Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011"

Transcriptie

1 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs Samenwerking met andere begeleidingsdiensten en Vocvo 6 2. Aaanbod Ondersteuning van het centrum bij realisatie van het agogische project en agogische ondersteuning Strategisch ondernemingsbeleid/management Externe communicatie Balanced Scorecard De deskundigheid van personeelsleden bevorderen Geïntegreerde evaluatiepraktijk TV/PV in de harde en zachte sector Functioneel evalueren in onderwijs moderne vreemde talen Trajectbegeleiding in het volwassenenonderwijs Internationalisering op centrumniveau Taalgericht vakonderwijs Lerend netwerk NT2 coördinatoren Lerend netwerk ICT coördinatoren Lerend netwerk MVT coördinatoren Outlook en time-management Mindmapping Presenteren en lichaamstaal Kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing Gecombineerd onderwijs en e-leren Geïntegreerde en duale trajecten NT2 15 2

3 2.2.3 Kwaliteitsvol werkplekleren Opstart kwaliteitszorgsysteem Lerend netwerk kwaliteitszorg Voorbereiding omvormingsdossier HBO Van opleidingsvisie tot actieplanning: kwaliteitzorg binnen HBO 5 opleidingen Focus PBDKO: Integraal Personeelsbeleid Kapstokken voor coaching van jezelf en je medewerkers TEAM Pion4ier (vier pionnen voor een beleid voor duurzame professionele en institutionele ontwikkeling in onderwijsintstellingen) Evaluatie van evaluatoren Groeien naar professionele leergemeenshappen 23 3

4 1. Inleiding 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs De opdrachten inzake begeleiding van het volwassenondewijs zijn terug te vinden in het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 en worden herhaald binnen het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei In art. 15 worden de decretale opdrachten opgesomd terwijl de opdrachten voor de extra ondersteuning van het volwassenenonderwijs geëxpliciteerd worden in art. 28. Deze decretale opdrachten hebben betrekking op het ondersteunen van de centra: bij de realisatie van hun agogisch project; bij de realisatie van de organisatorische aspecten; bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit door o.a. netwerkvorming, ondersteuning van leidinggevenden, deskundigheidsbevordering van het personeel, versterken van het beleidsvoerend vermogen, ondersteuning van kwaliteitszorg, opzetten van een nascholingsbeleid, ; bij onderwijsvernieuwing; in verbeteringstrajecten als gevolg van een doorlichting; bij de realisatie van (specifieke) eindtermen en basiscompetenties De PBDKO vertaalt de decretale opdracht vanuit het opvoedingsconcept van het Katholiek Onderwijs naar onderstaande opdrachten. De PBDKO ondersteunt de centra bij het realiseren van hun eigen christelijk opvoedingsproject en het werken aan kwaliteitszorg. De PBDKO heeft bijzondere aandacht voor de versterking van de beroepsbekwaamheid (onderwijsinhoudelijk en pedagogisch-didactisch) van de personeelsleden van de betrokken centra. Ze heeft hierbij vooral oog voor beginnende personeelsleden en leidinggevenden. De PBDKO reikt aan, stimuleert en ondersteunt onderwijsinnovaties bij haar instellingen; zij ontwikkelt initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit en stimuleert het beleidsvoerend vermogen van de betrokken centra. De PBDKO volgt op vraag van de inrichtende machten/centrumbesturen centrumdoorlichtingen op en begeleidt centra bij de uitwerking van hun actiepunten. De PBDKO voert in het kader van externe ondersteuning van centra ontwikkelingstaken uit. De PBDKO werkt volgens onderstaande principes: - De PBDKO gaat uit van het emancipatorisch principe waarbij de eigenheid van elk centrum centraal staat. De begeleiding respecteert de autonomie en stimuleert de verantwoordelijkheidszin van elk centrum. Het centrum wordt in staat geacht haar verantwoordelijkheid op te nemen, een eigen dynamiek te ontwikkelen en een eigen beleid te voeren. 4

5 - De PBDKO werkt procesmatig en ontwikkelingsgericht. Hierbij stelt de PBDKO zich ondersteunend, dienstverlenend en luisterend op. De PBDKO erkent en bevestigt de eigenheid waarbinnen de centra hun agogisch project concretiseren. - De PBDKO werkt volgens het principe van de subsidiariteit. Dit betekent dat de beslissing genomen wordt op het meest geschikte niveau, namelijk daar waar ze het meest effectief en efficiënt is. - De PBDKO voert een participatief beleid waarbij alle leden van de pedagogische begeleidingsdienst en de centra actief betrokken zijn. - De PBDKO treedt op in een begeleidingscultuur van vraaggestuurde begeleiding waarbij de vraag wordt gestuurd door de centra. Complementair aan de vraaggestuurde begeleiding verzorgt de PBDKO een verzekerd aanbod. De pedagogisch begeleider ontwikkelt bij de externe ondersteuning een beroepseigen aanpak. Die realiseert hij door : - een goed contact in overleg met de centrumdirectie en het inrichtend bestuur: het bespreken van de ondersteuningsvraag van het centrum, het ondersteuningsaanbod van de (ped)agogische begeleiding, het verloop van het ondersteuningsproces en de afsluitende evaluatie staan hierin centraal; - zijn functioneren in een collegiaal werkverband: vanuit dit werkverband wordt, steunend op een begeleidingsplan, de begeleiding van de centra georganiseerd; - de nodige zelfstandigheid te ontwikkelen bij het invullen, het opvolgen en het evalueren van de geplande begeleidingsactiviteiten. Het eigen initiatief van de pedagogisch begeleider (vanuit zijn deskundigheid) is complementair aan de ondersteuningsvraag (vanuit het centrum). - onderling overleg en afspraken, zowel vooraf als nadien, tussen pedagogisch begeleiders die in eenzelfde centrum de ondersteuning verzorgen; - een gedifferentieerde aanpak naargelang van het onderwijsniveau, de taak, de mogelijkheden en de deskundigheid van de betrokken personeelsleden. Afspraken De externe ondersteuning van een instelling gebeurt in principe op vraag van de directeur of het. Deze vraag kan rechtstreeks gesteld worden aan een medewerker van de pedagogische begeleidingsdienst. Wie de vraag stelt, krijgt feedback. De directeur of het centrumbestuur moet steeds op de hoogte gebracht worden (indien de vraag niet van hen uitgaat) van de bedoeling, de inhoud, de werkvorm, de tijdsduur van de begeleiding. Op het einde krijgt de directeur of het centrumbestuur mondeling of schriftelijk verslag van het verloop, de resultaten en de mogelijke opvolging van de begeleiding. De begeleider houdt een dossier bij van het werk dat hij in een instelling doet waarin alle interventies vermeld worden. Van elke interventie wordt een korte neerslag opgenomen. Alle documenten die de pedagogisch begeleider ontvangt vanwege het centrum of de leraar, zal hij als vertrouwelijke documenten behandelen. 5

6 De pedagogisch begeleider is in geen enkel geval een evaluator maar kan wel objectief verslag doen. In deze zin is dit een vorm van dienstverlening naar het centrum of de directeur. De pedagogisch begeleider is enkel verantwoordelijk voor het verslag, niet voor de gevolgtrekkingen. De dienstverlening van de pedagogische begeleidingsdienst is kosteloos voor het centrum. De leden van de pedagogische begeleidingsdienst mogen geen honorarium of verplaatsingskosten vragen voor begeleidingsinterventies in het kader van hun opdracht. De ondersteuning volwassenenonderwijs gebeurt gezamenlijk door de reguliere vakbegeleiders secundair onderwijs en door de extrabegeleiders volwassenenonderwijs. Het ondersteuningsaanbod kwam tot stand na een enquête bij de centra waarin ook een analyse van de tevredenheid bij de centra omtrent de ondersteuning in het volwassenenonderwijs opgenomen was. Hierna vindt u het ondersteuningsaanbod voor het schooljaar Het ondersteuningsaanbod werd geclusterd rond de decretale opdrachten 1.2 Samenwerking met andere begeleidingsdiensten en Vocvo Daarnaast plannen de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo een aantal gezamenlijke acties ter ondersteuning van de centra. Deze acties worden in een afzonderlijk deel opgenomen. 2. Aanbod 2.1 Ondersteuning van het centrum bij realisatie van het agogische project en organisatorische ondersteuning Strategisch ondernemingsbeleid/management Door de snelle maatschappelijke evolutie hebben centra nood om strategische veranderingsprocessen planmatig te kunnen doorvoeren. Missie en visie dienen dan ook op regelmatige tijdstippen bijgestuurd te worden. Missie en visie (actualiteitsgraad en formaliseren) Formuleren strategische (SD) en substrategische (SSD) doelstellingen Vertalen van SD en SD in operationele doelstellingen (OD) en omzetten in jaaractieplannen en verbeterprojecten door de vakgroepen en ondersteunende diensten Opvolgingsprocedures Directieteams en middenkader Residentieel seminarie 1 dag 6

7 2.1.2 Externe communicatie Begrip van de communicatiemiddelen, inzicht in het medialandschap en het communicatiegedrag zijn vandaag onontbeerlijk om een extern communicatiebeleid te ontwikkelen. SWOT-analyse van bestaande communicatiemiddelen Zoeken naar (ver)nieuw(d)e communicatiemiddelen Hoe communiceer ik wat, wanneer en tegen wie? Actie-Transactiemodellen uitbouwen voor CVO s Directieteams en middenkader Residentieel seminarie 2 dagen Balanced Scorecard De Balanced Scorecard wordt vaak vergeleken met een management-stuurbord. De methodiek werd geïntroduceerd door Robert Kaplan en David Norton in Hun boek The Balanced Scorecard werd snel een wereldwijde bestseller. Sindsdien heeft de Balanced Scorecard talrijke eminente en fervente fans rond zich weten te scharen. De Balanced Scorecard (BSC) is een managementsysteem dat geschikt is om twee grote doelen te bereiken: De organisatie op een pro-actieve manier te sturen Overzichtelijke stuurinfo genereren om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen. De BSC is ontworpen om de verschillende interne en externe, eisen en doelstellingen tegenover elkaar af te wegen, te 'balanceren'. Deze gegevens worden op de BSC zo verzameld dat u een globaal zicht krijgt op uw centrum, vanuit verschillende perspectieven tegelijk. Wat is de Balanced Scorecard en wat is het verschil met traditionele rapporteringssystemen? Wat is het verschil met andere managementmodellen zoals EFQM? Is BSC ook toepasbaar in onderwijs? Waarom heeft een goede BSC zo'n grote en unieke toegevoegde waarde? Hoe ziet een goede BSC er uit? Wat is een strategiekaart? Wat zijn de voor- en nadelen van de BSC? Hoe ontwerpt en implementeert u BSC? Kan men een BSC ook op afdelingsniveau opstellen? Kan u een BSC opstellen zonder voorafgaandelijke strategische oefening? Welke randvoorwaarden moeten er vervuld zijn om een BSC succesvol te introduceren? 7

8 Directieteams middenkader coördinatoren Workshop Minimum halve dag 2.2 De deskundigheid van personeelsleden bevorderen Geïntegreerde evaluatiepraktijk TV/PV in de harde en zachte sector Zowel de opleidingsprofielen als de leerplannen in deze sectoren zijn volop in ontwikkeling. Alle leerplannen zijn gericht op competentieontwikkeling, attitude-ontwikkeling, waarbij praktijk en theorie geïntegreerd aangeboden worden. Dit vraagt ook een aangepaste evaluatiepraktijk. Onderwerpen die gedurende het traject aan bod kunnen komen zijn: inzicht verwerven in de structuurschema s van de bestaande opleidingen inzicht en onderscheid maken tussen de te gebruiken opleidingsprofielen en/of leerplannen de studie en de implementatie van het gebruikte leerplan het begrip sleutelvaardigheden en de verkaveling van de sleutelvaardigheden over de modules het afstemmen van het cursusmateriaal met de leerinhouden van het leerplan begrippen permanente evaluaties, gespreide evaluaties en zelfevaluaties het opmaken van een uniform evaluatie- en rapportsysteem per opleiding het bepalen van de criteria voor het bereiken van de basiscompetenties een systeem ontwikkelen dat het evaluatiesysteem voordurend bijstuurt. De deelnemers kunnen een overkoepelende evaluatiepraktijk TV/PV in hun centrum implementeren op planmatige en participatieve wijze. Deze evaluatiepraktijk krijgt een plaats binnen het beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem (PDCA). De deelnemers kunnen een draagvlak creëren voor een evaluatiepraktijk TV/PV binnen hun centrum. Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen 8

9 2.2.2 Functioneel evalueren in onderwijs moderne vreemde talen De inspectie legt bij de doorlichting van opleidingen MVT steeds meer de nadruk op een goede evaluatie van de vorderingen bij de cursisten. De evaluatie is gericht op het evalueren of de cursist de gestelde competenties heeft verworven. Deze competenties worden uitgedrukt in kunnen. Het opstellen van goede (dus relevante d.w.z. valide, betrouwbare, transparante, functionele) tests is niet voor de hand liggend. De deelnemers ontdekken het belang van een relevante evaluatie in MVT en implementeren een structurele evaluatiepraktijk voor hun centrum/opleiding. Deze evaluatiepraktijk krijgt een plaats binnen het beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem (PDCA). De deelnemers kunnen een draagvlak scheppen voor een functionele evaluatiepraktijk in hun centrum/opleiding. De deelnemers kunnen hun visie op de evaluatiepraktijk bijsturen en verfijnen. De deelnemers kunnen de kwaliteit van de eigen evaluatiepraktijk beoordelen en aanpassen. Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 6 halve dagen Trajectbegeleiding in het volwassenenonderwijs Elk centrum heeft de decretale verplichting om zorg te dragen voor een degelijke trajectbegeleiding van de cursist. Daarbij wordt echter niets gezegd over wat onder trajectbegeleiding wordt verstaan. In de praktijk wordt trajectbegeleiding van cursisten soms onterecht als synoniem gebruikt voor cursistenvolgsysteem of zorgverbreding. In algemene termen kan trajectbegeleiding omschreven worden als een vorm van individuele begeleiding die erop gericht is dat elke cursist via een duidelijk afgesproken leerweg zijn opleidingstraject zo optimaal mogelijk kan doorlopen. De deelnemers ontdekken het belang van trajectbegeleiding en kunnen dit op een planmatige en participatieve wijze implementeren binnen hun centrum. Trajectbegeleiding krijgt een plaats binnen het beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem (PDCA). Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen Internationalisering op centrumniveau In meer en meer centra willen leerkrachten en directies kennis maken met de Europese dimensie. Heel voorzichtig starten centra met deelname aan een Europees programma. In dit traject willen wij 9

10 de centra laten kennismaken met de GRUNDTVIG-programma s. Dit betekent concreet de begeleiding bij het schrijven, het uitwerken en het indienen van een projectvoorstel of projectdeelname in de overtuiging dat een internationalisering op het niveau van het centrum een zeer doeltreffende vorm van nascholing kan betekenen. De deelnemers ontdekken het belang van een passende vorm van internationaliseringsbeleid in het centrum als antwoord op een context, eigen aan hun centrum en implementeren op een planmatige en participatieve wijze deze GRUNDTVIG-programma s of een aspect ervan. Internationalisering krijgt een plaats binnen het beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem (PDCA). De deelnemers kunnen hun visie op internationalisering bijsturen en verfijnen. De deelnemers kunnen de kwaliteit van hun projecten binnen GRUNDTVIG programma s beoordelen en verbeteren. Directieteams -Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen Taalgericht vakonderwijs Centra krijgen steeds meer te maken met laagtaalvaardige cursisten, zowel allochtonen als autochtonen. Omdat deze cursisten vaak niet aan de talige instroomvereisten voldoen, ervaren zij meer problemen bij het doorlopen van hun leertraject en haken zij vlugger af dan cursisten zonder taalproblemen. Met dit traject willen we de centra een organisatorisch en didactisch kader bieden om vakgericht taalonderwijs te implementeren en reiken we praktische instrumenten aan voor leerkrachten om zelf meer taalondersteuning te bieden tijdens lesactiviteiten. - op niveau van het centrum: ontwikkelen van een taalbeleid van visie naar actieplan - op niveau van de leerkrachten: de opleiding toegankelijk maken voor laagtaalvaardige cursisten door : - het cursus, oefen- en toetsmateriaal aan te passen aan laagtaalvaardige cursisten het eigen taalgebruik kritisch te bekijken in functie van laagtaalvaardige cursisten het stimuleren van de taalontwikkeling door het gebruik van interactieve werkvormen Directieteams -Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen 10

11 2.2.6 Lerend netwerk NT2 coördinatoren Het studiegebied NT2 is vrij dynamisch en volop in beweging. In heel wat centra lopen heel wat goede praktijken inzake NT2- onderwijs. Aan de hand van dit leernetwerk wordt er aan uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden gedaan. De deelnemers delen hun ervaringen in verband met het aanbieden van lessen NT2 in hun centrum met andere deelnemers. De deelnemers kunnen vanuit hun expertise op het vlak van NT2 adviezen geven aan de beleidsverantwoordelijke en hun collega s uit andere centra. De deelnemers vormen een draagvlak voor de eventuele standpuntbepaling inzake NT2 in de ruime betekenis van het woord (ook inburgering, kruispuntbank, ). Middenkader Coördinatoren - Docenten Lerend netwerk Minimaal 5 halve dagen Vergaderingen bijwonen, werkbezoeken afleggen aan centra met good practices. Suggesties omtrent interessante navormingen geven betreffende het studiegebied NT2. Het ligt in de bedoeling om een duurzaam karakter te geven aan deze netwerkgroep NT Lerend netwerk ICT coördinatoren In elk CVO is de rol van ICT-coördinator steeds belangrijker geworden: daar waar aanvankelijk de hardware-ondersteuning fundamenteel was staat momenteel de ICT-coördinator tussen de leerkrachten met steun, organisatorische bijstand en (methodologisch, didactisch en praktisch) advies. Maar ook op beleidsniveau wordt op hem een beroep gedaan: (interne) nascholing, aankopen en onderhouden van hardware, evalueren/installeren van didactische software, ontwerpen en installeren van een servergestuurd netwerk, enz Wij zorgen graag voor begeleiding van een "lerend netwerk" van ICT-coördinatoren, die elkaar enkele keren per schooljaar ontmoeten in een onderling "lerend overleg". De deelnemers delen hun ervaringen en verworven inzichten in hun werk als ICT-coördinator. Zij kunnen daardoor in hun werk steunen op en putten uit wat zij van elkaar leren. Bovendien ontstaat zo een netwerk waarin de deelnemers zich thuis voelen onder collega's die elkaar in vertrouwen feedback (kunnen) geven. ICT-coördinatoren Lerend netwerk 3 of 4 halve dagen Afhankelijk van behoeften en mogelijkheden worden ook 11

12 werkbezoeken in elkaars CVO ingelast, steeds in onderling overleg qua dag en datum. Het netwerk "duurzaam" maken is een hoofdbedoeling van het initiatief - het netwerk moet geleidelijk "belangrijker worden dan de begeleiding ervan" Lerend netwerk MVT coördinatoren In cvo's met opleidingen "Moderne Vreemde Talen" wordt de rol van coördinator steeds belangrijker en tevens omvangrijker en gevarieerder. De MVT-coördinatoren staan tussen de taalleerkrachten met steun, organisatorische bijstand en (methodologisch, didactisch en praktisch) advies; maar ook op "beleidsniveau" wordt op hen een beroep gedaan. Onderwerpen als (interne) bij- en nascholing, opstelling van modulevorderingsplannen en ondersteuning daarbij, evaluatie (al dan niet gespreid, permanent en/of met portfolio): de MVTcoördinator moet er maar in thuis zijn! Wij zorgen graag voor begeleiding van een "lerend netwerk" van MVT-coördinatoren, die elkaar enkele keren per schooljaar zien en spreken in onderling "lerend overleg". De deelnemers delen hun ervaringen en verworven inzichten in hun werk als MVT-coördinator. Zij kunnen daardoor in hun werk steunen op en putten uit wat zij van elkaar leren. Bovendien ontstaat zo een netwerk waarin de deelnemers zich thuis voelen onder collega's die elkaar in vertrouwen feedback (kunnen) geven. Coördinatoren MVT Lerend netwerk 3 of 4 halve dagen (naar de behoefte van de deelnemers kan en mag het ook meer zijn) Afhankelijk van behoeften en mogelijkheden worden ook werkbezoeken in elkaars cvo ingelast, steeds in onderling overleg qua dag en datum. Het netwerk "duurzaam" maken is een hoofdbedoeling van het initiatief - het netwerk moet geleidelijk "belangrijker worden dan de begeleiding ervan". 12

13 2.2.9 Outlook en time-management MS Outlook biedt veel meer mogelijkheden dan mails verzenden en ontvangen. Een optimaal gebruik van de andere functies (agenda, tasks,...) kan tot een serieuze tijdsbesparing leiden. Voeg daarbij nog enkele algemene timemanagementprincipes en u zult versteld staan van het resultaat! Mails efficiënter beheren Agenda bijhouden Vergaderingen plannen Rondvragen doen Taken bijhouden Directieteams Workshop Halve dag Mindmapping Een artikel samenvatten? Een nieuwe presentatie bedenken? Notities maken tijdens een meeting? Het kan allemaal veel efficiënter via een grafisch schema of mindmap. Mindmapping is een techniek om informatie sneller te verwerken en het potentieel van ons brein te maximaliseren. Met Mindmapping kan u creatiever maar vooral ook veel productiever te werk gaan. Hebt u soms ook het gevoel dat u de draad kwijtraakt in de niet aflatende stroom van informatie die op u afkomt? s, dossiers, vakliteratuur, nota's,... Of moet u zoveel interessante en noodzakelijke informatie meedelen aan anderen dat het moeilijk is hoofd- en bijzaken te onderscheiden? Misschien ziet u op een bepaald moment zelf door de bomen het bos niet meer. Mindmapping zorgt er voor dat dit allemaal veel efficiënter kan, met minder energie- en tijdverlies. Mindmapping helpt ook om onze klassieke denkpatronen te doorbreken en op een meer creatieve manier met ons brein om te gaan. In deze interactieve workshop gaat u direct zelf aan de slag. U leert snel de eenvoudige basisregels te hanteren om effectieve mindmaps te maken aan de hand van concrete cases en oefeningen. U leert optimaal structuur te brengen, door gebruik te maken van sleutelwoorden en beelden als visueel ankerpunt. Daarnaast leert u verbanden te leggen tussen de verschillende mindmaps om zo extra informatie en nieuwe inzichten te ontsluiten. Toepassingen opstellen van rapporten, artikels of white papers uitwerken en structureren van projecten genereren van nieuwe ideeën en creatieve invalshoeken 13

14 samenvatten of synthetiseren van vergaderingen, situatie, artikels Resultaten Dankzij deze resultaatgerichte training slaagt u er in: o met minder moeite structuur te brengen in de veelheid van informatie o sneller nota te nemen,makkelijker te onthouden, eenvoudiger hoofd- en bijzaken te onderscheiden o efficiënter informatie over te dragen Directieteams Workshop 1 dag Presenteren en lichaamstaal Deze workshop biedt je de kans om je communicatievaardigheden te vergroten. Je krijgt eye-openers mee en gaat die inzichten vooral actief inoefenen. Door heel afwisselende oefeningen en rollenspelen te doen, leer je meer flexibiliteit ontwikkelen in wat je denkt en doet. Je oefent om duidelijk en precies te zijn in de boodschap die je iemand geeft én je traint technieken om beter te luisteren. Kortom: om in de toekomst meer vreugde en kracht te ervaren als je met anderen communiceert. Deze workshop nodigt je uit om: o inzicht te krijgen in je eigen communicatiestijl o meer flexibiliteit en keuzes te ontwikkelen in de overtuigingen en gedragingen waar je soms in vastzit. Soms volstaat het om van standpunt te veranderen om een vervelende situatie om te vormen tot een opportuniteit. o precies, concreet en duidelijk te communiceren, zodat het doel en het effect van je boodschap op elkaar zijn afgestemd. o op te komen voor wat voor jou belangrijk is. Door een constructieve manier feedback te geven aan de hand van het Model van geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg. Door van lijden naar leiden te evolueren. o beter om te gaan met bezwaren bij conflicten door te overleggen om tot een creatieve overeenkomst te komen, bestaande uit en en i.p.v. of of o te oefenen op luistervaardigheden: het kader neerzetten (metacommunicatie) vertrouwen en contact creëren met je gesprekspartner empathie ontwikkelen en openstaan voor het standpunt van de ander niet veronderstellen maar juist vragen stellen. Welk soort vraag op welk moment? 14

15 Directieteams -Middenkader Coördinatoren Workshop residentieel met rollenspelen, speelse oefeningen en improvisatietheater-spelletjes 2 dagen 2.3 Kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing Gecombineerd onderwijs en e-leren Het decreet volwassenenonderwijs en vooral OD XIX stimuleren het invoeren van trajecten gecombineerd onderwijs en afstandsonderwijs. Bepaalde centra willen nog starten met gecombineerd onderwijs. Andere centra hebben al een traject gecombineerd onderwijs maar dit voldoet niet aan de kwaliteitscontrole van de inspectie. De deelnemers kunnen gecombineerd onderwijs en e-leren in hun centrum implementeren op planmatige en participatieve wijze. Gecombineerd onderwijs en e-leren krijgt een plaats binnen het beleidsplan en kwaliteitszorgsysteem (PDCA). Directieteams -Middenkader Coördinatoren - Docenten Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen Geïntegreerde en duale trajecten NT2 Meer en meer centra willen inspelen op de vraag naar beroepsopleidingen waarin cursisten naast de beroepscompetenties ook werken aan hun taalvaardigheid die ze nodig hebben om dit beroep naar behoren uit te voeren. Deze cursussen NT2 worden best geïntegreerd of simultaan gegeven (duale trajecten). We willen leerkrachten en directies kennis laten maken met voorbeelden van goede praktijk op het werkveld en hen ondersteunen in de uitbouw en evaluatie van deze trajecten. De deelnemers zien het nut in van geïntegreerde/duale trajecten als antwoord van het centrum op een context, en implementeren dit op planmatige en participatieve wijze. De deelnemers kunnen de geïntegreerde/duale trajecten een plaats geven in het beleidsplan en het kwaliteitszorgsysteem (PDCA) van het centrum. De deelnemers kunnen een draagvlak creëren om aan de geïntegreerde/duale trajecten te werken binnen hun centrum. De deelnemers kunnen hun visie op deze trajecten bijsturen en verfijnen. De deelnemers kunnen de kwaliteit van deze trajecten beoordelen en verbeteren. Directies - Middenkader Coördinatoren Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen 15

16 2.3.3 Kwaliteitsvol werkplekleren Meer en beter werkplekleren is één van de 10 prioriteiten van de competentieagenda 2010 van de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners. Het is de intentie van de overheid om werkplekleren te ontwikkelen als een methodiek die systematisch kan ingezet worden in alle onderwijs- en opleidingsvormen om de competenties van de lerende te versterken. Competentiegericht leren veronderstelt dat geleerd wordt in een beroepsgerichte context en in een leeromgeving die levensecht is en zoveel als mogelijk aansluit bij de concrete praktijk. Werkplekleren in zijn verschillende vormen is daarbij een geëigende methodiek. De deelnemers kunnen werkplekleren in hun centrum implementeren op een planmatige en participatieve wijze. De deelnemers kunnen werkplekleren een plaats geven in het beleidsplan en het kwaliteitszorgsysteem van het centrum. De deelnemers kunnen een draagvlak creëren voor werkplekleren binnen hun centrum. De deelnemers kunnen hun visie op werkplekleren ontwikkelen en bijsturen. De deelnemers kunnen de kwaliteit van de door hun centrum aangeboden vormen van werkplekleren beoordelen en verbeteren. Directeur - Middenkader Coördinatoren Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen Opstart kwaliteitszorgsysteem In het nieuwe decreet VO staat de verplichting om een IKZ-systeem te ontwikkelen. Verder verwacht de overheid van centra dat ze de eigen kwaliteit onderzoeken en bewaken op systematische wijze. Ze kiezen zelf de wijze waarop zij dit doen. (Art. 6 decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs 2009). Elk dient een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen met betrekking tot: 1. de organisatie van het onderwijsaanbod; 2. de leertrajectbegeleiding op het niveau van de individuele cursist; 3. de uitvoering van andere onderwijsopdrachten en bevoegdheden die door dit decreet of door de Vlaamse Regering worden toegekend aan de centra; 4. de organisatie en het beheer van de instelling zodat de doelstellingen van de organisatie behaald kunnen worden; 5. de behandeling van de cursist en van de personeelsleden met respect voor hun rechten en plichten; 16

17 6. de uitvoering van de administratieve en organisatorische opdrachten en bevoegdheden die door dit decreet of door de Vlaamse Regering worden toegewezen aan de centra; 7. de permanente vorming van het personeel Via deze trajectbegeleiding implementeren we het kleinste IKZsysteem, nl. de PDCA-cirkel, in de werking van het CVO in het algemeen en/of in een opleiding van het CVO in het bijzonder; dit ter ondersteuning van de reeds bestaande kwaliteitscultuur. Er is voor geopteerd om voor de definiëring van het begrip kwaliteitszorg geen verder onderscheid te maken tussen de interne kwaliteitszorg en de externe kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg verwijst naar de inspanningen, acties, visies, die ondernomen worden, opdat de kwaliteit van het verstrekte onderwijs zou verbeteren. Kwaliteitszorg kan vastgesteld worden door intern onderzoek (interne evaluatie) of door extern onderzoek (doorlichting, visitatie). Het begrip kwaliteit van onderwijs is een moeilijk te definiëren begrip. Algemeen aanvaardt men dat kwaliteit verwijst naar de mate waarin (eventueel ook de wijze waarop) vooropgestelde doelen worden bereikt. Vermits de onderwijskundige doelen in eerste instantie als minimumdoelen door de overheid worden vastgelegd (eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties ) en in tweede instantie operationeel worden vertaald door de onderwijsverstrekkers (leerplannen) kan men kwaliteitszorg niet zo eenvoudig uitsplitsen in twee gescheiden definities. Op het einde van en/of doorheen de trajectbegeleiding: o zien de deelnemers het nut in van een systematische werkwijze; o kennen de deelnemers SWOT-analyse als instrument; o kunnen de SWOT-analyse gebruiken en zelfstandig uitvoeren; o kennen de deelnemers de PDCA-cirkel; o kunnen de deelnemers de PDCA-cirkel toepassen; o kunnen de deelnemers via participatief overleg een JAP opstellen en beheren; o kunnen de deelnemers een aanzet geven tot het ontwikkelen van een IKZ die van toepassing is op en in hun werksituatie. Directeur - Middenkader Coördinatoren 1. Via een intakegesprek peilen naar de plaats waar het CVO staat op het vlak van IKZ. 2. Hierbij aansluitend een IKZ-systematiek invoeren afhankelijk van de nood van de organisatie, eventueel gekoppeld aan methodieken en/of instrumenten. 3. Afhankelijk van de gekozen focus werken met een werkgroep 4. Samen met de werkgroep de doelstelling voor het schooljaar bepalen wat IKZ betreft: "op welk aspect van de centrumwerking willen we focussen en op welke manier gaan we eraan werken." 5. De deelnemers vertrouwd maken met de kwaliteitscirkel, de 17

18 kenmerken en principes van IKZ. 6. De werkgroepen leren zelfstandig een IKZ-proces te doorlopen (gekaderd in een centrumeigen visie en verwoord in duidelijke SMART-doelen). 7. Een opvolgingsmoment voorzien: waar staat het CVO ondertussen, in welke mate is er werk gemaakt van kwaliteitsborging en/of -verbetering. 8. Mogelijke nevenactiviteiten: instappen in andere trajectbegeleidingen missie en visieontwikkeling pedagogische studiedag IKZ bijsturen functioneringscyclus 6 of 7 halve dagen Intakegesprek en opmaken beginsituatie (halve dag) Infosessie over IKZ en onderwijs afhankelijk van de beginsituatie en opstellen stappenplan (halve dag) SWOTTEN (halve dag) SWOT-analyse (halve dag) Opstellen en bespreken SMART-IKZ-actieplan en concrete acties (halve dag) Twee opvolgingsgesprekken (2 halve dagen) + evaluatie Lerend netwerk kwaliteitszorg De laatste jaren hebben de centra voor volwassenenonderwijs inzake beleid een grotere autonomie gekregen. Zij moeten kunnen aantonen wat ze binnen het kader van hun autonomie hebben gerealiseerd. Decretaal zijn zij verplicht een kwaliteitszorgsysteem uit te bouwen. Het kwaliteitszorgsysteem moet zich richten op: de organisatie van het onderwijsaanbod; de leertrajectbegeleiding op het niveau van de cursist; de uitvoering van onderwijsopdrachten en bevoegdheden; de organisatie en het beheer van de instelling; de rechten en plichten van cursisten en personeelsleden; de uitvoering van administratieve en organisatorische opdrachten; de permanente vorming van het personeel. Een aantal van onze CVO s heeft deze kans dan ook met beide handen gegrepen en vaak met succes. Toch willen zij nog een stap verder gaan in de uitbouw van hun kwaliteitssysteem. Voor deze centra willen wij een traject op maat bieden. Dit traject wil de centra de mogelijkheid bieden om één van de aangeboden thema s tijdens het schooljaar te implementeren. Dit kan individueel gebeuren of in samenwerking met een ander CVO. De thema s 18

19 worden voorgesteld door de projectleiding maar het centrum mag ook zelf een voorstel doen: - uitbouwen van een gebalanceerd meetsysteem in het kader van kwaliteitszorg - alternatieve enquêtes uitbouwen binnen een centrum - van vakwerkgroepen naar leergemeenschappen - benchmarking tussen CVO s - empowerment van medewerkers: hoe doe je dit? De deelnemers kunnen het gekozen thema in hun centrum implementeren op een planmatige en participatieve wijze De deelnemers kunnen het gekozen thema een plaats geven in het beleidsplan en het kwaliteitszorgsysteem van het centrum. Directeur - Middenkader Coördinatoren Intake Infosessie Stappenplan Opvolgingsgesprekken Lerend netwerk Minimaal 5 halve dagen Voorbereiding omvormingsdossier HBO 5 (Toets Nieuwe Opleiding en macrodoelmatigheidstoets) Door het nieuwe decreet Se-n-Se en HBO 5, staan CVO s met HBO 5 - opleidingen voor een grote uitdaging. Tegen 2012 moet voor elke opleiding HBO 5 een omvormingsdossier ingediend worden, enerzijds bij de NVAO in het kader van de toets nieuwe HBO 5 - opleiding, anderzijds bij de Commissie HBO in het kader van een macrodoelmatigheidstoets. De pedagogische begeleidingsdienst kan de centra begeleiden bij het opstellen van hun omvormingsdossier(s). De kwaliteitscoördinator en/of opleidingscoördinator kan/kunnen een inhoudelijk sterk omvormingsdossier opstellen volgens de gestelde criteria van de NVAO en de Commissie HBO; een systeem van interne kwaliteitszorg opzetten op het niveau van de opleiding. Kwaliteit en/of opleidingscoördinatoren Trajectbegeleiding van de HBO opleiding Minimum drie halve dagen Van opleidingsvisie tot actieplanning: kwaliteitzorg binnen HBO 5 opleidingen Door het nieuwe decreet Se-n-Se en HBO 5, staan CVO s met HBO 5 - opleidingen voor een grote uitdaging. Deze opleidingen worden mee 19

20 opgenomen in een visitatiecyclus. Tevens dienen deze HBO 5 opleidingen geaccrediteerd te worden door de NVAO. Uitgaande van het accreditatiekader van de NVAO voor deze opleidingen wordt nagegaan hoe de interne kwaliteitszorg kan opgezet worden. 1. Stimuleren van het opstellen van een tijdsplan voor het schrijven en het vastleggen van prioriteiten door de HBO opleidingen. 2. Aanbieden van ondersteuning voor het uittekenen van een eigen proces voor elk CVO dat nodig is voor het uitbouwen en bijstellen van een intern kwaliteitszorgsysteem. 3. Het aanbrengen van expertise naar het ontwikkelen van een ZER en het opzetten van een IKZ binnen CVO s. 4. Het organiseren van overlegmomenten tussen de verschillende CVO s over het opstellen van het ZER en het opzetten van een IKZ. Directeur - Middenkader Coördinatoren Intake Infosessie Stappenplan - Opvolgingsgesprekken Minimaal 5 halve dagen 2.4 Focus PBDKO: Integraal Personeelsbeleid Binnen PBDKO ligt de focus van ondersteuning voor de volgende drie schooljaren op ondersteuning van het personeelsbeleid van de centra. Hierna volgen trajecten die binnen deze focus passen Kapstokken voor coaching van jezelf en je medewerkers Wat motiveert, boeit en bindt mensen? Wat zijn je sterktes en valkuilen als mens en als coach? Hoe pas je je begeleidingsstijl aan, aan de behoeften en leerstijl van je teamleden? Hoe communiceer je constructief en creëer je kansen om competentiegevoel en welbevinden van je leerkrachtenkorps maximaal te ontwikkelen? Deze workshop: bevordert zelfinzicht want leiderschap is eerst en vooral persoonlijk leiderschap: om verbonden te zijn met anderen, moet je eerst in verbinding staan met jezelf en jezelf goed coachen is voorwaarde om anderen te coachen! biedt praktische werkkaders van o.a. Ofman en Kolb om jezelf en anderen beter te begrijpen en er zo het beste uit te halen laat je kennismaken met communicatietechnieken voor constructieve coaching zodat mensen groeien vanuit een bekwaamheidsgevoel. biedt een inspirerende visie en concrete werkmomenten met ervaringsuitwisseling en spiegelende oefeningen. Directeur - Middenkader Coördinatoren Residentieel seminarie 2 dagen 20

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2009-2010

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2009-2010 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2009-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014 Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2013-2014 Bijlage bij Begeleidingsplan 2012-2015 pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs 2013-2014

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs

Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Werkingscode vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs 2014_06_06 In uitvoering van artikel 15 3 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Het proces van zelfsturende teams naar expert-teams. Het creëren van een krachtige leeromgeving in de module GRM door middel

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van MPIGO Heemschool te Neder-Over-Heembeek

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van MPIGO Heemschool te Neder-Over-Heembeek Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Infosessie volwassenenonderwijs. 14 november 2017

Infosessie volwassenenonderwijs. 14 november 2017 Infosessie volwassenenonderwijs 14 november 2017 Belangrijk vooraf te weten Momenteel fase proefdoorlichtingen kleine wijzigingen nog mogelijk Regelgeving: Voorontwerp van decreet Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Trajectbegeleiding Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Trajectbegeleiding 3 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing 3 1.1.1 Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010)

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen?

Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Hoe kijkt de Vlaamse onderwijsinspectie naar evalueren in scholen? Mechelen 25 september 2015 Angelsaksische landen Evaluation Assessment Nederlands Assessment als deel van evaluatie Alternatieve evaluatie

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen Een frisse kijk op professionalisering Visie Internationalisering Comenius Individueel of collectief? Individueel = collectief Professionalisering Individueel collectief POP functioneringsgesprekken Oranisatiedoelen

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Het verhaal van een beginnende kwaliteitscoördinator

Het verhaal van een beginnende kwaliteitscoördinator 1 Het verhaal van een beginnende kwaliteitscoördinator 2 3 Sofie Robberechts 4 5 juni 2015, SOK-congres Even voorstellen Kwaliteitscoördinator Tekst eerste niveau sinds september 2012 KAE = Nederlandstalige

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

Studentendocentenforum

Studentendocentenforum Studentendocentenforum Via studentenparticipatie studenten actief betrekken bij onderwijs en kwaliteitszorg Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Studentendocentenforum Wat Doelen Studentenparticipatie

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2012-2013

Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2012-2013 Ondersteuningsaanbod volwassenenonderwijs 2012-2013 Bijlage bij Begeleidingsplan 2012-2015 pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs 2012-2013

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie Focus op kwaliteitsbewaking 1 1. Kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek en beoordeling van kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie 3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie