Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2 Veerle Deconinck: Raadslid Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 27 Davine Dujardin: Raadslid Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4, 5 Xander Pruvoost: Raadslid Verslaggevers commissievergadering dd. 26 augustus commissie interne zaken: raadslid, de heer Geert Deroose -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Philip Himpe -commissie externe zaken: raadslid, mevr Nele Coussement De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER DELPHINE CLOET EN ELLEN DEVRIENDT, JONGSTE RAADSLEDEN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 30 september 2014 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: woensdag 7 oktober 2014 om 19.00u. - Agentschap voor Binnenlands Bestuur brief dd. 22/07/2014: budgetwijziging 1/2014: kennisname door de gouverneur + geformuleerde aanbevelingen en vaststellingen - Agentschap voor Binnenlands Bestuur brief dd. 08/08/2014: besluit jaarrekening 2013 werd vastgesteld. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

2 - Raadslid, de heer Willy Benoit, neemt het woord namens zijn fractie en bedankt alle stadsdiensten en alle hulpdiensten die de Waregem Koersefeesten tot in de puntjes verzorgd hebben. Dit is geen toeval meer maar bewijst van kunde. Hij vraagt of de secretaris deze boodschap wil overmaken. Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 2. kennis nemen dienstjaarrekening 2013 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen - Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft geen opmerking over het punt op zich, maar wel over de werking van de commissies. Hij is al een tijdje aan het bekijken hoe lang die commissies duren en heeft kunnen vaststellen dat er een commissie in slaagt om de dossiers in 5 minuten af te ronden. De andere commissies duren 20 minuten. Hij denkt dat er eens een evaluatie van de werking van die commissies mag gebeuren. Als er weinig punten op de agenda staan, moeten er twee commissies samen doorgaan. Een andere mogelijkheid is om de commissies te stofferen met punten die niet op de agenda staan. Hij stelt voor om met de verschillende fracties en de burgemeester eens de koppen bij elkaar te steken. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat raadslid Verhellen vrij is om aan de bevoegde schepenen vragen te stellen tijdens de commissie over de stand van zaken van verschillende projecten. Hij kan ook zelf de commissie stofferen. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij dit ooit geprobeerd heeft en toen vernomen heeft dat het eigenlijk niet kon dat raadsleden zelf punten aanbrengen. Hij denkt dat er daar samen met de fracties eens moet over beraad worden. Hoe kunnen de commissies een stuk krachtiger gemaakt worden. In zijn eigen commissie zal de voorzitter wel kunnen aangeven dat hij vragen stelt en punten naar voor brengt. Hij denkt dat er een algemene werking moet van gemaakt worden. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hier zal over nagedacht worden. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 17 december 1997, houdende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het uitvoeringsbesluit van 17 december 1997, betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Ministerieel Besluit van 23 december 1997 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende deze boekhouding en administratieve organisatie en de betreffende bijlagen; Gelet op de dienstjaarrekening 2013 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, vastgesteld door de Raad van Beheer in zitting van 23 mei 2014 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 23 mei 2014; Gelet op de bespreking in de commissie van 26 augustus 2014; Besluit: Enig artikel: Er wordt kennis genomen van de dienstjaarrekening 2013 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen met volgende eindcijfers: Dienstjaarrekening 2013 Vereniging Ons Tehuis BW 2013 Rekening Werkingskosten , ,69 70 Werkingsopbrengsten , ,85 Werkingsresultaat , ,16 65 financiële kosten , ,97 75 financiële opbrengsten , ,18 financieel resultaat , ,21 66 uitzonderlijke kosten 0, ,84 76 uitzonderlijke opbrengsten , ,56 uitzonderlijk resultaat , ,72 resultaat boekjaar , ,09 Bestemd fonds Garve 0, ,92 Bestemd fonds feestcomité ,00 42,50 Bestemd fonds investeringen , ,00 afschrijvingen/waardevermindering , ,44 Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

3 verrekening investeringssubsidies , ,98 Kapitaalsaflossing lening 0, ,94 te financieren resultaat/ toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage , ,19 De balans na resultaatverdeling vertoont op 31 december 2013 volgende eindcijfers: Actief Passief II Immateriële vaste activa 5 183,64 I Kapitaal ,94 III Materiële vaste activa ,97 IV Gem. bijdr. in de werking en aflossing/ Bestemd fonds 0, ,87 IV Financiële vaste activa 5 000,00 V Gecumuleerd resultaat ,13 V Vorderingen > 1 jaar 0,00 VI Investeringssubsidies & ,03 schenkingen VII Vorderingen < 1 jaar ,98 VII Voorzieningen voor risico s & ,14 kosten VIII Geldbeleggingen ,00 VIII Schulden > 1 jaar ,51 IX Liquide middelen ,67 IX Schulden < 1 jaar ,70 X Overlopende rekeningen ,90 X Overlopende rekeningen ,10 Totaal ,16 Totaal ,16 Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 3. goedkeuren wijzigen belastingreglement op inname van het openbaar domein De Raad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013; Gelet op de financiële toestand van de stad; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Er wordt voor een periode ingaand op 1 september 2014 en eindigend op 31 december 2019 een belasting gevestigd op de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein n.a.v. bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken. Daaronder wordt verstaan het plaatsen van afsluitingen, stellingen, materieel, materialen, kranen, barakken, tenten, werkloodsen. Art.2.: De belasting is verschuldigd door de persoon die de openbare weg tijdelijk privatief inneemt. Indien het bouwwerken betreft, is de belasting solidair verschuldigd door de bouwheer en de aannemer van de werken. Art.3.: Het is een belasting op aangifte voor de tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein. Er dient machtiging te worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De machtigingsaanvraag dient volgende elementen te vermelden Plaats waar de inname zal gebeuren. Naam en adres van de aanvrager, bouwheer en aannemer. Begin- en einddatum van de inname. De in te nemen oppervlakte + schets. Verlenging van de machtiging moet, op straffe van verval, ten minste acht dagen voor het verstrijken van de machtiging aangevraagd worden. Art.4.: De belasting wordt vastgesteld op: - 0,50 EUR/m²/dag vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt buiten de zone betalend parkeren - 0,50 EUR/m²/dag vanaf de eerste kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt, binnen de zone waar het reglement betalend parkeren geldt. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

4 Art.5.: Als er belasting moet betaald worden overeenkomstig artikel 4, kan er ook een borgsom gevraagd worden. Deze borgsom bedraagt 1250,00 EUR als er een bouwkraan wordt opgericht. In bijzondere omstandigheden, eigen aan de aard van het bouwwerk of de plaats ervan, kan het college van burgemeester en schepenen een hogere waarborgsom eisen met een maximum van 5 000,00 EUR. Deze borgsom wordt op bevel van het college van burgemeester en schepenen, vrijgegeven na de vaststelling door het stadsbestuur, dat er geen schade is, dat de schade naar behoren werd hersteld en de volledige belasting voor de privatieve inname van het openbaar domein betaald werd. Art.6.: De borgsom moet betaald worden voor het verkrijgen van de vergunning en levert geen rente op voor de borgsteller. Art.7.: Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die dient in aanmerking te worden genomen, die van de rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen, die zich op het openbaar domein bevinden, kan getrokken worden. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd. Art.8.: Worden vrijgesteld van de belasting en de borg, de inname naar aanleiding van: Werken aan of het bouwen van woongelegenheden door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw en werken aan gebouwen door erkende schoolgemeenschappen en zorginstellingen. Het uitvoeren van werken aan het openbare/privatieve domeingoederen rechtstreeks in opdracht van openbare besturen of onrechtstreeks door particuliere organisaties in zoverre ze hiervoor een onroerend zakelijk recht hebben bekomen. Het uitvoeren van werken aan het openbaar domein door nutsmaatschappijen. Art.9: De vergunning kan door het college van burgemeester en schepenen ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden indien zulks noodzakelijk geacht wordt. De intrekking of tijdelijke schorsing geeft geen enkel recht op schadevergoeding. Voor deze periode moet geen belasting betaald worden. Art.10: Bij gebrek aan aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Art.11: De overeenkomstig artikel 10 ambtshalve vastgestelde belasting wordt verhoogd met een bedrag, gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van de basisbelasting en de verhoging wordt ingekohierd. Art.12: Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Art. 13: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hfst.1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het Wetboek van de InkomstenBelasting (W.I.B.) en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft verjaring en vervolging) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Art. 15: Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art. 16: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

5 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 4. onroerende goederen: goedkeuren kosteloze grondafstand strook grond gelegen Schoendalestraat t.h.v. huisnrs 225 t/m 235 De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat de consoorten Verhaegen nog eigenaar zijn van een strook grond gelegen aan de Schoendalestraat ter hoogte van de huisnummers 225 t/m 235 te 8793 Waregem, en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 224 S, 510 m 2 groot; Overwegende dat het vermelde strookje grond eigendom is van de consoorten Verhaegen, maar in feite betreft het een grondoverschot uit de vroegere verkaveling; Overwegende dat de consoorten Verhaegen bereid zijn om boven vermeld perceel kosteloos over te dragen aan het stadsbestuur; Gelet op de configuratie en de ligging van dit perceel grond; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 november 2012, waarin opdracht werd gegeven aan het Aankoopcomité van Kortrijk om de authentieke akte op te maken en te verlijden; Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk met referte 34040/832; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De kosteloze grondafstand van de strook grond gelegen Schoendalestraat ter hoogte van de huisnummers 225 t/m 235 te 8793 Waregem, en aldaar kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 224 S, 510 m 2 groot en eigendom van de consoorten Verhaegen, wordt goedgekeurd. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondafstand geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakte. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de opname van het perceel in de Schoendalestraat, in het openbaar domein van de stad Waregem. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

6 5. onroerende goederen: kosteloze grondoverdracht en ruiling gronden voor aanleg ontsluitingsweg OLV-Lourdes Ziekenhuis t.h.v. Vijfseweg De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Overwegende dat het OLV-Lourdes Ziekenhuis haar parking op een verkeersveilige manier wenst te ontsluiten naar de Vijfseweg, via eigendom van het stadsbestuur, kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, deel van nr. 17A04; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 3 juli 2012, waarbij de protocolovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OLV-Lourdes Ziekenhuis werd goedgekeurd; Gelet op de protocolovereenkomst, opgemaakt op 10 juli 2012, waarin de afspraken rond de uitweg van het OLV-Lourdes Ziekenhuis naar de Vijfseweg, het gebruik van een gedeelte van het Karmelbos en de overdracht van het Geboortebos nabij de Vijfseweg werden vastgesteld; Overwegende dat de uitweg gedeeltelijk op de gronden nabij de Vijfseweg zal aangelegd worden, kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, - nr. 17M02, eigendom van Chinoh nv, Vijfseweg 202, 8793 Waregem en Pol Desimpel Therese Dufaux, Guido Gezellestraat 6, 8790 Waregem; - nr. 17E2, eigendom van Chinoh nv; gelet op het metingsplan van 14 februari 2014 met nr en opgemaakt door Antea Group, Bekaertlaan 61, 8790 Waregem; Gelet op het schattingsverslag van 23 april 2014, opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk met ref /859; Overwegende dat de bovengenoemde eigenaars bereid zijn om lot 1 van het metingsplan en deel van het perceel met nr. 17M02 kosteloos af te staan aan de stad en de loten 2 en 3, delen van het perceel met nr. 17E2, te ruilen met gesloten beurzen met een deel van het perceel met nr. 17A04, aangeduid als lot 4 en eigendom van de stad; Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 mei 2014 waarin opdracht gegeven werd aan het Aankoopcomité van Kortrijk tot de opmaak en het verlijden van de authentieke akten; Gelet op de ontwerpakten opgemaakt door het Aankoopcomité van Kortrijk; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 28 tegen: 0 onthoudingen: 0 Besluit: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: De kosteloze grondafstand van een deel van het perceel kadastraal gekend Waregem 6 de afdeling, sectie B, nr. 17M02, aangeduid als lot 1 op het metingsplan van 14 februari 2014 met nr , opgemaakt door Antea Group, 73 m 2 groot en eigendom van Chinoh nv, Vijfseweg 202, 8793 Waregem en Pol Desimpel Therese Dufaux, Guido Gezellestraat 6, 8790 Waregem wordt goedgekeurd. De ruiling met gesloten beurzen wordt als volgt goedgekeurd: Nv Chinoh staat af aan de stad Stad staat af aan nv Chinoh Kad. geg. Waregem 6 de afd., sectie B, deel van nr. 17E2 deel van nr. 17/04a Lotnr Opp. 26,5 m 2 45,8 m 2 150,6 m 2 De in artikel 1 vermelde kosteloze grondoverdracht en de in artikel 2 vermelde ruiling geschieden onder de voorwaarden zoals beschreven in de ontwerpakten. De in artikel 1 vermelde kosteloze grondoverdracht en de in artikel 2 vermelde ruiling geschieden om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de aanleg van een ontsluitingsweg voor het OLV-Lourdes Ziekenhuis. Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig te ondertekenen. De heer Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve inschrijving te nemen. Uitslag van de stemming: - voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

7 - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Martine Vandevelde, Nele Coussement Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Xander Pruvoost: Raadsleden 6. WAGSO: goedkeuren wijzigingen statuten - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat zij dit punt besproken hebben in WAGSO en ook de volgende punten in het kader van de overdracht van de ondergrondse parking. Zij hebben zich onthouden in de raad van bestuur van WAGSO. Wat zij uiteindelijk moeten vaststellen is dat er een heel groot project zal worden binnengehaald met WAGSO. Zij krijgen de opdracht van de stad om dat project te realiseren, een project van 7,5 MIO euro, met 4 MIO euro extra dotatie van de stad. WAGSO zelf moet uiteindelijk nog 3,5 MIO euro ophoesten. Zij moeten dit gaan zoeken op de private markt, bij een bank of dergelijke meer. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur werd de vraag gesteld om zicht te krijgen op de financiële impact en de personele impact van dit project voor WAGSO. Dit wordt een bijzonder grote opdracht voor WAGSO die heel veel invloed zal hebben op de werking. Het is belangrijk als raad van bestuur om dit te kunnen inschatten. Men heeft helaas geen inzage gekregen, wat spijtig is. De voorzitter van WAGSO gaf aan dat die oefening wel gemaakt was, maar men is niet van plan die op vandaag kenbaar te maken. Het raadslid vindt dit een bijzonder spijtige manier van handelen. Daarom hebben ze zich uiteindelijk onthouden, evenals op de volgende punten m.b.t. de beheersovereenkomst en de ondergrondse parking. Wat betreft de ondergrondse parking wil het raadslid toch een voorstel doen om WAGSO niet alleen verantwoordelijk te stellen voor de uitbating van de ondergrondse parking. Een adequaat parkeerbeleid in het centrum is een goede zaak, maar er zou ook een stuk van de opbrengsten van de ondergrondse parking via WAGSO moeten geïnvesteerd worden in maatregelen ten voordele van de zachte weggebruiker in het centrum. Het raadslid denkt dat WAGSO perfect in de mogelijkheid is om extra fietsstallingen uit te baten of te realiseren. Zo ook tijdens evenementen (Waregem Koerse, braderie,..) kan voorzien worden in maatregelen zoals evenementbussen en dergelijke meer. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt aan raadslid Verhellen hoe de lening dan zal worden afbetaald. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit in andere gemeenten ook mogelijk is. Hij verwijst hierbij naar de collega s van Kortrijk waar Parko niet alleen verantwoordelijk is voor de uitbating van de ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen. Dit zal in Waregem blijkbaar ook de bedoeling zijn. Parko is ook verantwoordelijk voor de uitbating en realisatie van fietsstallingen en dergelijke meer. Hij denkt dat dit hier in Waregem perfect mogelijk is. Doet men dit niet, dan moet men vaststellen dat het volledige project betreffende de overdracht van de ondergrondse parking naar WAGSO, een financiële constructie is die naar beleid toe weinig of geen impact heeft. Hij denkt dat er daar een stuk positieve inbreng zal moeten zijn vanuit WAGSO naar de algemene mobiliteit in het centrum. Men kan perfect afspraken maken met WAGSO dat er een bepaald deel van de inkomsten voorzien zal worden om dit te realiseren. Dit gebeurt in Kortrijk, en het raadslid vraagt zich af waarom dit niet in Waregem zou kunnen. - Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, wil hier twee zaken op antwoorden. Ten eerste is raadslid Verhellen drie stappen te ver want nu gaat het enkel nog maar over het principe en nog niet over het beleid of over tarieven. Dit zal allemaal nog terugkeren in de gemeenteraad. Het gaat nu enkel over het wijzigen van de statuten en de overdracht van de ondergrondse parking. Ten tweede spreekt raadslid Verhellen over fietsvoorzieningen voor Waregem Koerse, maar dit gebeurt nu al. Waregem heeft al een fietsparking in het park Casier, die is ook voor de Parkies voorzien. Nu geeft het raadslid de indruk dat er niets gebeurt. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij het niet enkel gehad heeft over Waregem Koerse. - Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat raadslid Verhellen dit als voorbeeld heeft gegeven. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat - als hij het heeft over Waregem Koerse hij het evenementenvervoer bedoelt en dan niet alleen de dinsdag en ook niet alleen voor de VIP s. - Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er ook tijdens de Parkies van alles voorzien is. - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er tijdens andere evenementen ook parkeervoorzieningen kunnen worden voorzien naar fietsers toe. - Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het raadslid toch moet weten dat er een shuttledienst georganiseerd werd voor alle bezoekers en niet alleen voor VIP s. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

8 - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit enkel maar op dinsdag was. De maandag was er een parkeerchaos. Als WAGSO gaat voor een adequaat parkeerbeleid, dan kan men meer doen dan enkel maar het controleren van de parkeerinkomsten in de centrumstraten en het uitbaten van de ondergrondse parking. - Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij wil herhalen dat het parkeerbeleid nog steeds in de gemeenteraad zal beslist worden, evenals de tarieven. De uitvoering zal door WAGSO gebeuren. De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 234; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 1 juli 2008 tot oprichting van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (afgekort WAGSO) en waarin de statuten werden vastgesteld; Gelet op het Ministerieel Besluit van 16 oktober, houdende de goedkeuring van de oprichting van WAGSO; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 9 november 2010 tot wijziging van de statuten van WAGSO; Gelet op het Ministerieel Besluit dd. 27 januari 2011, houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van WAGSO; Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 6 maart 2012 tot wijziging van de statuten van WAGSO; Gelet op het Ministerieel Besluit van 5 juni 2012 houdende de goedkeuring van de statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf; Gelet op de besprekingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 juli 2014 in verband met het beheer en de uitbating van het parkeren in Waregem; Gelet op de beslissingen van de Raad van Bestuur van WAGSO van 26 augustus 2014 in verband met de nieuwe taakstelling voor het parkeren in Waregem en met voorstel tot wijziging van de statuten; Overwegende dat voor het uitbaten/beheren van het parkeren in Waregem het maatschappelijk doel van WAGSO dient gewijzigd te worden; Overwegende dat het aanbeveling verdient om de ondersteunende taakstelling inzake de lokale economische activiteit, het (mede)organiseren van handelsbevorderende evenementen en het versterken van de commerciële centrumfunctie van WAGSO nog meer te beklemtonen in het maatschappelijk doel; Overwegende dat voor het uitbaten van het parkeren, het wenselijk is dat WAGSO eigenaar wordt van de in opbouw zijnde ondergrondse parking van de ZuidBoulevard, evenals van de ondergrond; Overwegende dat voor het in eigendom verwerven door WAGSO van deze ondergrondse parking een aanpassing aan het maatschappelijk kapitaal; en overwegende dat het maatschappelijk kapitaal hierbij zou verhoogd worden naar ,90 euro, bestaande uit: - De inbreng van de ondergrond van de ondergrondse parking met een waarde van ,00 euro; - De inbreng van 4,5 miljoen euro, deels onder de vorm van ingebrachte vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de door de stad reeds betaalde voorschotten voor de bouw van de ondergrondse parking, en deels onder vorm van een kapitaal in liquide middelen voor het saldo tot 4,5 miljoen euro; Overwegende dat daarnaast ook een aantal kleinere wijzigingen noodzakelijk zijn, waaronder: - Een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader en verwijzingen ingevolge wijzigingen in het gemeentedecreet; - De aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur van WAGSO, zoals voorzien in het gemeentedecreet; - De vervanging van de voorzitter door de ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter in de Raad van Bestuur en het Directiecomité van WAGSO; - De directeur van WAGSO wordt, behoudens een andere beslissing door de Raad van Bestuur, secretaris van WAGSO; - Het principe van de dubbele handtekening wordt ingevoerd door mede-ondertekening door de secretaris van WAGSO; - De statutaire benoeming van de ondervoorzitter tot lid van het Directiecomité; - Diverse aanpassingen in rapportering en terminologie in het kader van de invoering van BBC; - De vervanging van het college van commissarissen door één of meerdere commissarissen-revisoren; Overwegende dat deze wijzigingen implicaties hebben op de artikelen 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, en 46 van de statuten van WAGSO; Gelet op het voorstel tot wijziging van de Raad van Bestuur van WAGSO van 26 augustus 2014; Gelet op het voorgelegde ontwerp van gecoördineerde statuten van WAGSO; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 augustus 2014; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 22 tegen: 0 onthoudingen: 8 Besluit: Art. 1: Het maatschappelijk doel van WAGSO wordt aangevuld met de taakstelling voor het beheren en uitbaten van het parkeren in Waregem. Het artikel 5 2 van de statuten van WAGSO wordt dan ook Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

9 Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: als volgt aangepast: 2 punt 4, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem. 3 eerste alinea, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging 3 tweede alinea de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging Het maatschappelijk doel van WAGSO wordt de economische taakstelling van WAGSO verduidelijkt onder artikel 5 2 door toevoeging van punt 6 : - het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio. Het maatschappelijk kapitaal van WAGSO, zoals opgenomen in artikel 6 1 van de statuten van WAGSO, wordt opgetrokken van ,90 euro wordt opgetrokken naar ,90 euro. De in artikel 3 vermelde aanpassing van het maatschappelijk kapitaal van WAGSO zal bestaan uit: - De inbreng van de ondergrond van de ondergrondse parking met een waarde van ,00 euro; - De inbreng van 4,5 miljoen euro, deels onder de vorm van ingebrachte vorderingen voor een bedrag dat gelijk is aan de door de stad reeds betaalde voorschotten voor de bouw van de ondergrondse parking, en deels onder vorm van een kapitaal in liquide middelen voor het saldo tot 4,5 miljoen euro; Naast de in artikel 1, 2, 3 en 4 vermelde aanpassingen van de statuten van WAGSO worden eveneens nog volgende aanpassingen voorzien in de statuten: - Een aantal aanpassingen aan het wettelijk kader en verwijzingen ingevolge wijzigingen in het gemeentedecreet; - De aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur van WAGSO, zoals voorzien in het gemeentedecreet; - De vervanging van de voorzitter door de ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter in de Raad van Bestuur en het Directiecomité van WAGSO; - De directeur van WAGSO wordt, behoudens een andere beslissing door de Raad van Bestuur, secretaris van WAGSO; - Het principe van de dubbele handtekening wordt ingevoerd door mede-ondertekening door de secretaris van WAGSO; - De statutaire benoeming van de ondervoorzitter tot lid van het Directiecomité; - Diverse aanpassingen in rapportering en terminologie in het kader van de invoering van BBC; - De vervanging van het college van commissarissen door één of meerdere commissarissenrevisoren; De in artikel 1 tot en met 5 vermelde wijzigingen geven aanleiding tot de hiernavermelde wijzigingen in de statuten van WAGSO: ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM Het Waregems Aautonoom Ggemeentebedrijf stadsontwikkeling is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Waregem van 1 juli Het wordt verder het AGB of bedrijf genoemd. ARTIKEL 2 WETTELIJK KADER Het AGB is onderworpen aan de artikelen 263 quater, 263 novies en 263 decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 234, 235 (uitgezonder de bepalingen over de externe auditcomissie tot de dag van inwerkingtreding van deze bepaling conform het Gemeentedecreet), 236 tot en met 239, 241, 242, 243, eerste lid, derde zin en het tweede tot en met het vierde lid, 244 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, alsook aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten. ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK DOEL 2. Het AGB heeft als maatschappelijk doel: - - het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem; Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

10 het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging van concessies en het uitgeven ARTIKEL 6 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,90 euro, uit hoofde van de inbreng van liquide middelen en onroerende vermogensbestanddelen door de stad Waregem. ARTIKEL 8 RECHTSPERSOONLIJKHEID en DUUR Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. ARTIKEL 10 OVEREENKOMSTEN MET DE STAD WAREGEM 1. Tussen de stad en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt: De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan. De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB. 1 De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB; 3 1 Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend; 4 2 De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden aangeworven en aangewend; 5 3 De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 4 De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB; 7 5 De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 6 De informatieverstrekking door het AGB aan de stad. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellangen en lange termijn; 7 De rapportering door het AGB aan de stad op basis van beleids- en beheerrelevante indicatoren en kerngetallen. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 227, tweede lid van het gemeentedecreet, wordt mintens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar; 9 8 De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle / organisatiebeheersingssysteem en externe audit, overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen; 9 De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; 10 De omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. ARTIKEL 13 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

11 leden van de raad van bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. ARTIKEL 15 VOORZITTERSCHAP en ONDERVOORZITTERSCHAP De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem.... ARTIKEL 16 VERGADERINGEN De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen. 3. ARTIKEL 20 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENCONFLICTEN 1. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder: 2 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof Grondwettelijk Hof; 4 de leden van een bestuurs- of controleorgaan van een rechtspersoon of de werknemer van een rechtspersoon waarin het agentschap niet deelneemt en die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; 2. Een bestuurder mag niet: 1 2 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het AGB, behoudens in geval van een schenking aan het AGB of de stad, of deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 3.. ARTIKEL 21 NOTULEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris kan aangeduid worden onder de leden van de raad van bestuur of daarbuiten. Indien hij wordt aangeduid buiten de leden van de raad van bestuur, wordt hij door de aanduiding als secretaris geen lid van de raad van bestuur en heeft hij geen stemrecht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de directeur van het AGB optreden als secretaris en bij diens afwezigheid neemt de jongste aanwezige bestuurder het secretariaat op. ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal het AGB tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter en de secretaris of twee bestuurders samen optredend Volgende bevoegdheden kan de raad van bestuur evenwel niet delegeren aan het directiecomité: 6 het vaststellen van het jaarlijks budget, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenverslag meerjarenplan, het jaarlijks budget en de jaarrekening;. ARTIKEL 23 BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken, behoudens voor handelingen die uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad zijn voorbehouden De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een activiteitenplan op. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

12 ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ 1. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité. Het directiecomité is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden, inbegrepen de voorzitter en de ondervoorzitter. 2. Het directiecomité wordt aangevuld met twee (2) waarnemers, zijn de verantwoordelijke van de stad voor het AGB en de stadssecretaris. De waarnemers zijn geen leden lid van het directiecomité en hebben geen stemrecht. ARTIKEL 29 - BERAADSLAGING EN STEMMING DIRECTIECOMITÉ 1.Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een lid van het directiecomité dat door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter door de voorzitter, zal het oudste aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voorzitten ARTIKEL 30 - NOTULEN DIRECTIECOMITÉ... De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris ofwel door twee aanwezige directieleden directeurs, onder wie de voorzitter zo hij aanwezig is. TITEL IV FINANCIEN EN ONDERNEMINGSPLAN ARTIKEL 35 INKOMSTEN EN UITGAVEN Het autonoom gemeentebedrijf AGB stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad ARTIKEL 36 BOEKHOUDING Het AGB is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals gewijzigd en vervangen. Het AGB voert een boekhouding en stelt een jaarrekening op overeenkomstig de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet en alle andere eventueel van toepassing zijnde wetgeving. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur. ARTIKEL 37 - BOEKJAAR Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december van het jaar van oprichting plus één (1). ARTIKEL 38 MEERJARENPLAN en BUDGET, ACTIVITEITENVERSLAG en JAARREKENING 1. Het AGB maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet en alle andere eventueel van toepassing zijnde wetgeving jaarlijks een budget op evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije boekjaar. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de stad. 2. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór wordt beraadslaagd over het budget voor het volgende financiële boekjaar stelt de raad van bestuur een meerjarenplan vast. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. De vigerende bepalingen van het gemeentedecreet is van toepassing. 3. De raad van bestuur past jaarlijks, waar nodig, het meerjarenplan aan en dit alvorens wordt beraadslaagd over het budget van het volgend financieel boekjaar. Deze wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en dit voor het einde van het lopende boekjaar. 4. Het AGB maakt jaarlijks een budget op dat een beleidsnota en financiële nota omvat, conform de vigerende bepalingen van het gemeentedecreet. De raad van bestuur stelt het budget vast en legt het budget voor het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. 5. Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en het budget aan de stad, bezorgt het AGB de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering werden vastgesteld. Het goedgekeurde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

13 ARTIKEL 39 - JAARREKENING 21. Het autonoom gemeentebedrijf AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf AGB, van welke aard ook. 32. De raad van bestuur maakt het activiteitenverslag op en stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening. De vigerende bepalingen van het gemeentedecreet zijn van toepassing. 3. De raad van bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan de commissaris(sen), die binnen de vier (4) weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van de commissaris(sen) wordt telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om, samen met de jaarrekening, ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad. 4. Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert deze een advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dit advies wordt aan de betrokken actoren bezorgd. 5. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen de twintig (20) dagen bezorgd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de commissaris(sen), vermeld in artikel 43 van onderhavige statuten, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het AGB. Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het AGB binnen een termijn van vijftig (50) dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt de jaarrekening geacht te zijn goedgekeurd. 6. De raad van bestuur kan een gemotiveerd beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen het besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening en dit binnen een termijn van dertig (30) dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. 7. Onmiddellijk na het bezorgen van de jaarrekening aan de stad, bezorgt het AGB de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport aan de Vlaamse Regering conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering werden vastgesteld. Het goedgekeurde beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. 8. Het AGB rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens worden aangeleverd en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. De raad van bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan het college van commissarissen, dat binnen de vier (4) weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient. Het verslag van het college van commissarissen wordt telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om, samen met de rekeningen en uiterlijk op 31 mei, te worden meegedeeld aan de gemeenteraad van de stad. ARTIKEL RESULTAATSBESTEMMING Met inachtname... ARTIKEL 40 ONDERNEMINGSPLAN en OPERATIONEEL PLAN 1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op korte termijn vastlegt. De raad van bestuur stelt verder een operationeel plan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op lange en middellange termijn vastlegt. 2. Het ondernemingsplan en het geactualiseerde operationeel plan worden jaarlijks voor 31 oktober overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad van de stad. ARTIKEL 42 COLLEGE VAN DE COMMISSARISSEN Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening wordt opgedragen aan een college van drie (3) commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur en waarvan ten minste één (1) lid is van het instituut voor de bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad, van wie één (1) voorgedragen wordt door de meerderheidspartijen en één (1) voorgedragen wordt door de oppositiepartijen binnen de gemeenteraad. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening van het AGB wordt uitgeoefend door één of meer Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

14 commissarissen die allen erkende bedrijfsrevisoren dienen te zijn en die worden benoemd door de gemeenteraad. De bezoldiging van de commissaris - revisor bestaat uit een vast bedrag vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Aan de commissarissen-gemeenteraadsleden kunnen presentiegelden worden toegekend binnen de wettelijke grenzen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van ARTIKEL 43 CONTROLEBEVOEGDHEID VAN DE COMMISSARISSEN... Zij kunnen van de directieledeneurs, bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het AGB alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties doen die zij nodig achten. De commissaris-revisor Een commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. De commissaris-revisor De gemeenteraad kan een commissaris of zijn afgevaardigde moet verzoeken aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting waarop het verslag van de commissaris(sen) wordt meegedeeld. ARTIKEL 44 BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARISSEN Ingeval het mandaat van de commissaris-revisor een einde neemt tijdens de drie (3) laatste respectievelijk drie (3) eerste maanden van het boekjaar,... Op het ogenblik dat het mandaat van een gemeenteraadslid wordt beëindigd, neemt ook diens mandaat als commissaris ten einde. ARTIKEL 46 ONTBINDING EN VEREFFENING De rechten en verplichtingen, inbegrepen deze met betrekking tot de contractuele personeelsleden, van het ontbonden AGB worden overgenomen door de stad. De stad waarborgt de rechten die het AGB op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld Art. 7: De gecoördineerde statuten van WAGSO, aangevuld met alle in artikel 1 tot en met 6 vermelde wijzigingen, worden goedgekeurd. Art. 8: In uitvoering van artikel 234 van het Gemeentedecreet zal onderhavige beslissing worden bekendgemaakt en de volledig gecoördineerde tekst van de statuten zal worden neergelegd op het secretariaat van de stad en van WAGSO. Art. 9: Afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan WAGSO. Art. 10: Afschrift van onderhavige beslissing wordt opgestuurd naar de Vlaamse Regering in het kader van het bijzonder toezicht, zoals voorzien in artikel 234 van het Gemeentedecreet. Uitslag van de stemming: - voor: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Maria Polfliet, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 8 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Ellen Devriendt, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere Afwezigheden bij dit punt: Veerle Deconinck, Davine Dujardin, Xander Pruvoost: Raadsleden Bijlage: Statuten TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM Het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Waregem van 1 juli Het wordt verder het AGB of bedrijf genoemd. ARTIKEL 2 WETTELIJK KADER Het AGB is onderworpen aan artikel 263 decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 244en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, alsook aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten. Deze statuten zijn van toepassing voor zover zij niet van de in het eerste lid vermelde regelen afwijken. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

15 ARTIKEL 3 STATUTENWIJZIGINGEN 1. Onderhavige statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Waregem, verder stad genoemd, en van het AGB. 2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het AGB wijzigen. De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of het advies van de raad van bestuur, worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd. De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden, samen met het voorstel of het advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Waregem en van het AGB. ARTIKEL 4 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 1. De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te 8790 Waregem, Gemeenteplein 2 in het gemeentehuis. 2. Het AGB kan, mits statutenwijziging de maatschappelijke zetel verplaatsen binnen het grondgebied van de stad. ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, die zij uitvoert in het kader en binnen de grenzen die worden bepaald in de beheersovereenkomst, waarvan sprake in artikel 10 van deze statuten. 2. Het AGB heeft als maatschappelijk doel: - het initiëren en realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten; - het voeren van een stedelijk grond- en pandenbeleid; - het beheren van de middelen uit subsidieprogramma s met doelstellingen inzake stadsvernieuwing en stadsontwikkeling; - het beheren en het exploiteren van het openbaar en het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium, met in het bijzonder het voeren van een adequaat parkeerbeleid op het grondgebied van de stad Waregem in zoverre hiertoe opdracht wordt gegeven door de stad Waregem en binnen de grenzen zoals bepaald in de opdracht gegeven door de stad Waregem; - het rendabiliseren en het valoriseren van het privaat domein van de stad en van haar eigen patrimonium; - het faciliterend optreden ter ondersteuning van de lokale economische activiteit, de (mede)organisatie van handelsbevorderende evenementen, alsook bij het versterken van de commerciële centrumfunctie van de stad Waregem in de regio; - het verlenen van aan de hogervermelde diensten verwante diensten aan de stad. 3. Het AGB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over het oprichten van constructies, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, het oprichten van constructies, de verlening en de beëindiging van concessies en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere effecten en andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering. Tot slot kan het AGB alle handelingen stellen met het oog op het beheer van het onroerend vermogen van de stad, de exploitatie van parkeergelegenheden, opslagplaatsen of andere terreinen van openbaar nut en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. 4. Het AGB is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar of beheerder is. Binnen de grenzen van zijn doel, kan het AGB met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten, en het syndicaatschap van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen. Het AGB, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 5. Het AGB kan door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. ARTIKEL 6 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,90 euro, uit hoofde van de inbreng van liquide middelen en onroerende vermogensbestanddelen door de stad Waregem. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

16 2. Behoudens in geval van ontbinding van het AGB, kan dit maatschappelijk kapitaal niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook 3. Een vermindering van het kapitaal is slechts mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) minderwaarden te compenseren, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 41. ARTIKEL 7 PPS EN PARTICIPATIES 1. Het AGB kan andere rechtspersonen, genoemd de filialen, oprichten, erin deelnemen, of zich erin laten vertegenwoordigen, voorzover dat past in zijn opdrachten, vermeld in artikel 4 en voorzover hiermee geen speculatieve oogmerken nagestreefd worden. 2. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 10. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. 3. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet aan het AGB minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. 4. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig (30) dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan maar worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, hetzij nadat door de Vlaamse Regering binnen een termijn van honderd (100) dagen na verzending geen beslissing werd genomen of doorgezonden aan het AGB. 5. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, mag het AGB zijn taken van gemeentelijk belang, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen. 6. Het AGB kan voor lokale PPS - projecten in de zin van het Vlaamse Decreet betreffende publiek-private samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen. ARTIKEL 8 RECHTSPERSOONLIJKHEID en DUUR Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het AGB rechtspersoonlijkheid op de datum van de oprichtingsbeslissing. Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II EXTERNE VERHOUDINGEN ARTIKEL 9 BEVOEGDHEID VAN HET AGB Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime zin van het woord. Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen. ARTIKEL 10 OVEREENKOMSTEN MET DE STAD WAREGEM 1. Tussen de stad en het AGB wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten, die minstens de volgende aangelegenheden regelt: 1 De concretisering van de wijze waarop het AGB zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan; 2 De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het AGB; 3 Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGB worden toegekend; 4 De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden aangeworven en aangewend; 5 De wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden; 6 De gedragsregels inzake dienstverlening door het AGB; 7 De voorwaarden waaronder het AGB andere personen kan oprichten, erin deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen; 8 De informatieverstrekking door het AGB aan de stad; 9 De wijze waarop het AGB zal voorzien in een systeem van interne controle en van organisatiebeheerssysteem 10 De maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

17 2. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes (6) maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding. Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één (1) jaar na de verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AGB voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 3. De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse Regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en het AGB. 4. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden opgemaakt. Het AGB legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. 5. Tussen de stad en het AGB kunnen eveneens één of meer concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten gesloten worden met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad en dat van het AGB in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het AGB en de stad één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten. 6. De gemeenteraad van de stad kan aan het AGB middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 24, personeel ter beschikking stellen of overdragen. ARTIKEL 11 ONDERHANDELINGEN EN OVEREENKOMSTEN MET ANDERE INSTANTIES Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties, zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal als lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstelling raken. Het AGB kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de overeenkomsten die zijn gesloten met de stad. TITEL III ORGANEN AFDELING I RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 12 RAAD VAN BESTUUR Het AGB beschikt over een raad van bestuur. ARTIKEL 13 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf (12) leden die door de gemeenteraad van de stad worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. 2. De raad van bestuur wordt aangevuld met twee (2) waarnemers, zijn de verantwoordelijke van de stad voor het AGB en de stadssecretaris. De waarnemers zijn geen leden van de raad van bestuur en hebben geen stemrecht. ARTIKEL 14 BESTUURDERS 1. Het mandaat van lid van raad van bestuur is hernieuwbaar. 2. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. De gemeenteraad kan verder te allen tijde, op gemotiveerde wijze, het mandaat van een bestuurder herroepen. 3. Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens het AGB. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

18 4. Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die het ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Het lid van de raad van bestuur volbrengt zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving, tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter van financiële aard is. In dit laatste geval voorziet de raad van bestuur zelf in een voorlopige opvolging tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving. 5 Bij overlijden, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenbemiddeling of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en dient de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur te benoemen. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de politieke groep waartoe het uittredende lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger. ARTIKEL 15 VOORZITTERSCHAP en ONDERVOORZITTERSCHAP De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de stad Waregem. De raad van bestuur kiest onder zijn leden eveneens een ondervoorzitter. ARTIKEL 16 VERGADERINGEN 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 2. De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen. 3. De raad van bestuur vergadert minstens vijf (5) keren per jaar, en telkens wanneer het belang van het AGB dit vereist, op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. De uitnodigingen worden verstuurd ten minste zeven (7) kalenderdagen vóór de dag waarop de zitting plaats heeft. In geval van spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan het AGB, kan de voorzitter, de raad van bestuur zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan, geldig samenroepen. 4. Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de veertien (14) dagen na de aanvraag bijeen te roepen. 5. De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de bijhorende documenten worden erbij gevoegd. De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het AGB of in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats, gelegen op het grondgebied van de stad Waregem. 6. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ARTIKEL 17 AANWEZIGHEID 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder mag één van zijn collega's in de raad machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De machtiging of de volmacht kan worden gegeven per brief, per telefax of door andere door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiemiddelen. Een bestuurder mag niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen. Een bestuurder - gemeenteraadslid mag enkel worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder - gemeenteraadslid. 2. In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij opnieuw binnen de veertien (14) dagen met dezelfde agenda. Hij kan dan geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zij, voor zover tenminste één (1) bestuurdergemeenteraadslid aanwezig is. De nieuwe uitnodigingen vermelden de bepalingen van deze paragraaf. ARTIKEL 18 STEMMING 1. Elke bestuurder heeft slechts één (1) stem. 2. Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval de wet of de statuten er een andere voorzien. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt bij staking van stemmen de beslissing verworpen. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn. Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

19 Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad slechts geldig beslissen met de instemming van 2/ 3 van de leden van raad van bestuur. ARTIKEL 19 NIET-BINDING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS 1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB. De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen één (1) maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. 2. Jaarlijks beslist de gemeenteraad van de stad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het AGB niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst. ARTIKEL 20 ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENCONFLICTEN 1. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder: 1 de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunctarrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied; 2 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 3 de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die erin deelneemt; 4 de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; 5 de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. 2. Een bestuurder mag niet: 1 aanwezig zijn bij de bespreking of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld; 2 rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met het AGB, behoudens in geval van een schenking aan het AGB of de stad, of deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het AGB of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het AGB of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 3 rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; 4 rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het AGB of ten behoeve van een personeelslid van het AGB aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het AGB. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken. 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. ARTIKEL 21 NOTULEN RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur. De secretaris kan aangeduid worden onder de leden van de raad van bestuur of daarbuiten. Indien hij wordt aangeduid buiten de leden van de raad van bestuur, wordt hij door de aanduiding als secretaris geen lid van Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

20 de raad van bestuur en heeft hij geen stemrecht. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de directeur van het AGB optreden als secretaris en bij diens afwezigheid neemt de jongste aanwezige bestuurder het secretariaat op. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd. Deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een speciaal register op de zetel van het AGB opgenomen en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. De volmachten worden steeds aan de notulen gehecht. De gedetailleerde notulen en alle documenten waarin de notulen naar wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de stad Waregem, op het secretariaat van het AGB, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van het bestuur. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter of de secretaris wordt zijn handtekening vervangen door die van één bestuurder. Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal het AGB tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter en de secretaris of twee bestuurders samen optredend. 2. De raad van bestuur kan het uitoefenen van haar bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren aan het directiecomité. Volgende bevoegdheden kan de raad van bestuur evenwel niet delegeren aan het directiecomité: 1 het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad; 2 het oprichten van filialen of het nemen van participaties in andere rechtspersonen; 3 het vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur; 4 het aanstellen en het controleren van het directiecomité; 5 het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut; 6 het vaststellen van het meerjarenplan, het jaarlijks budget en de jaarrekening En 7 het vaststellen van de tarieven. Met betrekking tot de bevoegdheden die de raad van bestuur niet kan delegeren, kan ze het directiecomité wel belasten met het uitvoeren van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. ARTIKEL 23 BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR 1. De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken, behoudens voor handelingen die uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad zijn voorbehouden. 2. Telkens wanneer de gemeenteraad van de stad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het AGB. ARTIKEL 24 PERSONEEL 1. De raad van bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. 2. Het personeel van het AGB wordt in contractueel verband aangesteld. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het AGB. Het AGB stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifieke karakter van het AGB dat verantwoordt. Het AGB bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad. 3. Binnen dezelfde grenzen kan de raad van bestuur eveneens met de stad of met derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de stad of voormelde derden wordt toevertrouwd. 4. De gemeenteraad kan aan het AGB, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling, personeel ter beschikking stellen of overdragen. ARTIKEL 25 VERGOEDINGEN RAAD VAN BESTUUR Aan de leden van de raad van bestuur kunnen presentiegelden toegekend worden binnen de wettelijke grenzen. ARTIKEL 26 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RAAD VAN BESTUUR) De raad van bestuur kan de regelen in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader uitwerken in een reglement van inwendige orde.afdeling II DIRECTIECOMITE ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ Gemeenteraadszitting woensdag 03 september

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten.

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. AANGIFTEFORMULIER Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. CONTACTGEGEVENS AANSLAGJAAR NAAM PUBLICATIE VERANTWOORDELIJK UITGEVER (V.U.) CONTACTPERSOON FACTURATIEADRES

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet)

VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet) VOORBEELDSTATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF (opgericht op grond van art 232 van het Gemeentedecreet) 1/20 INHOUD Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Art 1 Rechtsvorm en naam Art 2 Wettelijk kader Art 3 Statutenwijzigingen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie