The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses"

Transcriptie

1 Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 33 response(s) to this question can be found in the appendix. [V01] 1. Is er in uw organisatie in het kader van deze omslag sprake van strategisch personeelsbeleid? Response Chart Percentage Count Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses 35 [V02] 2. Verwacht u dat de omslag in uw organisatie zal leiden tot reductie van personeel? Response Chart Percentage Count Ja 83% 29 Nee 11% 4 Weet ik niet 6% 2 Total Responses 35

2 [V03] 3. Wat is in uw organisatie de reden van de verwachte reductie? Response Chart Percentage Count In algemeen teveel medewerkers 62% 20 Niet de juiste medewerkers 38% 12 Total Responses Met hoeveel procent verwacht u dat uw personeelsbestand zal moeten verdwijnen? The 30 response(s) to this question can be found in the appendix. 5. In welk jaar/jaren verwacht u dat de grootste reductie zal plaatsvinden Response Chart Percentage Count % % % % % % 7 Daarna 9% 3 Total Responses Voert uw organisatie daarvoor flankerend beleid, bijvoorbeeld hulp bij het vinden van een nieuwe baan? Response Chart Percentage Count Ja 73% 24 Enigszins 15% 5 Nee 12% 4 Total Responses 33

3 7. Bent u al bezig met voorbereidingen? Response Chart Percentage Count Uitvoering/begeleiding is al gaande 38% 13 Er wordt aan een plan gewerkt 53% 18 Nog niet 9% 3 Total Responses Het ziet het proces van herschikking van personeel en reductie er uit? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix. 9. Zijn er functies in uw organisatie waarvoor u juist meer medewerkers nodig hebt? The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. 10. Hoeveel procent van de betrokken medewerkers kan naar uw verwachting een andere baan binnen uw organisatie krijgen? The 33 response(s) to this question can be found in the appendix. 11. Hoeveel procent van de betrokken medewerkers zullen zeker niet bij uw organisatie kunnen blijven? The 32 response(s) to this question can be found in the appendix. 12. Hebt of verwacht u positieve en/of negatieve ervaringen met personeelsreductie? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix. 13. Wat zijn de grootste problemen die u tegenkomt of denkt tegen te komen bij personeelsreductie? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix.

4 14. Besteedt uw organisatie aandacht aan premobiliteit? Response Chart Percentage Count Ja 74% 26 Nee 26% 9 Total Responses Hoe stimuleert uw organisatie premobiliteit The 26 response(s) to this question can be found in the appendix Wat wil uw organisatie bereiken met premobiliteit The 25 response(s) to this question can be found in the appendix Wat zijn uw ervaringen met premobiliteit The 25 response(s) to this question can be found in the appendix. 15. Vindt u het wenselijk om mobiliteit tussen de zorgsector en andere sectoren te stimuleren? Response Chart Percentage Count Ja 86% 30 Nee 14% 5 Total Responses Welke mogelijkheden ziet u? The 29 response(s) to this question can be found in the appendix. 16. Welk advies geeft u aan collega s met betrekking tot personeelsreductie om zeker te doen? The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. 17. Welk advies geeft u aan collega s om niet de doen? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix.

5 18. Wat is uw opmerkelijkste ervaring met betrekking tot personeelsreductie? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix. 19. Wat vindt u persoonlijk moeilijk met betrekking tot reductie van personeel? The 34 response(s) to this question can be found in the appendix. 20. Wat zou u naar aanleiding van dit onderzoek nog willen opmerken? The 33 response(s) to this question can be found in the appendix.

6 Appendix 4. Met hoeveel procent verwacht u dat uw personeelsbestand zal moeten verdwijnen? # Response

7 Het ziet het proces van herschikking van personeel en reductie er uit? # Response 1. Is 4 jaar gelden al begonnen. Elke medewerker is begeleid om hoger niveau in eigen baan te realiseren. Tijdelijke contracten zijn beëindigd. Natuurlijk verloop. 2. De strategische visie en planvorming doen wij zelf. Daarbij worden wij bijgestaan door specialisten. Voor wat betreft de uitvoering doen wij dat zelf. Wel zijn er regionale initiatieven. Mogelijk haken wij daar nog bij aan. 3. Thematisch ingericht, maatregelen op verschillende gebieden zoals ondersteuning mbt duurzame loopbaan, scholing, werving&selectie. Niet één beleid, maar flexibel beleid thematisch ingericht. 4. ontslagen miv ivm sluiting verzorgingshuis. Sociaal plan afgesloten in 2013 en AWBZ zorg afgestoten. Goede afspraken gemaakt met andere zorgorganisaties om productie en personeel over te nemen. Voorrang georganiseerd bij soll procedure bij andere organisaties. 5. Wij hebben nu de analyse afgerond. Daarbij zijn wij uitgegaan van meerdere scenario's. Dat is nodig door de onzekerheid die er nog is mbt wetgeving en overheidsbeleid. Per scenario maken we een strategie. In de praktijk zal het nodig zijn om actief in te spelen op de veranderingen die zich dan daadwerkelijk voor gaan doen. Geen plan van a naar b, maar flexibel inspelen 6. Eerst doen wij een analyse van het aantal benodigde fte's. Met name ons facilitaire gedeelte is momenteel fors. Daar verwachten wij tussen 25-50% reductie. Wij gaan de organisatie hiervan anders irichten. Qua zorgpersoneel ca %. Op dit moment lopen de analyses. Op basis daarvan maken wij een plan. We late mensen wennen aan verandering door ze interne stages aan te bieden. Maar een deel zal in de toekomst buiten de organisatie moeten gaan werken. 7. Wij gaan onze activiteiten vooral van intramuraal naar extramuraal verplaatsen. Dus zorg bij de mensen thuis in de vorm van arrangementen. 8. Dat is nog onbekend. In september 2014 moet daarover meer duidelijk worden. 9. Nu inzichtelijk maken waar banen verdwijnen. Daarna kijken waar kwantitatief en kwalitatief keuzes gemaakt moeten worden. 10. Vormen van een sociaal plan. 11. Natuurlijk verloop, met aandacht voor interne mobiliteit. 12. Formatie plan oud/nieuw. Uitbreiding en reductie wordt in vroegtijdig stadium vastgesteld.

8 13. Onze zorginstelling is aan het transformeren van zorginstelling voor 'reguliere ouderenzorg' naar een instelling voor psychogeriatrische zorg (zwaar demente bejaarde mensen). Dat betekent heel veel voor onze organisatie, ons personeel en onze cliënten. Nu eten de meeste mensen nog in ons restaurant. In de toekomst zullen mensen steeds meer begeleid eten in de huiskamers. We willen graag dat het restaurant blijft voortbestaan voor alle oudere mensen die ten gevolge van de wetswijzigingen langer thuis zullen moeten blijven wonen. Ook qua personeel zullen we meer enerzijds hoog geschoolde gespecialiseerde verpleegkundigen nodig hebben en anderzijds juist ook lager geschoolde 'verzorgers', die de demente bejaarden dagelijks verzorgen. De 'tussenlaag' van verzorgers (niveau 2) zullen boventallig worden. 14. Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende zorgers, functies worden herschikt. Intern vacatures invullen. 15. Het aannamebeleid is aangepast. Druk bezig om mensen een opleiding te geven naar een hoger niveau. Daarnaast worden nieuwe markten aangeboord. 16. Vanuit in- en externe ontwikkelingen wordt de ist- en soll- situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt formatieplan opgesteld en inzichtelijk welke functies in de nieuwe organisatiestructuur nodig zijn en welke niet (meer). 17. De personeelsreductie zal beperkt zijn, omdat Livio niet in het WMO domein actief is (geen thuiszorg). Voor het grootste deel zal sprake van natuurlijk verloop. Daarnaast worden de opleidingsinspanningen geïntensiveerd. Iedereen krijgt een kans. 18. Verwachten behoorlijke reductie bij hulp in de huishouding. Inventarisatie contractopbouw: veel oproep contracten. Analyse over welke daarvan moeten worden omgezet in vaste uren/oproep: Nu voldoende oproep potentieel. geen ontslag wel minder oproepen. Persoonlijke vezorging nog onduidelijk. Getracht om particuliere producten weg te zetten. Aanhaken op lokale mogelijkheden. 19. Analyse waar de grootste verschuivingen moeten plaatsvinden en vooral lichte zorg en thuiszorg (WMO). Druk bezig met voorbereiding. In kaart brengen over hoeveel fte het gaat en kijken of dat zo veel mogelijk via natuurlijk verloop kunnen laten plaats vinden. 1e indruk, geen gedwongen ontslagen. 20. Conform de UWV regels 21. Er ligt beleidsmatig een sociale paragraaf waarin herschikking ter sprake komt. Dwz. scholing, reductie door (natuurlijke) uitstroom. 22. Nieuwe functies gecreëerd en scholing bestaand personeel, met name aan de onderkant van het loongebouw. 23. Op basis van de verwachte omzet ontwikkeling tot 2020: strategische personeelsplanning. Inzicht in functies momenten boventallige medewerkers. Resulteert in interne mobiliteitsplannen. Bevorderen van interne mobiliteit op basis van vraag en aanbod. Om- en bijscholen van medewerkers. Verschuiving naar zwaardere zorg (blijft in de zorginstelling) 24. Erg afhankelijk van de transitie. Zijn verschillende onderdelen. Eerst inzicht in consequenties en dan maatwerk per onderdeel fasen: verst gevorderd voor zorgpersoneel (sociaal plan afgerond) daarna volgt

9 ondersteunend personeel, als laatste staf en management. 26. Reductie met name op de niveaus 1 en 2 Herschikking een andere kwaliteit medewerkers doordat zorg zwaarder wordt. Dat doet Tellens in eerste instantie met bij- en opscholing van eigen personeel. 27. Sociaal plan: herplaatsen/begeleiding naar ander werk 28. Het percentage personeelsreductie is niet bekend. Wel zal onze organisatie de komende jaren jaarlijks 3% kosten moeten realiseren. In totaal 12% tot Bij ons zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Het gaat vooral om het niet verlengen van tijdelijke contracten. 29. Vooral opleiden en lagere functies af laten vloeien en andere plekken voor vinden. Niveau 2 komt te vervallen. 30. Mensen van werk naar werk proberen te krijgen dmv opleiding van 2 naar 3 en 3 naar 3IG. Mobiliteitscentrum waarbij mensen die boventallig zijn loopbaanbegeleiding wordt aangeboden In gesprek met UWV gemeenten, provincies om te onderzoeken hoe medewerkers die tijdelijk niet nodig meer zijn, maar straks weer wel. Friesewouden beschouwt de ontwikkelingen als een tijdelijke situatie. 31. Terug naar tijdelijke contracten. Niet meer stellen van vacatures. Niet meer aannemen van vaste contracten. 32. Dat is een continue proces dat wij al enige tijd geleden hebben opgestart en dat zeker door zal lopen tot Wij zien dat niet zozeer als een reorganisatie, maar als een cultuurverandering. Ons personeel zal op een andere manier moeten werken. Samenwerken met professionals, cliënten en netwerk van de cliënten. Er komt geen grote ontslaggolf. Wel beschikken wij over een kleinere revalidatie tak. Mocht deze verdwijnen, doordat revalidatieorganisaties moeten opschalen, dan zou dat wel consequenties hebben voor ons personeelsbestand. 33. Wij gaan de organisatie platter maken. Wij hebben nu 2 managementlagen. Die verdwijnen. In plaats daarvan komt een nieuwe managementlaag, die veel meer regisserend zal zijn. Dit regisserende laag krijg de beschikking over een kleine staf. Het MT is inmiddels teruggebracht naar 2 man. Wij willen als management zelf het goede voorbeeld geven. Wij zijn nu bezig met een sociaal plan iom de vakbonden. Er is ook ruimte voor scholing. Enerzijds opscholing naar een hoger niveau, maar ook het programma 'Sterk in je werk' waarbij mensen leren waar ze sterk in zijn en welke mogelijkheden er nog meer voor ze zijn, evt. buiten de sector. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mensen werken onder grotere contracten. Liever mensen die meer dan 16 uur per week werken, zodat zij meer onderdeel van een team vormen. Van de nu 260 leidinggevenden blijven er 30 over. Van de 1200 man zorgpersoneel verwachten wij 1000 mensen over te houden. Wij gaan dus niet zozeer terug in zorguren, maar wel in aantallen mensen, die dan wel meer uur per week werken. 34. Heel plan op gezet hoe we dat het komende jaar gaan aanpakken. Dat is vooral gericht op de mobiliteit en we zijn nu met de uitvoering bezig. vervolg vraag 3: Beide opties. Er zal ongeveer 700 formatie plaatse moeten verdwijnen. Door middel van brede scholing dit proberen op te vangen.

10 9. Zijn er functies in uw organisatie waarvoor u juist meer medewerkers nodig hebt? # Response 1. Gekwalificeerde verpleegkundigen. Zijn lastig op de regionale arbeidsmarkt te vinden. 2. Beperkt, met name verpleegkundige niveau 5. Dit zijn specialistische mensen, die wij flexibel en gericht over de verschillende locaties in gaan zetten. Wij zagen dit al eerder aankomen. De talentvolle mensen benaderd en inmiddels hoger opgeleid. 3. Beperkt, wat hoger niveau verpleegkundigen 4. nee 5. Heel beperkt, mogelijk hoger niveau verpleegkundigen niveau 4/5 6. Nee 7. Voor extramurale functies. 8. Nee. Zeker niet. 9. Verschuiving naar hoogwaardiger zorg. Naar verwachting niet veel. 10. Ja, verpleegkundige. 11. Ja, verpleegkundige. 12. Ja, verzorgende niveau 3 en verpleegkundige niveau Ja, zie onder 8: juist hoger of juist heel lager geschoolde mensen. Niet de 'tussenlaag'. 14. Roomservice medewerkers en verpleegkundige. 15. Verpleegkundige 16. Nee 17. Naar verwachting zal de zorgzwaarte toenemen. Per saldo is daardoor meer personeel nodig van niveau 3 en hoger. 18. Ja, verpleegkundigen. zien toename. Laatste 3 jaar stop op niveau 2 groei naar 3 en 4 stimuleren. 19. Ja, met name thuiszorg: wijkverpleging. 20. ja, wijkverpleegkundigen 21. Verzorgende IG (niv. 3) en verpleegkundige. Leerlingen worden op het moment opgeleid met mogelijk behoud. 22. Aan de onderkant van het loongebouw mensen aangetrokken, woonondersteuners (welzijn, facilitair, lichte zorg) 23. nee, komt door de krimp. Dus een lichte wervingsbehoefte. Slag kan gemaakt worden met interne scholing. 24. nog niet. Mogelijk in wijkverpleegverkundigen. Wachten de ontwikkelingen af.

11 25. tekort zorgporfessionals niveau 2 en 3 (bijna niet te krijgen) werven via flexpool 26. ja, verpleegkundigen. 27. Niveau 3 IG/ Niveau Wij zijn een grote organisatie met zowel intramurale als extramurale zorginstellingen. Huishoudelijke hulp zal afnemen. Qua intramurale zorg zal de drempel in de toekomst hoger worden. Dat betekent minder intramurale verblijfsplaatsen, maar wel met cliënten met hogere zorgbehoeften. En dus hoger geschoold verpleegkundig personeel. Meer mensen zullen zelfstandig blijven wonen. Het is echter maar de vraag of zij diensten blijven afnemen van ons, zoals bijvoorbeeld het restaurant en de wasservice. Met namen qua staf en facilitaire diensten verwachten wij dat deze dus af zullen nemen. 29. Niveau 3 en verpleegkundigen. 30. weten we nog niet. Kijken wat gemeenten en zorgverzekeraars willen afnemen. Kaders nog niet bekend. 31. nee 32. Ja, hoger niveau verpleegkundigen. Maar die zijn moeilijk vast te houden in verpleeghuizen. Dat terwijl de problematiek in verpleegtehuizen erg complex is. Wij zijn daarom aan het bekijken hoe we de functie aantrekkelijker kunnen maken, door de interne organisatie en samenwerking te veranderen. Het idee is om te gaan werken met teams onder leiding van die hoger niveau verpleegkundige. Deze doet de intake, waarbij ook de familie van de cliënt wordt betrokken. Samen met de familie wordt bekeken in hoeverre deze sociale ondersteuning kunnen bieden en welke zorgondersteuning door de instelling zelf geboden wordt. Op basis hiervan wordt een zorgplan gemaakt en een flexibel team samengesteld om de cliënt te ondersteunen. De hoger niveau verpleegkundige verzorgt de coördinatie en geeft vakinhoudelijk leiding aan het zorgteam. 33. Hoger niveau zorgpersoneel dat zelfstandig teams kan aansturen. 34. ja, gehele breedte van organisatie directe begeleidingsuren coaches juist meer personeel, behalve bestuur 35. Ja, vooral in de hogere verpleging categorie. Niveau 3, 4 en 5. Merendeel van de functies proberen we intern op te lossen. 10. Hoeveel procent van de betrokken medewerkers kan naar uw verwachting een andere baan binnen uw organisatie krijgen? # Response

12 Hoeveel procent van de betrokken medewerkers zullen zeker niet bij uw organisatie kunnen blijven? # Response 1. 0

13

14 12. Hebt of verwacht u positieve en/of negatieve ervaringen met personeelsreductie? # Response 1. Positief. Voorwaarde is helder zijn over waar het naar toe moet gaan en waarom. Mensen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Kwaliteit van de zorg is enigszins omhoog gegaan. Medewerkerstevredenheid is sterk gestegen. 2. In onze organisatie communiceren wij helder en duidelijk. Dat er veranderingen komen is al langer bekend. Wij hebben daar ook al op geanticipeerd. Natuurlijk zal het voor individuele mensen erg lastig zijn als blijkt dat zij hun baan verliezen. Maar wij verwachten geen grote problemen. 3. Ad vraag 10/11: geen percentages te benoemen op dit moment. Als je goed communiceert en de mensen meeneemt gaat het goed. Wij handelen doordacht en niet overhaast. Toch wel af en toe individuele 'shock' voor mensen, die worden ontslagen. 4. Perspectief van personeel wijzigt en dit is voor hen een pijnlijk proces. Veel boosheid ivm hoog tempo van organisatieverandering. 5. Percentages bij vraag 4, 10 en 11 weten wij nog niet precies. Lopen erg uiteen. Voor wat betreft de uitvoering verwachten wij onrust onder het personeel zodra het erg dichtbij komt / concreet wordt. 6. Wij verwachten onrust als het heel concreet wordt en de impact voor personen duidelijk wordt. Zowel bij personeel als bij cliënten. 7. Percentages bij vraag 10 en 11 zijn niet bekend. Wij verwachten op dit moment nog geen reductie, maar het op te lossen door extramurale inzet. Wij nemen cliëntenraden, personeel, vrijwilligers ed mee in het traject, zodat veranderingen rustig verlopen. 8. Je krijgt hele andere afdelingen; dat kan op zich een kans zijn. Veranderingen zullen niet heel radicaal zijn. 9. Niet zozeer in reductie. Wel opleiding en omscholing, waardoor kansen voor medewerkers. 10. Negatief, efficiëntie is prima, maar liever met baan behoud. 11. Negatief, ervaring is dat werkdruk hoger wordt. 12. Positief: investeren in medewerkers kan positief uitvloeien. Negatief: Afscheid nemen is negatief proces, ook gezien leeftijd en opleidingen niveau. 13. Voor ons zal het lastig zijn. Hier in Noord- Groningen is niet veel werk beschikbaar. Huizen van mensen zijn ten gevolge van de aardbevingen door gaswinning vaak onverkoopbaar geworden. Mensen die boventallig worden kunnen niet zomaar ergens anders gaan wonen en werken. Bovendien zal het hele karakter van onze instelling veranderen. Dat betekent niet alleen veel voor ons personeel. Het percentage zwaar demente bejaarde mensen zal steeds verder toenemen doordat de instroom van bejaarde mensen die geestelijk gezond zijn sterk terug zal lopen ten gevolge van wetswijzigingen. Dat betekent ook veel voor de bestaande geestelijk gezond blijvende cliënten. 14. Er wordt erg open en inzichtelijk gehandeld. Begeleiding wordt gewaardeerd. 15. Negatieve ervaring: Aan de onderkant van de markt vallen de klappen. Begeleiding naar

15 nieuw werk is lastig. Positief: Kwaliteit gaat echter wel omhoog gezien scholing en (extra) inzet van medewerkers. 16. Organisatie wordt klaargestoomd en opnieuw ingericht voor de toekomst. Grote noodzaak om dit te doen. Dit gaat helaas gepaard met teleurstelling/verdriet bij medewerkers. Doet veel met de motivatie van medewerkers. 17. Personeelsreductie is onvermijdelijk, maar bij Livio zal het meevallen. 18. Verwacht beide. Positief: bewustzijn om mee te bewegen met ontwikkelingen (meer zelfstandig worden). Negatief: onrust (hoeft niet perse negatief te zijn). 19. Verwacht negatieve ervaringen voor medewerkers en cliënten. Steeds meer mensen aangewezen op thuiszorg en mantelzorg. De vraag is wat daarvan terecht zal komen. Verwacht dat daar een bijsturing op plaats zal vinden voor meer geld op macro- niveau in de zorg. Demografische ontwikkelingen geven aan dat zorgbehoefenden toeneemt. Vraag is of de reductie geen tijdelijk maatregel is. Verwacht ook een toename van complexe zorg- clienten. 20. Negatief: impact op mensen die vertrekken en achterblijven. Een schokbeweging in de organisatie. Positief is moeilijk te benoemen als je 800 mensen naar huis moet sturen. 21. Geen negatieve ervaringen te verwachten gezien geleidelijk verloop. Positief: men boort potentieel in zich zelf aan, kunnen stappen gemaakt worden in ontwikkeling. 22. Niet relevant. 23. Hebben positieve ervaringen omdat er goede mobiliteitsprogramma's zijn. Adequate vertrekregeling of reëel herplaatsingstraject. Een goed werkbaar sociaal plan. Tot nu toe nog geen negatieve ervaringen. Worden ook niet verwacht. 24. Last van vakbonden. Afspraken maken is ingewikkeld. Intern wordt het zorgvuldig opgepakt. Is persoonlijk lastig voor medewerkers. 25. Het is geen leuk traject, bezuinigingen zijn nooit positief. Mensen boos, is allemaal nog vers, maar sommigen begrijpen het wel. 26. Negatief omdat je afscheid moet nemen van mensen. Daarnaast vreest men. dat je met niveau 1 en 2 een probleem gaat krijgen op de arbeidsmarkt (ivm automatisering etc). 27. De gevolgen zijn niet motiverend 28. Ad 10 en 11: alleen terugdringen van tijdelijke contracten. Wij zijn al een paar jaar bezig. Er is geen sprake van onrust, doordat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. 29. Beide. Positief is dat deskundigheid toeneemt en medewerkers hier tevredener over zijn. Negatief is de verandering. 30. Samenwerking met andere externe partijen. Verwacht niet veel positieve ervaringen. Wel enthousiasme over het idee, maar geen bereidheid om medewerking te verlenen. Scholing is wel een positieve ervaring. Heel veel respons op het scholingsaanbod. Friesewouden is somber over de herplaatsingsmogelijkheden. 31. Nee, dat verwacht ik niet. 32. Percentages onder 10 en 11 zijn niet bekend. Daarom '0' ingevuld.

16 33. Wij hebben nog nooit personeelsreductie meegemaakt. Wij zijn de afgelopen jaren gegroeid van 300 mensen naar 1500 mensen door in te spelen op vragen uit de markt. Zo zijn wij op verzoek van ouders van gehandicapte jongeren bezig met de oprichting van een nieuwe locatie voor begeleid wonen. 34. We doen heel veel aan personeelsvoorlichting. Proberen we duidelijk te maken, hoe het gaat uitpakken. Veel onzekerheid 13. Wat zijn de grootste problemen die u tegenkomt of denkt tegen te komen bij personeelsreductie? # Response 1. Het vinden van voldoende hoog gekwalificeerde mensen bij het opgeschaalde product/marktaanbod, nl bieden van zware langdurige zorg (AWBZ). 2. Individuele problemen voor werknemers: met name het vinden van banen voor niveau 1-2 verpleegkundigen. 3. Mensen, die al lang op dezelfde plek zitten in beweging krijgen / mobiliseren. 4. Weinig kans op baan voor veel mensen ivm laag niveau en lang in dezelfde organisatie gewerkt, geen bekendheid met andere org. 5. Het spanningsveld tussen kwaliteit en kwantiteit. Goede kwaliteit kunnen blijven bieden met minder mensen. 6. Het in beweging krijgen van mensen. 7. Ontwikkeling ondernemerszin, mensen zullen meer 'de boer' op moeten. Dit vergt een andere manier van handelen en werken. En een andere functieinvulling. 8. De grootste problemen zijn te verwachten bij het ontbinden van langdurige contracten en het feit dat er buiten de organisatie ook geen werk zal zijn. Hier zullen veel kosten voor de organisatie mee gemoeid zijn, terwijl het iets is wat door de regering wordt opgelegd. 9. Niet iedereen is geschikt te maken om een niveau door te schuiven. Het kan betekenen dat het nodig is om mensen van buitenaf naar binnen te halen. De markt zal echter verzadigd raken met mensen van lagere niveaus. 10. Het herplaatsen. 11. Moeizame uitstroom trajecten. 12. Onbegrip gezien financiële situatie van het bedrijf. 13. Wij nemen de mensen mee en laten ze actief meedenken. Wij communiceren. Dat neem niet weg dat er schrijnende situaties kunnen ontstaan doordat mensen hier in Noord- Groningen niet gemakkelijk kunnen verhuizen voor ander werk. 14. Spoeling op de arbeidsmarkt is dun. Wordt lastig om te begeleiden naar ander werk. 15. De ontslag procedure. 16. Cultuuromslag van medewerkers om ook mee te kunnen en willen gaan in de nieuwe organisatiestructuur.

17 17. Geen. Door op de veranderingen in de zorgsector te anticiperen en de beperkte reductie van personeel zal er van echte problemen geen sprake zijn. 18. Geen grote problemen verwacht. Alleen oproepkrachten worden minder opgeroepen a 8% van het personeel komt zonder werk te zitten. Gaan zich aanmelden bij de gemeente voor een uitkering. Gemeente zegt dat mensen vrijwilligers werk moeten gaan doen. 20. Reductie moet ook tijdig plaats vinden. Verwachting dat ze niet op tijd kunnen zijn met reductie. 21. Lange dienstverbanden stoppen van bijv. laaggeschoolden. Budgetten begeleiding beperkt. 22. Niet relevant. 23. Te lage instroom van nieuwe medewerkers leidt tot een verhoogde gemiddelde leeftijd van medewerkers. Legt een claim op duurzame inzetbaarheid. 24. Er zijn nogal wat uitzondering (individuele afspraken, garanties voor nieuwe functies), afstemming met vakbonden was lastig (net afgerond) 25. uitdaging is mensen op andere manier laten kijken, meer verantwoordelijk nemen, meer zelfstandig teams en minder management. De benodigde cultuurverandering zal nog wel wat voeten in aarde hebben. 26. Onbetrouwbare overheid. De regelgeving is nog niet uitgewerkt/bekend. Heel erg onvoorspelbaar, te snel en onduidelijk. Niet alle gemeenten reageren daar hetzelfde op. Meneer vreest dat administratieve lasten erg omhoog gaan en dat is zonde. Het is moeilijk om te sturen en te bepalen of je de goede dingen doet. Het is lastig om zekerheid te bieden. 27. weerstand en ongemotiveerd personeel. Hoge werkdruk en licht ziekteverzuim 28. Het is jammer om tijdelijk personeel te moeten teleurstellen. Het arbeidsrecht, dat juist een bescherming zou moeten bieden voor werkende mensen werkt in de praktijk juist contra- productief. Wij worden als werkgevers gedwongen om tijdelijke contracten na 2x verlenging om te zetten in vaste contracten. Deze risico s kunnen wij echter niet nemen. Het resultaat is dat wij die tijdelijke contracten van goede mensen dan ook niet kunnen verlengen. 29. Lastig om te bepalen hoe de organisatie- structuur er uit moet komen te zien. Warmande werkt nu met dekundigheidsverhoging en meer zelfstandige/zelforganiserende teams. Minder hiërarchie 30. Externe arbeidsmarkt en beperkte inzetbaarheid van de boventallige medewerkers. Vaak ouder en eenzijdig geschoold/ervaring. 31. Zijn alleen tijdelijke contracten, dus ik verwacht geen problemen. Of ik heb geen problemen op het moment. 32. Het is lastig om lager personeel aan nieuw werk te helpen. Wij streven naar natuurlijk verloop, maar dat is niet altijd mogelijk. Wij werken samen met de werkgeversorganisatie om hier oplossingen voor te vinden, ook buiten de sector. Zo zijn veel gastvrouwen, die wij eerst in dienst hadden, gaan werken in de dienstverlening. Bijvoorbeeld op het vliegveld, pretparken en Landal greenparken. Bijvoorbeeld ontvangst van mensen en schoonmaakwerk. Horeca ligt minder voor de hand, omdat het vaak oudere medewerkers betreft. In de zorg is veel vergrijzing. Dat is nog een bijkomend probleem. Het werk in

18 intramurale zorginstellingen wordt steeds zwaarder. Wij proberen hiervoor oplossingen te vinden,zowel voor eigen personeel als voor mensen die straks niet meer terecht kunnen in intramurale instellingen doordat hun ZZP te laag is. Oudere mensen van niveau 2 zorg voor dementerenden, voor wie het werk binnen de instelling te zwaar is, kunnen prima ingezet worden als 'oppasser' van dementerenden die nog prima thuis kunnen wonen, maar niet meer alleen gelaten kunnen worden. Dit is minder zwaar werk dat zij veel langer kunnen volhouden. We krijgen namelijk steeds meer te maken met vroeg dementie. Situaties waarbij de partner van de dementerende nog werkt. Die zijn/haar partner dus niet alleen kan laten, maar tegelijkertijd ook niet afhankelijk wil zijn van vrijwilligers en liever een betaalde professionele kracht daarvoor inhuurt. Wij zijn daarom bezig met het oprichten van een 'oppasdienst' voor mensen met middeninkomens. 33. Dat de UWV niet instemt met de personeelsreductie die wij voorstellen. 34. Veel onzekerheid bij personeel. Het afscheid nemen van mensen, is pijnlijk. Vooral menselijke uitdaging. Grote aantal mensen en dus veel gesprekken.zorgvuldig blijven oppakken. Vooral door P&O getrokken. Onrust Hoe stimuleert uw organisatie premobiliteit # Response 1. Tijdig duidelijk maken wat de gevolgen van de veranderingen zijn, zodat medewerkers voldoende tijd hebben hun plan te maken. Daarbij hulp bieden, vooral in de vorm van gericht opleidingsaanbod. 2. Dat hebben wij al enige tijd geleden ingezet voor onze eigen interne organisatie. Wij hebben talentvolle verpleegkundigen zich hoger laten scholen naar niveau Cursussen en trainingen. Niet alleen op inhoud, maar vooral op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelf 'in beweging' komen. Ook workshops: wat vind ik eigenlijk leuk? hoe pak ik dat dan aan? Het nemen van zelfregie. 4. Wij hebben een samenwerkingsverband met andere zorginstellingen in de regio. De werkgeversvereniging WZW. Deze vereniging heeft ook contacten met het bedrijfsleven, zodat mensen mogelijk ook naar andere sectoren kunnen doorstromen. Wij denken daarbij met name aan facilitair personeel. 5. Wij gaan interne stages aanbieden, zodat mensen kunnen wennen aan veranderen. 6. Door mensen die willen al in het extramurale team te zetten. 7. Maatwerkgericht, via leidinggevenden. Mensen worden geattendeerd op uitstroom- en opleidingsmogelijkheden. 8. Interne vacatures, bijscholing. 9. Verzuiling tegengaan door opleiding. Kruisbestuiving stimuleren. 10. Wij hebben hoger opgeleid personeel nodig. Mensen die de opleiding aankunnen bieden wij die mogelijkheid. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Die mensen bieden wij lager geschoold werk aan. 11. Door in gesprekken personeel voor te bereiden op de toekomst en het sociaal plan.

19 12. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan en bijeenkomsten te organiseren. 13. Door voeren van begeleidingsgesprekken met medewerkers en gebruik maken van externe deskundigheid om medewerkers te helpen in het vinden van ander werk (voor de ontslagdatum). 14. op individueel niveau. gesprekken met P&O medewerker 15. Aparte entiteit bij belastingsdienst. Informeren medewerkers over kansen en bedreigingen. Onderzoek of mensen via andere constructie: Als ZZPer aan de slag gaan ondersteund door aparte entiteit. 16. In een sociaal plan: eerst vrijwillige fase. Door ontwikkelingen al gesprekken. 17. Veel aandacht aan op peil houden van eigen vakbekwaamheid. Reorganisatie is aanstaande. Medewerkers worden tijdig op de hoogte gehouden en betrokken. Intern banenmarkten organiseren. 18. Opgenomen in het sociaal statuut. Moet nog worden uitgewerkt. Is beperkt. 19. tijdig opleidingen aanbieden 20. Nu al heropleiden 21. Door mensen opleidingen aan te bieden om op te scholen, door een mobiliteitscentrum en door een interne herplaatsingsregeling. 22. in gesprek gaan, blik verruimen en actieve begeleiding. Vroeg kijken naar andere mogelijkheden scholing - loopbaanbegeleiding - mobiliteitsondersteuning 24. Zie ook vraag 13. Daarnaast zijn wij ook bezig om mensen zich bewust te maken van hun eigen werkvermogen. 25. Door scholing en loopbaan oriëntatie. Het eerder genoemde 'Sterk in je werk' traject. En door mensen op verschillende locaties te laten werken. 26. Daar ligt vooral het accent op. Gesprekken worden gevoerd, individuele trajecten worden nog steeds ingezet en er wordt gekeken naar opleidingsmogelijkheden. Om zo meer mogelijkheden te creëren voor de medewerkers Wat wil uw organisatie bereiken met premobiliteit # Response 1. Wat we hebben gerealiseerd: nu het ernst wordt met de veranderingen hebben wij de omslag al afgerond. dat is goed voor onze organisatie, onze medewerkers de cliënten/patiënten en de brede omgeving. 2. Een gezond en toekomstbestendig personeelsbestand. 3. Wij bieden trainingen aan. Dus goede opleiding. Bijvoorbeeld van niveau 2 naar 3. Ook dat mensen zelf actief aan de slag gaan om de zelfregie over hun loopbaan te nemen. 4. Een toekomstbestendige organisatie. 5. Dat mensen in beweging komen.

20 6. Verschuiving van intramuraal naar extramuraal 7. Voorkomen dat je met gedwongen maatregelen te maken krijgt. Daarnaast is het een manier om het het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op orde te houden. Ook draagt het bij aan een positieve sfeer binnen de organisatie. 8. Baan behoud. 9. Inzet waarborgen van personeel. 10. Een passend toekomstgericht personeelsbestand. 11. Dat mensen uiteindelijk werk vinden waar ze mee door kunnen. 12. Een juist plek voor een ieder. 13. Imago van de organisatie goed houden. Motivatie van boventallige medewerkers behouden. Voorkomen van instroom in WW. 14. juiste man op juiste plek 15. behoud van werkgelegenheid. Stukje nazorg, goede werkgever zijn. Naamsbehoud. 16. Geforceerd ontslag zo weinig mogelijk overschot mbt gedwongen uitstroom - voor medewerkers: baas over eigen loopbaan 18. Ontslagen voorkomen 19. voor zoveel mogelijk mensen werken aan goede toekomst 20. Een goed functionerende organisatie en kansen voor werknemers. 21. juiste mensen op de juiste plek 22. voorkomen van gedwongen ontslagen medewerkers breder inzetbaar maken (evt. terugkeer mogelijk te maken) 23. Zorgen dat mensen op eigen kracht hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Zich bewust zijn van hun werkvermogen. Mogelijkheden bieden maar ze ook leren om deze voor zichzelf te zien en kansen te nemen. 24. Dat mensen ook kansen voor zichzelf zien tgv de veranderingen. 25. Om op deze manier zo mogelijk gedwongen ontslagen te moeten verrichten Wat zijn uw ervaringen met premobiliteit # Response 1. Omdat de medewerkers enthousiast zijn en de stichting goede vooruitzichten heeft, en omdat het veranderingsproces geleidelijk en soepel is verlopen, ben ik zeer positief. 2. Goed voor wat betreft interne omscholing naar een hoger niveau. 3. Goed, soms wel lastig om mensen die ergens al lang zitten in beweging te krijgen. 4. Mensen zijn vaak erg honkvast en komen niet gemakkelijk in beweging.

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING

COMMUNICATIE BIJ VERANDERING COMMUNICATIE BIJ VERANDERING Ideeën en tips voor leidinggevenden Communicatie bij verandering Ideeën en tips voor leidinggevenden 2 Inleiding Stilstand is achteruitgang. Wie leiding geeft, weet hoe belangrijk

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het massaontslag bij zorginstelling Philadelphia (2013Z23032).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het massaontslag bij zorginstelling Philadelphia (2013Z23032). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie Werkgelegenheidseffecten energietransitie Reinier Rutjens, directeur WENB Marc Donckers, secretaris O&O-fondsen 27 september 2017 Wat doet de WENB? Werkgeversvereniging op het gebied van Triple Arbeid

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen Overwerken Nedcar in Born heeft extra capaciteit nodig om de productie te halen om toekomstige opdrachten niet in gevaar te brengen. Hiervoor hebben ze het personeel gevraagd om langer dan 8 uur per werkdag

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Complex, inflexibel en gespannen

Complex, inflexibel en gespannen Complex, inflexibel en gespannen AWVN-arbeidsmarktenquête 2017 28 september 2017 Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Blad 2 van 12 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 In hoofdpunten... 3 Problemen groter

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen In deze nieuwsbrief Alle organisaties in de langdurige zorg zullen te maken krijgen met veranderende eisen uit de samenleving. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Transitie, reorganisatie en krimp

Transitie, reorganisatie en krimp Transitie, reorganisatie en krimp Medewerkersbijeenkomsten 1 en 2 december 2014 Programma Welkom Reorganisatie en krimp Gevolgen voor het personeel 1. Van budget naar benodigde krimp 2. Realisatie van

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie