brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren"

Transcriptie

1 brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem

2 Blz. Voorwoord 3 Onderzoek en advies (psychodiagnostisch onderzoek) 4 Implementatie van Handelingsgericht Werken in het basisonderwijs 5 Nascholing m.b.t. specifieke onderwerpen/op aanvraag 6 Beeldcoaching (voorheen SVIB): Kijken naar wat werkt 7 Cursus Train-de-Sova-trainer: Met Sova aan de slag 8 Cursus Train-de-Faalangsttrainer: Beter omgaan met Faalangst 9 Spel- en praatgroep KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties) 10 Jongeren Sova-training Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor 11 Ouderen Sova-training Ik en de ander 12 Faalangsttraining voor kinderen Beter Omgaan met Faalangst 13 Ouder-en-kindtraining Minder Boos en Opstandig 14 Teamvergaderingen/studiedag Pesten?! Iedereen heeft een rol van betekenis! 15 Teamvergaderingen/studiedag Omgaan met Faalangst 16 Teamvergaderingen/studiedag Belang van Sociale Vaardigheden 17 Cursus Aan de slag met Handelingsgericht Communiceren 18 Module basiscommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met je communicatieve vaardigheden 20 Module oudercommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met constructieve oudergesprekken 21 Module kindcommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met constructieve kind- en pubergesprekken 22 Module collegiale communicatie: Praktische cursus Aan de slag met je collegiale communicatie 23 Workshop Debatteren met kinderen 24 Training Denkstimulerende Gespreksmethodiek 25 Interactieve workshop Kennismaken met woordenschatdidactiek volgens de viertakt 26 Teamgerichte training: Woordenschatdidactiek volgens de viertakt 27 Cursus Hoe herken ik een kind met een logopedische stoornis en wat doe ik ermee? 28 Workshop Zonder taal geen onderwijs 29 Training Beter leren door krachtige feedback 30 Training Bouwen aan een prettige groep 31 Workshop Schoolwide Positive Behavior Support 32 Cursus Oplossingsgericht werken aan psychopathologie 33 Masterclass Leiding geven aan veranderingsprocessen 34 Training Observeren 35 Workshop Wat werkt in de klas 36 Handboek Tim en Toos spelen samen 37 Rekenmap 38 Medewerkers 39 Agenda 42 2

3 Voorwoord Voor u ligt de brochure van orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Citadel, sinds januari 2013 onderdeel van de LOGOS Academie. Citadel is een synoniem voor burcht en dat zegt iets over de achtergrond van de meeste adviseurs van Citadel, namelijk SBO Beatrix de Burcht. De contouren van de kantelen van een citadel vindt u terug in ons logo. De samenleving verandert; het onderwijs ook. De 21 e eeuw vraagt meer en andere competenties van professionals in het onderwijs en van onze leerlingen, de burgers van de toekomst. Scholen zijn meer dan ooit in beweging! Het is onze missie scholen te ondersteunen bij deze beweging, bij hun ontwikkeling, opdat professionals in die scholen toegerust zijn optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen. Het is vanuit onze visie dat wij dat doen met het gedachtegoed van Handelingsgericht Werken. Daarbij kunnen we op verschillende niveaus ondersteuning bieden: op het niveau van de leerling, van de ouders/verzorgers, van de leerkracht, van de intern begeleider, van de directeur, van het team, van de hele school. Kennis delen, gezamenlijk expertise ontwikkelen, op weg naar lerende organisaties en professionele leergemeenschappen: de samenleving vraagt het, onze kinderen verdienen het. Het uitgangspunt van Citadel is om meer kansen voor kinderen, scholen en ouders te creëren en te realiseren. We doen dit onder meer door: Te zorgen dat we kennis en expertise bundelen en toegankelijk maken voor diegenen die hier gebruik van willen maken en die van hoogstaande onderwijskundige en pedagogische kwaliteit getuigt. Een goede afstemming te garanderen tussen de verschillende betrokkenen. Kansen te benutten om daadwerkelijk thuisnabij en passend onderwijs te bieden. OPDC Citadel richt zich op die terreinen waarbinnen onze adviseurs aantoonbaar expertise hebben opgebouwd en van daaruit in staat zijn dit op een kwalitatief hoog niveau te kunnen overdragen. In deze brochure presenteren we het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren. Het feit dat u nu een aanbod leest wil niet zeggen dat we denken dat dit altijd een antwoord op uw vraag zal zijn. Het aanbod is gebaseerd op vragen uit het verleden, waarvan we inschatten dat die vragen nog steeds actueel zijn. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als het aanbod niet tegemoet komt aan uw vraag of behoefte in het kader van uw persoonlijke professionele ontwikkeling of die van uw team. We willen graag met u in gesprek voor ondersteuning op maat. We zien uit naar een samenwerking die meerwaarde biedt voor u, uw school, uw leerlingen. drs. Ton Lenting MMC LOGOS Academie / OPDC Citadel april

4 Onderzoek en advies (psychodiagnostisch onderzoek) Inleiding In het onderwijs is steeds meer aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problemen in het onderwijs ervaren. Op veel van deze problemen vindt de school zelf een passend antwoord. Soms kan echter hulp van een (school)psycholoog of orthopedagoog nodig zijn, zoals bij leerlingen met ernstige leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Inhoud Met ouders, school en leerling worden de zorgen m.b.t. gedrag, leren of ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. Door onderzoek (psychodiagnostiek, handelingsgerichte diagnostiek) wordt gezocht naar een antwoord op vragen als wat is er aan de hand? en op welke manier kan de leerling het beste begeleid worden?. Indien van toepassing wordt een advies over een vervolgtraject geformuleerd, zoals het bieden van begeleiding/behandeling aan de leerling en/of ouders of begeleiding bij het handelen in de klas. Een passend, haalbaar en handelingsgericht advies met betrekking tot de hulpvragen van school, ouders en leerling. Kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderen van ca. 3 tot 5 jaar die aangemeld zijn/worden bij het basisonderwijs of waarbij vragen zijn m.b.t. haalbaarheid/juiste schooltype, bijv. ZAT 0-4/MKD etc. Gestreefd wordt naar zo beperkt als mogelijk en zo uitgebreid als nodig te onderzoeken. Na een eerste gesprek met betrokkenen wordt een offerte opgesteld m.b.t. inhoud, tijd en kosten. Elk onderzoek is maatwerk! De meeste onderzoeken met een beperkte onderzoeksvraag (zoals intelligentie/leerstoornis/sociaal-emotioneel functioneren/neuropsychologisch onderzoek) vallen binnen het type standaardonderzoek. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden. standaardonderzoeken Voor onderstaande onderzoeken wordt geen offerte opgesteld. Er volgt enkel een opdrachtbevestiging. Type onderzoek inclusief reistijd en reiskosten Verkort intelligentieonderzoek (zonder intake en handelingsgerichte adviezen) 490,00 Basisonderzoek (intake, dossieronderzoek, 1 dagdeel onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 910,00 Standaardonderzoek (intake, dossieronderzoek, 2 dagdelen onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 1.400,00 Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 4

5 Implementatie van Handelingsgericht Werken (HGW) in het primair onderwijs Inleiding In de afgelopen jaren is op veel basisscholen Handelingsgericht Werken / 1-zorgroute ingevoerd. Veel scholen hebben dit succesvol geïmplementeerd. Nu zij hier een aantal jaren ervaring mee opgedaan hebben, bestaat bij sommige scholen de behoefte om de visie en praktische uitvoering verder te verdiepen en te verankeren in het team. Inhoud In een gesprek met de schoolleiding en IB er worden de specifieke hulp- en begeleidingsvragen van de school in beeld gebracht. In onderling overleg wordt nagedacht over een passend traject. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld een coachende rol spelen voor de IB er bij het voorbereiden en voorzitten van het zorgteam. Ook kan zij een inhoudelijke bijdrage leveren aan teamvergaderingen of studiedagen en op deze manier teamleden stimuleren om na te denken over hoe handelingsgericht zij denken en werken. Het verdiepen en verder verankeren van het traject van Handelingsgericht Werken en de 1-zorgroute in een school bij alle teamleden. Dit betekent dat er zowel aandacht is voor het zorgbeleid als voor de praktische uitvoer daarvan in de groepen. Schoolteams, zowel schoolleiding als IB ers, leerkrachten en eventuele onderwijsassistenten. Na een oriënterend gesprek met betrokkenen wordt een offerte opgesteld met betrekking tot de inhoud van het traject en de tijd die nodig is om dit uit te voeren. Elk traject is maatwerk! Meer informatie U kunt altijd (telefonisch) contact opnemen om navraag te doen naar ervaring met eerdere begeleidingstrajecten en om meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden. Naar aanleiding van uw hulp- en begeleidingsvragen wordt een offerte opgesteld. Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 5

6 Nascholing met betrekking tot specifieke onderwerpen/op aanvraag Inhoud Wij verzorgen een ruim scholingsaanbod voor individuele medewerkers van scholen en een deel van of het gehele team. Er is sprake van een gepland aanbod waar individuele medewerkers zich voor in kunnen schrijven. Daarnaast worden op verzoek studiemomenten aangeboden. De kracht van ons scholingsaanbod zit hem in de praktijkgerichte en interactieve aanpak. Geen saaie presentaties, maar met elkaar aan de slag om de doelen te bereiken! Een greep uit ons aanbod: Groepsvorming; Bouwen aan een prettige groep. Beter leren door krachtige feedback. Ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen: aan welke doelen werken we en hoe geeft de leerkracht daar vorm aan in de klas? Hoe vergroot ik de motivatie van mijn leerlingen? Het ontwerpen van doelgerichte plannen (handelingsplannen, groepsplannen). Een team dat met en van elkaar leert: toepassing van verschillende vormen van intervisie en coaching op school. Informeert u gerust of het aanbod dat u voor ogen heeft gerealiseerd kan worden! Het vergroten van de vaardigheden, kennis en professionaliteit van individuele leerkrachten en schoolteams met betrekking tot specifieke onderwerpen. Leerkrachten, IB ers en schoolteams. De duur varieert van één studiemiddag of -avond van ca. 3 uur tot meerdere bijeenkomsten. Dit is afhankelijk van het onderwerp en uw wensen. Meer informatie U kunt altijd (telefonisch) contact opnemen om navraag te doen naar het geplande aanbod en om meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden om een aanbod te creëren, inspelend op uw vraag. Over het actuele aanbod vindt u meer informatie op onze website: Voor het geplande aanbod wordt verwezen naar de informatie op de website. Voor een scholingsaanbod op uw verzoek en op maat gesneden voor uw team wordt een offerte opgesteld. Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 6

7 Beeldcoaching (voorheen SVIB): Kijken naar wat werkt Inleiding Beeldcoaching is een bijzonder invloedrijk instrument voor de professionalisering van leerkrachten en de kwaliteitszorg op de scholen. D.m.v. video-opnames wordt gewerkt aan de optimalisering van het pedagogisch/didactisch klimaat in de klas. De competenties en interacties van leerkrachten en leerlingen worden zichtbaar. Uitgangspunt van beeldcoaching is het leren. Door het filmen van de praktijksituatie ontstaat de mogelijkheid om daar later, op een rustiger moment, nog eens op terug te komen. De leerkracht kijkt naar zichzelf en ziet het effect van zijn/haar handelen op de leerlingen. Beelden hebben een enorme impact en zeggingskracht. Beelden geven feilloos weer wat zich in een groep voordoet aan gedrag: gezichtsuitdrukkingen, kleine bewegingen, oogcontact, een opmerking die iemand maakt. Het stimuleert als leerkrachten zien dat in hun groep veel zaken goed gaan. Belangrijke voorwaarden De bereidheid om aan video-opnames deel te nemen is een voorwaarde voor deelname. Daarnaast dient de privacy van deelnemers en personen die in beeld verschijnen gewaarborgd te zijn. De beelden zijn alleen voor intern gebruik t.b.v. de begeleiding en worden alleen dan aan derden getoond wanneer dit een belangrijk positieve bijdrage kan leveren aan het leerproces en met uitdrukkelijke goedkeuring van degene die begeleid wordt. Veel scholen kennen inmiddels een beeldcoachingsprotocol dat is opgenomen in de schoolgids. Leerkrachten, docenten en leerlingen in het PO en VO. Een begeleidingstraject inclusief intake en verslag omvat ca. 15 uur. Er worden dan 3 opnames gemaakt (geanalyseerd en gemonteerd) en er vinden 4 begeleidingsgesprekken plaats. In een enkel geval zal een extra opname of gesprek nodig blijken. Data In overleg. Locatie Eigen schoollocatie ,00 per traject, exclusief reistijd en reiskosten. Coach drs. Katinka Bouman. 7

8 Cursus Train-de-Sova-trainer: Met Sova aan de slag Inleiding Uit de feiten en cijfers over de motieven van ouders voor het kiezen van een basisschool blijkt, dat bij deze keuze veel belang wordt gehecht aan de aandacht die de school besteedt aan een goede sfeer, aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en aan sociale vaardigheden. Hoe besteedt u op school voldoende aandacht aan sociale vaardigheden? Hoe zet u een sova-training op? Hoe vindt een verantwoorde selectie plaats? Welke competenties heeft een Sova-trainer nodig? Inhoud Het belang van sociale vaardigheden. Draagvlak creëren binnen de school! Herkennen van sociale vaardigheidstekorten. Anders kijken naar kinderen. Interpreteren van probleemgedrag en omzetten naar de te leren sociale vaardigheden. Handelingsgericht opstellen van leerdoelen vanuit de sociaal-emotionele onderwijsbehoeften. Presentatie modellen sociale vaardigheidstrainingen/klassikale methoden. Het leren opzetten van een sociale vaardigheidstraining (voorwaarden, signaleren, selecteren, intake, rollenspel, vaststellen leerdoelen, uitvoeren, afstemming ouders en leerkrachten, evalueren). Oefenen van trainersvaardigheden (o.a. gesprekstechnieken/gedragstherapeutische technieken) tijdens alle bijeenkomsten. Na afloop van de cursus worden de deelnemers in staat geacht om in de werksituatie sociale vaardigheidstrainingen te geven aan groepen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. RT ers, IB ers, AB ers, orthopedagogen en leerkrachten. De cursus omvat 6 bijeenkomsten van 2½ uur ( uur). De cursus vindt plaats op woensdag om de week van uur of uur bij OPDC Citadel te Gorinchem. (Zie voor actuele data de website.) Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat bij minimaal 5 gevolgde bijeenkomsten en een actieve deelname aan de rollenspellen. Na enkele maanden wordt een terugkombijeenkomst gehouden. Groepsgrootte Minimaal 10 deelnemers. Aangezien een Sova-training met 2 personen wordt gegeven, gaat de voorkeur uit naar twee personen per school. Scholen kunnen echter ook 1 cursist aanmelden. Methodiek Tijdens de cursus zullen diverse praktische werkvormen gehanteerd worden, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. 575,00 per deelnemer. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 8

9 Cursus Train-de-Faalangsttrainer: Beter omgaan met faalangst Deze cursus wordt aangeboden via de Regio Academie, zie no. 57 in het aanbod. Indien u niet in het bezit bent van het aanbod van de Regio Academie kunt u contact met ons opnemen. 9

10 Spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) Inleiding Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met die veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders verbetert. Scholen nemen een belangrijke plek in bij kinderen en hun ouders. Met KIES ondersteunen wij hen en de school graag bij de ervaringen en problemen die rondom een (echt)scheiding spelen en veel invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie: zie Inhoud Thema s die o.a. aan bod komen: Stilstaan bij de eigen gezinssituatie en ervaringen delen met anderen. Gevoelens onderkennen en uiten, omgaan met veranderingen, wat heb ik nodig, expressie van spanning en ontlading. Afscheid van vroeger, wennen aan een nieuwe situatie. Loslaten, toekomstvertrouwen. Bij KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Kinderen vanaf 8 jaar die te maken hebben met echtscheidingssituaties. De ouders moeten minimaal een half jaar gescheiden zijn. De groep komt 8 weken lang, een uur bij elkaar met twee KIES-coaches. Vooraf en aan het eind is er een ouderbijeenkomst. De spel- en praatgroep wordt gegeven bij OPDC Citadel te Gorinchem. Groepsgrootte Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Methodiek Bij de spel- en praatgroep KIES worden kinderen in de gelegenheid gesteld te praten over wat hen bezighoudt t.a.v. de scheiding en te horen hoe andere kinderen hiermee omgaan. Dit wordt gedaan d.m.v. praten, spel, toneel, tekenen en schrijven en andere leuke activiteiten. 400,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen. 484,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Als KIES gegeven wordt op een andere locatie dan Hoefslag 6 te Gorinchem, dan komen daar nog de kosten van reistijd en reiskilometers bij. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 10

11 Jongeren Sova-training Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor Inleiding Kinderen komen in de maatschappij allerlei situaties tegen waarin zij passend om moeten gaan met diverse mensen. Hoe moet je je gedragen? Wat zeg je wel, wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf laat zien en horen. Hoe ga je om met je gevoelens en die van de ander? Wat doe je in (spel)situaties waarin je niet mee mag doen of kritiek krijgt? Voor veel kinderen zijn dit geen vanzelfsprekende vaardigheden. Inhoud Vaardigheden die o.a. aan bod komen zijn: om de beurt praten, een vraag stellen, omgaan met verschillende meningen, sorry zeggen, vragen om mee te mogen doen, omgaan met een weigering, je aan spelregels houden en omgaan met plagen/pesten. Naast vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan het uiten van gevoelens. De inhoud kan aangepast worden aan de leerdoelen van de kinderen. Er wordt in het tweede gedeelte van de training gewerkt met individuele opdrachten afgestemd per kind. Het aanleren van sociale vaardigheden en het verbeteren van het sociaal inzicht. Hierdoor krijgen kinderen meer grip op hun eigen sociale situaties (vooral spelsituaties) en kan hun zelfwaardering/ zelfvertrouwen groeien. Kinderen van 6-9 jaar die problemen hebben in het contact met anderen en/of moeite hebben voor zichzelf op te komen in sociale situaties. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of pester zijn, geen/weinig vrienden hebben, vaak schreeuwen en snel ruzie maken, angstig en onzeker zijn, nauwelijks contacten aangaan. De training bestaat uit een intakegesprek, 14 wekelijkse lessen van 90 minuten en twee tussentijdse ouder-leerkrachtbijeenkomsten. Tevens is er contact met de ouder(s) en de leerkracht van het kind via het heen-en-weerschrift. De afsluiting vindt plaats door een eindgesprek waarin het eindverslag besproken wordt. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. De training wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel te Gorinchem. Methodiek Als leidraad wordt het handboek Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor gebruikt. Gehanteerde werkvormen: video-opnamen, rollenspelen met de handpoppen Tim en Flapoor, gesprekken over gevoelens en gedachten, creatieve werkvormen, school/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen, oefeningen om emoties te uiten ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Bij een training op locatie worden de kosten van reistijd en reiskilometers in rekening gebracht. Trainers Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 11

12 Ouderen Sova-training Ik en de Ander Inleiding Kinderen komen in de maatschappij allerlei situaties tegen waarin zij passend om moeten gaan met diverse mensen. Hoe moet je je gedragen? Wat zeg je wel, wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf laat zien en horen? Hoe ga je om met je gevoelens en die van de ander? Wat doe je in situaties waarin je niet mee mag doen, kritiek krijgt of gepest wordt? Voor veel kinderen zijn dit geen vanzelfsprekende vaardigheden. Inhoud Vaardigheden die o.a. aan bod komen: kennismaken en jezelf presenteren, iets aardigs zeggen over jezelf en de ander, leren uiten van je gevoelens, werken met het G-model, vragen om mee te doen en een praatje maken, nee zeggen en omgaan met kritiek, reageren op plagen/pesten. De inhoud kan aangepast worden aan de leerdoelen van de kinderen. Vanaf de vijfde bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de individuele leerdoelen van het kind. Het geven van een groepstraining waarin sociale vaardigheden worden aangeleerd, waardoor de kinderen meer grip op hun eigen sociale situatie krijgen en hun zelfwaardering/zelfvertrouwen kan groeien. En een weerbaar kind is beter bestand tegen pesterijen. Voor kinderen van 9-12 jaar die problemen hebben in het contact met anderen en het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of zelf pester zijn, weinig of geen vrienden hebben, vaak schreeuwen en ruzie maken, angstig en onzeker zijn. De training bestaat uit een intakegesprek, 14 wekelijkse lessen van 90 minuten en twee tussentijdse ouder-leerkrachtbijeenkomsten. Tevens is er regelmatig contact met de ouder(s) en de leerkracht van het kind via het heen-en-weerschrift. De afsluiting vindt plaats door een eindgesprek waarin het eindverslag wordt besproken. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel, Hoefslag 6 te Gorinchem. Methodiek Er wordt gewerkt vanuit diverse methoden: o.a. Spelend leren, & leren spelen, Petje af voor Puk. Werkvormen: rollenspel, creatieve werkvormen, video, real-life opdrachten, etc ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,50 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Bij een training op locatie worden de kosten van reistijd en reiskilometers in rekening gebracht. Aanvullende informatie en opgave: of telefonisch Trainers Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 12

13 Kindtraining Beter Omgaan met Faalangst Inleiding Denken dat je veel dingen nooit kunt, dat anderen het altijd op jou gemunt hebben, dat je zeker een onvoldoende gehaald hebt voor je repetitie, dat je morgen niets meer weet van je spreekbeurt kan een naar, onzeker en angstig gevoel geven. Gevolgen kunnen zijn: slecht slapen, niet eten, spanningen, huilbuien En dat terwijl die gedachten niet waar blijken te zijn. Inhoud Thema s die o.a. aan bod komen: Uitleg wat is faalangst, G-denken, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, helpende/niet-helpende gedachten, omgaan met sociale angst en prestatieangst, omgaan met kritiek en assertiviteitsoefeningen. Het doel is niet om de faalangst te verhelpen, maar om het kind beter te leren omgaan met zijn faalangst. Kinderen vanaf jaar die faalangstig en onzeker zijn, wat zich voordoet bij bepaalde taken of situaties. De training start met een diagnostisch gesprek met het kind, om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van faalangst. Daarna volgt een intakegesprek met ouders en kind. De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten. Halverwege de training is er een informatieve ouder-leerkrachtbijeenkomst van 1½ uur. Ook zal een gezamenlijke kind-en-ouderles plaatsvinden. De afronding vindt plaats door middel van een eindgesprek aan de hand van een verslag. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel, Hoefslag 6 te Gorinchem. Methodiek Gehanteerde werkvormen: discussie, rollenspelen, praten over gevoelens en gedachten. School/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen en ontspannings/ademhalingsoefeningen. 960,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 13

14 Ouder-en-kindtraining Minder Boos en Opstandig Inleiding Boosheid en agressie lijken een kind soms te overkomen en te beheersen. De uitingen ervan kunnen als heftig worden ervaren. Het kan soms moeilijk zijn om deze emotie te (h)erkennen, te reguleren en op een passende manier te uiten. Gevolgen hiervan kunnen zijn: onmacht, onbegrip, strijd, negatieve reacties etc. Vaak ontstaat er een patroon van reageren. Om een groter effect van de kindtraining te kunnen bereiken is een nauwe samenwerking met de ouders nodig. Dit is de reden dat bij deze training ook ouderbijeenkomsten worden georganiseerd. Inhoud Kindtraining: Thema s die o.a. aan bod komen: (h)erkennen en acceptatie van gevoelens. Lichaamsseintjes en triggers. Sterkpraatzinnen en oppeppers. Vijf stappen om problemen aan te pakken. Wat helpt je om te ontladen en weer energie op te doen. Ruzies tussen kinderen onderling en kinderen en volwassenen. Onder druk gezet worden. Ouderbijeenkomsten: Thema s die o.a. aan bod komen zijn: waarnemen van gedrag, regels/afspraken voor thuis, positief gezinsklimaat, omgaan met stress en ongewenst gedrag, problemen oplossen, omgaan met onder druk gezet worden. Kinderen leren omgaan met hun emoties en specifiek met het gevoel boos/agressief. Ze leren de boosheid bij zichzelf te (h)erkennen. Ze oefenen om strategieën toe te passen om problemen die ontstaan op te lossen. Daarbij leren ze sociale en cognitieve vaardigheden om met situaties om te gaan. Ieder kind mag zijn/haar eigen manier vinden om met boosheid om te leren gaan. Ouders zijn in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen, doen kennis op over het omgaan met kinderen met deze problematiek, krijgen strategieën aangereikt om hun opvoedingsvaardigheden te vergroten t.a.v. het omgaan met ongewenst gedrag. Kinderen van 8-13 jaar die problemen hebben in het omgaan met en het reguleren van hun boosheid. De training start met een intakegesprek van drie kwartier met ouders en kind. De training bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur. De afronding vindt plaats d.m.v. een eindgesprek aan de hand van een verslag. Er zijn vier ouderbijeenkomsten van twee uur. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel te Gorinchem. Methodiek Gehanteerde werkvormen: rollenspelen, werkbladen, spelvormen, praten over gevoelens en gedachten. School/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen en oefenen met strategieën ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 14

15 Teamvergaderingen/studiedag Pesten?! Iedereen heeft een rol van betekenis! Inleiding Pesten kan de sfeer op school behoorlijk negatief beïnvloeden. Ook het schoolplezier staat onder druk voor zowel de groep als de leerkracht. Kinderen plagen elkaar soms. Dat is heel normaal. Bij pesten wordt het anders. Er is sprake van een slachtoffer, waarover andere kinderen de baas spelen of die stelselmatig wordt gepest. Eén op de 8 kinderen vertelt dat hij/zij regelmatig wordt gepest. De focus tijdens deze teamvergaderingen/studiedag ligt op de groepsbenadering. Inhoud Vanuit de eigen visie nadenken over het opstellen van beleid t.a.v. pesten. D.m.v. verschillende werkvormen aan de slag gaan met signaleren en aanpakken van pestproblematiek. De rol van de verschillende groepen zien: pesters, gepesten en middengroep. De mogelijkheden voor ouders en leerkrachten bespreken om hier adequaat mee om te gaan. Nieuwe inzichten worden hierbij meegenomen. Het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden rondom de problematiek pesten. Bespreken van signalen en manieren van aanpak gericht op alle kinderen (groepsvorming). Afspraken maken op beleidsniveau, schoolniveau en groepsniveau. Scholen die met pesten te maken hebben of preventief hiermee aan het werk willen. Drie teamvergaderingen van 2 uur of een studiedag van 6 uur. Uitbreiding en aanpassing van tijden is mogelijk. Groepsgrootte Teamactiviteit. Methodiek Door middel van diverse werkvormen zoals: discussies, energizers en rollenspelen. Werkopdrachten in tweetallen en groepsopdrachten. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over de inhoud en eventuele wensen aan te geven. N.a.v. uw hulpvraag en een intakegesprek wordt er een offerte opgesteld. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 15

16 Teamvergaderingen/studiedag Omgaan met Faalangst Inleiding Denken dat je veel dingen nooit kunt, dat anderen het altijd op jou gemunt hebben, dat je zeker een onvoldoende gehaald hebt voor je repetitie, dat je morgen niets meer weet van je spreekbeurt kan een naar, onzeker en angstig gevoel geven. Gevolgen kunnen zijn: slecht slapen, niet eten, spanningen, huilbuien En dat terwijl die gedachten niet waar blijken te zijn. Inhoud De definitie van faalangst vaststellen. De verschillende soorten faalangst. Factoren waardoor faalangst kan ontstaan. Het voorkomen, signaleren en aanpakken van faalangst. Manieren van feedback geven. Samenwerking ouders-school. Invloed van loyaliteit. Het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden rondom het thema faalangst. Leren gericht observeren, signaleren en begeleiden. Het oefenen met diverse gesprekstechnieken. Gevarieerde werkvormen voor leerlingen aanreiken. Scholen die met faalangstige leerlingen te maken hebben of hier preventief mee aan het werk willen. Drie teamvergaderingen van 2 uur of een studiedag van 6 uur. Uitbreiding en aanpassing van tijden is mogelijk. Groepsgrootte Teamactiviteit. Methodiek Door middel van diverse werkvormen zoals: discussie, energizers, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en rollenspelen. Werkopdrachten in tweetallen en groepsopdrachten. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over de inhoud en eventuele wensen aan te geven. N.a.v. uw hulpvraag en een intakegesprek wordt er een offerte opgesteld. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 16

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure met het aanbod, de mogelijkheden en de mensen die Citadel representeren

brochure met het aanbod, de mogelijkheden en de mensen die Citadel representeren brochure met het aanbod, de mogelijkheden en de mensen die Citadel representeren Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl 2 sopgave: Blz. Voorwoord 4 Cursus Train-de-Sova-trainer:

Nadere informatie

brochure schooljaar 2014/2015 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2014/2015 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2014/2015 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl 2 Voorwoord

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova)

informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) informatiebrochure Faalangstreductie training (frt) Examenvreesreductie training (evt) Sociale vaardigheid training (sova) Faalangstreductie training (frt) Wat is faalangst? Het zal je maar gebeuren..

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Beeldcoaching: Daar kun je wat mee! Beeldcoaching, voorheen SVIB 1, is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel

Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel FACTSHEET Cursus Bijlagen Professionaliseringsplan KOLOM Professionalisering Pedagogisch- en didactisch handelen voor assistenten, leraarondersteuners en overig onderwijsondersteunend personeel Algemeen

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme In deze hand-out vindt u een korte samenvatting terug van de deelonderwerpen die Helen Wildeboer, trainer van de Stichting Omgaan met

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

HIGHCOACHING. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Coaching op een hoger niveau

HIGHCOACHING. Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg. Coaching op een hoger niveau HIGHCOACHING Brochure Trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg Coaching op een hoger niveau Dit is een uitgave van Highcoaching Hartcoherentie trainingen binnen Onderwijs en Jeugdzorg 1 HighCoaching Early

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Pakket A Pakket B Pakket C

Pakket A Pakket B Pakket C Diensten en tarieven Pakket A Pakket B Pakket C Individuele begeleiding 1 t/m 20 lessen van 40 minuten Programma op maat Individuele begeleiding Individueel behandelplan met eindverslag Duo begeleiding

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 RT Praktijk Hengelo Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 Voorwoord In deze brochure kunt u het trainingsaanbod van RT Praktijk Hengelo lezen. RT Praktijk Hengelo wil leerkrachten handvatten geven

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode Jouw vraag Draagt jouw organisatie de zorg voor kinderen met (ernstige) hechtingsproblemen? Worstelen

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS. Groep 2 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE SLIMME KLEUTERS Talent in de kleuterklas herkennen en begeleiden Groep 2 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten

Nadere informatie

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode

Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode Begeleiden van kinderen met ernstige hechtingsproblemen. Pedagogisch handelen volgens de Dushi-methode Draagt jouw organisatie de zorg voor kinderen met (ernstige) hechtingsproblemen? Worstelen de opvoeders

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten

Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Aan de netwerkpartners van het CJG, Betreft Start KIES cursus basisschoolkinderen en ouderbijeenkomsten Een scheiding is ingrijpend. Voor ouders én voor kinderen. CJG Zutphen heeft daarom samen met de

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Begeleiding bij faalangst

Begeleiding bij faalangst Begeleiding bij faalangst Begeleidingsvormen Vanaf schooljaar 2015-2016 geeft de Stichtse Vrije School de cursus Zelfvertrouwen. Deze cursus is gericht op de omgang met stressvolle situaties rondom school

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal.

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal. Aanbod Kortdurende Arrangementen Algemene informatie De AB Dienst van de Koetsveldschool biedt o.a. diverse korte trajecten aan om Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen en hun begeleiders te ondersteunen. Alle

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project dat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Beste relatie, Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Voor schooljaar 2015-2016 hebben we weer een interessant scholingsaanbod voor

Nadere informatie