Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop van server infrastructuur CD000562

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop van server infrastructuur CD000562"

Transcriptie

1 Conceptnota Raamovereenkomst voor de aankoop van server infrastructuur CD Pagina 1 van 11

2 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota De opdracht Digipolis Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure Opdrachtgevend bestuur Wijze van gunnen Motivatie van de procedure Procedure die zal gevolgd worden Omschrijving van de opdracht Deelnemers Doelstelling van hoofdklanten Beschrijving van de opdracht Duurtijd van de opdracht Achtergrondinformatie Huidige situatie: Concept en uit te werken oplossing Functionele vereisten Gevraagde koppelingen Technische vereisten SLA Implementatie plan Pagina 2 van 11

3 1 Doelstelling conceptnota Via deze conceptnota wil Digipolis aan de kandidaten voldoende informatie over de opdracht meegeven zodat zij kunnen inschatten of zij zich voor deze opdracht wensen in te schrijven en meer concreet of zij zich in de eerste fase van deze opdracht willen kandidaat stellen. 1 Deze conceptnota is louter indicatief en kan het opdrachtgevend bestuur niet verbinden. Het uiteindelijke bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezorgd worden zal de definitieve bepalingen omtrent deze opdracht bevatten. 1.1 De opdracht Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van serverinfrastructuur en bijhorende diensten voor Digipolis en zijn klanten. Digipolis beschikt over een uitgebreid x86-64 based serverpark. Centraal wordt er gestandaardiseerd met Bladetechnologie met 10 Gbit connectiviteit. Digipolis wenst met Blade-technologie verder te gaan. Voor decentrale locaties of daar waar Blade-technologie niet voldoet zijn rack en tower servers voorzien. Momenteel bestaat het server park uit fysieke servers die hoofdzakelijk voorzien zijn van een Windows OS. Daarnaast draait het grootste deel van de servers virtueel op VMWare ESXi servers. Deze opdracht bestaat uit 2 percelen. In Perceel 1 wordt onderhoud + uitbreidingen van de bestaande serverinfrastructuur gevraagd. In Perceel 2 wordt een nieuw raamovereenkomst voor serverinfrastructuur en bijhorende diensten gevraagd. Voor Digipolis Antwerpen en Lokale Politie Antwerpen wordt als basisopdracht het vervangen en optimaliseren van de VMWare ESX serverinfrastructuur gevraagd inclusief upgrade naar VMWare versie 6.x. Dit project (implementatie en migratie) dient afgewerkt te zijn voor 1 februari Aan de inschrijver wordt omgeving te supporteren. gevraagd het huidige ELA contract over te nemen en de VMWare 1.2 Digipolis De Steden en OCMW's van Antwerpen en Gent werken voor wat betreft hun telematica-behoeften sinds 1 oktober 2003 samen in de opdracht houdende vereniging Digipolis. Digipolis levert diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dit houdt niet enkel hard- en software in, maar ook geïntegreerde totaaloplossingen in verschillende vakgebieden, waarmee de basistaken zo veel mogelijk geautomatiseerd worden. Digipolis verleent deze diensten aan de Stad Antwerpen en Gent, de lokale politie en het OCMW van de steden Antwerpen en Gent. 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure 2.1 Opdrachtgevend bestuur Digipolis (opdrachthoudende vereniging) Generaal Armstrongweg Antwerpen Tel. (03) Fax. (03) Voor de voorwaarden waaronder men zich kandidaat kan stellen: zie de gepubliceerde aankondiging op https://enot.publicprocurement.be Pagina 3 van 11

4 Leidend ambtenaar voor dit bestek: De Bourdeaud huy Cathy Tel: +32 (0) Wijze van gunnen De opdracht is een opdracht voor leveringen in de klassieke sector waarvoor de Belgische onderhandelingsprocedure met bekendmaking wordt gehanteerd ten behoeve van het opdrachtgevend bestuur Digipolis. 2.3 Motivatie van de procedure De aanbestedende dienst opteert voor het toewijzen van een opdracht van diensten voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking krachtens art. 26, 2, 3 niet nauwkeurig kunnen vaststellen prijs opdracht van de wet van 15 juni De aanbestedende overheid is immers van mening dat de gunning van onderhavige opdracht niet mogelijk is door aanbesteding noch door offerteaanvraag omdat de technische specificaties van de opdracht op voorhand niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald o o o De technische complexiteit van de opdracht en de functionaliteiten die de aanbestedende overheid vraagt, moeten getoetst worden aan de bereidheid en mogelijkheden die de oplossingen van de potentiële aanbieders bevatten. De aanbestedende overheid wil zich vergewissen dat de aangeboden oplossingen zeer nauw aansluiten op de wensen van haar klanten en aan de geldende en toekomstige praktijken uit de IT-omgevingen. De aanbestedende overheid wil bij de potentiële aanbieders nagaan hoe de ondersteuning, het plan van aanpak en de SLA s zullen aangeboden worden 2.4 Procedure die zal gevolgd worden Verzending publicatieblad Europese Unie (EU) en Bulletin der Aanbestedingen Openbare zittingsdag kandidaatstelling Opvragen ontbrekende stukken Verzending aan niet-geselecteerden i.f.v. beroepsmogelijkheden Verzending aan geselecteerde inschrijvers Beperkte zittingsdag ontvangst offertes Einde onderhandelingen (+ BAFO) Verzending aan niet-geselecteerden i.f.v. beroepsmogelijkheden Verzending aan geselecteerde inschrijvers De procedure van beoordeling van de inschrijvers zal verlopen in verschillende onderhandelingsrondes, die van start gaat na de beperkte zittingsdag ontvangst offertes. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, in het licht van de concrete noden van het onderhandelingsproces, het verloop van deze onderhandelingen te wijzigen. 3 Omschrijving van de opdracht Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van serverinfrastructuur en bijhorende diensten voor Digipolis en zijn klanten. De opdracht bestaat uit 2 percelen. In Perceel 1 wordt onderhoud + uitbreidingen van de bestaande serverinfrastructuur gevraagd. Pagina 4 van 11

5 In Perceel 2 wordt een nieuw raamovereenkomst voor serverinfrastructuur en bijhorende diensten gevraagd. Voor Digipolis Antwerpen en Lokale Politie Antwerpen wordt als basisopdracht het vervangen en optimaliseren van de VMWare ESX serverinfrastructuur gevraagd. Dit project (implementatie en migratie) dient afgewerkt te zijn voor 1 februari De inschrijver dient eveneens een dienstencataloog aan te leveren die onderdelen bevat die binnen dit raamcontract kunnen besteld worden (hardware, software, diensten). 3.1 Deelnemers De basisopdracht betreft een onderdeel van de huidige infrastructuur die Digipolis momenteel ter beschikking heeft voor het leveren van IT diensten aan haar klanten zijnde Stad, OCMW, Zorgbedrijf, Lokale Politie en verzelfstandigde eenheden van de Groep Stad Antwerpen. Voorts kan Digipolis uit dit raamovereenkomst putten om op te treden als opdrachtcentrale voor: 1. In elk geval de leden van Digipolis, zijnde de Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, de Stad Gent en OCMW Gent, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Kinderopvang Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent; 2. Instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de Stad Antwerpen, de Stad Gent, het OCMW Antwerpen en/of het OCMW Gent. 3. Instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Steden of OCMW s van Antwerpen en Gent belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang. 4. Andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de Stad Antwerpen, de Stad Gent OCMW Antwerpen en OCMW Gent. 5. Instellingen, rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst met Digipolis hebben afgesloten (zoals de Federale Politie). 3.2 Doelstelling van hoofdklanten De doelstelling van dit bestek is om een raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop van server infrastructuur, inclusief de bijbehorende diensten (installatie, migratie, ondersteuning). 3.3 Beschrijving van de opdracht Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van serverinfrastructuur en bijhorende diensten voor Digipolis en zijn klanten. De opdracht bestaat uit 2 percelen. In Perceel 1 wordt onderhoud + uitbreidingen van de bestaande serverinfrastructuur gevraagd. De bestaande server infrastructuur bestaat uit Fujitsu server Primergy servers (Blade servers, rack servers en Towers servers) In dit perceel wordt gevraagd het onderhoud: SLA en op te nemen van de bestaande omgevingen. Alsook uitbreidingen van de bestaande servers (diskcapaciteit, geheugen,..) te voorzien in een dienstencataloog. Aankoop van nieuwe server infrastructuur valt niet binnen dit perceel. Digipolis vraagt hier ook een case uit te werken: Case: conversie bestaande chassis naar FCoE Via deze case wenst Digipolis een beeld te krijgen van de mogelijkheden en kosten om de bestaande Fujitsu chassis te migreren van native FC naar FC over Ethernet. In Perceel 2 wordt een nieuw raamovereenkomst voor serverinfrastructuur en bijhorende diensten gevraagd. Pagina 5 van 11

6 Centraal heeft Digipolis gestandaardiseerd met Blade-technologie. De inschrijver dient dan ook met deze technologie aan te bieden. Voor de decentrale locaties of daar waar Blade-servers niet voldeden werden rack of tower servers voorzien. Ook dergelijke servers dient de inschrijver in de dienstencataloog op te nemen. Momenteel bestaat het server park uit fysieke servers die hoofdzakelijk voorzien zijn van een Windows OS. Daarnaast draait het grootste deel van de servers virtueel op VMWare ESXi servers. Voor Digipolis Antwerpen en Lokale Politie Antwerpen wordt als basisopdracht het vervangen en optimaliseren van de VMWare ESX serverinfrastructuur gevraagd. Tevens wensen we hier een upgrade van de huidige VMWare versie naar VMWare versie 6.x Dit project (implementatie en migratie) dient afgewerkt te zijn voor 1 februari Tevens wordt aan de inschrijver gevraagd het huidige ELA contract met VMWare over te nemen alsook de VMWare omgeving te supporteren. Digipolis vraagt ook een aantal cases uit te werken: Case: fysische Linux servers Via deze case wenst Digipolis een beeld te krijgen van de door de inschrijver op zijn hardware ondersteunde Linux distributies. En dit voor zowel single-server als cluster-server opstellingen. Case: Open source hypervisor Via deze case wenst Digipolis een beeld te krijgen van de door de inschrijver op zijn hardware ondersteunde open source hypervisor oplossingen. Tevens werkt de inschrijver een gedetailleerd voorstel uit voor een virtualisatie platform op basis van de door hem geprefereerde open source hypervisor, waarbij hij gelijkaardige functionaliteiten voorziet zoals in het huidige VMWare platform. Case: SAP klassiek versus SAP HANA Binnen afzienbare tijd moet de server infrastructuur van het Gemeenschappelijk Financieel Platform vernieuwd worden. Via deze case wenst Digipolis een beeld te krijgen van de TCO van deze vervanging in het klassieke SAP model en een SAP HANA model. Case: P2P migratie Via deze case wenst Digipolis een zicht te krijgen op de aanpak en eventueel bijkomende kosten aan licenties om een omgeving van een huidige fysieke server over te zetten naar nieuwe server infrastructuur De inschrijver dient eveneens een dienstencataloog aan te leveren die onderdelen bevat die binnen deze raamovereenkomst kunnen besteld worden (hardware, software, diensten). 3.4 Duurtijd van de opdracht De globale duurtijd van het contract wordt gesloten voor een periode van 5 jaar en kan maximaal 2 maal door de aanbestedende overheid met één jaar worden verlengd. De aanbestedende overheid heeft onvoorwaardelijke recht op deze verlenging. De looptijd is langer dan de bij voorkeur wettelijke termijn van 4 jaar voor een raamovereenkomst maar wordt gemotiveerd door de feitelijke toestand dat Digipolis een investering doet in Blade Chassis infrastructuur en dit economisch het meest interessant is als we een doorlooptijd van 7 jaar kunnen hanteren. Pagina 6 van 11

7 4. Achtergrondinformatie 4.1 Huidige situatie: Aangezien de server infrastructuur momenteel geoptimaliseerd wordt en er activiteiten rond Cloud-computing bezig zijn, is de As-Is situatie onderhevig aan wijzigingen. Tijdens de onderhandelingen en bij de gunning zullen de exacte gegevens van de As-Is worden geactualiseerd. Het voorwerp van deze opdracht heeft dus ook een evolutief karakter. Huidige situatie Digipolis Antwerpen: Digipolis Antwerpen beschikt over 2 datacenters (Digipolis en Den Bell) waarbij het datacenter Den bell als primair datacenter beschouwd wordt. De data-opslaginfrastructuur van de verschillende datacenters zijn gekoppeld op Brocade 5300 sanswitches. De SAN bestaat uit 2 fabrics (4 x 5300 sanswitch) gespreid over het datacenter. De verbinding tussen de datacenters is als volgt: De sanswitchen in een fabric zijn verbonden via 2*4 Gbit (in trunc) verbinding De netwerk core switchen (2 per datacenter) hebben een 20 Gbit verbinding met elkaar (met spanning tree) In deze datacenters bevinden zich het merendeel van de servers (verder genaamd centrale servers ). Digipolis Antwerpen heeft als centrale server infrastructuur: 14 Fujitsu Primergy BX900 S1 Blade Chassis (5 in DA en 9 in Den Bell) 212 Fujitsu Primergy BX920 Sx blades 10-tal Fujitsu Primergy RX servers Op de centrale infrastructuur zijn er momenteel SLA en voorzien. De centrale servers zijn hoofdzakelijk SAN gekoppeld. De SAN storage is Fujitsu Eternus DX440 S2. De huidige blade chassis hebben volgende componenten Redundante voedingen Management blades (redundant uitgevoerd) 2 sanswitch blades waarbij op elke SAN fabric 1 sanswitch ingekoppeld is 4 connection blades met 8 x 10 Gbit upstream poorten en 8x 1 Gbit upstream poorten De connectionblades zijn via de 10 Gbit upstreampoorten ingekoppeld op de core switchen (Alcatel switchen) Naast de centrale datacenters, zijn er ook servers gehuisvest op decentrale locaties omdat deze over een trage connectie naar het centrale datacenter beschikken zoals RVT, Cultureel centra, BIB, scholen, Districtshuizen etc Decentraal zijn er een 124 servers. De decentrale server infrastructuur bestaat hoofdzakelijk uit Fujitsu Primergy TX en een aantal Fujitsu Primergy RX servers. Alle servers in scope van perceel 1 zijn Fujistu Primergy servers Het grootste gedeelte van de centrale servers draait virtueel bovenop een VMWare ESX omgeving. De virtuele omgeving ziet er als volgt uit: 2 virtual centers gespreid over de datacenters Per virtual center een GOLD cluster die via SRM protected zijn (Actief/Actief) Per virtual center een SILVER cluster (niet SRM protected) In deze ESX clusters is ook HA en DRS actief. Paar specialekes zijnde een Oracle cluster omwille van licenties (1 ESX host) en een oracle RAC server omwille van support opgezet in een ESX cluster zonder HA. Pagina 7 van 11

8 Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de server omgeving van Digipolis Antwerpen, Digipolis Gent en Lokale Politie Antwerpen Overzicht Digipolis Antwerpen: Type Aantal huidige support vm's 517 geen support Vm s (vdi) 107 geen support Blade Chassis (18 servers) dual fabric SAN connected, 8 NIC/server 14 centraal ESXi (blades) 49 Centraal ESXi (blades) (VDI) 4 centraal Fysiek (blades) 163 centraal Fysiek (RX) 10 Decentraal (RX-TX) 124 enkel Hardware Overzicht Digipolis Gent: Type Aantal support actueel Pagina 8 van 11

9 vm's ESXi (blades) Citrix (blades) Fysiek centraal (blades) Fysiek centraal cluster nodes (blades) Fysiek decentraal (towers) Blade Chassis (18 servers) dual fabric SAN connected, 8 NIC/server Blade Chassis (18 servers) niet SAN connected, 4 NIC/server 364 geen support enkel hardware 8 2 Overzicht Lokale Politie Antwerpen Type Aantal huidige support vm's 198 geen support vm's (vdi) 400 geen support Blade Chassis (18 servers) dual fabric SAN 4 connected, 8 NIC/server centraal ESXi (blades) 21 Centraal ESXi (blades) voor View omgeving 5 centraal Fysiek (blades) 24 centraal Fysiek (RX) 2 HW support 5. Concept en uit te werken oplossing Digipolis verwacht van de inschrijvers dat zij een uitgebreid gamma van server infrastructuur kunnen aanreiken waarmee kan worden voldaan aan de behoeften van Digipolis en zijn klanten. Er wordt belang gehecht aan redundantie, stroomverbruik, remote management, schaalbaarheid, Digipolis verwacht dan ook dat de aangeboden oplossingen minimaal voorzien zijn van reduntante uitvoering voor de kritische componenten en remote management mogelijkheden. Voor de centrale datacenters heeft Digipolis gestandaardiseerd met Blade-technologie en wenst Digipolis deze technologie ook te behouden. Momenteel bestaat het serverpark uit fysieke servers die hoofdzakelijk voorzien zijn van een Windows OS. Daarnaast draait het grootste deel van de servers virtueel op VMWare ESXi servers. Voor Digipolis Antwerpen en Lokale Politie Antwerpen wordt als basisopdracht het vervangen en optimaliseren van de VMWare ESX serverinfrastructuur gevraagd. Tevens wensen we hier een upgrade van de huidige VMWare versie naar VMWare versie 6.x Pagina 9 van 11

10 Digipolis verwacht ook dat de inschrijver een duidelijke, transparante en performante SLA aanbiedt voor de duurtijd van het raamcontract. Alsook een duidelijk, in de tijd geprojecteerd, stappenplan voor de migratie van de bestaande ESX omgeving naar de nieuwe infrastructuur. Bovendien dient de inschrijver de verschillende risico s, afhankelijkheden en aandachtspunten mee te geven. 6. Functionele vereisten Op gebied van functionele vereisten verwacht Digipolis dat de aangeboden hardware voldoende performant en stabiel is. De inschrijver dient mee te geven welke Windows OS-en ondersteund worden op servers aangeboden in de dienstencataloog. Digipolis wenst echter ook wel een beeld te krijgen van de door de inschrijver op zijn hardware ondersteunde Linux distributies. En dit voor zowel single-server als cluster-server opstellingen. Digipolis beschikt over stand-alone servers die geïnstalleerd zijn als boot-from-san. Deze mogelijkheid wenst Digipolis te behouden en is dan ook vereist binnen de nieuwe infrastructuur. De installatie van serverinfrastructuur in het netwerk mag geen impact hebben op de reeds bestaande server, storage en netwerk infrastructuur. De impact op de eindgebruikers dient ook geminimaliseerd te worden. Onderhoud op de aangeboden infrastructuur dient eveneens te gebeuren met zo weinig mogelijk impact naar de eindgebruiker. Momenteel kan Digipolis de servers remote beheren via IRMC. Digipolis wenst deze functionaliteit te behouden. De inschrijver dient dergelijke oplossing ook te voorzien alsook mee te geven welke licenties, beheer platform etc hiervoor nodig zijn. 7. Gevraagde koppelingen Aan de inschrijver wordt gevraagd mee te geven of er plug-ins beschikbaar zijn voor volgende monitoring tools: Nagios, Check_MK, OMD en Opsview 8. Technische vereisten De centrale server infrastructuur is maximaal gekoppeld met SAN storage. De aangeboden hardware moet compatibel zijn met en naadloos kunnen integreren binnen de bestaande server, storage en netwerk infrastructuur. Digipolis vraagt een redundante uitvoering van kritische componenten Technische vereisten Blade-chassis: Het chassis dient voorzien te zijn van redundante uitvoering van kritische componenten en 10 Gbit upstream en downstream connecties. Pagina 10 van 11

11 9. SLA Er wordt een Service Level Agreement gevraagd die alle elementen van de oplossingen moet behelzen. De SLA zal een aantal bindende afspraken vastleggen voor de betrokken partijen om een kwaliteitsvolle dienstverlenging tussen inschrijver en opdrachtgever op te zetten. De gevraagde SLA voorwaarden zullen deel uitmaken van het bestek, dit zowel voor hardware als voor software. De gevraagde SLA-voorwaarden zullen in het bestek vermeldt staan. 10. Implementatie plan Er wordt aan de inschrijver gevraagd om een plan van aanpak en tijdsgebonden stappenplan voor te stellen voor de migratie en optimalisatie van de bestaande ESX omgeving naar de nieuwe infrastructuur. Pagina 11 van 11

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299 Conceptnota Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite op A-stad platform CDA002299 Versie 7.0 CDA002299_Conceptnota_Raamovereenkomst_Visit_2014.docx Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota...

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen PG1280-00311N1 19-03-2014 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services Aankondiging Toelichting scope 02 april 2014 Inhoudstafel 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 4 3 GEWENSTE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oproep tot kandidatuurstelling VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle IT-activiteiten van Haviland voor een periode van vier jaar. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten

iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten 1 iminds / VIAA Aankoop van een media asset management systeem en integratiediensten Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een beperkte offerteaanvraag 2 INHOUDSTAFEL 1 OVER IMINDS & VIAA...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie