MIO euro extra dotatie van de stad. WAGSO zelf moet uiteindelijk nog 3,5 MIO euro ophoesten. Zij moeten dit gaan zoeken op de private markt, bij een bank of dergelijke meer. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur werd de vraag gesteld om zicht te krijgen op de financiële impact en de personele impact van dit project voor WAGSO. Dit wordt een bijzonder grote opdracht voor WAGSO die heel veel invloed zal hebben op de werking. Het is belangrijk als raad van bestuur om dit te kunnen inschatten. Men heeft helaas geen inzage gekregen, wat spijtig is. De voorzitter van WAGSO gaf aan dat die oefening wel gemaakt was, maar men is niet van plan die op vandaag kenbaar te maken. Het raadslid vindt dit een bijzonder spijtige manier van handelen. Daarom hebben ze zich uiteindelijk onthouden, evenals op de volgende punten m.b.t. de beheersovereenkomst en de ondergrondse parking. Wat betreft de ondergrondse parking wil het raadslid toch een voorstel doen om WAGSO niet alleen verantwoordelijk te stellen voor de uitbating van de ondergrondse parking. Een adequaat parkeerbeleid in het centrum is een goede zaak, maar er zou ook een stuk van de opbrengsten van de ondergrondse parking via WAGSO moeten geïnvesteerd worden in maatregelen ten voordele van de zachte weggebruiker in het centrum. Het raadslid denkt dat WAGSO perfect in de mogelijkheid is om extra fietsstallingen uit te baten of te realiseren. Zo ook tijdens evenementen (Waregem Koerse, braderie,..) kan voorzien worden in maatregelen zoals evenementbussen en dergelijke meer. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt aan raadslid Verhellen hoe de lening dan zal worden afbetaald. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit in andere gemeenten ook mogelijk is. Hij verwijst hierbij naar de collega s van Kortrijk waar Parko niet alleen verantwoordelijk is voor de uitbating van de ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen. Dit zal in Waregem blijkbaar ook de bedoeling zijn. Parko is ook verantwoordelijk voor de uitbating en realisatie van fietsstallingen en dergelijke meer. Hij denkt dat dit hier in Waregem perfect mogelijk is. Doet men dit niet, dan moet men vaststellen dat het volledige project betreffende de overdracht van de ondergrondse parking naar WAGSO, een financiële constructie is die naar beleid toe weinig of geen impact heeft. Hij denkt dat er daar een stuk positieve inbreng zal moeten zijn vanuit WAGSO naar de algemene mobiliteit in het centrum. Men kan perfect afspraken maken met WAGSO dat er een bepaald deel van de inkomsten voorzien zal worden om dit te realiseren. Dit gebeurt in Kortrijk, en het raadslid vraagt zich af waarom dit niet in Waregem zou kunnen. - Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, wil hier twee zaken op antwoorden. Ten eerste is raadslid Verhellen drie stappen te ver want nu gaat het enkel nog maar over het principe en nog niet over het beleid of over tarieven. Dit zal allemaal nog terugkeren in de gemeenteraad. Het gaat nu enkel over het wijzigen van de statuten en de overdracht van de ondergrondse parking. Ten tweede spreekt raadslid Verhellen over fietsvoorzieningen voor Waregem Koerse, maar dit gebeurt nu al. Waregem heeft al een fietsparking in het park Casier, die is ook voor de Parkies voorzien. Nu geeft het raadslid de indruk dat er niets gebeurt. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij het niet enkel gehad heeft over Waregem Koerse. - Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat raadslid Verhellen dit als voorbeeld heeft gegeven. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat - als hij het heeft over Waregem Koerse hij het evenementenvervoer bedoelt en dan niet alleen de dinsdag en ook niet alleen voor de VIP s. - Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er ook tijdens de Parkies van alles voorzien is. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er tijdens andere evenementen ook parkeervoorzieningen kunnen worden voorzien naar fietsers toe. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het raadslid toch moet weten dat er een shuttledienst georganiseerd werd voor alle bezoekers en niet alleen voor VIP s. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

8 - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit enkel maar op dinsdag was. De maandag was er een parkeerchaos. Als WAGSO gaat voor een adequaat parkeerbeleid, dan kan men meer doen dan enkel maar het controleren van de parkeerinkomsten in de centrumstraten en het uitbaten van de ondergrondse parking. - Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij wil herhalen dat het parkeerbeleid nog steeds in de gemeenteraad zal beslist worden, evenals de tarieven. De uitvoering zal door WAGSO gebeuren. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 234; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 1 juli 2008 tot oprichting van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (afgekort WAGSO) en waarin de statuten werden vastgesteld; Gelet op het Ministerieel Besluit van 16 oktober, houdende de goedkeuring van de oprichting van WAGSO; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 9 november 2010 tot wijziging van de statuten van WAGSO; Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 27 januari 2011, houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van WAGSO; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 maart 2012 tot wijziging van de statuten van WAGSO; Gelet op het Ministerieel Besluit van 5 juni 2012 houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op de besprekingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 juli 2014 in verband met het beheer en de uitbating van het parkeren in Waregem; Gelet op de beslissingen van de Raad van Bestuur van WAGSO van 26 augustus 2014 in verband met de nieuwe taakstelling voor het parkeren in Waregem en met voorstel tot wijziging van de statuten; Overwegende dat voor het uitbaten/beheren van het parkeren in Waregem het maatschappelijk doel van WAGSO dient gewijzigd te worden; Overwegende dat het aanbeveling verdient om de ondersteunende taakstelling inzake de lokale economische activiteit, het (mede)organiseren van handelsbevorderende evenementen en het versterken van de commerciële centrumfunctie van WAGSO nog meer te beklemtonen in het maatschappelijk doel; Overwegende dat voor het uitbaten van het parkeren, het wenselijk is dat WAGSO eigenaar wordt van de in opbouw zijnde ondergrondse parking van de ZuidBoulevard, evenals van de ondergrond; Overwegende dat voor het in eigendom verwerven door WAGSO van deze ondergrondse parking een aanpassing aan het maatschappelijk kapitaal; en overwegende dat het maatschappelijk kapitaal hierbij zou verhoogd worden naar ,90 euro, bestaande uit: - De inbreng van de ondergrond van de ondergrondse parking met een waarde van ,00 euro; - De inbreng van 4,5 miljoen euro, deels onder de vorm van ingebrachte vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de door de stad reeds betaalde voorschotten voor de bouw van de ondergrondse parking, en deels onder vorm van een kapitaal in liquide middelen voor het saldo tot 4,5 miljoen euro; Overwegende dat daarnaast ook een aantal kleinere wijzigingen noodzakelijk zijn, waaronder: - Een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader en verwijzingen ingevolge wijzigingen in het gemeentedecreet; - De aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur van WAGSO, zoals voorzien in het gemeentedecreet; - De vervanging van de voorzitter door de ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter in de Raad van Bestuur en het Directiecomité van WAGSO; - De directeur van WAGSO wordt, behoudens een andere beslissing door de Raad van Bestuur, secretaris van WAGSO; - Het principe van de dubbele handtekening wordt ingevoerd door mede-ondertekening door de secretaris van WAGSO; - De statutaire benoeming van de ondervoorzitter tot lid van het Directiecomité; - Diverse aanpassingen in rapportering en terminologie in het kader van de invoering van BBC; - De vervanging van het college van commissarissen door één of meerdere commissarissen-revisoren; Overwegende dat deze wijzigingen implicaties hebben op de artikelen 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, en 46 van de statuten van WAGSO; Gelet op het voorstel tot wijziging van de Raad van Bestuur van WAGSO van 26 augustus 2014; Gelet op het voorgelegde ontwerp van gecoördineerde statuten van WAGSO; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 22 tegen: 0 onthoudingen: 8 Besluit: Art. 1: Het maatschappelijk doel van WAGSO wordt aangevuld met de taakstelling voor het beheren en uitbaten van het parkeren in Waregem. Het artikel 5 2 van de statuten van WAGSO wordt dan ook Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

9 Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: als volgt aangepast: 2 punt 4, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem. 3 eerste alinea, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging 3 tweede alinea de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging Het maatschappelijk doel van WAGSO wordt de economische taakstelling van WAGSO verduidelijkt onder artikel 5 2 door toevoeging van punt 6 : - het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio. Het maatschappelijk kapitaal van WAGSO, zoals opgenomen in artikel 6 1 van de statuten van WAGSO, wordt opgetrokken van ,90 euro wordt opgetrokken naar ,90 euro. De in artikel 3 vermelde aanpassing van het maatschappelijk kapitaal van WAGSO zal bestaan uit: - De inbreng van de ondergrond van de ondergrondse parking met een waarde van ,00 euro; - De inbreng van 4,5 miljoen euro, deels onder de vorm van ingebrachte vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de door de stad reeds betaalde voorschotten voor de bouw van de ondergrondse parking, en deels onder vorm van een kapitaal in liquide middelen voor het saldo tot 4,5 miljoen euro; Naast de in artikel 1, 2, 3 en 4 vermelde aanpassingen van de statuten van WAGSO worden eveneens nog volgende aanpassingen voorzien in de statuten: - Een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader en verwijzingen ingevolge wijzigingen in het gemeentedecreet; - De aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur van WAGSO, zoals voorzien in het gemeentedecreet; - De vervanging van de voorzitter door de ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter in de Raad van Bestuur en het Directiecomité van WAGSO; - De directeur van WAGSO wordt, behoudens een andere beslissing door de Raad van Bestuur, secretaris van WAGSO; - Het principe van de dubbele handtekening wordt ingevoerd door mede-ondertekening door de secretaris van WAGSO; - De statutaire benoeming van de ondervoorzitter tot lid van het Directiecomité; - Diverse aanpassingen in rapportering en terminologie in het kader van de invoering van BBC; - De vervanging van het college van commissarissen door één of meerdere commissarissenrevisoren; De in artikel 1 tot en met 5 vermelde wijzigingen geven aanleiding tot de hiernavermelde wijzigingen in de statuten van WAGSO: ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM Het Waregems Aautonoom Ggemeentebedrijf stadsontwikkeling is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Waregem van 1 juli Het wordt verder het AGB of bedrijf genoemd. ARTIKEL 2 WETTELIJK KADER Het AGB is onderworpen aan de artikelen 263 quater, 263 novies en 263 decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 234, 235 (uitgezonder de bepalingen over de externe auditcomissie tot de dag van inwerkingtreding van deze bepaling conform het Gemeentedecreet), 236 tot en met 239, 241, 242, 243, eerste lid, derde zin en het tweede tot en met het vierde lid, 244 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, alsook aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten. ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK DOEL 2. Het AGB heeft als maatschappelijk doel: - - het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem; Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

10 het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging van concessies en het uitgeven ARTIKEL 6 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,90 euro, uit hoofde van de inbreng van liquide middelen en onroerende vermogensbestanddelen door de stad Waregem. ARTIKEL 8 RECHTSPERSOONLIJKHEID en DUUR Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. ARTIKEL 10 OVEREENKOMSTEN MET DE STAD WAREGEM 1. Tussen de stad en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt: De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan. De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB. 1 De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB; 3 1 Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend; 4 2 De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden aangeworven en aangewend; 5 3 De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 4 De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB; 7 5 De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 6 De informatieverstrekking door het AGB aan de stad. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellangen en lange termijn; 7 De rapportering door het AGB aan de stad op basis van beleids- en beheerrelevante indicatoren en kerngetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 227, tweede lid van het gemeentedecreet, wordt mintens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar; 9 8 De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle / organisatiebeheersingssysteem en externe audit, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen; 9 De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; 10 De omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. ARTIKEL 13 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

11 leden van de raad van bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. ARTIKEL 15 VOORZITTERSCHAP en ONDERVOORZITTERSCHAP De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem.... ARTIKEL 16 VERGADERINGEN De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen. 3. ARTIKEL 20 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENCONFLICTEN 1. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder: 2 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof Grondwettelijk Hof; 4 de leden van een bestuurs- of controleorgaan van een rechtspersoon of de werknemer van een rechtspersoon waarin het agentschap niet deelneemt en die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; 2. Een bestuurder mag niet: 1 2 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het AGB, behoudens in geval van een schenking aan het AGB of de stad, of deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 3.. ARTIKEL 21 NOTULEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris kan aangeduid worden onder de leden van de raad van bestuur of daarbuiten. Indien hij wordt aangeduid buiten de leden van de raad van bestuur, wordt hij door de aanduiding als secretaris geen lid van de raad van bestuur en heeft hij geen stemrecht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de directeur van het AGB optreden als secretaris en bij diens afwezigheid neemt de jongste aanwezige bestuurder het secretariaat op. ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal het AGB tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter en de secretaris of twee bestuurders samen optredend Volgende bevoegdheden kan de raad van bestuur evenwel niet delegeren aan het directiecomité: 6 het vaststellen van het jaarlijks budget, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenverslag meerjarenplan, het jaarlijks budget en de jaarrekening;. ARTIKEL 23 BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken, behoudens voor handelingen die uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad zijn voorbehouden De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een activiteitenplan op. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

12 ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ 1. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité. Het directiecomité is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden, inbegrepen de voorzitter en de ondervoorzitter. 2. Het directiecomité wordt aangevuld met twee (2) waarnemers, zijn de verantwoordelijke van de stad voor het AGB en de stadssecretaris. De waarnemers zijn geen leden lid van het directiecomité en hebben geen stemrecht. ARTIKEL 29 - BERAADSLAGING EN STEMMING DIRECTIECOMITÉ 1.Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een lid van het directiecomité dat door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter door de voorzitter, zal het oudste aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voorzitten ARTIKEL 30 - NOTULEN DIRECTIECOMITÉ... De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris ofwel door twee aanwezige directieleden directeurs, onder wie de voorzitter zo hij aanwezig is. TITEL IV FINANCIEN EN ONDERNEMINGSPLAN ARTIKEL 35 INKOMSTEN EN UITGAVEN Het autonoom gemeentebedrijf AGB stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad ARTIKEL 36 BOEKHOUDING Het AGB is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals gewijzigd en vervangen. Het AGB voert een boekhouding en stelt een jaarrekening op overeenkomstig de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet en alle andere eventueel van toepassing zijnde wetgeving. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. ARTIKEL 37 - BOEKJAAR Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december van het jaar van oprichting plus één (1). ARTIKEL 38 MEERJARENPLAN en BUDGET, ACTIVITEITENVERSLAG en JAARREKENING 1. Het AGB maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet en alle andere eventueel van toepassing zijnde wetgeving jaarlijks een budget op evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije boekjaar. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad. 2. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór wordt beraadslaagd over het budget voor het volgende financiële boekjaar stelt de raad van bestuur een meerjarenplan vast. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. De vigerende bepalingen van het gemeentedecreet is van toepassing. 3. De raad van bestuur past jaarlijks, waar nodig, het meerjarenplan aan en dit alvorens wordt beraadslaagd over het budget van het volgend financieel boekjaar. Deze wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en dit voor het einde van het lopende boekjaar. 4. Het AGB maakt jaarlijks een budget op dat een beleidsnota en financiële nota omvat, conform de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt het budget voor het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. 5. Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en het budget aan de stad, bezorgt het AGB de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering werden vastgesteld. Het goedgekeurde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

13 ARTIKEL 39 - JAARREKENING 21. Het autonoom gemeentebedrijf AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf AGB, van welke aard ook. 32. De raad van bestuur maakt het activiteitenverslag op en stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening. De vigerende bepalingen van het gemeentedecreet zijn van toepassing. 3. De raad van bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan de commissaris(sen), die binnen de vier (4) weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van de commissaris(sen) wordt telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om, samen met de jaarrekening, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad. 4. Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert deze een advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dit advies wordt aan de betrokken actoren bezorgd. 5. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen de twintig (20) dagen bezorgd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de commissaris(sen), vermeld in artikel 43 van onderhavige statuten, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het AGB. Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het AGB binnen een termijn van vijftig (50) dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt de jaarrekening geacht te zijn goedgekeurd. 6. De raad van bestuur kan een gemotiveerd beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen het besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening en dit binnen een termijn van dertig (30) dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. 7. Onmiddellijk na het bezorgen van de jaarrekening aan de stad, bezorgt het AGB de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport aan de Vlaamse Regering conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering werden vastgesteld. Het goedgekeurde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. 8. Het AGB rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens worden aangeleverd en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. De raad van bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan het college van commissarissen, dat binnen de vier (4) weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van het college van commissarissen wordt telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om, samen met de rekeningen en uiterlijk op 31 mei, te worden meegedeeld aan de gemeenteraad van de stad. ARTIKEL RESULTAATSBESTEMMING Met inachtname... ARTIKEL 40 ONDERNEMINGSPLAN en OPERATIONEEL PLAN 1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op korte termijn vastlegt. De raad van bestuur stelt verder een operationeel plan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op lange en middellange termijn vastlegt. 2. Het ondernemingsplan en het geactualiseerde operationeel plan worden jaarlijks voor 31 oktober overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad van de stad. ARTIKEL 42 COLLEGE VAN DE COMMISSARISSEN Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening wordt opgedragen aan een college van drie (3) commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur en waarvan ten minste één (1) lid is van het instituut voor de bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad, van wie één (1) voorgedragen wordt door de meerderheidspartijen en één (1) voorgedragen wordt door de oppositiepartijen binnen de gemeenteraad. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening van het AGB wordt uitgeoefend door één of meer Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

14 commissarissen die allen erkende bedrijfsrevisoren dienen te zijn en die worden benoemd door de gemeenteraad. De bezoldiging van de commissaris - revisor bestaat uit een vast bedrag vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Aan de commissarissen-gemeenteraadsleden kunnen presentiegelden worden toegekend binnen de wettelijke grenzen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van ARTIKEL 43 CONTROLEBEVOEGDHEID VAN DE COMMISSARISSEN... Zij kunnen van de directieledeneurs, bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het AGB alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties doen die zij nodig achten. De commissaris-revisor Een commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. De commissaris-revisor De gemeenteraad kan een commissaris of zijn afgevaardigde moet verzoeken aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting waarop het verslag van de commissaris(sen) wordt meegedeeld. ARTIKEL 44 BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARISSEN Ingeval het mandaat van de commissaris-revisor een einde neemt tijdens de drie (3) laatste respectievelijk drie (3) eerste maanden van het boekjaar,... Op het ogenblik dat het mandaat van een gemeenteraadslid wordt beëindigd, neemt ook diens mandaat als commissaris ten einde. ARTIKEL 46 ONTBINDING EN VEREFFENING De rechten en verplichtingen, inbegrepen deze met betrekking tot de contractuele personeelsleden, van het ontbonden AGB worden overgenomen door de stad. De stad waarborgt de rechten die het AGB op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld Art. 7: De gecoördineerde statuten van WAGSO, aangevuld met alle in artikel 1 tot en met 6 vermelde wijzigingen, worden goedgekeurd. Art. 8: In uitvoering van artikel 234 van het Gemeentedecreet zal onderhavige beslissing worden bekendgemaakt en de volledig gecoördineerde tekst van de statuten zal worden neergelegd op het secretariaat van de stad en van WAGSO. Art. 9: Afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan WAGSO. Art. 10: Afschrift van onderhavige beslissing wordt opgestuurd naar de Vlaamse Regering in het kader van het bijzonder toezicht, zoals voorzien in artikel 234 van het Gemeentedecreet. Uitslag van de stemming: - voor: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 8 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Ellen Devriendt, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Xander Pruvoost: Raadsleden Bijlage: Statuten TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM Het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Waregem van 1 juli Het wordt verder het AGB of bedrijf genoemd. ARTIKEL 2 WETTELIJK KADER Het AGB is onderworpen aan artikel 263 decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 244en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, alsook aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten. Deze statuten zijn van toepassing voor zover zij niet van de in het eerste lid vermelde regelen afwijken. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

15 ARTIKEL 3 STATUTENWIJZIGINGEN 1. Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Waregem, verder stad genoemd, en van het AGB. 2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het AGB wijzigen. De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of het advies van de raad van bestuur, worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd. De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden, samen met het voorstel of het advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Waregem en van het AGB. ARTIKEL 4 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 1. De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2 in het gemeentehuis. 2. Het AGB kan, mits statutenwijziging de maatschappelijke zetel verplaatsen binnen het grondgebied van de stad. ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten. 2. Het AGB heeft als maatschappelijk doel: - het initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten; - het voeren van een stedelijk grond- en pandenbeleid; - het beheren van de middelen uit subsidieprogramma s met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en stadsontwikkeling; - het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem; - het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium; - het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio; - het verlenen van aan de hogervermelde diensten verwante diensten aan de stad. 3. Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging van concessies en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere effecten en andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering. Tot slot kan het AGB alle handelingen stellen met het oog op het beheer van het onroerend vermogen van de stad, de exploitatie van parkeergelegenheden, opslagplaatsen of andere terreinen van openbaar nut en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. 4. Het AGB is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar of beheerder is. Binnen de grenzen van zijn doel, kan het AGB met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten, en het syndicaatschap van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen. Het AGB, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 5. Het AGB kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. ARTIKEL 6 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,90 euro, uit hoofde van de inbreng van liquide middelen en onroerende vermogensbestanddelen door de stad Waregem. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

16 2. Behoudens in geval van ontbinding van het AGB, kan dit maatschappelijk kapitaal niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook 3. Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) minderwaarden te compenseren, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 41. ARTIKEL 7 PPS EN PARTICIPATIES 1. Het AGB kan andere rechtspersonen, genoemd de filialen, oprichten, erin deelnemen, of zich erin laten vertegenwoordigen, voorzover dat past in zijn opdrachten, vermeld in artikel 4 en voorzover hiermee geen speculatieve oogmerken nagestreefd worden. 2. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. 3. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet aan het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. 4. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig (30) dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan maar worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, hetzij nadat door de Vlaamse Regering binnen een termijn van honderd (100) dagen na verzending geen beslissing werd genomen of doorgezonden aan het AGB. 5. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag het AGB zijn taken van gemeentelijk belang, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen. 6. Het AGB kan voor lokale PPS - projecten in de zin van het Vlaamse Decreet betreffende publiek-private samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen. ARTIKEL 8 RECHTSPERSOONLIJKHEID en DUUR Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het AGB rechtspersoonlijkheid op de datum van de oprichtingsbeslissing. Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II EXTERNE VERHOUDINGEN ARTIKEL 9 BEVOEGDHEID VAN HET AGB Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen. ARTIKEL 10 OVEREENKOMSTEN MET DE STAD WAREGEM 1. Tussen de stad en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt: 1 De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB; 3 Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend; 4 De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden aangeworven en aangewend; 5 De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB; 7 De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 De informatieverstrekking door het AGB aan de stad; 9 De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle en van organisatiebeheerssysteem 10 De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

17 2. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes (6) maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding. Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één (1) jaar na de verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AGB voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 3. De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en het AGB. 4. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden opgemaakt. Het AGB legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. 5. Tussen de stad en het AGB kunnen eveneens één of meer concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten gesloten worden met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad en dat van het AGB in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het AGB en de stad één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten. 6. De gemeenteraad van de stad kan aan het AGB middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 24, personeel ter beschikking stellen of overdragen. ARTIKEL 11 ONDERHANDELINGEN EN OVEREENKOMSTEN MET ANDERE INSTANTIES Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties, zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal als lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstelling raken. Het AGB kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de overeenkomsten die zijn gesloten met de stad. TITEL III ORGANEN AFDELING I RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 12 RAAD VAN BESTUUR Het AGB beschikt over een raad van bestuur. ARTIKEL 13 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf (12) leden die door de gemeenteraad van de stad worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. 2. De raad van bestuur wordt aangevuld met twee (2) waarnemers, zijn de verantwoordelijke van de stad voor het AGB en de stadssecretaris. De waarnemers zijn geen leden van de raad van bestuur en hebben geen stemrecht. ARTIKEL 14 BESTUURDERS 1. Het mandaat van lid van raad van bestuur is hernieuwbaar. 2. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. De gemeenteraad kan verder te allen tijde, op gemotiveerde wijze, het mandaat van een bestuurder herroepen. 3. Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens het AGB. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

18 4. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die het ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Het lid van de raad van bestuur volbrengt zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving, tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter van financiële aard is. In dit laatste geval voorziet de raad van bestuur zelf in een voorlopige opvolging tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving. 5 Bij overlijden, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenbemiddeling of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en dient de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur te benoemen. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de politieke groep waartoe het uittredende lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger. ARTIKEL 15 VOORZITTERSCHAP en ONDERVOORZITTERSCHAP De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem. De raad van bestuur kiest onder zijn leden eveneens een ondervoorzitter. ARTIKEL 16 VERGADERINGEN 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 2. De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen. 3. De raad van bestuur vergadert minstens vijf (5) keren per jaar, en telkens wanneer het belang van het AGB dit vereist, op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. De uitnodigingen worden verstuurd ten minste zeven (7) kalenderdagen vóór de dag waarop de zitting plaats heeft. In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan het AGB, kan de voorzitter, de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan, geldig samenroepen. 4. Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de veertien (14) dagen na de aanvraag bijeen te roepen. 5. De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de bijhorende documenten worden erbij gevoegd. De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het AGB of in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de stad Waregem. 6. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ARTIKEL 17 AANWEZIGHEID 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder mag één van zijn collega's in de raad machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging of de volmacht kan worden gegeven per brief, per telefax of door andere door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiemiddelen. Een bestuurder mag niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen. Een bestuurder - gemeenteraadslid mag enkel worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder - gemeenteraadslid. 2. In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij opnieuw binnen de veertien (14) dagen met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zij, voor zover tenminste één (1) bestuurdergemeenteraadslid aanwezig is. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van deze paragraaf. ARTIKEL 18 STEMMING 1. Elke bestuurder heeft slechts één (1) stem. 2. Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval de wet of de statuten er een andere voorzien. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt bij staking van stemmen de beslissing verworpen. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

19 Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad slechts geldig beslissen met de instemming van 2/ 3 van de leden van raad van bestuur. ARTIKEL 19 NIET-BINDING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB. De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen één (1) maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 2. Jaarlijks beslist de gemeenteraad van de stad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst. ARTIKEL 20 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENCONFLICTEN 1. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder: 1 de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunctarrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied; 2 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 3 de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt; 4 de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; 5 de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. 2. Een bestuurder mag niet: 1 aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld; 2 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het AGB, behoudens in geval van een schenking aan het AGB of de stad, of deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 3 rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; 4 rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het AGB of ten behoeve van een personeelslid van het AGB aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken. 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. ARTIKEL 21 NOTULEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris kan aangeduid worden onder de leden van de raad van bestuur of daarbuiten. Indien hij wordt aangeduid buiten de leden van de raad van bestuur, wordt hij door de aanduiding als secretaris geen lid van Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

20 de raad van bestuur en heeft hij geen stemrecht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de directeur van het AGB optreden als secretaris en bij diens afwezigheid neemt de jongste aanwezige bestuurder het secretariaat op. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd. Deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een speciaal register op de zetel van het AGB opgenomen en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. De volmachten worden steeds aan de notulen gehecht. De gedetailleerde notulen en alle documenten waarin de notulen naar wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de stad Waregem, op het secretariaat van het AGB, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van het bestuur. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal het AGB tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter en de secretaris of twee bestuurders samen optredend. 2. De raad van bestuur kan het uitoefenen van haar bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan het directiecomité. Volgende bevoegdheden kan de raad van bestuur evenwel niet delegeren aan het directiecomité: 1 het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad; 2 het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen; 3 het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur; 4 het aanstellen en het controleren van het directiecomité; 5 het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut; 6 het vaststellen van het meerjarenplan, het jaarlijks budget en de jaarrekening En 7 het vaststellen van de tarieven. Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. ARTIKEL 23 BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken, behoudens voor handelingen die uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad zijn voorbehouden. 2. Telkens wanneer de gemeenteraad van de stad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het AGB. ARTIKEL 24 PERSONEEL 1. De raad van bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. 2. Het personeel van het AGB wordt in contractueel verband aangesteld. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt. Het AGB bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. 3. Binnen dezelfde grenzen kan de raad van bestuur eveneens met de stad of met derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de stad of voormelde derden wordt toevertrouwd. 4. De gemeenteraad kan aan het AGB, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling, personeel ter beschikking stellen of overdragen. ARTIKEL 25 VERGOEDINGEN RAAD VAN BESTUUR Aan de leden van de raad van bestuur kunnen presentiegelden toegekend worden binnen de wettelijke grenzen. ARTIKEL 26 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RAAD VAN BESTUUR) De raad van bestuur kan de regelen in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader uitwerken in een reglement van inwendige orde.afdeling II DIRECTIECOMITE ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie